Kvalitetsvurdering af HEART

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af HEART"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af HEART

2 INDHOLD INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART... 4 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Ledelse... 7 RESSOURCEGRUNDLAG... 8 Forskning... 9 Formidling...10 Kommunikation og markedsføring...12 Erhvervelsespolitik...14 Bevaring...14 Registrering...16 Museets fremtid...16 KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART...17 Bilag 1: Forskningsbedømmelse

3 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturarvsstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturarvsstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, Digitalisering af kulturarven fra 2008, Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra 2009, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den nationale undersøgelse af museernes brugere i og endelig Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturarvsstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturarvsstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer, består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturarvsstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturarvsstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Kulturarvsstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed ud fra fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende - 2 -

4 Kulturarvsstyrelsens vurdering og anbefalinger er samlet i denne rapport, der sendes til museet og museets hovedtilskudsyder sammen med en vurdering af museets forskning. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af den endelige rapport fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturarvsstyrelsens anbefalinger. Kulturarvsstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Museet skal 12 måneder efter godkendelse af opfølgningsplanen skriftligt dokumentere opfølgningen. Kvalitetsvurderingen vil blive afsluttet på et møde med Kulturarvsstyrelsen

5 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART HEART er et statsanerkendt kunstmuseum. Museet er en selvejende institution, der blev stiftet i 1977 under navnet Herning Kunstmuseum, da fabrikant Aage Damgaard sammen med Herning Kommune donerede værker fra deres samlinger til museet, der fik lokaler i Angli-bygningen. Museet blev statsanerkendt i Museet har siden 2009 befundet sig i en helt ny museumsbygning tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Museet ændrede samtidig sit navn til HEART Herning Museum of Contemporary Art. Museets faglige ansvarsområde er: At samle, udbrede kendskab og udvikle sansen for nyere dansk kunst og udenlandsk kunst, samt industriel formgivning. Centralt i museets samling står samlingen af den italienske kunstner Piero Manzonis værker, der for størstedelen blev skabt i Herning under kunstnerens to ophold i 1960 og Den italienske samling rummer desuden værker af bl.a. Enrico Castellani, Lucio Fontana, Mario Merz, Jannis Kounellis m.fl. Et andet vigtigt spor i samlingen er den konkrete og konstruktive kunst, herunder værker af Paul Gadegaard. Dertil kommer Eks-skolens kunstnere, såsom Per Kirkeby, Paul Gernes, Bjørn Nørgaard, samt væsentlige værker af Ingvar Cronhammar. Herning Kommune er museets hovedtilskudsyder. Nøgletal for museet Det samlede kommunale tilskud til museet var i 2009 på 4,9 mio. kr. Det statslige tilskud i 2009 var 1,3 mio. kr. inkl. det tidligere amtstilskud. Museets egenindtægt var 7,4 mio. kr. Museets samlede omsætning i 2009 udgjorde i alt 16,4 mio. kr. Museet havde et underskud på 2,8 mio. kr. som følge af arbejdet med den ny udstillingsbygning. Museet har opgivet antallet af værker i museet samling til: værker i januar I 2009 rådede museet over 14 årsværk, heraf var de fire videnskabelige årsværk. I 2009 havde HEART besøgende, og museets støtteforening havde 78 medlemmer

6 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er styrelsens samlede vurdering, at HEART Herning Museum of Contemporary Arts opgavevaretagelse ikke er helt tilfredsstillende. Derved lever museet kun delvist op til de lovbestemte opgaver inden for forskning, formidling, indsamling, registrering og bevaring inden for museets ansvarsområde. Dette redegøres der for i det følgende

7 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse Arbejdsgrundlag Museets profil og arbejdsfelt omfatter såvel HEART som virksomheden Socle du Monde Aps. Det fremgår af museets ansvarsområde, at det - udover forpligtelsen til at samle, udbrede kendskab og udvikle sansen for nyere dansk og udenlandsk kunst - skal udføre de samme opgaver i relation til industriel formgivning, der også er en del af det vedtægtsbestemte ansvarsområde. Museets mission ifølge arbejdsplanerne for er, at HEART arbejder som statsanerkendt museum med bevaring og udvikling af kulturarven. HEART producerer, fastholder og formidler viden i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. HEART er kulturformidlende overfor både børn, unge og voksne, samt nye og gamle brugere af museet. Visionen er, at HEART skal skabe rum for historisk, kritisk og æstetisk bevidsthed samt for oplevelse, refleksion og læring. På basis af museets lokale historie med det internationale perspektiv og gennem de aktuelle udstillinger stimulerer HEART til debat om samtidskunstens og samfundets udvikling lokalt og globalt. Museets virksomhed viser ikke, at man har fokus på den del af ansvarsområdet, der vedrører industriel formgivning, ligesom mission og vision ikke er præcist udformet, så de tager udgangspunkt i ansvarsområdet. I stedet bruges adskillige resurser på Socle du Monde, hvilket i sig selv kan være fint, såfremt museet lever op til sit ansvarsområde. De nye arbejdsplaner for blev indsendt til Kulturarvsstyrelsen den 26. april 2011, dvs. efter styrelsens besøg på museet. I henhold til disse arbejdsplaner planlægger museet at nyformulere vision/mission og vedtægterne i løbet af Socle du Monde Aps Biennalen Socle du Monde har til formål at forene kunstneres virke med erhvervsvirksomheder. De deltagende kunstnere leverer et ideoplæg, og virksomhederne stiller produktionsfaciliteter til rådighed. I fællesskab producerer de et kunstværk, der præsenteres på biennalen. Hvorvidt dette kunstværk har relation til museets ansvarsområde og samling og fx automatisk bliver en del heraf, er ikke præciseret. Hvor flot og prisværdigt det end er, at museet har taget initiativ til biennalen, så står det ikke klart, hvorvidt der er en fælles strategi for Socle du Monde Aps. og HEART, eller om de har hver sin. Det står ikke klart, om virksomheden Socle du Monde Aps., der fylder meget i museets selvforståelse og kommunikation, er et ad hoc-projekt eller en selvstændig institution, som er placeret på HEART. Samtidig efterlader det indtryk af på mange måder at stå mere centralt i museets virksomhed på bekostning af den fortsatte udvikling af museet selv og det ansvarsområde, museet bør varetage

8 Ledelse Museets bestyrelse er sammensat af fire kvinder og tre mænd. Fire ud af syv medlemmer udpeges af Herning Kommune, tre af Midtjysk Skole- og Kulturfond. Ingen af bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af særlige professionelle kompetencer. Kulturministeriet har i december 2010 udsendt Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinistitutioner. Baggrunden for anbefalingerne er stigende krav til ledelse af kulturinstitutioner. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner, i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt. Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Det er tilfredsstillende: - at museet bruger Socle du monde, som et redskab til at løfte en del af museets ansvarsområde - at museet generelt arbejder proaktivt og offensivt med at udfylde den del af ansvarsområdet, som handler om nyere dansk og udenlandsk kunst. - At museets ledelse udviser ansvarlighed og arbejder målrettet med at placere museet som en markant kulturinstitution. Det er ikke tilfredsstillende: - at museet ikke fokuserer på industriel formgivning, som er en del af museets ansvarsområde og dermed også et område, museet er forpligtet til at udfylde. - at der ikke er sammenhæng mellem museets ansvarsområde og dets mission og vision - at det ikke er klart, hvilken konstruktion der er bag Socle du monde Aps, og at dette ikke fremgår af museets vedtægter - at museet indsender de fireårige arbejdsplaner længe efter den frist, der gælder for alle museer. Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen, - at museet udarbejder en strategi med konkrete mål og milepæle for, hvordan man vil løfte sit samlede ansvarsområde - at museet i et enkelt og præcist sprog formulerer en mission og vision knyttet op på museets ansvarsområde - at museet alternativt udarbejder et forslag til ansvarsområde, der giver et klart billede af museets aktiviteter, herunder indarbejder formålet med Socle du Monde. - at museet udarbejder udkast til nye vedtægter, der bygger på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter - at museets bestyrelse årligt gennemgår Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse - 7 -

9 RESSOURCEGRUNDLAG Økonomi og personale I 2009 var museets samlede omsætning 16,4 mio. kr. Det kommunale tilskud til museet var 4,9 mio. og det statslige tilskud 1,3 mio. kr. Årets resultat var et underskud på 2,8 mio. kr. Socle du Monde Aps bidrag til økonomien kendes ikke. Museet rådede i 2009 over 14 årsværk, heraf 4 videnskabelige medarbejdere. Museets lønudgifter udgjorde 4,7 mio. kr. For at tilpasse økonomien til de økonomiske forhold har bestyrelsen måttet reducere det fastansatte personale. Staben er bl.a. blevet reduceret med en regnskabsmedarbejder, en samlingsinspektør og en kommunikationschef. Dette har forårsaget problemer med bogholderiopgaverne (løn og regnskab), alt arbejde med samlingen, som fx opdatering til Kunstindex Danmark, er sat i stå, og der er intet udstillingsbudget. Museets økonomi styrkes imidlertid i perioden , hvor museet gennem en tillægsaftale til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland modtager kr. om året. Formålet med den ekstraordinære støtte er at støtte ophjælpning af en normal driftssituation såvel fagligt som økonomisk. Det reducerede budget bevirker, at museet savner fagligt personale til at løfte kommunens og museets ambitioner om at skabe udstillinger og aktiviteter, der tiltrækker gæster lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Derfor bliver det en særdeles stor udfordring for museet at kunne vise udstillinger med bred publikumsappel og solid forskningsmæssig baggrund samt fastholde et højt forskningsmæssigt niveau. Bygninger Museet indviede i 2009 de eksisterende lokaler, som museet deler med Ensemble MidtVest. Bygningen indeholder også museets magasiner, undervisningslokaler, administration samt restaurant. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har været ansvarlig og tilpasset udgifterne til den ændrede økonomiske situation. Det er ikke tilfredsstillende: - at det ikke er klart, om museets faglige arbejde med Socle du monde sker på bekostning af museets egen udvikling samt i hvilket omfang, der allokeres ressourcer fra museet til biennalen. Kulturarvsstyrelsen anbefaler: - at museet overvejer, om personalet har de rette kompetencer i forhold til museets ansvarsområde, mission og vision

10 - At museet i videst muligt omfang prioriterer personalemæssige ressourcer til udvikling af museet, samt at dette ikke hindres af museets arbejde med Socle du monde. - at museet i dialog med kommunen udarbejder en handlingsplan for realisering af museets og kommunens ambitioner lokalt, nationalt og internationalt med tilhørende arbejdsplan på baggrund af den aktuelle økonomiske situation. Forskning Museet har indsendt i alt 6 publikationer fra perioden til bedømmelse, heraf er tre egenproduktioner, mens resten er udgivet af andre/i samarbejde med andre forlag/kunstmuseer. Bøgerne rummer alle bidrag af HEARTs egne medarbejdere og andre forfattere. På baggrund af det Kunsthistoriske Faglige Råds bedømmelse, må det vurderes, at museets forskning ikke er tilfredsstillende. Det er det faglige råds vurdering, at publikationerne afspejler museets evne til at positionere sig i faglige fællesskaber og til at indgå sammenhænge, der supplerer stedets eget, faglige volumen. Rådet finder, at de publikationer, der indeholder monografiske træk, fremviser elementer af både originalitet, transparens og gyldighed, idet de afdækker nye pointer og læsninger af centrale værker og kunstnere i relation til HEART og museets samling. Rådet finder imidlertid, at de udgivelser, der behandler gruppeudstillingerne og de projekter, de er en del af, virker imidlertid uforløste i forhold til deres forskningsmæssige potentialer. Publikationen Uncertain States of America bidrager således hverken til at skabe ny indsigt i konkrete arbejdsprocesser mellem kunstnere og virksomheder eller til at sandsynliggøre, hvorledes samtidskunsten gennem interaktionen med erhvervslivet integreres i livspraksis på nye måder. I museets arbejdsplan rubriceres de udstillinger, som publikationerne er publiceret i forbindelse med, til formidlingsaktiviteter. De nævnes ikke under forskning. Her anføres til gengæld planer om at iværksætte forskning om Piero Manzoni og hans færden i Danmark og Herning i 1960 til Planer, der endnu ikke er realiserede. Det er ikke tilfredsstillende: - at forskningsplanerne i den forrige arbejdsplan fra ikke er realiserede - at museet ikke har en forskningsstrategi, som også indeholder en plan for, hvor og hvordan man vil formidle sine forskningsresultater. - at museets publikationer er uforløste i forhold til det forskningsmæssige potentiale Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - 9 -

11 - at museet formulerer en forsknings- og formidlingsstrategi med milepæle og resultatmål, der relaterer til museets kerneområder - at museet indgår i samarbejder eller partnerskaber med andre vidensinstitutioner, universiteter og museer nationalt som internationalt om forsknings- og udstillingsprojekter - at museets styrker den internationale del af profilen gennem forskningsprojekter, der gør Piero Manzoni, Arte Povera og Socle du Monde interessant for både et lokalt og internationalt publikum. Det kan være ved at etablere en eller flere ph.d.-stillinger med henblik på at styrke museets forskning indenfor kerneområderne, herunder Piero Manzonis værker, Arte Povera m.v. Formidling Med ændring af navnet Herning Kunstmuseum til HEART Herning Museum of Contemporary Art signalerer museet, at man vil fremhæve de internationale perspektiver, der ligger i samlingen og formidlingen heraf. Det understøtter imidlertid ikke disse bestræbelser, at museet ikke gør opmærksom på sig selv i lokalområdet ved at sætte et navneskilt op udenfor den for udenforstående identitetsløse bygning. Den nationale brugerundersøgelse viser, at det internationale aspekt tiltrækker publikum fra hele Danmark, men kun et fåtal besøgende fra andre lande. Hovedparten af museets besøgende (96%) er hjemmehørende i Danmark, mens de resterende 4% kommer fra Norden eller England, Holland, Tyskland. De danske besøgende kommer i overvejende grad fra regionen. Fra det øvrige Danmark kom der 34%, mens 19% af gæsterne kom fra Herning Kommune. Den altovervejende del af de danske gæster (81%) besøgte i 2010 museet for første gang. Andelen af unge besøgende mellem år ligger med 10% en del under gennemsnittet for kunstmuseer, mens andelen af årige med 44% ligger markant over. Det er glædeligt, at mange gæster (44%) er så tilfredse med museet, at de bruger mellem 1-2 timer, mens et tilsvarende antal opholder sig mere end 2 timer på museet. a. Udstillinger/særudstillingsvirksomhed Med den nye museumsbygning har museet fået forbedret mulighederne for at vise såvel dele af den permanente samling som særudstillinger samtidig. Ved åbningen af den nye museumsbygning i 2009 afholdt museet en særudstilling med værker af Jannis Kounellis, der af Berlingske Tidende blev kåret til årets bedste udstilling. I 2010 har museet afholdt tre-fire udstillinger alle med tema relateret til samlingens ansvarsområde inden for samtidskunst og flere skabt i samarbejde med andre museer

12 Formidlingen af museets permanente samling drukner imidlertid i særudstillingsaktiviteterne, og formidlingen af samlingen virker samtidig meget spinkel. Både på grund af det lille areal, den vises på, men også fordi fortællingen om Manzoni og Herning ganske enkelt ikke fortælles. Produktionen af La Linea Lunga, der blev emballeret af en lokal håndværker, formidles ikke, ligesom den besøgende heller ikke får viden om Manzonis tilsvarende værker andre steder i verden, og hvorledes disse er forbundne. Konkret information på stedet om det lokale aspekt og sammenhængen med andre værker af Manzoni vil være attraktiv både for lokale og tilrejsende besøgende. Museet har med lånet af Darfurnica af Nadia Plesner på eksemplarisk vis givet museet og dets aktiviteter en meget flot relevans og medvirket til at give plads til diskussioner om kunstens rolle i samfundet. Det er meget tilfredsstillende: - at museets særudstillingsvirksomhed retter sig mod aktuelle samfundsproblemer og relaterer sig til en del af museets ansvarsområde - at så stor en del af museets brugere opholder sig mere end 2 timer på museet Det er ikke helt tilfredsstillende: - at andelen af unge, der besøger museet, ligger en del under gennemsnittet for kunstmuseer - at andelen af brugere uden for Danmark er så lille, når museet ønsker en international profil - at museets navn ikke synliggør institutionen på eller i tæt relation til museumsbygningen - at den permanente samling tilsyneladende nedprioriteres formidlingsmæssigt Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - at museet på baggrund af brugerundersøgelsen udarbejder en strategiplan med milepæle og resultatmål - at formidling af den permanente samling indgår i museets formidlingsstrategi - at museet markerer sin tilstedeværelse ved at skilte med sit navn på eller i relation til museumsbygningen b. Formidling til særlige målgrupper Museets formidling retter sig i høj grad mod børn og unge. Museet tilbyder temaomvisninger, der tager udgangspunkt i aktuelle udstillinger. Temaomvisningerne tilpasses de forskellige klassetrin: indskoling, mellemtrin, udskoling og gymnasiet og forholder sig til den aktuelle bekendtgørelse for faget billedkunst indenfor de enkelte klassetrin. Museet tilbyder desuden kursus for pædagoger og undervisere, der kan sammensætte deres eget kursusforløb med bl.a. introduktion til en eller flere af de aktuelle udstillinger samt dialog om perspektiver i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og museer

13 Temaomvisningerne er gratis for skoler i Herning Kommune. I 2009 modtog 31 klasser fra grundskolen museets undervisningstilbud, mens kun 10 klasser fra ungdomsuddannelserne deltog. Med udviklingsprojektet Intrface har museet i 2011 etableret partnerskab med to billedkunsthold på Herning Gymnasium om et forløb over emnet: Modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke i arkitekturen. 55 elever og to lærere deltog i projektet, der den 14. april 2011 blev præsenteret for venner og familie i koncertsalen og formidlingsværkstedet. Museets planer om at gøre biblioteket offentligt tilgængeligt i forbindelse med indflytning i Kunstens Hus har ikke kunnet realiseres. Museet planlægger at invitere unge fra de nærliggende uddannelsesinstitutioner TEKO og HIH til at benytte cafeen som lektiecafé. Lektiecafeen er ikke indtænkt som et element i museets formidlingsvirksomhed med henblik på fx at yde projektvejledning til studerende, der beskæftiger sig med emner i relation til museets samling. Museet har gennem det nyetablerede Familieværksted fået en ny brugergruppe ind voksne med børn og børnebørn. I værkstedet vejleder en billedkunstner børnene i at skabe billeder ud fra aktuelle værker i museet. Museet har ikke tilbud med outreach-perspektiv til særlige grupper. Der eksisterer ikke noget samarbejde med nabomuseet Carl Henning-Pedersen og Else Alfelt Museet eller mellem Museum Midtjylland og de to kunstmuseer om formidling til børn og unge. Digital formidling Museets hjemmeside indeholder mange relevante oplysninger om museet og dets aktiviteter, herunder præsentation af nyerhvervelser til samlingen. Der savnes imidlertid en mere synlig, let tilgængelig indgang til emnet: museets undervisnings- og formidlingsaktiviteter. Ordet formidling bør findes på menubjælken i logisk relation til samling og ikke skubbet ud til en side ved siden af sponsor. Museets hjemmeside er en ligeværdig del af museets professionelle virksomhed, og museet bør arbejde strategisk med at udvikle museets digitale kommunikation på nettet, så det afspejler museets ansvarsområde. Det er tilfredsstillende, museet har lagt sine årsrapporter ud på hjemmesiden, men dels mangler flere bilag, som der henvises til, og dels savnes museets vedtægter på hjemmesiden. Kommunikation og markedsføring Museets venneforening HEART Club havde 78 medlemmer i Nye klub-tiltag som fx et særligt klub-tilbud til unge og evt. en erhvervsklub kunne bidrage til at øge brugen af museet samt styrke dets økonomi

14 Der er etableret samarbejde mellem Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museet om fælles entrébillet. Dette annonceres imidlertid ikke på HEARTs hjemmeside kun på Carl Henning Pedersen og Else Alfelt-museets hjemmeside. Det ville være naturligt at udvide dette samarbejde til et fælles markedsføringsinitiativ evt. sammen med Museum Jorn i Silkeborg, og dermed gennem målrettet kommunikation til museernes brugere udnytte en geografisk synergieffekt specielt i relation til udenlandske turister. Museet bør overveje om navnet på museets tilbagevendende biennale - Socle du Monde ikke er meget indforstået og fungerer som en barriere for formidling til lokalområdet. Det er meget tilfredsstillende: - at museet gennem Familieværkstedet har fået en ny brugergruppe ind på museet - at museet tilbyder temaomvisninger med udgangspunkt i aktuelle udstillinger tilpasset de forskellige klassetrin - at museet i relation til Intrface har etableret partnerskab med to billedkunsthold på Herning Gymnasium Det er tilfredsstillende: - at museet offentliggør sin årsberetning på hjemmesiden, dog er der oplysninger som mangler ligesom museets vedtægter. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at kun 10 klasser fra ungdomsuddannelserne har benyttet sig af tilbuddet om temaomvisninger - at museets bibliotek ikke er gjort tilgængeligt - at der ikke er etableret et tættere samarbejde mellem kunstmuseerne HEART og Carl- Henning Pedersen og Else Alfelt Museet om formidling til børn og unge Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - at museet udarbejder en strategi for målrettet indsats for unge, der bl.a. bygger på flere partnerskaber med uddannelses- og vidensinstitutioner - at museet aktivt tager kontakt til kommunens ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner for at gøre opmærksom på museets potentiale i den aktuelle samfundsdebat - at museet benytter lektiecaféen strategisk og bl.a. dermed skaber en samarbejdsflade mellem de nærliggende uddannelsesinstitutioner Development Center UMT og TEKO - at museet udarbejder en markedsføringsstrategi evt. sammen med de øvrige kunstmuseer i Midtjylland, som tiltrækker brugere med samme profil og baggrund. - At museet bruger sin venneforening mere aktivt til at skabe lokalt engagement i museet og dets mange aktiviteter

15 Erhvervelsespolitik Samlingens fokus ligger på nyere kunstneriske strategier, den konceptuelle kunst, samtidskunsten samt større samlinger af enkelte udvalgte kunstnere, hvis oeuvre dækkes bredt. Samlingen rummer både danske og internationale kunstnere, der arbejder i forskelligartede medier, såsom maleri, skulptur, grafik, foto, tegning, video- og installationskunst. Museet ejer desuden en væsentlig samling af skulptøren Ingvar Cronhammar. Museet har fokus på yngre dansk og international samtidskunst, herunder medier som videokunst, installationskunst og fotografi. Museet har fået en stor samling værker af Joseph Beuys, Man Ray, Ben Vautier m.fl. deponeret som et væsentligt supplement til samlingen af konceptuel kunst. Disse værker kan yde indflydelse på, hvordan museets permanente samling udbygges, formidles og forskes i. Det er meget tilfredsstillende: - at museet ud fra disse kernepunkter forfølger en klar, markant og relevant erhvervelsespolitik, der har styrket samlingen nationalt og internationalt. - at museet i arbejdsplan har formuleret en erhvervelsesstrategi, der bygger på at styrke samlingen inden for kerneområderne - at museet bruger den inddeponerede samling af konceptuel kunst. Dog bør samlingens ejerforhold afklares, så museet ikke bruger ressourcer på værker, som ikke er en del af museets egen samling. Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor: - at museet forsøger at erhverve den deponerede privatejede samling, i stedet for at investere ressourcer i en samling, der hurtigt kan forsvinde fra museet. Bevaring Fælleskonserveringen har den 10. marts 2011 gennemgået klima-, lys- og opbevaringsforholdene på museet som led i kvalitetsvurderingen af museet. Museets to udstillingssale og tre magasinrum blev besigtiget. Et fjernlager med nogle få, større og robuste skulpturer samt udstillingsinventar er ikke besigtiget. Udstillingssal 1 har siden museets opførelse været anvendt til dele af museets egen, faste kunstsamling med løbende udskiftning af værker fra samlingen. Værkerne i museets samling er sammensat af alle tænkelige typer af materiale og kombinationer heraf såsom tekstil, glas, træ, plastiktyper, papir, metal, elektronisk udstyr, udstoppede dyr og andet organisk materiale, foruden traditionelt maleri på lærred, træ og papir samt grafik. Lånte værker, der har været udstillet i udstillingssal 2 består typisk af tilsvarende mange typer af materialer

16 Nogle værker er relativt robuste i forhold til RF (relativ fugtighed), temperatur og lyspåvirkning, andre er meget sensitive, hvilket stiller krav til evnen til at tilpasse klima og lysforhold til de udstillede værker. Opdeling af salenes funktion ændres i løbet af 2011, således at forholdene kan tilpasses både den faste samling og lånte værker i begge rum. Begge sale er i øvrigt meget ensartede, hvad angår indretning, klima- og lysforhold. Da museet ejer og ofte indlåner en række materialemæssigt utraditionelt sammensatte værker, vil det være nødvendigt at måle og tilpasse den mængde lys. som falder på værkerne, hver gang der sker nyophængning. Alt lys i udstillingssalene er programmerbare spotlamper med halogenpærer. Museet er i færd med at sætte følere op i udstillingssalene, så lyset kun tændes, når gæsterne træder ind i rummene, hvilket er et fremsynet initiativ ikke blot som energibesparende foranstaltning, men også ud fra et bevaringsperspektiv. Der er separat styret ventilationsanlæg for hvert rum med indbygget befugtnings- og affugtningssystem. Der har siden opførelsen været problemer med befugtningsanlægget. Museet er i gang med at forbedre systemet, der forventes at køre tilfredsstillende inden for den nærmeste fremtid. Museets malerisamling blev gennemgået af konservatorer i 2003, mens der for værker på papir blev udarbejdet en tilstandsgennemgang i Ca. 1% af værker i samlingen er i særdeles kritisk tilstand. Nu udestår en gennemgang af de skulpturer, der er placeret udendørs (i skulpturhaven) samt tredimensionel samtidskunst. Dette planlægges foretaget i Magasinerne er velordnede. Store uindrammede malerier er imidlertid placeret for enden af rummet, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold tilgængelighed og opbevaring. Konservator anbefaler transportrammer til værkerne, der beskytter både under håndtering og transport. Skulpturer, der er placeret på gulvet midt i rummet, bør placeres på reoler på linje med de øvrige skulpturer. Det er tilfredsstillende: - at der er udarbejdet en konserveringsplan for at nedbringe antallet af værker i særdeles kritisk og kritisk tilstand - at museet i 2012 får foretaget en tilstandsgennemgang af skulpturerne i skulpturhaven - at museets magasiner er indrettet med optimal klimastyring - at klima- og lysforhold kan tilpasses de udstillede værker - at museet er i færd med at sætte lysfølere op og dermed etablere energibesparende og bevaringsmæssige foranstaltninger Det er ikke tilfredsstillende: - at store uindrammede malerier læner sig op ad hinanden uden transportramme som beskyttelse - at skulpturer er placeret på gulvet midt i rummet

17 Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - at museets sørger for, at magasinet indrettes bedst muligt ud fra bevarings- og pladsmæssige hensyn til værkerne. Registrering Museet har registreret og publiceret alle værker i alt ca i Reginkunst og KID. Det er meget tilfredsstillende: - at museet for nærværende har registreret hele samlingen i KID Derfor henstiller Kulturarvsstyrelsen: - at museet fortsætter sit gode registreringsarbejde, som er en forudsætning for at opfylde kravene til et statsanerkendt kunstmuseum Museets fremtid Kulturarvsstyrelsen vurderer, at HEART Herning Museum of Contemporary Art varetager en væsentlig plads i det danske museumsvæsen og at Herning Kommune - med rette - har store forventninger til museet som et af kommunens kulturelle fyrtårne. Kommunen ønsker, at museet har et vedvarende og øget fokus på moderne formidling af museets samlinger og særudstillinger for en mangfoldighed af brugere og at museet arbejder på at tiltrække nye brugergrupper og styrker sin forankring i lokalsamfundet. Samtidig skal museet tiltrække gæster lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Kulturarvsstyrelsen vurderer, at det for nærværende bliver vanskeligt for museet at opfylde kommunens krav, der retter sig mod forskellige målgrupper. Museet er i forvejen veletableret indenfor aktiviteter rettet mod børn. Museet arbejder samtidig aktivt på at nå gruppen af unge og er allerede nu i gang med at gribe opgaven konstruktivt an for at komme denne gruppe i møde. Gennem samarbejder eller indgåelse af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, university colleges m.m. forventer Kulturarvsstyrelsen, at museet styrker sin rolle som videnscenter. Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - at museet med udgangspunkt i museets strategi tager en drøftelse med kommunen om museets rolle i kommunen og museets økonomiske situation - at museet artikulerer og præciserer overfor kommunen, hvilke forventninger museet kan leve op til under de givne vilkår

18 KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART Kvalitetsvurderingsbesøget på HEART fandt sted den 11. april Tilstede var: Fra museet: Direktør Holger Reenberg Museumsinspektør Stinna Toft Bestyrelsesformand: Lars Damgaard Fra Herning Kommune: Konsulent Anne Juul Andersen Fra Kulturarvsstyrelsen: Kontorchef Ole Winther, Museumskonsulent Ulla Schärfe Museumskonsulent Hanne Jönsson I forbindelse med besøget blev museets udstillingslokaler, magasiner, arkiver, administrationslokaler etc. besigtiget

19 Bilag 1: Forskningsbedømmelse Forskningsbedømmelse af HEART. Udtalelse fra Det Kunsthistoriske Faglige Råd, KUAS Fremsendte publikationer: 1) Stinna Toft, Thilde Nyborg Nielsen og Bente Jensen (red.): Uncertain States of America - American Art in the third Millenium, Herning Kunstmuseum Bidragydere: Holger Reenberg, Bente Jensen, Thilde Nyborg Nielsen, Stinna Toft, Ditte Gry Blandfort Westergaard, Daniel Birnbaum, Hans Ulrich Obrist og Gunnar B. Kvaran 2) H. Reenberg, Back in Black. Carsten Thau & Sven Bjerkhof (red.), Cronhammar på danske Kunstmuseer, Statens Museum for Kunst 2007, Øvrige bidrag ved Carsten Thau & al. 3) Steen Chr. Steensen, Holger Reenberg, Stinna Toft og Thilde Nyborg Nielsen (red.): Socle du Monde, Herning Kunstmuseum ) H. Reenberg, Paul Gadegaard i perspektiv. Kirsten Dybbøl (red.), Paul Gadegaard, Kunsthallen Nikolaj 2009, Udgivet med tilskud fra HEART. Øvrige bidrag ved Elisabeth Delin Hansen, Marianne Barbusse og Torben Weirup. 5) H. Reenberg, Når form bliver modstand. Holger Reenberg & Lene Bilgrav-Nielsen (red.), Friheden eller døden, Herning: HEART u.å. [2009], Bidrag ved Mario Codognato 6) H. Reenberg (red.): Heart, Hatje Cantz Verlag Bidragydere: Holger Reenberg, Steven Holl og Juhani Pallasmaa De fremsendte publikationer dækker perioden og omfatter 6 udgivelser. 3 af disse (1,3 og 5) er egenproduktioner, mens de øvrige er udgivet af andre/i samarbejde med andre forlag/kunstmuseer. Bøgerne rummer alle bidrag af HEARTs egne medarbejdere og andre forfattere. Indholdsmæssigt beskæftiger bøgerne sig med dansk og international kunst fra efterkrigstiden, mens en enkelt (6) behandler museumsarkitektur. Publikationerne kan opdeles i tre grupper: a) Behandlinger af enkeltkunstnere (2,4,5) b) Behandlinger af flere kunstnere (1,3) c) Arkitekturformidling (6) Ad a) De tre monografiske præsentationer fungerer som indføringer i de respektive kunstneres produktion. Der er tale om kunstnere, som er repræsenterede i museets samling, og derfor fungerer publikationerne også efter de udstillingsbegivenheder, som de hver især knytter sig til, som relevante, varige præsentationer af museets indsamlingsfelt. 4 og 5 er udgivet med engelsk oversættelse og formidler derfor de pågældende kunstnere til en bredere, international læserskare. Publikation 2 er blevet til i samarbejde med en række danske kunstmuseer, og Reenbergs artikel håndhæver Herning Kunstmuseums særstatus som det museum, der har landets største bestand af Cronhammar-værker. Reenberg viderefører konsistent linjer i Thaus indledende teoretiske udredning af strukturer i billedhuggerens værk, som han udbygger transparent med andre kategorier. Thaus Nietzsche-baserede bestemmelse af Cronhammars kunstneriske anliggende

20 som profetisk og apokalyptisk forankres med indsigtsfulde pointer om kunstnerens brug af referencer fra film og litteratur, og Reenberg beskriver, hvordan disse referencer og overordnede kategorier udmøntes i et værk præget af patosfyldt civilisationskritik. Endelig beskrives en fundamental idiolekt, som Thau ikke analyserer, nemlig Cronhammars farvesymbolik og dens rolle i værkets generelle beskaffenhed. Under dette udredningsarbejde fastholdes fokus på belysningen af Herning Kunstmuseums facetterede samling. Publikation 4 er udgivet af Kunsthallen Nikolaj i anledning af en udstilling med Paul Gadegaards værker, men udgivelsen er støttet af HEART. Den knytter sig til museets indsamlings- og forskningsfelt, idet kunstneren var aktiv i Herning og museet har en betragtelig samling af hans værker. Som pointeret i forordet udgør publikationen den eneste tilgængelige udgivelse om kunstneren, hvad der befæster dens kunsthistoriske gyldighed. Barbusse indplacerer Gadegaard i efterkrigstidens tendenser i fransk kunst og perspektiverer hans arbejde med rumudsmykning i Herning. Weirup fremlægger nyt materiale, der dokumenterer kunstnerens modtagelse i pressen frem mod de store dekorationsarbejder i 50ernes begyndelse. I sit bidrag til bogen demonstrerer Reenberg, at den geometriserende og konkrete kunstretning, som Gadegaard især med sin tilknytning til Linien II tilhørte, har forudsætninger i konstruktivismen i mellemkrigsårene. Undersøgelsen af forholdet mellem figur og grund hos Gadegaard har forbindelse til Kasimir Malevitjs arbejde med samme problemstilling før første verdenskrig, idet den var central i den byzantinske og dermed vernakulære russiske kunst, som Maljevitj var forankret i. Reenberg gør opmærksom på, at denne finder et ekko i Gadegaards arbejde med gyldne baggrunde over for geometriske figurer. Konstruktivismens udmøntning i mellemkrigstidens politiske og tredimensionale kunstneriske projekter genfindes i Gadegaards projekt til udsmykning af Den sorte Fabrik i Herning ( ) som socialt engageret, formelt orienteret kunst. Reenberg minder her om, at kunstneren i 1960 udstillede sammen med Piero Manzoni, og at denne på sin side var optaget af Maljevitj. Reenbergs bidrag bæres af flere originale pointer, idet dets grundlæggende originalitet består i kortlæggelsen af hidtil upåagtede inspirationsforhold og et korrektiv til forståelsen af Gadegaard som forankret i dansk og fransk konkret kunst alene. Publikation 5 er udgivet som katalog til en udstilling med værker af den græsk-italienske samtidskunstner Jannis Kounellis. Reenbergs artikel i kataloget former sig som en skarpere vinklet behandling af temaer hos kunstneren end artikelbidraget af Codognato, som ridser de overordnede linjer i kunstnerens værk op. Reenberg placerer Kounellis inden for Arte Povera-bevægelsen i 60erne og giver et signalement af teoridannelsen i.f.m. denne bevægelse. Ved hjælp af Umberto Ecos teori om det åbne værk fortolkes bevægelsens værkbegreb som processuelt og baseret på interaktion mellem beskuer og værk. Denne værkforståelse forankres hos kunstneren i et politisk anliggende, som formuleres i et associativt og redeligt formsprog, hvad udstillingens hovedværk, Uden titel 1969, anskueliggør: Påskriften Friheden eller døden antyder en politisk tone, som i øvrigt i hans værker slås an med et associativt symbolsprog eller en redelig tegnværdi, som kan udlægges som moralsk ladet og derfor som konsistent med et politisk anliggende. Ved klargørelsen af den Eco-inspirerede teori som teoretisk ramme om analysen sikrer Reenberg artiklen metodisk transparens og understøtter dens gyldighed inden for såvel kunsthistorie som semiotik. Delkonklusion: HEARTs monografiske publikationer leverer originale bidrag til forståelsen af de kunstnere, som de hver især præsenterer. Publikationernes emner vidner om varetagelse af en forskningsmæssig forpligtelse over for kunstnere, som er mar

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

heart Årsberetning 2009 Årets byggeri Byggemagasinet BYGGERI Årets bedste udstilling Berlingske Tidende

heart Årsberetning 2009 Årets byggeri Byggemagasinet BYGGERI Årets bedste udstilling Berlingske Tidende heart Årsberetning 2009 Årets byggeri Byggemagasinet BYGGERI Årets bedste udstilling Berlingske Tidende I. Indledning... 4 A. Sponsorer... 4 II. HEARTs formål og ansvarsområde... 2 A. Museumsloven... 2

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere