Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009"

Transkript

1 UTKAST NKS(09) Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009 Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Kaare Ulbak, Lars Martiny, Jorma Aurela, Antti Daavittila, Risto Sairanen, Nici Bergroth, Raimo Mustonen, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Atle Valseth, Lars Gunsell, Leif Moberg, Anna Maria Blixt Buhr, Justin Gwynn och Patrick Isaksson (mötessekreterare). 1 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna. Två nya styrelsemedlemmar hälsades välkomna, Lars Martiny från Risö som ersätter Benny Majborn. Dessutom hälsades Bjørn Thorlaksen från Beredskabsstyrelsen välkommen som en tillfällig ersättare Michael Boesgaard Brøndel samt Anna Maria Blixt Buhr som en tillfällig ersättare för Synnöve Sundell-Bergman och Raimo Mustonen som också deltog i mötet från finsk sida. 2 Praktiska frågor Jorma Aurela, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor. Patrick Isaksson utsågs till mötessekreterare. 3 Godkännande av agendan Agendan godkändes utan ändringar av styrelsen. 4 Referat från styrelsemötet på SIS i Köpenhamn 28 maj 2009 Efter att ordförande gått igenom referatet från styrelsemötet på SIS den 28 maj 2009 inkom en justering i närvarolistan. Referatet godkändes i sin justerade form av styrelsen. 5 Nyheter sedan förra mötet a) Jorma Aurela presenterade en rapport från ägarmötet den 24 november Mot bakgrund av det finansiellt besvärliga året 2009 har en ny arbetsform diskuterats

2 som går ut på att hålla styrelsemötet för fastställandet av årets aktiviteter i januari. Fördelen skulle vara att styrelsen då har full kunskap och insikt i den tillgängliga budgeten och kan föra över medel till NKS omgående. Ett vårmöte föreslås hållas i Kastrup i juni. Vidare så diskuterades en övergång till Eurobaserad NKSekonomi, men den förändringen ligger fortfarande på diskussionsstadiet. År 2010 blir ett övergångsår mot den nya arbetsformen. Se även punkt 6. b) Nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer rapporterades. c) Ordföranden rapporterade vad som hänt på sekretariatssidan sedan förra mötet inklusive informationsverksamheten. Annette Lemmens har slutat och ordföranden har haft täta kontakter med FRIT för att följa upp och stödja den administrativa delen av NKS-arbetet. Även mot revisorn har kontakterna varit ovanligt intensiva på grund av både valutaproblematiken och förändringarna på FRIT. Revisorn har i förhand granskat alla beslut. 6 Förslag på förändring av NKS arbetsstruktur mot bakgrund av senaste årets erfarenheter Ordföranden presenterade ett förslag på förändring av NKS arbetsstruktur som ett sätt att hantera 2009 års valutaoro och NKS finansiella osäkerhet. Förslaget går ut på att flytta NKS styrelsemöte från november till januari påföljande år. I januari månad är NKS officiella växlingskurs känd vilket medför att budgeten är bestämd och att ingen osäkerhet föreligger. Efter styrelsemötet i januari överför ägarna omedelbart medel till respektive konto. Vårens styrelsemöte skjuts fram till juni. Förslaget förväntas inte få några större implikationer på tidsramarna för aktiviteterna jämfört med dagens struktur. Styrelsen ansåg att det är viktigt att den nya strukturen kommuniceras ut ordentligt så att aktivitetsledare och andra får tillräcklig tid att planera och justera tidsramar inom respektive projekt. Styrelsen godkände förslaget. Se bilaga 1 för det notat kring förslaget som har tilldelats styrelsen innan styrelsemötet. 7 Ekonomisk status 2009 Ordföranden presenterade en ekonomisk statusrapport. Reserven ligger i det nedre spannet av vad som är önskvärt, men det negativa belopp som står till styrelsens disposition ska ses som en ren teknikalitet. Travel fund har inte blivit utnyttjad i önskad grad. Inga synpunkter framfördes från styrelsen gällande den ekonomiska situationen. 8 Avtalsfrågor Ordförande föreslog att avtalen med programcheferna förlängs ett år, och där avtalen löper per kalenderår. Även avtalet med FRIT/sekretariatet i Risö föreslog förlängas från 1 juli 2010 till 30 juni Styrelsen godkände förslaget. Ordföranden skriver under kontrakten å NKS vägnar efter årskiftet. 9 R-delen: status och nya aktiviteter Patrick Isaksson presenterade en statusrapport och därefter presenterades de inkomna förslagen för år Sammanlagt hade 13 förslag inkommit. Följande budget föreslogs för R-delen för 2010 (alla belopp i kdkk): Decom-Sem 100 DIGREL 200 IACIP 300 INCOSE 300 MOSACA NROI 550 2

3 POOL 550 Den totala budgeten som föreslogs är således på 2500 kdkk. Se budgetbeslut under pkt B-delen: status och nya aktiviteter Justin Gwynn presenterade först en statusrapport över pågående aktiviteter och därpå förslag på justeringar i Travel fund: Travel fund ska täcka reskostnader, logi och eventuella konferensavgifter och Travel fund ska inte täcka traktamenten. Styrelsen godkände justeringarna. Därefter presenterade programchefen de inkomna förslagen till aktiviteter för 2010 samt rekommendationer för finansiering av dessa. Sammanlagt hade 15 förslag inkommit. Följande budget föreslogs för B-delen (alla belopp i kdkk) till utdelning vid detta möte: BIONCA 300 GammaSem 402 MareNuc 340 Methode MS 470 PardNor 370 PianoLib 320 PONPP 300 Totalsumman är på 2502 kdkk. Det föreslogs också att 500 kdkk utdelas ur 2009 år budget till RADPAST. Förslaget baseras på ett beslut från förra styrelsemötet i vilket RADPAST skulle erhålla medel om de inkluderade en dansk partner. Se budgetbeslut under pkt Budget 2009 Ordföranden presenterade ett reviderat budgetförslag för den samlade verksamheten daterat I förslaget tilldelas R-delen 2500 kdkk till aktiviteter samt B- delen 2502 kdkk till aktiviteter. Finansieringen av RADPAST med 500 kdkk tas från 2009 års budget. Styrelsen godkände det föreliggande reviderade budgetförslaget. Den godkända budgeten bifogas detta referat, bilaga 2. Budgeten är godkänd under förutsättning att förväntade anslag till NKS ägare erhålls och kan dessutom justeras på grund av valutaförändringar vid årsskiftet. NKS ordföranden sänder så snart som möjligt efter årsskiftet ut en slutlig budget till styrelsen, med eventuella förslag på justeringar, via silent procedure. Styrelsen beslutade att eventuella justeringar ska avräknas i procent på alla budgetposter sånär som på NKS SEK. Styrelsen beslutade vidare att ordförandes honorar och resekostnader sammanförs till en budgetpost i den ekonomiska redovisningen och presenteras hopslaget. Detta frångår den praxis som gällt tidigare då posterna har redovisats separat. 12 Nästa möte Ordföranden föreslog att nästa styrelsemöte hålls i Kastrup, Danmark. Då revisorn kan delta den 2/6 beslutades att mötet ska hållas detta datum. Styrelsemötet efter vårens maj/juni möte hålls enligt den nya strukturen i Stockholm januari Värd för mötet är SSM. Styrelsen beslutade att hålla mötet den 10/1-11/ Övriga frågor Det beslutades att NKS arbetsspråk på styrelsemöten framöver ska hållas på engelska. Referat och agenda skrivs tills vidare på svenska. 3

4 Det beslutades att NKS kommer att köpa en utställningsplats på IRPA kongressen i Helsingfors i juni Raimo Mustonen ska föreslå lämplig plats. Detaljer kring närvaro och plats kommer att utvecklas senare i samarbete mellan Raimo, NKS ordföranden samt programcheferna. NKS är villig att stödja unga forskare som besöker konferensen via Travel fund. Det beslutades att NKS ska bidra med att kommunicera ut 2012 års PSA-konferens (PSAM12) som kommer att hållas i Finland. Nici Bergroth förmedlar kontakt mellan ansvarig PC-R och PSA-konferensarrangör. Det beslöts att utvärderingsprocessen förfinas på så sätt att ansvarig styrelsemedlem rangordnar inkomna förslag i syfte att ge en helhetssyn på inkomna förslag. Det föreslogs att det till rangordningen inkluderas tre omdömen enligt: Funding recommended, Funding if possible, Funding not recommended. Ambitionen är att sortera ut tre tydliga grupper av aktiviteter, och där styrelsen på styrelsemötet främst diskuterar aktiviteter inom kategorin Funding if possible. Det beslutades att programcheferna presenterar ett förslag till revidering av utvärderingsprocessen under kommande styrelsemöte. 14 Mötet avslutas Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras insatser och särskilt värden Jorma Aurela för de goda arrangemangen samt förklarade mötet avslutat. Sigurður M. Magnússon Ordförande Patrick Isaksson Mötessekreterare Bilaga 1 Ændringer i NKS arbejdsmåde på baggrund af det indeværende års erfaringer Bilaga 2 Godkänd budget for

5 Bilaga 1 Ændringer i NKS arbejdsmåde på baggrund af det indeværende års erfaringer. De store svingninge i den norske og den svenske krona overfor euro i de förste halvdel af 2009 medförte en del ökonomiske og administrative udfordringer for NKS. Det primære problem skyldes at NKS budget i såvel danske kroner som euro for det kommende år vedtages i november året inden. Valutakurserne ved årskiftet er afgörende for NKS ökonomi i det kommende år, især forholdet mellem den norske og den svenske krone overfor euro idet den danske krone har været stabil overfor euro. Valutakurserne som NKS anvender det kommende år fastlægges ved den officelle kurs den 31. December herved betegnelsen NKS officielle valutakurs. Et notat vedr. NKS officielle valutakurs og dens anvendelse fölger hermed, bilag 1. Valutauroen omkring årsskittet medförte en del ökonomiske vanskeligheder for NKS i indeværende år idet dens svenske og den norske krone faldt betydeligt overfor euro i tiden fra styrelsens möte i november 2008 til årskiftet. Dette medförte et hul i NKS ökonomi der dækkedes via reserven. Efter önske fra NKS ordörer begyndte NKS sekretariat i samarbejde med NKS revisor og NKS orförer at se nærmere på hvordan NKS kunne undgå en lignende situation i fremtiden. På denne baggrund udarbejdede NKS revisor et notat om NKS afregninsgprincipper med hensyn til valutakurser. Revisorens notat samt et indspil fra Norge diskuteredes ved ejernes og styrelsens möde i maj Det besluttedes ved styrelsens maj möte at SEK, NKS revisor og ordförer skulle arbjde videre med sagen under sommeren og komme med et notat til den videre diskussion ved NKS ejer og styrelsesmöte i November Under sommeren og efteråret har der været mange e-post kontakter og samtaler mellem SEK, NKS revisor og ordförer. Der er også indkommet en uddybning af det norske notat ved Martin Höiby som rekommenderer bl. a. mere aktiv valutastyring. Notatet fölger her med, bilag 2. På baggrund af disse kontakter er der fremkommet forlsag til nogle ændringer i NKS arbejdsmåde som er blevet diskuteret med NKS ejere og medlemmer af NKS styrelse ved diverse lejligheder t.ex. ved möte i Stockholm ( LS,SSB) og ved IAEA s GC (LM,OH,AV,MBB samt pr. telefon med JA. Formålet med forslaget er et forsög at optimere den samlede valutarisiko for NKS og NKS ejere primært ved at budget vedtages i begyndelsen af januar og hele bidraget til NKS betales ummiddelabart der efter. På denne baggrund sendte NKS ordförer fölgende e-post den 20. Oktober til NKS övrige ejre. Kære kollega der er behov for at NKS ejere mötes inden styrelsesmötet den 25. november. Vi må diskutere årets erfaringer og diskutere hvordan NKS undgår en lignende situation for fremtiden.

6 Som vedtaget på styrets majmöte har vi (NKS ordförer, NKS revisor, NKS sekretariat ) arbedjet videre med sagen under sommeren. Fra Norge har Martin bidraget med en uddybning af sit notat som vi fik ved styrets majmöte. Som diskuteret med Jorma pr telefon, Lars ved möte i august og Ole,Leif og Michael ved möte under IAEA s GC i september er vi kommet frem til et forslag der blandt andet indebærer fölgende elemeter: 1. styrets novembermöte flyttes til tidligt i januar hvor årets budget vedtages og midler til forskning bevilges - inden mötet kender vi NKS officielle kurs for året samt vore bevillinger 2. at ejernes bidrag til NKS indbetales umiddelbart efter styrets januarmöte ( på bankkonti i de respektive lande ) - derved opnås den ökonomiske stabilitet vi tilstræber 3. faktura i Euro sendes alle tillægsfinansere umiddlebart efter styrets januarmöte 4. mere aktiv valutastyring indföres ved at behov for overförsel af midler i årets löb vurderes umiddelbart efter styrets januarmöte og timing der tilstræber at valutatab undgås implimenteres. 5. NKS ökonomiske system körer indtil videre i DKK men på længere sigt må det vurderes om NKS går over til en Euro baseret ökonomi. Det forventes at NKS ejere tager fromel stilling til forslaget ved deres möte den 24. November. Dette forslag indebærer også en del adminstrative ændringer i NKS arbejdsmåde idet fer ikke er nogen vedtaget budget det förste dage af januar, herunder jfr. NKS revisor at NKS ejere må ved styrets maj/juni möte tilkendegive om de agter at fortsætte samarbejdet vedr. NKS næste år samt tilkendegive de forventede ökonomiske rammer for samarbejdet. Desuden NKS må have en reserve der sikrer at udgifter der vedrörer indeværende år og först forfalder i begyndelsen af det kommende år kan dækkes. Der er også en hel række andre administratve ændringer der bör overvejes i fortsættelsen herunder om Call for Proposals udföres lidt senere på året, text i CfP indföres der redegör for valutaforhold og NKS officielli kurs, valutaforhold præciseres i alle NKS kontrakter om forskning m.v. Wien, 20. November 2009, SMM Bilag 1: Brugen og betydningen af NKS officielle valutakurs ved Finn Physant, NKS sekretariat Bilag 2: Notat om valutaspörsmålet ved Martin Höiby, Stråleværnet

7 / FP Brugen og betydningen af NKS officielle valutakurs: Et par indledende bemærkninger: I de seneste år har såvel ejer- som tillægsfinensierer-bidrag været fastsat i EURO dog har de svenske og norske ejerbidrag i 2009 været fastsat i henholdsvis SEK og NOK. Det samlede budget opstilles dog i DKK, da NKS bogføring foretages i DKK og NKS regnskab føres i DKK og EURO jævnfør den administrative håndbog, afsnit 7.9. Den officielle kurs: Af samme afsnit i den administrative håndbog fremgår, at kursomregning foretages efter den kurs, som er gældende ved begyndelsen af hvert kalenderår. Dette er NKS officielle kurs, som for 2009 kan findes på: Det er dog anført, at NKS kan beslutte, at fastlæggelse af kurs til omregning skal foretages hvert halve år. Dette er dog ikke sket i de år, vi har udført sekretariatsfunktionen, og vi har ikke hørt, at det skulle være sket tidligere. Det har været sædvanlig praksis, at alle bidrag opkræves og afregnes med udgangspunkt i den ved det pågældende kalenderårs begyndelse fastsatte omregningskurs. Det har ligeledes været sædvanlig praksis, at alle aftaler om udgifter til NKS aktiviteter indgås og faktureres i DKK, og i forbindelse med betalingen omregnes leverandørens valuta med den fastsatte omregningskurs. De hidtil anvendte afregningsprincipper: Som allerede nævnt har den hidtidige praksis været, at der ved begyndelsen af hvert kalenderår har været fastsat en omregningskurs på grundlag af de officielle valutakurser pr. 31. december, og at denne omregningskurs herefter har været anvendt som såvel afregningskurs overfor ejernes indbetalinger af bidrag (dog ikke de svenske og norske bidrag i 2009) som faktureringskurs i forbindelse med fakturering af de aftalte beløb til tillægsfinansiererne og som afregningskurs i forbindelse med afregning af samtlige indtægter og udgifter i det følgende kalenderår. Disse afregningsprincipper har således haft den konsekvens, at valutakursrisikoen for hele det pågældende kalenderår har ligget hos ejerne (dog ikke den svenske og norske i 2009), tillægsfinansiererne og leverandørerne til NKS.

8 Konsekvenser for NKS: For NKS har de hidtil anvendte afregningsprincipper haft den meget store fordel, at økonomistyringen har været forholdsvis enkel, idet alle indtægter har ligget helt fast, når først omregningskursen har været fastlagt. Da det samtidig har været sædvanlig praksis, at alle aftaler om udgifter til NKS aktiviteter indgås og faktureres i DKK, og omregnes i forbindelse med betalingen til leverandørens valuta med den fastsatte omregningskurs, har NKS i princippet ikke haft nogen valutarisiko. Fundamentalt har NKS officielle valutakurs samtidig været en måde at føre NKS regnskab som ét regnskab i én valuta med let adgang til omregning til andre valutaer. Historisk bemærkning: I de ca. 14 år, vi har udført sekretariatsfunktionen, har NKS officielle valutakurs - og afregningsprincipper i øvrigt - ikke givet anledning til, at ejerne har måttet lave ekstra indbetalinger. Det har i praksis vist sig, at i år, der valutamæssigt har været ugunstigt for en ejer, i forhold til den officielle NKS-kurs, har leverandører i den samme ejers land nydt godt af nominelt større udbetalinger ved omregninger til DKK (EURO) altså tendentielt en form for national udligning. Eksempel på betaling spørgsmål og svar: Spørgsmål - SSM betaler x SEK, der indsættes på bankkonto i Sverige; dette svarer til y DKK ifølge dagens kurs; Nogle måneder senere kommer der en faktura fra en svensk projektdeltager på z DKK, for eksempel 5% af SSM s bidrag, der skal betales fra den svenske konto. Afhængig af hvordan forholdet mellem den danske og svenske krone har ændret sig kan dette " koste " mere eller mindre i SEK, end da SSM indbetalte, det vil sige mere eller mindre end 5 % af SSMs bidrag. - Hvordan løser NKS dette? Svar - NKS betaler til den svenske projektdeltager fra den svenske konto beløbet på z danske kroner omregnet til SEK ved NKS officielle valutakurs omregning i 2009: 1 SEK = DKK. 5. november 2009 Finn Physant NKS sekretariatet

9

10

11 Bilaga 2 Budget for 2010 Beslut Belopp är i og DKK = DKK Förslag: Budget 2010 Budget 2010 Budget 2009 DKK DKK d R-delen Aktiviteter Arvode PC Resor PC Samordning Resor yngre forskare R totalt B-delen Aktiviteter Reservation til maj Arvode PC Resor PC Samordning Resor yngre forskare B totalt Moms Övergångsreserv Momsreserv totalt Gemensamt Div gemensamt Historik Gemensamt totalt Övrigt Arvode sekr Arvode ordf Resor (ej PC) Övrigt totalt TOTALT Förväntade intäkter enl bilaga 1 Överskott

12 Budget 2010 d Specifikation av div. gemensamt Alla belopp är i danska kronor (DKK) Budget 2010 Budget 2009 Gemensamt Rapporter, förbrukningsmat Porto, avgifter Utrustning Internet Revision, rådgivning Informationsmaterial Diverse utgifter Gemensamt total

13 Bilaga 1 - Budget - indtægter 2010 d SEK, NOK, og DKK Budget 2010 Bidrag 2009 evt. incl. 3% tillæg ved dagskurser SSM SEK = DKK TEM EUR = DKK BRS EUR = DKK GR EUR = DKK NRPA NOK = DKK Total DKK DKK Total DKK EURO Fortum TVO Fennovoima IFE KSU Forsmark Vattenfall OKG Total EURO Total DKK Samlet DKK-kurs = d SEK-DKK-kurs = 0,7214 d NOK-DKK-kurs = 0,8884 d

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta Til NKS-sekretariatet c/o FRIT Frederiksborgvej 399 FRI-776, Box49 4000 Roskilde Ernst & Younq Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ro's Torv 53 4000 Roskilde Denmark Tel: +45 46 33 30 30 Fax: +45 46

Læs mere

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004 NKS(04)10 2005-05-12 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Lillestrøm 12 maj 2005

Referat fra styrelsemötet i Lillestrøm 12 maj 2005 NKS(05)3 2005-08-26 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003

Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003 NKS(03)4 2003-05-28 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggis rannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 28 maj 2009

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 28 maj 2009 NKS(09)4 2009-06-30 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003 NKS(03)7 2003-11-24 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 17 november 2005

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 17 november 2005 NKS(05)8 2005-12-21 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Regnskab. for. Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-sekretariatet FRIT

Regnskab. for. Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-sekretariatet FRIT Sekretariatet 2008-03-11 NKS(08)1 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 6. marts 2007 vedrørende årsregnskabet for 2006 (side 60-66) 1. Identifikation af det

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 26. marts 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 (side 75-81) Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede årsrapport

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af den 25. marts 2010 vedrørende årsregnskabet for 2009 (side 82-88) Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 5. december 2012-6. december 2012 Mødested Ved Stranden 18, Köpenhamn Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 22. februar 2013 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(09)7 2009-11-23 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(08)6 2008-12-10 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

Generalforsamling 18 marts 2012. Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder

Generalforsamling 18 marts 2012. Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder Årsberetning 2011 Generalforsamling 18 marts 2012 Seniormad torsdag den 1 marts 2012 Foto: Erik Reder DANSK KOLONI- OG SØMANDS KIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for 2011 Den danske

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008.

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. Nordlekrådet Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Eivor Wallinvirta 21.11. kl. 20.15 2. Konstaterande

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

1. Mødet åbnes Eivor Wallinvirta hilste styrelsen velkommen i Lahti. Agne Svantesson takkede for hilsenen fra sidste møde.

1. Mødet åbnes Eivor Wallinvirta hilste styrelsen velkommen i Lahti. Agne Svantesson takkede for hilsenen fra sidste møde. Referat af styrelsesmøde d. 28.-29. juni 2009 1. Mødet åbnes Eivor Wallinvirta hilste styrelsen velkommen i Lahti. Agne Svantesson takkede for hilsenen fra sidste møde. 2. Konstaterande av närvaro och

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Administrativ håndbog

Administrativ håndbog NKS(06)4 2006-05-31 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009 - 1 - - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDEBREV FEBRUAR 2009 Kære medlemmer i NCCS! Igen nærmer vi os forårets komme og dermed tiden for NCCS årlige konference. I år afholdes konferencen

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

2.. Da ingen anden havde lyst til at påtage sig hvervet besluttede ordførende selv at påtage sig det.

2.. Da ingen anden havde lyst til at påtage sig hvervet besluttede ordførende selv at påtage sig det. Tilstede: Stig Broman, Rune Tedblad, Christer Blom, Thomas Bauer,Björn Olofsson, Ulf Jensen, Anne Gro Bauer-Nilssen Tove Sadolin, Ingela Björkner, Lars Ehnbom, Jens Ole Jespersen. 1. af ordførende. 2..

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016.

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Indsamling,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG

2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning 2013 Generalforsamling 16 marts 2014 Den Danske Kirke efter renoveringen 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE 2013 Den

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning. Valuta

AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning. Valuta AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning Valuta Indholdsfortegnelse 1. Valuta...2 Formål...2 Forudsætninger...2 Udgivet den 31. marts 2008 Side 1 af 11 sider 1. Valuta Formål 1. Som udgangspunkt håndterer

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden.

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden. Nordisk Råd J-Nr: 05-952-07 Dato: 22. september 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 20. september kl. 09.30 12.00 & kl. 13.00 15.30 i Lahti, Finland Lokale: Sibeliushuset,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0120 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER NØ (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Den Danske Rejsegruppe Filial af Svenska Resegruppen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Ny mælkeafregning i Arla Foods 2003

Ny mælkeafregning i Arla Foods 2003 Ny mælkeafregning i Arla Foods 2003 Ny mælkeafregning fra og med oktober Arla Foods oktober 2003 Den 1. oktober 2003 indfører vi i Arla Foods en ny fælles afregningsmodel for vores danske og svenske andelshavere.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Nordisk Kulturfonds styremøde

Nordisk Kulturfonds styremøde Protokol Nr. 177, 2015 Nordisk Kulturfonds styremøde 20/11 2015 DELTAGERE Danmark Mogen Jensen, medlem af Folketinget Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Kulturstyrelsen Finland Paavo Arhinmäki,

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats)

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats) Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 25. juni 2013 Mødested Flensburg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE Fra: Helskov, Niels Modtaget: 20-03-2003 10: 15:57 Til: UM - Komcenter Cc: danishembassy@pronet.hu, Official Mailbox, Dublin Embassy,

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

1.0 Konstituering. Referat Årsmøde Konsekvenspedagogisk Forum Vitskøl kloster 24. april 2009

1.0 Konstituering. Referat Årsmøde Konsekvenspedagogisk Forum Vitskøl kloster 24. april 2009 Referat Årsmøde Konsekvenspedagogisk Forum Vitskøl kloster 24. april 2009 Formand for reference og koordineringsgruppen i Konsekvenspedagogisk Forum Ove Ryland Ønsket velkommen til årsmøde og årskonferencen

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: 23.06.15 Tidspunkt: kl. 8 15.30 Sted: Lokale 6 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Mandag den 9. januar 2017 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Mandag den 9. januar 2017 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 9. januar 2017 Hermed indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde: Dagsorden: Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013. Prisvärda Polenresor med... giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01.

POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013. Prisvärda Polenresor med... giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01. Prisvärda Polenresor med... POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013 giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01.2014 Stockholm København POLISH BALTIC SHIPPING Co. YSTAD - ŚWINOUJŚCIE

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum Til stede: Elin Jakobsen, Nina Smed, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Curt Mikkelsen,

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Status 26/11 Regnskab for SSLUG 2005

Status 26/11 Regnskab for SSLUG 2005 Udkast til regnskab for SSLUG 2005 status 26/11-2005 1/6 Kasserer i 2005 i SSLUGs bestyrelse: 1. januar 2005 1. december 2005: Peter Toft, Mosebakken 23, 2670 Greve 1. december 2005 31. december 2004:

Læs mere