Praktisk Introduktion Til Borchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Introduktion Til Borchen"

Transkript

1 Praktisk Introduktion Til Borchen I denne introduktion finder du information om de praktiske aspekter af at bo på Borchen. Du skal også have udleveret en Internet- og telefonguide af IT. Der er en række andre skrifter ud over denne praktiske introduktion der er gode at kende. IC udleverer et eksemplar af Leges & Regulativer som er kollegiets love og forordninger. Hvis du er i tvivl om nogen formelle aspekter af livet på Borchen, kan du slå op her. Desuden får alumner et eksemplar af Kollegiets Fundats og Festskriftet for kollegiets 300-års jubilæum. Festskriftet er sjov læsning og giver en god fornemmelse for hvad det er for et sted du netop er blevet en del af. Du kan også se Velkommen til Borchs Kollegium! Efor Inspektor Collegii 1

2 Indholdsfortegnelse PRAKTISK INTRODUKTION TIL BORCHEN..1 HUSLEJE, PBS, DEPOSITUM, FORSIKRING (IC)...5 TELEFON, INTERNET OG TV (IT)...5 POST, PROTOKOL & OPSLAGSTAVLE (BC)...7 SEKRETÆRAFTEN (SEKRETÆR)...7 ØL & VINKÆLDEREN...8 GRISE, FREMLEJERE & GÆSTER (IC)...8 EMBEDER OG ANSVARSPOSTER...9 LEGES OG REGULATIVER...9 EMBEDSTITLER...10 IC (INSPECTOR COLLEGII, INSPEKTOR)...10 IH (INSPECTOR HORTI, HAVEINSPEKTOR)...10 ID (INSPECTOR DOMUS, HUSINSPEKTOR)...10 BC (BIBLIOTHECARIUS COLLEGII, BIBLIOTEKAREN)...10 II (INSPECTOR INNOVATIONUM)...10 KI (KØKKEN INSPEKTOR)...11 RI (RADIO INSPEKTOR)...11 IT (INSPECTOR TECHNICES, TEKNIK INSPECTOR)

3 SEKRETÆR...11 ØVRIGE ANSVARSPOSTER...12 POST...12 ØL & VINKÆLDEREN...12 FONDSUDVALGET...12 REVISORER...12 STØTTEFESTKOMITÉEN...13 BORCHS KOLLEGIUMS STUDENTERFOND...13 REPRÆSENTANTER I KOLLEGIESAMVIRKET (KS)...13 ID- HJÆPER...13 IH- HJÆLPER...13 ARRANGEMENTER...14 HAVEDAG HOVEDRENGØRING ID- DAG...14 FESTER...14 BRAND OG BRANDALARMER...16 GANGE OG TRAPPER (ID)...17 RENGØRING (KI)...17 VASK (KI)...18 ØKORÅD...19 Rengøring...19 El og varmeforbrug (radiatorer)

4 Vask/skyllemiddel/opvask...20 VISKESTYKKETJANSEN (KI)...21 KØKKEN & BAD (KI)...22 KØKKENTJANS...22 KØKKENRÅD...22 UDLÅNSREGLER...23 VÆRKTØJ (ID)...23 MALERGREJ (ID)...24 BØGER FRA THECA (BC)...24 AVISER (BC)...24 DET FINE STEL (KI)...25 FÆLLESAREALER...25 GENBRUGSORDNINGER...26 LOPPEMARKEDSEFFEKTER (ID)...26 GLAS OG FLASKER (IH)...26 TØJ (KI)...27 FARLIGT AFFALD (ID)...27 STORSKRALD (ID)...27 ELEKTRONIK (ID)...27 NÅR DU FLYTTER:

5 Husleje, PBS, depositum, forsikring (IC) Du skal hurtigst muligt tilmelde huslejebetaling til PBS for at undgå administrative problemer. Dette gøres ved din første indbetaling af husleje i banken. Hvis du ikke har modtaget et girokort, kan IC oplyse de relevante numre. Du skal ved indflytning betale tre måneders husleje som depositum. Evt. intern gæld ved fraflytning (kollegieskat, fester, bibliotek, ølgæld, nøgler eller telefonregning) dækkes af dette depositum. Borchen har en bygningsforsikring og en løsøreforsikring, der dækker brand, vandskade og tyveri på fællesarealer. Al anden forsikring herunder indbo og ansvarsforsikring skal du selv sørge for. Telefon, internet og tv (IT) Der er installeret telefonstik og internetstik på alle loca. For at komme på nettet skal du have en computer med netværkskort, ledninger, IT s Internet-guide samt have oplyst dit IP-nr. af IT. 5

6 Telefonsystemet er internt (fælles med Regensen og Elers) og man kan derfor ringe internt på firecifrede numre. For at få en linie ud trykkes 0 først. Se desuden den omdelte telefonliste. Telefonen virker som dørtelefon. For at åbne døren trykkes 5 døren kan ikke åbnes, før knappen slippes! Du kan først ringe ud når du har indbetalt penge på din telefonkonto. Dette gøres over telefonen eller internettet. Du kan dog stadig modtage opkald og ringe internt uden penge på din konto. Kontakt IT for en introduktion til telefon og internet. Hvis du vil kunne findes via De Gule Sider, skal du selv tilføje dig på deres hjemmeside! Kollegiet fører en -liste. Hvis du har en e- mail adresse, bedes du oplyse den til Inspektor. Kollegiet abonnerer på satellit-tv. Betaling for satellit-tv sker direkte til IT (/Sekretær). 6

7 Post, Protokol & Opslagstavle (BC) I musikstuen er der placeret dueslag, hvor du får tildelt en plads. I biblioteket ligger husets læsestue- og ankeprotokol (protokollen) fremme. Her skrives beskeder, meddelelser fra embedsholdere og anker. På opslagstavlen opslås diverse meddelelser, regninger og information. Biblioteket har en særskilt låneprotokol til udlån af bøger. Sekretæraften (Sekretær) En gang om måneden arrangerer sekretæren en aften til betaling af husskat. P.t. betales der kr. 200,- pr. måned i husskat og kr. 25,- pr, måned i biblioteksafgift. I alt kr. 225,-. Desuden betales der for deltagelse i kollegiets fester hhv. kr. 75,- (skydefest & kroketfest), 150,- (sommerfest og julefest) for egen deltagelse og kr. 150,- pr. gæst til sommerfest og julefest. Betalingen falder bagud. Du har som regel også mulighed for at betale ølregning og telefonregning på sekretæraften. Tilmelding sker i protokollen. 7

8 Øl & Vinkælderen Borchen har en velfungerende Øl & Vinkælder hvor du kan købe øl, sodavand, vin og slik. Afregning sker månedligt bagud. Hvis du ikke betaler din regning uden at have en aftale, mister du retten til at benytte Øl & Vinkælderen. Retten generhverves først ved fuld betaling af regning. Grise, fremlejere & gæster (IC) Enhver alumne kan få lov til at have en person fast boende hos sig (en gris). Grise udnævnes af Inspektor. Grise betaler husskat. Se Leges. Hvis du er bortrejst i en længere periode kan dit loca fremlejes. Se Leges. Du kan selvfølgeligt have gæster og holde selskaber, men skal du i den forbindelse låne fællesarealer, skal du spørge først. Se udlånsregler. 8

9 Embeder og ansvarsposter På kollegiet er der en række opgaver der skal varetages for at kollegiet fungerer i det daglige. Derfor er en række embeder og poster på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Embedsholderne påtager sig ansvaret for løsningen af en række opgaver, men vil ofte have brug for at andre hjælper til. De fleste af opgaverne på Borchen er af sådan en karakter at vi kun ved fælles anstrengelser kan løfte dem. Leges og regulativer Beboerne på Borchen er underlagt et sæt love (Leges) og regler (regulativer). Lovene og reglerne er skrevet for at f å huset til at fungere både i det daglige og på længere sigt for fremtidige generationer af Borchianere. Det er en god ide at sætte sig ind i dem. Der ligger altid et opdateret eksemplar i biblioteket. I Leges og Regulativerne er embedsholderes og øvrige ansvarsposters opgaver udførligt beskrevet. 9

10 Embedstitler IC (Inspector Collegii, Inspektor) Det øverste embede på Kollegiet. IC varetager kollegiets daglige administration, holder styr på den interne økonomi og optagelse af nye alumner blandt mange andre ting. IH (Inspector Horti, Haveinspektor) Embede for haven. IH har at gøre med alt udendørs, samt en række fester. ID (Inspector Domus, Husinspektor) Embede for huset. ID holder styr på huset, står for ind- og udflytninger, fællesarealer og sommerfesten. BC (Bibliothecarius Collegii, Bibliotekaren) Embede for bibliotek og musikstue. BC står for kollegiets bøger, spil, musik og film. II (Inspector Innovationum) Embede for fondsansøgninger og byggesager 10

11 KI (Køkken inspektor) Embede for køkkener, bade, toiletter, vaskerum og KI-rum. KI sørger for forsyninger til køkken, bad og toilet. RI (Radio inspektor) Embede for belysning og alt teknisk udstyr. RI har ansvaret for TV, Kabeltv, DVD, Video og musikanlæg. IT (Inspector Technices, Teknik inspector) Embede for telefon, internet og hjemmeside. Sekretær Sekretæren bistår IC i sit arbejde med at administrere kollegiet. Af hensyn til ordenens opretholdelse er beboere og gæsters gøren og laden i Borchens fællesarealer underkastet de relevante embedsmænds direktiver. Biblioteket (BC) TVstue (ID) Festsal (ID) Haven (IH). I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Inspektor. 11

12 Øvrige ansvarsposter Post - BC s højre hånd og kollegiets medium, dvs. vores kontakt med Borchianersamfundet, foreningen for afdøde alumner. Øl & Vinkælderen Kelner øl, vand & slik ansvarlig Kelnerassistent hjælper Kelner Kyper - vinansvarlig Fondsudvalget - står for at rejse midler til kollegiets fortsatte vedligeholdelse og anskaffelser der ikke kan dækkes i Kollegiesamvirke-regi eller indenfor kollegiets interne økonomi. Revisorer - Sørger for at holde embedsholdere i ørerne, så regnskaberne er i orden. 12

13 Støttefestkomitéen - afholder årligt to støttefester. Overskuddet går til støtte for det sociale liv på Borchen. Borchs Kollegiums studenterfond - vores interne fond. Der foretages uddelinger hvert år. Repræsentanter i Kollegiesamvirket (KS) - KS er vores økonomiske samarbejde og kontakt med de andre kollegier. I KS sidder: - Inspektor (/Sekretær suppleant) - KS-sekretæren (KS-suppleant) ID-hjæper - assisterer ID med at varetage sit hverv. IH-hjælper assisterer IH med at varetage sit hverv. 13

14 Arrangementer Havedag Hovedrengøring ID-dag Alle beboere har pligt til efter ID, IH og KI s anvisninger at deltage i hver af arrangementerne ID-dag, Havedag og Hovedrengøring to gange om året (forår og efterår seks i alt). Disse dage arrangeres mellem KI, ID og IH og vil som regel være sammenfaldende (dvs. to-tre arrangementer pr. år). Generalforsamlinger: Årlig (ordinær) først i oktober Halvårlig ordinær i maj måned Ekstraordinær IC s indkaldelse Se i øvrigt Leges Fester Julefest (IC) I december Sommerfest (ID) Ultimo juni, primo juli Skydefest (IH) I foråret ca. i maj Kroketfest (IH) I efteråret ca. i september Romtoddy (IH) ved første snefald 14

15 Sauterne (IH) Når Guldregnen blomstrer Ole Borchs Fødselsdag (BC) 7.april Støttefester (Støttefestkomité), forår (april) og efterår (oktober) De Dødes Dag (Post) Sidste lørdag i august Collympiade hver andet år alt efter aftale Interkol efter aftale ml. de små kollegier De små kollegiers fodboldturnering sensommer afhængig af forsvarende mester. 15

16 Brand og Brandalarmer Borchen har intern varsling installeret der udløses ved brandtryk. På alle etager findes brandtryk og vandpumper. Køkkenerne er forsynet med brandtæpper. Pulverslukker findes ved el-tavler og kulsyreslukker ved vaskekælder. Desuden er hvert loca forsynet med en røgalarm. Kontakt ID ved fejl og mangler eller hvis røgalarm eller batteri skal skiftes. Misbrug og hærværk medfører erstatningskrav. I tilfælde af brand: Aktiver brandalarm, varsko brandvæsen, bekæmp ilden og foretag livredning til brandvæsnet når frem, informér redningsmandskabet om sted og omfang. Værelser forlades med døre og vinduer lukkede, døre må ikke låses. HUSK ved alarmopkald fra kollegiet skal du ringe 0112 Ved mistanke om falsk alarm skal Inspektor tilkaldes. Brandslukningsudstyr må aldrig blokeres og skal altid være fuldt operationelt. Ved fejl og mangler: Henvend dig til ID. 16

17 Forbindingskasse Borchens forbindingskasse står i musikstuen. Fejl og mangler meddeles til ID. Gange og trapper (ID) Gangarealer og trapper skal af hensyn til sikkerheden (Brandregulativer) på alle tidspunkter holdes fri for alt andet end fodtøj (på skohylderne) og overtøj (på knagerne) til daglig brug. Branddøre må ikke forhindres i at lukke vha. stopklodser eller lignende. Rengøring (KI) Vi har rengøring ansat til at gøre rent på fællesarealer. Det er op til beboerne at holde orden og rydde op i disse områder. Hvis der ikke er ryddet op, bliver der ikke gjort rent. Hvert køkken har en køkkentjans, hvor alle beboere efter tur har ansvaret for oprydning og bestemte opgaver en uge ad gangen. Du står selv for rengøring i og omkring dit loca. Du kan låne husets støvsuger, der skal sættes tilbage i rengøringsskabet på 2.den sal. 17

18 Vask (KI) Tider Vasketiderne er fra til Brug af vaskemaskinerne på alle andre tider er forbudt (+ irriterende for beboerne over vaskerummet). Dosering Dosér vaskepulveret med måleskeen. Lad være med at overskride den anbefalede dosering (ca. ¾ ske til en fuld maskine) - tøjet bliver ikke renere, det skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Se økoråd. Brug af vaskeposer Alle BH er og lign. med metal eller andet der kan skade maskinen skal vaskes i vaskeposer. Ophængning & Nedtagning Tøj må ikke efterlades i tørrerummet udover den tid det tager at tørre. Andres tørre tøj må fjernes fra tørresnorene, såfremt det lægges pænt på foldebordet. 18

19 KI har ret til at placere uafhentet tøj der har ligget i tørrerummet over to uger i KI-rummets genbrugsafdeling. Økoråd Med så stor en husholdning som Borchen kan det godt betale sig at tænke økologisk over en række ting i hverdagen. Ganske vist betaler du ikke for disse ting, men kollegiernes samlede økonomi kan sagtens påvirkes. Hvis alle alumner tænker sig om undgår vi huslejestigninger. Se desuden Rengøring Et af de større problemer ved rengøring er overdosering. Alle rengøringsmidler i dag (inkl. opvaskemiddel og vaskepulver) er koncentreret, dvs. designet til at virke optimalt i et bestemt måleforhold til mængden af vand der skal bruges. Midlet bliver ikke mere effektivt af overdosering, snarere tværtimod! 19

20 El og varmeforbrug (radiatorer) Huset er ikke særligt godt isoleret i det hele taget hvilket giver en høj varmeregning. Luk radiatorerne når du lufter ud og skru ned når du ikke er hjemme i en længere periode. Sluk lyset efter dig og hold dørene lukket i fællearealer. Vask/skyllemiddel/opvask Ovennævnte doseringsproblem gælder især vask. Som sagt bliver tøjet ikke renere, overdosering skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Fyld altid maskinen helt op. Lad være med bare at vaske et par shorts og en sok. Undgå skyllemiddel det er overflødigt og skader miljøet. Brug balje når du vasker op. Brug spray til opvaskemidlet. 20

21 Viskestykketjansen (KI) Ca. to uger om året har du viskestykketjans. Du har tjansen hele ugen! Du kan følge hvem der har viskestykketjansen på viskestykketjans-snoren i biblioteket. Efter endt viskestykketjans skriver man i protokollen hvem der er den næste. Tjansen løber fra søndag til søndag og består i følgende: 1. Vask af kollegiets viskestykker, karklude og håndklæder (fra bøtten i ved linnedskabet). Efterfølgende foldes alt og lægges på plads i linnedskabet. 2. Oprydning og gulvvask af vaskerummet 3. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i biblioteket 4. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i TV-stuen Viskestykketjansen varer hele ugen. Sørg for at der er rene viskestykker til rådighed og at både tv-stuen og biblioteket er ryddelige. 21

22 Køkken & Bad (KI) Hvert køkken fastsætter og holder selv justits med regler for køkken og bad. Køkkentjans Hver køkken har en turnusordning for rengøring af køkken. Se opslag i køkkenet. Køkkenråd Med mange brugere er der en række praktiske forholdsregler i køkkenerne der er gode at overholde Potter og pander Kollegiet har to slags pander: Teflon-pander der skal have sulfo. Resten bliver ødelagt af sulfo (se opslag). Glas imod møl Du skal købe patentglas til at opbevare mel, havregryn, cornflakes, sukker, nødder o.lign. i dette sikrer mod at møl og bananfluer hærger køkkenerne. 22

23 Krydderier & omnes Kollegiet køber en række varer ind til fælles brug bl.a. krydderier. Hvis du køber disse varer og beholder bonen kan du få beløbet refunderet hos KI. Spørg din flinke KI hvilke varer det drejer sig om. Udlånsregler Du kan låne en række effekter på kollegiet med tilladelse fra den ansvarshavende embedsmand. Anmodninger om lån rettes til den relevante embedsholder i ankeprotokollen. Al udlån sker under erstatningsansvar. Sker udlån ud af huset kræves der særskilt aftale. Værktøj (ID) Kollegiet råder udover almindeligt værktøj blandt andet over en boremaskine, en rystepudser og en stiksav. Almindeligt værktøj kan lånes ved blot at tegne sig for lånet i værkstedets låneprotokol. 23

24 Malergrej (ID) Maler du dit loca i kollegiets farver (hvid og grå) betaler kollegiet. Vælger du at male i andre farver skal du selv betale og selv sørge for at bringe loca tilbage til kollegiefarver ved udflytning. Malergrej findes i værkstedet. Ofte vil der også være maling, lak og polyfilla. Spørg ID. Malergrej skal selvsagt rengøres efter brug, især pensler. Alle udlæg refunderes imod bon. Bøger fra Theca (BC) Bøger fra bibliotekets sæsonbibliotek og alumnebibliotek kan lånes med på værelser ved at låner tegner sig for lånet i bibliotekets låneprotokol. Lånetiden er en (1) måned. Bøger fra håndbiblioteket kan normalt ikke lånes for mere end en kort bemærkning. Der kan under ingen omstændigheder lånes bøger ud af Borchen. Aviser (BC) Kollegiet holder et antal aviser. Aviserne kan lånes og skal bringes tilbage til Theca straks efter brug. 24

25 Det fine stel (KI) Borchen råder over et stel (service, glas, mm.) vi bruger til vores store fester. Da det er vigtigt at dette holdes så intakt som muligt må det aldrig benyttes i køkkenerne til daglig. Stellet har plads i tv-stuens reoler og kan kun lånes til specielle arrangementer ved skriftlig anmodning til KI. Fællesarealer Kollegiets have, bibliotek, tv-stue og festsal kan lånes af beboere til private arrangementer, fester, læsegruppemøder, etc. med tilladelse fra ansvarshavende embedsholder. Anmodning sker skriftligt i ankeprotokollen. Lånet træder først i kraft ved embedsholderens godkendelse af lånet. Når du låner et fællesareal skal det selvsagt gøres rent umiddelbart efter. Theca (BC) Festsal (ID) Fjernsynsstue (ID) Haven (IH) 25

26 Genbrugsordninger Hvis du står og skal smide noget ud, så tænk dig lige om før du gør det - måske er der andre der kan bruge det + en del affald skal håndteres specielt. Tager du noget fra genbrugsordningen du mener er af værdi så aftal en passende pris med ansvarshavende embedsmand. Loppemarkedseffekter (ID) Alt lige fra køkkengrej, tøj, gamle bøger og brugt elektronik kan sættes i KI-rummet (lige overfor kældertrappedøren) her har andre alumner mulighed for at købe det. Med jævne mellemrum vil rummet blive tømt af en udvalgt nødhjælpsorganisation. Glas og flasker (IH) Alt glas og pantløse flasker placeres i vores flaskecontainer ved cykelskuret, hvor det bliver afhentet. Husk at fjerne låg, metal o.lign. fra det du lægger i containeren. 26

27 Tøj (KI) KI rydder med jævne mellemrum op i vaskekælderen, efter opslag i protokollen, og alt uafhentet tøj bliver lagt til side i KI-rummet. Farligt affald (ID) Herunder malingrester, terpentin, klorin, sprit, lysstofrør, printerpatroner, engangs- og genopladelige batterier skal placeres i KIrummet. Storskrald (ID) Kasseret indbo såsom møbler. Placering aftales med ID, hvis der opmagasineres/efterlades storskrald. Elektronik (ID) Kasserede genstande forsynet med en ledning eller som drives af genopladelige batterier eller kører på solceller placeres i KI-rummet. 27

28 Når du flytter: Opsigelse kan med mindst en (1) måneds frist ske til den sidste i en måned. Opsigelse skal meddeles IC skriftligt. Medmindre andet aftales betragtes opsigelsesdato som fraflytningsdato. Bemærk at dit loca skal være rømmet tre (3) dage før fraflytningsdato! Når du flytter fra Borchen bliver du udskrevet af alumnefortegnelsen og bliver erklæret afdød. Dødemiddag - En afdød afholder en middag for kollegiets beboere på sin nye adresse. Efterladte effekter - Hvis du efterlader noget umærket vil det højst sandsynligt blive smidt ud ved første oprydningsdag. Fremsendelse af post Husk at skrive din nye adresse i 28

29 adressebogen. Husk at udfylde flyttemeddelelse på posthuset. Den postansvarlige fremsender post forudsat at adressen er opdateret i adressebogen. Alumnebiblioteket - Skulle du senere i dit liv og karriere udgive et værk, er der tradition for at sende et signeret eksemplar af værket til Borchens alumnebibliotek. Borchianersamfundet - Du kan holde dig ajour med livet på Borchen ved at melde dig ind i Borchianersamfundet og oplyse når du skifter adresse, tlf.nr. eller til posten. De Dødes Dag - Borchianersamfundet afholder hvert år sidste lørdag i august fra kl De Dødes Dag, Her kan afdøde alumner møde hinanden og følge med i Borchens liv og tilstand. 29

KVINDEREGENSENS HISTORIE...

KVINDEREGENSENS HISTORIE... Velkommen Hjertelig velkommen på Kvinderegensen. Vi håber du vil finde dig godt til rette som alumne bag husets tykke, røde mure. For at lette dette håber vi, at du vil tage dig tid til at læse disse få

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Indhold. s. 1. s. 2-5

Indhold. s. 1. s. 2-5 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere