Praktisk Introduktion Til Borchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Introduktion Til Borchen"

Transkript

1 Praktisk Introduktion Til Borchen I denne introduktion finder du information om de praktiske aspekter af at bo på Borchen. Du skal også have udleveret en Internet- og telefonguide af IT. Der er en række andre skrifter ud over denne praktiske introduktion der er gode at kende. IC udleverer et eksemplar af Leges & Regulativer som er kollegiets love og forordninger. Hvis du er i tvivl om nogen formelle aspekter af livet på Borchen, kan du slå op her. Desuden får alumner et eksemplar af Kollegiets Fundats og Festskriftet for kollegiets 300-års jubilæum. Festskriftet er sjov læsning og giver en god fornemmelse for hvad det er for et sted du netop er blevet en del af. Du kan også se Velkommen til Borchs Kollegium! Efor Inspektor Collegii 1

2 Indholdsfortegnelse PRAKTISK INTRODUKTION TIL BORCHEN..1 HUSLEJE, PBS, DEPOSITUM, FORSIKRING (IC)...5 TELEFON, INTERNET OG TV (IT)...5 POST, PROTOKOL & OPSLAGSTAVLE (BC)...7 SEKRETÆRAFTEN (SEKRETÆR)...7 ØL & VINKÆLDEREN...8 GRISE, FREMLEJERE & GÆSTER (IC)...8 EMBEDER OG ANSVARSPOSTER...9 LEGES OG REGULATIVER...9 EMBEDSTITLER...10 IC (INSPECTOR COLLEGII, INSPEKTOR)...10 IH (INSPECTOR HORTI, HAVEINSPEKTOR)...10 ID (INSPECTOR DOMUS, HUSINSPEKTOR)...10 BC (BIBLIOTHECARIUS COLLEGII, BIBLIOTEKAREN)...10 II (INSPECTOR INNOVATIONUM)...10 KI (KØKKEN INSPEKTOR)...11 RI (RADIO INSPEKTOR)...11 IT (INSPECTOR TECHNICES, TEKNIK INSPECTOR)

3 SEKRETÆR...11 ØVRIGE ANSVARSPOSTER...12 POST...12 ØL & VINKÆLDEREN...12 FONDSUDVALGET...12 REVISORER...12 STØTTEFESTKOMITÉEN...13 BORCHS KOLLEGIUMS STUDENTERFOND...13 REPRÆSENTANTER I KOLLEGIESAMVIRKET (KS)...13 ID- HJÆPER...13 IH- HJÆLPER...13 ARRANGEMENTER...14 HAVEDAG HOVEDRENGØRING ID- DAG...14 FESTER...14 BRAND OG BRANDALARMER...16 GANGE OG TRAPPER (ID)...17 RENGØRING (KI)...17 VASK (KI)...18 ØKORÅD...19 Rengøring...19 El og varmeforbrug (radiatorer)

4 Vask/skyllemiddel/opvask...20 VISKESTYKKETJANSEN (KI)...21 KØKKEN & BAD (KI)...22 KØKKENTJANS...22 KØKKENRÅD...22 UDLÅNSREGLER...23 VÆRKTØJ (ID)...23 MALERGREJ (ID)...24 BØGER FRA THECA (BC)...24 AVISER (BC)...24 DET FINE STEL (KI)...25 FÆLLESAREALER...25 GENBRUGSORDNINGER...26 LOPPEMARKEDSEFFEKTER (ID)...26 GLAS OG FLASKER (IH)...26 TØJ (KI)...27 FARLIGT AFFALD (ID)...27 STORSKRALD (ID)...27 ELEKTRONIK (ID)...27 NÅR DU FLYTTER:

5 Husleje, PBS, depositum, forsikring (IC) Du skal hurtigst muligt tilmelde huslejebetaling til PBS for at undgå administrative problemer. Dette gøres ved din første indbetaling af husleje i banken. Hvis du ikke har modtaget et girokort, kan IC oplyse de relevante numre. Du skal ved indflytning betale tre måneders husleje som depositum. Evt. intern gæld ved fraflytning (kollegieskat, fester, bibliotek, ølgæld, nøgler eller telefonregning) dækkes af dette depositum. Borchen har en bygningsforsikring og en løsøreforsikring, der dækker brand, vandskade og tyveri på fællesarealer. Al anden forsikring herunder indbo og ansvarsforsikring skal du selv sørge for. Telefon, internet og tv (IT) Der er installeret telefonstik og internetstik på alle loca. For at komme på nettet skal du have en computer med netværkskort, ledninger, IT s Internet-guide samt have oplyst dit IP-nr. af IT. 5

6 Telefonsystemet er internt (fælles med Regensen og Elers) og man kan derfor ringe internt på firecifrede numre. For at få en linie ud trykkes 0 først. Se desuden den omdelte telefonliste. Telefonen virker som dørtelefon. For at åbne døren trykkes 5 døren kan ikke åbnes, før knappen slippes! Du kan først ringe ud når du har indbetalt penge på din telefonkonto. Dette gøres over telefonen eller internettet. Du kan dog stadig modtage opkald og ringe internt uden penge på din konto. Kontakt IT for en introduktion til telefon og internet. Hvis du vil kunne findes via De Gule Sider, skal du selv tilføje dig på deres hjemmeside! Kollegiet fører en -liste. Hvis du har en e- mail adresse, bedes du oplyse den til Inspektor. Kollegiet abonnerer på satellit-tv. Betaling for satellit-tv sker direkte til IT (/Sekretær). 6

7 Post, Protokol & Opslagstavle (BC) I musikstuen er der placeret dueslag, hvor du får tildelt en plads. I biblioteket ligger husets læsestue- og ankeprotokol (protokollen) fremme. Her skrives beskeder, meddelelser fra embedsholdere og anker. På opslagstavlen opslås diverse meddelelser, regninger og information. Biblioteket har en særskilt låneprotokol til udlån af bøger. Sekretæraften (Sekretær) En gang om måneden arrangerer sekretæren en aften til betaling af husskat. P.t. betales der kr. 200,- pr. måned i husskat og kr. 25,- pr, måned i biblioteksafgift. I alt kr. 225,-. Desuden betales der for deltagelse i kollegiets fester hhv. kr. 75,- (skydefest & kroketfest), 150,- (sommerfest og julefest) for egen deltagelse og kr. 150,- pr. gæst til sommerfest og julefest. Betalingen falder bagud. Du har som regel også mulighed for at betale ølregning og telefonregning på sekretæraften. Tilmelding sker i protokollen. 7

8 Øl & Vinkælderen Borchen har en velfungerende Øl & Vinkælder hvor du kan købe øl, sodavand, vin og slik. Afregning sker månedligt bagud. Hvis du ikke betaler din regning uden at have en aftale, mister du retten til at benytte Øl & Vinkælderen. Retten generhverves først ved fuld betaling af regning. Grise, fremlejere & gæster (IC) Enhver alumne kan få lov til at have en person fast boende hos sig (en gris). Grise udnævnes af Inspektor. Grise betaler husskat. Se Leges. Hvis du er bortrejst i en længere periode kan dit loca fremlejes. Se Leges. Du kan selvfølgeligt have gæster og holde selskaber, men skal du i den forbindelse låne fællesarealer, skal du spørge først. Se udlånsregler. 8

9 Embeder og ansvarsposter På kollegiet er der en række opgaver der skal varetages for at kollegiet fungerer i det daglige. Derfor er en række embeder og poster på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Embedsholderne påtager sig ansvaret for løsningen af en række opgaver, men vil ofte have brug for at andre hjælper til. De fleste af opgaverne på Borchen er af sådan en karakter at vi kun ved fælles anstrengelser kan løfte dem. Leges og regulativer Beboerne på Borchen er underlagt et sæt love (Leges) og regler (regulativer). Lovene og reglerne er skrevet for at f å huset til at fungere både i det daglige og på længere sigt for fremtidige generationer af Borchianere. Det er en god ide at sætte sig ind i dem. Der ligger altid et opdateret eksemplar i biblioteket. I Leges og Regulativerne er embedsholderes og øvrige ansvarsposters opgaver udførligt beskrevet. 9

10 Embedstitler IC (Inspector Collegii, Inspektor) Det øverste embede på Kollegiet. IC varetager kollegiets daglige administration, holder styr på den interne økonomi og optagelse af nye alumner blandt mange andre ting. IH (Inspector Horti, Haveinspektor) Embede for haven. IH har at gøre med alt udendørs, samt en række fester. ID (Inspector Domus, Husinspektor) Embede for huset. ID holder styr på huset, står for ind- og udflytninger, fællesarealer og sommerfesten. BC (Bibliothecarius Collegii, Bibliotekaren) Embede for bibliotek og musikstue. BC står for kollegiets bøger, spil, musik og film. II (Inspector Innovationum) Embede for fondsansøgninger og byggesager 10

11 KI (Køkken inspektor) Embede for køkkener, bade, toiletter, vaskerum og KI-rum. KI sørger for forsyninger til køkken, bad og toilet. RI (Radio inspektor) Embede for belysning og alt teknisk udstyr. RI har ansvaret for TV, Kabeltv, DVD, Video og musikanlæg. IT (Inspector Technices, Teknik inspector) Embede for telefon, internet og hjemmeside. Sekretær Sekretæren bistår IC i sit arbejde med at administrere kollegiet. Af hensyn til ordenens opretholdelse er beboere og gæsters gøren og laden i Borchens fællesarealer underkastet de relevante embedsmænds direktiver. Biblioteket (BC) TVstue (ID) Festsal (ID) Haven (IH). I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Inspektor. 11

12 Øvrige ansvarsposter Post - BC s højre hånd og kollegiets medium, dvs. vores kontakt med Borchianersamfundet, foreningen for afdøde alumner. Øl & Vinkælderen Kelner øl, vand & slik ansvarlig Kelnerassistent hjælper Kelner Kyper - vinansvarlig Fondsudvalget - står for at rejse midler til kollegiets fortsatte vedligeholdelse og anskaffelser der ikke kan dækkes i Kollegiesamvirke-regi eller indenfor kollegiets interne økonomi. Revisorer - Sørger for at holde embedsholdere i ørerne, så regnskaberne er i orden. 12

13 Støttefestkomitéen - afholder årligt to støttefester. Overskuddet går til støtte for det sociale liv på Borchen. Borchs Kollegiums studenterfond - vores interne fond. Der foretages uddelinger hvert år. Repræsentanter i Kollegiesamvirket (KS) - KS er vores økonomiske samarbejde og kontakt med de andre kollegier. I KS sidder: - Inspektor (/Sekretær suppleant) - KS-sekretæren (KS-suppleant) ID-hjæper - assisterer ID med at varetage sit hverv. IH-hjælper assisterer IH med at varetage sit hverv. 13

14 Arrangementer Havedag Hovedrengøring ID-dag Alle beboere har pligt til efter ID, IH og KI s anvisninger at deltage i hver af arrangementerne ID-dag, Havedag og Hovedrengøring to gange om året (forår og efterår seks i alt). Disse dage arrangeres mellem KI, ID og IH og vil som regel være sammenfaldende (dvs. to-tre arrangementer pr. år). Generalforsamlinger: Årlig (ordinær) først i oktober Halvårlig ordinær i maj måned Ekstraordinær IC s indkaldelse Se i øvrigt Leges Fester Julefest (IC) I december Sommerfest (ID) Ultimo juni, primo juli Skydefest (IH) I foråret ca. i maj Kroketfest (IH) I efteråret ca. i september Romtoddy (IH) ved første snefald 14

15 Sauterne (IH) Når Guldregnen blomstrer Ole Borchs Fødselsdag (BC) 7.april Støttefester (Støttefestkomité), forår (april) og efterår (oktober) De Dødes Dag (Post) Sidste lørdag i august Collympiade hver andet år alt efter aftale Interkol efter aftale ml. de små kollegier De små kollegiers fodboldturnering sensommer afhængig af forsvarende mester. 15

16 Brand og Brandalarmer Borchen har intern varsling installeret der udløses ved brandtryk. På alle etager findes brandtryk og vandpumper. Køkkenerne er forsynet med brandtæpper. Pulverslukker findes ved el-tavler og kulsyreslukker ved vaskekælder. Desuden er hvert loca forsynet med en røgalarm. Kontakt ID ved fejl og mangler eller hvis røgalarm eller batteri skal skiftes. Misbrug og hærværk medfører erstatningskrav. I tilfælde af brand: Aktiver brandalarm, varsko brandvæsen, bekæmp ilden og foretag livredning til brandvæsnet når frem, informér redningsmandskabet om sted og omfang. Værelser forlades med døre og vinduer lukkede, døre må ikke låses. HUSK ved alarmopkald fra kollegiet skal du ringe 0112 Ved mistanke om falsk alarm skal Inspektor tilkaldes. Brandslukningsudstyr må aldrig blokeres og skal altid være fuldt operationelt. Ved fejl og mangler: Henvend dig til ID. 16

17 Forbindingskasse Borchens forbindingskasse står i musikstuen. Fejl og mangler meddeles til ID. Gange og trapper (ID) Gangarealer og trapper skal af hensyn til sikkerheden (Brandregulativer) på alle tidspunkter holdes fri for alt andet end fodtøj (på skohylderne) og overtøj (på knagerne) til daglig brug. Branddøre må ikke forhindres i at lukke vha. stopklodser eller lignende. Rengøring (KI) Vi har rengøring ansat til at gøre rent på fællesarealer. Det er op til beboerne at holde orden og rydde op i disse områder. Hvis der ikke er ryddet op, bliver der ikke gjort rent. Hvert køkken har en køkkentjans, hvor alle beboere efter tur har ansvaret for oprydning og bestemte opgaver en uge ad gangen. Du står selv for rengøring i og omkring dit loca. Du kan låne husets støvsuger, der skal sættes tilbage i rengøringsskabet på 2.den sal. 17

18 Vask (KI) Tider Vasketiderne er fra til Brug af vaskemaskinerne på alle andre tider er forbudt (+ irriterende for beboerne over vaskerummet). Dosering Dosér vaskepulveret med måleskeen. Lad være med at overskride den anbefalede dosering (ca. ¾ ske til en fuld maskine) - tøjet bliver ikke renere, det skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Se økoråd. Brug af vaskeposer Alle BH er og lign. med metal eller andet der kan skade maskinen skal vaskes i vaskeposer. Ophængning & Nedtagning Tøj må ikke efterlades i tørrerummet udover den tid det tager at tørre. Andres tørre tøj må fjernes fra tørresnorene, såfremt det lægges pænt på foldebordet. 18

19 KI har ret til at placere uafhentet tøj der har ligget i tørrerummet over to uger i KI-rummets genbrugsafdeling. Økoråd Med så stor en husholdning som Borchen kan det godt betale sig at tænke økologisk over en række ting i hverdagen. Ganske vist betaler du ikke for disse ting, men kollegiernes samlede økonomi kan sagtens påvirkes. Hvis alle alumner tænker sig om undgår vi huslejestigninger. Se desuden Rengøring Et af de større problemer ved rengøring er overdosering. Alle rengøringsmidler i dag (inkl. opvaskemiddel og vaskepulver) er koncentreret, dvs. designet til at virke optimalt i et bestemt måleforhold til mængden af vand der skal bruges. Midlet bliver ikke mere effektivt af overdosering, snarere tværtimod! 19

20 El og varmeforbrug (radiatorer) Huset er ikke særligt godt isoleret i det hele taget hvilket giver en høj varmeregning. Luk radiatorerne når du lufter ud og skru ned når du ikke er hjemme i en længere periode. Sluk lyset efter dig og hold dørene lukket i fællearealer. Vask/skyllemiddel/opvask Ovennævnte doseringsproblem gælder især vask. Som sagt bliver tøjet ikke renere, overdosering skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Fyld altid maskinen helt op. Lad være med bare at vaske et par shorts og en sok. Undgå skyllemiddel det er overflødigt og skader miljøet. Brug balje når du vasker op. Brug spray til opvaskemidlet. 20

21 Viskestykketjansen (KI) Ca. to uger om året har du viskestykketjans. Du har tjansen hele ugen! Du kan følge hvem der har viskestykketjansen på viskestykketjans-snoren i biblioteket. Efter endt viskestykketjans skriver man i protokollen hvem der er den næste. Tjansen løber fra søndag til søndag og består i følgende: 1. Vask af kollegiets viskestykker, karklude og håndklæder (fra bøtten i ved linnedskabet). Efterfølgende foldes alt og lægges på plads i linnedskabet. 2. Oprydning og gulvvask af vaskerummet 3. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i biblioteket 4. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i TV-stuen Viskestykketjansen varer hele ugen. Sørg for at der er rene viskestykker til rådighed og at både tv-stuen og biblioteket er ryddelige. 21

22 Køkken & Bad (KI) Hvert køkken fastsætter og holder selv justits med regler for køkken og bad. Køkkentjans Hver køkken har en turnusordning for rengøring af køkken. Se opslag i køkkenet. Køkkenråd Med mange brugere er der en række praktiske forholdsregler i køkkenerne der er gode at overholde Potter og pander Kollegiet har to slags pander: Teflon-pander der skal have sulfo. Resten bliver ødelagt af sulfo (se opslag). Glas imod møl Du skal købe patentglas til at opbevare mel, havregryn, cornflakes, sukker, nødder o.lign. i dette sikrer mod at møl og bananfluer hærger køkkenerne. 22

23 Krydderier & omnes Kollegiet køber en række varer ind til fælles brug bl.a. krydderier. Hvis du køber disse varer og beholder bonen kan du få beløbet refunderet hos KI. Spørg din flinke KI hvilke varer det drejer sig om. Udlånsregler Du kan låne en række effekter på kollegiet med tilladelse fra den ansvarshavende embedsmand. Anmodninger om lån rettes til den relevante embedsholder i ankeprotokollen. Al udlån sker under erstatningsansvar. Sker udlån ud af huset kræves der særskilt aftale. Værktøj (ID) Kollegiet råder udover almindeligt værktøj blandt andet over en boremaskine, en rystepudser og en stiksav. Almindeligt værktøj kan lånes ved blot at tegne sig for lånet i værkstedets låneprotokol. 23

24 Malergrej (ID) Maler du dit loca i kollegiets farver (hvid og grå) betaler kollegiet. Vælger du at male i andre farver skal du selv betale og selv sørge for at bringe loca tilbage til kollegiefarver ved udflytning. Malergrej findes i værkstedet. Ofte vil der også være maling, lak og polyfilla. Spørg ID. Malergrej skal selvsagt rengøres efter brug, især pensler. Alle udlæg refunderes imod bon. Bøger fra Theca (BC) Bøger fra bibliotekets sæsonbibliotek og alumnebibliotek kan lånes med på værelser ved at låner tegner sig for lånet i bibliotekets låneprotokol. Lånetiden er en (1) måned. Bøger fra håndbiblioteket kan normalt ikke lånes for mere end en kort bemærkning. Der kan under ingen omstændigheder lånes bøger ud af Borchen. Aviser (BC) Kollegiet holder et antal aviser. Aviserne kan lånes og skal bringes tilbage til Theca straks efter brug. 24

25 Det fine stel (KI) Borchen råder over et stel (service, glas, mm.) vi bruger til vores store fester. Da det er vigtigt at dette holdes så intakt som muligt må det aldrig benyttes i køkkenerne til daglig. Stellet har plads i tv-stuens reoler og kan kun lånes til specielle arrangementer ved skriftlig anmodning til KI. Fællesarealer Kollegiets have, bibliotek, tv-stue og festsal kan lånes af beboere til private arrangementer, fester, læsegruppemøder, etc. med tilladelse fra ansvarshavende embedsholder. Anmodning sker skriftligt i ankeprotokollen. Lånet træder først i kraft ved embedsholderens godkendelse af lånet. Når du låner et fællesareal skal det selvsagt gøres rent umiddelbart efter. Theca (BC) Festsal (ID) Fjernsynsstue (ID) Haven (IH) 25

26 Genbrugsordninger Hvis du står og skal smide noget ud, så tænk dig lige om før du gør det - måske er der andre der kan bruge det + en del affald skal håndteres specielt. Tager du noget fra genbrugsordningen du mener er af værdi så aftal en passende pris med ansvarshavende embedsmand. Loppemarkedseffekter (ID) Alt lige fra køkkengrej, tøj, gamle bøger og brugt elektronik kan sættes i KI-rummet (lige overfor kældertrappedøren) her har andre alumner mulighed for at købe det. Med jævne mellemrum vil rummet blive tømt af en udvalgt nødhjælpsorganisation. Glas og flasker (IH) Alt glas og pantløse flasker placeres i vores flaskecontainer ved cykelskuret, hvor det bliver afhentet. Husk at fjerne låg, metal o.lign. fra det du lægger i containeren. 26

27 Tøj (KI) KI rydder med jævne mellemrum op i vaskekælderen, efter opslag i protokollen, og alt uafhentet tøj bliver lagt til side i KI-rummet. Farligt affald (ID) Herunder malingrester, terpentin, klorin, sprit, lysstofrør, printerpatroner, engangs- og genopladelige batterier skal placeres i KIrummet. Storskrald (ID) Kasseret indbo såsom møbler. Placering aftales med ID, hvis der opmagasineres/efterlades storskrald. Elektronik (ID) Kasserede genstande forsynet med en ledning eller som drives af genopladelige batterier eller kører på solceller placeres i KI-rummet. 27

28 Når du flytter: Opsigelse kan med mindst en (1) måneds frist ske til den sidste i en måned. Opsigelse skal meddeles IC skriftligt. Medmindre andet aftales betragtes opsigelsesdato som fraflytningsdato. Bemærk at dit loca skal være rømmet tre (3) dage før fraflytningsdato! Når du flytter fra Borchen bliver du udskrevet af alumnefortegnelsen og bliver erklæret afdød. Dødemiddag - En afdød afholder en middag for kollegiets beboere på sin nye adresse. Efterladte effekter - Hvis du efterlader noget umærket vil det højst sandsynligt blive smidt ud ved første oprydningsdag. Fremsendelse af post Husk at skrive din nye adresse i 28

29 adressebogen. Husk at udfylde flyttemeddelelse på posthuset. Den postansvarlige fremsender post forudsat at adressen er opdateret i adressebogen. Alumnebiblioteket - Skulle du senere i dit liv og karriere udgive et værk, er der tradition for at sende et signeret eksemplar af værket til Borchens alumnebibliotek. Borchianersamfundet - Du kan holde dig ajour med livet på Borchen ved at melde dig ind i Borchianersamfundet og oplyse når du skifter adresse, tlf.nr. eller til posten. De Dødes Dag - Borchianersamfundet afholder hvert år sidste lørdag i august fra kl De Dødes Dag, Her kan afdøde alumner møde hinanden og følge med i Borchens liv og tilstand. 29

Værd at vide når man flytter ind på Borchen

Værd at vide når man flytter ind på Borchen Værd at vide når man flytter ind på Borchen Indhold Indflytning...4 Husleje, PBS, depositum og forsikring...4 Protokol, post & opslagstavle...4 Leges og regulativer...4 Internet, tv og dørtelefon...5 Sekretæraften...5

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere