Ældres anvendelse af internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældres anvendelse af internet"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30% stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistiker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Ældres anvendelse af internet Hvor mange anvender internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller mindst en gang om ugen. 80% af de årige anvendte internettet hver dag eller næsten hver dag i 2013, og yderligere 7% anvendte det mindst en gang om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige, men i mindre grad end blandt voksne under 65 år. Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen viser, at ca. 64% af alle over 65 år har været på internettet i 2013, mens 98% af de årige har været på nettet inden for det seneste år. 1 Andelen af 65+årige, der aldrig har anvendt internet, er faldet fra 55% i 2010 til 32% i 2013, men det er tydeligt, at brugen af internettet fortsat afhænger meget af alderen, jf. figur 1 og 2. I 2010 udgjorde de 75+årige 45% af alle de personer, der aldrig havde været på internettet. I 2013 udgør de 75+årige af alle voksne, der aldrig har været på internettet, så selv om der er flere og flere over 75 år, der bruger internettet, udgør de, der er over 75 år, samtidig en stadig større andel af den gruppe, der aldrig har været på nettet. Faldet i antallet, der aldrig har været på nettet, er langt mindre for de 75+årige end for de yngre, jf. figur 3. Det aftagende fald i antallet, der aldrig har været på internettet, kan være et tegn på, at den gruppe af 75+årige, der fortsat ikke bruger internet, nu primært udgøres af dem, der ikke kan lære at bruge det. Koncentrationen af ikke-digitale i den ældste gruppe kan bl.a. hænge samme med, hvordan man lærer at bruge internet og computer, jf. figur 5. Blandt de yngre er der en stor del, der har lært at bruge internet i skolen. Denne andel falder fra midt i 30 erne, hvor andelen, der har lært it på arbejdspladsen eller på kurser gennem arbejdspladsen, stiger. Det hyppigste svar er dog, at man har lært it ved at prøve sig frem. For de tre forklaringer gælder, at andelen falder med alderen. Det eneste svar, hvor andelen er nogenlunde uafhængig af alder, er de, der har lært it af kolleger, venner og familie. Også her vil muligheden for at lære at bruge it dog være mindre for den ældste gruppe, fordi der antageligt er færre i omgangskredsen, der kan lære dem at bruge it. Den eneste forklaring, hvor svarprocenten er stigende med alderen, er kursus udbudt af en interesseorganisation, fx Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen. Der blev stillet næsten samme spørgsmål i Danmarks Statistiks IT-undersøgelse i 2011, og mønstret i svarene er stort set det samme som i Andelen af internetbrugere, der har lært it af kolleger og bekendte, 1 Kilden til tabeller og figurer i denne analyse er Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen 2013, der er gennemført i foråret Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra respondenter i alderen år. Danmarks Statistiks undersøgelse dækker befolkningen i alderen år. For den del af befolkningen, der er 90 år og derover, har Ældre Sagen i analysen antaget, at IT-anvendelsen er den samme som for de årige. 1

3 er stort set den samme for årige og årige, mens andelen, der har lært it i skolen eller ved at prøve sig frem, er betydeligt lavere for de årige, jf. tabel 4. Hvor og med hvilket udstyr anvendes internettet Den typiske internetbruger går på internettet i hjemmet, men mange bruger det også uden for hjemmet. Uden for hjemmet anvender de årige især internet på arbejdet, mens de årige oftest anvender internet hjemme hos andre, når de anvender internet andre steder end i eget hjem. Det er imidlertid kun 2 % af de årige, der har anvendt internet indenfor de seneste 3 måneder, der alene har anvendt det andre stedet end i hjemmet. 2 Adgang til internet på bibliotek, i borgerservice eller andre steder fungerer altså ikke som en erstatning for adgang til internet i hjemmet, men som et supplement. Brug af mobiltelefon er udbredt i alle aldersgrupper, men det er en markant mindre del af de ældre, der bruger mobilen til at gå på internettet eller downloade app s, jf. tabel 1 3. I det hele taget er der en meget tydelig forskel på, hvilke typer udstyr de enkelte aldersgrupper anvender til at gå på internettet. De årige anvender smartphone næsten lige så meget som bærbar PC, men andelen, der anvender smartphone til at gå på internettet, falder markant med alderen. Kun 5% af de årige, der var på nettet inden for 3 måneder, brugte smartphone til at gå på nettet, mens andelen, der anvender stationær PC, stiger med alderen, jf. figur 6. Hvilket formål anvendes internettet til Når man ser på de formål, som internettet hyppigst anvendes til, er der betydelig forskel på ældre og yngre brugere. Den hyppigste anvendelse for både yngre og ældre er at sende og modtage s. 94 % af de årige, der har brugt internet inden for de seneste 3 måneder, har brugt mod 80 % for de årige. Det er samme andel som i Når man ser på alle i alderen er der imidlertid sket en stigning i andelen, der har sendt eller modtaget fra 2012 til 2013, fordi andelen, der har været på internettet, er steget. Brugen af netbank er steget mere for de årige end for de årige, der har brugt internet inden for de seneste 3 måneder, således at forskellen i yngres og ældres anvendelse af netbank er reduceret. Med hensyn til fx brug af sociale medier er der dog stadig markant forskel mellem yngre og ældre 4, jf. tabel 2. Med hensyn til kommunikation med offentlige myndigheder over internettet er der fortsat tydelig forskel på aldersgrupperne. 88 % af de årige internetbrugere har søgt information på en offentlig hjemmeside, mens det kun gælder for 63 % for de årige brugere. Andelen af de, der har brugt internettet 2 Kryds af spørgsmål C3 og spørgsmål C3a. For alle årige er andelen, der har anvendt internet, men som ikke har anvendt internet i hjemme, ca. 2%. For de årige er andelen lidt højere, men antallet i stikprøven er lavt. 3 Andelen, der har brugt mobiltelefon er stort set den samme i 2013 som i 2012, bortset fra en stigning i andelen af årige, der har brugt mobiltelefon. Andelen af årige, der har brugt mobiltelefon, og som har brugt den til at gå på nettet, er derimod tilsyneladende faldet i forhold til 2012, jf. tilsvarende tabel for Bemærk dog, at der i en stikprøve er relativt stor usikkerhed på svar med lave svarprocenter, som fx andelen af årige, der har bugt smartphone/mobil på internettet, jf. tabel 1 og figur 6. 4 Bemærk spørgsmålet om sociale medier er omformuleret i forhold til 2012 undersøgelsen. 2

4 inden for det seneste år, som har søgt information på offentlige hjemmesider, er stort set ikke ændret fra 2012 til Forskellen i internetanvendelsen mellem aldersgrupperne kan bl.a. skyldes, at de ældre, der anvender internet, ikke bruger det så ofte som de yngre, jf. figur 1. Det har stor betydning, fordi det især er de, der bruger internettet ofte, der anvender offentlige hjemmesider eller bruget netbank. Ligesom i 2012 er forskellen mellem aldersgrupperne tydeligt mindre, når man kun ser på den del, der har brugt internet indenfor den seneste uge. 90 % af de årige, 85% af de årige og 72 % af de årige i denne gruppe af hyppige brugere har søgt information på en offentlig hjemmeside, mens henholdsvis 89 %, 85% og 78% af dem, der brugte nettet hver uge, også brugte netbank i , jf. tabel 3. Digital postkasse Fra november 2014 bliver det som udgangspunkt obligatorisk at modtage post fra det offentlige i en digital postkasse. Kendskabet til, at det bliver obligatorisk at modtage post i en digitale postkasse, stiger markant med alderen. Den er højest i aldersgruppen år (78%), og den gennemsnitlige andel af de årige, der svarer, at de har kendskab til, at den digitale postkasse bliver obligatorisk, er 68%, mod kun 50% for de årige. Selv blandt de årige, der ikke har brugt internet inden for det seneste år, er andelen, der har kendskab til, at den digitale postkasse bliver obligatorisk, lidt højere end for de årige, jf. figur 4. Sammenlignet med 2012 er kendskabet til den obligatoriske digitale post steget fra 45% til 50% for de årige, mens andelen stort set er uændret for de årige. (66% i 2012). En del af de, der har svaret, at de har kendskab til, at den digitale postkasse bliver obligatorisk, vil ikke umiddelbart kunne anvende den, da de ikke har NemID. Det gælder 17% af de årige og 40% af de årige. Omvendt har 94% af de årige, der svarer, at de ikke kender til obligatorisk digital post, en NemID. Der er en betydelig skepsis over for den digitale post, især blandt de ældre. I aldersgruppen år forventer kun 24%, at det bliver en fordel at modtage al post fra det offentlige digitalt, mens et flertal på 54% af de årige tror, at den digitale post bliver en fordel. 6 En betydelig del af skepsissen overfor den digital post kan skyldes manglende kendskab til digitale løsninger. Når man alene ser på de, der anvender internet hver dag, falder andelen af ældre, der ikke tror digital post bliver en fordel, markant. Selv i denne gruppe af internetbrugere er de ældste dog mere skeptiske end de yngre, jf. figur 7. Hvorfor anvendes internettet ikke En del af de interviewede, der ikke har adgang til internet i hjemmet, har svaret, at de slet ikke har brug for internettet. Antallet, der ikke har brug for internettet, er faldet fra 2011 til 2013, men udgør stadig knap 1/3 af de årige, og andelen af dem, der ikke har internet i hjemmet, der svarer, at de slet ikke har brug for inter- 5 Hvis man ser på dem, der bruger internet hver dag, er andelen, der bruger netbank, blandt de årige 91%, mens andelen for de årige og årige stiger til 86% hhv. 83%. 6 Andelen, der ikke tror digital post bliver en fordel er 23% for de årige og 56% for de årige. 3

5 nettet ligger ret konstant fra 2011 til 2013 på knap 2/3 af de årige, der ikke har internet i hjemmet, jf. tabel 5. Da antallet af respondenter er begrænset, skal ændringerne i svarene fra 2011 til 13 ikke overfortolkes. Der synes dog at være en tendens til, at en større andel i alderen år har fået hjælp af familie eller venner, hvis de har haft brug for internettet. Næsten halvdelen af dem, der ikke har brug for internettet, har svaret, at de foretrækker personlig kontakt, brev eller telefon. Den del af de interviewede, der aldrig har brugt internet, eller ikke har brugt internettet inden for det seneste år, er blevet spurgt, om der var noget, der kunne får dem til at begynde at bruge internettet. Langt det hyppigste svar er Nej, ingenting. I 2013 svarede ca. halvdelen af de årige og ¾ af de årige, der ikke havde brugt internet, at der ikke var noget, der kunne få dem til at bruge internettet. Fra 2011 til 2012 var der et fald i andelen i denne svarkategori, men fra 2012 til 2013, synes udviklingen at være gået i stå, jf. tabel 6. Personlig hjælp, målrettet holdundervisning og mere brugervenlige løsninger vil kunne få nogle af de ikkedigitale til at anvende internettet, men efter en stigning fra 2011 til 2012, er andelen, der peger på disse muligheder, stort set faldet til samme niveau som i

6 Tabeller og figurer Figur 1. Andel af årige, der har brugt internet, hhv. har brugt internet inden for den seneste uge % 80% Har været på internettet 40% 20% Har været på internettet inden for en uge 0% Spørgsmål C1 og C2 Figur 2. Andel af årige, der aldrig har anvendt internet 100% 80% 40% 20% % gennemsnit gennemsnit Spørgsmål C1 5

7 Figur årige som andel af alle, der aldrig har brugt internet % % 40% Andel af de, der aldrig har brugt internet, der er % 20% 10% 45% 48% 50% Antal 75+årige, der aldrig har brugt internet 0% Danmarks Statistiks undersøgelse medtager kun årige. I figuren er medregnet en forholdsmæssig andel af de 90+årige. For de årige, er antallet, der aldrig har været på internettet faldet fra i 2010 til i Fra 2012 til 2013 er antallet yderligere næsten halveret til Tabel 1. Brug af mobiltelefon og internet Andel af alle i aldersgruppen, der har brugt mobil eller smartphone indenfor de seneste 3 måneder Andel af de, der har brugt mobiltelefon inden for 3 måneder, der har prøvet at: % 97% 81% 87% 70% Gå på internettet via mobilen 59% 70% 13% 18% 4% Downloade applikationer/ tjenester til mobiltelefonen 50% 59% 8% 11% 3% Spørgsmål B3x, G2_5x og G2_6x Tabel 3. Betydning af hyppig internetanvendelse Andel, der har søgt information på en offentlig hjemmeside, og har: - brugt internet inden for den seneste uge 90% 85% 72% - har brugt internet indenfor det seneste år, men ikke inden for den seneste uge 37% 34% 22% Andel, der har brugt netbank, og har: - brugt internet inden for den seneste uge 89% 85% 78% - brugt internet indenfor de seneste 3 måneder, men ikke inden for den seneste uge 43% 39% 29% Spørgsmål D1a og c5q kryds med C1 og C2. Bemærk, at antallet, der har brugt nettet inden for et år hhv. 3 måneder, men ikke inden for 1 uge, er ret lille, hvorfor svarene for denne gruppe er behæftet med betydelig usikkerhed. 6

8 Tabel 2. Anvendelse af internet som privatperson %-andel af de der har brugt %-andel af alle i aldersgruppen Har du: internet inden for det seneste år Søgt information på offentlige myndigheders hjemmesider 88% 78% 63% 86% 61% 28% Hentet eller printet skemaer/blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider 53% 52% 39% 52% 41% 18% Indsendt udfyldte blanketter til offentlige institutioner via internettet 70% 59% 37% 69% 46% 17% Har du: %-andel af de der har brugt net %-andel af alle i aldersgruppen indenfor de seneste 3 mdr. Sendt eller modtaget s/e-post 94% 88% 80% 92% 68% 36% Brugt bredbåndstelefoni hvor du bruger din almindelige 41% 28% 23% 40% 22% 10% telefon eller telefoni over internettet Brugt sociale netværkstjenester (oprettet en profil, sendt 72% 30% 21% 70% 23% 9% beskeder fx på Facebook, Twitter, MySpace, Instagram osv.) Læst eller downloadet nyheder/aviser/tidsskrifter 75% 64% 56% 73% 49% 25% Har du downloadet software 53% 28% 18% 51% 22% 8% Søgt information om varer eller tjenester på nettet 88% 75% 53% 86% 58% 24% Har du selv solgt varer eller tjenester på nettet, fx dba.dk, 27% 13% 6% 26% 10% 3% ebay eller netauktioner Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger 57% 55% 32% 56% 42% 14% Brugt internetbank til fx betaling af regninger, overførsel af penge mv. 88% 80% 69% 86% 62% 31% Spørgsmål D1a-c, C5a-d, C5e, C5h, C5o, C5p og C5q. Bemærk ikke alle spørgsmål er de samme som i Figur 4. Kendskab til digital postkasse % 80% 40% 20% Andel af alle Andel af de, der har brugt internet inden for det seneste år 0% Spørgsmål D8x (Fra 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at modtage deres post fra offentlige myndigheder i en digital postkasse - dvs. via internettet. Vidste du det?) og C1. 51% af de årige, der ikke var på internettet inden for det senste år, har svaret ja til kendskab til digital postkasse. (65-74 år 57%; år 48%) 7

9 Figur 5. Hvordan har du lært at bruge computer og internet Pct.andel af de, der har været på nettet har lært det i skolen har lært det på arbejde har selv lært det ved at prøve mig frem har fået det vist af kolleger, venner/familie eller i anden social sammenhæng har taget et kursus tilbudt af interesseorganisation, fx Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen har taget et kursus tilbudt af min arbejdsplads/ i forbindelse med min uddannelse har købt et kursus hos en privat udbyder Spørgsmål F1x (Flersvar) Tabel 4. Hvor har du lært at bruge computer og internet? Jeg har lært det i skolen 38% 8% 32% 2% Jeg har lært det på arbejde 33% 36% Jeg har lært det ved at prøve mig frem 75% 43% 75% 45% Jeg har fået det vist af kolleger, venner/familie 59% 51% 44% 41% eller i anden social sammenhæng Jeg har taget et kursus udbudt af interesseorganisation 2% 17% Jeg har taget et kursus tilbudt af min arbejdsplads/i forbindelse med min uddannelse 23% 25% 15% 14% Jeg har købt et kursus hos en privat udbyder 3% 6% Spørgsmål F1 (flersvar). Ikke alle svarmuligheder er medtaget. Spørgsmålene i 2011 (F5) er ikke helt sammenlignelige med Skole var i 2011 "På uddannelsesinstitution, fx skole, universitet mv." Kursus tilbudt af min arbejdsplads/i forbindelse med min uddannelse var i 2011 "På fagligt kursus - på initiativ fra arbejdsgiver" 8

10 Figur 6. Hvilket udstyr er der brugt til internetadgang inden for de seneste 3 måneder år år år år 5% 10% 15% 16% 51% 53% 53% 45% 30% 53% 43% 38% 76% 78% 87% Smartphone (4) Tablet computer med touch screen (fx ipad, tavlepc) (3) Bærbar pc, laptop, notebook eller netbook (2) Stationær Computer (1) 0% 20% 40% 80% 100% Kilde: Spørgsmål C4_0x. Spørgsmålet er stillet til de, der har anvendt internet inden for de seneste 3 måneder. Det er muligt at svare ja til at have anvendt flere typer udstyr. Figur 7. Andel, der ikke tror, at det bliver en fordel at modtage al post fra det offentlige digitalt % 70% 50% 40% 30% 20% Andel af alle Andel af de, der bruger internet hver dag 10% 0% Spørgsmål D9x og C2 (C2=1). Spørgsmål D9x lyder: Tror du, det vil være en fordel for dig at modtage al post fra det offentlige digitalt? Svarmulighederne er Ja, Nej, Hverken eller, Ønsker ikke at svare og Ved ikke. Figuren viser andelen, der har svaret nej. For alle årige, svarede 47% ja, 31% nej, 17% hverken eller, mens 5% svarede ved ikke eller ikke ønskede at svare. For de der var på internettet hver dag, var ja andelen 57% og nej andelen 24%. 9

11 Tabel 5. Begrundelser for ikke at have brug for internet Antal, der har fået spørgsmål (opregnet stikprøve afrundet til hele 1.000) % af alle i aldersgruppen 18% 15% 11% 42% 33% 31% % af alle, der ikke har internet i hjemmet 62% 66% 58% 64% 66% Hvorfor har du ikke brug for adgang til internettet? Hvis jeg har brug for internet, så får jeg hjælp af familie eller venner 34% 43% 40% 34% 44% 49% Jeg finder oplysninger mv. på anden måde 36% 48% 39% 35% 36% 36% Jeg har opgivet at følge med i udviklingen inden for brug af internet 18% 23% 23% 35% 32% 30% Jeg foretrækker personlig kontakt, breve eller telefon 44% 44% 52% 50% 41% 46% Internettet er spild af tid 15% 30% 30% 20% 24% 19% Det er for besværligt med installation, opkobling og andre tekniske spørgsmål 12% 9% 20% 17% 15% 15% Spørgsmål AE1x (flersvar). Spørgsmålet er stillet til personer, der har svaret, at de slet ikke har brug for internettet, og som ikke har brugt internet inden for det seneste år. Svarkategorierne ved ikke, ønsker ikke at svare og andet er ikke medtaget. Tabel 6. Hvad kan få dig til at bruge internettet? Antal, der ikke har brugt internet inden for det seneste år (opregnet stikprøve afrundet til hele 1.000) % af alle i aldersgruppen 33% 29% 22% 69% 61% 54% Kunne nogle af følgende forhold få dig til at begynde at bruge internettet? %-andel af de, der ikke har anvendt internet inden for det sidste år Personlig hjælp til at komme i gang (én til én-hjælp) 13% 25% 17% 10% 16% 11% Adgang til holdundervisning i netop dét, jeg har 10% 21% 16% 7% 10% 6% brug for Mere brugervenlige løsninger/en computer, der er 7% 16% 15% 7% 12% 7% nem at gå til og betjene Information om, hvad internet kan bruges til i min 5% 9% 4% 4% 6% 3% hverdag fx spare penge i gebyrer og ved varekøb, eller hvordan jeg kan dyrke mine interesser Bedre økonomi, så jeg havde råd 5% 7% 5% 3% 3% 3% Mere tid og overskud i dagligdagen 1% 4% 6% 3% 4% 3% Nej, slet ingenting 71% 51% 51% 78% 70% 75% Spørgsmål AE3x. Svarkategorierne ved ikke, ønsker ikke at svare og andet er ikke vist. 10

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Rapport: En målgruppeanalyse af den ældre borger over 60 år i Herning

Rapport: En målgruppeanalyse af den ældre borger over 60 år i Herning Rapport: En målgruppeanalyse af den ældre borger over 60 år i Herning Det erhvervsrelateret Projekt 2012 IVA, Aalborg Vejleder: Volkmar Engerer Kontaktperson (Herning Bibliotekerne): Lisbeth Galtung Sarah

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 01: Introduktion Din pc 1 Vi vil behandle brugen af en god, gammel pc det kan være en stationær pc eller en bærbar pc også kaldet en laptop Vi vil ikke behandle

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af

Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af Executive rapport Mobity survey Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv Udarbejdet af Lisbeth Klastrup Gitte Stald IT Universitetet i København Offentliggjort 18. december 2009 Executive

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Borgernes informationssikkerhed 2014

Borgernes informationssikkerhed 2014 Borgernes informationssikkerhed 2014 Januar 2015 1. Indledning Formålet med denne rapport er at afdække to sider af danskernes forhold til informationssikkerhed. Den ene side handler om, hvilke sikkerhedshændelser

Læs mere

Befolkningens brug af it 2011 Endelig (v. 13)

Befolkningens brug af it 2011 Endelig (v. 13) Spørgsmål og til Befolkningens brug af it 2011 Endelig (v. 13) Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer, START internet og mobiltelefon.

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere