Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt samarbejde med kommanditselskaber og K/S udbydere. Læs mere side 4 OPP Offentligt/privat samarbejde Økonomi- og Erhvervsministeriet forudser et milliardmarked inden for OPP-projekter i Danmark. Læs mere side Tema: Værdiansættelse af ejendomme Mange kunder værdiansætter ejendomme efter afkastmodellen. Men også DCF-modellen vinder frem. Læs mere side 8

2 2 02: SEPTEMBER 2005 Hver dag bliver der vedtaget politiske beslutninger, ændret i lovgivningen eller i de forskellige regelsæt, der fastlægges af offentligheden for at regulere samfundet. MARGIT BIRK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR De beslutninger, der bliver truffet, påvirker vores tilværelse såvel privat som arbejdsmæssigt. Generelt er vi i dette land gode til at råbe op, hvis vi synes, ændringerne er urimelige, stiller os ringere end tidligere, er for bureaukratiske eller lignende. Men ind i mellem kommer der også ændringer, som er positive men her er vi måske lidt mere tilbageholdende med at juble blandt andet fordi, der ofte er både tabere og vindere i den slags sager. Efter vores mening er der dog over sommeren kommet to positive ændringer/afgørelser, som har betydning for os og vores kunder. Først og fremmest er der indført en ændring i personskattelovgivningen, som gør det muligt for kommanditselskaber at købe professionel ejendomsadministration. Så fra årsskiftet, når loven træder i kraft, kan vi tilbyde vores serviceydelser til et helt nyt marked. En anden væsentlig hændelse er, at Højesteret i sommer afsagde dom i en sag om fortolkning af lejelovgivningens bestemmelser om indregning af afkast i huslejeberegningen. Den usikkerhed, der kunne være i, hvordan bestemmelserne i lejelovgivningen skulle fortolkes, er nu væk og efter vores opfattelse er det til gavn for både lejer og udlejer, at der ikke er fortolkningstvivl, at man er sikker på, hvilke vilkår der gælder. Vi fortæller blandt andet mere om disse to sager inde i magasinet. God fornøjelse. Reflex udgives af Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Ansvarshavende redaktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Oplag: stk. 21. udgave siden 1998 Layout og produktion Boje & Mobeck as Foto Steffen Roland Nielsen, Ørestadsselskabet/Ole Malling, Ole Ziegler og egne. Forside: Langelinie Allé ejet af Partnerselskabet Langelinie Allé KONTAKTPERSONER Andelsboligforeninger Per Holm Almene boliger Iben Koch Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen Ejendomsservice Lars Olaf Larsen Ejerforeninger Per Holm Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch Udlejning Birgitte Barclay Bille

3 3 Højesteret har omsider haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om udlejers ret til at beregne kapitalafkastet som en del af den omkostningsbestemte leje, når udlejer ikke har optaget lån til finansiering af ejendommens opførelse. PETER JØRGENSEN, CAND. JUR. Ved Højesterets dom fra 7. juni 2005 kom Højesteret modsat Landsretten frem til, at boligreguleringslovens 9, stk. 2 kan anvendes, uanset om der er optaget sædvanlige prioritetslån i forbindelse med ejendommens opførelse eller ej. På den baggrund fik appellanten medhold i, at udlejer kan beregne afkastet som ydelser på et eller flere sædvanlige langsigtede prioritetslån, som kunne have været optaget til finansiering af ejendommens opførelse med tillæg af forrentning i den resterende del af anskaffelsessummen med fradrag for lejerindskud. Det gælder også, selvom udlejer ikke havde optaget lån til finansiering af ejendommens opførelse. I dommens præmisser udtaler Højesteret blandt andet følgende:.højesteret finder, at der hverken i bestemmelsens ordlyd eller forarbejderne er tilstrækkelige holdepunkter for at fastslå, at det har været tilsigtet at betinge anvendelsen af bestemmelsen af, at ejendommens opførelse er finansieret med sædvanlige langfristede prioritetslån. Til grund for sit resultat lagde Højesteret vægt på, at det ikke kan anses for tilsigtet med boligreguleringslovens 9, stk. 2, at en udlejer, der ikke har belånt ejendommen, skal stilles ringere end den, som har optaget prioritetslån. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at da 9, stk. 1 ikke kan anvendes på ejendomme opført efter 1. april 1973, vil resultatet af Østre Landsrets afgørelse betyde, at disse ejendomme helt vil falde uden for boligreguleringslovens 9. Højesteret tilsidesatte således alle tidligere instansers afgørelser samt den praksis, der tidligere er fastlagt af Østre Landsret. KOMMENTAR Der er ingen tvivl om, at Højesteret ubetinget er kommet til det rigtige resultat. Afgørelsen er vigtig, fordi det nu er fastslået, at man kan indregne et rimeligt afkast af sin investering som en del af den omkostningsbestemte leje. Hvis Højesteret havde stadfæstet Østre Landsrets afgørelse, havde det betydet en uklar retstilstand. Der ville desuden være tale om en favorisering af de udlejere, der havde optaget lån. Med en så voldsom forskelsbehandling havde det været nødvendigt med et lovindgreb. ejere af investeringsejendomme opført og taget i brug i perioden 1. april december Da vi hørte om Landsrettens afgørelse i 2003, var vi ikke i tvivl om, at vi måtte sørge for at få sagen anket, selvom ejeren af ejendommen ikke havde nogen speciel interesse i at anke den specifikke sag. Dan-Ejendomme as sørgede derfor for, at ankesagen blev gennemført og heldigvis med et tilfredsstillende resultat. En stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse havde medført tab af betydeligt omfang for

4 4 02: SEPTEMBER 2005 Samarbejde med kommanditselskaber og K/S udbydere Dan-Ejendomme as åbner dørene for nyt forretningsområde. Strategien er at søge samarbejde med K/S-udbyderne, men også at tilbyde vores knowhow til det enkelte kommanditselskab. MARGIT BIRK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR Baggrunden for lanceringen af det nye produkt er en lovændring, der nu gør det muligt for professionelle leverandører at administrere ejendomme ejet af kommanditselskaber. Lovændringen er en milepæl inden for ejendomsadministration, fordi den giver os mulighed for at tilbyde vores ydelser til et ellers utilgængeligt marked. Vores ydelser retter sig mod K/S-udbyderne, hvor vi tilbyder en række back-office -ydelser omkring egentlig ejendomsadministration, herunder lejeopkrævning, teknisk tilsyn, udarbejdelse af regnskaber mv. Desuden samarbejder vi også meget gerne med det enkelte kommanditselskab, hvor vi ud over ejendomsadministrationen også tilbyder administration af selskabet, hvilket vil sige afholdelse af bestyrelsesmøder, indstilling om årets resultat, strategi, finansiering mv.

5 5 KOMMENTAR UDSIGT TIL BEDRE KVALITET For kommanditselskaberne og K/S-udbydere vil skiftet til en professionel administrator betyde såvel bedre kvalitet i opgaveløsningen som maksimering af driften, herunder besparelser på ejendommens driftsomkostninger og øgede indtægter. De stordriftsfordele og den professionelle knowhow, vi tilbyder, vil helt sikkert betyde en effektivisering af ejendomsdriften. Samtidig viser de foreløbige beregninger, at mange kommanditselskaber har betalt en høj pris for ejendomsadministrationen, fordi de store aktører har været holdt ude fra markedet. Det vil vi nu ændre på. >> JOHN R. FREDERIKSEN, FORMAND FOR EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Ejendomsforeningen Danmark, der repræsenterer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har i mange år arbejdet for denne lovændring. Mange af de ikke-professionelle, der som fritidserhverv ved køkkenbordet indtil nu har varetaget administrationen, har vanskeligt kunne opnå passende forsikringsdækning over for den virksomhed, de udfører. Samtidig har den dybere faglige rådgivning af såvel juridisk som regnskabsmæssig karakter manglet. Derfor ser vi frem til, at de professionelle rådgivere kommer til. Lovændring åbner for professionel administration af 10-mandsselskaber JEPPE LYNGE LARSEN, KUNDEANSVARLIG Pr. 1. januar 2006 træder en ny lov i kraft, som gør det muligt for professionelle leverandører af ejendomsforvaltning at administrere ejendomme for såkaldte kommanditselskaber (10-mandsselskaber). Tidligere kunne kommanditselskaberne ikke benytte professionelle leverandører uden, at det fik skattemæssige konsekvenser for ejerne. Baggrunden var en bestemmelse i personskatteloven, som betød, at ejerne ikke kunne fratrække et underskud på investeringen i anden positiv indkomst, hvis ejendommen blev administreret af leverandører, som administrerede for mere end 10 ejere. Dette efterlod en tilstand, hvor 10-mandsselskaberne måtte ty til uerfarne administratorer. Fra januar bliver der endelig ændret på denne praksis, når 4, stk. 1, nr. 12 i personskatteloven ophæves. I lovforslag hedder det blandt andet: Reglerne (som de er i dag) medfører, at rationel og professionel administration af udlejningsejendomme bliver besværliggjort. Dette skyldes, at investorerne for at undgå at blive omfattet af reglen må finde en formidler/administrator, der kun formidler/administrerer udlejning af fast ejendom for maksimalt 10 personer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at skatteyderne på grund af skattereglerne tvinges til at finde formidlere/administratorer af udlejet fast ejendom, der i samme indkomstår ikke kan administrere for flere end 10 personer uden skattemæssige konsekvenser for ejerne (uddrag , 2. samling L 148). Lovændringen betyder, at ejerne i et kommanditselskab nu kan fratrække et underskud på investeringen i anden positiv indkomst, selvom ejendommene administreres af professionelle leverandører.

6 6 02: SEPTEMBER 2005 Vi tager hånd om håndværket... Soft Birk HTHs erhvervsafdeling har 30 år erfaring i totalløsninger med en service, der sikrer alt, lige fra rådgivning under planlægningen til levering og komplet installering af nye køkkener. Du får derfor en samarbejdspartner som kender betydningen af stram økonomisk projektstyring, leveringssikkerhed samt et glidende moderniseringsforløb. Bedre indeklima. For at sikre vore kunder et bedre og sundere indeklima har vi sammen med Dansk Indeklima Mærkning gennemført undersøgelser af de miljømæssige påvirkninger fra de produkter, der findes i et moderne køkken. Alle vore produkter er blevet grundigt analyseret og HTH er, som den første danske køkkenfabrik, blevet tildelt Indeklima Mærket. HTH KØBENHAVN A/S ERHVERVSAFDELINGEN Hovedvejen Glostrup Tlf Fax du får det lidt bedre hos

7 7 >> SAMARBEJDE MED K/S-UDBYDERE Dan-Ejendomme as vil gerne etablere samarbejde med professionelle K/S-udbydere. Ud over at der formentlig er økonomiske fordele for K/S-udbyderne ved at kunne samle ejendomsadministrationsaktiviteterne ét sted, er der også en række andre fordele. Eksempelvis den sikkerhed for kvaliteten, der ligger i, at en professionel varetager den løbende administration. Mange af K/S-udbyderne er rigtigt gode til at finde og projektudvikle ejendomme, og de er også gode til at finde investorer til dem. Men det er derimod sjældent en kernekompetence hos udbyderne at varetage den løbende forvaltning af ejendomme. Her kommer vi ind i billedet. Dan-Ejendomme as tilbyder en samarbejdsform, som bliver tilpasset den enkelte kunde. Udbyderne kan eksempelvis vælge at outsource både hele eller dele af ejendomsadministrationsaktiviteterne, ligesom de kan trække på fx udlejningsfolk og ejendomsmæglere, byggeteknikere mv. i Dan-Ejendomme as, hvis de mangler ressourcer til en sag. SAMARBEJDE MED KOMMANDITSELSKABER Ud over samarbejdet med udbyderne inviterer Dan-Ejendomme as også de enkelte kommanditselskaber indenfor. Vi kan tilbyde det enkelte kommanditselskab flere pakker. Dan-Ejendomme as kan naturligvis varetage den løbende administration af ejendommen, herunder teknisk tilsyn mv. Men vi kan også forestå de selskabsadministrative funktioner i samarbejde med selskabets revisor. Vi er meget bevidste om, at der er forskel på, hvilken grad af engagement de enkelte kommanditister lægger i investeringerne. Nogle investorer ønsker at følge investeringerne tæt, mens andre vil have oplysninger om resultatet én gang om året. I Dan-Ejendomme as tilbyder vi derfor alle kommanditister adgang til et personligt ekstranet, hvor de kan hente økonomiske stamdata, årsregnskaber mv. online, når det passer dem. Samtidig har den enkelte kommanditist mulighed for at trække på den knowhow, vi har inden for regnskab, skatterådgivning, udlejning m.m. Der kan være tale om outsourcing af enkelte ydelser eller en totaladministrationsydelse, hvor vi principielt leverer det færdige regnskab til udbyderne. Sidstnævnte er særligt interessant for de udbydere, der fortsat vil varetage selskabsadministrationen af K/S et. Vores fokus er absolut på de professionelle aktører, der ligesom os lægger vægt på, at tingene skal foregå korrekt og med en god kvalitet. FAKTA Stort markedsområde Undersøgelser foretaget af Ejendomsforeningen Danmark viser, at der er i alt cirka ejendomme, der er omfattet af lovændringen. Kontakt Er du interesseret i at høre mere om administration af kommanditselskaber, er du velkommen til at kontakte os. Margit Birk Andersen, Henrik Dahl Jeppesen, Jeppe Lynge Larsen, Kommanditselskaber (10-mandsselskaber) Et kommanditselskab består af en eller flere komplementarer samt af en række kommanditister. Kommanditisterne hæfter med det kapitalindskud, de har indskudt i selskabet. De har således en begrænset hæftelse. Komplementaren derimod ubegrænset. Komplementaren kan være såvel en juridisk (A/S, ApS mv.) som en fysisk person.

8 8 02: SEPTEMBER 2005 TEMA: Værdiansættelse af investeringsejendomme Med vedtagelse af den nye årsregnskabslov i 2001 blev der for første gang indført bestemmelser om markedsværdiansættelse af investerings ejendomme for selskaber, som har drift og administration af ejendomme som hovedaktivitet. Lovens oprindelige krav er siden lempet, således at der i dag er frihed til at vælge mellem indregning til markedsværdi, eller oprindelig anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. PARTNER KENNETH HOFMAN, KPMG EJENDOM & ENTREPRISE Større selskaber, som aflægger regnskab efter de danske regnskabsvejledninger, har dog fortsat pligt til at markedsværdiansætte investeringsejendomme. Dette gælder tillige finansielle institutioner omfattet af Finanstilsynets regnskabsregulativer fx pensionskasser og lignende. Denne artikel giver et overblik over de anerkendte metoder til markedsværdiansættelse og de gængse problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse. ANERKENDTE MODELLER Der er tre anerkendte modeller for værdiansættelse af investeringsejendomme: Sammenlignelige priser Afkastmodellen (normalindtjeningsmodellen) DCF-modellen (Discounted Cash Flow eller tilbagediskonteringsmodellen). Aktuelle oplysninger om salgspriser på sammenlignelige investeringsejendomme vil typisk ikke være tilgængelige og derfor ses ofte, at de to øvrige modeller anvendes ved værdiansættelsen. Fordelen ved afkastmodellen er, at den i forhold til DCF-modellen er relativt overskuelig og velkendt blandt brugerne. Ulempen er, at modellen er statisk (kigger kun på første års afkast), hvilket gør den mindre anvendelig ved ejendomme med et ustabilt driftsafkast. Modsat opererer DCF-modellen med en længere budgetperiode (typisk 5-10 år eller længere) og med mulighed for at indregne effekt en af lejerudskiftninger, vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder og tager samtidig på den mere tekniske side højde for inflation og skat. Modellen er qua disse fordele også mere kompleks og knapt så udbredt, hvorfor kendskabet fortsat er begrænset. De investeringsselskaber mv., som i dag indrapporterer til DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks, anvender da også for hovedpartens vedkommende afkastmodellen frem for DCF-modellen. Til sammenligning er det lige omvendt i Sverige. Det må dog forventes, at DCF-modellen over tid vinder mere frem. VALG AF MODEL Efter KPMG s opfattelse står valget dog ikke mellem de to modeller, som begge har deres berettigelse. For enkelt-lejerejendomme med en lang uopsigelighedsperiode og dermed et stabilt driftsafkast er afkastmodellen således fortsat at foretrække. Teoretisk set bør de to modeller føre til samme markedsværdi. I praksis er det dog ikke sådan, og vi har fra vores mange samtaler med professionelle valuarer og investorer da også kunnet konstatere, at DCF-modellen giver nogle forståelsesmæssige kvaler.

9 9 Jeg har i det følgende valgt at fokusere på nogle af de gængse problemstillinger, vi møder. FASTLÆGGELSE AF DISKONTERINGSRENTEN VED ANVENDELSE AF DCF-MODELLEN Fastlæggelse af diskonteringsrenten har afgørende betydning for ejendommens markedsværdi, og selv mindre variationer kan forrykke værdien betragteligt. Diskonteringsrenten fastsættes grundlæggende som en risikofri rente med tillæg af et ejendomsspecifikt risikotillæg. Det ejendomsspecifikke risikotillæg er et udtryk for den risiko, der knytter sig til den pågældende ejendomstype. Traditionelt anses følgende faktorer for at være afgørende for fastlæggelsen af det ejendomsspecifikke risikotillæg: Ejendomstype: Bolig, kontor, butik, industri og lager. Beliggenhed: København, Århus, Trekantområdet, Odense, Ålborg, øvrig provins og underopdeling af disse områder efter, om der er tale om prime beliggenhed eller ikke. Risiko for tomgang: Lejekontrakter med uopsigelighed, specialindretninger, konjunkturfølsomme erhverv mv. Risikotillægget er lavest for boligejendomme og for ejendomme med central beliggenhed, hvor risikoen for tomgang anses for lav. Den anvendte diskonteringsrente i DCF-modellen er ikke identisk med den afkastsats, som anvendes ved værdiansættelse efter afkastmetoden. Ved anvendelse af afkastmetoden indregnes forventningerne til den fremtidige vækst ikke i indtjeningen fra ejendommen, herunder stigninger i leje/afkast som følge af inflation mv. Det er derfor nødvendigt at foretage en reduktion i diskonteringsrenten, således at der er sammenhæng mellem indtjening og diskonteringsrente. Dette betyder, at hvis der kræves et afkast på 8% p.a., og det forventes, at indtjeningen fra ejendommen stiger med 2% p.a. som følge af inflation mv., skal der anvendes en diskonteringsrente på 6% ved værdiansættelsen af ejendommen efter afkastmodellen (det vil sige en form for realafkastkrav). I DCF-modellen indregnes forventningerne til væksten i budgetterne for de kommende år. Diskonteringsrenten skal derfor fastsættes uden reduktion for vækstfaktor, det vil sige 8% i førnævnte eksempel (en form for nominel rente). Anvendes DCF-modellen, skal der således anvendes en højere diskonteringsrente i forhold til den, som anvendes i afkastmetoden. >>

10 02: SEPTEMBER >> FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG INDTJENING, TOMGANG MV. VED ANVENDELSE AF DCF- MODELLEN Indtægter og omkostninger skal fastsættes ud fra realistiske forventninger til, hvorledes de i budgetperioden vil være fordelt under hensyntagen til eksisterende lejekontrakter, fraflytning er, tomgang, større vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder, inflation mv. Det anføres endvidere, at budgetteringsperioden normalt er mellem 5-10 år. Lejeindtægten i budgetteringsperioden reguleres op med de stigninger, som forventes på basis af aftaler i lejekontrakter og forventninger til den almindelige prisudvikling. Herudover skal det vurderes, om der er mulighed/ risiko for, at lejen kan tilpasses til markedsleje efter udløb af fredningsperioder, eller ved genudlejninger i løbet af budgetperioden. Hvis en lejeforhøjelse forudsætter indretningsudgifter mv., skal disse omkostninger medtages i det år, hvor indretningen forventes foretaget. Hvis der er modtaget deposita fra lejer, skal beregnet forrentning af deposita medtages under indtægter. Terminalperioden er perioden efter udløbet af budgetteringsperioden. I terminalperioden TEMA: Værdiansættelse af investeringsejendomme En vigtig del af vores dialog handler helt naturligt om værdiansættelse af kundens ejendomme. Dan-Ejendomme as deltager aktivt i denne proces, men det er naturligvis i sidste ende kunden selv, der træffer den endelige beslutning. René Larsen, kundechef Gregers Rye Jensen, regnskabschef Der er i øjeblikket meget stor interesse hos de professionelle investorer for at få gennemanalyseret værdiansættelsessystematikken, ikke mindst for at finde frem til, hvilken metode der giver det bedste billede af markedsværdien for en portefølje. Specielt er det DCF-metoden, som i dag er interessant, fortæller kundechef René Larsen og fortsætter: Og der er nok ingen tvivl om, at metoden bliver mere udbredt, end tilfældet er i dag. Hovedparten af de kunder, Dan-Ejendomme as betjener, anvender normalindtjeningsmodellen, men der er et udbredt ønske om også at simulere værdiansættelsen af porteføljerne efter DCF-modellen. Dette arbejde giver en spændende dialog og tvinger parterne til i den praktiske verden at tænke langsigtet og agere aktivt. Det er en udviklingsproces, der vil stå på over en årrække. Både vi og kunderne skal lige vænne os til, at DCF-modellen giver flere variable og flere forudsætninger at forholde sig aktivt til, siger René Larsen og fastslår: Det er et råd fra vores side, at kunden skal forholde sig til metoden og ikke mindst til på hvilket detaljeringsniveau, man vil anvende metoden. Man bør derimod ikke forholde sig til, om man på kort sigt kan opskrive ejendommene som følge af ændret metodevalg. Det vigtigste er, at man ved den valgte metode får fastslået den rigtige værdi, både i forhold til markedet og i relation til de krav, som Finanstilsynet stiller til værdiansættelsen. Dan-Ejendomme as bruger en del interne ressourcer på at gøre klar til et skift i værdiansættelsesmetode hos nogle af vores kunder. Vi skal have endnu flere af de variable data om ejendomme og lejekontrakter registreret i arbejdsmodellerne, end vi har i dag, hvis vi forholdsvis automatisk skal kunne håndtere metoden på store porteføljer, fortæller regnskabschef Gregers Rye Jensen, der er ansvarlig for viden- og kompetencecentret Regnskab og Rapportering.

11 11 gøres en antagelse om, at det frie cash flow fra driften vil være konstant i alle regnskabsår, eller at der vil være underlagt en beskeden vækst med en konstant faktor. Ved fastlæggelse af vækstfaktoren for terminalperioden, skal det vurderes, om der vil være vækst i ejendommens driftsresultat i terminalperioden. Lejeindtægterne for en ejendom er kendetegnet ved, at de normalt stiger i takt med prisudviklingen. Dette er en rimelig antagelse på erhvervsejendomme, som moderniseres løbende. På beboelsesejendomme vil lejelovgivningen kunne medføre, at det ikke er muligt at opnå denne stigningstakt. Diskonteringsrenten fastsættes som en risikofri rente med tillæg af et ejendomsspecifik risikotillæg, der er afhængig af ejendomstypen. Hvis der foretages reguleringer til udlejningsrisici, indretningsudgifter mv. i perioden, skal det ikke samtidig påvirke risikotillægget i den anvendte diskonteringsrente, da dette ville betyde, at risikoen medregnes dobbelt. YDERLIGERE INFORMATION? Yderligere oplysninger om regnskabsregler, værdiansættelsesmodeller og praktiske eksempler kan findes i KPMG s publikation Investeringsejendomme indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, som kan downloades fra hjemmesiden (se under publikationer/ejendom & Entreprise) Nogen bruger mere end andre! Måling og fordeling af forbrug er i høj grad et spørgsmål om viden og erfaring. Derfor hjælper vi med rådgivning i forbindelse med nybyggeri, ombygnings- og renoveringsopgaver. Med et bredt sortiment af vand-, varme- og energimålere i enkelt, tidløst design dækker ista ethvert behov for individuel forbrugsmåling. Kombineret med vores professionelle fordelingsregnskaber sikrer vi retfærdig måling og fordeling både når det gælder beboelses- og erhvervsejendomme. Ring til vores konsulenter for professionel rådgivning på

12 12 02: SEPTEMBER 2005 Private i partnerskab med offentlige I fremtiden vil private virksomheder i stigende grad indgå i partnerskaber med det offentlige, i det der kaldes Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). En analyse 1 foretaget for Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at der i de næste fem år er et millardmarked inden for OPP-projekter i Danmark. Analysen kommer frem til, at potentialet for OPP i Danmark er stort helt op til 27 mia. kroner. Projekterne er typisk inden for etablering og drift af veje, bygninger og jernbanenet. Allerede i perioden er der alene inden for byggeriet en pulje på 6 millioner kroner til etablering af OPP-projekter. Foreløbig er der vedtaget flere pilotprojekter, og den danske regering vurderer løbende alle planlagte byggeprojekter i forhold til, om de er egnede som OPP-projekter. Som en kommerciel serviceleverandør inden for fast ejendom er Dan-Ejendomme as naturligvis interesseret i denne udvikling. Teknisk chef Erik W. Bundesen, Dan-Ejendomme as fortæller: Vi følger mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter tæt. Vi er allerede inviteret til at deltage i fire projekt er, som giver os mulighed for at indhente erfaringer med dette nye marked. Samtidig oplever vi også en interesse fra vores kunder omkring deltagelse i OPP, og vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive om kvalificerede samarbejdspartnere mv. HVAD ER ET OPP-SAMARBEJDE? OPP er et samarbejde mellem den offentlige myndighed og et konsortium stiftet af en række private virksomheder. Samarbejdet er en ny form for udlicitering, der har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme, fx inden for opførelse af offentlige bygninger. Idéen med OPP-samarbejdet er, at de deltagende parter bidrager med viden og erfaring inden for deres område, og filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en samlet del af projektet, hvor forskellige leverandører finder sammen om at give det bedste bud på opgaven. Vores foreløbige erfaringer viser, at koblingen mellem den private investor, byggevirksomhed en, rådgiveren og driftsleverandøren er rigtig spændende. Alle parter tvinges til at tage hensyn til flere aspekter end i en traditionel byggesag. Det er eksempelvis ikke nok at optimere opførelsesomkostninger, men også nødvendigt at se på hvordan de enkelte byggetekniske løsninger påvirker driftsomkostningerne de næste 30 år. Alle parter tvinges til at tænke langsigtet og i totaløkonomi, fortsætter Erik W. Bundesen. 30-ÅRIG LEJEKONTRAKT OPP-projekterne er bygget op omkring en økonomisk deling af risici mellem det offentlige og den private investor.

13 13 En væsentlig del af investeringen i et OPPprojekt foretages af en privat investor, der finansierer byggeriet. På den måde kan det fra vores verden sammenlignes med en lejekontrakt på fx 30 år. Hele tanken bag OPP er spændende, fordi den gør op med vanetænkningen inden for offentligt byggeri, der nu kan se frem til innovative og effektive løsninger. Samtidig er det interessant, fordi private virksomheder og investorer nu bydes velkommen til et nyt marked, slutter Erik W. Bundesen. 1 Analysen af det danske OPP-marked offentliggjort af Erhvervs- og Byggestyrelsen i juni Analysen er iværksat som led i regeringens Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) fra januar FIGUR: ORGANISERING AF OPP-SELSKAB OFFETLIG PART LEVERAN- DØRER OPP- SELSKAB BANK AKTIO- NÆRER LEVERAN- DØRER LEVERAN- DØRER FAKTA OPP-konsortium Pilotprojekter Vildbjerg Skole Et OPP-projekt forankres omkring et OPP-konsortium, som det offentlige har indgået kontrakt med. Konsortiet er sammensat af en finansieringskilde fx en bank af aktionærer, private leverandør er som fx entreprenører og serviceleverandører. Konsortiet opretter til formålet et aktieselskab, som ikke indeholder eller foretager sig andet end de aktiviteter, der knytter sig til det konkrete OPP-koncept. Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder løbende med at udvikle værktøjer, indsamle viden og udveksle erfaringer med OPP. Inden for byggeriet er der foreløbigt vedtaget to nye pilotprojekter, som kommer i udbud som OPP-projekter: Magasin for Rigsarkivet i København Nyt statsfængsel i Østdanmark. Læs mere på Dan-Ejendomme as deltager i øjeblikket i et OPP-konsortium, der har givet tilbud på opførelse og drift af en skole i Trehøje Kommune. Dan- Ejendomme as deltager i projektet sammen med MT Højgaard A/S og Norddeutsche Landesbank. Afgørelsen ligger først efter redaktionens afslutning.

14 14 02: SEPTEMBER 2005 Ørestad godt på vej Ørestadsarealet og de omgivende fælleder har en broget historie som havbund, strandeng, losseplads, kongeligt jagtterræn og militær skydebane. Nu vokser Ørestad frem som en helt ny bydel med enestående beliggenhed nær København City og lufthavn og med Metro, regionaltog og motorvej som livliner til Øresundsregionen. Udviklingen startede med murens fald i Berlin. CARSTEN ARLUND, PROJEKTCHEF ØRESTADSSELSKABET Verdens kedeligste årti kaldte forsanger Steffen Brandt fra TV erne. Citatet var i hvert fald sandt, hvad angik byudviklingen i København, hvor der ingenting skete i 80 erne. Byen forfaldt, arbejdsløsheden steg, og der var røde tal på bundlinjen i Kommunen. Byens eneste kran var den, der blev brugt til Bungy Jump på Kalvebod Brygge. Da muren faldt i 1989, fik Danmark imidlertid en ny strategisk placering i Europa. Øresund ledte ikke længere ind i den østeuropæiske blindgyde, og det fik de danske politikere op af stolene. En arbejdsgruppe anbefalede den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige og en udbygning af lufthavnen i Kastrup. Der skulle i det hele taget arbejdes for at markere sig som en attraktiv europæisk hovedstad, der kunne klare sig i konkurrencen i regionernes Europa. LOV OM ØRESTAD Aftalen om Øresundsbroen blev indgået i Samtidig vedtog Folketinget en lov, der skabte rammerne for en helt ny bydel Ørestad på det unikke landområde mellem København City og lufthavnen/øresundsbroen og på kanten af de fredede naturområder Amager og Kalvebod Fælled. Ørestad skulle udvikles som en blandet by, og indtægterne fra grundene skulle være med til at finansiere Metroen, der ligeledes var en forudsætning for, at København ville fungere i den nye europæiske konkurrencesituation. Siden er det gået stærkt i Ørestad. Ørestadsselskabet blev dannet, og i 1994 udskrev selskabet en arkitektkonkurrence om helhedsplanen for Ørestad, der skulle fastlægge de overordnede rammer for områdets udvikling. Det finske arkitektfirma ARKKI vandt konkurrencen i Helhedsplanen handler overordnet om at gøre Ørestad til en moderne by med arkitektur i international særklasse. Det er et bærende princip i planen, at der skal fastholdes en balance mellem boliger, erhverv og anden byaktivitet for at sikre, at den nye bydel bliver en levende og attraktiv by. EN FJERDEDEL ALLEREDE SOLGT I dag er over en fjerdedel af Ørestadsarealet solgt til investorer. Det svarer til godt ud af Ørestads 3.1 mio. etagemeter. Salgene er primært sket i de to kvarterer Ørestad Nord og Ørestad City. I alt består Ørestad af fire kvarterer, der har hver sin karakter, men som alle er blandede det vil sige, de indeholder både erhverv, institutioner og boliger. I Ørestadsloven er det forudsat, at Ørestad udbygges over år. I første omgang har planlægningen været koncentreret om udviklingen af de to bykvarterer Ørestad Nord og Ørestad City. ØRESTAD NORD Det er i Ørestad Nord, man finder DR Byens mastodontiske byggeplads. Her samler DR alle sine hovedstadsaktiviteter i ét stort mediehus fra 2006/2007. Ved siden af ligger IT-Universitetet og lige nord for ligger Københavns Universitet Amagers nye bygninger. Der er dog også masser af boliger i området; bl.a. Karen Blixen Parkens lejer-, ejer- og andelsboliger samt det runde Tietgenkollegie med 400 ungdomsboliger. Ørestad Nord bliver således en blandet by med store kultur- og medieinstitutioner samt masser af vitalitet bl.a. i kraft af de mange unge, der flytter til området.

15 15 1 Københavns Universitet Amager 2 DR BYEN 3 Kulturministeriet 4 Field s 5 Ferring 6 Telia 7 Amager Hospital 8 KLP Ejendomme A/S 9 IT-Universitetet 10 Karen Blixen Parken 11 Company Park 12 Tietgenkollegiet 13 Bikuben Kollegiet 14 Keops Development A/S 15 Solstriben 16 PensionDanmark 17 Ørestad Gymnasium 18 Parkhusene 19 VM husene 20 Fælledhaven 21 Universitetshaven 22 Københavns Energi 23 Porthuset 24 Børnehaven Småland 25 FB v/3b & SAB v/kab 26 KSB v/3b & SAB v/kab 27 Signalhuset 28 City husene 29 Copenhagen Golfpark 30 Bella Hus 31 Det Flexible Hus 32 Sjælsø Gruppen A/S 33 Arkitektgruppen 34 Københavns Kommune skole 35 AAB almene seniorboliger 36 KLP Ejendomme A/S 37 Nordlys Friskole ØRESTAD CITY Skandinaviens bedste vejkryds. Sådan begrundede en af Ørestad Citys erhvervsinvestorer sin investering i kvarteret. Han refererer til, at E20 motorvejen til Sverige og Københavns Lufthavn løber side om side med Øresunds toget og i Ørestad City krydser de to Metroens højbane. Trafikforbindelserne gør, at der fra Ørestad City kun er 10 minutter til Kongens Nytorv med Metroen, 35 minutter til Malmö med bil eller Øresundstog og tre minutter til Københavns Lufthavn. Al boligjord er solgt i Ørestad City, og de første beboere er flyttet ind i Parkhusene og i VM huse ne. Omkring den store bypark er adskillige ejer-, lejer-, almen- og andelsbolighuse på vej, og de fleste udbudte lejligheder er revet væk af køberne, der virkelig har fået øje på Ørestad Citys værdier. Foruden transportforbindelserne er Ørestad City kendt for Ferrings 85 meter høje fyrtårn, Skandinaviens største shoppingcenter Field s og der er kun få minutters gang til det, der snart er byens nye, internationale golfbane med bl.a. en 18 hullers mesterskabsbane og en 9 hullers pay and play bane. I nogle år har det gået lidt trægt med salget af jord til erhvervsvirksomheder i Ørestad City, men nu er der lys for enden af tunnelen, efter bl.a. den norske pensionskasse KLP har købt etagemeter til et kontorhus, og computergiganten DELL flytter sine aktiviteter til KLP s andet kontorhus i bydelen. Det forventes på sigt, at mennesker kommer til at arbejde i Ørestad Citys virksomheder. DER SKAL VÆRE RART AT VÆRE Det går således godt i Ørestad. Byen er godt på vej til at blive den fungerende, intense og >>

16 16 02: SEPTEMBER 2005 fast pris på el? el prisen ring på og få et godt tilbud go energi til livet

17 17 >> blandede bydel i København, som det har været meningen siden begyndelsen. Med beboere og erhvervsvirksomheder, spændende, moderne arkitektur, højklasset offentlig transport og infrastruktur i bedste kvalitet. Arbejdet pågår mange år endnu. Next step er Ørestad Syd, som Borgerrepræsentationen i København forventes at vedtage lokalplanen for omkring årsskiftet 2005/2006. Ørestadsselskabets primære opgave er selvfølgelig at sælge så mange grunde, at overskuddet sammen med billetindtægterne kan finansiere investeringen i Metroen. Men der ligger samtidig en stor opgave i at gøre Ørestad til et attraktivt sted, hvor der er rart at være og opholde sig for studerende, beboere, medarbejdere og besøgende. At der skabes kanaler, parker, byrum og beplantning og den helt rigtige gadebelysning er den ene side af dette arbejde men byen lever først, når der skabes aktiviteter, nye traditioner og netværk mellem mennesker. Ørestadsselskabet arbejder intenst med dette som inspirator, samarbejdspartner og katalysator for projekter blandt byens brugere. Ideen er, at folk skal have incitament til at tage initiativ og ejerskab for at sætte deres præg på byen. Når alt kommer til alt, er Ørestad jo ikke Ørestadsselskabets bydel men københavnernes. Kort nyt FORENINGEN FAST EJENDOM NY KUNDE Dan-Ejendomme as har pr. 1. juli 2005 indgået en samarbejdsaftale med Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. (FFE). FFE er noteret på Københavns Fondsbørs den 30. marts FFE er stiftet af Cura Management A/S i samarbejde med Fiona Bank. FFE vil i de kommende år foretage investeringer i en bredt sammen - sat portefølje af danske erhvervs- og boligejendomme. Foreningen tilbyder børsnoterede foreningsbeviser, som gør det både muligt og attraktivt for alle typer investorer at investere indirekte i fast ejendom med såvel frie midler som pensionsmidler. Bag Cura Management A/S står Lars Frederiksen (tidligere direktør for ATP Ejendomme A/S) og Bjarne Lynge Pedersen (tidligere direktør for Danske Ejendomme). FFE forventer inden for 1-2 år at have investeret for ca. 800 mio. kroner i danske erhvervsejendomme. Se eller UDLEJNING AF NYBYGGERI PÅ ISLANDS BRYGGE Lærernes Pension har valgt at lade Dan-Ejendomme as forestå udlejningen af selskabets nye boligbyggeri på Islands Brygge. Byggeriet, der opføres af Sjælsø Gruppen, består af 129 lejligheder med successiv aflevering i løbet af 2. halvår Udlejningsprocessen begynder i efteråret Se selskabets hjemmeside under boliger eller www. heklahusene.dk medio oktober måned. CARL F EJENDOMME A/S VALGTE DAN-EJENDOMME AS Vi har pr. 1. juli 2005 overtaget administrationen af Carl F s portefølje, der består af 11 erhvervsejendomme og en boligejendom. Carl F Ejendomme A/S er en del af Carl F Gruppen. Carl F er Danmarks førende leverandør af beslag, værktøj, sikkerhedsprodukter og befæstelse til den danske byggebranche og industri. Se NYE ANSIGTER I DAN-EJENDOMME AS Den 1. maj 2005 havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til Maud Transbøl, der er ansat som afdelingsdirektør i Forvaltning, som varetager den daglige administration af boligog erhvervsejendomme. Maud har tidligere arbejdet som erhvervsadvokat og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Bank. Afdelingsdirektør Alan Bork forlader Dan-Ejendomme as med udgangen af september måned, idet han han skal stå for udviklingen af Bruxelles Lufthavns komercielle aktiviteter. I stedet har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Eva Handest Høyer, 40 år, som ny ansvarlig for viden- og kompetencecentret Butikscentre. Eva kommer fra en stilling i KEOPS udviklingsafdeling, hvor hun bl.a. har arbejdet med Ro s Torv i Roskilde.

18 18 02: SEPTEMBER 2005 E-service i nyt design I snart fire år har vores internetløsning været en aktiv brik i den løbende dialog med kunder og kunders kunder. Og interessen for at kunne hente informationer og stamdata online er stigende. Mange af vores kunder har fået øjnene op for mulighederne i at understøtte det løbende samarbejde med e-service. Alt sammen ud fra devisen det skal være nemt at være kunde. Vi får stadig flere henvendelser fra kunder, som ønsker at udvide antallet af dokumenter på det personlige ekstranet. Hvor interessen i starten var begrænset, er internettet i dag blevet et naturligt værktøj i kundernes hverdag. Nu er det ikke længere unormalt, at vi lægger et mødereferat på nettet med en besked om, at referatet kan hentes der i stedet for at sende det med post til kunden. På samme måde som det i dag foregår med mange offentlige dokumenter, fortæller kundechef René Larsen. FØRSTE PÅ MARKEDET Dan-Ejendomme as var de første på markedet til at tilbyde kunder adgang til dokumenter ved et personligt ekstranet. Ny hjemmeside I august lancerede vi en helt ny udgave af Formålet er bedre service til de godt 800 besøgende, vi dagligt har på vores hjemmeside. Kort sagt de besøgende skulle langt hurtigere kunne finde de nødvendige oplysninger. Tanken bag relanceringen af har været at skabe et forum, der var målrettet den enkelte besøgende. Derfor har vi inddelt hjemmesiden i fire segmenter, som omhandler de segmenter, vi oftest bliver kontaktet omkring; erhverv, bolig, andelsboligforeninger & ejerforeninger. Vores tidligere hjemmeside var i højere grad fokuseret på at vise, hvilke produkter vi havde på hylden. I dag er vi blevet meget mere bevidste om, at hjemmesiden er et dagligt værktøj, som både eksisterende og potentielle kunder og lejere bruger. Og her er det irriterende, hvis man skal igennem en masse unødig information, inden man fx finder oversigten over ledige erhvervslokaler. Derfor har tilgængelighed og målrettet information været nøgleordet for arbejdet med den nye hjemmeside, fortæller informationsmedarbejder Kitt Westh.

19 19 Vi havde fra start en fornemmelse af, at dette var fremtiden. For det har krævet tilvænning både for os og for vores kunder at tænke internettet med i den daglige rutine, og vi tror helt sikkert, at vi stadig kun har nået toppen af isbjerget. Det er klart vores forventning, at brugen af e-service i ejendomsforvaltning i fremtiden bliver endnu mere udbredt. Både i forhold til kunderne og til beboerne. Det kan vi blandt andet mærke på kravene fra vores nye kunder, fortæller udviklingschef Søren Westh. RELANCERING Vi har brugt de seneste års erfaringer med e-service til at gøre vores internetløsning endnu bedre, og vi har gennem sommeren arbejdet på opdatering af kundernes ekstranet. Først og fremmest har vi i højere grad målrettet informationerne til den enkelte kunde ved at lægge dokumenter ind, som vores kundeansvarlige har vurderet er væsentlige for samarbejdet. Samtidig har vi ændret designet på ekstranettet, så det er i tråd med vores øvrige produkter. Resultatet er et mere tidssvarende produkt, der gør det lettere for kunden at finde dokumenter og andre oplysninger online, slutter Søren Westh. FAKTA SÅDAN LOGGER DU PÅ EKSTRANETTET: Log på via Indtast brugernavn og adgangskode i log-in boksen øverst i højre hjørne. GLEMT ADGANGSKODE? Har du glemt din adgangskode, kan du trykke på feltet glemt adgangskode, og du vil modtage koden på en . Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din kundeansvarlige hos os. FAKTA På dit personlige ekstranet kan du blandt andet finde: Økonomiske stamdata Lejeroversigter Samarbejdsaftaler med Dan-Ejendomme as Kvartalsrapporter Mødereferater Årsregnskaber Vedligeholdelsesbudgetter. Læs mere på Vi ønsker stadig, at vores eksisterende kunder og kunders kunder benytter sig af muligheden for at logge på deres personlige ekstranet, hvor det er muligt at hente specifikke oplysninger om egen portefølje og lejemål. Men vi ved, at mange af vores besøgende på hjemmesiden er beboere, som søger konkrete oplysninger, og vi har derfor forsøgt at gøre det lettere at finde til ejendommens hjemmeside også når man ikke er logget på.

20 en succes Det er nu godt et år siden, vi lancerede de første boliger på FindBolig.nu. Og succesen er til at få øje på. Selvom FindBolig.nu på mange måder kun er i den indledende fase, er tendensen klar. Der er stor interesse for systemet både hos vores kunder, men også blandt de mange boligsøgende, som dagligt besøger portalen. Vi er tilfredse med at have etableret en boligportal, der er gratis for den boligsøgende at bruge, og som præsenterer vores kunders ejendomme til en bred kreds af ansøgere. Samtidig betyder det noget for os, at vi nu kan tilbyde kundernes medlemmer den service, at de selv kan logge på systemet og følge deres ansøgninger. Vi ser nu frem til i den kommende tid at udvide systemet med endnu flere kunder, fortæller udviklingschef Søren Westh. FindBolig.nu er løsningen for alle kunder både dem, der fortsat selv ønsker at varetage indstillingen til boligerne og de kunder, der ønsker at overlade ventelisteadministrationen til Dan-Ejendomme as. Fordelen ved FindBolig.nu er, at systemet kan opsættes til at opfylde den enkelte kundes tildelingskriterier eller ventelisteregler. Hvad er FindBolig.nu? FindBolig.nu er Danmarks største gratis boligportal til håndtering af udlejningsboliger, andelsboliger og kollegieboliger. Bag portal en er et online ventelistesystem udviklet af Dan-Ejendomme as og UngesBoligService.dk. Fakta om FindBolig.nu: daglige besøgende hits dagligt registrerede ansøgere (aktive/passive) Læs mere på

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE Nyhedsbrev til viceværter og inspektører / juni 2013 PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR I sidste måned startede vi en serie, hvor vi ser nærmere på, hvad forskellige DEAS-medarbejdere beskæftiger sig med,

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere