Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier"

Transkript

1 Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle tilfælde skal Spillemyndigheden ansøges om en tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri, i andre tilfælde er det alene nødvendigt at anmelde afholdelsen af lotteriet til Spillemyndigheden, og i enkelte tilfælde skal der hverken ansøges eller anmeldes. Dette vil blive behandlet nærmere i vejledningen. Afsnit 2 9 omhandler de betingelser, som er gældende både ved ansøgning om tilladelse og ved anmeldelse. 2. Hvad er almennyttige lotterier Et lotteri er omfattet af spilleloven, hvis: deltagerne betaler en indsats (penge eller lignende), spillet i overvejende grad baseres på tilfældigheder, og deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst. Et almennyttigt lotteri er et lotteri, der alene afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Et almennyttigt formål defineres normalt, som et formål til gavn for et bredt udsnit af befolkningen. Der kan for eksempel være tale om, at lotteriet afholdes til fordel for sygdomsbekæmpelse, en lokal sportsklub, spejdere mv. Det er et krav, at mindst 35 % af salgssummen skal gå til det almennyttige lotteris formål. 3. Hvem kan afholde et almennyttigt lotteri? Et almennyttigt lotteri kan afholdes af foreninger, institutioner, organisationer eller en komité bestående af mindst 3 personer. 4. Hvem kan ikke afholde et almennyttigt lotteri? Der kan ikke afholdes et almennyttigt lotteri, hvis: Side 1 af 7

2 Foreningens, institutionens mv. formål udelukkende eller fortrinsvis er at afholde almennyttige lotterier Det almennyttige lotteri afholdes til fordel for politiske formål Gevinsten forekommer på grundlag af tal eller markeringer, som spilleren selv individuelt har valgt Det almennyttige lotteri afholdes ved automater eller elektroniske terminaler. Lotterier i et landsdækkende radio- og tv-program med indsamling til formål og til fordel for velgørenhed er dog undtaget. Der ikke er indsendt regnskab for et tidligere afholdt almennyttigt lotteri. Privatpersoner eller selskaber kan ikke afholde et almennyttigt lotteri. 5. Salgsperiode Tidsrummet for salget af lodsedler må som udgangspunkt ikke overstige 2 måneder. Spillemyndigheden kan dog undtagelsesvist give tilladelse til, at salgsperioden kan være på op til 6 måneder. Når der foreligger særlige grunde, kan den 2 måneder salgsperiode forlænges med op til 4 måneder yderligere. 6. Gevinster Gevinsterne afhænger af hvilken type lodtrækning, det almennyttige lotteri anvender. Ikke-forhåndstrukne lodder (hvor lodtrækningens resultat offentliggøres efter salget af lodsedler er udløbet): Et almennyttigt lotteri, hvor lodtrækningens resultat offentliggøres efter salget af lodsedler er stoppet, kan gevinsterne bestå i pengebeløb, værdipapirer eller lignende. Forhåndstrukne lodder: Et almennyttigt lotteri, hvor lodderne er forhåndstrukne og ved bankospil, må gevinsterne ikke være pengebeløb, værdipapirer eller lignende. Gevinsterne må dog godt være gavekort, hvis de ikke kan omsættes i penge. 7. Hvor kan det almennyttige lotteri udbydes? Ved afholdelse af almennyttigt lotteri med ikke-forhåndstrukne lodder kan lotteriet udbydes i hele landet. Side 2 af 7

3 Ved afholdelse af almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder eller bankospil, er et landsdækkende udbud af lotteri som udgangspunkt alene muligt, hvis gevinsterne ikke består af pengebeløb, værdipapirer eller lignende. Gevinsterne kan dog være gavekort, såfremt de ikke kan omsættes i penge. Der kan dog gives tilladelse til et almennyttigt lotteri af denne type med gevinster af pengebeløb, værdipapirer eller lignende, såfremt lotteriet begrænses til 5 politikredse. 8. Lodtrækningen En notar skal foretage selve lodtrækningen, medmindre det er et bankospil eller et almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder. Når den samlede salgssum ikke overstiger kr., kan arrangørerne foretage lodtrækningen under møder eller fester, og i overværelse af publikum. En notar er ansat på et dommerkontor, og kan f.eks. kontrollere lodtrækninger. Du kan læse mere om bestilling af en notar på Prisen for en notar er 500 kr. pr. time. 9. Hvilke oplysninger skal fremgå af lodsedlen, opslag, vejledning mv.? For at sikre, at deltageren kan gøre sig bekendt dermed, forinden indsatsen betales, skal følgende oplysninger fremgå af lodsedlen det gælder både ved ansøgning og ved anmeldelse: Arrangørens navn og hjemsted Det almennyttige lotteris formål Prisen for deltagelse Det samlede antal lodder i det almennyttige lotteri Gevinsternes antal, art og værdi i kr. ekskl. afgifter Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes Hvornår lodtrækningen foretages Hvor og hvornår bekendtgørelse af lodtrækningens resultat finder sted (ved forhåndstrukne lodder til almennyttigt lotteri, kan dette ske ved en bekendtgørelse af, hvor mange lodder, der blev solgt, samt en specifikation af, hvor mange gevinstgivende lodder, der blev indløst, samt disses fordeling i de enkelte præmiegrupper) Sted og sidste frist for gevinstudleveringen Hvor og hvornår et revideret regnskab for det almennyttige lotteri offentliggøres (er offentligt tilgængeligt). Følgende oplysninger skal tillige fremgå af lodsedlen, når der er tale om almennyttige lotterier, der skal søges om tilladelse til: Side 3 af 7

4 Datoen for tilladelsens udstedelse, og hvilke politikredse tilladelsen er gældende for. Hvis det er et lotteri, hvor der ikke anvendes lodseddel, skal oplysningerne fremgå af et skriftligt opslag, vejledning, via hjemmeside, tekst-tv eller lignende. Ved brug af vejledning, skal denne som udgangspunkt udleveres til deltageren. I særlige tilfælde er en forevisning af vejledningen for deltageren tilstrækkelig. 10. Hvornår skal der søges om tilladelse til et almennyttigt lotteri? Der skal som udgangspunkt ansøges om tilladelse til at afholde et almennyttigt lotteri, som er åbent og offentligt. Det er Spillemyndigheden, der udsteder tilladelser og fører tilsyn med spilmarkedet i Danmark. Spillemyndigheden skal senest 4 uger inden afholdelsen af det almennyttige lotteri ansøges skriftligt om tilladelse. Der kan kun ansøges om ét arrangement ad gangen. Hvis arrangøren tidligere har afholdt et almennyttigt lotteri, skal der foreligge et offentliggjort regnskab fra arrangørens seneste almennyttige lotteri, før der på ny kan søges om tilladelse Oplysninger, der skal gives ved ansøgning om tilladelse Følgende oplysninger skal gives, når der søges om tilladelse: Hvorvidt der tidligere er meddelt tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri i så fald skal et eksemplar af det offentliggjorte regnskab vedlægges ansøgningen. Udkast til lodseddel, vejledning, eller opslag til tekst-tv, hjemmeside eller lignende skal vedlægges ansøgningen. Ved ansøgning om tombola skal det af ansøgningen fremgå, hvorfra salg af lodder mv. vil finde sted. Ved almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder og bankospil skal arrangøren godtgøre, at gevinstfordelingen beror på tilfældighed, og at afholdelsen vil finde sted på betryggende vis. Arrangøren skal navnlig, om muligt, fremlægge: Eksempel på lodseddel Oplysning om hvem, der har produceret lodsedlerne Oplysning om antallet af producerede lodsedler Oplysning om antallet af gevinstgivende lodsedler Oplysning om gevinsternes fordeling på de enkelte lodder Kontrolnummer for gevinstgivende lodder (kontrolliste) Vilkår Derudover bliver en tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri altid meddelt på følgende vilkår: Side 4 af 7

5 Det ansøgte lotteri afholdes på en sådan måde, så deltageren kan gøre sig bekendt med oplysningerne på den godkendte lodseddel, vejledning eller opslag på fx tekst-tv, hjemmeside eller lignende inden indsatsen betales Medmindre Spillemyndigheden finder at forevisning af førnævnte vejledning for deltageren er tilstrækkelig, skal vejledningen udleveres til deltageren Afholdelsen af det ansøgte lotteri skal ske ved benyttelse af den godkendte lodseddel, vejledning eller opslag, og i overensstemmelse med de deri nævnte oplysninger Lodtrækningen foretages af en notar, medmindre der er tale om bankospil eller almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder, eller et lotteri i et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling til formål, og som er til fordel for velgørenhed. Ved et almennyttigt lotteri, hvor den samlede salgssum ikke overstiger kr., kan lodtrækningen foretages af arrangørerne under møder eller fester, og i overværelse af publikum. Arrangøren af det ansøgte lotteri skal inden 6 måneder efter afslutningen af salget offentliggøre Et revideret regnskab over lotteriet En erklæring fra revisor om, hvorledes overskuddet fra lotteriet er anvendt. Hvis den samlede salgssum er over kr. skal revisoren være statsautoriseret eller registreret. Senest samtidig med offentliggørelsen af regnskabet, skal et eksemplar af det reviderede regnskab og revisorerklæring samt kopi af den anvendte lodseddel, vejledning eller opslag sendes til Spillemyndigheden Mindst 35 procent af salgssummen skal gå til velgørenhed eller andre almennyttige formål Ved meddelelse af tilladelse til tombola vil det fremgå af tilladelsen, hvorfra salg af lodder mv. må finde sted. 11. Hvornår kan der alene ske anmeldelse af et almennyttigt lotteri? Foreninger eller organisationer kan uden tilladelse to gange årligt afholde et almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Den samlede salgssum må ikke overstige kr. Der skal senest 14 dage inden det almennyttige lotteris afholdelse ske skriftlig anmeldelse herom til Spillemyndigheden. I forbindelse med anmeldelsen skal værdien af den største gevinst oplyses. 12. Hvornår skal der hverken ansøges eller anmeldes i forbindelse med afholdelse af et almennyttigt lotteri? Der skal hverken anmeldes eller ansøges om tilladelse til at afholde et almennyttigt lotteri eller bankospil for et lukket selskab, f.eks. medlemmer af foreninger og lignende. Følgende betingelser skal derfor være opfyldt: Alene foreningens medlemmer og disses pårørende må deltage Side 5 af 7

6 Det skal af eventuel annoncering fremgå tydeligt, at det kun er medlemmer og disses pårørende, der må deltage Værdien af hver enkelt gevinst må ikke overstige kr. Salgssummen må ikke overstige kr. Foreningens eller organisationens formål må ikke udelukkende eller fortrinsvis være at afholde almennyttige lotterier. Afholdelse af bankospil ved brug af privatradioanlæg kan ligeledes ske uden tilladelse eller anmeldelse, under følgende betingelser: Der må alene sælges spilleplader og udleveres gevinster til personer, der er medlem af den radioklub, der afholder det pågældende bankospil Der må højst sælges 10 spilleplader til hvert medlem pr. arrangement Der skal være adgang for medlemmerne til at være til stede og deltage i bankospillet i det lokale, hvor udtrækningen af vindernumrene foregår Den arrangerende forening skal have vedtægter, medlemsfortegnelse, valgt ledelse og generalforsamling. 13. Efter afholdelsen af det almennyttige lotteri Senest 6 måneder efter salgets afslutning, skal arrangøren af det almennyttige lotteri, som der er opnået tilladelse til, offentliggøre: Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri En erklæring fra revisor om, hvem der er modtageren af det almennyttige lotteris overskud. Hvis der er flere modtagere, skal fordelingsprocenten angives. Er den samlede salgssum i det almennyttige lotteri over kr., skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Senest samtidig med offentliggørelsen skal et eksemplar af det reviderede regnskab og revisorerklæring samt en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning eller opslag (sidstnævnte eventuelt i formindsket størrelse) sendes til Spillemyndigheden. 14. Ansøgning/Anmeldelse Der skal udfyldes en ansøgnings-/anmeldelsesblanket og sendes til: Spillemyndigheden, Helgeshøj Allé Tåstrup Du skal bruge ansøgningsblanket nr , som kan findes på Side 6 af 7

7 Det koster ikke noget at få en tilladelse eller at anmelde et almennyttigt lotteri. 15. Sagsbehandlingstid Du skal senest 4 uger inden afholdelsen af det almennyttige lotteri sende en skriftlig ansøgning om tilladelse til Spillemyndigheden. Hvis det alene er nødvendigt at anmelde det almennyttige lotteri, skal du senest 14 dage inden afholdelsen skriftligt anmelde det til Spillemyndigheden. Du skal bruge ansøgningsblanket nr , som kan findes på 16. Registrering Når der er givet tilladelse til/anmeldt afholdelse af almennyttigt lotteri, har man pligt til at registrere foreningen, organisationen til SKAT. Dette skal ske enten via den registreringsblanket, som Spillemyndigheden sender ud sammen med tilladelsen/bekræftelsen på anmeldelsen eller via 17. Afgift Du skal være opmærksom på, at der skal betales en spilleafgift til SKAT. Der skal betales en gevinstafgift på 15 procent af kontante gevinster beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr., og 17,5 procent af andre gevinster beregnet af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr. Du kan læse mere om registrering og betaling på 18. Yderligere oplysninger Du kan finde mere information på hvor du også kan finde lovgrundlag, vejledning og ansøgningsblanketter. Side 7 af 7

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann ISOBRO

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere