Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej"

Transkript

1 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og Frederikssund, og spørgsmålet er genstand for intense politiske drøftelser i forbindelse med regeringens nye trafikplan. I mellemtiden er transportsektorens bidrag til den globale opvarmning blevet stadig mere iøjnefaldende. I 2007 steg transportsektorens energiforbrug med 4,1%, så sektoren nu står for næsten en tredjedel af det danske CO2-udslip, svarende til over 16 millioner tons CO2 om året. På den baggrund tegner der sig nu et bredt politisk flertal for at sikre den reduktion på 20% af CO2-udslippet fra de ikke kvotebelagte sektorer i 2020, som EU lægger op til for Danmarks vedkommende. Det er således en eksplicit målsætning for regeringens nye trafikplan, at kurven for udslippet af CO2 fra transportsektoren skal knækkes inden for de nærmeste år. Og dog er der i Danmark begrænset erfaring med at beregne CO2-effekten af investeringer i motorveje. Mens der i andre lande er foretaget større studier af de trafikale og energimæssige konsekvenser ved større vejanlæg, har vi i Danmark ikke etableret en egentlig trafikmodel, der beregner de samlede ændringer i emissioner på netværksniveau under hensyntagen til strategiske effekter over tid. Det ligger uden for dette notats rammer at skabe sådan en trafikmodel, men med udgangspunkt i udenlandske erfaringer forsøges det at vurdere, om de nuværende beregninger af de CO2-mæssige konsekvenser af et anlæg af Frederikssundsmotorvejen må anses for at være realistiske.

2 Afgrænsning For overskuelighedens skyld vurderes alene Hovedforslag 1, hvor motorvejen anlægges i åbent land. Ifølge Vejdirektoratets sidste VVM- redegørelse, er der stort set tale om de samme prognoser for alle linjeføringer med motorvej. De hidtidige VVM-undersøgelser Frederikssundsmotorvejens miljøkonsekvenser er i nyere tid dels analyseret i en VVM-redegørelse fra og i en supplerende VVM-redegørelse fra 2006, hvor en række yderligere linjeføringer er undersøgt 2. I VVM-redegørelsen fra 2002 er det ekstra energiforbrug og dermed det øgede CO2-udslip sat 0,2% højere end i basisscenariet (dvs. uden bygning af motorvej) i Der refereres i denne VVM-undersøgelse til en række underbilag, som det inden for dette notats tidsfrist ikke har været muligt at få adgang til, men som det forventes kan analyseres nærmere inden for kort tid. I VVM-redegørelsen fra 2006 er det øgede CO2-udslip sat til 0,68% i 2015 i forhold til basisscenariet, svarende til tons CO2 ekstra om året. Forskellen på konsekvensberegningen i de to redegørelser er ikke forklaret, men måske er der simpelthen lagt et højere trafikniveau ind i den seneste beregning. Det er imidlertid et generelt problem for begge redegørelser, at det ikke fremgår af det offentliggjorte materiale, hvordan man er nået frem til de meget begrænsende konsekvenser for CO2-udslippet. Således fremgår hverken de beregnede trafikmængder eller tidsbesparelser de enkelte år ud i fremtiden. Af den nyeste rapport fremgår det dog, at man som forudsætning har en stigning i det samlede trafikarbejde på 0,5% ved Hovedforslag 1 i Dette facit når man frem til ved at beregne den øgede trafik på den nye motorvej og herfra trække den reducerede trafik på de eksisterende veje. Faktorer af betydning for CO2-udslippet Nye motorvejsstrækninger påvirker CO 2 udslippet på en række måder: 1. CO 2-udslip i forbindelse med at anlægge motorvejen 2. Omvejskørsel da motorvejsturen mellem A og B typisk er længere 3. Højere hastighed på motorvejen 4. Afhjulpet trængsel kan betyde at CO 2 belastningen reduceres 5. Motorveje kan skabe ny trafik ved at frigøre latent efterspørgsel og åbne nye rejserelationer 1 Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren, VVM-redegørelse, Rapport 250, 2022, Vejdirektoratet og Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren, VVM-redegørelse, Miljøvurdering, Rapport 252, 2002, Vejdirektoratet 2 Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren, Supplerende VVM-redegørelse for en udbygning af Frederikssundvej, Rapport 309, 2006, Vejdirektoratet og Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren, Supplerende VVM-redegørelse for en udbygning af Frederikssundmotorvej, Miljøvurdering, Rapport 310, 2006, Vejdirektoratet 2

3 Effekterne indfinder sig på forskellige tidspunkter. 1) inden vejen åbner, 2,3,4) umiddelbart efter åbning, 5) voksende over etc. år Der findes ikke os bekendt - dansk forskning, der sætter størrelsesordner på alle disse effekter. Når Vejdirektoratet vurderer effekten af en ny motorvejsstrækning indgår klimabelastningen, men den er ofte begrænset til at inddrage punkt to, tre og fire på listen. Hvis man ønsker at gennemføre en trafikplanlægning, der inddrager klimaaspektet, er der således et åbenlyst behov for at foretage præcise danske beregninger over CO2-effekten ved dansk vejbyggeri, der medtager både CO2-belastningen ved anlæg og det øgede trafikspring, som motorvejen i sig selv er med til at skabe. Amerikanske analyser 3 viser følgende størrelsesordner på de angivne effekter. Analysen er den generaliserede CO2-effekt af at bygge en ny vognbane på 1 mile (1,6 km) motorvej, regnet over 50 år: Anlæg af motorvej Aflastning af trængsel Ny trafik på selve vejen Ny trafik på det omgivende vejnet Total t t t t t Nu kan man af mange grunde ikke overføre den slags analyser fra USA til Danmark. Dels er bilparken en anden, ligesom tætheden af vejnettet er en anden. Men det giver på den anden side en indikation af, at særligt den nygenererede trafik kan have en relevant indflydelse på CO 2-udslippet. Tog vi for indikationens skyld de amerikansk beregnede effekter og overførte dem råt til Frederikssundsmotorvejen, ville regnskabet se sådan ud 4 : Anlæg af motorvejen t Aflastning af trængsel t Ny trafik på selve vejen t Ny trafik på det omgivende vejnet t Total ,500t 3 Williams-Derry, Sightline Institute, oct 2007: Increases in greenhouse-gas emissions from highway-widening projects Godwin, P. 1996: Empirical evidence on induces traffic, A review and synthesis, Transportation, vol 23 pp Fire vognbaner á 26 km. 3

4 Det kan kun blive en indikation, men til sammenligning beregner den nyeste VVM redegørelse for Frederikssundsmotorvejen fra 2006 det årlige ekstra CO2-udslip til t om året, hvilket akkumuleret over 50 år kun giver tons, eller mellem cirka en tiendedel og en attendedel af det amerikanske eksempel. Dertil kommer, at ifølge Vejdirektoratets nylige opgørelse over trængsel på statsvejnettet, var der i 2007 sjældent trængselsproblemer på langt den største del af Frederikssundsvej, hvorfor der kun vil være en begrænset CO2 effekt ved at begrænse trængslen, jf. bilag 1 5. Om trafikspring Der er imidlertid også lavet andre studier af, hvor meget ny trafik en ny motorvejsstrækning skaber. Trafikken skabes ved, at det bliver hurtigere at køre på motorvejen. Det betyder at bilister er villige til at køre større omveje for at komme til at køre på motorvejen, en effekt der er medtaget i ovenstående ræsonnement. Desuden vil højere hastighed på motorvejen betyde, at trafikanter vil vælge motorvejen frem for kollektiv trafik og cykel, og endelig ser man en ændret lokalisering af boliger og virksomheder, hvilket er en langsigtet effekt. Samlet set vurderer Goodwin 6 således, at en reduktion af rejsehastigheden på 10% vil betyde at der skabes 5% ny trafik på kort sigt og 10% på lang sigt. Forsøger vi at lægge Goodwins beregninger til grund, ville det for Frederiksundmotorvejen betyde et trafikspring på ca. 25 % på kort sigt og 50% på lidt længere sigt (~5 år), hvis der forudsættes en halvering af rejsetiden, hvilket synes at være den forudsætning, der ligger bag Vejdirektoratets beregninger (tabel 1.1 i Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren (2006). Dele af dette trafikspring vil komme fra sivetrafikken, der vælger motorvejen, men en stor del vil komme fra overflytning fra kollektiv trafik og på grund af, at boliger og virksomheder lokaliserer sig med udgangspunkt i den lavere rejsetid (byspredning). 5 Vejdirektoratet: Statsvejnettet RAPPORT NR. 340, 2008, side 24 6 Goodwin, P 1996: Empirical evidence on induces traffic, A review and synthesis, Transportation, vol 23 pp Goodwin P., Dargay J., & Hanly M.: Elasticities of Road Traffic and Fuel Consumption with respect to Price and Income: A Review, Transport Reviews, vol. 24, No. 3, pp, Hanly, MDargay J. b& Goodwin P. 2008: Review of Income and Price Elasticities in the Demand for Road Traffik, University of London, Centre for Transport Stiudies: ESRC Tansport Studies Unit, London, 2002/13 4

5 Igen er det meget vanskeligt at lave præcise beregninger, når man ikke kender de metodiske forudsætninger for beregningerne, men så store tidsbesparelser må medføre trafikspring, der gør det svært at forestille sig en CO2-effekt på kun 0,68% ekstra. Det kan i den sammenhæng nævnes, at i USA har miljøgrupper med held sagsøgt vejmyndigheder for ikke at indregne trafikspring i deres VVM analyser. Fra 2008 er anklagemyndigheden i Californien således begyndt at kræve, at trafikspring indregnes i forbindelse med vurdering af klimaeffekter af nye veje 7. Øvrige faktorer for CO2-effekten Det bemærkes, at der nu tegner sig et politisk flertal for at indføre road pricing i Danmark. Denne beslutning vil selvstændigt kunne føre til et betydeligt lavere CO2-udslip end i dag, men kun hvis den påvirker selve trafikmængden, og dermed hele forudsætningen for de eksisterende VVM-undersøgelser. Sagt mere direkte: En bedre regulering af trafikken gennem road pricing vil få meget stor betydning for rentabiliteten og behovet for nye motorveje og muligvis helt overflødiggøre nye motorveje, hvis der vel at mærke er vilje til at lave road pricing, der virker positivt for miljøet og dæmper trængslen ved de store byer. Det ville derfor forekomme naturligt først at beregne effekterne af en ny road pricing, før man tager beslutning om nye motorveje. På samme måde vil der medgå et meget betydeligt beløb til anlæg af motorvejen 10 milliarder kroner - der så ikke kan investeres i CO2-venlige trafikløsninger. Dermed har investeringen i Frederikssundsmotorvejen også en række indirekte konsekvenser for transportsektorens CO2-udslip, som ikke er genstand for nærmere analyse her. Konklusion Som en del af VVM vurderingen af Frederikssundsmotorvejen har Vejdirektoratet beregnet ændringer i CO 2-udslippet, der følger af det ændrede trafikmønster, der kommer ved at bygge nye motorveje. Resultatet er en beregnet effekt på 0,68% øget CO2 udslip. Det er imidlertid uklart hvilke forudsætninger, der er anvendt i beregningerne. Ud fra de forelæggende data og de ovenstående vurderinger er der dog ingen tvivl om, at bygning af Frederikssundsmotorvejen må forventes at føre til et be- 7 Litman, Todd Generated Traffic and Induced Travel. Implications for Transport Planning. Victoria Transport Policy Institute, 22 December 2008) 5

6 tydeligt større CO2-udslip. Også selvom det på det foreliggende grundlag at vanskeligt at beregne præcist hvor meget. Ønsker man i sit beslutningsgrundlag en præcis vurdering af de CO2-mæssige konsekvenser af etablering af ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren, anbefales det derfor at foretage nye beregninger, der medregner den eksisterende internationale forskning på feltet samt anvendelsen af en egentlig trafikmodel, der medregner CO2 udslippet ved anlæg af motorvejen og det langsigtede trafikspring. 6

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Del 1: Generelle notater 1. Indledning... 1 2. Analyse af hovedformål og systemkrav... 12 3. Geografiske afgrænsninger og forhold til nabokommuner...

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner:

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner: RESUME 14. april 2009 Offentlige investeringer til gavn for klimaet I forbindelse med den økonomiske krise har flere lande arbejdet med muligheden for at kombinere offentlige vækstpakker med en satsning

Læs mere

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter Trængselsafgifter i København - analyse af sociologiske effekter Et 5. semesters projekt fra Gruppe 2, Plan og Miljø, Aalborg Universitet, 2007 Synopsis Titel Tema Trængselsafgifter i København Mobilitetens

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere