GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole. Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole. Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub."

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGEN 2013, TIRSDAG, d. 12. marts på Dragør Skole Beretningen om klubbens virksomhed i det forløbne år Godaften og velkommen til dette års generalforsamling i Dragør Golfklub. Iht dagsordenen skal vi vælge en dirigent, og bestyrelsen foreslår advokat Maria Bardram fra advokatfirmaet Gorrissen&Federspiel. Hvis nogen anden ønsker at være dirigent, eller hvis nogen ønsker at foreslå en anden kandidat, skal jeg venligst bede om tilkendegivelse nu! [John Gronemann foreslog Leif Ingersholm, der blev valgt til dirigent ved simpelt flertal ved håndsoprækning.] Også i år har vi måttet sige farvel til medlemmer, der er døde siden sidste gf.: Vi mindes: Mette Pihlkjær, Mikael Holmgård, Kirsten Lykke, Susan Schlüter, Lasse Auchenberg, Dirch Jakobsen og Ellen Jakobsen, Tage Brok Hansen, Gudmund Aanestad, Lars Hjarnø Knudsen, Normalt knytter jeg ikke særlige ord til de enkelte personer, men i år vil jeg gerne nævne, at Ellen & Dirch Jakobsen fra Skovgård frasolgte deres tidligere frugtplantage, så golfbanen kunne blive en realitet. De boede på Skovgård indtil sidste år, inden de flyttede på plejecenter, og fulgte altid interesseret med i alt, hvad der rørte sig på banen og i klubben. Bestyrelsen vil gerne bede forsamlingen rejse sig, så vi alle i respekt kan iagttage 1 min. s stilhed med mange venlige tanker om vore afdøde klubmedlemmer og deres pårørende - tak! ØKONOMI Vi kan med stor glæde notere os et pænt overskud i regnskabet for 2012 på næsten 650 tkr., som vor kasserer, René Boesen, vil redegøre nærmere for under pkt. 3. Vi kan også glæde os over, at der til klubturneringerne fortsat er mange tilmeldinger, lige med undtagelse af Klubmesterskaberne, men de får en helt anderledes afvikling i år, og det er naturligvis for at give flere et bedre og mere attraktivt tilbud om at deltage i dysten. Økonomien er og bliver det vigtigste omdrejningspunkt i en golfklub, hvor banens kvalitet skal fremstå stadig mere attraktiv og udfordrende for både klubbens egne medlemmer og de gæster, som vi også gerne vil have besøg af. 1

2 Bestyrelsen har besluttet ikke at indføre en ny medlemsgruppe uden betaling af indskud. Flere klubber rundt omkring os har gjort det i desperate forsøg på at lokke nye medlemmer ind i klubberne, senest Køge Golfklub og Golfklub Hedeland, der er 2 af de 7 samarbejdende golfklubber i vor Erfa-1 gruppe. Det skal blive spændende at høre om deres erfaringer. Denne bestyrelse mener, at med en bedre eksponering og markedsføring af Dragør Golfklub og en udstrakt stor pallette af træningstilbud på nær sagt alle tidspunkter af døgnet skal vi kunne generere det antal nye medlemmer, der er behov for, når vi gerne vil drive klubben og banen på minimum dét niveau, vi har i dag. Med den alderssammensætning, der er i Dragør Golfklub, skal vi have mindst 100 nye medlemmer i år og hvert år i årene fremover. Gennemsnitsalderen nærmer sig 60 år, og flere end halvdelen af klubbens voksne, aktive medlemmer er over 60 år. Der ligger en stor udfordring for bestyrelsen, proen, kontoret, restauratøren og medlemmerne i at gøre Dragør Golfklub til den mest attraktive golfklub på Amager og en stor radius uden om øen. I bestræbelserne på at skaffe nye medlemmer skal der udvises kreativitet og hittepåsomhed. Serviceniveauet skal være højt over for målgrupper i alle aldre. Vi vil beholde vort indskud her i klubben, så alle medlemmer har ens indmeldelsesbetingelser. Indskuddene udgør et væsentligt bidrag til hele driften af klubben, banen, klubhuset, m.v. Sidste år blev indført en kontantrabat, og de fleste nye medlemmer valgte kontantrabatten, så de betalte 8 tkr. i indskud. Færre afdrager over 3 eller 5 år. Langdistancemedlemmer udgør en lille gruppe, og nogle har allerede valgt at melde sig ind i klubben som almindelige medlemmer. Sidste år fik Bestyrelsen en opfordring til at indføre flere medlemskategorier alternativt at få generalforsamlingens godkendelse til mere vidtgående beføjelser til at indføre nye medlemsformer. Vi har ikke forberedt forslag til vedtægtsændringer for at kunne indføre nye medlemskategorier, idet vi er af den opfattelse, at de gældende rammer egentlig dækker behovet. Vi forsøgte os sidste år med kursister på særlige vilkår, og håbede naturligvis derigennem at kunne motivere nye medlemmer til at melde sig ind. Mod betaling kunne kursisterne benytte øvelsesfaciliteterne, gå til par-3-bane-prøve og storbaneprøve. En del af de kursister, der var på Golf-på-prøve sidst på sommeren, har tilkendegivet, at de indmelder sig i klubben, når den nye sæson begynder, og dem skal vi tage godt imod. Klubhuset er over 20 år gammelt og slid og ælde viser sig forskellige steder. Senest måtte en varmepumpe udskiftes for at få temperaturen op på et acceptabelt niveau i hele huset. Måske skal hele fyret snart skiftet ud, og det spares der sammen til, og Klubhusudvalget arbejder seriøst med stram opmærksomhed på de tilskudsordninger, der måtte komme. Der er lagt nyt gulv i Pejsestuen for at få rummet til at fremtræde lysere og venligere, og så letter det oven i købet rengøringen betydeligt. ProShoppen er også ved at få et løft med 2

3 nyt indgangsparti, nyt gulv og ovenlysvinduer for at gøre rummet lysere og mere kundevenlig. Og endelig vil der blive etableret en slags vindfang i mellemgangen for at undgå gennemtræk. Der er store kræfter i gang for at opføre en ny baglade. Der har i adskillige år stået mange medlemmer på venteliste for at få et bagskab, og på nuværende tidspunkt kan en ny baglade opføres og betales inden for en acceptabel tidshorisont på ca. 10 år, hvorefter lejeindtægten tilfalder klubben. Når der skal opføres en ny baglade, skal der også udføres arbejde på arealerne uden om bagladen. Arbejdet kommer til at omfatte en omlægning af indkørselsforholdene til klubben, så store og tunge biler får nemmere adgang uden at ødelægge grøftekanter og træer. Det vil så også blive en fordel, hver gang en stor bus skal ind og ud på parkeringspladsen. Bestyrelsen har til glæde for, ikke bare forslagsstilleren, men os alle sammen besluttet at etablere en boldvasker. Det koster sine godt 250 tkr., når der skal købes en maskine, føres vand frem, afledes vaskevand, etableres sandudskiller, og m.m. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne høre medlemmernes mening om, at man finansierer mellemstore investeringer som f.eks. en boldvasker til ca. 250 tkr. via en KUN et-årig forhøjelse af kontingentet eller på anden vis betaler et formålsbundet beløb. Alle forslag er velkomne. PRO og PROSHOP Som det blev nævnt i Beretningen sidste år, fik Gary en kontraktforlængelse med 12 mdr. gældende for året 2012, og som der står i den seneste udgave af Driveren, har bestyrelsen handlet inden for gældende rammer, da Gary i september måned 2012 fik bekræftet udløbet af kontraktforlængelsen. Bestyrelsen anser stadig Gary for at være en dygtig golfinstruktør og træner, og vi kan glæde os over, at Gary fik et tilbud om at komme til Bornholm, Gudhjem Golfklub, som en udløber af det sponsornetværk, der blev etableret for år tilbage hér i klubben. Det er enhver ledelses opgave at drive en virksomhed eller forening, stor eller lille, optimalt, og det er bestyrelsens fornemste pligt at medvirke til, at Dragør Golfklub kan differentiere sig positivt fra de omkringliggende klubber. Da Gary s kontrakt var tidsbegrænset og udløb ultimo 2012, var det bestyrelsens vurdering, at nye kræfter bedre ville kunne markedsføre og eksponere Dragør Golfklub. Bestyrelsen har således ikke bare søgt en ny træner, der skulle erstatte Gary på hidtil kendte vilkår, men valgt at indgå et samarbejde med Davies Golf ApS, der tegnes af i forvejen kendte personer i klubben, nemlig Delfin Vask v/svend Gjørup (også kendt fra Delfin-lunden ved hul 11 og boldvaskerne) med 75% af anpartskapitalen. Davies Golf ApS har tilbudt et koncept på 4 niveauer med undervisning, træning, Golfshop og økonomi/administration. I første omgang har bestyrelsen valgt niveau 2, dvs. 3

4 trænerdelen og Golfshoppen. Derudover får Dragør Golfklub dén ekstra fjer oven i hatten, at Davies Golf, når de reklamerer for sig selv, også medtager Dragør Golfklub. Reklameudgifter, bestyrelsen ikke ville have afsat penge til, men håber at få en positiv synergieffekt af, når nu f.eks. 4 buslinjer kører rundt i København med reklamer for både Davies Golf og Dragør Golfklub, og i andre sammenhænge, hvor Dragør Golfklub kan drage fordel af, at Davies Golf markedsfører sig i nye og markante fora. Valget af Davies Golf begrunder bestyrelsen med det blandt ansøgerne bedste tilbud på alsidige træningsmuligheder, reklame- og eksponeringsværdi samt ikke mindst potentiale til at skaffe klubben nye medlemmer. Læg dertil, at Davies Golf sammensætter sig af en personkreds med veneration og stor interesse for Dragør Golfklub. I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen med Davies Golf er vor juniortræner, René Neumann, blevet ansat af Davies Golf og forbliver i Dragør Golfklub som juniortræner. René Neumann er naturligvis blevet spurgt, om han kunne se sin egen interesse i at ændre sit ansættelsesforhold, hvilket René Neumann har bekræftet; og som vi har forstået det, har der allerede været afholdt mange konstruktive og idérige samtaler mellem René Neumann og Davies Golf. Vi håber, René Neumann får bedre personlige udviklingsmuligheder hos Davies Golf, end Dragør Golfklub på længere sigt ville kunne tilbyde René Neumann. TAK til René Neumann - har fået en gave, og vi ser ham stadig arbejde som juniortræner i klubben, så ingen egentlig afsked. SPONSORUDVALG Et væsentligt bidrag til den positive økonomi i klubben skyldes også i det forgangne år, at formanden for Sponsorudvalget, Erik Bjørn, fik forhandlet flere kontrakter på plads, end budgettet turde lægge ud med for 1 år siden. I Dragør Golfklub har vi flere end 70 sponsorer, og p.t. arbejder Erik Bjørn med 14 kontrakter til genforhandling. Det er et privilegium for Dragør Golfklub, at der vedblivende er interesse for at tegne nye sponsorkontrakter. Det seneste, iøjnefaldende eksempel er gulvet i Pejsestuen, der er lagt af en ny sponsor. Fra de etablerede sponsorer modtager klubben stadig mange meget fine og meget værdfulde sponsorpræmier, ud over en meget large og meget loyal opbakning til klubben. Nordea er stadig vor hovedsponsor og vil være det iht kontrakten frem til Nykredit Amager Erhvervscup afvikles i 2013 på vanlig vis med 2 indledende kvalifikationsrunder og en afsluttende finale Sponsornetværket fungerer flot. Hen over vinteren har der været virksomhedsbesøg med en pæn stor tilslutning. Det har glædet os alle i Sponsorudvalget, at muligheden for at invitere en gæst eller et par gæster med, blev så godt modtaget, at det gennemsnitligt 4

5 fremmødte antal lå på op imod 20 personer hver gang. Men det er især glædeligt at høre, at der knyttes forretningsmæssigt, ikke ubetydelige, forbindelser mellem sponsorerne - hvilket er en del af formålet med at netværke og at der blandt sponsorernes venner og forretningsforbindelser er flere, der har deltaget i netværksmøderne som gæster. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Erik Bjørn for det helt unikke og uegennyttige, frivillige arbejde, der gør det muligt for medlemmerne i vor klub at nyde frugten af arbejdsindsatsen og samtidig også en lige så stor tak til sponsorerne for deres valg af Dragør Golfklub som samarbejdspartner, tak! Vi bestræber os på, vi stadig kan gøre os fortjent til at være Jeres valg. Med det budget og regnskab, vi har, er der 3 store poster, som klubben bruger penge på: 1) HedeDanmark, som klubben, Baneudvalget og vore egne 2 green keepers stadig har et så godt samarbejde med, at alternativer ikke har været seriøst overvejet. Vi er glade for samarbejdet; vi synes, vi har en kompetent, indsigtsfuld og dedikeret chef green keeper i Michael R. Rosengaard og hele hans team og måde at forvalte arbejdsopgaverne på. 2) Baneleje, kontor, administration, lønninger, udvalgsarbejder, turneringer og den dermed forbundne daglige drift. 3) Pro og Proshop. Gary fik udbetalt retainer fee og boldafgift samt betaling for træning af eliten og en %vis andel af administrationen af greenfee gæster i shoppens åbningstid. Den samlede sum indgår nu som betaling til Davies Golf, dog således at Golfshoppens åbningstider er væsentligt udvidede, og visse administrative ydelser, såsom håndtering af greenfee gæster, henvendelser fra potentielt nye medlemmer, etc. er inkluderet i den samlede pakkeløsning. I bestyrelsen har vi valgt at kigge på de samlede tal, således vi nu betaler Davies Golf ApS et beløb svarende til det, Gary fik udbetalt, dog således at boldafgiften nu ikke længere går ubeskåret til pro n. Fra i år står HedeDanmark for boldopsamlingen på driving range, mod betaling. Det skulle dermed blive nemmere for HedeDanmark at få boldene samlet ind, inden græsset skal klippes. Under pkt. 6 vil vor kasserer nærmere redegøre for tallenes sammensætning. OG traditionen tro, vil Baneudvalget hér holde sit indlæg og orientere os om udvalgets afsluttede og igangværende arbejder: BANEUDVALG: Under formandens beretning foreviste Finn Hansen, formand for Baneudvalget, et diasshow med status for Baneudvalgets Visionsplan. Finn fortalte om spillemæssige udfordringer, miljøsager, stier, boldvasker med vand/ strøm, stære- og mejsekasser samt flåder til svanerne, som man på klubbens hjemmeside kan se læse mere om, herunder også information om styresystem i forbindelse med flytning af vand, sprøjtefri drift, afgræsning ved får med lam, klipning af rough. 5

6 Den helt store glædelige nyhed i 2012 var muligheden for at leje buggier. Buggierne har været en ubetinget succes for både medlemmer og gæster. Buggierne blev taget i brug medio maj og har været lejet ud pænt mange gange. Faktisk kan 1 buggy på én opladning køre 2 runder på én dag, hvis altså de lyse timer og bookingerne tillader det. Theis, klubbens green keeper lærling og barnebarn fra Skovgård, har bestået Toro Student of the Year med en fornem høj karakter. Theis bliver færdiguddannet til maj og har allerede planer for sit fremtidige virke. Vi ønsker alt mulig held og lykke. Inden vi slutter med banen, skal der lyde en tak til Baneservice, der ihærdigt prøver at få spillet til at glide bedst muligt, og påser, at de personer, der har reserveret tid, også er de personer, der slår ud. Fra bestyrelsens side skal vi venligst opfordre til, at man efterkommer Baneservice s henstillinger de er ment som en hjælp til os alle sammen. KLUBHUSUDVALG arbejder støt og roligt på at udfærdige sin egen Visionsplan. Man arbejder allerede med en vedligeholdelsesplan. Der er igangsat mange, nye initiativer, store som små, og alle har til formål at gøre det daglige arbejde nemmere; f.eks. er der udarbejdet lister over alle køkkenmaskinerne, så det er let at overse, hvor gammel en maskine er, hvornår den senest er repareret, hvad det har kostet, etc. Dét skal alt sammen give et bedre overblik over, hvor længe det kan betale sig at reparere, inden en udskiftning er mere lønsom. Forbrug af el, vand og gas følges løbende op for at undgå spild og unødige afgifter. Vi kan glæde os over det nye gulv i Pejsestuen, som allerede nævnt, og i det hele taget det nye interiør med borde, stole og lamper. Den mindre ombygning i ProShoppen skulle gerne munde ud i den store virkning, så shoppen kommer til at fremtræde væsentligt mere indbydende. De ændringer, der er foretaget, er udført uden ændring af bærende konstruktioner dét ville nemlig blive alt for dyrt. En påtænkt etablering af en pavillon mod syd skal kunne rummes i Klubhusudvalgets budget, inden der iværksattes tømrerarbejder. SPILLER- og TURNERINGSUDVALG Årets turneringsprogram fremgår af den netop elektronisk udsendte Driver, og der er mange gode turneringer at deltage i; man forsøger at genoplive Pinseturneringen med gunstart kl. 04:30, og som en ny turneringsform afholdes Piratgolf fredag, den 12. juli om aftenen. JUNIORER Juniorafdeling blomstrer fortsat under René Neumann s kyndige hånd, der er pt. 110 aktive juniorer som deltager i træning samt div. turneringer. 6

7 Der er også masser af aktivitet, som ikke direkte har noget med golf at gøre. Børnene har bl.a. været i DR huset og set X-FACTOR sammen; der er biografture og andre sociale arrangementer. For at have en stor, aktiv og attraktiv juniorafdeling kræver det forældreopbakning. Det har vi i DG; der er forældre i juniorudvalget samt juniorernes aktivitetsudvalg. Det er forældre, som er med til at gøre alt endnu mere fornøjelig for børnene. Sidste år havde vi 3 juniorhold, der kvalificerede sig til regionsfinalen; desværre måtte de strække våben trods heroisk fight. Vores juniorafdeling kommer helt sikkert til at levere rigtig mange spillere til vores fremtidige elitehold. UNGDOMS- og ELITEUDVALG Der er 25 herrer og 7 damer i elitetruppen, og klubber brugte sidste år 237 tkr (Gary 78 tkr.)+(41 tkr. Caroline) på transport, træningsmidler, gebyrer, m.v. Damerne har klaret sig godt - der er kommet forstærkende kræfter til. Damerne har banket på til elitedivisionen de sidste 2 år, men som holdleder Finn Nistrup udtrykte det efter sidste kamp, skal vi yde noget ekstraordinært for at gå hele vejen. I år er sidste chance for at se vores stjernefrø Caroline Nistrup på hjemlige breddegrader. Caroline er blevet jagtet af mange skoler i det store USA, og hun har valgt Louisiana State University, hvor hun skal spille golf fra morgen til aften. Vi er sikre på, Caroline vil fortsætte sin fantastiske udvikling, og ønsker hende rigtig god vind over there. Herrernes 1. hold sikrede sig oprykning til 2. division, men vores ambitioner stopper bestemt ikke her. I år er ambitionen oprykning for begge hold, og der er blevet arbejdet hårdt med teknisk svingtræning hele vinteren. Vi glæder os til at se klubbens medlemmer følge eliteholdene i den nye sæson og skal opfordre flere til at komme og se med, i hvert fald på hjemmebanen. REGEL- og ETIKETTEUDVALG EGA-hcp 2012 var året hvor vi overgik til det internationale hcp. system. Både DGU og klubberne har været spændte på, hvordan det nye system ville fungere. Det har medført ændringer, bl.a. at der er indført en årsrevision, hvorefter man enten har et EGA hcp. eller et hcp. Man skal nu spille et antal runder for at være i besiddelse af et EGA hcp. Et EGA hcp. afspejler den enkeltes spillerstyrke ud fra de 4 runder, man skal spille for at beholde sit EGA hcp. Spiller man 8 eller flere tællende runder om året, vil man blive reguleret op eller ned, dog maximalt 1,0 eller 2,0. 7

8 Et handicap derimod afspejler ikke spillerens spillestyrke, idet man ikke spiller 4 tællende runder på 1 år. Hvis man ikke er i besiddelse af et EGA hcp, kan man ikke deltage i officielle turneringer. Ca. 50 % af alle danske golfspillere er ikke blevet reguleret de sidste 5 år, så der går mange rundt med et hcp, der ikke er retvisende. Har man mistet sit EGA hcp. og ønsker at generhverve dette, skal man spille 6 tællende runder over en periode på 6 uger på sommergreens. På DGU s hjemmeside kan nye medlemmer afvikle regel- og etiketteprøven. Der er en række spørgsmål, og man skal have 27 rigtige svar for at bestå prøven. Der har været rejst kritik af ordningen, idet der ikke føres kontrol med, hvem der i realiteten besvarer spørgsmålene. I bestyrelsen overvejer vi, om man i Dragør Golfklub skal acceptere DGU s prøve, eller om der som et minimum også skal forlanges en bestået prøve i lokale regler. Hvis nogen har et godt bud på en løsning, vil vi gerne hører nærmere derom. Med manglen på nye medlemmer er håbet naturligvis, at der blandt nye kursister er mange, der gerne vil være medlem af en rigtig golfklub. Kursisterne får lov at bestå Det Grønne Kort med alle prøverne, hvorefter de, efter at have indmeldt sig i klubben, kan deltage i Kaninturneringerne. Kaninudvalget gør i den forbindelse en stor indsats for at hjælpe nye medlemmer frem til et hcp, der giver dem lov til at spille på egen hånd på den store bane. Fra bestyrelsen skal der lyde en kæmpe stor tak til udvalget for det meget engagerede arbejde. Bestyrelsen overvejer at samle flere frivillige til et egentligt Begynderudvalg, der dels vil hjælpe kursisterne, dels vil hjælpe nye medlemmer, der kommer ind i klubben ad anden vej, indtil de bliver kaniner. INFOUDVALG Det er klart, at 4 nye buggier scorer 1.pladsen blandt 2012 s gode nyheder, men en med længsel ventet ny og bedre fungerende hjemmeside hilses naturligvis også varmt velkommen. Lokalredaktørerne har med iver og stor entusiasme kastet sig over de nye muligheder for selv at opdatere egne sider, og gryden holdes hele tiden i kog af nye tekniske muligheder og inspirationer. Udvalget er forstærket med en markedsføringsekspert for at fokusere på eksponeringen af Dragør Golfklub med det ene formål: at skaffe nye og flere medlemmer! Det er en meget vigtig opgave. AKTIVITETSUDVALG er i modsætning til KiK en integreret del af Dragør Golfklub, dvs. at udvalgets regnskab indgår som en del af klubbens regnskab. Aktivitetsudvalget har den meget vigtige funktion i klubben at styrke relationer mellem alle. Det er af uvurderlig betydning for en klub som Dragør Golfklub at have en slags institution i 8

9 institutionen til at varetage de sociale aspekter på tværs af etablerede forbindelser. Bestyrelsen anser det som et væsentlig bidrag til at stimulere og øge et værdifuldt klubliv, at der afholdes arrangementer, der får klubbens medlemmer rystet godt sammen. Det er vigtigt, at alle føler sig godt tilpas, når de kommer i klubben, og det bidrager meget positivt til, at nye medlemmer hurtigt kommer til at føle sig hjemme i klubben. I vinterhalvåret har der, som vanligt, været bowling; rafling afvikles p.t. for at finde årets vindere. Fra bestyrelsen skal atter lyde en opfordring til at bruge klubhuset i vinterhalvåret: der er masser af muligheder for, at medlemmerne benytter klubhuset, f.eks. til skak, foredrag, det kan være litteratur, musik, rejser, etc. Under Aktivitetsudvalget sorterer Det særlige Rejseudvalg, der arrangerer 2 golfrejser om året. Den ene finder sted i St. Bededags-ferien og den anden i sidste weekend af september måned. Foreløbig har godt 200 medlemmer deltaget i rejserne over 10 år. Ingen har indtil nu fået afslag på deltagelse, men man skal holde sig til. Ganske mange gange er det nemlig sket, at nogle medlemmer har forhåndsreserveret plads på den næste rejse, men er blevet forhindret i at deltage, og dét åbner plads for nye deltagere. KLUBBER i KLUBBEN Flying Ladies I 2012 var der godt 160 medlemmer at Flying Ladies.; hvilket svarer til ca. 1/3 af alle damer over 18 år i klubben. Der var i snit 50 damer til månedsmiddagene, hvor der oftest har været indlæg, der har relation til golfspillet - det være sig regler ved Poul Madsen, forebyggelse af skader og deres reparation, sund kost og om banen ved Michael, samt div. sponsorer. Flying Ladies puttekonkurrence har også været et populært indslag, hvor der blev spillet penge ind til Pink Cup, som er en turnering, Flying Ladies deltager i og samler penge ind til via spillet. Tilslutningen til skovturene har ligget på omkring 50 damer, og Åbne Damedage på omkring 100 damer incl. spillere udefra; og dét er styrelsen i Flying Ladies også tilfredse med. Herredagen Herredagen havde næsten 180 medlemmer og stadigvæk et overvældende stort program med forskellige turneringsformer, udflugter og månedsmiddage. Til trods for at der har været nedgang blandt medlemmerne af Herredagen, så har tilslutningen til de forskellige arrangementer stort set været lige så stor, som den plejer at være. Herredagen afholder intromøde den , og der er sendt invitationer ud. 9

10 Old Timers OLD TIMERs fik ny styrelse i år, men går nogenlunde efter det samme koncept som i de foregående år, og med nye mennesker i styrelsen, kommer der nye idéer. Old Timers har i år sendt ud til alle damer over 50 år og alle herrer over 55 år for at fortælle om Old Timers første arrangement den 22. marts. Der er omkring 100 medlemmer i Old Timers. Old Timers spiller som regel hver fredag formiddag. Man kan dog også spille på andre tidspunkter af dagen. Old Timers, Herredagen og Flying Ladies er sociale Klubber-i-Klubben (KiK) med interne turneringer, VI SES DAG, Åbne Dage, udflugter og skovture. Og, der er mange fine præmier, takket være Dragør Golfklub s mange loyale sponsorer. Det sociale aspekt gælder også Bridgeklubben, der mangler medlemmer, og som i indeværende sæson kun har haft 40 medlemmer, hvilket levner plads til 8 nye spillere; så hvis nogle går med planer om at spille bridge, så er der plads i bridgeklubben. RESTAURANT MULLIGAN Når vi nu skal tale om restauranten og restauratøren, vil jeg hér gøre opmærksom på, at kontrakten med Farid udløber med udgangen af Vi har altså nu en parallel situation til sidste år med Gary s kontrakt: en tidsbegrænset kontrakt udløber med årets udgang. På nuværende tidspunkt er det bestyrelsens forventning at kunne indgå et nyt kontraktforhold med Farid, og en ny kontrakt bør kunne være på plads i løbet af efteråret. Afslutningsvis vil jeg nævne, at DGU s repræsentantskabsmøde i år finder sted den 22. og 23. marts. Via Erfa-1 gruppen er Dragør Golfklub med til at rette en skarp kritik af DGU for manglende varetagelse af foreningsgolfklubbernes interesser. Flere blandt Erfa1- klubberne har stillet spørgsmål om DGU s rolle: Er DGU et serviceorgan? Tjener DGU medlemmernes interesser? Får vi value for money, altså dét kontingent, der betales for hvert medlem om året med små kr.160? Kan vi som foreningsklub hente hjælp støtte opbakning - ekspertise konsulentbistand, eller tjener DGU hellere de private baneejeres interesser? OG, hvordan ser man på alle rabatordningerne: Golfhäftet, Tee Time Kortet, DGU s nye hovedsponsor GE Money Bank, m. evt. fl. nye ordninger, foruden alle de gensidige greenfee aftaler. Er det kannibalisering? Har Dragør Golfklub isoleret betragtet større fordele end ulemper? Skal klubben stadig deltage i alle ordningerne? 10

11 Men, det er altså overvejelser om fremtiden. Når det gælder klubbens egen fremtid, er bestyrelsen naturligvis altid interesseret i at høre medlemmernes meninger. På hjemmesiden findes en Gæstebog, Klubhusudvalget har opsat en Ros-og-ris -postkasse, og sidste sommer blev sommermødet afviklet med ikke så mange medlemmer, men vi fik da en fin dialog med de fremmødte, der var både engagerede og interesserede i klubbens forhold; derfor agter bestyrelsen stadig at holde mulighederne for den form for 2vejskommunikation åben. Bestyrelsens mål vil fortsat være at optimere både banens kvaliteter og klubhusets komfort under hensyntagen til den økonomiske situation. Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at styrke samarbejde med de forskellige udvalg, styrke klublivet og sørge for, at Dragør Golfklub er et godt sted at være, hvor alle trives med en god sportsånd, fair udfordringer og gode venskaber, gamle som nye. Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en tak til Irene og Anni for deres hjælp til medlemmer, sponsorer, gæster, pro, restauratør, udvalg, bestyrelse og håndværkere, herunder også en stor tak til Bent Poulsen for utrætteligt virke i og for klubben. Foreløbig vil jeg sige tak for opmærksomheden vedr. selve beretningen og give ordet tilbage til dirigenten tak! 11

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Bliver det nogensinde

Bliver det nogensinde RGK Medlemsblad April 2011. Nummer 1. 34. Årgang Bliver det nogensinde en golfbane igen? Læs side 20 Den første sol på terrassen Læs side 38 Er eliten pengene værd? Læs side 22 HOVEDSPONSOR Velkommen på

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt.

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt. Formanden har ordet Generalforsamlingen den 24. marts var velbesøgt, og stemningen steg gevaldigt, da bestyrelsen kunne fortælle, at det med hjælp fra medlemmer og sponsorer var lykkedes at skaffe kr.

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere