Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009"

Transkript

1 UTKAST NKS(09) Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009 Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Kaare Ulbak, Lars Martiny, Jorma Aurela, Antti Daavittila, Risto Sairanen, Nici Bergroth, Raimo Mustonen, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Atle Valseth, Lars Gunsell, Leif Moberg, Anna Maria Blixt Buhr, Justin Gwynn och Patrick Isaksson (mötessekreterare). 1 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna. Två nya styrelsemedlemmar hälsades välkomna, Lars Martiny från Risö som ersätter Benny Majborn. Dessutom hälsades Bjørn Thorlaksen från Beredskabsstyrelsen välkommen som en tillfällig ersättare Michael Boesgaard Brøndel samt Anna Maria Blixt Buhr som en tillfällig ersättare för Synnöve Sundell-Bergman och Raimo Mustonen som också deltog i mötet från finsk sida. 2 Praktiska frågor Jorma Aurela, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor. Patrick Isaksson utsågs till mötessekreterare. 3 Godkännande av agendan Agendan godkändes utan ändringar av styrelsen. 4 Referat från styrelsemötet på SIS i Köpenhamn 28 maj 2009 Efter att ordförande gått igenom referatet från styrelsemötet på SIS den 28 maj 2009 inkom en justering i närvarolistan. Referatet godkändes i sin justerade form av styrelsen. 5 Nyheter sedan förra mötet a) Jorma Aurela presenterade en rapport från ägarmötet den 24 november Mot bakgrund av det finansiellt besvärliga året 2009 har en ny arbetsform diskuterats

2 som går ut på att hålla styrelsemötet för fastställandet av årets aktiviteter i januari. Fördelen skulle vara att styrelsen då har full kunskap och insikt i den tillgängliga budgeten och kan föra över medel till NKS omgående. Ett vårmöte föreslås hållas i Kastrup i juni. Vidare så diskuterades en övergång till Eurobaserad NKSekonomi, men den förändringen ligger fortfarande på diskussionsstadiet. År 2010 blir ett övergångsår mot den nya arbetsformen. Se även punkt 6. b) Nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer rapporterades. c) Ordföranden rapporterade vad som hänt på sekretariatssidan sedan förra mötet inklusive informationsverksamheten. Annette Lemmens har slutat och ordföranden har haft täta kontakter med FRIT för att följa upp och stödja den administrativa delen av NKS-arbetet. Även mot revisorn har kontakterna varit ovanligt intensiva på grund av både valutaproblematiken och förändringarna på FRIT. Revisorn har i förhand granskat alla beslut. 6 Förslag på förändring av NKS arbetsstruktur mot bakgrund av senaste årets erfarenheter Ordföranden presenterade ett förslag på förändring av NKS arbetsstruktur som ett sätt att hantera 2009 års valutaoro och NKS finansiella osäkerhet. Förslaget går ut på att flytta NKS styrelsemöte från november till januari påföljande år. I januari månad är NKS officiella växlingskurs känd vilket medför att budgeten är bestämd och att ingen osäkerhet föreligger. Efter styrelsemötet i januari överför ägarna omedelbart medel till respektive konto. Vårens styrelsemöte skjuts fram till juni. Förslaget förväntas inte få några större implikationer på tidsramarna för aktiviteterna jämfört med dagens struktur. Styrelsen ansåg att det är viktigt att den nya strukturen kommuniceras ut ordentligt så att aktivitetsledare och andra får tillräcklig tid att planera och justera tidsramar inom respektive projekt. Styrelsen godkände förslaget. Se bilaga 1 för det notat kring förslaget som har tilldelats styrelsen innan styrelsemötet. 7 Ekonomisk status 2009 Ordföranden presenterade en ekonomisk statusrapport. Reserven ligger i det nedre spannet av vad som är önskvärt, men det negativa belopp som står till styrelsens disposition ska ses som en ren teknikalitet. Travel fund har inte blivit utnyttjad i önskad grad. Inga synpunkter framfördes från styrelsen gällande den ekonomiska situationen. 8 Avtalsfrågor Ordförande föreslog att avtalen med programcheferna förlängs ett år, och där avtalen löper per kalenderår. Även avtalet med FRIT/sekretariatet i Risö föreslog förlängas från 1 juli 2010 till 30 juni Styrelsen godkände förslaget. Ordföranden skriver under kontrakten å NKS vägnar efter årskiftet. 9 R-delen: status och nya aktiviteter Patrick Isaksson presenterade en statusrapport och därefter presenterades de inkomna förslagen för år Sammanlagt hade 13 förslag inkommit. Följande budget föreslogs för R-delen för 2010 (alla belopp i kdkk): Decom-Sem 100 DIGREL 200 IACIP 300 INCOSE 300 MOSACA NROI 550 2

3 POOL 550 Den totala budgeten som föreslogs är således på 2500 kdkk. Se budgetbeslut under pkt B-delen: status och nya aktiviteter Justin Gwynn presenterade först en statusrapport över pågående aktiviteter och därpå förslag på justeringar i Travel fund: Travel fund ska täcka reskostnader, logi och eventuella konferensavgifter och Travel fund ska inte täcka traktamenten. Styrelsen godkände justeringarna. Därefter presenterade programchefen de inkomna förslagen till aktiviteter för 2010 samt rekommendationer för finansiering av dessa. Sammanlagt hade 15 förslag inkommit. Följande budget föreslogs för B-delen (alla belopp i kdkk) till utdelning vid detta möte: BIONCA 300 GammaSem 402 MareNuc 340 Methode MS 470 PardNor 370 PianoLib 320 PONPP 300 Totalsumman är på 2502 kdkk. Det föreslogs också att 500 kdkk utdelas ur 2009 år budget till RADPAST. Förslaget baseras på ett beslut från förra styrelsemötet i vilket RADPAST skulle erhålla medel om de inkluderade en dansk partner. Se budgetbeslut under pkt Budget 2009 Ordföranden presenterade ett reviderat budgetförslag för den samlade verksamheten daterat I förslaget tilldelas R-delen 2500 kdkk till aktiviteter samt B- delen 2502 kdkk till aktiviteter. Finansieringen av RADPAST med 500 kdkk tas från 2009 års budget. Styrelsen godkände det föreliggande reviderade budgetförslaget. Den godkända budgeten bifogas detta referat, bilaga 2. Budgeten är godkänd under förutsättning att förväntade anslag till NKS ägare erhålls och kan dessutom justeras på grund av valutaförändringar vid årsskiftet. NKS ordföranden sänder så snart som möjligt efter årsskiftet ut en slutlig budget till styrelsen, med eventuella förslag på justeringar, via silent procedure. Styrelsen beslutade att eventuella justeringar ska avräknas i procent på alla budgetposter sånär som på NKS SEK. Styrelsen beslutade vidare att ordförandes honorar och resekostnader sammanförs till en budgetpost i den ekonomiska redovisningen och presenteras hopslaget. Detta frångår den praxis som gällt tidigare då posterna har redovisats separat. 12 Nästa möte Ordföranden föreslog att nästa styrelsemöte hålls i Kastrup, Danmark. Då revisorn kan delta den 2/6 beslutades att mötet ska hållas detta datum. Styrelsemötet efter vårens maj/juni möte hålls enligt den nya strukturen i Stockholm januari Värd för mötet är SSM. Styrelsen beslutade att hålla mötet den 10/1-11/ Övriga frågor Det beslutades att NKS arbetsspråk på styrelsemöten framöver ska hållas på engelska. Referat och agenda skrivs tills vidare på svenska. 3

4 Det beslutades att NKS kommer att köpa en utställningsplats på IRPA kongressen i Helsingfors i juni Raimo Mustonen ska föreslå lämplig plats. Detaljer kring närvaro och plats kommer att utvecklas senare i samarbete mellan Raimo, NKS ordföranden samt programcheferna. NKS är villig att stödja unga forskare som besöker konferensen via Travel fund. Det beslutades att NKS ska bidra med att kommunicera ut 2012 års PSA-konferens (PSAM12) som kommer att hållas i Finland. Nici Bergroth förmedlar kontakt mellan ansvarig PC-R och PSA-konferensarrangör. Det beslöts att utvärderingsprocessen förfinas på så sätt att ansvarig styrelsemedlem rangordnar inkomna förslag i syfte att ge en helhetssyn på inkomna förslag. Det föreslogs att det till rangordningen inkluderas tre omdömen enligt: Funding recommended, Funding if possible, Funding not recommended. Ambitionen är att sortera ut tre tydliga grupper av aktiviteter, och där styrelsen på styrelsemötet främst diskuterar aktiviteter inom kategorin Funding if possible. Det beslutades att programcheferna presenterar ett förslag till revidering av utvärderingsprocessen under kommande styrelsemöte. 14 Mötet avslutas Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras insatser och särskilt värden Jorma Aurela för de goda arrangemangen samt förklarade mötet avslutat. Sigurður M. Magnússon Ordförande Patrick Isaksson Mötessekreterare Bilaga 1 Ændringer i NKS arbejdsmåde på baggrund af det indeværende års erfaringer Bilaga 2 Godkänd budget for

5 Bilaga 1 Ændringer i NKS arbejdsmåde på baggrund af det indeværende års erfaringer. De store svingninge i den norske og den svenske krona overfor euro i de förste halvdel af 2009 medförte en del ökonomiske og administrative udfordringer for NKS. Det primære problem skyldes at NKS budget i såvel danske kroner som euro for det kommende år vedtages i november året inden. Valutakurserne ved årskiftet er afgörende for NKS ökonomi i det kommende år, især forholdet mellem den norske og den svenske krone overfor euro idet den danske krone har været stabil overfor euro. Valutakurserne som NKS anvender det kommende år fastlægges ved den officelle kurs den 31. December herved betegnelsen NKS officielle valutakurs. Et notat vedr. NKS officielle valutakurs og dens anvendelse fölger hermed, bilag 1. Valutauroen omkring årsskittet medförte en del ökonomiske vanskeligheder for NKS i indeværende år idet dens svenske og den norske krone faldt betydeligt overfor euro i tiden fra styrelsens möte i november 2008 til årskiftet. Dette medförte et hul i NKS ökonomi der dækkedes via reserven. Efter önske fra NKS ordörer begyndte NKS sekretariat i samarbejde med NKS revisor og NKS orförer at se nærmere på hvordan NKS kunne undgå en lignende situation i fremtiden. På denne baggrund udarbejdede NKS revisor et notat om NKS afregninsgprincipper med hensyn til valutakurser. Revisorens notat samt et indspil fra Norge diskuteredes ved ejernes og styrelsens möde i maj Det besluttedes ved styrelsens maj möte at SEK, NKS revisor og ordförer skulle arbjde videre med sagen under sommeren og komme med et notat til den videre diskussion ved NKS ejer og styrelsesmöte i November Under sommeren og efteråret har der været mange e-post kontakter og samtaler mellem SEK, NKS revisor og ordförer. Der er også indkommet en uddybning af det norske notat ved Martin Höiby som rekommenderer bl. a. mere aktiv valutastyring. Notatet fölger her med, bilag 2. På baggrund af disse kontakter er der fremkommet forlsag til nogle ændringer i NKS arbejdsmåde som er blevet diskuteret med NKS ejere og medlemmer af NKS styrelse ved diverse lejligheder t.ex. ved möte i Stockholm ( LS,SSB) og ved IAEA s GC (LM,OH,AV,MBB samt pr. telefon med JA. Formålet med forslaget er et forsög at optimere den samlede valutarisiko for NKS og NKS ejere primært ved at budget vedtages i begyndelsen af januar og hele bidraget til NKS betales ummiddelabart der efter. På denne baggrund sendte NKS ordförer fölgende e-post den 20. Oktober til NKS övrige ejre. Kære kollega der er behov for at NKS ejere mötes inden styrelsesmötet den 25. november. Vi må diskutere årets erfaringer og diskutere hvordan NKS undgår en lignende situation for fremtiden.

6 Som vedtaget på styrets majmöte har vi (NKS ordförer, NKS revisor, NKS sekretariat ) arbedjet videre med sagen under sommeren. Fra Norge har Martin bidraget med en uddybning af sit notat som vi fik ved styrets majmöte. Som diskuteret med Jorma pr telefon, Lars ved möte i august og Ole,Leif og Michael ved möte under IAEA s GC i september er vi kommet frem til et forslag der blandt andet indebærer fölgende elemeter: 1. styrets novembermöte flyttes til tidligt i januar hvor årets budget vedtages og midler til forskning bevilges - inden mötet kender vi NKS officielle kurs for året samt vore bevillinger 2. at ejernes bidrag til NKS indbetales umiddelbart efter styrets januarmöte ( på bankkonti i de respektive lande ) - derved opnås den ökonomiske stabilitet vi tilstræber 3. faktura i Euro sendes alle tillægsfinansere umiddlebart efter styrets januarmöte 4. mere aktiv valutastyring indföres ved at behov for overförsel af midler i årets löb vurderes umiddelbart efter styrets januarmöte og timing der tilstræber at valutatab undgås implimenteres. 5. NKS ökonomiske system körer indtil videre i DKK men på længere sigt må det vurderes om NKS går over til en Euro baseret ökonomi. Det forventes at NKS ejere tager fromel stilling til forslaget ved deres möte den 24. November. Dette forslag indebærer også en del adminstrative ændringer i NKS arbejdsmåde idet fer ikke er nogen vedtaget budget det förste dage af januar, herunder jfr. NKS revisor at NKS ejere må ved styrets maj/juni möte tilkendegive om de agter at fortsætte samarbejdet vedr. NKS næste år samt tilkendegive de forventede ökonomiske rammer for samarbejdet. Desuden NKS må have en reserve der sikrer at udgifter der vedrörer indeværende år og först forfalder i begyndelsen af det kommende år kan dækkes. Der er også en hel række andre administratve ændringer der bör overvejes i fortsættelsen herunder om Call for Proposals udföres lidt senere på året, text i CfP indföres der redegör for valutaforhold og NKS officielli kurs, valutaforhold præciseres i alle NKS kontrakter om forskning m.v. Wien, 20. November 2009, SMM Bilag 1: Brugen og betydningen af NKS officielle valutakurs ved Finn Physant, NKS sekretariat Bilag 2: Notat om valutaspörsmålet ved Martin Höiby, Stråleværnet

7 / FP Brugen og betydningen af NKS officielle valutakurs: Et par indledende bemærkninger: I de seneste år har såvel ejer- som tillægsfinensierer-bidrag været fastsat i EURO dog har de svenske og norske ejerbidrag i 2009 været fastsat i henholdsvis SEK og NOK. Det samlede budget opstilles dog i DKK, da NKS bogføring foretages i DKK og NKS regnskab føres i DKK og EURO jævnfør den administrative håndbog, afsnit 7.9. Den officielle kurs: Af samme afsnit i den administrative håndbog fremgår, at kursomregning foretages efter den kurs, som er gældende ved begyndelsen af hvert kalenderår. Dette er NKS officielle kurs, som for 2009 kan findes på: Det er dog anført, at NKS kan beslutte, at fastlæggelse af kurs til omregning skal foretages hvert halve år. Dette er dog ikke sket i de år, vi har udført sekretariatsfunktionen, og vi har ikke hørt, at det skulle være sket tidligere. Det har været sædvanlig praksis, at alle bidrag opkræves og afregnes med udgangspunkt i den ved det pågældende kalenderårs begyndelse fastsatte omregningskurs. Det har ligeledes været sædvanlig praksis, at alle aftaler om udgifter til NKS aktiviteter indgås og faktureres i DKK, og i forbindelse med betalingen omregnes leverandørens valuta med den fastsatte omregningskurs. De hidtil anvendte afregningsprincipper: Som allerede nævnt har den hidtidige praksis været, at der ved begyndelsen af hvert kalenderår har været fastsat en omregningskurs på grundlag af de officielle valutakurser pr. 31. december, og at denne omregningskurs herefter har været anvendt som såvel afregningskurs overfor ejernes indbetalinger af bidrag (dog ikke de svenske og norske bidrag i 2009) som faktureringskurs i forbindelse med fakturering af de aftalte beløb til tillægsfinansiererne og som afregningskurs i forbindelse med afregning af samtlige indtægter og udgifter i det følgende kalenderår. Disse afregningsprincipper har således haft den konsekvens, at valutakursrisikoen for hele det pågældende kalenderår har ligget hos ejerne (dog ikke den svenske og norske i 2009), tillægsfinansiererne og leverandørerne til NKS.

8 Konsekvenser for NKS: For NKS har de hidtil anvendte afregningsprincipper haft den meget store fordel, at økonomistyringen har været forholdsvis enkel, idet alle indtægter har ligget helt fast, når først omregningskursen har været fastlagt. Da det samtidig har været sædvanlig praksis, at alle aftaler om udgifter til NKS aktiviteter indgås og faktureres i DKK, og omregnes i forbindelse med betalingen til leverandørens valuta med den fastsatte omregningskurs, har NKS i princippet ikke haft nogen valutarisiko. Fundamentalt har NKS officielle valutakurs samtidig været en måde at føre NKS regnskab som ét regnskab i én valuta med let adgang til omregning til andre valutaer. Historisk bemærkning: I de ca. 14 år, vi har udført sekretariatsfunktionen, har NKS officielle valutakurs - og afregningsprincipper i øvrigt - ikke givet anledning til, at ejerne har måttet lave ekstra indbetalinger. Det har i praksis vist sig, at i år, der valutamæssigt har været ugunstigt for en ejer, i forhold til den officielle NKS-kurs, har leverandører i den samme ejers land nydt godt af nominelt større udbetalinger ved omregninger til DKK (EURO) altså tendentielt en form for national udligning. Eksempel på betaling spørgsmål og svar: Spørgsmål - SSM betaler x SEK, der indsættes på bankkonto i Sverige; dette svarer til y DKK ifølge dagens kurs; Nogle måneder senere kommer der en faktura fra en svensk projektdeltager på z DKK, for eksempel 5% af SSM s bidrag, der skal betales fra den svenske konto. Afhængig af hvordan forholdet mellem den danske og svenske krone har ændret sig kan dette " koste " mere eller mindre i SEK, end da SSM indbetalte, det vil sige mere eller mindre end 5 % af SSMs bidrag. - Hvordan løser NKS dette? Svar - NKS betaler til den svenske projektdeltager fra den svenske konto beløbet på z danske kroner omregnet til SEK ved NKS officielle valutakurs omregning i 2009: 1 SEK = DKK. 5. november 2009 Finn Physant NKS sekretariatet

9

10

11 Bilaga 2 Budget for 2010 Beslut Belopp är i og DKK = DKK Förslag: Budget 2010 Budget 2010 Budget 2009 DKK DKK d R-delen Aktiviteter Arvode PC Resor PC Samordning Resor yngre forskare R totalt B-delen Aktiviteter Reservation til maj Arvode PC Resor PC Samordning Resor yngre forskare B totalt Moms Övergångsreserv Momsreserv totalt Gemensamt Div gemensamt Historik Gemensamt totalt Övrigt Arvode sekr Arvode ordf Resor (ej PC) Övrigt totalt TOTALT Förväntade intäkter enl bilaga 1 Överskott

12 Budget 2010 d Specifikation av div. gemensamt Alla belopp är i danska kronor (DKK) Budget 2010 Budget 2009 Gemensamt Rapporter, förbrukningsmat Porto, avgifter Utrustning Internet Revision, rådgivning Informationsmaterial Diverse utgifter Gemensamt total

13 Bilaga 1 - Budget - indtægter 2010 d SEK, NOK, og DKK Budget 2010 Bidrag 2009 evt. incl. 3% tillæg ved dagskurser SSM SEK = DKK TEM EUR = DKK BRS EUR = DKK GR EUR = DKK NRPA NOK = DKK Total DKK DKK Total DKK EURO Fortum TVO Fennovoima IFE KSU Forsmark Vattenfall OKG Total EURO Total DKK Samlet DKK-kurs = d SEK-DKK-kurs = 0,7214 d NOK-DKK-kurs = 0,8884 d

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003 NKS(03)7 2003-11-24 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(09)7 2009-11-23 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(08)6 2008-12-10 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Generalforsamling 18 marts 2012. Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder

Generalforsamling 18 marts 2012. Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder Årsberetning 2011 Generalforsamling 18 marts 2012 Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder DANSK KOLONI- OG SØMANDS KIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for 2011 Den danske

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG

2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning 2013 Generalforsamling 16 marts 2014 Den Danske Kirke efter renoveringen 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE 2013 Den

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

REFERAT, DNHL PRÆSIDIEMØDE

REFERAT, DNHL PRÆSIDIEMØDE Deltagere: - 1 - (4) REFERAT, DNHL PRÆSIDIEMØDE Lørdag den 4. oktober 2008 på Bispebjerg Hospital, Danmark Lars-Göran Bengtsson (LGB), præsident, SSIF Otto Lauritzen (OL), kasserer, de norske foreninger

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal Sameje-overenskomst vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal 23. november 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Ejerkreds... 3 1.2 Stiftelse... 3 1.3 Generalforsamling... 3 2. Brugsret og udlån...

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Generalforsamling 20 marts 2011. Jubilæumsfest den 28 februar 2010 25 år i Änggården

Generalforsamling 20 marts 2011. Jubilæumsfest den 28 februar 2010 25 år i Änggården Årsberetning 2010 Generalforsamling 20 marts 2011 Jubilæumsfest den 28 februar 2010 25 år i Änggården DANSK KOLONI- OG SØMANDS KIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Formandens beretning for 2010

Læs mere

Benchmarkingaf Facilities Management

Benchmarkingaf Facilities Management Benchmarkingaf Facilities Management DFM Benchmarking medlemsmøde 18. marts 2010 Agenda FM trends FM Benchmarking Afrunding og spørgsmål 2 Nogle af de største udfordringer vores kunder har lige nu Strategi

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv

Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv NVF-ITS DK Mødereferat af 12. jun. 2014 1 (10) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/2 Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00 Sted: Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00. SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S

Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00. SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S NVF-ITS DK Mødereferat af 3. mar. 2014 1 (6) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/1 Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00 Sted: SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S Mødeorganisator:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

ReflexZoner 3-2015. Förbundstidning för SFRF:s medlemmar

ReflexZoner 3-2015. Förbundstidning för SFRF:s medlemmar ReflexZoner 3-2015 Förbundstidning för SFRF:s medlemmar zonterapi.nu Styrelsemöte i Boberg, Falkenberg 9-11 oktober Christina J. välkomnar oss på fredag eftermiddag och vi ska jobba med bl.a. Fortbildningsdagarna!

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere