Ældres anvendelse af internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældres anvendelse af internet"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30% stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistiker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Ældres anvendelse af internet Hvor mange anvender internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller mindst en gang om ugen. 80% af de årige anvendte internettet hver dag eller næsten hver dag i 2013, og yderligere 7% anvendte det mindst en gang om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige, men i mindre grad end blandt voksne under 65 år. Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen viser, at ca. 64% af alle over 65 år har været på internettet i 2013, mens 98% af de årige har været på nettet inden for det seneste år. 1 Andelen af 65+årige, der aldrig har anvendt internet, er faldet fra 55% i 2010 til 32% i 2013, men det er tydeligt, at brugen af internettet fortsat afhænger meget af alderen, jf. figur 1 og 2. I 2010 udgjorde de 75+årige 45% af alle de personer, der aldrig havde været på internettet. I 2013 udgør de 75+årige af alle voksne, der aldrig har været på internettet, så selv om der er flere og flere over 75 år, der bruger internettet, udgør de, der er over 75 år, samtidig en stadig større andel af den gruppe, der aldrig har været på nettet. Faldet i antallet, der aldrig har været på nettet, er langt mindre for de 75+årige end for de yngre, jf. figur 3. Det aftagende fald i antallet, der aldrig har været på internettet, kan være et tegn på, at den gruppe af 75+årige, der fortsat ikke bruger internet, nu primært udgøres af dem, der ikke kan lære at bruge det. Koncentrationen af ikke-digitale i den ældste gruppe kan bl.a. hænge samme med, hvordan man lærer at bruge internet og computer, jf. figur 5. Blandt de yngre er der en stor del, der har lært at bruge internet i skolen. Denne andel falder fra midt i 30 erne, hvor andelen, der har lært it på arbejdspladsen eller på kurser gennem arbejdspladsen, stiger. Det hyppigste svar er dog, at man har lært it ved at prøve sig frem. For de tre forklaringer gælder, at andelen falder med alderen. Det eneste svar, hvor andelen er nogenlunde uafhængig af alder, er de, der har lært it af kolleger, venner og familie. Også her vil muligheden for at lære at bruge it dog være mindre for den ældste gruppe, fordi der antageligt er færre i omgangskredsen, der kan lære dem at bruge it. Den eneste forklaring, hvor svarprocenten er stigende med alderen, er kursus udbudt af en interesseorganisation, fx Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen. Der blev stillet næsten samme spørgsmål i Danmarks Statistiks IT-undersøgelse i 2011, og mønstret i svarene er stort set det samme som i Andelen af internetbrugere, der har lært it af kolleger og bekendte, 1 Kilden til tabeller og figurer i denne analyse er Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen 2013, der er gennemført i foråret Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra respondenter i alderen år. Danmarks Statistiks undersøgelse dækker befolkningen i alderen år. For den del af befolkningen, der er 90 år og derover, har Ældre Sagen i analysen antaget, at IT-anvendelsen er den samme som for de årige. 1

3 er stort set den samme for årige og årige, mens andelen, der har lært it i skolen eller ved at prøve sig frem, er betydeligt lavere for de årige, jf. tabel 4. Hvor og med hvilket udstyr anvendes internettet Den typiske internetbruger går på internettet i hjemmet, men mange bruger det også uden for hjemmet. Uden for hjemmet anvender de årige især internet på arbejdet, mens de årige oftest anvender internet hjemme hos andre, når de anvender internet andre steder end i eget hjem. Det er imidlertid kun 2 % af de årige, der har anvendt internet indenfor de seneste 3 måneder, der alene har anvendt det andre stedet end i hjemmet. 2 Adgang til internet på bibliotek, i borgerservice eller andre steder fungerer altså ikke som en erstatning for adgang til internet i hjemmet, men som et supplement. Brug af mobiltelefon er udbredt i alle aldersgrupper, men det er en markant mindre del af de ældre, der bruger mobilen til at gå på internettet eller downloade app s, jf. tabel 1 3. I det hele taget er der en meget tydelig forskel på, hvilke typer udstyr de enkelte aldersgrupper anvender til at gå på internettet. De årige anvender smartphone næsten lige så meget som bærbar PC, men andelen, der anvender smartphone til at gå på internettet, falder markant med alderen. Kun 5% af de årige, der var på nettet inden for 3 måneder, brugte smartphone til at gå på nettet, mens andelen, der anvender stationær PC, stiger med alderen, jf. figur 6. Hvilket formål anvendes internettet til Når man ser på de formål, som internettet hyppigst anvendes til, er der betydelig forskel på ældre og yngre brugere. Den hyppigste anvendelse for både yngre og ældre er at sende og modtage s. 94 % af de årige, der har brugt internet inden for de seneste 3 måneder, har brugt mod 80 % for de årige. Det er samme andel som i Når man ser på alle i alderen er der imidlertid sket en stigning i andelen, der har sendt eller modtaget fra 2012 til 2013, fordi andelen, der har været på internettet, er steget. Brugen af netbank er steget mere for de årige end for de årige, der har brugt internet inden for de seneste 3 måneder, således at forskellen i yngres og ældres anvendelse af netbank er reduceret. Med hensyn til fx brug af sociale medier er der dog stadig markant forskel mellem yngre og ældre 4, jf. tabel 2. Med hensyn til kommunikation med offentlige myndigheder over internettet er der fortsat tydelig forskel på aldersgrupperne. 88 % af de årige internetbrugere har søgt information på en offentlig hjemmeside, mens det kun gælder for 63 % for de årige brugere. Andelen af de, der har brugt internettet 2 Kryds af spørgsmål C3 og spørgsmål C3a. For alle årige er andelen, der har anvendt internet, men som ikke har anvendt internet i hjemme, ca. 2%. For de årige er andelen lidt højere, men antallet i stikprøven er lavt. 3 Andelen, der har brugt mobiltelefon er stort set den samme i 2013 som i 2012, bortset fra en stigning i andelen af årige, der har brugt mobiltelefon. Andelen af årige, der har brugt mobiltelefon, og som har brugt den til at gå på nettet, er derimod tilsyneladende faldet i forhold til 2012, jf. tilsvarende tabel for Bemærk dog, at der i en stikprøve er relativt stor usikkerhed på svar med lave svarprocenter, som fx andelen af årige, der har bugt smartphone/mobil på internettet, jf. tabel 1 og figur 6. 4 Bemærk spørgsmålet om sociale medier er omformuleret i forhold til 2012 undersøgelsen. 2

4 inden for det seneste år, som har søgt information på offentlige hjemmesider, er stort set ikke ændret fra 2012 til Forskellen i internetanvendelsen mellem aldersgrupperne kan bl.a. skyldes, at de ældre, der anvender internet, ikke bruger det så ofte som de yngre, jf. figur 1. Det har stor betydning, fordi det især er de, der bruger internettet ofte, der anvender offentlige hjemmesider eller bruget netbank. Ligesom i 2012 er forskellen mellem aldersgrupperne tydeligt mindre, når man kun ser på den del, der har brugt internet indenfor den seneste uge. 90 % af de årige, 85% af de årige og 72 % af de årige i denne gruppe af hyppige brugere har søgt information på en offentlig hjemmeside, mens henholdsvis 89 %, 85% og 78% af dem, der brugte nettet hver uge, også brugte netbank i , jf. tabel 3. Digital postkasse Fra november 2014 bliver det som udgangspunkt obligatorisk at modtage post fra det offentlige i en digital postkasse. Kendskabet til, at det bliver obligatorisk at modtage post i en digitale postkasse, stiger markant med alderen. Den er højest i aldersgruppen år (78%), og den gennemsnitlige andel af de årige, der svarer, at de har kendskab til, at den digitale postkasse bliver obligatorisk, er 68%, mod kun 50% for de årige. Selv blandt de årige, der ikke har brugt internet inden for det seneste år, er andelen, der har kendskab til, at den digitale postkasse bliver obligatorisk, lidt højere end for de årige, jf. figur 4. Sammenlignet med 2012 er kendskabet til den obligatoriske digitale post steget fra 45% til 50% for de årige, mens andelen stort set er uændret for de årige. (66% i 2012). En del af de, der har svaret, at de har kendskab til, at den digitale postkasse bliver obligatorisk, vil ikke umiddelbart kunne anvende den, da de ikke har NemID. Det gælder 17% af de årige og 40% af de årige. Omvendt har 94% af de årige, der svarer, at de ikke kender til obligatorisk digital post, en NemID. Der er en betydelig skepsis over for den digitale post, især blandt de ældre. I aldersgruppen år forventer kun 24%, at det bliver en fordel at modtage al post fra det offentlige digitalt, mens et flertal på 54% af de årige tror, at den digitale post bliver en fordel. 6 En betydelig del af skepsissen overfor den digital post kan skyldes manglende kendskab til digitale løsninger. Når man alene ser på de, der anvender internet hver dag, falder andelen af ældre, der ikke tror digital post bliver en fordel, markant. Selv i denne gruppe af internetbrugere er de ældste dog mere skeptiske end de yngre, jf. figur 7. Hvorfor anvendes internettet ikke En del af de interviewede, der ikke har adgang til internet i hjemmet, har svaret, at de slet ikke har brug for internettet. Antallet, der ikke har brug for internettet, er faldet fra 2011 til 2013, men udgør stadig knap 1/3 af de årige, og andelen af dem, der ikke har internet i hjemmet, der svarer, at de slet ikke har brug for inter- 5 Hvis man ser på dem, der bruger internet hver dag, er andelen, der bruger netbank, blandt de årige 91%, mens andelen for de årige og årige stiger til 86% hhv. 83%. 6 Andelen, der ikke tror digital post bliver en fordel er 23% for de årige og 56% for de årige. 3

5 nettet ligger ret konstant fra 2011 til 2013 på knap 2/3 af de årige, der ikke har internet i hjemmet, jf. tabel 5. Da antallet af respondenter er begrænset, skal ændringerne i svarene fra 2011 til 13 ikke overfortolkes. Der synes dog at være en tendens til, at en større andel i alderen år har fået hjælp af familie eller venner, hvis de har haft brug for internettet. Næsten halvdelen af dem, der ikke har brug for internettet, har svaret, at de foretrækker personlig kontakt, brev eller telefon. Den del af de interviewede, der aldrig har brugt internet, eller ikke har brugt internettet inden for det seneste år, er blevet spurgt, om der var noget, der kunne får dem til at begynde at bruge internettet. Langt det hyppigste svar er Nej, ingenting. I 2013 svarede ca. halvdelen af de årige og ¾ af de årige, der ikke havde brugt internet, at der ikke var noget, der kunne få dem til at bruge internettet. Fra 2011 til 2012 var der et fald i andelen i denne svarkategori, men fra 2012 til 2013, synes udviklingen at være gået i stå, jf. tabel 6. Personlig hjælp, målrettet holdundervisning og mere brugervenlige løsninger vil kunne få nogle af de ikkedigitale til at anvende internettet, men efter en stigning fra 2011 til 2012, er andelen, der peger på disse muligheder, stort set faldet til samme niveau som i

6 Tabeller og figurer Figur 1. Andel af årige, der har brugt internet, hhv. har brugt internet inden for den seneste uge % 80% Har været på internettet 40% 20% Har været på internettet inden for en uge 0% Spørgsmål C1 og C2 Figur 2. Andel af årige, der aldrig har anvendt internet 100% 80% 40% 20% % gennemsnit gennemsnit Spørgsmål C1 5

7 Figur årige som andel af alle, der aldrig har brugt internet % % 40% Andel af de, der aldrig har brugt internet, der er % 20% 10% 45% 48% 50% Antal 75+årige, der aldrig har brugt internet 0% Danmarks Statistiks undersøgelse medtager kun årige. I figuren er medregnet en forholdsmæssig andel af de 90+årige. For de årige, er antallet, der aldrig har været på internettet faldet fra i 2010 til i Fra 2012 til 2013 er antallet yderligere næsten halveret til Tabel 1. Brug af mobiltelefon og internet Andel af alle i aldersgruppen, der har brugt mobil eller smartphone indenfor de seneste 3 måneder Andel af de, der har brugt mobiltelefon inden for 3 måneder, der har prøvet at: % 97% 81% 87% 70% Gå på internettet via mobilen 59% 70% 13% 18% 4% Downloade applikationer/ tjenester til mobiltelefonen 50% 59% 8% 11% 3% Spørgsmål B3x, G2_5x og G2_6x Tabel 3. Betydning af hyppig internetanvendelse Andel, der har søgt information på en offentlig hjemmeside, og har: - brugt internet inden for den seneste uge 90% 85% 72% - har brugt internet indenfor det seneste år, men ikke inden for den seneste uge 37% 34% 22% Andel, der har brugt netbank, og har: - brugt internet inden for den seneste uge 89% 85% 78% - brugt internet indenfor de seneste 3 måneder, men ikke inden for den seneste uge 43% 39% 29% Spørgsmål D1a og c5q kryds med C1 og C2. Bemærk, at antallet, der har brugt nettet inden for et år hhv. 3 måneder, men ikke inden for 1 uge, er ret lille, hvorfor svarene for denne gruppe er behæftet med betydelig usikkerhed. 6

8 Tabel 2. Anvendelse af internet som privatperson %-andel af de der har brugt %-andel af alle i aldersgruppen Har du: internet inden for det seneste år Søgt information på offentlige myndigheders hjemmesider 88% 78% 63% 86% 61% 28% Hentet eller printet skemaer/blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider 53% 52% 39% 52% 41% 18% Indsendt udfyldte blanketter til offentlige institutioner via internettet 70% 59% 37% 69% 46% 17% Har du: %-andel af de der har brugt net %-andel af alle i aldersgruppen indenfor de seneste 3 mdr. Sendt eller modtaget s/e-post 94% 88% 80% 92% 68% 36% Brugt bredbåndstelefoni hvor du bruger din almindelige 41% 28% 23% 40% 22% 10% telefon eller telefoni over internettet Brugt sociale netværkstjenester (oprettet en profil, sendt 72% 30% 21% 70% 23% 9% beskeder fx på Facebook, Twitter, MySpace, Instagram osv.) Læst eller downloadet nyheder/aviser/tidsskrifter 75% 64% 56% 73% 49% 25% Har du downloadet software 53% 28% 18% 51% 22% 8% Søgt information om varer eller tjenester på nettet 88% 75% 53% 86% 58% 24% Har du selv solgt varer eller tjenester på nettet, fx dba.dk, 27% 13% 6% 26% 10% 3% ebay eller netauktioner Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger 57% 55% 32% 56% 42% 14% Brugt internetbank til fx betaling af regninger, overførsel af penge mv. 88% 80% 69% 86% 62% 31% Spørgsmål D1a-c, C5a-d, C5e, C5h, C5o, C5p og C5q. Bemærk ikke alle spørgsmål er de samme som i Figur 4. Kendskab til digital postkasse % 80% 40% 20% Andel af alle Andel af de, der har brugt internet inden for det seneste år 0% Spørgsmål D8x (Fra 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at modtage deres post fra offentlige myndigheder i en digital postkasse - dvs. via internettet. Vidste du det?) og C1. 51% af de årige, der ikke var på internettet inden for det senste år, har svaret ja til kendskab til digital postkasse. (65-74 år 57%; år 48%) 7

9 Figur 5. Hvordan har du lært at bruge computer og internet Pct.andel af de, der har været på nettet har lært det i skolen har lært det på arbejde har selv lært det ved at prøve mig frem har fået det vist af kolleger, venner/familie eller i anden social sammenhæng har taget et kursus tilbudt af interesseorganisation, fx Ældre Sagen eller Ældremobiliseringen har taget et kursus tilbudt af min arbejdsplads/ i forbindelse med min uddannelse har købt et kursus hos en privat udbyder Spørgsmål F1x (Flersvar) Tabel 4. Hvor har du lært at bruge computer og internet? Jeg har lært det i skolen 38% 8% 32% 2% Jeg har lært det på arbejde 33% 36% Jeg har lært det ved at prøve mig frem 75% 43% 75% 45% Jeg har fået det vist af kolleger, venner/familie 59% 51% 44% 41% eller i anden social sammenhæng Jeg har taget et kursus udbudt af interesseorganisation 2% 17% Jeg har taget et kursus tilbudt af min arbejdsplads/i forbindelse med min uddannelse 23% 25% 15% 14% Jeg har købt et kursus hos en privat udbyder 3% 6% Spørgsmål F1 (flersvar). Ikke alle svarmuligheder er medtaget. Spørgsmålene i 2011 (F5) er ikke helt sammenlignelige med Skole var i 2011 "På uddannelsesinstitution, fx skole, universitet mv." Kursus tilbudt af min arbejdsplads/i forbindelse med min uddannelse var i 2011 "På fagligt kursus - på initiativ fra arbejdsgiver" 8

10 Figur 6. Hvilket udstyr er der brugt til internetadgang inden for de seneste 3 måneder år år år år 5% 10% 15% 16% 51% 53% 53% 45% 30% 53% 43% 38% 76% 78% 87% Smartphone (4) Tablet computer med touch screen (fx ipad, tavlepc) (3) Bærbar pc, laptop, notebook eller netbook (2) Stationær Computer (1) 0% 20% 40% 80% 100% Kilde: Spørgsmål C4_0x. Spørgsmålet er stillet til de, der har anvendt internet inden for de seneste 3 måneder. Det er muligt at svare ja til at have anvendt flere typer udstyr. Figur 7. Andel, der ikke tror, at det bliver en fordel at modtage al post fra det offentlige digitalt % 70% 50% 40% 30% 20% Andel af alle Andel af de, der bruger internet hver dag 10% 0% Spørgsmål D9x og C2 (C2=1). Spørgsmål D9x lyder: Tror du, det vil være en fordel for dig at modtage al post fra det offentlige digitalt? Svarmulighederne er Ja, Nej, Hverken eller, Ønsker ikke at svare og Ved ikke. Figuren viser andelen, der har svaret nej. For alle årige, svarede 47% ja, 31% nej, 17% hverken eller, mens 5% svarede ved ikke eller ikke ønskede at svare. For de der var på internettet hver dag, var ja andelen 57% og nej andelen 24%. 9

11 Tabel 5. Begrundelser for ikke at have brug for internet Antal, der har fået spørgsmål (opregnet stikprøve afrundet til hele 1.000) % af alle i aldersgruppen 18% 15% 11% 42% 33% 31% % af alle, der ikke har internet i hjemmet 62% 66% 58% 64% 66% Hvorfor har du ikke brug for adgang til internettet? Hvis jeg har brug for internet, så får jeg hjælp af familie eller venner 34% 43% 40% 34% 44% 49% Jeg finder oplysninger mv. på anden måde 36% 48% 39% 35% 36% 36% Jeg har opgivet at følge med i udviklingen inden for brug af internet 18% 23% 23% 35% 32% 30% Jeg foretrækker personlig kontakt, breve eller telefon 44% 44% 52% 50% 41% 46% Internettet er spild af tid 15% 30% 30% 20% 24% 19% Det er for besværligt med installation, opkobling og andre tekniske spørgsmål 12% 9% 20% 17% 15% 15% Spørgsmål AE1x (flersvar). Spørgsmålet er stillet til personer, der har svaret, at de slet ikke har brug for internettet, og som ikke har brugt internet inden for det seneste år. Svarkategorierne ved ikke, ønsker ikke at svare og andet er ikke medtaget. Tabel 6. Hvad kan få dig til at bruge internettet? Antal, der ikke har brugt internet inden for det seneste år (opregnet stikprøve afrundet til hele 1.000) % af alle i aldersgruppen 33% 29% 22% 69% 61% 54% Kunne nogle af følgende forhold få dig til at begynde at bruge internettet? %-andel af de, der ikke har anvendt internet inden for det sidste år Personlig hjælp til at komme i gang (én til én-hjælp) 13% 25% 17% 10% 16% 11% Adgang til holdundervisning i netop dét, jeg har 10% 21% 16% 7% 10% 6% brug for Mere brugervenlige løsninger/en computer, der er 7% 16% 15% 7% 12% 7% nem at gå til og betjene Information om, hvad internet kan bruges til i min 5% 9% 4% 4% 6% 3% hverdag fx spare penge i gebyrer og ved varekøb, eller hvordan jeg kan dyrke mine interesser Bedre økonomi, så jeg havde råd 5% 7% 5% 3% 3% 3% Mere tid og overskud i dagligdagen 1% 4% 6% 3% 4% 3% Nej, slet ingenting 71% 51% 51% 78% 70% 75% Spørgsmål AE3x. Svarkategorierne ved ikke, ønsker ikke at svare og andet er ikke vist. 10

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Introduktion Kapitlet om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold 2018 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Befolkningens brug af it 2013 v. 9.

Befolkningens brug af it 2013 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2013 v. 9. 1 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Hoved Hvad er din hovedbeskæftigelse? 1 Funktionær med personaleansvar 2 "Funktionær

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Bilag 1 COOP - Ad hoc 20 - Frekvens 1 af 5

Bilag 1 COOP - Ad hoc 20 - Frekvens 1 af 5 Bilag 1 COOP - Ad hoc 20 - Frekvens 1 af 5 [Q1] Hvordan synes du, at dit butiksråd/brugsforeningsbestyrelse fungerer? Meget utilfredsstillende 83 6.2% Utilfredsstillende 34 2.6% Hverken / eller 75 5.6%

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

ipad/iphone Android Windows 10 Mac Facebook og Instagram Lav dine egne digitale kort

ipad/iphone Android Windows 10 Mac Facebook og Instagram Lav dine egne digitale kort bureau bb ipad/iphone Android Windows 10 Mac Facebook og Instagram Lav dine egne digitale kort Beskrivelse og praktiske oplysninger om kurserne på de næste sider Privatundervisning Skræddersyede kurser

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere