*litg,rrr ogb grre de frl [rttnrlp; Pen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*litg,rrr ogb grre de frl [rttnrlp; Pen"

Transkript

1 Effpn at iw pd, uuprptdb tltnuilt /,a/,{r,,rr/aaat rur/ptrfa,[lptb tl hr/e/0erirak; t, loto {r'o 67'{o',akp,ilins t'tuttu&n... *litg,rrr ogb grre de frl [rttnrlp; Pen ( zdk r T00007 o2ol1lo65.2 MARIE FRASCE Clairvoyant - nediurn 18. novenber 2008 Xere Peter! Tak for din tillid. Ved.Iagt fir du den store lykketal"isman, sid.an son jeg har lovet dig d,et. Et stort tillykke. Du har fy'st giaen om d.en Gyld.ne kvad.rat korrekt! Jeg vil nu s/rge for, at du fir opfyl-dt d.ine sty'rste y'nsker, og tage mj.g af d.e problemerl der fylder mest hos d.ig i y'jeblikket. Det konner til at tage nogle d.age, men jeg lover dig at, skrive inden for en uge, si, snart jeg er ferdig. (Jeg venter p& en heit speciel minekonstellation, s&;eg kan komme til at utif/re et serligt ritual). Jeg fornernnerr at d.it tilf'e1de er ganske used.venligt, og derfor mener jeg, at du har fortjent serlig opnerksomhed. Og sid.en jeg ud.f/rte nin fy'rste tycining ved.r/rend.e din person, ved jeg ogsi, at du er et overmide verdifuld.t menneske. Jeg har d.erfor en god nyhed. til d,ig. Jeg har besluttet, at sp/rge frentiden om de tall du skal bruge til at f& en af hoved.gevinsterne i lottotrekningen i januar. Du skal vide, Peter, at jeg egentlig var holdt med d.isse tyd.ningerr d.a d.e ganske enkelt krever for rceget energi og jeg begynd.te at t/ie nig en smule udmattet. Men jeg vil foretage denne clairvoyante tyd.ning af lottotallene dn gang til, ford.i din situatj.on bery'rer nig dybt. Jeg vil ogsi gerne fortelle dig hvorfor. Men f/rst skal du vid.el hvorfor det netop er dig; dig helt personligtr sora jeg har udvalgt. Jeg h.ar foretaget en grundig research. Jeg har beskeftiget mig ned tusind,er af skebner. Menneskerl der arbejd.er b.irdt for at tjene tj.i bare det mest ny'dvend.i.ge. Fanilierl hvis y'konorniske situation er hibiy's. Enlige kvinder, d.er har uovervind.elige bekyraringer og problemer at slas med. Jeg kan betro d.igr at d.et ikke var nogen nen beslutning. Men jeg har valgt dig - iiu fir uden at nitte ind.gi nogen form for forpligtigelse d.e

2 sid.ste vi-ndertalr som jeg forudsiger. Og disse ta1 vil- kunne skaffe dig hovedgevinsten i januar. Jeg kan bjelpe dig til at begynd,e et nyt og meget bed.re Ij.v. Det er i nin nagt. Og jeg vil bevise d.et for d.j.g. 3y'rst skal du d.og videl hven jeg er; og hvad det er, jeg vil gy're for at skaffe dig den gevi.nst, som der ikke er noget e1ler nogen, der tidligere har veret i stand til at skaffe d.ig. I'/rst, Peter, vi.l jeg Bresentere dig for et Bar ud.drag fra artiklerr der i ly'bet af d,e seneste nined.er er blevet offentliggjort om mig: JAIIUAR- nnogle tror pi hende, andre ikke..o nen hvad. er forklaringen Pi, at d.enne kvinde har veret i stand til at forudsige vind.ertallene i lotto, helt ud.en at tage fejl...tr SEBRUAR- 'nir en vinder afsly'rerl hvordan ban har veret i stand til at vind.e adskillige nillioner, er d.er j.ngen, der tror pi, han, og dog...' MARTS- nen vinder si.ger: Jeg har ogs& foretaget dette helt enkle eksperiment og er blev bely'nnet for d.et med nere end 10 nillj.oner n A?RITJ- nen vi.nder fortaller: Da jeg fortalter at jeg ville komme til at vind,e i lottol grinte AIrIX bare af nig... nen d.a d,e opd.aged.e, at jeg bavde syv rigtige... r MAJ- "takket vere sin utrolige kraft er denne kvinde i stand. til helt precist at forudse og vid.eregj.ve vind.ertallene for den kornrnende trekning... r Eer er tusinder af mennesker, der har b/rt nig i radioen og set nig pi tv og oplevet, hvord,an jeg har fiet neget ny'jagtige 'vj.sioner'om mennesker, jeg aldrig havd.e mglat ty'r. I d,j.sse udsendelser beskrev jeg neget ny'jagtigt, hvad. d.et var for menneskerl hvilket liv d.e levedel hvilket job de havd.e, hvilke problemer d.e havdel hvilke vanskelige situationer d.e gennemgi.k og hvad. frentid,en havde i vente for dem. Men d,et er ikke a1t. I nange ir har jeg rejst rund.t i hele verd.en for at vj.ser hvad. man kan obni med And.ens kraft (f.eks. et l"ese frentid.en ved. hjelp af en personlj.g genstandl pi afstand. at fi genstand.e til at benege sig, at fa, i.ndflydelse pi tingenes forly'b, at fi.nde fren til vind.ertallene inden trekningen). h pa nwfr, tifu,, fu01, /uot/,ligpru % bluettagt u.t, utig

3 Fagfolk har beskeftiget sig intensivt ned mine evner for at unders/ge, om d.et virkelig kunne passer at jeg vha. mine serlige nvisionern virkelig kunne forud.sige vindertallene i lotto. Resultaterne gjorcie d.ern i bogstaveligste forstand perplekse. HeIe verden taler mere og mere og mine evnerl om d.e vindertal, son jeg har veret i stand, til at forud.se og om de gevi.nsterl som m&n allerede har opniet takket vare ni.n hjelp. Sid.en da fir jeg flere og flere foresp/rgsler fra nennesker, der har store /konomiske probl lrr xo Men d.et er nu engang sidan, at forudsigelse af vj.ndertal krever en overord.entlig intensiv koncentratj-on. Det er s& anstrengend.e, at jeg Iigefrern er fuld.stend.ig udnattet efter en clairvoyant seance. }et kan komme si vid,t, at jeg har brug for mere end en uges rekreation for at konme til begterne igen. Mit helbred. er meget vigtigt for roig, si d.erfor g/r jeg det kun yderst s jeldent. Men ind.en d.ar Peter, vii jeg benytte mine clairvoyante evner til at lere dig bedre at kence og til at blive hel"t sikker p&, at jeg b.ar ret i min formod.ning om, at d,u virkelig har fortjent :lin hje1p. Det wie td,, trolo bnn*rt ^g lgb? Dit liv har absolut ikke a1tid. neret lj.ge nent. Du har ofte fg/lelsen af at vere forfulgt af et nermest utroligt uheld.. Pi trod.s af alt d.et, som du bar nittet ud.hold,e, bar du j.gen og igen fund.et mod.et til at komme viderel for dig selv og for d,em, d,er elsker dig. Har du /kononiske problemer for tiden? Har du strako brug for peuge? I januar kan hele dit liv komme til at tage en helt ny drejning. lige si snart jeg b.ar givet dig de sid.ste vj-ndertal, jeg forudsiger. Evad. er det, jeg gy't for at find.e fren tii vindertallene? Takket v&re en specj.el medial hand.li.ng, som jeg er den eneste, der kender tilr bringer jeg nig i en clairvoyant tranceti.lstand.. Jeg begj-ver nig ud p& en astralrejse ned d.e personlige data for det nennesker som jeg y'nsker at gy'te i stand. til at nodtage en gevinst, derefter spy'rger jeg f remtid.en. Euon l;bpt Pen - 0g IaA o$,n h/or,-{il, ---->

4 Jeg bed.er de usynlige magter om at send.e mig precise enkelthed.er fra fremtj.d.en. r dit tilferde drejer d.et sig om vj.nd.ertal"lene for lottotreknj.ngerne i januar. Miske er d.u skeptisk og tvivler pi, at jeg er i stand. til at fuld.fy're d.ette nmj-rakeln for dig? Du skal vid.e f/igend.e, Peter: Der er mennesker alle vegne fral der ringer til mig for at takke mig, selv on de i starten j.kke troed,e pi mine krefter. nt eksempel er dette nenneske, som jeg b.ja1p f/r d.ig. Ies engeng, hvad han skrev: nda jeg i telet'onen fortal.te digt at jeg havde brug for DKK 50 OOOIinden udgangen af neste minede og du Loved.e aig at give aig vindertaljene, var jeg erlig talt noget skeptisk. Men da jeg si fandt ud af, at jeg ikke indgik nogen fora for t'orpligtigelser, spurgte jeg nig sel.v nevort'or egentlig ikke?n. f dag skyjder jeg dig en stor tak2 for jeg har med din hjelp vundet alle de penge, jeg havde bz.ug for., Dette er bare et eksempel' Af pledsgrund.e har jeg ikke mulj.ghed. for at gengive aile d.e mange takkebreve, som jeg har fiet. 0g det er jo heller ikke si vigtigt. Det, d.er er vigtigt for digr rr at du i januar kan opni en af de sty'rste hovedgevinster i lotto. Hved. er det helt konkret, et DU skal gy're for det? Udfyld. den ved]agte personli.ge verdikupon ned din fy'd.selsdato, og kontrolldr, at d.e datal d.er allerede er anfy'rt er korrekte (dette er neget vigtigt, si jeg kan send.e dig vindertallene). Angiv ogsi hvilket bery'br du y'nsker at vinder inden nineden er omme. send derefter - allerede i dag - din personlige verdikubon tilbage tj.i nig. Si snart jeg har mod.taget din nerd.ikupon, kan jeg koncentrere nig og en sidste gang bringe ni.g selv i den clairvoyante trancetilstanil, d.er skal til for at ud,spy'rge fremtiden. Derefter beby'ver jeg bare skrive vindertallene ned og send.e den til dig. Du fir en omfattende garanti Du fir d.e sidste lykketale jeg forudsiger, og du skal spille pa dem med d.et samrne. Erris du ikke mener, at du har vund.et Benge nok med mine tail kan du send.e dem retur. t si rald fir ciu artl bvad du har betalt tirbage. 0g det uden, at jeg stiller spy'rgsnil e11er en eller end.en forn for betingelse.

5 Du ved nur at en af hovedgevinsterne i lottotrekningerne i januar kan komme til at gi t:.t aig. Det eneste, du skal g/re er noget bel"t enkelt, rnen serd.eles vj-gtigt: Du skal allerede i dag returnere din ved.lagte verd.ikupon til mig. D* tko,l hatllp l,rlnfut! lykken er ikke forbehold.t and.re. I dag smj.ier den ogsi til d.ig. For d.et er mj.t y'nske, at du skal vinde. Peterl du ved nu, at du pi en ganske sinpel nide kan end.re dj.t liv. 8/r det for din egen skyld. og for d.em, du elsker. G/r d.et allerede i dette y'3eltix, mens det stadig er tid, og inden du nir at glenme det. Jeg venter d.it sybt. Din trofaste veninde. /lfio,tn F,,n,,n PC: CkgA lig attrano, itilsa lpt u {n pr,tr F*jq rcl, at /pt,rr[!b,mb*gil {n le at rrudb trtfiun, bekb M ililrtigttu',t Mriligd UffgW tflukt /% dlaga rodfupon

6 Uiifyld verd.ikubonen og send det venligst retur til Marie Francee Ay. d.e Cbanel Morges, Svejts Kere Marie Jeg er blevet klar oy x' et du nu, efter at du allerede har forudset vindertallene i lotto ad.skillige gange, vil gy're mj,g til vind.er af hovedprenien i en af lottotraliningerne i. januars j.nden du for altiti lagger denne evne pi hylden. Jeg takker tiig forl at du har ud.valgt nig personlj.gt til at vere d.en, d.er fir d.e sidste vindertalr d.u forud.siger Derfor send.er jeg dig bermed mj.n personlige verd.ikupon med de data, som du har bed.t om, dvs. nin f/dselsdato og angi.velse af tiet bely'b, jeg y'nsker at vind.e i januar. Jeg vil gerne vind.e et bely'b pi DKK... j. januar. Jeg sender nin verd.ikupon allerede i en d.i.skret og fortrolig konvolut kan jeg skal spille pa i januar. dagr si du si hurtigt som nuligt i sende mig mine personlige talr som Jeg y'nsker at yde nit bid.rag Bi ++Or- DKK (+ eor- DKK i porto) til d.eknj.ng af omkostningerne pi t/tgende nid.e: tr pr. efterkrav. Jeg betaler her 50r- DKK i efterkravsgebyr. Jeg /nsker at spare 5Or- EKK i efterkravsgebyr Q forud. og i sted.et betale ry'dselsd.ato: tltlt tot6t t1t9l7t5t Dag &Iined. lr Fy'd.selstidsBunkt' t 1t 2 t 0t 0t F/d.ested.: Dit telefon-/nobilnunmer!. o....../... Din -adresse3 o o o o... (UafyfO og korri.ger om n/d,vend.igt. IiI vigtige sp/rsnitt) Din omfattend,e geranti 0m nogle ti dage modtager du de vindertal, som er mj.n sitlste forudsigelse. Du skal absolut spille pi de tal, son jeg bar forudsagt for dig personligt i januar. Du vi1 derefter L Lglbet af januar indkassere den store gevi.nst. Hvis du ikke menerr at gevinsten var h/j nok (nvittet der dog ikke er nogen af d.e forutigiend.e 67 vinderep der har oplevet), skal du bare send,e dine vindertal titbage, si fir du alle dine penge tilbage af nig. Og det uden at jeg stlller dig si. meget som et enkelt spy'rgsnit eller nogen form for betingelser. nfiorra F,,oncs tr jeg /nsker ikke at mod,tage flere breve fra Marie France.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt pan lago &tlto? HR Peler KnLrdsen leg wi]. ikke lagge s^.j-- 1 -, a, )eg er Deget bekymret pa dine vegne... Du han ].ige ].adet din fgrste chance for at winde

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 5. oktober 1950 i Krailling ved München. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere