D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S"

Transkript

1 Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne i den e overholdes. I en værdibaseret organisation er vi alle ansvarlige for, at anvendelsen af penge kan tåle at se dagens lys at vi ikke får røde ører, hvis nogen konfronterer os med vores bilag.. Dybest set er korpsets penge alle medlemmernes penge, og derfor er det vigtigt at vi overalt i den centrale organisation praktiserer husholderisk adfærd. Kasserer Alle udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer skal have en kasserer. Er der tale om begrænsede aktiviteter er det OK, hvis formanden selv varetager kasserer-jobbet. Undtagelsesvis kan der vælges én kasserer for et helt ledelsesområde. Det er kassererens opgave, indenfor de godkendte afregningsregler og budgetter, at udbetale de løbende udgifter for udvalgets medlemmer og afregne med Økonomiafdelingen på Korpskontoret. Alle kasserere kan få udbetalt et rådighedsbeløb, beløbets størrelse aftales med Administrationschefen. Hvis en kasserer modtager rådighedsbeløb er det et krav, at der oprettes en separat foreningskonto. Det medfører, at DDS opretter en konto til brug for administrationen af midlerne, og overfører penge til denne konto i takt med afregning, og at afregning sker fra denne konto. Det betyder bl.a. at pengene hele tiden er DDS, og vi dermed juridisk er ejere af dem. Oprettelse af separat konto aftales med Økonomiafdelingen på kontoret. Kassereren følger udviklingen i udvalgets udgifter/indtægter og sikrer at udgifter konteres på de rette konti. Kassereren er i løbende kontakt med formændene om udvalgets økonomiske udvikling. Kassereren kan til enhver tid få en udskrift af udvalgets konti. Kontakt Økonomiafdelingen også med henblik på at få web-adgang til udvalgets konti. Side 1 af 8

2 Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Standardbilag Transport Forplejning For at sikre at Økonomiafdelingen har det rigtige udbetalingsgrundlag er det nødvendigt, at alle der kan 'skrive under' på bilag er registreret i Økonomiafdelingen. Denne registrering skal ske på en såkaldt 'Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket. Det er formandens ansvar at blanketten udfyldes og sendes til Økonomiafdelingen Blanketten er bilag til denne vejledning. Korpset har en række standardbilag til afregning bl.a. bilag til kørsel i egen bil, telefon, afregningsark og specifikationsark. Afregninger skal altid ske ved hjælp af disse bilag. der kan downloades fra: Lederservice downloadservice blanketter. Alle udvalgsmedlemmer kan efter aftale med udvalgsformanden få godtgjort transportudgifter. Det bør anvendes billigst mulig transportmiddel. Altså tog, bus eller flere i bilen. Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil refunderes efter statens takster (2004-1,62 kr. pr. km.) Der skal udfyldes et standardbilag med oplysning om kørsel fra/til, mødetype og antal km. Flyrejser er undtagelsen og godtgøres alene, hvis det er efter aftale med en udvalgsformand. Holdes der møde på Holmen mandag torsdag, skal der bestilles mad samtidig med lokalebestillingen. Udgiften som udvalget skal betale er 50 kr. pr. person (2004) excl. drikkevarer. Beløbet indbefatter også kage og kaffe/the. Holdes der møde andetsteds må udgiften ikke overstige 50 kr. pr. person. Det forventes at udvalget i forbindelse med weekendmøder sikrer samme udgiftsniveau som ved aftenmøder på Holmen. Holdningerne som er nævnt under rejser gælder også her. Bespisning på restaurant er undtagelsen snarere end reglen. Bilag på bespisning skal indeholde anledning og navne på deltagere evt. i form af deltagerliste eller udvalgs-navn. Honorar og lignende Hvis det er nødvendigt for os at udbetale penge til en privat-person (ikke erhvervsmæssig afregning) fx fordi vedkommende har gjort et stykke arbejde for os, skal vi have vedkommendes CPR-nummer foruden naturligvis en kvittering for beløbet. Honorarer og lignende er skattepligtige og DDS er pligtig til at indberette beløbene til Told & Skat. Honorarer kan ikke omsættes til kørselsgodtgørelse eller andet. Side 2 af 8

3 Telefon Godtgørelse af udgifter til telefon og internet er omfattet af en række skattemæssige bestemmelser: Enten kan man få godtgjort de telefon udgifter man kan dokumentere uden skattemæssige konsekvenser altså der hvor man kan levere en specificeret regning. Eller man kan få godtgjort udokumenterede udgifter skattefrit på op til kr pr. år (DDS-regel = kr ) Der kan ikke indenfor samme kalenderår udbetales telefongodtgørelse til samme person efter begge metoder.. Hovedreglen er at DDS dækker dokumenterede telefonudgifter (det er i reglen ikke noget problem at få sin telefonregning specificeret). I særlige tilfælde kan der efter aftale med Administrationschefen udbetales op til kr pr. år i udokumenteret telefongodtgørelse.. Ved udbetaling af skattefri godtgørelse i en eller flere rater benyttes et standardbilag. Internet Rent skattemæssigt betragtes udgifter til hhv telefon og internet under et. Dette betyder for godtgørelse af udgifter til internet, som ved telefongodtgørelse, at det kræves at man kan dokumentere sit internetforbrug. Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at have betalt et abonnement til fx ADSL. I tilfælde af et særlig højt forbrug træffes aftale om eventuel godtgørelse med Administrationschefen. Møder Porto Se kritisk på antallet af planlagte møder: Nogle gange er det måske billigere at afholde et telefonmøde, især hvis transportudgifterne er store, ligesom weekendmøder ind imellem kan være en fordel, også økonomisk. Ligeledes forventes det, at vi anvender vore egne lokaler/hytter frem for at skulle betale leje andetsteds, hvis det overhovedet er muligt. Hvis der afholdes telefonmøde, er 2 af de efterhånden mange muligheder: - Opringning til det koster 250 øre pr. deltager pr. minut.+ almindelige trafikudgifter. der kan max deltage 9 personer og udgiften faktureres på hver mødedeltagers telefonregning. - Bestilling på 119 det koster 40 kr. i startgebyr pr. deltager og 3,50 kr. pr. deltager i minuttet. Der kan deltage op til 28 personer. Den der har bestilt mødet faktureres. - Udgifter til frimærker er for de fleste blevet reduceret, da vi mere og mere bruger mail, men dokumenterede udgifter til porto dækkes, husk originalbilag. Side 3 af 8

4 Papir og lignende Gaver Valuta Diverse udgifter Budget og kontonumre Har udvalget behov for et par mapper, nogle plastlommer eller papir og kuverter, er det billigste at rekvirere det på korpskontoret. Aftal nærmere med Keld Andreasen på Korpskontoret. Udgiften konteres udvalget. Vi giver normalt ikke gaver internt, men der kan være specielle lejligheder, ligesom det kan være ønskeligt at give en gave til en person udefra, der har gjort noget for udvalget. Husk at påføre udgiftsbilaget hvem gavemodtager er, hvem gaven er fra samt gavens anledning. Hvis udvalget får behov for udenlandsk valuta, veksler udvalgskassereren, ligesom overskydende valuta veksles tilbage til danske kroner. Vekselgebyret betales af DDS. Men omkostningen konteres på udvalgets konto. Jævnfør tidligere dækkes rimelige udgifter i forbindelse med udvalgsarbejdet. Men vi skal gøre opmærksom på at eksempelvis udgifter til tivolibesøg eller lignende normalt ikke dækkes. Udvalget/arbejdsgruppen/arrangementet får tildelt et budget. Under specificeringen af budgettet skal der tages hensyn til de af Korpsrådet/KOL besluttede aktiviteter. Det endelige budget skal godkendes i KOL. Der har tidligere været en tendens til overbudgettering og urealistiske forventninger til, hvad udvalget kan nå i perioden. Så rådet er: vær realistiske ved budgetlægningen. Der er mulighed for at få budgettet justeret i løbet af perioden i forbindelse med budgetrevision eller hvis en god ide opstår. Formænd/kasserer aftaler antal og navn på kontonumre med Administrationschefen. Afregning Medlemmernes afregning overfor kassereren skal ske på korpsets standard afregningsark. Dette må gerne oprettes i regneark. (kan downloades fra eller rekvireres på Korpskontoret). Kassererens afregning overfor Korpskontoret skal ske på korpsets standard specifikationsark, der ligeledes kan downloades. Afregning kan ske så ofte kassereren har lyst dog minimum 1 gang hvert kvartal. Årsafregning skal ske senest ultimo januar. Afregningsarket skal være påført tydeligt navn, debitorkonto, kontonummer samt bogføringstekst. Bogføringsteksten skal være så informativ som muligt. Dermed bliver det nemmere for udvalget at sikre, at udgifterne er konteret korrekt, ligesom det bliver mere overskueligt ved budgetrevisionen, at se hvad de enkelte konti indeholder. Side 4 af 8

5 Bilag Alle udgifter skal være dokumenteret ved originalbilag. Dvs. der skal være en regning/faktura, billet eller bon. Det er ikke nok med en kvittering fra eksempelvis DSB, den brugte togbillet skal vedlægges. Hvis originalbilaget er bortkommet, skal dokumentation for udgiften aftales med Økonomiafdelingen. Manglende bilag skal godkendes af udvalgsformanden. Ved indkøb af forplejning, noteres på kvitteringen hvem der har deltaget i spisningen. (Hvis det er et stående udvalg er det tilstrækkeligt at notere udvalgets navn) Krav til fakturaer: Told & Skat har opstillet en række krav til fakturaer de gælder naturligvis også for DDS: En almindelig faktura skal have følgende indhold: 1. Udstedelsesdato (fakturadato) 2. Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) 3. Sælgerens CVR-nr. (eller SE-nr.). 4. Sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse. 5. Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser. 6. Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. 7. Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed. 8. Gældende momssats. 9. Det momsbeløb, der skal betales. I almindelighed opfylder kasse-bonner Told & Skats krav. Udbetaling Så vidt muligt gennemgås modtagne afregninger umiddelbart efter de modtages på kontoret, og udbetaling sker umiddelbart efter gennemgang. Under forudsætning af korrekte bilag. Udbetaling til kassereren sker ved overførsel til bankkonto, så Økonomiafdelingen skal have et kontonummer oplyst på specifikationsarket. Overførsel vil kun fremgå af modtagers kontoudtog, da det koster 5 kr. Side 5 af 8

6 pr. gang, hvis banken skal sende en meddelelse om overførslen. Forskud Anvisning Normalt sker afregning i løbet af 1 uge. Kassereren kan ved periodens start få udbetalt et acontobeløb. Et beløb der svarer til løbende udgifter i et par måneder. Acontobeløbets størrelse aftales med Administrationschefen. Det er udvalgsformændene, der er ansvarlig for udvalgets samlede forbrug og for at det holdes indenfor det godkendte budget: Alle udvalgets enkeltudgifter under kr. kan godkendes af kassereren, dog ikke egne udgifter. Udgiftsposter på mellem og kr. skal være godkendt af en formand. Udgifter over kr. skal være godkendt af et KOLmedlem. Kassererens egne udgifter skal godkendes af udvalgsformanden eller et KOL-medlem Hvis det ikke er praktisk muligt at godkende direkte på afregningsbilaget er det tilstrækkeligt at hæfte et print af med godkendelsen bag på bilaget. Stort set alle enkelt-udgifter vil være på under kr., så i praksis vil det være sjældent, at der skal være anden godkendelse end kassererens. De bilag som en formand godkender, skal være forsynet med formandens underskrift. For bilag der er godkendt af kassereren, er det nok at kun standard afregningsarket er forsynet med kassererens underskrift. Større kontrakter Økonomiudvalget skal godkende alle større kontrakter og andre aftaler, der indgås på vegne af DDS. Kontrakter og aftaler, der samlet indebærer engagement for DDS på mere end kr. og kontrakter af principiel karakter er omfattet af denne regel. Ligeledes skal kontrakter eller økonomiske aftaler der binder korpset i en periode længere end 2 år godkendes af økonomiledelsen. Fx er aftale om produktion af en bog eller film omfattet af denne regel selv om bogens enkeltudgifter i sig selv ikke er mere end kr Trykudgifter på kr , forfatterhonorar på kr og sats og fotos kr bringer det samlede projekt op på kr , hvilket indebærer at Økonomiudvalget skal godkende aftalerne også selvom budgettet til projektet er godkendt af KOL. Side 6 af 8

7 Investeringsbudgetter I forbindelse med udgivelse/produktion og genoptryk af arbejdsstof og lignende skal der altid udarbejdes et investeringsbudget, som skal godkendes i KOL via Økonomiudvalget. Ejendomsinvesteringer på mere end kr skal også godkendes af Økonomiudvalget. Beskrivelse med vejledning kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Afregning for KOLmedlemmer Vi skal gøre opmærksom på, at KOL-medlemmer selv afregner direkte med Økonomiafdelingen. Side 7 af 8

8 Denne Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket skal udfyldes: Hver gang et udvalg, arbejdsgruppe eller aktivitet startes. Fx ved udvalgsstart umidelbart efter et korpsrådsmøde Hver gang der sker ændringer i personkredsen Udvalgsformanden er ansvarlig for udfyldelse af blanketten Økonomiafdelingen kan ikke foretage udbetaling før blanketten foreligger på korpskontoret Udvalg Arbejdsgruppe Aktivitet Formand Formands underskrift og initialer Kasserer Kasserers underskrift og initialer KOL-kontakt Alle udvalgets enkeltudgifter under kr. kan godkendes af kassereren, dog ikke egne udgifter. Udgiftsposter på mellem og kr. skal være godkendt af en formand. Udgifter over kr. skal være godkendt af et KOL-medlem. Kassererens egne udgifter skal godkendes af udvalgsformanden/et KOL-medlem Dato Underskrift Formand: Side 8 af 8

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

Kontoplan. Ungekurserne

Kontoplan. Ungekurserne for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter:...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere