GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole. Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole. Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub."

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole Beretningen om klubbens virksomhed i det forløbne år Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub. Iht dagsordenen skal vi vælge en dirigent, og bestyrelsen foreslår advokat Maria Bardram fra advokatfirmaet Gorrissen&Federspiel. Hvis nogen anden ønsker at være dirigent, eller hvis nogen ønsker at foreslå en anden kandidat, skal jeg venligst bede om tilkendegivelse nu! [John Gronemann foreslog Leif Ingersholm, der blev valgt til dirigent ved simpelt flertal ved håndsoprækning.] Også i år har vi måttet sige farvel til medlemmer, der er døde siden sidste gf.: Vi mindes: Mette Pihlkjær, Mikael Holmgård, Kirsten Lykke, Susan Schlüter, Lasse Auchenberg, Dirch Jakobsen og Ellen Jakobsen, Tage Brok Hansen, Gudmund Aanestad, Lars Hjarnø Knudsen, Normalt knytter jeg ikke særlige ord til de enkelte personer, men i år vil jeg gerne nævne, at Ellen & Dirch Jakobsen fra Skovgård frasolgte deres tidligere frugtplantage, så golfbanen kunne blive en realitet. De boede på Skovgård indtil sidste år, inden de flyttede på plejecenter, og fulgte altid interesseret med i alt, hvad der rørte sig på banen og i klubben. Bestyrelsen vil gerne bede forsamlingen rejse sig, så vi alle i respekt kan iagttage 1 min. s stilhed med mange venlige tanker om vore afdøde klubmedlemmer og deres pårørende - tak! ØKONOMI Vi kan med stor glæde notere os et pænt overskud i regnskabet for 2012 på næsten 650 tkr., som vor kasserer, René Boesen, vil redegøre nærmere for under pkt. 3. Vi kan også glæde os over, at der til klubturneringerne fortsat er mange tilmeldinger, lige med undtagelse af Klubmesterskaberne, men de får en helt anderledes afvikling i år, og det er naturligvis for at give flere et bedre og mere attraktivt tilbud om at deltage i dysten. Økonomien er og bliver det vigtigste omdrejningspunkt i en golfklub, hvor banens kvalitet skal fremstå stadig mere attraktiv og udfordrende for både klubbens egne medlemmer og de gæster, som vi også gerne vil have besøg af. 1

2 Bestyrelsen har besluttet ikke at indføre en ny medlemsgruppe uden betaling af indskud. Flere klubber rundt omkring os har gjort det i desperate forsøg på at lokke nye medlemmer ind i klubberne, senest Køge Golfklub og Golfklub Hedeland, der er 2 af de 7 samarbejdende golfklubber i vor Erfa-1 gruppe. Det skal blive spændende at høre om deres erfaringer. Denne bestyrelse mener, at med en bedre eksponering og markedsføring af Dragør Golfklub og en udstrakt stor pallette af træningstilbud på nær sagt alle tidspunkter af døgnet skal vi kunne generere det antal nye medlemmer, der er behov for, når vi gerne vil drive klubben og banen på minimum dét niveau, vi har i dag. Med den alderssammensætning, der er i Dragør Golfklub, skal vi have mindst 100 nye medlemmer i år og hvert år i årene fremover. Gennemsnitsalderen nærmer sig 60 år, og flere end halvdelen af klubbens voksne, aktive medlemmer er over 60 år. Der ligger en stor udfordring for bestyrelsen, proen, kontoret, restauratøren og medlemmerne i at gøre Dragør Golfklub til den mest attraktive golfklub på Amager og en stor radius uden om øen. I bestræbelserne på at skaffe nye medlemmer skal der udvises kreativitet og hittepåsomhed. Serviceniveauet skal være højt over for målgrupper i alle aldre. Vi vil beholde vort indskud her i klubben, så alle medlemmer har ens indmeldelsesbetingelser. Indskuddene udgør et væsentligt bidrag til hele driften af klubben, banen, klubhuset, m.v. Sidste år blev indført en kontantrabat, og de fleste nye medlemmer valgte kontantrabatten, så de betalte 8 tkr. i indskud. Færre afdrager over 3 eller 5 år. Langdistancemedlemmer udgør en lille gruppe, og nogle har allerede valgt at melde sig ind i klubben som almindelige medlemmer. Sidste år fik Bestyrelsen en opfordring til at indføre flere medlemskategorier alternativt at få generalforsamlingens godkendelse til mere vidtgående beføjelser til at indføre nye medlemsformer. Vi har ikke forberedt forslag til vedtægtsændringer for at kunne indføre nye medlemskategorier, idet vi er af den opfattelse, at de gældende rammer egentlig dækker behovet. Vi forsøgte os sidste år med kursister på særlige vilkår, og håbede naturligvis derigennem at kunne motivere nye medlemmer til at melde sig ind. Mod betaling kunne kursisterne benytte øvelsesfaciliteterne, gå til par-3-bane-prøve og storbaneprøve. En del af de kursister, der var på Golf-på-prøve sidst på sommeren, har tilkendegivet, at de indmelder sig i klubben, når den nye sæson begynder, og dem skal vi tage godt imod. Klubhuset er over 20 år gammelt og slid og ælde viser sig forskellige steder. Senest måtte en varmepumpe udskiftes for at få temperaturen op på et acceptabelt niveau i hele huset. Måske skal hele fyret snart skiftet ud, og det spares der sammen til, og Klubhusudvalget arbejder seriøst med stram opmærksomhed på de tilskudsordninger, der måtte komme. Der er lagt nyt gulv i Pejsestuen for at få rummet til at fremtræde lysere og venligere, og så letter det oven i købet rengøringen betydeligt. ProShoppen er også ved at få et løft med 2

3 nyt indgangsparti, nyt gulv og ovenlysvinduer for at gøre rummet lysere og mere kundevenlig. Og endelig vil der blive etableret en slags vindfang i mellemgangen for at undgå gennemtræk. Der er store kræfter i gang for at opføre en ny baglade. Der har i adskillige år stået mange medlemmer på venteliste for at få et bagskab, og på nuværende tidspunkt kan en ny baglade opføres og betales inden for en acceptabel tidshorisont på ca. 10 år, hvorefter lejeindtægten tilfalder klubben. Når der skal opføres en ny baglade, skal der også udføres arbejde på arealerne uden om bagladen. Arbejdet kommer til at omfatte en omlægning af indkørselsforholdene til klubben, så store og tunge biler får nemmere adgang uden at ødelægge grøftekanter og træer. Det vil så også blive en fordel, hver gang en stor bus skal ind og ud på parkeringspladsen. Bestyrelsen har til glæde for, ikke bare forslagsstilleren, men os alle sammen besluttet at etablere en boldvasker. Det koster sine godt 250 tkr., når der skal købes en maskine, føres vand frem, afledes vaskevand, etableres sandudskiller, og m.m. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne høre medlemmernes mening om, at man finansierer mellemstore investeringer som f.eks. en boldvasker til ca. 250 tkr. via en KUN et-årig forhøjelse af kontingentet eller på anden vis betaler et formålsbundet beløb. Alle forslag er velkomne. PRO og PROSHOP Som det blev nævnt i Beretningen sidste år, fik Gary en kontraktforlængelse med 12 mdr. gældende for året 2012, og som der står i den seneste udgave af Driveren, har bestyrelsen handlet inden for gældende rammer, da Gary i september måned 2012 fik bekræftet udløbet af kontraktforlængelsen. Bestyrelsen anser stadig Gary for at være en dygtig golfinstruktør og træner, og vi kan glæde os over, at Gary fik et tilbud om at komme til Bornholm, Gudhjem Golfklub, som en udløber af det sponsornetværk, der blev etableret for år tilbage hér i klubben. Det er enhver ledelses opgave at drive en virksomhed eller forening, stor eller lille, optimalt, og det er bestyrelsens fornemste pligt at medvirke til, at Dragør Golfklub kan differentiere sig positivt fra de omkringliggende klubber. Da Gary s kontrakt var tidsbegrænset og udløb ultimo 2012, var det bestyrelsens vurdering, at nye kræfter bedre ville kunne markedsføre og eksponere Dragør Golfklub. Bestyrelsen har således ikke bare søgt en ny træner, der skulle erstatte Gary på hidtil kendte vilkår, men valgt at indgå et samarbejde med Davies Golf ApS, der tegnes af i forvejen kendte personer i klubben, nemlig Delfin Vask v/svend Gjørup (også kendt fra Delfin-lunden ved hul 11 og boldvaskerne) med 75% af anpartskapitalen. Davies Golf ApS har tilbudt et koncept på 4 niveauer med undervisning, træning, Golfshop og økonomi/administration. I første omgang har bestyrelsen valgt niveau 2, dvs. 3

4 trænerdelen og Golfshoppen. Derudover får Dragør Golfklub dén ekstra fjer oven i hatten, at Davies Golf, når de reklamerer for sig selv, også medtager Dragør Golfklub. Reklameudgifter, bestyrelsen ikke ville have afsat penge til, men håber at få en positiv synergieffekt af, når nu f.eks. 4 buslinjer kører rundt i København med reklamer for både Davies Golf og Dragør Golfklub, og i andre sammenhænge, hvor Dragør Golfklub kan drage fordel af, at Davies Golf markedsfører sig i nye og markante fora. Valget af Davies Golf begrunder bestyrelsen med det blandt ansøgerne bedste tilbud på alsidige træningsmuligheder, reklame- og eksponeringsværdi samt ikke mindst potentiale til at skaffe klubben nye medlemmer. Læg dertil, at Davies Golf sammensætter sig af en personkreds med veneration og stor interesse for Dragør Golfklub. I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen med Davies Golf er vor juniortræner, René Neumann, blevet ansat af Davies Golf og forbliver i Dragør Golfklub som juniortræner. René Neumann er naturligvis blevet spurgt, om han kunne se sin egen interesse i at ændre sit ansættelsesforhold, hvilket René Neumann har bekræftet; og som vi har forstået det, har der allerede været afholdt mange konstruktive og idérige samtaler mellem René Neumann og Davies Golf. Vi håber, René Neumann får bedre personlige udviklingsmuligheder hos Davies Golf, end Dragør Golfklub på længere sigt ville kunne tilbyde René Neumann. TAK til René Neumann - har fået en gave, og vi ser ham stadig arbejde som juniortræner i klubben, så ingen egentlig afsked. SPONSORUDVALG Et væsentligt bidrag til den positive økonomi i klubben skyldes også i det forgangne år, at formanden for Sponsorudvalget, Erik Bjørn, fik forhandlet flere kontrakter på plads, end budgettet turde lægge ud med for 1 år siden. I Dragør Golfklub har vi flere end 70 sponsorer, og p.t. arbejder Erik Bjørn med 14 kontrakter til genforhandling. Det er et privilegium for Dragør Golfklub, at der vedblivende er interesse for at tegne nye sponsorkontrakter. Det seneste, iøjnefaldende eksempel er gulvet i Pejsestuen, der er lagt af en ny sponsor. Fra de etablerede sponsorer modtager klubben stadig mange meget fine og meget værdfulde sponsorpræmier, ud over en meget large og meget loyal opbakning til klubben. Nordea er stadig vor hovedsponsor og vil være det iht kontrakten frem til Nykredit Amager Erhvervscup afvikles i 2013 på vanlig vis med 2 indledende kvalifikationsrunder og en afsluttende finale Sponsornetværket fungerer flot. Hen over vinteren har der været virksomhedsbesøg med en pæn stor tilslutning. Det har glædet os alle i Sponsorudvalget, at muligheden for at invitere en gæst eller et par gæster med, blev så godt modtaget, at det gennemsnitligt 4

5 fremmødte antal lå på op imod 20 personer hver gang. Men det er især glædeligt at høre, at der knyttes forretningsmæssigt, ikke ubetydelige, forbindelser mellem sponsorerne - hvilket er en del af formålet med at netværke og at der blandt sponsorernes venner og forretningsforbindelser er flere, der har deltaget i netværksmøderne som gæster. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Erik Bjørn for det helt unikke og uegennyttige, frivillige arbejde, der gør det muligt for medlemmerne i vor klub at nyde frugten af arbejdsindsatsen og samtidig også en lige så stor tak til sponsorerne for deres valg af Dragør Golfklub som samarbejdspartner, tak! Vi bestræber os på, vi stadig kan gøre os fortjent til at være Jeres valg. Med det budget og regnskab, vi har, er der 3 store poster, som klubben bruger penge på: 1) HedeDanmark, som klubben, Baneudvalget og vore egne 2 green keepers stadig har et så godt samarbejde med, at alternativer ikke har været seriøst overvejet. Vi er glade for samarbejdet; vi synes, vi har en kompetent, indsigtsfuld og dedikeret chef green keeper i Michael R. Rosengaard og hele hans team og måde at forvalte arbejdsopgaverne på. 2) Baneleje, kontor, administration, lønninger, udvalgsarbejder, turneringer og den dermed forbundne daglige drift. 3) Pro og Proshop. Gary fik udbetalt retainer fee og boldafgift samt betaling for træning af eliten og en %vis andel af administrationen af greenfee gæster i shoppens åbningstid. Den samlede sum indgår nu som betaling til Davies Golf, dog således at Golfshoppens åbningstider er væsentligt udvidede, og visse administrative ydelser, såsom håndtering af greenfee gæster, henvendelser fra potentielt nye medlemmer, etc. er inkluderet i den samlede pakkeløsning. I bestyrelsen har vi valgt at kigge på de samlede tal, således vi nu betaler Davies Golf ApS et beløb svarende til det, Gary fik udbetalt, dog således at boldafgiften nu ikke længere går ubeskåret til pro n. Fra i år står HedeDanmark for boldopsamlingen på driving range, mod betaling. Det skulle dermed blive nemmere for HedeDanmark at få boldene samlet ind, inden græsset skal klippes. Under pkt. 6 vil vor kasserer nærmere redegøre for tallenes sammensætning. OG traditionen tro, vil Baneudvalget hér holde sit indlæg og orientere os om udvalgets afsluttede og igangværende arbejder: BANEUDVALG: Under formandens beretning foreviste Finn Hansen, formand for Baneudvalget, et diasshow med status for Baneudvalgets Visionsplan. Finn fortalte om spillemæssige udfordringer, miljøsager, stier, boldvasker med vand/ strøm, stære- og mejsekasser samt flåder til svanerne, som man på klubbens hjemmeside kan se læse mere om, herunder også information om styresystem i forbindelse med flytning af vand, sprøjtefri drift, afgræsning ved får med lam, klipning af rough. 5

6 Den helt store glædelige nyhed i 2012 var muligheden for at leje buggier. Buggierne har været en ubetinget succes for både medlemmer og gæster. Buggierne blev taget i brug medio maj og har været lejet ud pænt mange gange. Faktisk kan 1 buggy på én opladning køre 2 runder på én dag, hvis altså de lyse timer og bookingerne tillader det. Theis, klubbens green keeper lærling og barnebarn fra Skovgård, har bestået Toro Student of the Year med en fornem høj karakter. Theis bliver færdiguddannet til maj og har allerede planer for sit fremtidige virke. Vi ønsker alt mulig held og lykke. Inden vi slutter med banen, skal der lyde en tak til Baneservice, der ihærdigt prøver at få spillet til at glide bedst muligt, og påser, at de personer, der har reserveret tid, også er de personer, der slår ud. Fra bestyrelsens side skal vi venligst opfordre til, at man efterkommer Baneservice s henstillinger de er ment som en hjælp til os alle sammen. KLUBHUSUDVALG arbejder støt og roligt på at udfærdige sin egen Visionsplan. Man arbejder allerede med en vedligeholdelsesplan. Der er igangsat mange, nye initiativer, store som små, og alle har til formål at gøre det daglige arbejde nemmere; f.eks. er der udarbejdet lister over alle køkkenmaskinerne, så det er let at overse, hvor gammel en maskine er, hvornår den senest er repareret, hvad det har kostet, etc. Dét skal alt sammen give et bedre overblik over, hvor længe det kan betale sig at reparere, inden en udskiftning er mere lønsom. Forbrug af el, vand og gas følges løbende op for at undgå spild og unødige afgifter. Vi kan glæde os over det nye gulv i Pejsestuen, som allerede nævnt, og i det hele taget det nye interiør med borde, stole og lamper. Den mindre ombygning i ProShoppen skulle gerne munde ud i den store virkning, så shoppen kommer til at fremtræde væsentligt mere indbydende. De ændringer, der er foretaget, er udført uden ændring af bærende konstruktioner dét ville nemlig blive alt for dyrt. En påtænkt etablering af en pavillon mod syd skal kunne rummes i Klubhusudvalgets budget, inden der iværksattes tømrerarbejder. SPILLER- og TURNERINGSUDVALG Årets turneringsprogram fremgår af den netop elektronisk udsendte Driver, og der er mange gode turneringer at deltage i; man forsøger at genoplive Pinseturneringen med gunstart kl. 04:30, og som en ny turneringsform afholdes Piratgolf fredag, den 12. juli om aftenen. JUNIORER Juniorafdeling blomstrer fortsat under René Neumann s kyndige hånd, der er pt. 110 aktive juniorer som deltager i træning samt div. turneringer. 6

7 Der er også masser af aktivitet, som ikke direkte har noget med golf at gøre. Børnene har bl.a. været i DR huset og set X-FACTOR sammen; der er biografture og andre sociale arrangementer. For at have en stor, aktiv og attraktiv juniorafdeling kræver det forældreopbakning. Det har vi i DG; der er forældre i juniorudvalget samt juniorernes aktivitetsudvalg. Det er forældre, som er med til at gøre alt endnu mere fornøjelig for børnene. Sidste år havde vi 3 juniorhold, der kvalificerede sig til regionsfinalen; desværre måtte de strække våben trods heroisk fight. Vores juniorafdeling kommer helt sikkert til at levere rigtig mange spillere til vores fremtidige elitehold. UNGDOMS- og ELITEUDVALG Der er 25 herrer og 7 damer i elitetruppen, og klubber brugte sidste år 237 tkr (Gary 78 tkr.)+(41 tkr. Caroline) på transport, træningsmidler, gebyrer, m.v. Damerne har klaret sig godt - der er kommet forstærkende kræfter til. Damerne har banket på til elitedivisionen de sidste 2 år, men som holdleder Finn Nistrup udtrykte det efter sidste kamp, skal vi yde noget ekstraordinært for at gå hele vejen. I år er sidste chance for at se vores stjernefrø Caroline Nistrup på hjemlige breddegrader. Caroline er blevet jagtet af mange skoler i det store USA, og hun har valgt Louisiana State University, hvor hun skal spille golf fra morgen til aften. Vi er sikre på, Caroline vil fortsætte sin fantastiske udvikling, og ønsker hende rigtig god vind over there. Herrernes 1. hold sikrede sig oprykning til 2. division, men vores ambitioner stopper bestemt ikke her. I år er ambitionen oprykning for begge hold, og der er blevet arbejdet hårdt med teknisk svingtræning hele vinteren. Vi glæder os til at se klubbens medlemmer følge eliteholdene i den nye sæson og skal opfordre flere til at komme og se med, i hvert fald på hjemmebanen. REGEL- og ETIKETTEUDVALG EGA-hcp 2012 var året hvor vi overgik til det internationale hcp. system. Både DGU og klubberne har været spændte på, hvordan det nye system ville fungere. Det har medført ændringer, bl.a. at der er indført en årsrevision, hvorefter man enten har et EGA hcp. eller et hcp. Man skal nu spille et antal runder for at være i besiddelse af et EGA hcp. Et EGA hcp. afspejler den enkeltes spillerstyrke ud fra de 4 runder, man skal spille for at beholde sit EGA hcp. Spiller man 8 eller flere tællende runder om året, vil man blive reguleret op eller ned, dog maximalt 1,0 eller 2,0. 7

8 Et handicap derimod afspejler ikke spillerens spillestyrke, idet man ikke spiller 4 tællende runder på 1 år. Hvis man ikke er i besiddelse af et EGA hcp, kan man ikke deltage i officielle turneringer. Ca. 50 % af alle danske golfspillere er ikke blevet reguleret de sidste 5 år, så der går mange rundt med et hcp, der ikke er retvisende. Har man mistet sit EGA hcp. og ønsker at generhverve dette, skal man spille 6 tællende runder over en periode på 6 uger på sommergreens. På DGU s hjemmeside kan nye medlemmer afvikle regel- og etiketteprøven. Der er en række spørgsmål, og man skal have 27 rigtige svar for at bestå prøven. Der har været rejst kritik af ordningen, idet der ikke føres kontrol med, hvem der i realiteten besvarer spørgsmålene. I bestyrelsen overvejer vi, om man i Dragør Golfklub skal acceptere DGU s prøve, eller om der som et minimum også skal forlanges en bestået prøve i lokale regler. Hvis nogen har et godt bud på en løsning, vil vi gerne hører nærmere derom. Med manglen på nye medlemmer er håbet naturligvis, at der blandt nye kursister er mange, der gerne vil være medlem af en rigtig golfklub. Kursisterne får lov at bestå Det Grønne Kort med alle prøverne, hvorefter de, efter at have indmeldt sig i klubben, kan deltage i Kaninturneringerne. Kaninudvalget gør i den forbindelse en stor indsats for at hjælpe nye medlemmer frem til et hcp, der giver dem lov til at spille på egen hånd på den store bane. Fra bestyrelsen skal der lyde en kæmpe stor tak til udvalget for det meget engagerede arbejde. Bestyrelsen overvejer at samle flere frivillige til et egentligt Begynderudvalg, der dels vil hjælpe kursisterne, dels vil hjælpe nye medlemmer, der kommer ind i klubben ad anden vej, indtil de bliver kaniner. INFOUDVALG Det er klart, at 4 nye buggier scorer 1.pladsen blandt 2012 s gode nyheder, men en med længsel ventet ny og bedre fungerende hjemmeside hilses naturligvis også varmt velkommen. Lokalredaktørerne har med iver og stor entusiasme kastet sig over de nye muligheder for selv at opdatere egne sider, og gryden holdes hele tiden i kog af nye tekniske muligheder og inspirationer. Udvalget er forstærket med en markedsføringsekspert for at fokusere på eksponeringen af Dragør Golfklub med det ene formål: at skaffe nye og flere medlemmer! Det er en meget vigtig opgave. AKTIVITETSUDVALG er i modsætning til KiK en integreret del af Dragør Golfklub, dvs. at udvalgets regnskab indgår som en del af klubbens regnskab. Aktivitetsudvalget har den meget vigtige funktion i klubben at styrke relationer mellem alle. Det er af uvurderlig betydning for en klub som Dragør Golfklub at have en slags institution i 8

9 institutionen til at varetage de sociale aspekter på tværs af etablerede forbindelser. Bestyrelsen anser det som et væsentlig bidrag til at stimulere og øge et værdifuldt klubliv, at der afholdes arrangementer, der får klubbens medlemmer rystet godt sammen. Det er vigtigt, at alle føler sig godt tilpas, når de kommer i klubben, og det bidrager meget positivt til, at nye medlemmer hurtigt kommer til at føle sig hjemme i klubben. I vinterhalvåret har der, som vanligt, været bowling; rafling afvikles p.t. for at finde årets vindere. Fra bestyrelsen skal atter lyde en opfordring til at bruge klubhuset i vinterhalvåret: der er masser af muligheder for, at medlemmerne benytter klubhuset, f.eks. til skak, foredrag, det kan være litteratur, musik, rejser, etc. Under Aktivitetsudvalget sorterer Det særlige Rejseudvalg, der arrangerer 2 golfrejser om året. Den ene finder sted i St. Bededags-ferien og den anden i sidste weekend af september måned. Foreløbig har godt 200 medlemmer deltaget i rejserne over 10 år. Ingen har indtil nu fået afslag på deltagelse, men man skal holde sig til. Ganske mange gange er det nemlig sket, at nogle medlemmer har forhåndsreserveret plads på den næste rejse, men er blevet forhindret i at deltage, og dét åbner plads for nye deltagere. KLUBBER i KLUBBEN Flying Ladies I 2012 var der godt 160 medlemmer at Flying Ladies.; hvilket svarer til ca. 1/3 af alle damer over 18 år i klubben. Der var i snit 50 damer til månedsmiddagene, hvor der oftest har været indlæg, der har relation til golfspillet - det være sig regler ved Poul Madsen, forebyggelse af skader og deres reparation, sund kost og om banen ved Michael, samt div. sponsorer. Flying Ladies puttekonkurrence har også været et populært indslag, hvor der blev spillet penge ind til Pink Cup, som er en turnering, Flying Ladies deltager i og samler penge ind til via spillet. Tilslutningen til skovturene har ligget på omkring 50 damer, og Åbne Damedage på omkring 100 damer incl. spillere udefra; og dét er styrelsen i Flying Ladies også tilfredse med. Herredagen Herredagen havde næsten 180 medlemmer og stadigvæk et overvældende stort program med forskellige turneringsformer, udflugter og månedsmiddage. Til trods for at der har været nedgang blandt medlemmerne af Herredagen, så har tilslutningen til de forskellige arrangementer stort set været lige så stor, som den plejer at være. Herredagen afholder intromøde den , og der er sendt invitationer ud. 9

10 Old Timers OLD TIMERs fik ny styrelse i år, men går nogenlunde efter det samme koncept som i de foregående år, og med nye mennesker i styrelsen, kommer der nye idéer. Old Timers har i år sendt ud til alle damer over 50 år og alle herrer over 55 år for at fortælle om Old Timers første arrangement den 22. marts. Der er omkring 100 medlemmer i Old Timers. Old Timers spiller som regel hver fredag formiddag. Man kan dog også spille på andre tidspunkter af dagen. Old Timers, Herredagen og Flying Ladies er sociale Klubber-i-Klubben (KiK) med interne turneringer, VI SES DAG, Åbne Dage, udflugter og skovture. Og, der er mange fine præmier, takket være Dragør Golfklub s mange loyale sponsorer. Det sociale aspekt gælder også Bridgeklubben, der mangler medlemmer, og som i indeværende sæson kun har haft 40 medlemmer, hvilket levner plads til 8 nye spillere; så hvis nogle går med planer om at spille bridge, så er der plads i bridgeklubben. RESTAURANT MULLIGAN Når vi nu skal tale om restauranten og restauratøren, vil jeg hér gøre opmærksom på, at kontrakten med Farid udløber med udgangen af Vi har altså nu en parallel situation til sidste år med Gary s kontrakt: en tidsbegrænset kontrakt udløber med årets udgang. På nuværende tidspunkt er det bestyrelsens forventning at kunne indgå et nyt kontraktforhold med Farid, og en ny kontrakt bør kunne være på plads i løbet af efteråret. Afslutningsvis vil jeg nævne, at DGU s repræsentantskabsmøde i år finder sted den 22. og 23. marts. Via Erfa-1 gruppen er Dragør Golfklub med til at rette en skarp kritik af DGU for manglende varetagelse af foreningsgolfklubbernes interesser. Flere blandt Erfa1- klubberne har stillet spørgsmål om DGU s rolle: Er DGU et serviceorgan? Tjener DGU medlemmernes interesser? Får vi value for money, altså dét kontingent, der betales for hvert medlem om året med små kr.160? Kan vi som foreningsklub hente hjælp støtte opbakning - ekspertise konsulentbistand, eller tjener DGU hellere de private baneejeres interesser? OG, hvordan ser man på alle rabatordningerne: Golfhäftet, Tee Time Kortet, DGU s nye hovedsponsor GE Money Bank, m. evt. fl. nye ordninger, foruden alle de gensidige greenfee aftaler. Er det kannibalisering? Har Dragør Golfklub isoleret betragtet større fordele end ulemper? Skal klubben stadig deltage i alle ordningerne? 10

11 Men, det er altså overvejelser om fremtiden. Når det gælder klubbens egen fremtid, er bestyrelsen naturligvis altid interesseret i at høre medlemmernes meninger. På hjemmesiden findes en Gæstebog, Klubhusudvalget har opsat en Ros-og-ris -postkasse, og sidste sommer blev sommermødet afviklet med ikke så mange medlemmer, men vi fik da en fin dialog med de fremmødte, der var både engagerede og interesserede i klubbens forhold; derfor agter bestyrelsen stadig at holde mulighederne for den form for 2vejskommunikation åben. Bestyrelsens mål vil fortsat være at optimere både banens kvaliteter og klubhusets komfort under hensyntagen til den økonomiske situation. Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at styrke samarbejde med de forskellige udvalg, styrke klublivet og sørge for, at Dragør Golfklub er et godt sted at være, hvor alle trives med en god sportsånd, fair udfordringer og gode venskaber, gamle som nye. Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en tak til Irene og Anni for deres hjælp til medlemmer, sponsorer, gæster, pro, restauratør, udvalg, bestyrelse og håndværkere, herunder også en stor tak til Bent Poulsen for utrætteligt virke i og for klubben. Foreløbig vil jeg sige tak for opmærksomheden vedr. selve beretningen og give ordet tilbage til dirigenten tak! 11

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra: Aase Møller-Hansen og Claus Peter Christensen. 1 Godkendelse af referat fra den 12. juni

Læs mere

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere