GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B"

Transkript

1 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF Valby, den GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B Torsdag den 26. april 2006 klokken 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: a) Valg af dirigent og referent b) Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år c) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse d) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse e) Indkomne forslag: Sidsel og Kasper 76A, 1. tv., ønsker en vedtægtsændring, så det bliver lovligt at holde indekat f) Indkomne forslag: Gitte og Morten 76A, st. tv. Fældning af det store grantræ i fælleshaven g) Indkomne forslag: Sidsel og Kasper 76A, 1. tv., anmoder om tilladelse til at opsætte en såkaldt postpak h) Bestyrelsens foreslår en forhøjelse af det ordinære bidrag til 235 kr./mdl. pr. enhed, samt en forhøjelse af grundfonden til 50 kr./mdl. pr. enhed i) Indkomne forslag: Allan Rasmussen 76B, st. tv. Til finansiering af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesudgifter foreslås følgende: Det nuværende bidrag til grundfonden (23 kr./mdl. pr. enhed) forhøjes med 10 kr./mdl. pr. enhed årligt, hvert af de kommende 5 år; således at det stiger til i alt 73 kr./mdl. pr. enhed, hvorefter det holdes dér. - Dette vil give 180 af de ,- kr., og den fremtidige rullende udgift vil stort set blive dækket ind Det manglende beløb, ,- kr., finansieres ved en ekstraordinær indbetaling på kr. pr. enhed senest den 1. august 2006 j) Indkomne forslag: Allan Rasmussen 76B, st. tv. Alternativt finansiering af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesudgifter foreslås følgende: Bidrag til grundfonden forhøjes til 70 kr./mdl. pr. enhed, hvilket giver kr. over 5 år Det manglende beløb, ca ,- kr., finansieres ved en ekstraordinær indbetaling på kr. pr. enhed senest den 1. august 2006 k) Bestyrelsen ønsker tilladelse til at igangsætte maling og reparation af vinduer og døre og sætningsskade i nr. 76. Forventet pris ca kr., jvf. vedligeholdelsesplanen l) Forelæggelse af budget til godkendelse m) Valg af formand for bestyrelsen n) Valg af 2 andre medlemmer til bestyrelsen o) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen p) Valg af revisor q) Eventuelt - Side 1 af 7 -

2 På generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for ejerlejlighedsnumrene 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 og 21 svarende til 60 efter fordelingstal. Efter antal var 12 ud af 20 mødt op. Derudover var ejl.nr. 6 repræsenteret ved fuldmagt (svarende til 5%). Ad pkt. a) Valg af dirigent og referent Foreningens formand, Lars Sonne, bød velkommen og foreslog administrator Bent Schou som dirigent og Gitte Madsen som referent. Begge blev valgt. Bent Schou fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, og at den var beslutningsdygtig. Ad pkt. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år Foreningens formand Lars Sonne Kristiansen henviste til den udsendte beretning og supplerede på bestyrelsens vegne ved at uddybe sagen om skifertaget på nr. 76. Lars fortalte, at ejerforeningen har betalt ca. halvdelen af den ekstraregning på kr ,99, som JBC havde sendt efter udskiftningen af taget. Siden har JBC aldrig vendt tilbage, og bestyrelsen har i samråd med Bent Schou besluttet at opfatte dette som en stiltiende accept, som med tiden (fem år) vil betyde, at JBCs krav vil blive forældet. At sagen med 99 pct. sikkerhed lander således har Leon fra JBC desuden mundtligt bekræftet over for bestyrelsen. Lars oplyste dog, at den resterende del af regningen er medtaget som en eventualforpligtelse i regnskabet. Ad pkt. c) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Bent Schou gennemgik hovedtrækkene i regnskabet, og fremhævede bl.a. de steder, hvor budgettet var overskredet. Det gjaldt bl.a. i forbindelse med vandafgifterne. Dog var der intet, der tydede på, at forbruget var steget voldsomt, og derfor anså Bent Schou det for fornuftigt at fastholde det budgetterede tal også fremover. I forhold til reparation og vedligeholdelse skyldtes budgetoverskridelsen udskiftningen af taget på nr. 76. Det samlede regnskab viste et overskud på kr , som blev foreslået henlagt til grundfonden. Allan Rasmussen påpegede i forhold til egenkapitalen, at der ikke stod det beløb i grundfonden, som der reelt skulle, fordi der allerede sidste år var disponeret over noget af indbetalingen i forbindelse med tagudskiftningen. Bent Schou ville bemærke dette over for revisor og sikre, at grundfonden i regnskabet kom op på sit forventede niveau for så i stedet at trække det manglende beløb et andet sted i egenkapitalen. Regnskabet blev godkendt. Ad pkt. d) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse Lars Sonne Kristiansen gennemgik det udsendte udkast til vedligeholdelsesplan med en uddybning af de forhold, som i planen var vurderet som kritiske eller delvist kritiske. Lars konstaterede ligeledes, at der ikke var indkommet forslag til korrektioner i planen, hvorfor han opfattede stemningen herfor som god. - Side 2 af 7 -

3 Der opstod under dette punkt debat om taget på nr. 76 A og B, som umiddelbart vurderes som værende i god stand på trods af sin høje alder. Zinkinddækningerne omkring kvistene er dog sværere at vurdere. Lars Sonne fortalte således, at en af inddækningerne netop havde været skyld i en vandskade, og at en udskiftning af hele taget kunne blive en relevant overvejelse, hvis andre af zinkinddækningerne i den kommende tid skulle blive årsag til flere udgiftskrævende reparationer. Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvorledes zinkinddækningerne kunne undersøges nærmere. Thomas Jacobsen tilbød, at hans bror, som er håndværker, kunne se på inddækningerne. Da inddækningerne kun er tilgængelige udefra, blev det desuden besluttet at leje en lift for en dag, hvilket man vurderede ville koste ca kr. Nicolai Helleberg foreslog i den forbindelse, at man samtidig kunne få en anden håndværker ud og give sin vurdering af zinkinddækningernes tilstand. Det var der stemning for. Thomas Jacobsen og Lina Rysgaard Friis-Pedersen 76B, 3.th. oplyste i forbindelse med punktet, der vedrørte vinduerne på bygning 76 A og B, at et af deres vinduer var ved at falde ud af rammen. Bestyrelsen lovede, at der nok skulle blive gjort noget ved vinduet i den nærmeste fremtid men oplyste, at det faldt under løbende vedligeholdelse og ikke havde indflydelse på vedligeholdelsesplanens vurdering af vinduerne i øvrigt. Vedligeholdelsesplanen blev afslutningsvist godkendt. Ad pkt. e) Indkomne forslag: Sidsel og Kasper 76A, 1. tv., ønsker en vedtægtsændring, så det bliver lovligt at holde indekat Bent Schou præsenterede forslaget og gjorde opmærksom på, at der var tale om en vedtægtsændring, hvorfor en vedtagelse af forslaget ville kræve kvalificeret majoritet. Han resumerede således vedtægternes ordlyd under 20 (husorden), hvor der står, at husdyrhold ikke er tilladt. Kasper Larsen motiverede herefter forslaget ved at fremhæve, at en indekat, som den han og Sidsel har, ikke forårsager de gener, som man normalt forbinder med husdyrhold i etagebyggeri, f.eks. larm og svineri på fællesarealerne. Allan Rasmussen opfordrede generalforsamlingen til at stemme imod, da der efter hans overbevisning ville blive vanskeligt at vurdere de potentielle konsekvenser i forbindelse med fremtidige beboeres husdyrhold, hvis man lempede vedtægtens ordlyd. Nikolaj Helleberg fremhævede ligeledes sin frygt for potentielle lugtgener i forbindelse med fremtidige beboere, der måske vælger at holde mere end en kat. Der var på generalforsamlingen ikke mulighed for at opnå et kvalificeret flertal, og Bent Schou konstaterede, at det derfor under alle omstændigheder ville kræve en ekstraordinær generalforsamling at få forslaget vedtaget. Det viste sig dog ikke relevant, da der på den ordinære generalforsamlingen viste sig et flertal imod forslaget. - Side 3 af 7 -

4 Ad pkt. f) Indkomne forslag: Gitte og Morten 76A, st. tv. Fældning af det store grantræ i fælleshaven Morten V. Nielsen motiverede forslaget ved at fremhæve de forskellige gener, som træet er årsag til i haven. Brian Hesselø oplyste, at der var indhentet et tilbud på, hvad det ville koste at fælde træet, og at det lå på 2500 kr. (ekskl. moms) for selve fældningen, hvortil skulle lægges yderligere kr. (ekskl. moms) såfremt stubben skulle fræses væk. Såfremt træet skal flishugges til brug for "pyntning" og ukrudtbekæmpelse i haven ville det koste yderligere 750 kr. (ekskl. moms). Ved afstemning stemte 9 for forslaget, forudsat at prisen lå i det oplyste niveau. Ad pkt. g) Indkomne forslag: Sidsel og Kasper 76A, 1. tv., anmoder om tilladelse til at opsætte en såkaldt postpak Sidsel J. Bjerregaard og Kasper Larsen fortalte, at deres forslag var motiveret af, at de ofte skal modtage pakker, men at det ikke altid er muligt for buddet at aflevere pakken, fordi de ikke er hjemme. Allan Rasmussen 76B argumenterede imod forslaget. Han fremhævede bl.a., at man selv med en såkaldt postpak opsat i opgangen alligevel ikke får alle sine pakker, da pakkeposten ikke har nøgle til opgangen. Hvis man alternativt valgte at placere postpakken udendørs, mente Allan ikke, at der fandtes et sted, hvor der var plads til, at alle kunne have en postpak. Særligt fordi det pågældende sted, hvor der kunne være plads til opstilling af noget sådant om få år skal bruges til et såkaldt dueslag til almindelig brevpost, da det fra 2009 bliver lovpligtigt, at post skal kunne modtages i stueplan. Efter en kort drøftelse, hvor det fremgik, at forslaget ikke var helt entydigt og kunne indebære flere forskellige løsninger, foreslog Bent Schou, at der skete en afklaring af bl.a. hvor den konkrete placering skulle være, samt hvordan en eventuel postpak skulle finansieres. Ad pkt. h) Bestyrelsens foreslår en forhøjelse af det ordinære bidrag til 235 kr./mdl. pr.enhed, samt en forhøjelse af grundfonden til 50 kr./mdl. pr. enhed Både forslag h, i og j var forslag til, hvorledes man fremover kunne tage højde for de kommende udgifter, bl.a. i forbindelse med vedligeholdelsesplanen. Det blev kort drøftet, hvilken rækkefølge disse punkter mest hensigtsmæssigt kunne drøftes, og hvordan der mest hensigtsmæssigt kunne stemmes om de pågældende. Det blev på Bent Schous opfordring besluttet, at budgettet først skulle gennemgås, hvorefter der skulle stemmes om den del af bestyrelsens forslag under pkt. h, som angik forhøjelse af det ordinære bidrag til 235 kr. pr. enhed pr. måned. Herefter skulle der stemmes om de forskellige forslag til en forøgelse af bidraget til grundfond. Da Allan Rasmussen havde besluttet at trække sit forslag under pkt. j betød det, at der først skulle stemmes om bestyrelsens forslag om en forhøjelse på 50 kr. pr. md. - Side 4 af 7 -

5 pr. enhed, og derefter om Allan Rasmussens forslag under pkt. i om en forhøjelse på 70 kr. pr. md. pr. enhed. Lars Sonne Kristiansen gennemgik i korte træk budgettet, hvori bestyrelsens forslag var indeholdt. Han konstaterede, at budgettet de seneste år stort set har ligget fast på de fleste udgiftsposter. Posten reparation og vedligeholdelse adskiller sig dog ved, at der her er mulighed for en vis variation fra år til år. Han henledte opmærksomheden på de yderligere 105 t.kr., som var afsat på denne post for 2006, som følge af, at der var lagt op til igangsættelse af vedligeholdelsesplanens kritiske reparationer på bygning 76. Lars motiverede i forlængelse heraf bestyrelsens forslag. Tanken bag forslaget var at sikre en betydelig stigning i indtægterne samtidig med, at det var realistisk at få det igennem. Således var der ifølge Lars behov for en betydelig stigning i indbetalingerne for at dække de udgifter, som vedligeholdelsesplanen i nær fremtid ville medføre. Generalforsamlingen stemte herefter om forhøjelsen af det ordinære bidrag til 235 kr. om måneden. Det blev enstemmigt vedtaget, mens den sidste del af bestyrelsens forslag - nemlig forhøjelsen af grundfonden til 50 kr. om måneden - blev vedtaget med 12 stemmer for. Ad pkt. i) Indkomne forslag: Allan Rasmussen 76B, st. tv. Til finansiering af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesudgifter foreslås følgende: Det nuværende bidrag til grundfonden (23 kr./mdl. pr. enhed) forhøjes med 10 kr./mdl. pr. enhed årligt, hvert af de kommende 5 år; således at det stiger til i alt 73 kr./mdl. pr. enhed, hvorefter det holdes dér Det manglende beløb, ,- kr., finansieres ved en ekstraordinær indbetaling på kr. pr. enhed senest den 1. august 2006 Allan Rasmussen meddelte på generalforsamlingen, at han ønskede at trække dette forslag. Ad pkt. j) Indkomne forslag: Allan Rasmussen 76B, st. tv Alternativt finansiering af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesudgifter foreslås følgende: Bidrag til grundfonden forhøjes til 70 kr./mdl. pr. enhed, hvilket giver kr. over 5 år Det manglende beløb, ca ,- kr., finansieres ved en ekstraordinær indbetaling på kr. pr. enhed senest den 1. august 2006 Allan Rasmussen meddelte på generalforsamlingen, at anden del af forslaget vedr. finansiering af det manglende beløb, ca ,- kr. ved en ekstraordinær indbetaling på kr. pr. enhed senest den 1. august 2006, blot var fremstillet for at illustrere, hvor meget der rent faktisk skulle indbetales, hvis man på sigt skulle være sikker på at kunne finansiere vedligeholdelsesplanens punkter, og at det altså ikke nødvendigvis skulle opfattes som en del af forslaget til forhøjelse af det månedlige bidrag til grundfonden med 70 kr. Allan omdelte i forlængelse heraf de beregninger, der lå bag hans forslag. Generalforsamlingen stemte herefter om en forhøjelse af bidraget til grundfond på 70 kr. om måneden. Her stemte 6 for, 5 imod og 2 undlod at stemme. Forslaget blev dermed vedtaget. - Side 5 af 7 -

6 Ad pkt. k) Bestyrelsen ønsker tilladelse til at igangsætte maling og reparation af vinduer og døre og sætningsskade i nr. 76. Forventet pris ca kr., jvf. vedligeholdelsesplanen Generalforsamlingen imødekom enstemmigt bestyrelsens anmodning. Ad pkt. l) Forelæggelse af budget til godkendelse Budgettet blev godkendt (se desuden pkt. h). Ad pkt. m) Valg af formand for bestyrelsen Lars Sonne Kristiansen, 76A, 3 tv, blev genvalgt. Ad pkt. n) Valg af 2 andre medlemmer til bestyrelsen Da Lars Østergaard Christensen, 76 2.mf., havde meddelt, at han ønskede at trække sig fra posten som bestyrelsesmedlem var der brug for en ny kandidat. Lars Sonne Kristiansen oplyste i den forbindelse, at 1. suppleant Morten Vestermark Nielsen i den sidste del af foreningsåret havde deltaget i bestyrelsesarbejdet. Der var ingen andre kandidater, og Morten V. Nielsen blev valgt. Derudover blev Brian Hesselø, 76 st., genvalgt. Ad pkt. o) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen Nicolai Helleberg 76B, 3.tv., blev valgt som 1. suppleant. Pia Wiegardt, 76B, 1.th., blev valgt som 2. suppleant. Ad pkt. p) Valg af revisor Revisorfirmaet Haugbyrd, Faurum & Andersen blev genvalgt. Ad pkt. q) Eventuelt Allan Rasmussen orienterede om sin deltagelse i ValbyNets bestyrelse. Han opfordrede til, at foreningen fortsat holdt sig orienteret vedr. arbejdet omkring ValbyNets udvikling herigennem. Da Allans deltagelse i ValbyNets bestyrelsesarbejde dog ikke syntes at have indflydelse på foreningens fremtidige muligheder for evt. at komme med på ValbyNet, var der ikke på generalforsamlingen opbakning til, at ejerforeningen fremover skulle finansiere udgifterne i forbindelse med Allans deltagelse i dette arbejde. Bent Schou, dirigent Gitte Madsen, referent Lars Sonne Kristiansen, formand - Side 6 af 7 -

7 DET AF ALLAN PÅ GENERALFORSAMLINGEN OMDELTE BILAG VEDR. PKT. J (FORHØJELSE AF BIDRAG TIL GRUNDFOND): Kritiske 1-2 år Delvis kritiske 3-5 år Ikke kritiske 10- år Forventet levetid Årlig opsparing Bygning 76 Vinduer/maling år Vinduer/reparation år Murværk år Stigrør år Skifertag 100 år Bygning 76 A+B Tag/understrygning år Tag/zinkinddækn år Nyt tegltag år Vinduer/maling år Vinduer/reparation år Udskiftning/el i kld år Stigrør år Isolering af varmerør Fællesareal Gården/asfalt år Kloak??? I alt Grundfond mdl./enh Kontant indb./enh Bestyrelsens forslag: Grundfond mdl./enh Kontant indb./enh Side 7 af 7 -

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere