Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt samarbejde med kommanditselskaber og K/S udbydere. Læs mere side 4 OPP Offentligt/privat samarbejde Økonomi- og Erhvervsministeriet forudser et milliardmarked inden for OPP-projekter i Danmark. Læs mere side Tema: Værdiansættelse af ejendomme Mange kunder værdiansætter ejendomme efter afkastmodellen. Men også DCF-modellen vinder frem. Læs mere side 8

2 2 02: SEPTEMBER 2005 Hver dag bliver der vedtaget politiske beslutninger, ændret i lovgivningen eller i de forskellige regelsæt, der fastlægges af offentligheden for at regulere samfundet. MARGIT BIRK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR De beslutninger, der bliver truffet, påvirker vores tilværelse såvel privat som arbejdsmæssigt. Generelt er vi i dette land gode til at råbe op, hvis vi synes, ændringerne er urimelige, stiller os ringere end tidligere, er for bureaukratiske eller lignende. Men ind i mellem kommer der også ændringer, som er positive men her er vi måske lidt mere tilbageholdende med at juble blandt andet fordi, der ofte er både tabere og vindere i den slags sager. Efter vores mening er der dog over sommeren kommet to positive ændringer/afgørelser, som har betydning for os og vores kunder. Først og fremmest er der indført en ændring i personskattelovgivningen, som gør det muligt for kommanditselskaber at købe professionel ejendomsadministration. Så fra årsskiftet, når loven træder i kraft, kan vi tilbyde vores serviceydelser til et helt nyt marked. En anden væsentlig hændelse er, at Højesteret i sommer afsagde dom i en sag om fortolkning af lejelovgivningens bestemmelser om indregning af afkast i huslejeberegningen. Den usikkerhed, der kunne være i, hvordan bestemmelserne i lejelovgivningen skulle fortolkes, er nu væk og efter vores opfattelse er det til gavn for både lejer og udlejer, at der ikke er fortolkningstvivl, at man er sikker på, hvilke vilkår der gælder. Vi fortæller blandt andet mere om disse to sager inde i magasinet. God fornøjelse. Reflex udgives af Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Ansvarshavende redaktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Oplag: stk. 21. udgave siden 1998 Layout og produktion Boje & Mobeck as Foto Steffen Roland Nielsen, Ørestadsselskabet/Ole Malling, Ole Ziegler og egne. Forside: Langelinie Allé ejet af Partnerselskabet Langelinie Allé KONTAKTPERSONER Andelsboligforeninger Per Holm Almene boliger Iben Koch Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen Ejendomsservice Lars Olaf Larsen Ejerforeninger Per Holm Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch Udlejning Birgitte Barclay Bille

3 3 Højesteret har omsider haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om udlejers ret til at beregne kapitalafkastet som en del af den omkostningsbestemte leje, når udlejer ikke har optaget lån til finansiering af ejendommens opførelse. PETER JØRGENSEN, CAND. JUR. Ved Højesterets dom fra 7. juni 2005 kom Højesteret modsat Landsretten frem til, at boligreguleringslovens 9, stk. 2 kan anvendes, uanset om der er optaget sædvanlige prioritetslån i forbindelse med ejendommens opførelse eller ej. På den baggrund fik appellanten medhold i, at udlejer kan beregne afkastet som ydelser på et eller flere sædvanlige langsigtede prioritetslån, som kunne have været optaget til finansiering af ejendommens opførelse med tillæg af forrentning i den resterende del af anskaffelsessummen med fradrag for lejerindskud. Det gælder også, selvom udlejer ikke havde optaget lån til finansiering af ejendommens opførelse. I dommens præmisser udtaler Højesteret blandt andet følgende:.højesteret finder, at der hverken i bestemmelsens ordlyd eller forarbejderne er tilstrækkelige holdepunkter for at fastslå, at det har været tilsigtet at betinge anvendelsen af bestemmelsen af, at ejendommens opførelse er finansieret med sædvanlige langfristede prioritetslån. Til grund for sit resultat lagde Højesteret vægt på, at det ikke kan anses for tilsigtet med boligreguleringslovens 9, stk. 2, at en udlejer, der ikke har belånt ejendommen, skal stilles ringere end den, som har optaget prioritetslån. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at da 9, stk. 1 ikke kan anvendes på ejendomme opført efter 1. april 1973, vil resultatet af Østre Landsrets afgørelse betyde, at disse ejendomme helt vil falde uden for boligreguleringslovens 9. Højesteret tilsidesatte således alle tidligere instansers afgørelser samt den praksis, der tidligere er fastlagt af Østre Landsret. KOMMENTAR Der er ingen tvivl om, at Højesteret ubetinget er kommet til det rigtige resultat. Afgørelsen er vigtig, fordi det nu er fastslået, at man kan indregne et rimeligt afkast af sin investering som en del af den omkostningsbestemte leje. Hvis Højesteret havde stadfæstet Østre Landsrets afgørelse, havde det betydet en uklar retstilstand. Der ville desuden være tale om en favorisering af de udlejere, der havde optaget lån. Med en så voldsom forskelsbehandling havde det været nødvendigt med et lovindgreb. ejere af investeringsejendomme opført og taget i brug i perioden 1. april december Da vi hørte om Landsrettens afgørelse i 2003, var vi ikke i tvivl om, at vi måtte sørge for at få sagen anket, selvom ejeren af ejendommen ikke havde nogen speciel interesse i at anke den specifikke sag. Dan-Ejendomme as sørgede derfor for, at ankesagen blev gennemført og heldigvis med et tilfredsstillende resultat. En stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse havde medført tab af betydeligt omfang for

4 4 02: SEPTEMBER 2005 Samarbejde med kommanditselskaber og K/S udbydere Dan-Ejendomme as åbner dørene for nyt forretningsområde. Strategien er at søge samarbejde med K/S-udbyderne, men også at tilbyde vores knowhow til det enkelte kommanditselskab. MARGIT BIRK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR Baggrunden for lanceringen af det nye produkt er en lovændring, der nu gør det muligt for professionelle leverandører at administrere ejendomme ejet af kommanditselskaber. Lovændringen er en milepæl inden for ejendomsadministration, fordi den giver os mulighed for at tilbyde vores ydelser til et ellers utilgængeligt marked. Vores ydelser retter sig mod K/S-udbyderne, hvor vi tilbyder en række back-office -ydelser omkring egentlig ejendomsadministration, herunder lejeopkrævning, teknisk tilsyn, udarbejdelse af regnskaber mv. Desuden samarbejder vi også meget gerne med det enkelte kommanditselskab, hvor vi ud over ejendomsadministrationen også tilbyder administration af selskabet, hvilket vil sige afholdelse af bestyrelsesmøder, indstilling om årets resultat, strategi, finansiering mv.

5 5 KOMMENTAR UDSIGT TIL BEDRE KVALITET For kommanditselskaberne og K/S-udbydere vil skiftet til en professionel administrator betyde såvel bedre kvalitet i opgaveløsningen som maksimering af driften, herunder besparelser på ejendommens driftsomkostninger og øgede indtægter. De stordriftsfordele og den professionelle knowhow, vi tilbyder, vil helt sikkert betyde en effektivisering af ejendomsdriften. Samtidig viser de foreløbige beregninger, at mange kommanditselskaber har betalt en høj pris for ejendomsadministrationen, fordi de store aktører har været holdt ude fra markedet. Det vil vi nu ændre på. >> JOHN R. FREDERIKSEN, FORMAND FOR EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Ejendomsforeningen Danmark, der repræsenterer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har i mange år arbejdet for denne lovændring. Mange af de ikke-professionelle, der som fritidserhverv ved køkkenbordet indtil nu har varetaget administrationen, har vanskeligt kunne opnå passende forsikringsdækning over for den virksomhed, de udfører. Samtidig har den dybere faglige rådgivning af såvel juridisk som regnskabsmæssig karakter manglet. Derfor ser vi frem til, at de professionelle rådgivere kommer til. Lovændring åbner for professionel administration af 10-mandsselskaber JEPPE LYNGE LARSEN, KUNDEANSVARLIG Pr. 1. januar 2006 træder en ny lov i kraft, som gør det muligt for professionelle leverandører af ejendomsforvaltning at administrere ejendomme for såkaldte kommanditselskaber (10-mandsselskaber). Tidligere kunne kommanditselskaberne ikke benytte professionelle leverandører uden, at det fik skattemæssige konsekvenser for ejerne. Baggrunden var en bestemmelse i personskatteloven, som betød, at ejerne ikke kunne fratrække et underskud på investeringen i anden positiv indkomst, hvis ejendommen blev administreret af leverandører, som administrerede for mere end 10 ejere. Dette efterlod en tilstand, hvor 10-mandsselskaberne måtte ty til uerfarne administratorer. Fra januar bliver der endelig ændret på denne praksis, når 4, stk. 1, nr. 12 i personskatteloven ophæves. I lovforslag hedder det blandt andet: Reglerne (som de er i dag) medfører, at rationel og professionel administration af udlejningsejendomme bliver besværliggjort. Dette skyldes, at investorerne for at undgå at blive omfattet af reglen må finde en formidler/administrator, der kun formidler/administrerer udlejning af fast ejendom for maksimalt 10 personer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at skatteyderne på grund af skattereglerne tvinges til at finde formidlere/administratorer af udlejet fast ejendom, der i samme indkomstår ikke kan administrere for flere end 10 personer uden skattemæssige konsekvenser for ejerne (uddrag , 2. samling L 148). Lovændringen betyder, at ejerne i et kommanditselskab nu kan fratrække et underskud på investeringen i anden positiv indkomst, selvom ejendommene administreres af professionelle leverandører.

6 6 02: SEPTEMBER 2005 Vi tager hånd om håndværket... Soft Birk HTHs erhvervsafdeling har 30 år erfaring i totalløsninger med en service, der sikrer alt, lige fra rådgivning under planlægningen til levering og komplet installering af nye køkkener. Du får derfor en samarbejdspartner som kender betydningen af stram økonomisk projektstyring, leveringssikkerhed samt et glidende moderniseringsforløb. Bedre indeklima. For at sikre vore kunder et bedre og sundere indeklima har vi sammen med Dansk Indeklima Mærkning gennemført undersøgelser af de miljømæssige påvirkninger fra de produkter, der findes i et moderne køkken. Alle vore produkter er blevet grundigt analyseret og HTH er, som den første danske køkkenfabrik, blevet tildelt Indeklima Mærket. HTH KØBENHAVN A/S ERHVERVSAFDELINGEN Hovedvejen Glostrup Tlf Fax du får det lidt bedre hos

7 7 >> SAMARBEJDE MED K/S-UDBYDERE Dan-Ejendomme as vil gerne etablere samarbejde med professionelle K/S-udbydere. Ud over at der formentlig er økonomiske fordele for K/S-udbyderne ved at kunne samle ejendomsadministrationsaktiviteterne ét sted, er der også en række andre fordele. Eksempelvis den sikkerhed for kvaliteten, der ligger i, at en professionel varetager den løbende administration. Mange af K/S-udbyderne er rigtigt gode til at finde og projektudvikle ejendomme, og de er også gode til at finde investorer til dem. Men det er derimod sjældent en kernekompetence hos udbyderne at varetage den løbende forvaltning af ejendomme. Her kommer vi ind i billedet. Dan-Ejendomme as tilbyder en samarbejdsform, som bliver tilpasset den enkelte kunde. Udbyderne kan eksempelvis vælge at outsource både hele eller dele af ejendomsadministrationsaktiviteterne, ligesom de kan trække på fx udlejningsfolk og ejendomsmæglere, byggeteknikere mv. i Dan-Ejendomme as, hvis de mangler ressourcer til en sag. SAMARBEJDE MED KOMMANDITSELSKABER Ud over samarbejdet med udbyderne inviterer Dan-Ejendomme as også de enkelte kommanditselskaber indenfor. Vi kan tilbyde det enkelte kommanditselskab flere pakker. Dan-Ejendomme as kan naturligvis varetage den løbende administration af ejendommen, herunder teknisk tilsyn mv. Men vi kan også forestå de selskabsadministrative funktioner i samarbejde med selskabets revisor. Vi er meget bevidste om, at der er forskel på, hvilken grad af engagement de enkelte kommanditister lægger i investeringerne. Nogle investorer ønsker at følge investeringerne tæt, mens andre vil have oplysninger om resultatet én gang om året. I Dan-Ejendomme as tilbyder vi derfor alle kommanditister adgang til et personligt ekstranet, hvor de kan hente økonomiske stamdata, årsregnskaber mv. online, når det passer dem. Samtidig har den enkelte kommanditist mulighed for at trække på den knowhow, vi har inden for regnskab, skatterådgivning, udlejning m.m. Der kan være tale om outsourcing af enkelte ydelser eller en totaladministrationsydelse, hvor vi principielt leverer det færdige regnskab til udbyderne. Sidstnævnte er særligt interessant for de udbydere, der fortsat vil varetage selskabsadministrationen af K/S et. Vores fokus er absolut på de professionelle aktører, der ligesom os lægger vægt på, at tingene skal foregå korrekt og med en god kvalitet. FAKTA Stort markedsområde Undersøgelser foretaget af Ejendomsforeningen Danmark viser, at der er i alt cirka ejendomme, der er omfattet af lovændringen. Kontakt Er du interesseret i at høre mere om administration af kommanditselskaber, er du velkommen til at kontakte os. Margit Birk Andersen, Henrik Dahl Jeppesen, Jeppe Lynge Larsen, Kommanditselskaber (10-mandsselskaber) Et kommanditselskab består af en eller flere komplementarer samt af en række kommanditister. Kommanditisterne hæfter med det kapitalindskud, de har indskudt i selskabet. De har således en begrænset hæftelse. Komplementaren derimod ubegrænset. Komplementaren kan være såvel en juridisk (A/S, ApS mv.) som en fysisk person.

8 8 02: SEPTEMBER 2005 TEMA: Værdiansættelse af investeringsejendomme Med vedtagelse af den nye årsregnskabslov i 2001 blev der for første gang indført bestemmelser om markedsværdiansættelse af investerings ejendomme for selskaber, som har drift og administration af ejendomme som hovedaktivitet. Lovens oprindelige krav er siden lempet, således at der i dag er frihed til at vælge mellem indregning til markedsværdi, eller oprindelig anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. PARTNER KENNETH HOFMAN, KPMG EJENDOM & ENTREPRISE Større selskaber, som aflægger regnskab efter de danske regnskabsvejledninger, har dog fortsat pligt til at markedsværdiansætte investeringsejendomme. Dette gælder tillige finansielle institutioner omfattet af Finanstilsynets regnskabsregulativer fx pensionskasser og lignende. Denne artikel giver et overblik over de anerkendte metoder til markedsværdiansættelse og de gængse problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse. ANERKENDTE MODELLER Der er tre anerkendte modeller for værdiansættelse af investeringsejendomme: Sammenlignelige priser Afkastmodellen (normalindtjeningsmodellen) DCF-modellen (Discounted Cash Flow eller tilbagediskonteringsmodellen). Aktuelle oplysninger om salgspriser på sammenlignelige investeringsejendomme vil typisk ikke være tilgængelige og derfor ses ofte, at de to øvrige modeller anvendes ved værdiansættelsen. Fordelen ved afkastmodellen er, at den i forhold til DCF-modellen er relativt overskuelig og velkendt blandt brugerne. Ulempen er, at modellen er statisk (kigger kun på første års afkast), hvilket gør den mindre anvendelig ved ejendomme med et ustabilt driftsafkast. Modsat opererer DCF-modellen med en længere budgetperiode (typisk 5-10 år eller længere) og med mulighed for at indregne effekt en af lejerudskiftninger, vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder og tager samtidig på den mere tekniske side højde for inflation og skat. Modellen er qua disse fordele også mere kompleks og knapt så udbredt, hvorfor kendskabet fortsat er begrænset. De investeringsselskaber mv., som i dag indrapporterer til DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks, anvender da også for hovedpartens vedkommende afkastmodellen frem for DCF-modellen. Til sammenligning er det lige omvendt i Sverige. Det må dog forventes, at DCF-modellen over tid vinder mere frem. VALG AF MODEL Efter KPMG s opfattelse står valget dog ikke mellem de to modeller, som begge har deres berettigelse. For enkelt-lejerejendomme med en lang uopsigelighedsperiode og dermed et stabilt driftsafkast er afkastmodellen således fortsat at foretrække. Teoretisk set bør de to modeller føre til samme markedsværdi. I praksis er det dog ikke sådan, og vi har fra vores mange samtaler med professionelle valuarer og investorer da også kunnet konstatere, at DCF-modellen giver nogle forståelsesmæssige kvaler.

9 9 Jeg har i det følgende valgt at fokusere på nogle af de gængse problemstillinger, vi møder. FASTLÆGGELSE AF DISKONTERINGSRENTEN VED ANVENDELSE AF DCF-MODELLEN Fastlæggelse af diskonteringsrenten har afgørende betydning for ejendommens markedsværdi, og selv mindre variationer kan forrykke værdien betragteligt. Diskonteringsrenten fastsættes grundlæggende som en risikofri rente med tillæg af et ejendomsspecifikt risikotillæg. Det ejendomsspecifikke risikotillæg er et udtryk for den risiko, der knytter sig til den pågældende ejendomstype. Traditionelt anses følgende faktorer for at være afgørende for fastlæggelsen af det ejendomsspecifikke risikotillæg: Ejendomstype: Bolig, kontor, butik, industri og lager. Beliggenhed: København, Århus, Trekantområdet, Odense, Ålborg, øvrig provins og underopdeling af disse områder efter, om der er tale om prime beliggenhed eller ikke. Risiko for tomgang: Lejekontrakter med uopsigelighed, specialindretninger, konjunkturfølsomme erhverv mv. Risikotillægget er lavest for boligejendomme og for ejendomme med central beliggenhed, hvor risikoen for tomgang anses for lav. Den anvendte diskonteringsrente i DCF-modellen er ikke identisk med den afkastsats, som anvendes ved værdiansættelse efter afkastmetoden. Ved anvendelse af afkastmetoden indregnes forventningerne til den fremtidige vækst ikke i indtjeningen fra ejendommen, herunder stigninger i leje/afkast som følge af inflation mv. Det er derfor nødvendigt at foretage en reduktion i diskonteringsrenten, således at der er sammenhæng mellem indtjening og diskonteringsrente. Dette betyder, at hvis der kræves et afkast på 8% p.a., og det forventes, at indtjeningen fra ejendommen stiger med 2% p.a. som følge af inflation mv., skal der anvendes en diskonteringsrente på 6% ved værdiansættelsen af ejendommen efter afkastmodellen (det vil sige en form for realafkastkrav). I DCF-modellen indregnes forventningerne til væksten i budgetterne for de kommende år. Diskonteringsrenten skal derfor fastsættes uden reduktion for vækstfaktor, det vil sige 8% i førnævnte eksempel (en form for nominel rente). Anvendes DCF-modellen, skal der således anvendes en højere diskonteringsrente i forhold til den, som anvendes i afkastmetoden. >>

10 02: SEPTEMBER >> FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG INDTJENING, TOMGANG MV. VED ANVENDELSE AF DCF- MODELLEN Indtægter og omkostninger skal fastsættes ud fra realistiske forventninger til, hvorledes de i budgetperioden vil være fordelt under hensyntagen til eksisterende lejekontrakter, fraflytning er, tomgang, større vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder, inflation mv. Det anføres endvidere, at budgetteringsperioden normalt er mellem 5-10 år. Lejeindtægten i budgetteringsperioden reguleres op med de stigninger, som forventes på basis af aftaler i lejekontrakter og forventninger til den almindelige prisudvikling. Herudover skal det vurderes, om der er mulighed/ risiko for, at lejen kan tilpasses til markedsleje efter udløb af fredningsperioder, eller ved genudlejninger i løbet af budgetperioden. Hvis en lejeforhøjelse forudsætter indretningsudgifter mv., skal disse omkostninger medtages i det år, hvor indretningen forventes foretaget. Hvis der er modtaget deposita fra lejer, skal beregnet forrentning af deposita medtages under indtægter. Terminalperioden er perioden efter udløbet af budgetteringsperioden. I terminalperioden TEMA: Værdiansættelse af investeringsejendomme En vigtig del af vores dialog handler helt naturligt om værdiansættelse af kundens ejendomme. Dan-Ejendomme as deltager aktivt i denne proces, men det er naturligvis i sidste ende kunden selv, der træffer den endelige beslutning. René Larsen, kundechef Gregers Rye Jensen, regnskabschef Der er i øjeblikket meget stor interesse hos de professionelle investorer for at få gennemanalyseret værdiansættelsessystematikken, ikke mindst for at finde frem til, hvilken metode der giver det bedste billede af markedsværdien for en portefølje. Specielt er det DCF-metoden, som i dag er interessant, fortæller kundechef René Larsen og fortsætter: Og der er nok ingen tvivl om, at metoden bliver mere udbredt, end tilfældet er i dag. Hovedparten af de kunder, Dan-Ejendomme as betjener, anvender normalindtjeningsmodellen, men der er et udbredt ønske om også at simulere værdiansættelsen af porteføljerne efter DCF-modellen. Dette arbejde giver en spændende dialog og tvinger parterne til i den praktiske verden at tænke langsigtet og agere aktivt. Det er en udviklingsproces, der vil stå på over en årrække. Både vi og kunderne skal lige vænne os til, at DCF-modellen giver flere variable og flere forudsætninger at forholde sig aktivt til, siger René Larsen og fastslår: Det er et råd fra vores side, at kunden skal forholde sig til metoden og ikke mindst til på hvilket detaljeringsniveau, man vil anvende metoden. Man bør derimod ikke forholde sig til, om man på kort sigt kan opskrive ejendommene som følge af ændret metodevalg. Det vigtigste er, at man ved den valgte metode får fastslået den rigtige værdi, både i forhold til markedet og i relation til de krav, som Finanstilsynet stiller til værdiansættelsen. Dan-Ejendomme as bruger en del interne ressourcer på at gøre klar til et skift i værdiansættelsesmetode hos nogle af vores kunder. Vi skal have endnu flere af de variable data om ejendomme og lejekontrakter registreret i arbejdsmodellerne, end vi har i dag, hvis vi forholdsvis automatisk skal kunne håndtere metoden på store porteføljer, fortæller regnskabschef Gregers Rye Jensen, der er ansvarlig for viden- og kompetencecentret Regnskab og Rapportering.

11 11 gøres en antagelse om, at det frie cash flow fra driften vil være konstant i alle regnskabsår, eller at der vil være underlagt en beskeden vækst med en konstant faktor. Ved fastlæggelse af vækstfaktoren for terminalperioden, skal det vurderes, om der vil være vækst i ejendommens driftsresultat i terminalperioden. Lejeindtægterne for en ejendom er kendetegnet ved, at de normalt stiger i takt med prisudviklingen. Dette er en rimelig antagelse på erhvervsejendomme, som moderniseres løbende. På beboelsesejendomme vil lejelovgivningen kunne medføre, at det ikke er muligt at opnå denne stigningstakt. Diskonteringsrenten fastsættes som en risikofri rente med tillæg af et ejendomsspecifik risikotillæg, der er afhængig af ejendomstypen. Hvis der foretages reguleringer til udlejningsrisici, indretningsudgifter mv. i perioden, skal det ikke samtidig påvirke risikotillægget i den anvendte diskonteringsrente, da dette ville betyde, at risikoen medregnes dobbelt. YDERLIGERE INFORMATION? Yderligere oplysninger om regnskabsregler, værdiansættelsesmodeller og praktiske eksempler kan findes i KPMG s publikation Investeringsejendomme indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, som kan downloades fra hjemmesiden (se under publikationer/ejendom & Entreprise) Nogen bruger mere end andre! Måling og fordeling af forbrug er i høj grad et spørgsmål om viden og erfaring. Derfor hjælper vi med rådgivning i forbindelse med nybyggeri, ombygnings- og renoveringsopgaver. Med et bredt sortiment af vand-, varme- og energimålere i enkelt, tidløst design dækker ista ethvert behov for individuel forbrugsmåling. Kombineret med vores professionelle fordelingsregnskaber sikrer vi retfærdig måling og fordeling både når det gælder beboelses- og erhvervsejendomme. Ring til vores konsulenter for professionel rådgivning på

12 12 02: SEPTEMBER 2005 Private i partnerskab med offentlige I fremtiden vil private virksomheder i stigende grad indgå i partnerskaber med det offentlige, i det der kaldes Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). En analyse 1 foretaget for Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at der i de næste fem år er et millardmarked inden for OPP-projekter i Danmark. Analysen kommer frem til, at potentialet for OPP i Danmark er stort helt op til 27 mia. kroner. Projekterne er typisk inden for etablering og drift af veje, bygninger og jernbanenet. Allerede i perioden er der alene inden for byggeriet en pulje på 6 millioner kroner til etablering af OPP-projekter. Foreløbig er der vedtaget flere pilotprojekter, og den danske regering vurderer løbende alle planlagte byggeprojekter i forhold til, om de er egnede som OPP-projekter. Som en kommerciel serviceleverandør inden for fast ejendom er Dan-Ejendomme as naturligvis interesseret i denne udvikling. Teknisk chef Erik W. Bundesen, Dan-Ejendomme as fortæller: Vi følger mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter tæt. Vi er allerede inviteret til at deltage i fire projekt er, som giver os mulighed for at indhente erfaringer med dette nye marked. Samtidig oplever vi også en interesse fra vores kunder omkring deltagelse i OPP, og vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive om kvalificerede samarbejdspartnere mv. HVAD ER ET OPP-SAMARBEJDE? OPP er et samarbejde mellem den offentlige myndighed og et konsortium stiftet af en række private virksomheder. Samarbejdet er en ny form for udlicitering, der har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme, fx inden for opførelse af offentlige bygninger. Idéen med OPP-samarbejdet er, at de deltagende parter bidrager med viden og erfaring inden for deres område, og filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en samlet del af projektet, hvor forskellige leverandører finder sammen om at give det bedste bud på opgaven. Vores foreløbige erfaringer viser, at koblingen mellem den private investor, byggevirksomhed en, rådgiveren og driftsleverandøren er rigtig spændende. Alle parter tvinges til at tage hensyn til flere aspekter end i en traditionel byggesag. Det er eksempelvis ikke nok at optimere opførelsesomkostninger, men også nødvendigt at se på hvordan de enkelte byggetekniske løsninger påvirker driftsomkostningerne de næste 30 år. Alle parter tvinges til at tænke langsigtet og i totaløkonomi, fortsætter Erik W. Bundesen. 30-ÅRIG LEJEKONTRAKT OPP-projekterne er bygget op omkring en økonomisk deling af risici mellem det offentlige og den private investor.

13 13 En væsentlig del af investeringen i et OPPprojekt foretages af en privat investor, der finansierer byggeriet. På den måde kan det fra vores verden sammenlignes med en lejekontrakt på fx 30 år. Hele tanken bag OPP er spændende, fordi den gør op med vanetænkningen inden for offentligt byggeri, der nu kan se frem til innovative og effektive løsninger. Samtidig er det interessant, fordi private virksomheder og investorer nu bydes velkommen til et nyt marked, slutter Erik W. Bundesen. 1 Analysen af det danske OPP-marked offentliggjort af Erhvervs- og Byggestyrelsen i juni Analysen er iværksat som led i regeringens Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) fra januar FIGUR: ORGANISERING AF OPP-SELSKAB OFFETLIG PART LEVERAN- DØRER OPP- SELSKAB BANK AKTIO- NÆRER LEVERAN- DØRER LEVERAN- DØRER FAKTA OPP-konsortium Pilotprojekter Vildbjerg Skole Et OPP-projekt forankres omkring et OPP-konsortium, som det offentlige har indgået kontrakt med. Konsortiet er sammensat af en finansieringskilde fx en bank af aktionærer, private leverandør er som fx entreprenører og serviceleverandører. Konsortiet opretter til formålet et aktieselskab, som ikke indeholder eller foretager sig andet end de aktiviteter, der knytter sig til det konkrete OPP-koncept. Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder løbende med at udvikle værktøjer, indsamle viden og udveksle erfaringer med OPP. Inden for byggeriet er der foreløbigt vedtaget to nye pilotprojekter, som kommer i udbud som OPP-projekter: Magasin for Rigsarkivet i København Nyt statsfængsel i Østdanmark. Læs mere på Dan-Ejendomme as deltager i øjeblikket i et OPP-konsortium, der har givet tilbud på opførelse og drift af en skole i Trehøje Kommune. Dan- Ejendomme as deltager i projektet sammen med MT Højgaard A/S og Norddeutsche Landesbank. Afgørelsen ligger først efter redaktionens afslutning.

14 14 02: SEPTEMBER 2005 Ørestad godt på vej Ørestadsarealet og de omgivende fælleder har en broget historie som havbund, strandeng, losseplads, kongeligt jagtterræn og militær skydebane. Nu vokser Ørestad frem som en helt ny bydel med enestående beliggenhed nær København City og lufthavn og med Metro, regionaltog og motorvej som livliner til Øresundsregionen. Udviklingen startede med murens fald i Berlin. CARSTEN ARLUND, PROJEKTCHEF ØRESTADSSELSKABET Verdens kedeligste årti kaldte forsanger Steffen Brandt fra TV erne. Citatet var i hvert fald sandt, hvad angik byudviklingen i København, hvor der ingenting skete i 80 erne. Byen forfaldt, arbejdsløsheden steg, og der var røde tal på bundlinjen i Kommunen. Byens eneste kran var den, der blev brugt til Bungy Jump på Kalvebod Brygge. Da muren faldt i 1989, fik Danmark imidlertid en ny strategisk placering i Europa. Øresund ledte ikke længere ind i den østeuropæiske blindgyde, og det fik de danske politikere op af stolene. En arbejdsgruppe anbefalede den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige og en udbygning af lufthavnen i Kastrup. Der skulle i det hele taget arbejdes for at markere sig som en attraktiv europæisk hovedstad, der kunne klare sig i konkurrencen i regionernes Europa. LOV OM ØRESTAD Aftalen om Øresundsbroen blev indgået i Samtidig vedtog Folketinget en lov, der skabte rammerne for en helt ny bydel Ørestad på det unikke landområde mellem København City og lufthavnen/øresundsbroen og på kanten af de fredede naturområder Amager og Kalvebod Fælled. Ørestad skulle udvikles som en blandet by, og indtægterne fra grundene skulle være med til at finansiere Metroen, der ligeledes var en forudsætning for, at København ville fungere i den nye europæiske konkurrencesituation. Siden er det gået stærkt i Ørestad. Ørestadsselskabet blev dannet, og i 1994 udskrev selskabet en arkitektkonkurrence om helhedsplanen for Ørestad, der skulle fastlægge de overordnede rammer for områdets udvikling. Det finske arkitektfirma ARKKI vandt konkurrencen i Helhedsplanen handler overordnet om at gøre Ørestad til en moderne by med arkitektur i international særklasse. Det er et bærende princip i planen, at der skal fastholdes en balance mellem boliger, erhverv og anden byaktivitet for at sikre, at den nye bydel bliver en levende og attraktiv by. EN FJERDEDEL ALLEREDE SOLGT I dag er over en fjerdedel af Ørestadsarealet solgt til investorer. Det svarer til godt ud af Ørestads 3.1 mio. etagemeter. Salgene er primært sket i de to kvarterer Ørestad Nord og Ørestad City. I alt består Ørestad af fire kvarterer, der har hver sin karakter, men som alle er blandede det vil sige, de indeholder både erhverv, institutioner og boliger. I Ørestadsloven er det forudsat, at Ørestad udbygges over år. I første omgang har planlægningen været koncentreret om udviklingen af de to bykvarterer Ørestad Nord og Ørestad City. ØRESTAD NORD Det er i Ørestad Nord, man finder DR Byens mastodontiske byggeplads. Her samler DR alle sine hovedstadsaktiviteter i ét stort mediehus fra 2006/2007. Ved siden af ligger IT-Universitetet og lige nord for ligger Københavns Universitet Amagers nye bygninger. Der er dog også masser af boliger i området; bl.a. Karen Blixen Parkens lejer-, ejer- og andelsboliger samt det runde Tietgenkollegie med 400 ungdomsboliger. Ørestad Nord bliver således en blandet by med store kultur- og medieinstitutioner samt masser af vitalitet bl.a. i kraft af de mange unge, der flytter til området.

15 15 1 Københavns Universitet Amager 2 DR BYEN 3 Kulturministeriet 4 Field s 5 Ferring 6 Telia 7 Amager Hospital 8 KLP Ejendomme A/S 9 IT-Universitetet 10 Karen Blixen Parken 11 Company Park 12 Tietgenkollegiet 13 Bikuben Kollegiet 14 Keops Development A/S 15 Solstriben 16 PensionDanmark 17 Ørestad Gymnasium 18 Parkhusene 19 VM husene 20 Fælledhaven 21 Universitetshaven 22 Københavns Energi 23 Porthuset 24 Børnehaven Småland 25 FB v/3b & SAB v/kab 26 KSB v/3b & SAB v/kab 27 Signalhuset 28 City husene 29 Copenhagen Golfpark 30 Bella Hus 31 Det Flexible Hus 32 Sjælsø Gruppen A/S 33 Arkitektgruppen 34 Københavns Kommune skole 35 AAB almene seniorboliger 36 KLP Ejendomme A/S 37 Nordlys Friskole ØRESTAD CITY Skandinaviens bedste vejkryds. Sådan begrundede en af Ørestad Citys erhvervsinvestorer sin investering i kvarteret. Han refererer til, at E20 motorvejen til Sverige og Københavns Lufthavn løber side om side med Øresunds toget og i Ørestad City krydser de to Metroens højbane. Trafikforbindelserne gør, at der fra Ørestad City kun er 10 minutter til Kongens Nytorv med Metroen, 35 minutter til Malmö med bil eller Øresundstog og tre minutter til Københavns Lufthavn. Al boligjord er solgt i Ørestad City, og de første beboere er flyttet ind i Parkhusene og i VM huse ne. Omkring den store bypark er adskillige ejer-, lejer-, almen- og andelsbolighuse på vej, og de fleste udbudte lejligheder er revet væk af køberne, der virkelig har fået øje på Ørestad Citys værdier. Foruden transportforbindelserne er Ørestad City kendt for Ferrings 85 meter høje fyrtårn, Skandinaviens største shoppingcenter Field s og der er kun få minutters gang til det, der snart er byens nye, internationale golfbane med bl.a. en 18 hullers mesterskabsbane og en 9 hullers pay and play bane. I nogle år har det gået lidt trægt med salget af jord til erhvervsvirksomheder i Ørestad City, men nu er der lys for enden af tunnelen, efter bl.a. den norske pensionskasse KLP har købt etagemeter til et kontorhus, og computergiganten DELL flytter sine aktiviteter til KLP s andet kontorhus i bydelen. Det forventes på sigt, at mennesker kommer til at arbejde i Ørestad Citys virksomheder. DER SKAL VÆRE RART AT VÆRE Det går således godt i Ørestad. Byen er godt på vej til at blive den fungerende, intense og >>

16 16 02: SEPTEMBER 2005 fast pris på el? el prisen ring på og få et godt tilbud go energi til livet

17 17 >> blandede bydel i København, som det har været meningen siden begyndelsen. Med beboere og erhvervsvirksomheder, spændende, moderne arkitektur, højklasset offentlig transport og infrastruktur i bedste kvalitet. Arbejdet pågår mange år endnu. Next step er Ørestad Syd, som Borgerrepræsentationen i København forventes at vedtage lokalplanen for omkring årsskiftet 2005/2006. Ørestadsselskabets primære opgave er selvfølgelig at sælge så mange grunde, at overskuddet sammen med billetindtægterne kan finansiere investeringen i Metroen. Men der ligger samtidig en stor opgave i at gøre Ørestad til et attraktivt sted, hvor der er rart at være og opholde sig for studerende, beboere, medarbejdere og besøgende. At der skabes kanaler, parker, byrum og beplantning og den helt rigtige gadebelysning er den ene side af dette arbejde men byen lever først, når der skabes aktiviteter, nye traditioner og netværk mellem mennesker. Ørestadsselskabet arbejder intenst med dette som inspirator, samarbejdspartner og katalysator for projekter blandt byens brugere. Ideen er, at folk skal have incitament til at tage initiativ og ejerskab for at sætte deres præg på byen. Når alt kommer til alt, er Ørestad jo ikke Ørestadsselskabets bydel men københavnernes. Kort nyt FORENINGEN FAST EJENDOM NY KUNDE Dan-Ejendomme as har pr. 1. juli 2005 indgået en samarbejdsaftale med Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. (FFE). FFE er noteret på Københavns Fondsbørs den 30. marts FFE er stiftet af Cura Management A/S i samarbejde med Fiona Bank. FFE vil i de kommende år foretage investeringer i en bredt sammen - sat portefølje af danske erhvervs- og boligejendomme. Foreningen tilbyder børsnoterede foreningsbeviser, som gør det både muligt og attraktivt for alle typer investorer at investere indirekte i fast ejendom med såvel frie midler som pensionsmidler. Bag Cura Management A/S står Lars Frederiksen (tidligere direktør for ATP Ejendomme A/S) og Bjarne Lynge Pedersen (tidligere direktør for Danske Ejendomme). FFE forventer inden for 1-2 år at have investeret for ca. 800 mio. kroner i danske erhvervsejendomme. Se eller UDLEJNING AF NYBYGGERI PÅ ISLANDS BRYGGE Lærernes Pension har valgt at lade Dan-Ejendomme as forestå udlejningen af selskabets nye boligbyggeri på Islands Brygge. Byggeriet, der opføres af Sjælsø Gruppen, består af 129 lejligheder med successiv aflevering i løbet af 2. halvår Udlejningsprocessen begynder i efteråret Se selskabets hjemmeside under boliger eller www. heklahusene.dk medio oktober måned. CARL F EJENDOMME A/S VALGTE DAN-EJENDOMME AS Vi har pr. 1. juli 2005 overtaget administrationen af Carl F s portefølje, der består af 11 erhvervsejendomme og en boligejendom. Carl F Ejendomme A/S er en del af Carl F Gruppen. Carl F er Danmarks førende leverandør af beslag, værktøj, sikkerhedsprodukter og befæstelse til den danske byggebranche og industri. Se NYE ANSIGTER I DAN-EJENDOMME AS Den 1. maj 2005 havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til Maud Transbøl, der er ansat som afdelingsdirektør i Forvaltning, som varetager den daglige administration af boligog erhvervsejendomme. Maud har tidligere arbejdet som erhvervsadvokat og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Bank. Afdelingsdirektør Alan Bork forlader Dan-Ejendomme as med udgangen af september måned, idet han han skal stå for udviklingen af Bruxelles Lufthavns komercielle aktiviteter. I stedet har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Eva Handest Høyer, 40 år, som ny ansvarlig for viden- og kompetencecentret Butikscentre. Eva kommer fra en stilling i KEOPS udviklingsafdeling, hvor hun bl.a. har arbejdet med Ro s Torv i Roskilde.

18 18 02: SEPTEMBER 2005 E-service i nyt design I snart fire år har vores internetløsning været en aktiv brik i den løbende dialog med kunder og kunders kunder. Og interessen for at kunne hente informationer og stamdata online er stigende. Mange af vores kunder har fået øjnene op for mulighederne i at understøtte det løbende samarbejde med e-service. Alt sammen ud fra devisen det skal være nemt at være kunde. Vi får stadig flere henvendelser fra kunder, som ønsker at udvide antallet af dokumenter på det personlige ekstranet. Hvor interessen i starten var begrænset, er internettet i dag blevet et naturligt værktøj i kundernes hverdag. Nu er det ikke længere unormalt, at vi lægger et mødereferat på nettet med en besked om, at referatet kan hentes der i stedet for at sende det med post til kunden. På samme måde som det i dag foregår med mange offentlige dokumenter, fortæller kundechef René Larsen. FØRSTE PÅ MARKEDET Dan-Ejendomme as var de første på markedet til at tilbyde kunder adgang til dokumenter ved et personligt ekstranet. Ny hjemmeside I august lancerede vi en helt ny udgave af Formålet er bedre service til de godt 800 besøgende, vi dagligt har på vores hjemmeside. Kort sagt de besøgende skulle langt hurtigere kunne finde de nødvendige oplysninger. Tanken bag relanceringen af har været at skabe et forum, der var målrettet den enkelte besøgende. Derfor har vi inddelt hjemmesiden i fire segmenter, som omhandler de segmenter, vi oftest bliver kontaktet omkring; erhverv, bolig, andelsboligforeninger & ejerforeninger. Vores tidligere hjemmeside var i højere grad fokuseret på at vise, hvilke produkter vi havde på hylden. I dag er vi blevet meget mere bevidste om, at hjemmesiden er et dagligt værktøj, som både eksisterende og potentielle kunder og lejere bruger. Og her er det irriterende, hvis man skal igennem en masse unødig information, inden man fx finder oversigten over ledige erhvervslokaler. Derfor har tilgængelighed og målrettet information været nøgleordet for arbejdet med den nye hjemmeside, fortæller informationsmedarbejder Kitt Westh.

19 19 Vi havde fra start en fornemmelse af, at dette var fremtiden. For det har krævet tilvænning både for os og for vores kunder at tænke internettet med i den daglige rutine, og vi tror helt sikkert, at vi stadig kun har nået toppen af isbjerget. Det er klart vores forventning, at brugen af e-service i ejendomsforvaltning i fremtiden bliver endnu mere udbredt. Både i forhold til kunderne og til beboerne. Det kan vi blandt andet mærke på kravene fra vores nye kunder, fortæller udviklingschef Søren Westh. RELANCERING Vi har brugt de seneste års erfaringer med e-service til at gøre vores internetløsning endnu bedre, og vi har gennem sommeren arbejdet på opdatering af kundernes ekstranet. Først og fremmest har vi i højere grad målrettet informationerne til den enkelte kunde ved at lægge dokumenter ind, som vores kundeansvarlige har vurderet er væsentlige for samarbejdet. Samtidig har vi ændret designet på ekstranettet, så det er i tråd med vores øvrige produkter. Resultatet er et mere tidssvarende produkt, der gør det lettere for kunden at finde dokumenter og andre oplysninger online, slutter Søren Westh. FAKTA SÅDAN LOGGER DU PÅ EKSTRANETTET: Log på via Indtast brugernavn og adgangskode i log-in boksen øverst i højre hjørne. GLEMT ADGANGSKODE? Har du glemt din adgangskode, kan du trykke på feltet glemt adgangskode, og du vil modtage koden på en . Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din kundeansvarlige hos os. FAKTA På dit personlige ekstranet kan du blandt andet finde: Økonomiske stamdata Lejeroversigter Samarbejdsaftaler med Dan-Ejendomme as Kvartalsrapporter Mødereferater Årsregnskaber Vedligeholdelsesbudgetter. Læs mere på Vi ønsker stadig, at vores eksisterende kunder og kunders kunder benytter sig af muligheden for at logge på deres personlige ekstranet, hvor det er muligt at hente specifikke oplysninger om egen portefølje og lejemål. Men vi ved, at mange af vores besøgende på hjemmesiden er beboere, som søger konkrete oplysninger, og vi har derfor forsøgt at gøre det lettere at finde til ejendommens hjemmeside også når man ikke er logget på.

20 en succes Det er nu godt et år siden, vi lancerede de første boliger på FindBolig.nu. Og succesen er til at få øje på. Selvom FindBolig.nu på mange måder kun er i den indledende fase, er tendensen klar. Der er stor interesse for systemet både hos vores kunder, men også blandt de mange boligsøgende, som dagligt besøger portalen. Vi er tilfredse med at have etableret en boligportal, der er gratis for den boligsøgende at bruge, og som præsenterer vores kunders ejendomme til en bred kreds af ansøgere. Samtidig betyder det noget for os, at vi nu kan tilbyde kundernes medlemmer den service, at de selv kan logge på systemet og følge deres ansøgninger. Vi ser nu frem til i den kommende tid at udvide systemet med endnu flere kunder, fortæller udviklingschef Søren Westh. FindBolig.nu er løsningen for alle kunder både dem, der fortsat selv ønsker at varetage indstillingen til boligerne og de kunder, der ønsker at overlade ventelisteadministrationen til Dan-Ejendomme as. Fordelen ved FindBolig.nu er, at systemet kan opsættes til at opfylde den enkelte kundes tildelingskriterier eller ventelisteregler. Hvad er FindBolig.nu? FindBolig.nu er Danmarks største gratis boligportal til håndtering af udlejningsboliger, andelsboliger og kollegieboliger. Bag portal en er et online ventelistesystem udviklet af Dan-Ejendomme as og UngesBoligService.dk. Fakta om FindBolig.nu: daglige besøgende hits dagligt registrerede ansøgere (aktive/passive) Læs mere på

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2 Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen

2 Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen DCF-modellen Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K www.ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad City 9 REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2016 TIL 31.12.2016 Indtægter Budget 2016 Real. 2016 Real. 2015 Note kr. kr. kr. A conto bidrag 1 9.018.633 9.022.000 9.018.633 Regulering

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema 14 5. december 2017 Audit & Assurance Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT INTRODUKTION TIL DEAS 2. HVORFOR 3 CASES 3. HVORDAN DEAS VÆRKTØJER 4. SPØRGSMÅL 2 3

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere