Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

2 Puls Sjæl Samarbejde

3 Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn og voksne i alle aldre. Her er der mange muligheder for at udfolde sig kreativt, aktivt, socialt, musikalsk, sportsligt og kulturelt og det sætter både borgere og Byråd stor pris på. En bred undersøgelse af borgernes syn på Ringsted Kommune fra 2015 viser, at borgerne er meget tilfredse med foreningsliv og kulturtilbud i Ringsted Kommune. Borgerne finder også, at kommunen byder på gode sports- og motionsfaciliteter. I Byrådet er vi glade for disse positive meldinger. Med denne politik vil vi ikke alene opretholde de gode muligheder i Ringsted, vi vil også arbejde aktivt for, at kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet i Ringsted bliver endnu mere attraktivt. I Byrådet er vi klar over og glade for, at kultur-, fritidsog foreningslivet er båret af den store indsats, der bliver leveret af de mange frivillige. En indsats, der er en vigtig forudsætning for små og store fællesskaber blandt borgerne i Ringsted Kommune fællesskaber, der danner, uddanner og underholder og samtidig sikrer samhørighed, fællesskab og livskvalitet for den enkelte. Politik i samspil med borgernes og foreningernes ønsker I Byrådet er vi derfor også af den overbevisning, at en kultur-, fritids- og frivillighedspolitik kun kan realiseres i samarbejde med aktørerne indenfor områderne. Samtidig har vores rige og engagerede forenings-, fritids- og kulturliv en stor viden indenfor områderne og mange erfaringer og ideer til, hvordan vi kan udvikle områderne fremover. Det har derfor været vigtigt for Byrådet at inddrage borgere, kultur- og foreningsliv i udviklingen af denne politik for kultur-, fritids- og frivillighedsområdet. Inddragelsen er sket ved afholdelse af et inspirationsmøde, drøftelser med kulturlivet i Ringsted Kommune samt undersøgelser lavet via kommunens borgerpanel. I udarbejdelse af Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken har vi taget udgangspunkt i de input, vi har fået fra de gennemførte aktiviteter samt den daglige kontakt og sparring, der er mellem kommunen og kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet. 3

4 Politik med udgangspunkt i vision Kultur-, fritids- og frivillighedsområdet har et naturligt samspil til mange andre af kommunens områder, og er derfor et vigtigt element i den samlede kommunale opgaveløsning. Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken ligger i forlængelse af Byrådets vision Ringsted midt i mulighederne og skal ses i sammenhæng med andre af kommunens politikker fx. indenfor sundheds- og skoleområdet. Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken udmøntes konkret i underliggende strategier og handleplaner for områderne. Politikken forholder sig overordnet til Ringsted Kommunes tilgang til de tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde. I Ringsted betragter vi det frivillige arbejde på lige fod, hvad enten det drejer sig om folkeoplysning, socialt arbejde, frivilligt foreningslederarbejde eller andet. Vi ligestiller derfor i mange tilfælde alle typer af foreninger med de foreninger, der er omfattet af folkeoplysningsloven. De krav, der stilles i folkeoplysningsloven omkring målsætninger for det folkeoplysende arbejde, er derfor omfattet i denne politik. Mere konkrete rammer for det folkeoplysende arbejde fremgår af kommunens retningslinjer for de forskellige puljer. Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken tager udgangspunkt i følgende udsagn fra Byrådets vision: Vi er interesserede i at afprøve nye former for samarbejder, fra idéerne opstår til løsningerne skal sættes i gang. I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler sammen og involverer hinanden. Medbestemmelse giver medansvar. Nærhed og omsorg er bærende værdier i vores små og store fællesskaber. I Ringsted er der plads til både det sunde, det skæve, det sjove og det sublime. Som byråd gør vi det let for foreninger og frivillige at omsætte deres idéer til aktiviteter, der skaber nytte for andre. Vores natur skal stimulere til fordybelse og aktivitet og åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø. I Ringsted findes der både oplevelser i hverdagen og unikke events, der knytter deltagerne sammen og vækker opmærksomhed langt omkring. Vi vil satse på at gøre de sunde valg nemmere gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse. Med afsæt i disse udsagn fra Byrådets vision vil vi med denne politik arbejde aktivt for, at skabe gode rammer og vilkår for både det etablerede og ikke-etablerede kultur-, idræts- og fritidsliv. 4

5 Principper for kultur, fritid og frivillighed For at kunne indfri visionerne i denne politik, vil Ringsted Kommune arbejde efter følgende principper indenfor de tre områder politikken indeholder: Kultur Kultur skal være et synligt fyrtårn, fordi det tiltrækker besøgende, turister, handlende og virksomheder. Kultur er vigtigt, fordi det skaber små og store oplevelser i hverdagen for kommunens borgere. Som kommune skal vi understøtte, satse på og prioritere midler til kulturoplevelser, der henvender sig bredt eksempelvis festivaller, oplevelsesaktiviteter, hverdagskultur mv. Men vi har også øje for, at særlige indsatser inden for mere smalle kultur- og kunstaktiviteter kan bruges både til fordybelse, læring og som løftestang for kommunens image. Frivillighed Som kommune understøtter vi alle former for frivillighed, og betragter alle former for frivillige opgaver som lige vigtige. Som kommune gør vi det let at være frivillig, men vi tilskynder ikke til frivillighed på udvalgte områder. Som kommune understøtter vi frivillige initiativer og gør det nemt og overskueligt for de frivillige at få hjælp og vejledning hos kommunen. Fritid Det skal være nemt at få adgang til fritidstilbud for alle i Ringsted Kommune. Der skal være en mangfoldighed af fritidstilbud, og vi skal sikre en fornuftig balance mellem bredde og elite. Som kommune vil vi have fokus på, at alle skal have mulighed for at udvikle deres talent også dem der har et særligt talent. Særlige talenter og eliteudøvere vil smitte af på det øvrige fritidsliv og skabe gode oplevelser og tilbud, som vil fremme profileringen af kommunen. Der skal være fritidstilbud, der i særlig grad retter sig mod de unge. 5

6 Fra visioner og principper til politik Det skal være nemt at være frivillig i Ringsted Kommune, og det skal være let at omsætte ideer til handling. Kommunen vil derfor afprøve nye former for samarbejder og understøtte initiativer og ideer, der kommer fra de frivillige. I Byrådet mener vi, at medbestemmelse giver medansvar, og vi understøtter derfor gerne aktiviteter, der er baseret på det frivillige initiativ. Det skal være frivilligt at være frivillig, og derfor pålægger vi ikke frivillighed som kommune, ligesom vi heller ikke definerer initiativer og ideer, der kan pålægges de frivillige kræfter. Vi vil gøre det let for alle borgere i Ringsted Kommune at leve et aktivt og varieret fritidsliv ved at gøre det så nemt som muligt at få adgang til fritidstilbud. I Ringsted er vi begunstiget af et bredt og varieret fritidsliv, der appellerer bredt til borgerne. Med denne politik vil vi aktivt arbejde for at sikre mangfoldigheden af tilbud i Ringsted, så vi til stadighed har plads til sunde, skæve og sjove tilbud og indimellem også kan byde på sublime oplevelser. Men vi er også opmærksomme på balancerne, så vi kan tilgodese foreninger såvel som ikke-organiserede, samt sikre gode vilkår og muligheder, der kan tilgodese både bredde- og eliteidræt. Vi vil arbejde for, at der i Ringsted Kommune fortsat er fritidstilbud, der appellerer bredt til børn, unge, voksne og ældre. Men vi er også bevidste om, at vi har en særlig forpligtigelse overfor de unge, der er på vej ind i voksenlivet. Som Byråd mener vi, at det er vigtigt, at de unge holder fast i de aktive og kreative fritidsvaner mange af dem har grundlagt i barndommen. Vaner, der kan stimulere deres personlige udvikling og udvikle dem til sunde og virkelystne medborgere og aktive medskabere i vores demokratiske samfund. Kommunens kultur-, fritids- og frivillighedsliv har således også en central rolle i udviklingen og gennemførelsen af aktiviteter og læring i kommunens dagtilbud og skoler. Byrådet finder det vigtigt, at kulturen er med til at skabe små og store oplevelser i hverdagen for kommunens borgere. Oplevelser der kan understøtte den lokale identitetsdannelse. Men vi er også bevidste om, at vi som kommune skal understøtte kulturelle fyrtårne, der tiltrækker besøgende, turister, handlende og virksomheder til kommunen. Byrådet vil derfor understøtte, satse på og prioritere både de kulturoplevelser, der henvender sig bredt, men også dem der henvender sig til det mere smalle publikum. Vi er bevidste om vores historiske og unikke kulturarv. Det er en del af vores fælles identitet, der danner afsæt for udvikling af kulturen på flere områder. Temaer, initiativer og mål Kultur-, fritids- og frivillighedspolitikken er struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer med tilhørende mål. TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 Gode vilkår og muligheder for et godt kultur-, forenings- og fritidsliv Udvikling via samarbejde og netværk Ringsted Kommune viser vej og muligheder Synlighed og kendskab 1 A Tidsvarende og attraktive vilkår og muligheder, der sikrer mangfoldige tilbud 2 A Sammen skaber vi et stærkt og varieret kultur- og fritidsliv 3 A Ringsted Kommune stimulerer til aktiv medskabelse 4 A Synlighed og lokalt kendskab stimulerer den lokale identitetsdannelse 1 B God balance giver harmoni i foreningsog fritidslivet 2 B Sammen får vi gode idéer og omsætter dem til spændende aktiviteter 3 B Ringsted Kommune understøtter dannelse og uddannelse i kultur-, idræts- og fritidslivet 4 B Kultur, idræt, fritid og frivillighed øger Ringsted Kommunes samlede tiltrækningskraft 6

7 TEMA 1 Gode vilkår og muligheder for et godt kultur-, forenings- og fritidsliv For at sikre de bedste betingelser for at videreføre Ringsted Kommunes aktive og varierede fritids- og foreningsliv er det vigtigt, at der er gode vilkår og muligheder for at kunne involvere sig. Der skal til stadighed være en god og konstruktiv dialog mellem forenings- og fritidslivet og kommunen. Vi vil noget sammen i Ringsted Kommune, og derfor er dialogen vigtig i alle dele af samarbejdet. Vi vil sikre de gode vilkår og muligheder, og mangfoldigheden af tilbud, ved at gøre det nemt at få adgang til fritidstilbud for alle i Ringsted Kommune. Vi vil sikre balancen i kultur- og fritidslivet, så der bliver plads til og muligheder for forskellige måder at tilgå kultur- og fritidslivet på. 1 A: Initiativ tidssvarende og attraktive rammer, der sikrer mangfoldige tilbud Borgerundersøgelsen fra 2015 viser, at borgerne er godt tilfredse med udbuddet af sports- og motionsfaciliteter. For at fastholde tilfredsheden blandt borgerne og gerne øge den endnu mere, tilstræber vi som Byråd en proaktiv og løbende tilpasning af foreningernes daglige vilkår og muligheder set i relation til aktuelle og fremtidige aktivitetstilbud. Vi er ligeledes åbne for nye initiativer, der kan skabe nye aktiviteter, også for ikkeorganiserede grupper. Tilpasning af fysiske rammer samt aktiviteter sker ud fra et balanceret hensyn mellem ny etablering og renovering. For at sikre borgerne nem adgang til fritidsaktiviteter vil vi aktivt formidle mulighederne for fritidsaktiviteter i samarbejde med aktørerne på området. Mål: Initiativet skal sikre, at forenings- og fritidslivet til stadighed har tidssvarende og attraktive faciliteter og fysiske rammer til rådighed. Her tænkes på både faste fysiske rammer, men også på de unikke stedbundne potentialer, vi har i den omkringliggende natur, hvor mulighederne er optimale for at skabe samspil mellem natur og sundhed. Med dette initiativ vil vi imødekomme borgernes ønsker og behov for fritidsaktiviteter og sikre mangfoldige tilbud til alle og særligt de unge. 1 B: Initiativ god balance giver harmoni i forenings- og fritidslivet I Byrådet finder vi det vigtigt, at det er nemt for alle at få adgang til fritidstilbud i Ringsted Kommune, og vi vil understøtte mangfoldigheden af tilbud til kommunens borgere. Vi er bevidste om, at vi som mennesker har forskellige tilgange og ønsker til vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er derfor som Byråd optaget af, at sikre balancen mellem bredde og eliteidræt og mellem det etablerede og ikke etablerede kultur- og fritidsliv bedst muligt. Ved at sikre balancen understøtter vi både de, der har den brede tilgang til at deltage, og de der har et ønske om at udvikle og udvikles på et højere niveau. Vi tror på, at vi derved kan skabe de bedste muligheder for at deltage i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter i Ringsted kommune. Mål: Initiativet skal sikre, at kommunen som helhed rummer en mangfoldighed af tilbud. Dette både når det kommer til konkrete fritidsaktiviteter, men også i formen de afvikles på. Dermed sikrer vi også, at der er plads til nyskabende tiltag, der ikke nødvendigvis er opstået i det traditionelle foreningsliv, men opstår blandt den nye type ildsjæle, som bruger nye tilgange, nye medier og nye måder at organisere sig på. 7

8 TEMA 2 Udvikling via samarbejde og netværk I Ringsted løfter vi i flok, udvikler sammen og involverer hinanden, og det gælder i høj grad indenfor kultur-, idræts-, fritids- og frivillighedsområdet. I Ringsted går foreninger, erhvervsliv, borgere, institutioner og kommune ofte sammen på tværs og skaber oplevelser, aktiviteter og større events til glæde for borgere, besøgende og turister. Som Byråd vil vi gerne arbejde for øget samarbejde og netværk blandt byens mange aktører, og vi indgår gerne i relevante samarbejder på foranledning af kommunens mange aktører. 2 A: Initiativ sammen skaber vi et stærkt og varieret kulturog fritidsliv I Byrådet mener vi, at samarbejde er grundlaget for udvikling, fællesskabsfølelse og trivsel. Vi vil derfor understøtte og opfordre til samarbejde lokalt mellem foreninger. Men også gerne bredt på tværs af foreninger, private og offentlige institutioner, erhvervsliv og kommune. På tværs af kultur-, idræts- og fritidstilbud. Og på tværs af kommercielle og frivillige aktører. 2 B: Initiativ sammen får vi gode ideer og omsætter dem til spændende aktiviteter Af Byrådets vision fremgår det, at vi vil afprøve nye former for samarbejder, fra ideerne opstår til de konkrete tiltag skal sættes i gang. Det gælder også indenfor kultur- fritids- og frivillighedsområdet. Vi har et godt og alsidigt kultur-, idræts- og fritidsliv i Ringsted Kommune, men vi vil også gerne udvikle det og gøre det endnu bedre. Derfor indgår vi som kommune gerne i dialog og partnerskaber om nye initiativer og ideer, der understøtter Byrådets overordnede vision og principperne i denne politik. Mål: Initiativet har til formål at sikre den fortsatte udvikling af kultur-, fritids- og frivillighedsområdet, så Ringsted fortsat fremstår som en kommune med et bredt udbud af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. Men også som en kommune der giver plads til, og rum for, talentudvikling og mere smalle kultur- og kunstaktiviteter. Målet er ligeledes via nye tiltag og idéer at sætte Ringsted på landkortet og bidrage til Ringsted som en attraktiv kommune at bo, virke, leve og opleve i. Mål: Initiativet har til hensigt at sikre udvikling i de enkelte foreninger og generelt i kommunens kultur-, idræts-, fritids- og frivillighedstilbud. Et bredt samarbejde indadtil og udadtil er ligeledes med til at skabe stolthed lokalt og styrke den lokale identitetsdannelse. 8

9 TEMA 3 Ringsted Kommune viser vej og muligheder Ringsted Kommune støtter op om foreninger og ildsjæle, og det er Byrådets holdning, at det skal være nemt at være frivillig i Ringsted Kommune. Derfor vil vi som Byråd understøtte de frivillige initiativer og gøre det nemt og overskueligt for de frivillige at få hjælp og vejledning hos kommunen. Det betyder, at vi arbejder målrettet på at forenkle processer, der gør det nemmere at være frivillig i Ringsted Kommune. bl.a. gennem rådgivning, vejledning, undervisning og partnerskaber, der stimulerer de frivillige i deres daglige virke. Mål: Initiativet har til formål at stimulere udviklingen i forenings- og fritidslivet og sikre at borgere og frivillige i Ringsted oplever en imødekommende kommune, der viser vej og muligheder. 3 A: Initiativ Ringsted Kommune stimulerer til aktiv medskabelse Som kommune stiller vi gerne vores kompetencer og erfaringer til rådighed for aktørerne på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet. Vi går gerne forrest, når projekterne skal realiseres, men med respekt for det frivillige initiativ og de frivilliges engagement. I Ringsted Kommune er vi overbevidste om, at samskabelse mellem kommunens aktører og kommunen giver de bedste forudsætninger for en attraktiv kommune. Men vi er også bevidste om, at vi som kommune skal stimulere de frivillige kræfter til aktiv medskabelse. Derfor stiller vi os til rådighed for bedst muligt at understøtte de frivillige initiativer. Det sker 3 B: Initiativ Ringsted Kommune understøtter dannelse og uddannelse i kultur-, idræts- og fritidslivet Som kommune har vi en forpligtelse overfor vores borgere og ikke mindst overfor børn og unge til at uddanne og danne dem til aktive samfundsborgerne med kendskab til og respekt for vores demokratiske samfund. Denne forpligtigelse er vi os også bevidste om i forhold til vores kultur-, idræts- og fritidsområde. Mål: Initiativet har til formål at understøtte og udvikle det aktive medborgerskab gennem folkeoplysning, kultur og uddannelse. 9

10 TEMA 4 Synlighed og kendskab Ringsted Kommunes mange tilbud om kultur, fritidsaktiviteter og store og små oplevelser er et yderst vigtig bidrag til den samlede pulje af muligheder i Ringsted. Muligheder for et godt familieliv, muligheder for et godt arbejdsliv, muligheder for en spændende udflugt og muligheder for et rigt og aktivt fritidsliv. Det vil vi i Byrådet, men vi er også bevidste om, at de mange muligheder ikke kommer i spil med mindre vi sikrer kendskab og synlighed. Kendskab og synlighed internt blandt borgere, foreninger og ildsjæle i Ringsted, men også eksternt med det formål at skærpe Ringsteds profil udadtil og tiltrække nye borgere, virksomheder og besøgende. Kultur-, idræt- og fritidstilbud skal bruges aktivt til markedsføring både i og udenfor Ringsted Kommune, så udøvere og arrangører oplever opbakning og alle parter motiveres til mere. 4 A: Initiativ synlighed og lokalt kendskab stimulerer den lokale identitetsdannelse I Byrådet vil vi understøtte foreninger og frivilliges mulighed for at øge kendskabet til hinanden og kendskabet til det samlede udbud af kultur-, idrætsog fritidsaktiviteter i Ringsted. Synlighed og kendskab foreningerne imellem og blandt borgerne i Ringsted Kommune skaber stolthed blandt aktørerne, stimulerer den lokale identitetsdannelse og bidrager til den samlede fortælling om Ringsted midt i mulighederne. Mål: Initiativet skal dels sikre, at der lokalt og foreningerne imellem er kendskab til foreningernes og aktiviteternes eksistens og virke, dels understøtte engagement og rekruttering blandt de lokale aktører. 4 B: Initiativ kultur, idræt, fritid og frivillighed øger Ringsted Kommunes samlede tiltrækningskraft Ringsted Kommune er midt i mulighederne. Det gælder både i forhold til vores attraktive infrastruktur som Sjællands midtpunkt, og det gælder i forhold til de mange og varierede tilbud, som Ringsted rummer til borgere, besøgende og virksomheder. Kultur-, fritids- og frivillighedsområdet giver Ringsted Kommune puls, sjæl og indhold og bidrager til, at kommunen er et fantastisk sted at bo, virke, leve og opleve en kommune midt i mulighederne. Kultur-, fritids- og frivillighedsområdet er dermed med til at øge tiltrækningskraften overfor nye borgere, virksomheder og besøgende. Ringsted Kommune vil derfor bruge kultur, idræt, fritid og frivillighed aktivt i kommunens markedsføring. Mål: Initiativet skal sikre, at kultur-, fritids- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune indgår i den samlede markedsføring af Ringsted, som en attraktiv kommune at bo, virke, leve og opleve i. 10

11

12 Rådhuset Sct.Bendtsgade Ringsted Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken er besluttet af Ringsted Byråd i marts 2016.

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn Kultur KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling NOTAT 21. marts 2019 Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Vision 3.

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Strategiplan for KULTUR, IDRÆT OG FRITID 2017/2018

Strategiplan for KULTUR, IDRÆT OG FRITID 2017/2018 Strategiplan for KULTUR, IDRÆT OG FRITID 2017/2018 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? At alle borgere har mulighed for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv At det er attraktivt at bidrage

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2008

Fritids- og idrætspolitik 2008 Fritids- og idrætspolitik 2008 Forslag Indledning Fritids- og idrætslivet er under forandring i disse år. Tilslutningen til foreningslivet er stagnerende og befolkningen vælger i stigende grad aktiviteter

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR

Kulturpolitik. Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR Kulturpolitik Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytte vores fantastiske

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE 2019-21 VISION AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET GØRE BORGERNE TIL MEDSKABERE Fritidspolitikken skal udvikles med

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d F R B M Å L S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d Forord I foråret 2010 udviklede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med aktive borgere, foreninger og andre aktører 9 fælles mål for kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

KULTURPOLITIK (UDKAST)

KULTURPOLITIK (UDKAST) KULTURPOLITIK (UDKAST) Næstved Kommune 2018 2022 INDHOLD 1. Fælles om et stærkt kulturliv 2. Kulturpolitikkens fokusområder 3. Næstved som kulturhovedstad 4. Styrkelse af kultur i lokalområderne 5. Kunst

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Politik for fritid, frivillighed og sundhed. Fællesskaber

Politik for fritid, frivillighed og sundhed. Fællesskaber Politik for fritid, frivillighed og sundhed Fællesskaber Politik for fritid, frivillighed og sundhed - fællesskab Politik for fritid, frivillighed og sundhed fællesskab er en af tre politikker for Lemvig

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Kulturstrategi Slagelse Kommune

Kulturstrategi Slagelse Kommune Kulturstrategi 2020 Slagelse Kommune 1 Indhold Børnekultur... 3 Ungekultur... 4 Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg... 5 Kultur i det offentlige rum... 6 Frivilligt engagement... 7 Det professionelle

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Mål for budget Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse. Fokusområde

Mål for budget Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse. Fokusområde for budget 2019 Serviceområde Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse Herning Kommunes aktuelle politik på idræts- og fritidsområdet blev udarbejdet i 2007 i forbindelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Indhold. Kulturpolitik og fokusområder udkast. Politikkens opbygning

Indhold. Kulturpolitik og fokusområder udkast. Politikkens opbygning Kulturpolitik og fokusområder 2018-2021 - udkast Forord Kulturlivet i Kolding Kommune er enestående. Det byder på kulturelle tilbud af høj kvalitet og unikke projekter og samarbejder på tværs. Kulturen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab. Det er kommunernes rolle

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik UDKAST

Kultur- og Fritidspolitik UDKAST 1 / 26 Kultur- og Fritidspolitik 2020 23 UDKAST Indhold 1. Indledning 2. Vision 3. Temaer Fællesskaber og synergier Faciliteter Idræt og bevægelse Børn og unge Kultur 3 / 12 Indledning Et mangfoldigt og

Læs mere

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området Forord Brønderslev Kommune har en ambition om,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kulturpolitik 2016 Skanderborg Kommune

Kulturpolitik 2016 Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 1 Visionen Kulturlivet bæres af fællesskaber og er med til at danne os som mennesker. Kulturen skubber til os, og favner os. Den byder på fællesskab, identitet, dannelse, indsigt, sejre,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører.

Handleplanerne skal have indhold og liv gennem et samarbejde med foreninger, institutioner, forvaltninger og andre aktører. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Kultur- og Fritidspolitik 2011-2015 - Handleplaner Kultur- og Fritidspolitikken er en samling af hele Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsområde. Der er oplagte synergier mellem

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Udvalgspolitik Kulturudvalget

Udvalgspolitik Kulturudvalget Udvalgspolitik Kulturudvalget Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Udvalgspolitik Kulturudvalget Forord Kulturlivet i Kolding Kommune er enestående. Det byder på kulturelle tilbud af høj kvalitet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST POLITIK POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Frivillighedspolitik Politik for frivilligt arbejde indenfor kultur- og fritidsområdet i Skive Kommune.

Frivillighedspolitik Politik for frivilligt arbejde indenfor kultur- og fritidsområdet i Skive Kommune. Frivillighedspolitik Politik for frivilligt arbejde indenfor kultur- og fritidsområdet i Skive Kommune www.skive.dk Indhold Side 2: Forord Side 3: Principper for samarbejdet - foreningsliv og frivillighed

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske

Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Kultur og fritid for det hele menneske Skole- og Kulturafdelingen, sep. 2017 Indhold Én fælles politik som paraply og pejlemærke...2 Fokusområder...4

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere