Grundejerforeningen Løvsangerparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Løvsangerparken"

Transkript

1 Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 84, 88 Til stede ved fuldmagt: nr. 17, 40, 42, 48, 62, 86 Antal fremmødte: 41 Antal stemmer: 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år og arbejdsbudget for følgende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer 9. Valg af 2 revisorsuppleanter 10. Valg af medlemmer til udvalg, herunder a beplantningsudvalg b fastelavnsudvalg c komposteringsudvalg d bebyggelsesudvalg 11. Eventuelt Ad 1 valg af dirigent Jan Eriksen (nr. 7) blev foreslået og valgt. Jan takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen overholder vedtægternes bestemmelser herom, Ad 2 bestyrelsens beretning Formanden aflagde bestyrelsens beretning: Året 2007 var atter et år hvor bestyrelsen har arbejdet hårdt, der er indgået en kontrakt med firmaet som klipper vores græsarealer, således at vi betaler et fast beløb årligt dækkende snerydning og græsklipning, sådan at vi i forhold til tidligere år sparer penge på snerydning, hvis vinteren skulle blive ligesådan. Det er sådan at hvis vinteren skulle blive som de 'to tidligere år er græsklipningen gratis. Vi har fået et tilbud på beskæring af træerne i bebyggelsen, og der er flertal i bestyrelsen for dette. Derfor vores forslag til generalforsamlingen, da det medfører, at det hårde fysiske arbejde bliver fjernet fra Løvsangerdagene. Det vil af hensyn til økonomien medføre en reduktion i antallet af Løvsangerdage, da arbejdsmængden vil blive reduceret betydeligt. Det vil medføre at Løvsangerdagene vil blive uden kontingentnedsættelse, men mere sociale arbejdsdage med efterfølgende socialt samvær. En stor tak skal lyde til de efterhånden få fremmødte til Løvsangerdagene. De har gjort en kæmpe indsats for at nå de nødvendige opgaver. Det har vist sig, at de fremmødte har gjort det uoverkommelige; at nå de opgaver der er nødvendige for at opfylde de forpligtigelser der påhviler os som forening. Derfor har vi indhentet et tilbud på klipning af hækkene. Det vil rent økonomisk medføre at løvsangerdagene er for stor en post på budgettet. Derfor bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Ombygningen af antenne-anlægget er blevet gennemført ligeledes uden problemer, således at alle i dag selv bestemmer hvilke kanaler man ønsker at se. Det har medført at foreningen ikke er involveret i opkrævning af tv-abonnement, Koda og copy-dan afgift. Side 1 af 5

2 Fjernvarmeanlæggene er blevet installeret stort set alle steder uden de store problemer. Forhåbentligt med en varmebesparelse til følge. Risikoen for vandskader er blevet væsentlig mindre. Bebyggelsesudvalget har ligeledes arbejdet hårdt for at komme med et forslag til nyt farvevalg på vore huse, jf. beslutningen på sidste års generalforsamling, det har resulteret i det stillede forslag. Jeg har pga. tidsmangel valgt at trække mig som formand og medlem af bestyrelsen med virkning fra denne generalforsamling." Herefter overgav formanden beretningen til forsamlingen, Der var ingen kommentar til beretningen og blev herefter godkendt enstemmigt ved akklamation. Ad 3 aflæggelse af regnskab Kassereren gennemgik det udleverede regnskab. Bestyrelsens kommentar til revisiorpåtegningen var omdelt til forsamlingen. Ann-Marie Øgaard, nr. 74, kommenterede påtegningen, og formanden måtte redegøre for aftalerne med Lars Røhrmann. Se endvidere bilag til referatet. Regnskabet blev herefter godkendt med 39 stemmer for. Ad 4 indkomne forslag Forslag fra bestyrelsens vedr. farveskift i Løvsangerparken. Dirigenten indledte dette punkt med at konstatere at en afstemning om farvevalg kræver 213 flertal som forslået af nr. 30, 32, 34, 64 og 74, Analog sidste års generalforsamling var der meget stor debat omkring dette emne, og der er langt fra enighed. Bestyrelsen fastholder forslaget: Farve skifte ja eller nej? 17 stemte for, 26 imod, 4 undlod at stemme. Forslaget ikke vedtaget. Forslag fra bestyrelsen vedr. Løvsangerdage. 4.1 udlicitering af hækklipning Formanden motiverede forslaget, og frernhævede bl.a. den meget store opgave som Løvsangerdagene efterhånden er kontra det meget ringe fremmøde. Som professionel gartner pointere Thorbjørn, nr. 52, at det er en meget favorabel aftale der er lavet med Røhrmand - det er ekstremt billigt. Vedlaget med 37 stemmer for. Side 2 af 5

3 4.2 reducering af Løvsangerdage Vedtaget med 30 stemmer for. 4.3 Socialt samvær frem for økonomisk kompensation for fremmøde Vedtaget - ingen stemte imod 4.4 beskæring af de store træer Vedtaget - ingen stemte imod Under behandlingen af dette forslag, fremgik det af debatten, at nogle beboere stadig var frustrerede over naboernes høje træer. 4.5 Petanquebanen - nedlægges eller renoveres? Petanquebanen skal renoveres, 4.6 Basketballbanen - nedlægges eller renoveres? Basketballbanen skal renoveres. Forslag om etablering af hjemmeside Skal ses om en info-kilde, f.eks. velkomstfolderen, vedtægter, bestyrelsens referater og anden relevant information til grundejerne. Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag om allonge til vedtægterne Else Karlshøj, nr. 34, motiverede forslaget fra nr. 30,32,34,64 og 74. Forslaget blev vedtaget - ingen stemte imod. Forslag om beslutningskompetence og beslutningsgange vedr. bygningsændringssager Forslagsstillerne, nr. 30,32,34,64 og 74, mener at eneste ændring i forhold til tidl. Generalforsamlingsbeslutninger er de sidste 11/2 line: "Bestyrelsen skal herefter indhente en godkendelse på den førstkommende generalforsamling i ". Forslagsstillerne nævner at zink-inddækningerne er et eksempel på, hvad der efter deres mening, burde godkendes på en generalforsamling frem for en godkendelse i bestyrelsen. Der var mange meningstilkendegivelser fra forsamlingen bl.a., at det ville gøre bestyrelsen nærmest overflødig, da det er en meget stor indskrænkning af bestyrelsens beføjelser, og meget besværligt for grundejerne. Bestyrelsen tilkendegiver, at forslaget opfattes som mistillid til bestyrelsen. Forslaget forkastes med 11 stemmer for og 29 imod. Forslag om facadeændringer i Løvsangerparken. Frafaldes Forslag om ~information til den ordinære generalforsamlings dagsorden Vedtages uden afstemning. Side 3 af 5

4 Forslag om instruktion i at lukke for tilførsel til fjernvarmestikledning Poul, nr. 6, redegjorde for placeringerne af de 5 hovedhaner. Poul deler instruktion ud til alle husstande. Forslaget imødekommes hermed. Ad 5 fremlæggelse af budget for indeværende år og arbejdsbudget for følgende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. Kassereren gennemgik budgettet. Gitte, nr. 84, stillede spørgsmål omkring forsikringerne, budgetteringen af Løvsangerdagene -social arrangement - og maskiner, redskaber og nyanskaffelser af sådanne. Alle forsikringsforhold er undersøgt. Arbejdsskade- og erhvervsforsikring kan vi ikke komme uden om, idet disse dækker os selv under arbejde på Løvsangerdagene. Der er stadig redskaber der skal bruges på Løvsangerdagene. Udliciteringen gør jo ikke at vi kan udgå at skulle ordne visse ting/nogle områder selv. Der kan komme uforudsete udgifter i forbindelse med afholdelsen af Løvsangerdagene. Kontingentet for 2008 foreslås fastsat til pr. husstand. Budget og kontingent for 2008 vedtaget. Ad 6 valg af medlemmer af bestyrelsen 1. Valg af formand for 1 år: Steen H. Hansen, nr. 68, blev valgt. 2. Valg af næstformand: Anette Poulsen, nr 70, blev genvalgt. 3. Valg af kasserer: Merete Matz Johnsen, nr. 19, blev genvalgt, 4. Valg af bestyrelsesmedlem. Kirsten Vejlstrup, nr. 46, blev valg. Ad 7 valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Roar,nr. 30, og Ingelise, nr. 32, blev genvalgt. valg af 2 revisorer Peter,nr. 64, og Ann-Marie, nr. 74, blev genvalgt Ad 9 valg af 2 revisorsuppleanter Ingelise, nr. 32, og Mads, nr. 36, blev genvalgt Grundejerforeningen Lovsangerparken Ad 10 valg af medlemmer til udvalg a. Beplantningsudvalg b. Fastelavnsudvalg c. Komposteringsudvalg Side 4 af 5

5 d. Bebyggelsesudvalg A: Thorbjørn, nr. 52, Erik, nr. 88, Jørgen, nr. 32, og Poul, nr. 92, blev genvalgt. Hans Eriksen, nr. 25, nyvalgt B: Annette, nr.70, Thorbjørn, nr. 52, og Kirsten, nr. 46, blev genvalgt, Marianne, nr. 15, nyvalgt. Navnet ændres til Festudvaiget C: Erik, nr. 21, og Jan, nr. 7, blev genvalgt. Peter, nr. 64, Leif, nr. 54, Hans-Jørgen, nr. 9, Ole, nr. 1, og Jørgen, nr. 32, blev genvalgt. Ad 11 Eventuelt Gitte, nr. 84, bringer den offentlige vurdering på banen, Den offentlig vurdering er efterhånden meget meget høj, og det ser ikke ud til at husene kan sælges til den pris, Dette er forsamlingen enige om, og det besluttes, at Gitte, nr. 84, og Poul, nr. 6, kigger på vurderingerne med henblik på en klage. Der har tidligere været held med at klage over vurderingen, som så blev sat ned. Løvsangerdage den 18.5., den og den 16.8, Bestyrelsen uddeler senere informationsmateriale om Løvsangerdagene og containere. Bestyrelsens takkede formanden for godt samarbejde og hans store indsats i bestyrelsen, Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og gav ordet den afgåede formand, som rettede en stor tak til dirigenten for endnu engang at være dirigent på vores generalforsamling, og en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, samt et held og til den nye formand. Preben Bekker Jan Eriksen Annette Frøslev Larsen Formand Dirigent Referent Side 5 af 5

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere