Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan Brædstrup By

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By"

Transkript

1 Lokalplan Brædstrup By

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende forhold II 4. Lokalplanens indhold II Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Vej og stiforhold Bebyggelsesforhold 5. Forhold til anden planlægning Il Regionplan Kommuneplan Miljøbeskyttelse Støj Naturbeskyttelse og fredning Beskyttelse af kulturspor Trafikforhold Spildevandsplan Varmeplanlægning Elforsyning Fællesantenne/internet Telefon/internet Lokalplan 11.76, Brædstrup By LOKALPLANEN Kortbilag 1, Matrikelkort 2 1. Indledning 3 2. Lokalplanens formål 3 3. Afgrænsning 3 4. Område og zonestatus 3 5. Områdets opdeling og anvendelse 3 6. Udstykninger 3 7. Veje og stier 3 8. Parkering 4 9. Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang, placering og placering Udformning, anvendelse mv. af ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Afskærmning Grundejerforening Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger 6 Kortbilag 2, Eksisterende bebyggelse 8 Kortbilag 3, Illustrationsplan 9 Lokalplan 11.76, Brædstrup By er udarbejdet af Udviklingsafdelingen i Brædstrup Kommune, Niels Wonges Vej 8, 8740 Brædstrup tlf Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort og Matrikelstyrelsen Tryk: Brædstrup Kommune 2005

3 Lokalplanområdet INDLEDNING Brædstrup Byråd har vedtaget at fremlægge et lokalplanforslag for omdannelse af et område i Brædstrup By. Planen skal give mulighed for opførelse af byboliger. Lokalplanforslaget består af: 1. en redegørelse der beskriver planforslagets baggrund, forholdet til omgivelserne med videre. Her finder man også en oversigt over tilladelser fra andre myndigheder end byrådet, der kan være nødvendige for at gennemføre det byggeri og den anvendelse og så videre som lokalplanen regulerer. 2. bindende lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag, der - sammen med blandt andet byggelovens bestemmelser - regulerer områdets udformning, anvendelse med videre. Offentlig fremlæggelse Forslaget var lagt frem i en høringsperiode fra den 29. juni 2005 til den 24. august Ingen af de indkomne indlæg gav anledning til ændringer i forhold til lokalplanforslaget. 1 Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende mellem Vestergade, Rådhusgade, Niels Wonges Vej, Bredgade og Nørregade i Brædstrup Bymidte. Arealet er på ca m². I

4 2 Baggrund og formål med lokalplanen Med lokalplanen ønsker Byrådet at skabe muligheder for at der kan opføres nye boliger i Bymidten. Lokalplanen tilvejebringes i overensstemmelse med den kommende helhedsplan for hele Brædstrup Bymidte. Byrådets beslutning om at tilvejebringe en samlet helhedsplan for Brædstrup Bymidte har medført en proces, hvor Bymidtearbejdet er forløbet i en åben proces med Byforum som væsentlig aktør, og der har løbende i dagspressen været artikler om og refereret fra dette arbejde, ligesom Bymidten er blevet diskuteret på et borgermøde. Nærværende lokalplanforslag kan derfor fremlægges parallelt med helhedsplanen for Bymidten. 3 Eksisterende forhold Lokalplanområdet er i dag udlagt til centerformål. Denne anvendelse fortsætter, men suppleres med boligformål i området bag Bredgades facadebebyggelse. 4 Lokalplanens indhold OMRÅDEAFGRÆNSNING OG ZONESTATUS Lokalplanområdet er beliggende i byzone og grænser op til center-, skole og boligområder OMRÅDETS ANVENDELSE I lokalplanens område CB.4. kan der opføres boliger i flere etager inklusive udnyttet tagetage. VEJ- OG STIFORHOLD Adgangen til område CB.4. ændres ikke, men det er Helhededplanens idé, at trafikarealerne minimeres og integreres i den grønne Bypark. Den i den gældende Lokalplan 6 angivne stilforbindelse gennem området fra Ring Sø til Fuglekvarteret fastholdes som en del af kommunens overordnede stinet. BEBYGGELSESFORHOLD Ny bebyggelse indpasses i det eksisterende bymiljø, men der fastsættes ikke i lokalplanen krav til materialer eller farver for bebyggelsen. 5 Forhold til anden planlægning, herunder lokalplanområdets sammenhæng med byens øvrige funktioner FORHOLDET TIL REGIONPLANEN Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan for Vejle Amt, idet lokalplanområdet ligger i det eksisterende byområde. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN Lokalplanområdet er ikke i fuld overensstemmelse med Kommuneplan For at bringe overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan, tilvejebringes samtidig med lokalplanen et kommuneplantillæg, hvori de eksisterende offentlige områder og centerområde omdannes til center-boligområde. Lokalplanområdet lokaliseres i Kommunedel 11 Brædstrup By Midt, som i kommuneplanens hovedstruktur er et afgrænset byområde til center-, bolig- og fritidsformål. MILJØBESKYTTELSE STØJ Det skal tilstræbes at boliger og deres udendørs opholdsarealer inden for lokalplanområdet ikke støjpåvirkes af de nærliggende håndværks og industrivirksomheder over de grænser, der i Kommuneplan 1996 s generelle rammebestemmelser er fastsat for center-boligområder. (55 db(a) i dagtimerne, 45 db(a) om aftenen og 40 db(a) om natten. II

5 STØJ FRA VEJE Ved anlæg og planlægning af nye områder til støjfølsom anvendelse i forhold til eksisterende og planlagte veje skal det tilstræbes, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) i et hvert punkt i det støjfølsomme område. Støjniveauet skal beregnes ud fra trafikkens forventede udvikling over en 5- årig periode. NATURBESKYTTELSE OG FREDNING Intet under dette punkt BESKYTTELSE AF KULTURSPOR Museumsloven giver museerne mulighed for inddragelse tidligt i planprocessen. Der gælder dog den regel, at gøres der fund ved jordarbejder, skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum underrettes på telefon Lokalplanområdet forsynes fra energiselskabet EnergiMidt, Søndergade 27, 8740 Brædstrup, telefon VANDFORSYNING Lokalplanområdet forsynes fra det fælles private Brædstrup Vandværk, Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup, telefon FÆLLESANTENNE/INTERNET Lokalplanområdet forsynes med kabellagt antenneanlæg med mulighed for tilslutning til Brædstrup Antenneforening, v/ Ole Damsted, Søvænget 1, 8740 Brædstrup, telefon TELEFON/INTERNET Lokalplanområdet er med kabellagt tele og bredbåndsforsyning af TDC, telefon TRAFIKFORHOLD Lokalplanområdet trafikforsynes ad kommunevejene Vestergade og Niels Wonges Vej. Byens to hovedstier, Bryrupbanestien og stien fra Ring Sø til Fuglekvarteret, går gennem området. Den kollektive trafik busbetjener området via lokale og regionale ruter på Stationspladsen og Bredgade SPILDEVANDSPLAN Lokalplanområdet er omfattet af den godkendte Spildevandsplan 1999, område A.1.1 med spildevand til Brædstrup Centralrenseanlæg og regnvand til Ring Sø. VARMEPLANLÆGNING Lokalplanområdet indgår i i energidistrikt 23, kollektiv opvarmning med fjernvarme. Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme fra Brædstrup Fjernvarme A.m.b.a., Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup, telefon ELFORSYNING III lll

6 VI

7 Det i 3 nævnte matr.nr. Brædstrup By. Ring og Brædstrup Kommune Rådhuset Niels Wonges Vej Brædstrup Tlf Brædstrup Kommune Lokalplan Brædstrup By Et område til center- og boligformål, beliggende i Kommunedel 11 Brædstrup By Midt

8 Kortbilag 1 Matrikelkort april

9 1. Indledning Med hjemmel i lov om planlægning Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i Lokalplanens formål 3. Afgrænsning 4. Område og zonestatus 5. Områdets anvendelse 6. Udstykninger 7. Veje og stier 2.1 Lokalplanen træffer specifikke bestemmelser for en del af Bymidten, som er omfattet af lokalplan nr. 6, Bymidten. Inden for lokalplanens område erstatter denne Lokalplan nr. 6, og har til formål: at skabe et område, hvor der bliver mulighed for at opføre attraktive byboliger i flere etager med tilhørende udenomsarealer. at sikre, at bilister, cyklister og fodgængere kan færdes trygt i, til og fra området,. at sikre forbindelse mellem byens grønne områder, herunder sammenkædning af stisystemerne 3.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 3-e, 3-f, 3-g, 3.k, 3-o, 3-p, 3-y, 3-ae, 3.bc, 3-cl, 3-cm, 3- cn, 3-co, 3-cp, 3,cx, 3-df, 4e, 4-f, 4-g, 4-h, 4-k, 4-y, 4-an, 4-ao, 4- bb, 4-cq, 4-dy, 4-et, 4-ev, 4-fp, 4-ft og 4-hz Brædstrup By. Ring og samt de delarealer der efter 1. Juni 2005 udstykkes fra ejendommene i det omfang de helt eller delvis ligger inden for området Lokalplanområdet, område CB.4. opdeles i tre delområder; CB.4.1.,CB.4.2. Og CB.4.3. Til center-, bolig og butiksformål Lokalplanområdet er beliggende i byzone Område CB.4.1. Udlægges til butiksformål, hvilket betyder, at bygningernes stuetage primært anvendes til detailhandel og eventuelt liberale erhverv med tilhørende faciliteter, og kun undtagelsesvis til boligformål Område CB.4.2. udlægges til center-boligformål i flere etager Område CB.4.3. udlægges til center-boligformål i 1-2 etager inklusive udnyttet tagetage. 6.1 Indenfor område CB.4. må der foretages udstykninger og sammenlægninger af ejendomme Færdselsarealer skal som princip anlægges uden niveauspring mod de omgivende grønne arealer Vejadgang til lokalplanområdet i øvrigt sker fra Vestergade og Niels Wonges Vej. 3

10 8. Parkering 9. Ledningsanlæg 7.2. Hovedstierne i lokalplanområdet udlægges i princippet i en bredde af 4 m og anlægges med en 3 m belægningsbredde samt græsrabatter, i øvrigt i overensstemmelse med Brædstrup Kommunes Designmanual Stier i øvrigt kan anlægges i mindre bredde, under hensyn til tilgængelighedskravene Ved bebyggelse, skal der på den enkelte ejendom udlægges (reserveres) parkeringspladser inkl. de nødvendige manøvrearealer ifølge Trafikministeriets vejregler og efter følgende normer: 1 parkeringsplads anlægges pr. påbegyndt 100 m² boligareal, dog skal det samlede udlæg udgøre mindst 2 parkeringspladser pr bolig, og ikke mindre end de til enhver tid gældende normer i byggelovgivningen Brædstrup Kommune kan, mod vederlag overtage parkeringsforpligtelserne, og tilvejebringe det nødvendige antal parkeringspladser. Uden for bebyggelsen. 9.1 Tele-, kommunikations- og energiforsyningsledninger, herunder til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. Det skal være tilladt at anbringe de fornødne kabelskabe bag skellinien mod ejendommene. 9.2 Der skal inden for lokalplanområdet etableres den nødvendige vejbelysning langs stier og veje. Vejbelysningen udføres ifølge vejdirektoratets vejregler for parkarmaturer i E2-klassen. Vejbelysning placeres i henhold til Brædstrup Kommunes Designmanual Der skal etableres fælles antenneanlæg for bebyggelsen i området. Alle ejendomme/lejemål skal betale sin forholdsmæssige del af udgifterne til etablering af fællesantennekabler inklusive skabe. Udgiften til kobling til fællesantenneanlægget er eksklusive. Ingen er pligtig til at modtage signaler gennem det fælles antenneanlæg, eller være medlem af nogen antenneforening. 9.4 Der må ikke opsættes antenner, herunder satellitantenner på bygningernes tag eller facader. 10. Bebyggelsens omfang, placering og udformning For hele området gælder følgende forhold: Der fastlægges ikke en egentlig bebyggelsesprocent i lokalplanområdet, men der skal i den samlede bebyggelsesplan for området eller dele heraf, sikres udendørs opholdsarealer svarende til boligetagearealer og 10% af erhvervsarealet. Der skal tilstræbes klar adskillelse mellem legearealer og parkerings og færdselsarealer. 4

11 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger den fastlagte maksimale byggekote, og inden for område CB.4.3. må bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager inklusive udnyttet tagetage. Inden for lokalområdet må ingen form for skiltning og reklamering finde sted, uden Byrådets godkendelse. 11. Udformning, anvendelse med videre af ubebyggede arealer Inden for lokalplanområdet må oplag, herunder henlæggelse af varer, materiale og materiel, opbevaring af køretøjer ikke finde sted uden for bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer Beholdere til affald og lignende skal placeres på den enkelte ejendom og på dertil indrettede arealer. 12. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 13. Afskærmning Samtlige bygninger i området med et varmebehov skal tilsluttes fjernvarmeanlægget i Brædstrup By. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted Bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret vejbelysning. Intet under dette punkt. 14. Grundejerforening 15. Servitutter 14.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område CB Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen skal oprettes senest når Byrådet kræver det Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. Intet under dette punkt. 16. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan 17. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 6, Bymidten som Byrådet vedtog , ophæves på de i 2 nævnte matr.nre. Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendom- 5

12 18. Vedtagelsespåtegninger me der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 29. juni 2005 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 29. juni Lokalplanens retsvirkninger 17.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forholdet ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven Til offentlig høring i perioden fra den 29. juni 2005 til den 24. august 2005 vedtages foranstående forslag til lokalplan af Brædstrup Byråd, 21. juni 2005 (signeret) (signeret) ( (sign.) (sign.) Torkild Skifter borgmester Jørgen Broe Rasmussen kst. Kommunaldirektør 6

13 . I henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endelig IBrædstrup Byråd 21. september 2005 (sign.) (sign.) Torkild Skifter borgmester Jørgen Broe Rasmussen kst. Kommunaldirektør I henhold til 31 i Planloven begæres nærværende lokalplan herved tinglyst på de i 2 nævnte ejendomme. 28.september 2005 (sign.) Torkild Skifter borgmester (sign.) Jørgen Broe Rasmussen kst. Kommunaldirektør 7

14 Kortbilag 2 Eksisterende forhold Område CB.4. juni

15 Kortbilag 3 Illustrationsplan Område CB.4. juni

16 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en fysisk plan, der typisk fastlægger detaljerede bestemmelser for et mindre områdes anvendelse, fremtidig byggeris omfang og placering, forløb og udformning af vej- og stisystem, placering og udformning af friarealer. En lokalplan kan være mere eller mindre detaljeret, afhængig af planens formål. Når byrådet har vedtaget en lokalplan, er planens bestemmelser bindende for alle, på samme måde som en lov. Planens bestemmelser tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i Lov om planlægning. HVORFOR UDARBEJDER BYRÅDET EN LOKAL- PLAN? Der skal altid udarbejdes en lokalplan, inden der iværksættes et større bygge- eller anlægsarbejde. Byrådet afgør, hvornår det er påkrævet at udarbejde en lokalplan. Byrådet udarbejder oftest en lokalplan for at sikre en hensigtsmæssig udvikling indenfor et afgrænset område en udvikling, der er medvirkende til at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En anden væsentlig grund til at udarbejde en lokalplan er byrådets ønske om at inddrage borgerne i planlægningen af den kommune de bor i, så der skabes værdifulde bebyggelser og bymiljøer. Derfor skal der altid udarbejdes et forslag til lokalplan Inden byrådet vedtager en lokalplan. Forslaget skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Indenfor denne periode kan alle komme med ændringsforslag og idéer, der ønskes indarbejdet i planen eller gøre indsigelser mod planforslaget. Byrådet kan vælge at udsende et debatoplæg inden der udarbejdes forslag til en lokalplan. HVORDAN ER LOKALPLANEN OPBYGGET? Lokalplanen består af tre dele en redegørelse, en række bestemmelser og et eller flere kortbilag. Redegørelsen indeholder, en kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold en beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området typisk regionog kommuneplanen, Planlægning og lovgivning for tilstødende arealer, og lovgivning som er gældende for det omhandlede område. Redegørelsen skal i almindelige vendinger retfærdiggøre den konkrete udformning af de efterfølgende lokalplanbestemmelser. I Lokalplanens bestemmelser. er der skridt for skridt gjort rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til, og hvilke bebyggelsesregulerende bestemmelser der fremover skal gælde for de omhandlede ejendomme. Altså udformning og placering af det fremtidige byggeri, dets omfang, parkerings-, vej- og stiforhold. Lokalplanens bestemmelser er planens juridisk bindende del. Bestemmelserne tinglyses på de omhandlede ejendomme. Tinglysningen er ikke et gyldighedskrav, men manglende tinglysning kan medføre erstatningsansvar for kommunen. I bestemmelserne er der herudover fastlagt, hvilke retsvirkninger hvilke juridiske konsekvenser lokalplanen har for ejerne af de ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanens kort illustrerer hvilket område og hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, og i det omfang det er muligt, områdets fremtidige udformning, vejes og stiers placering, og forhold der skal respekteres, f.eks. byggelinier og oversigtsarealer, når der opføres nyt byggeri i området. Kortene er som hovedregel ligeså bindende som bestemmelserne i planen.

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere