Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)"

Transkript

1 Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1

2 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst og kaffe Ankomst og kaffe Velkomst og præsentation (herunder undervisningsformål samt dagens Velkomst agenda) og præsentation (herunder formål med dagen) ICM metoden baggrund og værdigrundlag Målgruppen En evidensbaseret for ICM metode ICM Grundlæggende - medarbejderens principper rolle Udredning Kerneelementer Målgruppen Visitation Aktiviteter Indsatsforløbet i ICM-metoden Implementering Dokumentation og af ICM-metoden fidelitet Opsamling på dagen Husk frokost og kafffepauser 2

3 Kompetenceudvikling ICM-Metoden Etablering af relation og fokus på rollen som sparringspartner og katalysator Overgang til egen bolig samt social og praktisk støtte Udredning Visitering ICM Kontakt til øvrige tilbud, familie og venner samt frivillige tilbud - Indsatsområder -Fortløbende udredning og tilpasning af indsatser -Koordinering med øvrige indsatser Afslutning af forløb eller overgang til anden støtte 3

4 Kompetenceudvikling ICM Formålet med kompetenceudviklingen er: At ICM medarbejderne, samt de medarbejdere der skal samarbejde med og understøtte ICM medarbejderne, har grundlæggende kendskab til og viden om metoden, så forløb kan igangsættes og udføres stringent jf. metodemanualen. Målene er: At procedurer rundt om metoden er på plads og er tilpasset den lokale, kommunale kontekst Anbefaling: Revurdering af daglig drift. Hvad skal fortsætte? Hvad skal vi holde op med? At rammer og ressourcer for opfølgning på dokumentation er besluttet og trådt i kraft i de enkelte kommuner. 4

5 Dagens agenda Efter kompetenceudviklingen har du kendskab til: Det nødvendige mindshift ICM metodemanualen Metodens evidensgrundlag Implementeringsudfordringer Egne kommunale udfordringer 5

6 ICM som forandrings-impuls? Giv nogle bud, brug 5 minutter ved bordene: Hvordan udfordrer ICM metoden vores: traditioner, rutiner og vanetænkning i forhold til at yde bostøtte? Halvdelen af salen: Hvad skal vi gøre mere af, eller hvad er det nye? Den anden halvdel af salen: Hvad skal vi gøre mindre af eller smide væk? 6

7 Evidensbaseret praksis Hvad siger medarbejdere om praksis gode resultater og udfordringer? Hvad giver mening? Forskningsbaseret viden Hvad ved vi fra forskning og metodeafprøvning i ind - og udland? Klinisk/praksis erfaring Borgernes præferencer Hvornår og hvordan giver det mening for borgerne, og hvor oplever borgerne udfordringerne? 7

8 Housing First Tidlig, permanent boligløsning med individuel og helhedsorienteret social støtte og med udgangspunkt i borgerens behov. Housing First kræver Evidens for, at med intensiv social støtte, et mindshift kan hovedparten i den af borgere med komplekse støttebehov bo i egen bolig kommunale (Susser praksis? m.fl., 1997; Tsemberis m.fl., 2004; Coldwell & Bendner, 2007; Nelson m.fl., 2007). Det betyder ikke, at boligen skal gå forud for andre indsatser, som borgeren Anbefaling: har behov for, eller at boligen er den væsentligste Sæt fokus på de indsats. 5 implementeringsdrivkrafter: Tværtimod er det vigtigt, at der skabes en helhed 1. Indsats i indsatsen omkring borgeren. 2. Mennesker 3. Ledelse 4. Organisering 5. Kontekst 8

9 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for alle brugere En forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe de har behov Selvstændige boliger i almindeligt byggeri Adskillelse af bolig og støttetilbud Udgangspunkt i borgernes behov (consumer choice) og selvbestemmelse Recovery-orientering Skadesreduktion 9

10 ICM metoden ICM metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt tilpasset forløb, der: tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov er tidsubegrænset og varer så længe, at risikofaktorer i forhold til hjemløshed ikke længere er tilstede Udredning er funderet på et empowerment- og recovery-perspektiv er fleksibelt ICM-metodens caseload er 8 borgere. Sparringspartner og katalysator Social og praktisk støtte Koordinering Planlægning Der er sagt politisk og ledelsesmæssigt ja til at ville implementere metoden. Det indebærer loyalitet overfor manualen, og caseload som er en af grundprincipperne. Vi har ikke viden om effekt, hvis ikke manualen følges! 10

11 Erfaringer fra ind- og udland ICM metoden er evidensbaseret og er afprøvet i forhold til hjemløshed både internationalt og nationalt. Dette gælder eksempelvis amerikanske studier baseret på randomiserede forsøg, der viser, at en indsats med ICM-metoden mindsker borgerens risiko for tilbagefald til hjemløshed målt over en opfølgningsperiode, når der sammenlignes med en kontrolgruppe. (Hulburt et al., 1996; Nelson et al., 2007; Rosenheck et al., 2003; Shern et al., 1997; Shern et al., 2000). 11

12 Nye forskningsresultater: At Home/Chez soi Project Canada Outcomes i forhold til hjemløshed for den samlede undersøgelsesgruppe: Indsatsgruppen: 62% fastholdt boligen i hele perioden 22 % var i bolig en del af tiden 16 % var ikke i bolig Kontrolgruppen: 31 % fastholdt boligen i hele perioden 23 % var i bolig en del af tiden 46 % var ikke i bolig 12

13 Erfaringer fra ind- og udland I den danske kontekst er metoden afprøvet i forhold til hjemløse, som et led i den nationale Hjemløsestrategi Evalueringen heraf viser, at 76 pct. af de borgere, der har modtaget ICM-støtte i forbindelse med strategien, har en bolig ved endt forløb (sidste indberetning). Kun 8 pct. af de der har modtaget ICM-støtte har mistet boligen i perioden, og 4 procentpoint heraf har efterfølgende fået en ny bolig. Kun 4 pct. har mistet boligen og ikke fået en ny bolig. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvorvidt borgeren fastholder boligen efter forløbet i de tilfælde, hvor ICM-indsatsen for borgeren afsluttes (Rambøll & SFI, 2013). 13

14 Erfaringer fra ind- og udland Borgernes boligudvikling og fastholdelse igennem ICM-forløbet Fastholdelse Andel i pct. Har stabilt haft en bolig 47 Har fået en bolig i perioden 29 Har mistet en bolig i perioden 8 Heraf mister en bolig og får en ny (4) Heraf mister en bolig og får ikke en ny (4) Har ikke haft en bolig i hele perioden 16 I alt 100 N = 717 borgere Kilde: Rambøll

15 Målgruppen for ICM Borgere med komplekse problemstillinger fx pga. psykisk sygdom, misbrug eller andre alvorlige psykosociale vanskeligheder. Behov for intensiv, social og praktisk støtte i en længerevarende periode i forbindelse med at flytte i egen bolig og efterfølgende for at kunne fastholde boligen. 15

16 Målgruppen for ICM Der kan være tale om en borger som: Flytter ud fra en 110 boform Da det er en forholdsvis bred målgruppe, der kan rekrutteres Flytter i egen bolig efter at have boet på gaden eller midlertidigt hos familie og venner Udskrives efter et længerevarende ophold på hospital eller behandlingstilbud metodens formål og indhold. Løslades fra fængsel Er gadehjemløs Anbefaling: ICM-metoden kan ligeledes anvendes i samspil med en borger, som allerede har en bolig, men som er i risiko for at miste den pga. alvorlige psykosociale problemer. mange steder fra, er det vigtigt, at der er et udbredt kendskab til ICM metoden i jeres kommune såvel hos offentlige som private aktører. Det gælder både viden om målgruppen samt Overvej, hvordan der kan formidles viden om ICM, så alle relevante aktører kender indsatsen og ved, hvilken målgruppe den henvender sig til (kommunens hjemmeside, en pjece, et fyraftensmøde, en formidlingsrunde til relevante tilbud: fx væresteder, SKP, jobcenter) 16

17 Målgruppen for ICM Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for en individuel intensiv social og praktisk støtte i hverdagen, og ved kun i nogen grad at være i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser. (fx social misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling En og forudsætning aktiveringstilbud for at kunne på give de rette jobcentret) borgere de rette indsatser og kunne sige noget om metodens effekt er, at målgruppebeskrivelsen er præcis og konkret Målgruppen er desuden kendetegnet ved at have brug for støtte til at etablere og opretholde kontakten med øvrige indsatser i en længerevarende periode. Anbefaling: Målgruppen vil typisk være borgere med middelsvær psykisk sygdom hvem er med og ikke mindst, hvem er ikke og/eller middelsvære misbrugsproblemer, som har brug for med. længerevarende indsats, og mere intensiv støtte, end sædvanlig Beskriv forskelle 85 bostøtte på målgrupper typisk til vil andre have mulighed for at tilbyde. metoder/indsatser (fx SKP, CTI, alm. 85) Skær målgruppen i så tynde skriver som muligt 17

18 ICM medarbejderens rolle Borgeren og ICM medarbejderen indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor ICM medarbejderen er borgerens sparringspartner og katalysator ved fx:» At støtte borgeren i at bruge sine ressourcer til at skabe forandringer eller forbedringer i sit liv» At støtte borgeren i at få viden om sammenhænge i sit liv» At være med til at kvalificere borgerens beslutningstagen 18

19 Gruppeøvelse 15 minutter Lav en målgruppebeskrivelse for ICM indsatsen! Hvem er med i målgruppen? Hvem er ikke med i målgruppen? 19

20 Udredning En af forudsætningerne for en korrekt visitation til metoden er en udredning via fx Voksenudredningsmetoden (VUM) eller via Udredning og Plan. Anbefaling: I udredningen er Aftal der en fokus procedure på for både samarbejdet: borgerens hvem ressourcer har hvilke opgaver og støttebehov på en række forskellige områder fx: bolig økonomi fysisk helbred psykisk helbred misbrug netværk og sociale relationer daglige aktiviteter hvornår?. uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer andre forhold der er relevante for borgeren Udredning, (opholdsplan) og 141 plan skal spille sammen i et samarbejde mellem myndighed, 110 boform og borger, så der fra begyndelsen tænkes i helheder og sammenhæng og arbejdes efter det samme mål. 20

21 Fra udredning til visitering Hvilken form for støtte har du brug for, når du flytter (tilbage) i din egen bolig? Er der noget, der bekymrer dig i forbindelse med at flytte i egen bolig? Hvordan kan jeg eller andre bedst hjælpe dig? Gad vide hvad det der ICM er for noget? Hvilken type støtte kan jeg få? Hvordan kan jeg vide om det virker? Udredning Visitering 21

22 Fra udredning til visitering Hvad skal der sker i processen omkring udredning og frem til der træffes en afgørelse om visitation? Det er vigtigt i højere grad at inddrage borgerne i beslutninger, der vedrører deres liv. Sammen med borgeren skal det drøftes, hvilke muligheder, der er (og ikke er), så borgeren kan træffe en beslutning på et informeret grundlag Anbefaling: Orienteringen om ICM forløbet skal sikre, at borgeren får kendskab til: 1) formålet med ICM 2) indsatsens grundprincipper og muligheder 3) den aktuelle viden, der er om indsatsens effekt 22

23 Visitation til ICM metoden Selve visitationen er væsentlig, fordi den resulterer i den konkrete afgørelse, der er platformen, hvorfra indsatsen går. Det er her rammerne om indsatsen aftales. Hvem har visitationsopgaven til ICM metoden? Har I en visitationsprocedure i kommunen og er den kendt og accepteret af alle? Anbefaling: Aftal en visitationsprocedure, så det er tydeligt for alle, hvem der har hvilke opgaver, roller og ansvar, og hvad der skal afklares, inden der kan træffes en afgørelse. Visitationen omfatter følgende: 1)Udredning 2) Samlet faglig vurdering inkl. borgerens ønsker 3) Afgørelse og bestilling af ICM indsats 4) 141 Handleplanen 23

24 ICM kontra CTI og alm. 85 bostøtte Alm. bostøtte efter 85 ICM CTI Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Langvarig støtte til at fastholde bolig, og i kontakt til behandlingstilbud, lokalmiljø, netværk mv. Støtte i kritisk overgang fra herberg til egen bolig. Støtte til at etablere kontakt til behandlingstilbud, lokalmiljø, netværk mv. Tidsbegrænset med mulighed for forlængelse Tidsubegrænset eller indtil risikofaktorer for hjemløshed ikke længere er tilstede Tidsbegrænset til 9 måneder Fokus på opgave/mål stillet af myndighed/borger Fokus på opgaver der ændres i takt med borgerens progression mål defineres løbende af borgeren Fokus på overgang til egen bolig samt netværksskabelse mål defineres af borgeren Fast timetal bevilliget af myndighed Fleksibelt timetal - vurderes af ICM medarbejderen ud fra borgerens behov Fleksibelt timetal - vurderes af CTI medarbejderen ud fra borgerens behov 24

25 Visitation til metoden 141 Handleplanen er et afgørende dokument, fordi den er: Borgerens retssikkerheds dokument/afgørelsen Udgangspunktet for en mere detaljeret plan for ICM indsatsen/samarbejdsaftalen Omdrejningspunktet og redskabet til koordinering Evalueringen af Hjemløsestrategien viser, at kun 26 pct. af ICM målgruppen har en handleplan ved første indberetning, og 46 pct. ved seneste indberetning. Det kalder på store forbedringer! Anbefaling: Som ICM medarbejder skal du kræve en 141 plan, fordi den er: 1)afsættet for dit samarbejde med borgeren om at udarbejde indsatsplanen, og 2)redskabet, du skal bruge som afsæt for samarbejdet og koordineringen af de øvrige tilbud. 25

26 Indsatsplanen udarbejdes sammen med borgeren og er den fælles agenda og struktur for indsatsen Indsatsplan Indsatsplanen er en uddybning af 141 planen Indsatsplanen beskriver de udvalgte dimensioner af borgerens liv, som borgeren ønsker at arbejde med i ICM forløbet (fx misbrug eller netværk) Det fremgår af planen, hvilke mål, der arbejdes hen imod Anbefaling: på de udvalgte dimensioner samt hvordan målene nås Udarbejdelse af skabelon til indsatsplan indeholdende: -Borgerens baseline og mål -Indsatser for at nå målene Indsatsplanen indeholder også en WRAP - Rolle (WellnessRecoveryActionPlan) og ansvarsfordeling mellem borger og med ICM borgerens: styrker, behov, interesser og med øjeblikkelige, medarbejder kortsigtede og langsigtede mål koblet herpå. -Tidsfaktorer ift. hvornår målene forventes nået -Tidsperspektiv for evaluering af mål - Handlingsstrategier ved tilbagefald - eventuelt samtykkeerklæring 26

27 Borgerens mål for indsatsen The greater danger for most of us lies not in setting our aim to high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark Michelangelo 27

28 Indsatsforløbet Indsatser i dimensioner af borgernes liv Det er væsentligt, at der arbejdes med flere forskellige dimensioner af borgerens liv, så ICM-forløbet bliver en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Daglige aktiviteter Uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer Bolig Dimensioner i borgerens liv Økonomi Fysisk helbred Netværk og sociale relationer Psykisk helbred Misbrug 28

29 Dimensioner i borgerens liv Økonomi Stram eller dårlig økonomi samt gæld til offentlige myndigheder og private aktører er ofte udfordringer for borgeren, og samtidig er økonomien helt afgørende for at kunne få og fastholde en bolig. Borgeren kan derfor have brug for støtte til fx: 1)overblik over økonomi og eventuel gæld, 2) at få åbnet kuverter, 3) at få lavet afdragsordninger, 4) at gå i banken og få lavet aftaler om fx budgetkonto, 5) administrationsaftale 29

30 Dimensioner i borgerens liv Fysisk helbred Alvorlige, fysiske helbredsproblemer, generelt dårlige helbredsmæssige forhold, specifikke sygdomstilstande og sundhedsmæssige problematikker (pga. fx usund kost, dårlig nattesøvn og/eller mangel på motion) Behov for støtte til fx: at tage kontakt til og lave aftaler med sundhedssystemet eller behandlingstilbud, så borgeren får den fornødne behandling af sygdomme. 30

31 Dimensioner i borgerens liv Psykisk helbred SFI hjemløsetælling, 2013: Antallet af hjemløse borgere med: psykisk sygdom er steget fra 37 % i 2009 til 47 % i 2013 Andelen af psykisk syge misbrugere er steget fra 25 % i 2009 til 31% i 2013 og højest blandt hjemløse unge med 51 % Det er ikke sikkert, at borgerne har fået stillet en egentlig, klinisk diagnose, og der kan være behov for en psykiatrisk udredning! Måske går der lang tid, inden borgeren er klar til at gå i dialog om sit psykiske helbred, men ICM medarbejderen kan støtte borgeren i at have fokus på at forebygge og afhjælpe symptomer og fokusere på ressourcer. 31

32 Dimensioner i borgerens liv Misbrug En meget høj andel af de hjemløse borgere, 65 pct., har et misbrug inden for mindst én af de fire kategorier: alkohol hash/khat narkotika medicin Borgere kan fx: -aktuelt være tilknyttet misbrugsbehandling - være ophørt i behandling - have vanskeligt ved at følge regelmæssig misbrugsbehandling - mangle motivation/evne og/eller lyst til at stoppe et misbrug - have særlige ønsker og behov for stabilisering/ændring af misbrugsmønstre. 32

33 Dimensioner i borgerens liv Netværk og sociale relationer (Tilbage) i egen bolig risiko for følelse af utryghed og ensomhed Hvilke relationer ønsker borgeren at bevare kontakten med, og hvilke kontakter skal evt. brydes? Og hvilke nye muligheder? Relationer fra tidligere kan måske: 1) være trådt i baggrunden 2) være misligholdt, men kan måske: genetableres eller styrkes. Overgangen (tilbage) til egen bolig kan give en nye muligheder 33

34 Dimensioner i borgerens liv Daglige aktiviteter Aktiviteter med indhold og mening (forening, kommunale aktivitetstilbud, frivilligt arbejde, beskæftigelse?) Støtte til at skabe kontakt til allerede eksisterende tilbud i lokalmiljøet fx væresteder. 34

35 Dimensioner i borgerens liv Uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer Arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesrettet indsats: så borgeren kan bevare eller udvikle et perspektiv om job eller uddannelse Aktivitetsparate unge og voksne ret til koordinerende sagsbehandler i jobcenteret, som skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret + ret til/mulighed for mentor (minimum ugentlig kontakt udskyder ret og pligt), som skal bidrage til at stabilisere obs. på afklaring af roller og opgaver 35

36 Indsatsforløbet Opstart af forløb: ICM-medarbejderen og borgeren udarbejder i fællesskab Udarbejdelse af indsatsplan og Samarbejdsaftale en indsatsplan for på ICM-forløbet baggrund samt af indgår udredning samarbejdsaftale omkring spillereglerne for selve samarbejdet. ICM-medarbejderen indleder kontakten til relevante øvrige tilbud og hjælper med at igangsætte aktiviteter Anbefaling: Indsatsplanen og samarbejdsaftale kan integreres, så der kun er tale om at udarbejde et dokument 36

37 ICM som forandrings-impuls? Giv nogle bud, brug 5 minutter ved bordene: Hvordan udfordrer ICM metoden vores: traditioner, rutiner og vanetænkning i forhold til at yde bostøtte? Halvdelen af salen: Hvad skal vi gøre mere af, eller hvad er det nye? Den anden halvdel af salen: Hvad skal vi gøre mindre af eller smide væk? 37

38 Indsatsforløbet Minimumskrav til forløbet Det fleksible og tidsubegrænsede forløb Samarbejdsaftale, hvor borgeren siger ja til støtten Et særligt opmærksomhedspunkt er, at bostøttens varighed er tidsubegrænset Mindst 1 besøg pr. uge Anbefaling: Udredning Det systematiske arbejde med dokumentation og Opfølgning på indsatsplan hver 3. måned opfølgning sammen med borgeren bruges kontinuerligt til at justere og synliggøre indsatsen. Anbefaling: Lav et skema for hver medarbejder og tilknyttede borgere, som holdes a jour sammen med projektlederen Sparringspartner og katalysator Planlægning Brug dokumentationsresultaterne aktivt til at vise progression i borgerens forløb men også de udfordringer, der i forhold til at fjerne risikofaktorer for ny hjemløshed, som er det overordnede mål med ICM indsatsen. Social og praktisk støtte Koordinering 38

39 Indsatsforløb Overgang til egen bolig De økonomiske udfordringer Boligen der skal være et hjem 39

40 Overgang til egen bolig - At få et hjem: opskrivning til bolig, overblik over økonomi/gæld, indskudslån, boligtilskud, lejekontrakt, tilmelding til betalingsservice, tilbud om administrationsaftale mhp. huslejebetaling, økonomisk hjælp til inventar - At skabe et hjem: praktisk bistand til anskaffelser, indflytning og eventuelt til indretning - At beholde et hjem: støtte til at lære at bo (købe ind, lave mad, gøre rent), sparring i forhold til at være en god nabo, at overholde regler og uformelle spilleregler i forhold til udlejer, at sætte grænser i forhold til uønskede gæster, støtte til at håndtere risikofaktorer for ny hjemløshed (tilbagefald) Sparringspartner og katalysator Social og praktisk støtte Udredning Koordinering Planlægning 40

41 Indsatsforløb Praktisk og social støtte i hverdagen Hjemmebesøgets betydning for ICM-indsatsen The Art and Science of the Home Visit: The home visit is the heart and soul of the work we do, because I think that`s ultimately where you want the change to happen, you know, in the person` s environment. (Adam Fussaro, Pathways to Housing Philadelphia) 41

42 Indsatsforløb Praktisk og social støtte i hverdagen At være gæst i borgerens hjem Hjemmebesøget er et af grundprincipperne i metoden idet det skal være med til at støtte borgeren i at udvikle kompetencer til at leve hverdagslivet samt opretholde egen bolig. Skal ligeledes være med til at synliggøre, hvornår risikofaktorer ift. hjemløshed ikke længere er tilstede Anbefaling: Tal med borgeren om, hvad et godt hjemmebesøg er for ham/hende. Hvilke ingredienser er der i et vellykket besøg og husk at evaluer besøgene undervejs! Hvad skal ICM fx gøre mere eller mindre af ved næste besøg? 42

43 Kunsten at lave et hjemmebesøg Hjemmebesøg tjener flere formål: 1) sikre sig, at borgeren Hvorfor er har det kunst? det godt Fordi: (fysisk, psykisk, sundhedsmæssigt og Hjemmebesøget skal på samme tid være: socialt) samt afdække fremskridt sammen med borgeren. afslappet og fokuseret Hjemmebesøget er en målrettet indsats: 2) afdække Det hvordan skal derfor borgeren på den ene klarer side være sig effektivt, som lejer i forhold til lejligheden, forberedt og organiseret udlejer, naboer etc. Men hjemmebesøget er ikke som en på forhånd ordineret behandling, men mere en invitation til at 3) at opbygge deltage en i behandling bæredygtig eller til relation få udviklet med en borgeren. plan for givende, meningsfulde aktiviteter, der medvirker til at nå de mål, borgeren har opstillet. 43

44 Kunsten at lave hjemmebesøg Tonen er sammenlignelig med tonen ved et hjemmebesøg hos en god bekendt, og kan begynde med: godt at se dig hvordan går det? Samtale-temaerne handler ellers om det, der er aftalt at sætte fokus på i indsatsplanen, indtil der besluttes nye temaer, der skal adresseres. Som ICM medarbejder får du rigtig megen information om borgerens situation gennem et hjemmebesøg. Måske er boligen efter måneder stadig ikke blevet et hjem, måske er der hængt billeder op, og boligen er gjort personlig og hjemlig ved hjælp af forskellige, personlige ting og sager. (Direkte oversat fra Pathways to Housing, Philadelphia) 44

45 Kunsten at lave hjemmebesøg Forsøg at aftale besøg for en måned af gangen på tidspunkter, der er passende for borgeren, så han/hun har mulighed for at forberede besøget Forbered besøget ved at genopfriske borgerens seneste beskrivelser af sine fremskridt og genlæse målene i indsatsplanen, så besøget til alle tider bruges som opfølgning Ofte begynder et besøg i hjemmet og slutter måske med indkøb eller ved et møde i jobcenter, misbrugscenter eller lignende det giver mulighed for at understøtte borgerens møde/kontakt med omgivelserne/netværket 45

46 Opfølgning på indsatsplan Hver 3. måned skal der foretages opfølgning på indsatsplanen Undersøg og vurder sammen med borgeren: Om den aftalte tidsplan og form for opfølgning giver mening Om målene stadig er aktuelle Om planen er tilfredsstillende for både borger og ICM medarbejder Om trufne beslutninger har været/er hjælpsomme i forhold til målopfyldelse Virkningen/betydningen af målopfyldelsen Områder med plads til forbedring Andre relevante temaer i indsatsforløbet med betydning for planen 46

47 Kontakt til øvrige tilbud, familie og venner samt frivillige tilbud Identificer relevante samarbejdspartnere og netværk på baggrund af dimensionerne i indsatsplanen, der er udvalgt sammen med borgeren (fx Anbefaling: misbrugscenter) Opbyg kontakt til udvalgte offentlige og frivillige/private tilbud og netværk understøtte dimensioner i indsatsplanen med afsæt grundprincipperne i borgerens mål og ønsker og i borgerens tempo: intensitet og form Husk fortløbende samarbejde med myndighed Afklar snitflader til samarbejdspartnere 1: Undersøg om samarbejdspartneren har kendskab til Housing First og Intensive Case Management metoden hvis ikke: informer om 2: Præsenter borgeren og indsatsplanen 3: Afklar samarbejdspartnerens (lovgivningsmæssige og andre) muligheder i forhold til indsatsforløbet 4: Afklar roller og opgaver gensidigt Afklar roller og ansvar om koordinering af borgerens (hvem gør hvad, samlede hvornår?) indsatser 5: Lav konkrete samarbejdsaftaler (tid, sted, indhold, form) 47

48 Koordineringsopgaven Hvad siger manualen om ICM rollen: En kontinuerlig indsats centreret omkring en koordinerende støtteperson, som har en koordinerende rolle i forhold til sammensætningen og udførelsen af ICM forløbet.. Hvad siger manualen om ICM principperne: Koordinering til andre planer udarbejdet i andet regi skal sikres Tæt samarbejde med myndig skal sikres Connection til behandlings- og støttetilbud efter borgerens ønske skal formidles 48

49 Koordineringsopgaven Hvad siger manualen om ICM opgaven: Opmærksomhedspunkter: koordiner kontakten mellem involverede kommunale instanser Fælles viden om 1) borgers behov, 2) HF og ICM metoden én indgang Fælles mål borgerens mål Klar ansvars-, rolle- og opgavefordeling Gensidig afhængighed (den enes opgaveløsning påvirker den andens) koordiner kontakten mellem borgerens forskellige Rettidig kommunikation (opfølgning på indsatsplanen) tilbud koordineret og sammenhængende forløb Faciliter og understøt aktivt brobygningen mellem borgeren og øvrige tilbud sikre borgerens tryghed ved deltagelse Anbefaling: Lav et netværkskort sammen med borgeren, der tydeliggør, hvem der har hvilke opgaver i indsatsforløbet med aftaler om opfølgning på de enkelte dimensioner, der fremgår af indsatsplanen + en samlet opfølgning. 49

50 Servicelovens 141 stk. 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til: 1)personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 2)personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Stk. 3. Handleplanen skal angive: 1) formålet med indsatsen, 2) hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, 3) den forventede varighed af indsatsen og 4) andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. 50

51 Quiz: Hvor godt kender du din 141 handleplan? 51

52 Afslutning af ICM forløb En succesfuld afslutning er en afslutning, hvor borgeren har nået sine mål, så de kritiske risikofaktorer for hjemløshed ikke længere er til stede fx: At borgeren har en bolig med en realistisk husleje At huslejen betales At borgeren er tilknyttet relevante hjælpesystemer/netværk At borgeren fortsat modtager en form for støtte i hjemmet ved behov 52

53 Huskeliste ved afslutning af ICM forløb Støt borgeren, når han føler sig klar og i stand til at afslutte ICM forløbet Gennemgå indsatsplanen med mål og målopfyldelse Afdæk sammen med borgeren landskabet for fremtidige støttemuligheder (offentlige og private) Støt borgeren i at få etableret eventuel fremtidig støtte Samarbejd med de relevante for at sikre en god overgang/myndighed Giv borgeren information om, hvor indgange for støtte findes Husk fejring af afslutning på forløb 53

54 Uplanlagt afslutning af ICM forløb Lav et fagligt tjek af ICM indsatsen Ved uplanlagt ophør af ICM indsatsen undersøges alle muligheder for at undgå, at borgeren ryger tilbage i hjemløshed eller på forsorgshjem Tab af kontakt med borgeren kalder på at afprøve nye/andre strategier for at genetablere kontakten 54

55 Metoder der understøtter ICM metoden Recovery Housing First Harm reduction vs Harm acceptance Empoverment ICM Metoden Trauma Informed Care Assertive tilgange motivational interviewing Styrkebaserede tilgange 55

56 ICM som forandrings-impuls? Giv nogle bud, brug 5 minutter ved bordene: Hvordan udfordrer ICM metoden vores: traditioner, rutiner og vanetænkning i forhold til at yde bostøtte? Halvdelen af salen: Hvad skal vi gøre mere af, eller hvad er det nye? Den anden halvdel af salen: Hvad skal vi gøre mindre af eller smide væk? Hav særligt fokus på hvornår ved du, at risikofaktorer for hjemløshed ikke længere er til stede, så ICM indsatsen kan afsluttes. 56

57 Opmærksomhedspunkter om recovery ud af hjemløshed: Udspringer af håb - baseres på respekt og forståelse for traumer Recovery begynder ved den enkelte Recovery fokuserer på styrker og ansvar: hos borgeren, familien og lokalsamfundet Recovery har mange veje: peers, netværk, civilsamfund, professionelle Recovery er helhedsorienteret 57

58 Guidelines: Støt borgeren i at fokusere på positive aspekter af livet frem for på sygdom og svagheder Afdæk sammen med borgeren de områder, hvor der kan være behov for støtte Understøt mestringsevne og strategier til håndtering af udfordringer Forbered borgeren, så han kan tage informerede valg og forstå sine muligheder Etabler kontakt til selvhjælps- og støttegrupper sammen med borgeren Husk at støtte og fejre fremgang mod borgerens personlige recovery 58

59 Velkendte opmærksomhedspunkter om empowerment En styrket livssituation gør borgeren bedre i stand til at klare sig i hverdagen og i boligen ICM medarbejderen opmuntrer borgeren til at blive så uafhængig som muligt..men Et fokus på recovery, empowerment og borgerens styrker må ikke forskydes til krav om mål, udvikling.. ICM medarbejderen har et stærkt fokus på den enkelte borgers egen oplevelse af sine behov og på den enkeltes ressourcer ICM medarbejderen anerkender borgeren som den, han eller hun er, og arbejder målrettet og fokuseret med borgerens behov og ønsker 59

60 Guidelines Spørg: Hvad har du brug for? Hvordan kan jeg bedst støtte dig? 60

61 Harm Reduction Acceptere kendsgerningen, at mennesker kan have højrisikoadfærd Til alle tider arbejde hen imod at minimere sundheds, sociale, økonomiske og andre skadelige konsekvenser af adfærden gennem målrettet ICM indsats Harm på reduction-tilgang baggrund af borgerens bliver til harmacceptance tilgang, når ICM accepterer ønsker om forandring Fokus status på forebyggelse quo og ikke systematisk af skadelige konsekvenser af adfærden understøtter frem de forandringer for på forebyggelse borgeren af ønsker og ikke signalerer tydeligt håb for selve adfærden borgerens recovery proces. Harm reduction versus harm acceptance Anbefaling: Brug teamet/supervisionen/kollegerne til check af, at ICM tilgangen er båret af harm reduction og er recoveryorienteret. 61

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM). Notatet er en del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG 1 NOTAT FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD INDHOLD 1 NOTAT 1 FORORD 5 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere