Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 1. august 2007 EM 2007/34 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Det er Landsstyrets opfattelse, at tiden nu er inde til at ophæve sambeskatningen af samlevende ægtefæller. Forslagets 1, nr. 1, (ændring af landstingslovens 10) er en direkte følge heraf. Forslaget skal ses i sammenhæng med de forslag til ændringer vedrørende ophævelsen af sambeskatning af samlevende ægtefæller som fremgår af forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat, som også er fremsat på efterårssamlingen 2007 (EM 2007/xx). Under behandlingen på Landstingets efterårssamling i 2006 af forslag til landstingslov om forvaltning af skatter (EM 2006/29) tilkendegav Landsstyret at ville undersøge mulighederne for at fritage visse skatteydere for at indsende selvangivelser, og i stedet lade skatteforvaltningen udsende skatteansættelser til de pågældende. Flere af Landstingets partier udtrykte sympati for disse overvejelser. Undersøgelserne har resulteret i ændringerne foreslået i 1, nr Lovforslagets hovedpunkter Forslaget er ikke helt så vidtgående, som det blev tilkendegivet under EM 2006/29, idet alle fortsat vil modtage både en selvangivelse og en skatteansættelse. Til forskel fra i dag vil selvangivelserne være fortrykt med de oplysninger om lønindkomster med videre, som skatteforvaltningen er i besiddelse af. Herved vil mange især lønmodtagere kunne nøjes med at kontrollere, om de fortrykte oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Er dette tilfældet, behøver skatteyderne ikke foretage sig yderligere og vil senere modtage en skatteansættelse. Er oplysningerne forkerte, eller mangler der oplysninger, skal skatteyderne udfylde selvangivelsen med de korrekte eller de manglende oplysninger og underrette skatteforvaltningen herom senest den 1. maj for det pågældende år. Fordelene ved fortrykte selvangivelser bliver større, jo flere korrekte oplysninger skatteforvaltningen er i stand til at anføre på selvangivelserne. Landsstyret forslås derfor bemyndiget til at fastsætte regler om, at arbejdsgivere, kommuner, Grønlands Hjemmestyre, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, banker med videre årligt skal

2 indberette en række forskellige oplysninger til skatteforvaltningen. Der er i alle tilfælde tale om oplysninger, som med fordel kan fremgå af en fortrykt selvangivelse. For visse oplysningers vedkommende foreslås, at indberetningspligten alene skal omfatte kommunerne og Grønlands Hjemmestyre, jf. eksempelvis forslaget til 33 a, stk. 1. Dette skyldes hensynet til, at for dele af erhvervslivet vil en pligt til at indberette de pågældende oplysninger medføre byrder, der overstiger fordelene ved at oplysningerne bliver indberettet. Kommunernes og Grønlands Hjemmestyres regnskabssystemer må i denne sammenhæng anses for så udbyggede, at en indberetningspligt ikke vil stå i et misforhold til fordelene. Selv om erhvervslivet ikke pålægges indberetningspligt vedrørende disse oplysninger, vil skatteforvaltningen i konkrete tilfælde kunne afkræve virksomhederne de pågældende oplysninger til brug for ligningen i medfør af reglerne i landstingslovens kapitel 14 om adgang til oplysninger m.v. Landsstyret påregner at sætte disse indberetningspligter i kraft, efterhånden som de indberetningspligtiges edb-systemer med videre må antages at kunne håndtere indberetningsrutinerne. Landsstyret forventer, at dette vil ske senest ved udgangen af 2008, hvorfor selvangivelsen for 2008 forventes at omfatte alle de oplysninger, som er indeholdt i forslaget, mens omfanget af de fortrykte oplysninger på selvangivelsen for 2007 vil være færre. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De nye indberetningspligter skønnes at medføre øgede udgifter i størrelsesordenen kr. til tilpasning af kommunernes og Grønlands Hjemmestyres edbsystemer. For så vidt angår tilpasningen af Grønlands Hjemmestyres edb-systemer, forudsættes disse afholdt inden for de eksisterende bevillinger. Stigningen i antallet af indberettede oplysninger vil frigøre en del af de ressourcer, som i dag anvendes i forbindelse med ligningen af ikke mindst lønmodtagere. Disse ressourcer forventes i stedet anvendt til kontrol af arbejdsgivere og andre indberetningspligtige med henblik på at sikre, at de foretagne indberetninger er korrekte og fyldestgørende. Samlet set forventes ændringen at resultere i en højere kvalitet i ligningsarbejdet. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget skønnes at medføre øgede udgifter for erhvervslivet i størrelsesordenen kr. til edb-systemer og administration af de nye indberetningspligter. 5. De miljø- og naturmæssige konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have konsekvenser for naturen eller miljøet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne

3 Forslaget vil medføre lettelser for især lønmodtagere, som fremover kan nøjes med at kontrollere, om de fortrykte oplysninger på selvangivelsen er korrekte og fyldestgørende. 7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre Forslaget har ikke direkte rigsfællesskab- eller selvstyreaspekter. Forslaget har dog til formål at rationalisere, effektivisere og kvalificere den offentlige forvaltning af skatteområdet og herigennem styrke grundlaget for udviklingen af selvstyre. 8. Høring af myndigheder og organisationer Forslaget har været til høring hos samtlige direktorater, KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), ILIK, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), Atorfillit Kattuffiat (AK), KNAPK, Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiisut (SPS), Deloitte og Grønlands Revisionskontor. Der er modtaget høringssvar fra SIK, KANUKOKA, ILIK, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, AK, NUSUKA, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Sundhed, Råstofdirektoratet, Familiedirektoratet og KIIP. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer. Modtagne høringssvar er tilstillet Skatte- og Afgiftsudvalget. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Ændringsforslaget medfører, at der fremover skal udarbejdes 2 selvangivelser for ægtefæller i stedet for blot én. Skatteforvaltningen kan efter henvendelse fra en nuværende eller forhenværende ægtefælle udlevere oplysninger om den skattepligtiges egen og ægtefællens selvangivelser og ansættelse af indkomst for indkomstår, hvori de var ægtefæller og samlevende. Udtrykket "ægtefælle" omfatter i denne sammenhæng også en registreret partner.

4 Mange ægtefæller har i større eller mindre grad en fælles økonomi, eksempelvis i form af optagelse af et boliglån, hvor begge ægtefæller hæfter og derfor skal fordele rentefradraget mellem hinanden. Med henblik på at sikre korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst kan det derfor være nødvendigt for den ene ægtefælle at indhente oplysninger om indholdet af den anden ægtefælles selvangivelse og indkomst. Adgangen til oplysninger omfatter alle oplysninger, der fremgår af selvangivelsen og skatteansættelsen, uanset om ægtefællerne har særeje eller lignende. Med bestemmelsen præciseres, at det ikke udgør et brud på tavshedspligten, når skatteforvaltningen i disse tilfælde videregiver oplysninger. Til nr. 2 Fristen for indgivelse af selvangivelse foreslås, som følge af at skatteforvaltningen overgår til at udsende fortrykte selvangivelser, ændret fra den 1. marts til den 1. maj. Udskydelsen af selvangivelsesfristen er en følge af, at det forventes, at skatteforvaltningen udsender de fortrykte selvangivelser i marts måned. Dette skyldes, at skatteforvaltningen skal have mulighed for at sikre, at arbejdsgivere med videre foretager korrekte indberetninger inden selvangivelserne udsendes. Væsentlige dele af kontrolarbejdet foretages således inden selvangivelserne udsendes, hvorfor forkortelsen af ligningsperioden (1. maj til 31. august) ikke medfører fald i ligningskvaliteten. Til nr. 3 Det foreslås, at selvangivelsespligtige fysiske personer, som modtager en fortrykt selvangivelse, kan undlade at indsende selvangivelsen, såfremt de oplysninger, som fremgår af den fortrykte selvangivelse, er korrekte og fyldestgørende. Er oplysningerne på den fortrykte selvangivelse ikke korrekte eller fyldestgørende, skal den selvangivelsespligtige udfylde selvangivelsen og indsende den senest den 1. maj. Undlader den selvangivelsespligtige at udfylde selvangivelsen med korrekte eller fyldestgørende oplysninger, kan indkomstskatten forhøjes efter reglen i landtingslovens 19, stk. 1. Til nr. 4 Forslaget medfører, at enhver, der har udbetalt indkomst af den art, der er nævnt i 75, stk. 1 og 2, i landstingslov om indkomstskat (A-indkomst), efter Landsstyrets nærmere bestemmelser skal angive værdien af helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil, båd og telefon. Den indeholdelsespligtige skal således opgøre og indberette værdien af de goder, som helt eller delvist er stillet frit til rådighed for indkomstmodtagerne.

5 I forhold til fri kost, fri bolig, fri båd med videre vil værdiansættelsen kunne tage udgangspunkt i de vejledende anvisninger, som Landsstyret udsteder i medfør af landstingslovens 21, stk. 3. For så vidt angår fri bil anvendes de i 19 i landstingslov om indkomstskat fastsatte satser. Til nr. 5 Landsstyret forslås bemyndiget til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om, at arbejdsgivere, kommuner, Grønlands Hjemmestyre, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, banker med videre årligt skal indberette forskellige oplysninger til skatteforvaltningen. Landsstyret kan i reglerne fastlægge rammerne for indberetningerne, herunder afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes, fastsætte frister, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives, identifikation af den der indberetter og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne. Til 33 a Efter stk. 1 kan Landsstyret ved bekendtgørelse pålægge kommunerne og Grønlands Hjemmestyre hvert år at indberette deres indhandling af produkter fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl, kunst og husflid, når indhandlingen udgør en B-indkomst for erhververen, eller om afholdte udgifter til leje af båd, slæde eller andet transportmiddel, herunder eksempelvis snescootere, når lejeaftalen ikke er indgået med et selskab, en forening eller lignende selvstændig skattepligtig juridisk person. Landsstyret kan ved bekendtgørelsen fastlægge hvilke oplysninger af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal indberettes til skatteforvaltningen, tidspunktet for afgivelsen af indberetningen og lignende forhold af betydning for udarbejdelse af fortrykte selvangivelser. Indhandling til produktionssteder i Grønland anses efter 7, nr. 10, i bekendtgørelsen om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift (nr. 28 af 1. december 2006) for A-indkomst. Grønlands Hjemmestyres og kommunernes indkøb hos fiskere, fangere, kunstnere med videre til eksempelvis alderdomshjem, gaveformål med videre udgør derimod ikke en A-indkomst. De samme hensyn, som førte til at indhandling til produktionssteder skulle anses for A-indkomst, taler for at indføre indberetningspligt for kommunernes og Grønlands Hjemmestyres indhandling, når indhandlingen udgør en B-indkomst for fiskeren, fangeren, kunstneren med videre. Traditionelt er der tale om erhvervsdrivende, hvoraf nogle kun har begrænset indsigt i regnskabsmæssige forhold. Praksis har desuden vist, at i nogle tilfælde undlader udlejerne at medtage indkomster fra udleje af både, slæder med videre i deres selvangivelser. Da udgifterne er registreret i kommunernes og Grønlands Hjemmestyres regnskaber, vil det være forholdsvis let for myndighederne at indberette disse oplysninger til

6 skatteforvaltningen, der herefter kan påføre oplysningerne på de fortrykte selvangivelser. Landsstyrets pålæg kan omfatte direktorater, forvaltninger, institutioner med videres indhandling af de pågældende produkter. Da der i et vist omfang allerede i dag videregives sådanne oplysninger til skatteforvaltningen, forventes reglerne udstedt med virkning for selvangivelsen for Det følger af stk. 2, at Landsstyret ved bekendtgørelse kan pålægge den, der udbetaler vederlag til translatører, oversættere, tolke og lignende, eksempelvis versionister og korrespondenter, at indberette dette til skatteforvaltningen, når der ikke indeholdes A-skat i forbindelse med udbetalingen. Landsstyret kan ved bekendtgørelsen fastlægge hvilke oplysninger af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal indberettes til skatteforvaltningen, tidspunktet for afgivelsen af indberetningen og lignende forhold af betydning for udarbejdelse af fortrykte selvangivelser. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at som udgangspunkt anses udbetalinger af vederlag for oversættelsesarbejder for A-indkomst. Under visse forudsætninger kan vederlaget dog udgøre en B-indkomst for modtageren. I de konkrete tilfælde kan det være vanskeligt for udbetaleren og modtageren at vurdere, om forudsætningerne for at anse vederlaget for en B-indkomst er opfyldt. Der er således risiko for, at en større andel af vederlagene anses for B-indkomst, end der er grundlag for, og at modtageren undlader at medtage vederlaget ved opgørelsen af sin indkomst. Indføres indberetningspligt for disse udbetalinger, forbedres muligheden for at imødegå skatteunddragelser. Landsstyret kan pålægge erhvervsdrivende, kommuner, Grønlands Hjemmestyre med videre, herunder eksempelvis foreninger, der foretager udbetaling af sådanne vederlag at foretage årlige indberetninger til skatteforvaltningen. Idet mange virksomheder, myndigheder med videre berøres af en indberetningspligt, forventes reglerne først at få virkning for selvangivelsen for Efter stk. 3 kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at ydede tilskud til frirejser til hjemstedet skal indberettes til skatteforvaltningen, selv om der ikke foreligger et ansættelsesforhold mellem tilskudsgiver og tilskudsmodtager. Landsstyret kan ved bekendtgørelsen fastlægge hvilke oplysninger af relevans for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal indberettes til skatteforvaltningen, tidspunktet for afgivelsen af indberetningen og lignende forhold af betydning for udarbejdelse af fortrykte selvangivelser. Landsstyret vil eksempelvis kunne pålægge de forskellige feriefonde at foretage indberetning af de tilskud, de udbetaler til deres medlemmer. Herved forbedres skatteforvaltningens mulighed for at kontrollere, om tilskuddet med videre er skattefrit efter reglerne i 34, nr. 15, i landstingslov om indkomstskat.

7 Arbejdsgivernes og andre indeholdelsespligtiges pligt til at foretage indberetninger af frirejser følger fortsat af landstingslovens 30, stk. 1, nr. 4. Der forventes udstedt regler med virkning for selvangivelsen for I medfør af stk. 4 kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde de identifikationsoplysninger, som Landsstyret skønner nødvendige for ligningen og skatteberegningen. Landsstyret vil blandt andet kunne bestemme, at de indberetningspligtige skal angive GER nummer, CPR nummer eller lignende sikker identifikation, eksempelvis SE eller CVR nummer. Herudover kan Landsstyret bestemme, at erhververen, udlejeren, translatøren og lignende, tilskudsmodtageren med videre er forpligtet til at godtgøre rigtigheden af de identifikationsoplysninger, som vedkommende skal afgive til den indberetningspligtige. I tvivlstilfælde kan rigtigheden eksempelvis godtgøres ved fremlæggelse af dokumentation for GER nummer eller lignende. Til 33 b I henhold til bestemmelsen kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommuner og Grønlands Hjemmestyre skal indberette oplysninger om underholdsbidrag, der opkræves på vegne af den bidragsberettigede. Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes, herunder om størrelsen af bidragene skal oplyses, og om bidragene er betalt eller registreret som restance. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne. Indberetningspligten kan omfatte alle de tilfælde, hvor det offentlige i medfør af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag til børn m.v. samt adoptionstilskud indtræder i retten til at kræve bidraget betalt af den bidragspligtige. Der forventes udstedt regler med virkning for selvangivelsen for Til 33 c Med stk. 1 foreslås, at Landsstyret ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om, at faglige foreninger skal indberette modtagne indbetalinger fra deres medlemmer til skatteforvaltningen. Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne.

8 Udtrykket faglige foreninger omfatter arbejdsmarkedssammenslutninger. Hertil regnes arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, der har til hovedformål at indgå, faktisk indgår eller medvirker til at indgå såvel kollektive som enkeltstående aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Indberetningspligten efter stk. 1 skal ses i sammenhæng med, at ikke mindst for lønmodtagerne udgør fagforeningskontingentet en væsentlig fradragsberettiget udgift. Udgiften bør derfor fremgå af den fortrykte selvangivelse. Af hensyn til foreningernes mulighed for at indrette deres edb-systemer til at kunne foretage disse indberetninger, forventes reglerne først at få virkning for selvangivelsen for I henhold til stk. 2 foreslås Landsstyret bemyndiget til at fastsætte regler om, at andre foreninger og institutioner inden for arbejdsmarkedsområdet end de i stk. 1 nævnte skal indberette modtagne indbetalinger fra deres medlemmer, andre indskydere og lignende bidragsydere. Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne. Udtrykket andre foreninger og institutioner inden for arbejdsmarkedsområdet omfatter foreninger og faglige sammenslutninger, såfremt de besidder kapital bestemt til ydelse af understøttelse ved faglig konflikt, selvom foreningerne ikke forhandler eller medvirker til eller koordinerer ved forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår. Endvidere omfattes andre foreninger, der varetager medlemmernes faglige, økonomiske interesser, men som hverken forhandler overenskomster eller besidder konfliktfonde. Der er tale om brancheforeninger, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, handelsforeninger og landboforeninger med videre. Indberetningspligten efter stk. 2 skal ses i sammenhæng med, at ikke mindst for lønmodtagerne udgør fagforeningskontingentet en væsentlig fradragsberettiget udgift. Udgiften bør derfor fremgå af den fortrykte selvangivelse. Af hensyn til foreningernes mulighed for at indrette deres edb-systemer til at kunne foretage disse indberetninger, forventes reglerne først at få virkning for selvangivelsen for I henhold til stk. 3 kan Landsstyret fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte faglige foreninger skal underrette medlemmet om foretagne indberetninger. Landsstyret kan herved bestemme om, der skal ske underretning af de enkelte medlemmer og i givet fald i hvilket omfang. Der er herved henset til, at nogle faglige foreninger ikke er hjemmehørende her i landet, og foreningerne vil derfor ikke kunne undergives samme krav til indberetning af oplysninger som faglige foreninger hjemmehørende her i landet.

9 Til 33 d Det foreslås, at Landsstyret ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om, at Grønlands Hjemmestyre hvert år skal indberette oplysning om den i det foregående kalenderår udbetalte uddannelsesstøtte i form af stipendier til skatteforvaltningen. Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes. Desuden kan Landsstyret fastsætte frister, krav til identifikationsoplysninger, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne. Indberetningspligten omfatter ikke uddannelsesstøtte, som ydes til arbejdsgivere som tilskud til lønudgifter, børnetillæg eller særydelser. Uddannelsesstøtten udgør for de fleste uddannelsessøgende en væsentlig del af deres indkomst, hvorfor støtten bør fremgå af den fortrykte selvangivelse med virkning fra I henhold til stk. 2 kan Landsstyret fastsætte regler om Grønlands Hjemmestyres pligt til at underrette de uddannelsessøgende om de foretagne indberetninger. Landsstyret kan herved bestemme om, der skal ske underretning af de enkelte uddannelsessøgende og i givet fald på hvilken måde. Landsstyret vil eksempelvis kunne undlade indføre pligt til at underrette de uddannelsessøgende, hvis den uddannelsessøgende via en hjemmeside har adgang til de samme oplysninger. Til nr. 6 og 7 Det foreslås, at Landsstyret ved bekendtgørelser kan pålægge pengeinstitutter, realkreditinstitutioner, finansieringsselskaber, offentlige kasser, værdipapircentraler, investeringsforeninger, vekselerere og andre, eksempelvis advokater, hvert år at indberette beholdninger, renter, udbytter med videre til skatteforvaltningen. Landsstyret kan blandt andet afgrænse hvilke oplysninger, der skal indberettes, fastsætte frister, hvortil og på hvilken måde indberetningerne skal afgives og lignende oplysninger af betydning for administration af oplysningspligterne. Bestemmelsen bygger på de gældende 35 og 38 i landstinglov om forvaltning af skatter, idet der dog samtidig under hensyn til udviklingen inden for det finansielle område er sket en vis udbygning af bestemmelsen. Der er således blandt andet sket en præcisering af, at også investeringsforeninger med videre omfattes af indberetningspligten, ligesom det er tydeliggjort, hvilke værdipapirer der skal foretages indberetning om. Indberetningspligten gælder for alle, som modtager aktier, anparter, obligationer, pantebreve, investeringsbeviser, terminskontrakter eller andre værdipapirer, eksempelvis andre finansielle kontrakter, i depot eller til forvaltning, eller som formidler eller driver omsætning med disse.

10 Dele af bestemmelsen er udmøntet ved 4 og 8-11 i bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 2006 om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen. En række af de oplysninger, som indberettes i henhold til denne bestemmelse, vil ikke fremgå af den fortrykte selvangivelse, idet nogle af oplysningerne kun vedrører den skattepligtiges formueforhold. Andre oplysninger, eksempelvis vedrørende renteforhold, vil blive medtaget på den fortrykte selvangivelse med virkning fra I medfør af stk. 2 kan Landsstyret ved bekendtgørelse fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde de identifikationsoplysninger, som Landsstyret skønner nødvendige for ligningen og skatteberegningen. Landsstyret vil blandt andet kunne bestemme, at de indberetningspligtige skal angive GER nummer, CPR nummer eller lignende sikker identifikation. Herudover kan Landsstyret bestemme, at ejeren, sælgeren, låntager, långiver med videre er forpligtet til at godtgøre rigtigheden af de identifikationsoplysninger, de pågældende afgiver til de indberetningspligtige. I tvivlstilfælde kan rigtigheden eksempelvis godtgøres ved fremlæggelse af dokumentation for GER nummer eller lignende. Da landstingslovens 38 bliver overflødig foreslås bestemmelsen ophævet. Til 2 Det foreslås, at landstingsloven skal træde i kraft den 1. december 2007, idet forslagets 1, nr. 1, dog først skal træde i kraft den 1. januar 2008, det vil sige samtidig med ophævelsen af sambeskatningen i landstingslov om indkomstskat.

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat. Indberetning af oplysninger

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat. Indberetning af oplysninger Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat I henhold til 30, stk. 1, nr. 4, 33 33 d, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3, 56, stk. 1, og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2006 EM 2006/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Lovforslaget følger op på de ændringer af lovgivningen, som er en følge af det samtidig fremsatte

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing. Berettigede

Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing. Berettigede Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing Berettigede 1. Et barn mellem 0-18 år er berettiget til en skattefri børneopsparing, når barnet per 1. januar: 1) Er tilmeldt Det Centrale Personregister

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 EM 2008/67 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger I 1985 vedtog Landstinget en regel om, at renter af lån sikret ved pant i fast ejendom beliggende

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 27. december 2005 VM 2006/14 1. Indledning: Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Ud fra ønsket om, at kommunerne skal kunne anvende revalideringsordningen optimalt, fremsættes

Læs mere

"Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre. 1. august 2007 EM 2007/35 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxx 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2 og 4, 76, stk. 1 og 5, 78, stk. 1, 81, 82, stk.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2006 EM 2006/35 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsens ændringsforslag skal skabe en klar hjemmel for bevilling

Læs mere

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent. For sent indgivne

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2006 6. marts 2006 EM 2006/9 FM2006/14 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslagets baggrund Forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift skal afløse den nuværende

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love:

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2017-5897 Doknr. 502780 Dato 26-02-2018 Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

1. Indledning og lovgrundlag

1. Indledning og lovgrundlag Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2017-5897 Doknr. 516203 Dato 26-02-2018 Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Sulisitsisut Grønlands Erhverv Generelt om pensionsordningen Inatsisartut har vedtaget en lov obligatorisk pensionsordning, som betyder, at både lønmodtagere

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 231 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-1924-0600 Senere ændringer til forskriften LOV nr 503 af 23/05/2018

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. februar 2014 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent.

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer)

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) 16. september 2004 EM 2004/25 Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) Forslag til landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx 2004 om

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/24. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/24. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/24 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere