PCB-SCREENING AF KOMMUNALE EJENDOMME HORSENS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB-SCREENING AF KOMMUNALE EJENDOMME HORSENS KOMMUNE"

Transkript

1 Til Horsens Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB-SCREENING AF KOMMUNALE EJENDOMME HORSENS KOMMUNE

2 1 Revision 1 Dato Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Henning Lehmann Pedersen (HLP) Beskrivelse PCB-screening af kommunale ejendomme Ref. RamDoc\ \ sags id. 1646

3 2 INDHOLD 1. Baggrund 3 2. PCB og risiko 3 3. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier 4 4. Fremgangsmåde og strategi Fase 1 og 2 - Dataudtræk og databehandling Fase 3 Screening af ejendomme for PCB-holdige materialer Fase 4 og 5 Fastlæggelse af strategi og undersøgelse af ejendomme for indhold af PCB i luften Fase 6 Kildeopsporing, afværgeforanstaltninger og kontrolmålinger 6 5. Fase 1 til Resultat af besigtigelse (Fase 3) 8 6. Fase 4 - Vurdering af ejendomme efter besigtigelse Fase 5 - luftprøver Metodebeskrivelse - luftprøver Analysemetode - luftprøver Resultater - luftprøver Indeluft med koncentration af PCB 300 ng PCB total /m Indeluft med koncentration af PCB < 300 ng PCB total /m Vurdering af resultater Måleusikkerheder Ikke påvist indhold af PCB i indeluften Indeluft med koncentration af PCB på ng PCB total /m Indeluft med koncentration af PCB 300 ng PCB total /m Anbefalinger til tiltag i fase Referencer 20

4 3 1. BAGGRUND Horsens Kommune har iværksat en screening af, om der er problemer med PCB i indeklimaet i kommunens bygningsportefølje. Målet er at bringe kommunen fra det nuværende udgangspunkt med en begrænset viden om PCB i egne bygninger, til et punkt, hvorfra der kan fastlægges mål og udarbejdes strategier for håndtering af PCB i bygningsporteføljen. For at opnå dette forbedrede udgangspunkt, er Rambøll blevet bedt om at screene bygningerne gennem visuelle inspektioner og opsamling af luftprøver. På baggrund af resultaterne fra undersøgelserne indkredses de bygninger, hvor det kan være relevant at foretage yderligere undersøgelser. Opgaven er opdelt i seks overordnede faser. Fase 1-3 omhandler kortlægning af ejendomme ud fra bygningsdata og inspektioner. På baggrund af resultaterne i Fase 1-3 udvælges de ejendomme i Fase 4, som det er relevant at arbejde videre med i Fase 5. I Fase 5 opsamles luftprøver og der tilvejebringes data, som kan danne grundlag for at træffe beslutning om yderligere undersøgelser eller iværksættelse af tiltag i bygninger, hvor der i undersøgelsen er konstateret problematiske niveauer af PCB i indeklimaet. I Fase 6 laves der supplerende undersøgelser og der iværksættes tiltag til nedbringelse af tidligere konstaterede forhøjede værdier af PCB i indeluften. Denne rapport beskriver det udførte arbejde i Fase 1 til Fase 5. Fase 6 er endnu ikke iværksat, og er derfor ikke omfattet af denne rapport. Screeningen er udført i perioden november maj PCB OG RISIKO PCB (poly-chlorerede-biphenyler) er en gruppe bestående af 209 kemiske stoffer (kongener), der i perioden blev anvendt i en række byggematerialer. Stofferne findes typisk i bløde fugemasser omkring vinduer og døre i byggerier fra perioden, samt endvidere i dilatationsfuger i elementbyggeri fra samme periode og i visse typer betonpuds, gulvbelægninger, malinger og termoruder /3/. Desuden er PCB anvendt i elektriske installationer som kondensatorer og transformatorer. Fra 1977 blev det forbudt at lade PCB indgå i åbne anvendelser såsom fugemasse og maling, idet der blev konstateret en række miljø- og sundhedsmæssige problemer med stofferne /3/. PCB blev fortsat anvendt i kondensatorer og transformatorer frem til 1986 hvor al anvendelse af PCB blev forbudt. PCB i fugemasser giver høj elasticitet og blev tilsat i varierende koncentrationer fra få procent og op til ca. 30 % ( mg/kg). Disse høje koncentrationer af PCB genfindes i prøver af 40 år gamle PCB-holdige fuger. PCB kan desuden vandre fra f.eks. fuger og ud i de tilstødende materialer som beton og mursten, som også vil kunne indeholde større koncentrationer af PCB. Stofferne er svært nedbrydelige og ophobes gennem fødekæden. Længere tids eksponering med høje niveauer kan medføre alvorlige sundhedsskader. PCB virker toksisk på lever, immunsystem og nervesystem og kan være hormonforstyrrende, skade reproduktionsevnen og være potentielt kræftfremkaldende /1/. Stof-gruppen er optaget på listen over Persistent Organic Pollutants (POP er) og reguleret gennem bestemmelserne i Stockholm konventionen /8/. Affald med indhold af PCB er under visse omstændigheder på listen over farligt affald, og bygningsaffald indeholdende PCB skal håndteres efter specifikke regler, herunder krav om udsortering og særlig bortskaffelse /5//7/.

5 4 PCB findes i fedtholdige fødevarer og kosten bidrager derfor til en generel eksponering af befolkningen. Hvor der findes PCB i indeluften vil eksponering gennem ophold og indånding yderligere bidrage til eksponering af dele af befolkningen. Bidraget fra indeluften vil i nogle tilfælde kunne udgøre en væsentlig del af den samlede eksponering, men bidraget består dog oftest af de mest flygtige og lavt chlorerede PCB er i modsætning til kostens indhold, der i højere grad består af de mindst flygtige og højt chlorerede PCB er. PCB afsættes og ophobes i kroppen, og længere tids eksponering med høje niveauer kan medføre alvorlige sundhedsskader. PCB virker toksisk på lever, immunsystem og nervesystem og kan være hormonforstyrrende, skade reproduktionsevnen og være potentielt kræftfremkaldende/1/. Formålet med at afdække potentiel tilstedeværelse af PCB, samt undersøge for PCB i indeluft, er at kunne tilvejebringe dokumentation for eksponeringsniveauer og sundhedsmæssige risici ved ophold i kommunens bygninger. Der er som nævnt flere problemstillinger forbundet med PCB, og dette projekt behandler kun den del, der omhandler den indeklimamæssige belastning af bygningsbrugere og ansatte. 3. SUNDHEDSSTYRELSENS AKTIONSVÆRDIER Byggemateriale med indhold af PCB afdamper under normale omstændigheder små mængder PCB til luften. Øges temperaturen i et rum, som har begrænset luftskifte, kan selv beskedne mængder kildemateriale med PCB medføre afdampning og koncentrationsniveauer i luften, som er målbare. I nogle tilfælde kan afdampningen af PCB være så kraftig, at koncentrationen af PCB i luften i en bygning bliver så høj, at ophold i bygningen er sundhedsskadelig. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at grænsen for hvornår indholdet af PCB i indeluften er skadeligt, er 300 ng PCB/m 3 luft. Når der er foretaget målinger af PCB i indeluften i en bygning, og koncentrationen af PCB viser sig at overskride aktionsværdien, er ejeren af bygningen forpligtet til at iværksætte tiltag, som bringer niveauet ned under aktionsværdien. Sundhedsstyrelsen har fastsat aktionsværdier som, alt efter de målte koncentrationer af PCB, beskriver hvor lang tid ejeren af bygningen har til at iværksætte tiltag, som kan bringe niveauet af PCB ned under aktionsværdien. Sundhedsstyrelsen har fastsat følgende aktionsværdier for PCB i indeluft/2/: Mere end ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. Bygningerne bør prioriteres på følgende måde ud fra koncentrationen af PCB i indeluften: 1. Bygninger med koncentrationer > ng/m 3 : Uden unødig forsinkelse skal kilderne til PCB-afdampningen opspores, og der udføres nødvendige afværgetiltag. 2. Bygninger med koncentrationer fra ng/m 3 : På sigt skal kilderne til PCBafdampningen opspores, og der udføres nødvendige afværgetiltag. Ved et PCB-niveau i indeluft på mellem og ng/m 3 tilstræbes det, at der maksimalt går ét år fra konstatering til arbejdet med varig løsning påbegyndes, og ved et niveau på mellem 300 og ng/m 3 tilstræbes det, at der maksimalt går to år. 3. Bygninger med koncentrationer < 300 ng/m 3 : Hvis resultatet ligger under 300 ng/m 3, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere.

6 5 4. FREMGANGSMÅDE OG STRATEGI Fremgangsmåden har været at etablere et solidt datagrundlag ud fra nøgleoplysninger om bygningsporteføljen, og dernæst gennem inspektioner og systematiske risikovurderinger at afgrænse de dele af bygningsporteføljen, som det er relevant at screene ved opsamling af luftprøver. Endelig bør undersøgelsen senere suppleres med undersøgelser og prøvetagning af såvel materiale som af luft for at kunne indkredse kilderne til eventuelt konstaterede høje niveauer af PCB. Opgaveløsningen er inddelt i faser, som vist i Figur 1, og vil kort blive gennemgået i de følgende afsnit. Fase 1 - dataudtræk og kvalitetssikring Fase 2 - databehandling, sortering, vurdering Fase 3 - besigtigelse af bygninger, kvalitativ vurdering Fase 4 - fastlæggelse af mål og udarbejdelse af strategi Fase 5 - undersøgelser af bygninger - Luftprøver Fase 6 - Kildeopsporing, afværgeforanstaltninger og dokumentation af efterfølgende indeklima Figur 1 Opdeling af opgaveløsningen i faser. 4.1 Fase 1 og 2 - Dataudtræk og databehandling Horsens Kommune har indledningsvist udarbejdet et bruttoskema over kommunens bygningsportefølje med oplysninger som bygningernes navn, anvendelse, adresse, areal, opførelses- og ombygningsår mv. Oplysningerne er suppleret med dataudtræk fra BBR og OIS. Rambøll har dernæst screenet listen i samarbejde med Horsens Kommune, og udarbejdet et nettoskema, med de relevante bygninger opført eller ombygget i perioden Rambøll har anvendt et risikovurderingsværktøj til at vurdere de enkelte ejendommes potentielle afgasning af PCB til indeluften. Værktøjet benyttes til at inddele bygninger i kategorier efter følgende parametre: Bygningens anvendelsesformål Ophold i bygningen af brugere og ansatte Potentielt PCB-holdige materialer (gummifuger, maling, termoruder, skridsikre gulve og lysarmaturer) Placering af potentielt PCB-holdige materialer (udendørs og indendørs)

7 6 4.2 Fase 3 Screening af ejendomme for PCB-holdige materialer På baggrund af det udarbejdede nettoskema har Rambøll inspiceret samtlige bygninger, som vurderes at kunne være opført med PCB-holdige byggematerialer. Ved inspektionen blev omfanget af anvendte byggematerialer, som kan have et indhold af PCB, noteret. Eksempelvis blev antal og alder af termoruder registreret. 4.3 Fase 4 og 5 Fastlæggelse af strategi og undersøgelse af ejendomme for indhold af PCB i luften Inspektionen danner grundlag for, at en række ejendomme i bygningsporteføljen kan udpeges til yderligere undersøgelser af indeluften, fordi der er konstateret materialer som vurderes at kunne have et indhold af PCB, som kan give anledning til afdampning af PCB til indeluften i et omfang, som kan være sundhedsskadeligt. I denne fase anvendes førnævnte risikovurderingsværktøj ligeledes til at frasortere de bygninger, hvor de observerede materialer med muligt indhold af PCB eksempelvis er konstateret i en kælderetage, hvor medarbejdere eller beboere sjældent opholder sig. Der udføres luftmålinger på de relevante ejendomme. 4.4 Fase 6 Kildeopsporing, afværgeforanstaltninger og kontrolmålinger Analyseresultaterne fra luftmålingerne viser hvilke bygninger, som har et sundhedsskadeligt niveau af PCB i luften. Ud fra disse resultater kan der udarbejdes en anbefaling til supplerende undersøgelser i specifikke bygninger for PCB-holdige materialer og for PCB i luften. Målet i denne fase er at indkredse de materialer i specifikke bygninger, som er kilderne til de forhøjede værdier af PCB i indeluften. Når de materialer, som er kilder til de sundhedsskadelige niveauer af PCB i luften, er indkredset, skal der iværksættes tiltag, som kan bringe niveauerne af PCB i luften ned under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Omfanget af tiltag, afværgeforanstaltninger og kontrolmålinger bestemmes af omfang og udbredelse af kilderne. 5. FASE 1 TIL 3 I forbindelse med udførelse af Fase 1 og 2 er der udarbejdet et nettoskema med bygninger, som skal besigtiges i Fase 3. Skemaet fremgår af Tabel 1. Type Ejendomsnavn Adresse Bygnings nummer Ejendomsnummer Andet Havnebygning Endelave Havn 1, 8700 Horsens Endelaveskolen, lejligheder, bibliotek Kongevejen 26 og 30, 8700 Horsens Bolig Familiebolig Rylevej 1-3, 8700 Horsens Fritids- og kulturtilbud Familiebolig Rylevej 5-7, 8700 Horsens Familiebolig Rylevej 9-11, 8700 Horsens Familiebolig Rylevej 13-15, 8700 Horsens Familiebolig Rylevej 6-8, 8700 Horsens Atletica Hattingvej 6, 8700 Horsens Bankagerhallen, svømmehallen Bankagervej 99, 8700 Horsens Brædstrup Musikskole Skolegade 7, 8740 Brædstrup Frejas klubhus Fussingsvej 69, 8700 Horsens

8 7 Hatting forsamlingshus - Storegade 29, 8700 Horsens udlejet til borgerforening Horsens Amatør Cykelklub Mosegårdsvej 30, 8700 Horsens Horsens Firmaidræt Hattingvej 14, 8700 Horsens (kommunal andel) Horsens Kajakklub Langelinie 18, 8700 Horsens Klubhus Kirkevej 14, 8751 Gedved Klubhus (nedlagt klubhus?) Horsensvej 21B, 8732 Hovedgård Sdr. Vissing gl. skole Sdr. Vissingvej 26B, 8740 Brædstrup 1, Torsted Klubhus Torstedalle 100, 8700 Horsens Torstedhallen Søndergårdsalle 24, 8700 Horsens Ungdomsskolen Hybenvej Hybenvej 12, 8700 Horsens Vesthallen Fussingsvej 65, 8700 Horsens 1, Børnegårdens Emil Møllersgade 71-73, 8700 Horsens 1, Institution Børnehave/vuggestue Børnehaven Armilla Husoddevej 22, 8700 Horsens Børnehaven Himmelblå Blumersgade 5, 8700 Horsens Børnehaven Solsikken Fortevej 16, 8700 Horsens Børnehaven Åkanden Blumersgade 3, 8700 Horsens Børnehuset i Østbirk Grundtvigsvej 11, 8752 Østbirk Børnehuset Vestbyen Fussingsvej 4, 8700 Horsens Dagnæs Børnehave Sognegårdsvej 2, 8700 Horsens Gedved Børnehave Skovvej 13, 8751 Gedved Gedved Ældrecenter Kirkevej 5, 8751 Gedved Hatting - Centret Smedebakken 1, 8700 Horsens Horshøj - værksted Islandsvej 17, 8700 Horsens 1, Klovenhøj Klovenhøjvej 1, 8740 Brædstrup Langelinie Børnehus Langelinie 2, 8700 Horsens Legestuen Mini Thor - Sprogstammegr. Skolesvinget 2, 8700 Horsens Lund gl. svømmesal, afdeling Skolevej 7 B og 7 C, 8700 Horsens af Lund Børnehus 1. sal Nim Børnehus Møllegade, Nim 26, 8740 Brædstrup Oasen Hovedgård Fruenshave 1, 8732 Hovedgård Præsthøjgård, selvejende Ternevej 66A, 8740 Brædstrup institution Sct. Georgshjemmets Vuggestue Fredrik Bajers Gade 28, 8700 Horsens Søndergården Søndergade 41, 8740 Brædstrup Tønning - Træden Børnehave Skolebakken 28-30, 8740 Brædstrup 3, 4, Valhalla - SFO Lovbyvej 22, 8700 Horsens Vesterled + terapibassin Vesterled 1, 8740 Brædstrup Kontor/ Borgerservice Brædstrup Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup administration Skole ASV Horsens Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens Bankagerskolen Bankagervej 99, 8700 Horsens 1, 2, 3, Bomi Hattingvej 3, 8700 Horsens 1, 2, 3, , 5 Brædstrup Skole Niels Wongesvej7 og Skolegade 11, 8740 Brædstrup 1,

9 8 Brædstrup Skole - Småbørnsskolen Niels Wongesvej 10, 8740 Brædstrup 1, 2, Byskolen, afd. Skolegade Skolegade 7 og 9, 8700 Horsens 4* Byskolen, afdeling Lindvigsvej (tidligere Søndermarkskolen) Lindvigsvej 4, 8700 Horsens 1, Dagnæsskolen Strandkærvej 89, 8700 Horsens 2, 3, 4, 5 Egebjergskolen Egebjergvej 165, 8700 Horsens 1, 3, 4, 5 Hovedgård Skole/svømmehal /pedel-bolig Horsensvej 46, 8732 Hovedgård 1, 2, 3, 4, 7, Langmarkskolen Nørrebakken 1, 8700 Horsens 1, Lundskolen Skolevej 5, 8700 Horsens 4, 5, Lundskolen - SFO - Kaskaden Skolevej 7B, 8700 Horsens Nim Skole Møllegade 20 og 24, 8740 Brædstrup 1, Sejetskolen Gl. Byvej 31, 8700 Horsens 1, Stensballeskolen Bygaden 59, 8700 Horsens 1, 2, 3, 4 Søvind Skole (+omklædningsrum og bibliotek) Ravnebjerget, Søvind 12, 8700 Horsens 2** Torstedskolen Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens 1-8 og Østbirk Skole Skolegade 2 og Storegade 43, 8752 Østbirk 2, 3, 4, 5 Tabel 1. Skema som viser de 66 besigtigede ejendomme.*bygning ikke lokaliseret ved besigtigelsen. ** Der blev besigtiget 3 bygninger Resultat af besigtigelse (Fase 3) På baggrund af det nettoskema over bygninger som blev udarbejdet i Fase 1 og 2 (se Tabel 1) har Rambøll i perioden november til december 2012 inspiceret relevante bygninger i Horsens Kommunes bygningsportefølje. Ved inspektionen blev omfanget af anvendte byggematerialer, som kan have et indhold af PCB, noteret (se Tabel 2). Type Navn Adresse Bygningsnr. Fuger (inde) Fuger (ude) Gulve Maling Termoruder Armaturer Endelaveskolen, lejligheder, bibliotek Horsens Kongevejen 26 og 30, 8700 Andet 2 x x Havnebygning Endelave Havn 1, 8700 Horsens 1 x x x x Bolig Familiebolig Rylevej 1-3, 8700 Horsens 1 x x x x Familiebolig Rylevej 5-7, 8700 Horsens 1 x x x x Familiebolig Rylevej 9-11, 8700 Horsens 1 x x x x Familiebolig Rylevej 13-15, 8700 Horsens 1 x x x x Familiebolig Rylevej 6-8, 8700 Horsens 1 x x x x Fritids- og Atletica Hattingvej 6, 8700 Horsens kulturtilbud 1 x

10 9 Institution Bankagerhallen, svømmehallen Brædstrup Musikskole Frejas klubhus Hatting forsamlingshus - udlejet til borgerforening Horsens Amatør Cykelklub Horsens Firmaidræt (kommunal andel) Bankagervej 99, 8700 Horsens 3 x x x x x Skolegade 7, 8740 Brædstrup 1 x x Fussingsvej 69, 8700 Horsens 2 Storegade 29, 8700 Horsens 1 x x x x x Mosegårdsvej 30, 8700 Horsens 1 x x x x x Hattingvej 14, 8700 Horsens 1 x x x x Horsens Kajakklub Langelinie 18, 8700 Horsens 1 x x x Klubhus Kirkevej 14, 8751 Gedved 1 x x Klubhus (nedlagt Horsensvej 21B, 8732 Hovedgård klubhus?) 1 x Sdr. Vissing gl. skole Brædstrup Sdr. Vissingvej 26B, x x 4 Torsted Klubhus Torstedalle 100, 8700 Horsens 1 x x x x x Torstedhallen Søndergårdsalle 24, 8700 Horsens 1 x x x x x Ungdomsskolen Hybenvej 12, 8700 Horsens Hybenvej 1 x x x x Vesthallen Fussingsvej 65, 8700 Horsens 1 x x x x x 2 x x Børnegårdens Børnehave/vuggestue Børnehaven Armilla Børnehaven Himmelblå Børnehaven Solsikken Børnehaven Åkanden Børnehuset i Østbirk Børnehuset Vestbyen Dagnæs Børnehave Emil Møllersgade 71-73, 8700 Horsens 1 x x x x 2 x x x x Husoddevej 22, 8700 Horsens 1 x x x x Blumersgade 5, 8700 Horsens 1 x x x Fortevej 16, 8700 Horsens 1 x x x x Blumersgade 3, 8700 Horsens 1 x x x Grundtvigsvej 11, 8752 Østbirk 1 x Fussingsvej 4, 8700 Horsens 1 x x x Sognegårdsvej 2, 8700 Horsens 1 x x x x Gedved Børnehave Skovvej 13, 8751 Gedved 1 x Gedved Ældrecenter Kirkevej 5, 8751 Gedved 1 Hatting - Centret Smedebakken 1, 8700 Horsens 1 x Horshøj værksted Islandsvej 17, 8700 Horsens 1 x x x x 2 (1)

11 10 Klovenhøj Klovenhøjvej 1, 8740 Brædstrup 1 x x x Langelinie Børnehus Langelinie 2, 8700 Horsens 1 x x Legestuen Mini Thor Skolesvinget 2, 8700 Horsens - Sprog-stammegr. 1 x x x x x x Lund gl. svømmesal, Skolevej 7 B og 7 C, 8700 afdeling af Horsens Lund Børnehus 1. 1 x sal Nim Børnehus Møllegade, Nim 26, 8740 Brædstrup 1 (2) Oasen Hovedgård Fruenshave 1, 8732 Hovedgård 1 x x x Præsthøjgård, selvejende institution strup Ternevej 66A, 8740 Bræd- 1 x x x x x x Sct. Georgshjemmets Vuggestue 8700 Horsens Fredrik Bajers Gade 28, 1 x x x Søndergården Søndergade 41, 8740 Brædstrup 2 x x x x Tønning - Træden Skolebakken 28-30, 8740 Børnehave Brædstrup 3 x 4 6 Valhalla - SFO Lovbyvej 22, 8700 Horsens 1 x x Vesterled + terapibassin Vesterled 1, 8740 Brædstrup 1 x x x Kontor/administra tion Skole Borgerservice Brædstrup Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup 1 x x x x x ASV Horsens Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens 1 x x x Bankagerskolen Bankagervej 99, 8700 Horsens 1 x x x 2 x x 3 x x x 4 (3) Bomi Hattingvej 3, 8700 Horsens 1 x x x x 2 x x x 3 4 x 5 x x Brædstrup Skole Niels Wongesvej 7 og Skolegade11, 8740 Brædstrup 1 x x x x x 2 Brædstrup Skole - Niels Wongesvej 10, 8740 Småbørnsskolen Brædstrup 1 x x 2 (4) 3 (4) Byskolen, afd. Skolegade Horsens Skolegade 7 og 9, (5) x x x x x

12 11 Byskolen, afdeling Lindvigsvej(tidligere Søndermarkskolen) Dagnæsskolen Egebjergskolen Hovedgård Skole/svømmehal/pede l-bolig Langmarkskolen Lindvigsvej 4, 8700 Horsens 1 x x x x 2 x x x Strandkærvej 89, 8700 Horsens 2 x x x x x 3 x x x 4 x x x x 5 x x x x x x Egebjergvej 165, 8700 Horsens 1 3 x x x x 4 x 5 x x x x x x Horsensvej 46, 8732 Hovedgård 1 x 2 x 3 x 4 x x x 7 x x x 8 x x x Nørrebakken 1, 8700 Horsens 1 x x x x x 2 x x x x Lundskolen Skolevej 5, 8700 Horsens 4 x x 5 x x x 6 Lundskolen - SFO - Skolevej 7B, 8700 Horsens Kaskaden 1 x x x x Nim Skole Møllegade 20 og 24, 8740 Brædstrup 1 x 2 x x Sejetskolen Gl. Byvej 31, 8700 Horsens 1 2 x x Stensballeskolen Bygaden 59, 8700 Horsens 1 x x x x 2 x x x x 3 x x x x 4 x x x x x Søvind Skole + Ravnebjerget, Søvind 12, idrætshal+bibliotek 8700 Horsens 2 x x x x x Torstedskolen Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens 1 x x x x x 2 3 x x 4 x x x x 5 (6)

13 12 Østbirk Skole Skolegade 2 og Storegade 43, 8752 Østbirk 2 x x x x 3 x 4 (7) x 5 x Tabel 2. Omfang af anvendte materialer i besigtigede ejendomme, der vurderes at kunne indeholde PCB (fugemasse, maling, gulve, termoruder, belysningsarmaturer). (1) Bygning 2 ved Horshøj værksted blev ikke lokaliseret ved besigtigelsen. (2) Nim Børnehus er revet ned. (3) Ved besigtigelsen er ejendommen Bankager Skole inddelt i 3 områder (se situationsplan). Dette afviger fra BBR-meddelelsen. (4) Bygning 2 og 3 er cykelskure. (5) Bygning 4 blev ikke lokaliseret ved besigtigelsen. Gl. gymnastiksal besigtiget. (6) Ved besigtigelse af ejendommen Torstedskolen er ejendommen inddelt i 5 områder (se situationsplan). Dette afviger fra BBR-meddelelsen. (7) Bygning 4 fremgår ikke af BBR-meddelelsen. Der er ved undersøgelsen inspiceret 66 ejendomme. Ved inspektionen er der i 63 af disse ejendomme registreret byggematerialer, som kan indeholde PCB, herunder termoruder, ind- og udvendig fugemasse, malede betonflader, gulvbelægninger og lysarmaturer. Materialerne er anvendt i varierende omfang på de enkelte ejendomme. Som det fremgår af Tabel 2 kan der på de enkelte ejendomme være anvendt forskellige materialer til de forskellige bygninger. Der blev ved besigtigelse ikke konstateret materialer som vurderes at indeholde PCB ved Gedved Børnehave og Frejas Klubhus. Nim Børnehus er revet ned. Ejendommene Børnehuset i Østbirk, Nim Skole, Langelinie Børnehus, Hatting-Centret, Gedved Ældrecenter, Klovenhøj Ældrecenter og Sdr. Vissing Gl. Skole er gennemgribende renoverede og der er kun observeret meget begrænset brug af materialer med muligt indhold af PCB eller materialerne er anvendt i en kælderetage eller i et depotrum. 6. FASE 4 - VURDERING AF EJENDOMME EFTER BESIGTI- GELSE På baggrund af inspektionen i Fase 3 er bygningerne herefter screenet ud fra eventuelt indhold af PCB i materialerne, placering af materialerne i bygningerne, anvendelse af bygningerne og vedligeholdelsesstandard. Bygningerne er inddelt i kategorier efter følgende kriterier: 1) Bygninger med dagligt ophold af brugere og ansatte, hvor der er indvendige materiale og evt. udvendige materialer samt termoruder, som kan indeholde PCB. 2) Bygninger med dagligt ophold af brugere og ansatte og hvor der er udvendige materialer samt evt. termoruder, som kan indeholde PCB, eller der er lysarmaturer i lokalerne, som kan være fra 1986 eller tidligere 3) Bygninger med dagligt ophold af brugere og ansatte og hvor der er termoruder, som kan indeholde PCB. 4) Bygninger uden dagligt ophold af brugere og ansatte eller hvor der ikke er observeret materialer, som mistænkes for at indeholde PCB. Med henblik på at undersøge om de observerede materialer i bygningerne i kategori 1 og kategori 2 påvirker indeklimaet, er der foretaget yderligere undersøgelser i disse bygninger. Ved hjælp af luftmålinger fastlægges det, om PCB-koncentrationen i indeluften ligger over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for, hvornår man som bygningsejer skal iværksætte tiltag til nedbringelse af PCB-niveauet. Luftmålingerne kan senere suppleres med materialeprøver for at indkredse kilderne til eventuelle høje målinger af PCB i indeluften.

14 13 I denne undersøgelse udgøres kategori 3 og 4 af ejendommene: Torsted Klubhus, Horsens Kajakklub, Frejas Klubhus, Horsens Amatørcykelklub, Atletica, Klubhus (Gedved), Klubhus (Hovedgård), Hatting Forsamlingshus, Brædstrup Musikskole, Børnehuset i Østbirk, Nim Skole, Langelinie Børnehus, Hatting-Centret, Gedved Ældrecenter, Gedved Børnehave og Klovenhøj Ældrecenter Horsens Kommune har i samarbejde med Rambøll på baggrund af besigtigelsen og forventet fremtidig brug udvalgt de 36 ejendomme, som der skal opsamles luftprøver i. 7. FASE 5 - LUFTPRØVER Rambøll har i perioden februar til marts 2013 opsamlet luftprøver til bestemmelse af koncentrationen af PCB i indeluften i ejendommene. 7.1 Metodebeskrivelse - luftprøver Opsamling af luftprøver sker efter retningslinjer udarbejdet af hhv. Københavns Kommune /3/ og Erhvervs- og Byggestyrelsen /4/. PCB opsamles i rør ved aktiv sampling med pumpestation, med følgende måleparametre: Flow: 4 L/min Volumen: minimum 620 L Tid: ca. 155 minutter Opsamling af luft sker 1,0-1,5 meter over gulv og mindst 1 meter fra væggen Fysisk aktivitet, temperatur, luftskifte og luftfugtighed kan påvirke PCB-indholdet i luften, derfor er følgende parametre registreret og noteret ved hver prøvetagning: Om døre og vinduer har været lukkede under målingen Om evt. ventilation kører som normalt Om lokalet har været benyttet som anvist inden og under prøvetagning Solindfald, da øget opvarmning i lokaler med PCB kontaminering kan øge afgivelsen/koncentrationen af PCB til indeluften Temperatur og luftfugtighed (inden- og udendørs) Registrering af materialer i prøvetagningslokalerne (gulvmateriale, om væggene er malede og om det er på væv eller direkte på betonen, om der er synlige gummifuger i lokalet) Start- og sluttidspunkt Rumfang af lokalet Bygningsbrugere informeres om, at indeklimaforholdene op til og under prøvetagningen bør være som ved normal anvendelse af lokalerne. Klasselokaler skal så vidt muligt være tomme under prøvetagningen. Prøver opbevares, efter udtagning, i køletaske, og sendes til analyse ved Højvang Miljølaboratorium A/S. 7.2 Analysemetode - luftprøver Prøver analyseres ved kombineret gaschromatografi og massespektrometri efter metode GC/MS M0286. Indholdet af syv PCB-kongener (PCB 7 ) bestemmes: PCB 28, 52, 101, 118, 153, 138 og PCB 180. Detektionsgrænsen er 0,6 ng/rør. Ud fra det opsamlede luftvolumen beregnes koncentrationen af PCB i indeluften i ng/m 3.

15 Resultater - luftprøver I hver ejendom er der, ud fra inspektionen, udvalgt lokaler, der er repræsentative i relation til brug, størrelse og placering af PCB-holdige materialer. Fra disse lokaler udtages luftprøver for at afdække, om der findes kritiske værdier af PCB i indeklimaet. Situationsplaner med prøvetagningssteder og detaljerede analyseresultater er fremsendt separat til Horsens Kommune. Rambøll har udtaget 164 luftprøver til analyse for indhold af PCB jf. Tabel 3. Der er konstateret indhold af PCB i indeluften i 16 ud af 36 undersøgte ejendomme. Type Ejendomsnavn Adresse Antal prøver Analyseresultat [ng PCB total /m 3 ] Bolig Familiebolig Rylevej 13 og 15 3 I.p. Fritids- og kulturtilbud Institution Kontor/ administration Familiebolig Rylevej 6 og 8 3 I.p. Bankagerhallen, svømmehallen Bankagervej 99 3 <300 Torstedhallen Søndergårdsalle 24 3 I.p. Ungdomsskolen Hybenvej Hybenvej 12 4 I.p. Vesthallen Fussingsvej 65 3 <300 Børnegårdens Børnehave/vuggestue Emil Møllersgade I.p. Børnehaven Armilla Husoddevej 22 2 I.p. Børnehaven Solsikken Fortevej 16 4 I.p. Horshøj - værksted Islandsvej 17 3 <300 Legestuen Mini Thor - Sprogstammegr. Skolesvinget 2 4 <300 Lundskolen - SFO - Kaskaden Skolevej 7B 3 I.p. Oasen Hovedgård Fruenshave 1, Hovedgård 4 I.p. Præsthøjgård, selvejende institution Ternevej 66A 3 I.p. Søndergården Søndergade 41, Brædstrup 3 I.p. Tønning - Træden Børnehave Skolebakken 28-30, Tønning 2 <300 Valhalla - SFO Lovbyvej 22 2 I.p. Vesterled + terapibassin Vesterled 1, Brædstrup 3 I.p. Borgerservice Brædstrup Niels Wongesvej 8, Brædstrup 3 <300 Skole ASV Horsens Nørrebrogade 38A 3 I.p. Bankagerskolen Bankagervej <300 Bomi Hattingvej 3 4 <300 Brædstrup Skole Brædstrup Skole - Småbørnsskolen Niels Wongesvej 7, Skolegade 11, Brædstrup Niels Wongesvej 10, Brædstrup 5 I.p. 5 I.p. Byskolen, afd. Skolegade Skolegade 7 og 9 2 I.p. Byskolen, afdeling Lindvigsvej (tidligere Søndermarkskolen) Lindvigsvej 4 4 I.p. Dagnæsskolen Strandkærvej Egebjergskolen Egebjergvej <300 Hovedgård Skole/svømmehal/pedel-bolig Horsensvej 46, Hovedgård 5 <300

16 15 Langmarkskolen Nørrebakken 1 10 I.p. Lundskolen Skolevej 5 6 <300 Sejetskolen Gl. Byvej 31 2 I.p. Stensballeskolen Bygaden <300 Søvind Skole + idrætshal+bibliotek Ravnebjerget 12, Søvind 5 <300 Torstedskolen Søndre Torstedvej 1 10 <300 Østbirk Skole Skolegade 2, Storegade 43, Østbirk 5 <300 Tabel 3. Kategorisering af lokaliteter på baggrund af analyseresultaterne fra opsamlede luftprøver i Fase 5. Kategoriseringen er foretaget på baggrund af den højeste målte koncentration af PCB på hver lokalitet. Prøver, hvor indholdet af PCB er under laboratoriets detektionsgrænse, er angivet med i.p.. Med fed er angivet værdier, som overskrider Sundhedsstyrelsens værdier for, hvornår der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen. Præcis hvordan koncentrationen af PCB i indeluften svinger i løbet af året, afhænger af temperatur og trykforhold, og kan ikke beregnes med sikkerhed. Målingerne i denne undersøgelse er gennemført i en periode med indendørstemperatur på C og udendørstemperatur i måleperioden på C, hvilket vurderes at være typisk for årstiden. Det er Rambølls vurdering, at de gennemførte målinger med rimelighed afspejler forholdene i bygningerne under normal drift i perioden Indeluft med koncentration af PCB 300 ng PCB total /m 3 Analyseresultaterne viser, at der i én ejendom er målt koncentrationer af PCB i indeluften, som overstiger Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi på 300 ng PCB total /m 3. Der er ikke konstateret koncentrationer af PCB i indeluften over 3000 ng PCB total /m 3. I prøverne opsamlet på Dagnæsskolen er der i én af 10 prøver konstateret et indhold af PCB i luften, som overstiger Sundhedsstyrelsens aktionsværdi for hvornår, der skal iværksættes tiltag til nedbringelse af niveauet. I fire af prøverne er der konstateret et indhold af PCB i luften på ng PCB total /m 3, hvilket er tæt på den laveste aktionsværdi. Fire af prøverne havde et indhold af PCB på ng PCB total /m 3. I én af prøverne blev der ikke konstateret indhold af PCB Indeluft med koncentration af PCB < 300 ng PCB total /m 3 Analyseresultaterne viser, at der i 15 ejendomme er målbare koncentrationer af PCB i indeluften, men værdierne er under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi. I enkelte ejendomme er der konstateret indhold af PCB i alle opsamlede prøver. I de fleste ejendomme er der konstateret indhold af PCB i et udsnit af prøverne. Der er ikke konstateret et indhold af PCB i indeluften på følgende 20 lokaliteter: Boliger på Rylevej (13/15 og 6/8), Torstedhallen, Ungdomsskolen Hybenvej, Børnegårdens børnehave/vuggestue, Børnehaven Armilla, Børnehaven Solsikken, Lundskolen SFO, Oasen Hovedgård, Præsthøjgård, Søndergården, Valhalla SFO, Vesterled, ASV Horsens, Brædstrup Skole, Brædstrup Skole småbørn, Byskolen afd. Skolegade, Byskolen afd. Lindvigsvej, Langmarkskolen og Sejetskolen. 7.4 Vurdering af resultater Der er ved undersøgelsen inspiceret 50 ejendomme. Ved inspektionen er der udtaget materiale og omfanget af byggematerialer, som kan indeholde PCB, herunder tilstedeværelse af termoruder, ind- og udvendig fugemasse, lysstofarmaturer, linoleumsgulve og malede betonflader er registreret. På baggrund af analyseresultaterne og omfanget af registrerede materialer og ejendommenes anvendelse er der lavet en risikovurdering af ejendommene, og ud fra denne er der udvalgt 23 ejendomme, hvor der er udtaget luftprøver. Som det fremgår af Tabel 3, er der konstateret PCB i indeluften i 16 ejendomme.

17 Måleusikkerheder Afdampning af PCB til indeluften er afhængig af flere faktorer, herunder temperatur, indstilling af ventilationsanlæg og meteorologiske forhold. Derudover har laboratorierne også usikkerhed på analyserne afhængig af udstyr og prøvemateriale. Dette betyder, at det er svært at reproducere indeklimamålinger, på trods af at så mange parametre som muligt holdes ens fra målerunde til målerunde. Temperatur og solindfald i lokalerne har stor betydning for de målte koncentrationer. En stigning i temperatur på 5 C fra eksempelvis 20 C til 25 C kan føre til, at indholdet af PCB i indeluften stiger op til 3 gange /9/. Der er generelt en tendens til, at der kan forekomme højere værdier af PCB i indeluften i sommerhalvåret end i vinterhalvåret. Analyselaboratorier anvender avanceret udstyr til at bestemme indholdet af stoffer i de prøver, de modtager. Jo lavere indhold en prøve har af et stof, jo vanskeligere er det for udstyret at måle det præcise indhold af stoffet i prøve. Man taler om, at analyseresultaterne er forbundet med en usikkerhed. Rapporterne fra laboratorier indeholder oplysninger om usikkerheden på analyseresultaterne. Usikkerheden bruges til at fastlægge det interval, som resultaterne, hvis man kunne måle 100 gange på den samme prøve, i 95 af tilfældene ville ligge indenfor. Måleusikkerheden er større jo tættere analyseresultatet ligger på laboratorieudstyrets detektionsgrænse dvs. analyseresultater for prøver med lavt indhold af det pågældende stof er forbundet med større usikkerhed, end analyseresultater for prøver med et højt indhold af stoffet. På trods af, at målingerne i denne undersøgelse ligger væsentligt højere end laboratoriets detektionsgrænse, kan usikkerheden stadig være op til ±100 %. Dvs. et analyseresultat på 150 ng/m 3 kunne også opgives som at ligge i intervallet ng/m 3. De beskrevne usikkerheder bør indgå i den samlede vurdering af analyseresultater for PCBindeklimamålinger. I Danmark anvendes almindeligvis et forsigtighedsprincip, som betyder, at man forsøger at beskytte mennesker og miljø i situationer hvor der er tvivl om hvorvidt en påvirkning er skadelig eller ej. I denne kortlægning er der opsamlet luftprøver i ejendomme som anvendes dagligt. Hovedparten af ejendommene er børneinstitutioner og skoler. Brugerne af ejendommene er derfor i vid udstrækning børn og unge, som stadig vokser og udvikler sig. Børn og unge er særligt udsatte overfor kemiske påvirkninger. På baggrund af ovenstående kan man vælge at udvide intervallet af værdier for PCB i indeluften indenfor, hvilket man vil lave yderligere undersøgelser til også at omfatte ejendomme, hvor der er målt værdier over 150 ng/m 3. Man vil således tage højde for de usikkerheder, der er i forbindelse med prøvetagning og laboratorieanalyser. Det er kun i ejendommen Torstedskolen, at der er målt værdier for PCB i indeluften, som ligger højere end 150 ng/m 3, men lavere end 300 ng/m Ikke påvist indhold af PCB i indeluften I bygninger, hvor der ikke er konstateret PCB over analyselaboratoriets detektionsgrænse, er materialerne enten ikke PCB-holdige eller indeholder PCB i et så begrænset omfang, at det ikke bidrager til afdampning til indeklimaet. De udvendigt siddende materialer kan også være placeret på steder, hvor afdampningen ikke kan trænge gennem klimaskærmen til indeluften.

18 Indeluft med koncentration af PCB på ng PCB total /m 3 På Torstedskolen er der i to af prøverne konstateret indhold af PCB i indeluften som ligger i intervallet ng/m 3. Der er konstateret indhold af PCB i 9 ud af 10 prøver opsamlet på skolen. Dette indikerer, at der er en eller flere kilder som afdamper PCB til indeklimaet Indeluft med koncentration af PCB 300 ng PCB total /m 3 På Dagnæsskolen er der i ét lokale (EDB-undervisning) målt en koncentration af PCB, som overskrider Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på 300 ng/m 3. Koncentrationen af PCB er på et niveau, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der maksimalt går to år fra de høje koncentrationer er målt, til der iværksættes tiltag til at nedbringe niveauet. På gangareal og i musiklokalet er der målt koncentrationer af PCB i indeluften, som er tæt på den laveste aktionsværdi. Der er konstateret indhold af PCB i 9 ud af 10 prøver opsamlet på skolen. Dette indikerer, at der er en eller flere kilder som afdamper PCB til indeklimaet. Det er besluttet at foretage yderligere undersøgelser på ejendommene Dagnæsskolen og Torstedskolen, som kan bidrage til at indkredse kilderne til de målte koncentrationer af PCB i indeluften. Disse supplerende undersøgelser er beskrevet i afsnittet Fase 6 Supplerende undersøgelser og tiltag. Desuden er der udarbejdet en detaljeret undersøgelsesrapport for hver af de to skoler /10/,/11/. 7.5 Håndtering og bortskaffelse af PCB I de resterende ejendomme har luftmålingerne vist, at det ikke nødvendigt at foretage tiltag i forhold til nedbringelse af PCB-indhold i indeluften. Ved fremtidige renoveringer i ejendommene bør det dog altid undersøges, om der findes PCB-holdige materialer, da denne undersøgelse indikerer, at der findes PCB-holdige materialer i en stor del af ejendommene, som dog ikke afdamper PCB i kritiske niveauer. Ved renoveringsarbejde i bygninger, som kan indeholde PCB, skal der foretages en undersøgelse af de materialer, som er omfattet af renoveringen, både af hensyn til håndtering og bortskaffelse af PCB, da der både er særlige krav til værnemidler mv. i forbindelse med håndteringen og særlige krav til korrekt bortskaffelse af PCB. Ved bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som rent, forurenet og farligt /12/. Grænseværdier for håndtering af PCB-holdige materialer i affaldsstrømmen fremgår af Tabel 4. Indhold mg PCB total /kg Kategori Bortskaffelse <0,1 Ren Kan genanvendes efter anmeldelse til kommunen. 0,1-50 Forurenet Forbrændes eller deponeres som inert/mineralsk affald >50 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Tabel 4. Grænseværdier for håndtering af PCB-holdigt affald.

19 18 8. FASE 6 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER OG TILTAG Det er, i forbindelse med Fase 5, besluttet at undersøge Torstedskolen og Dagnæsskolen nærmere for at fastlægge omfanget af PCB i både i materialer og indeluft. For at kunne iværksætte de rette tiltag er det vigtigt, at kilderne til de høje niveauer af PCB i luften er indkredset. Der kan både ske afdampning af PCB fra primære kilder, sekundære og tertiære kilder. De primære kilder er de materialer, som oprindeligt var tilsat PCB, dvs. gummifuger, termoruder, maling osv. De sekundære kilder er materialer, der er blevet forurenet af de primære kilder ved migration (vandring) af PCB ind i tilstødende materialer. Tertiære kilder er forurenet med PCB ved adsorption, hvor PCB sætter sig på overfladen af materialet, f.eks. gulve, borde og lofter. Der kan derfor vise sig både at være afdampning med PCB til indeluften fra primære, sekundære og tertiære kilder. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at øge rengøring og luftskifte, men det kan også være nødvendigt at fjerne eller indkapsle kilderne til PCB. Når tiltagene er iværksat bør der foretages kontrolmålinger, for at kontrollere, om niveauet i indeluften er nedbragt til et acceptabelt niveau. 8.1 Dagnæsskolen Der er i juli 2013 foretaget en supplerende PCB-undersøgelse på skolen til fastlæggelse af omfanget af PCB i bygningerne. Ved undersøgelsen er der udtaget 29 materialeprøver samt 10 luftprøver. materialeprøverne er udtaget i de lokaler, hvor der også er opsamlet luftprøver. PCB-indholdet i luften ligger mellem ng/m 3, og i otte ud af 10 prøver er aktionsværdien, for hvornår man som bygningsejer skal lave tiltag for at nedbringe PCB-koncentrationen, overskredet. Ved de indledende undersøgelser blev der i foråret 2013 udtaget 10 luftprøver på skolen. Der blev målt varierende indhold op til 970 ng/m 3 i en enkelt prøve. Resultaterne af materialeprøverne viser, at der meget høje koncentrationer af PCB i fugemassen, som er anvendt indvendigt mellem betonelementerne, hvor der er påvist koncentrationer mellem mg/kg. Der er desuden, i en prøve udtaget fra udvendige fuger mellem betonelementer, påvist et indhold af PCB på 130 mg PCB/kg. I fugemassen anvendt ved vinduer er der konstateret koncentrationer mellem 6,6-16 mg PCB/kg. I betonmalingen er der konstateret koncentrationer af PCB på mellem mg PCB/kg. Og i gulvbelægningen er der konstateret koncentrationer mellem 8,3-48 mg PCB/kg. På baggrund af værdierne i materialeprøverne vurderes det, at fugerne anvendt mellem skillevæggene er de primære kilder til de målte koncentrationer af PCB i indeluften. Ved de påviste indhold af PCB i fugemateriale bør de forurenede fuger fjernes og bortskaffes som farligt affald og tilstødende betonelementer bør forsegles eller lign. Alternativt kan fugerne forsegles, så afdampningen til indeluften forhindres. Bygningernes ventilation bør hæves, for at sikre et godt luftskifte i lokalerne. Dette vil medvirke til at sænke PCB-belastningen for bygningens brugere. Desuden anbefales det at hæve rengøringsniveauet i bygningen, til der er fundet en varig løsning på problemet. 8.2 Torstedskolen Der er i juli 2013 foretaget en supplerende PCB-undersøgelse på skolen til fastlæggelse af omfanget af PCB i bygningerne. Ved undersøgelsen er der udtaget 43 materialeprøver samt 10 luftprøver. materialeprøverne er udtaget i de lokaler, hvor der også er opsamlet luftprøver.

20 19 PCB-indholdet i luften ligger mellem ng/m 3, og i fire ud af 10 prøver er aktionsværdien, for hvornår man som bygningsejer skal lave tiltag for at nedbringe PCB-koncentrationen, overskredet. Ved de indledende undersøgelser blev der i foråret 2013 udtaget 10 luftprøver på skolen, hvor der blev målt indhold op til 250 ng/m 3 i en enkelt prøve. Resultaterne af materialeprøverne viser, at der meget høje koncentrationer af PCB i fugemassen anvendt indvendigt mellem og over betonelementer i gangarealer og lokaler. Der er påvist koncentrationer mellem mg PCB/kg. Der er desuden konstateret lavere indhold af PCB i alle prøver af maling (7,3-230 mg PCB/kg) og af gulvbelægning (3,8-4,5 mg PCB/kg). Der er ligeledes konstateret indhold af PCB i seks ud af 10 prøver af fugemasse anvendt udendørs om vinduesrammer. Koncentrationen af PCB i fugemassen var 6,3-510 mg PCB/kg. På baggrund af værdierne i materialeprøverne vurderes det, at fugerne anvendt mellem og over betonelementerne i gangarealer og lokaler er de primære kilder til de målte koncentrationer af PCB i indeluften. De relativt høje analyseresultater for indhold af PCB i maling på vægge og betonsøjler kan indikere, at der også er anvendt PCB-holdig maling på skolen. Almindeligvis anvendes forsigtighedsprincippet, når det drejer sig om sundheds- eller miljømæssige problemstillinger, og det bør derfor overvejes, om de primære kilder (fugerne om elementvægge) skal fjernes uanset at luftmålingerne udført i vinterhalvåret og nogle af målingerne i denne undersøgelse ligger under Sundhedsstyrelsens grænseværdi. PCB som er trængt ind i tilstødende vægge, betonsøjler og overliggere kan evt. forsegles. Det kan også være en mulighed at forsegle fugerne. Bygningens ventilation bør hæves, for at sikre et godt luftskifte i lokalerne. Dette vil medvirke til at sænke PCB-belastningen for bygningens brugere. Desuden anbefales det at hæve rengøringsniveauet i bygningen, til der er fundet en varig løsning på problemet.

21 20 9. REFERENCER /1/ Sundhedsstyrelsen (25. februar 2011). Bilag: Helbredsrisiko PCB i byggematerialer. /2/ Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Energistyrelsen, Socialministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Aktionsværdier for indeluften. Hentet august Lokaliseret /3/ Københavns Kommune, Center for Miljø (2012). Vejledning om PCB-holdigt affald i byggeriet. /4/ Erhvervs- og Byggestyrelsen (november 2010). Vejledning for måling af PCB i indeklimaet (1. udg.). /5/ Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Energistyrelsen, Socialministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Håndtering af PCB-holdige byggematerialer. Hentet august Lokaliseret /6/ Miljøstyrelsen (25. januar 2011). PCB fakta ark. Hentet august Lokaliseret 70DA84DA5013/0/PCBfaktaarkopdateret25januar2011.pdf. /7/ Miljøministeriet (2012). Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 18. december /8/ Secretariat of the Stockholm Convention. Listing of POPs in the Stockholm Convention. Hentet august Lokaliseret /9/ Volland, G, Neuwirht, A (marts, 2005). Dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (PCB) und polychlorierte Dioxine/Furane (PCDD/F) im innenraum. Stuttgart Universität /10/ Rambøll, (August, 2013). Supplerende PCB-undersøgelse, Dagnæsskolen. /11/ Rambøll, (August, 2013). Supplerende PCB-undersøgelse, Torstedskolen. /12/

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE

PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 1159153\LF00019-1-LOV PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE 1 Revision 0 Dato 04-02-2013 Udarbejdet af Jacob Tørring

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu Rekvirent Sagsnavn/ref. PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Halsnæs Kommune Ejendomscenteret, Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

BILAG 2 LINDESKOVSKOLEN, LINDEVÆNGET 1, 4800 NYKØBING F.

BILAG 2 LINDESKOVSKOLEN, LINDEVÆNGET 1, 4800 NYKØBING F. BILAG 2 LINDESKOVSKOLEN, LINDEVÆNGET 1, 4800 NYKØBING F. Analyseresultater: Prøve nr. Dato (udtaget) Prøvevolumen [l] PCB [ng/m³] PCB sum 6 stk. PCB total luft PCB L 1 07.06.2011 1920

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

»PCB og miljøsanering

»PCB og miljøsanering »PCB og miljøsanering Kemiingeniør Jesper Jørgensen 22 222 145 Jejo@alectia.com Civilingeniør Christoffer Marxen 3010 9659 cmkn@alectia.com »Fakta om ALECTIA 700 medarbejdere i ind- og udland Hovedkontor

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Oplæg til kortlægning af PCB Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) (KATEGORI

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 I maj 2017 gav Byrådet en anlægsbevillig med et rådighedsbeløb på 5.854.000 kr. til cykelstier og trafiksikkerhed. Vej og Trafik har

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S PCB som indeklimaproblem og farligt affald Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S 1 Indeklima og farligt affald Fakta orientering Kemi Anvendelse Sundhed Retningslinier

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol.

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol. DATO 18.04.2016 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Naima Iqbal Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL niels_trap@golder.com OPFØLGENDE LUFT MÅLINGER PÅ TRØRØDSKOLEN Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg. Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ 157 2880 BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe

Læs mere

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres.

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. Senest opdateret 25. januar 2011 PCB fakta ark Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. De nævnte områder berører

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Anbefaling 2.0 ØKONOMISAMMENSTILLING 4 UDDYBENDE

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap

Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap 5. februar 2018 I det følgende ü Hvad er formålet med arbejdet? ühvad forskellen på kortlægning og screening? ühvilke stoffer

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING Til Hvidovre Kommune Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje Dato August 0 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING PCB-KORTLÆGNING Revision 3 Dato 0-08- Udarbejdet af Lisbeth Odsbjerg

Læs mere

UMT 2010 den 30. august 2011 Sagsbehandler: Rikke Voss Hvelplund G /07965 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune

UMT 2010 den 30. august 2011 Sagsbehandler: Rikke Voss Hvelplund G /07965 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune 01.11.34G01 2011/07965 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune Sagens kerne Byrådet behandlede i maj 2011 en sag om PCB i kommunens egne bygninger. Byrådet besluttede, at sagen skulle genoptages, når der foreligger

Læs mere

Genanvendelse af bygge-og. anlægsaffald med PCB

Genanvendelse af bygge-og. anlægsaffald med PCB Genanvendelse af bygge-og anlægsaffald med PCB 1 Historien om et byggeri 2 En case om håndhævelse Er byggeaffaldet forurenet med PCB? Hvordan skal vi gribe sagen an? Hvilke muligheder giver lovgivningen?

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup PCB i luften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej 47 8541 Skødstrup Sagsbehandler Bent Bukh Mobil: 2726 4792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Screening af PCB i luften på skoler Sagsnr.: 20131141

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger.

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger. DATO 02.09.2015 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Morten Seltoft Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL kirill_kongstad@golder.com LUFTPRØVER I FLØJ D - TRØRØDSKOLEN. Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT

PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT PCB-RAPPORT PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015 Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Aarupskolen 4 Skallebølle skole

Læs mere

Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018

Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018 Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018 Meget kort: PCB-holdigt affald skal ikke anvendes i bygge- og anlægsarbejder. PCB

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij- COWI

Håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij- COWI Håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij- COWI Joan Maj Nielsen, projektleder, Afdelingen for affald og genanvendelse 1 Agenda Brugen

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR

HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR AVATANGIISINUT PINNGORTITAMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR MILJØ OG NATUR HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR UDKAST 10. FEBRUAR 2014 2/16 HANDLINGSPLAN FOR PCB I BYGNINGER

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere