Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt samarbejde med kommanditselskaber og K/S udbydere. Læs mere side 4 OPP Offentligt/privat samarbejde Økonomi- og Erhvervsministeriet forudser et milliardmarked inden for OPP-projekter i Danmark. Læs mere side Tema: Værdiansættelse af ejendomme Mange kunder værdiansætter ejendomme efter afkastmodellen. Men også DCF-modellen vinder frem. Læs mere side 8

2 2 02: SEPTEMBER 2005 Hver dag bliver der vedtaget politiske beslutninger, ændret i lovgivningen eller i de forskellige regelsæt, der fastlægges af offentligheden for at regulere samfundet. MARGIT BIRK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR De beslutninger, der bliver truffet, påvirker vores tilværelse såvel privat som arbejdsmæssigt. Generelt er vi i dette land gode til at råbe op, hvis vi synes, ændringerne er urimelige, stiller os ringere end tidligere, er for bureaukratiske eller lignende. Men ind i mellem kommer der også ændringer, som er positive men her er vi måske lidt mere tilbageholdende med at juble blandt andet fordi, der ofte er både tabere og vindere i den slags sager. Efter vores mening er der dog over sommeren kommet to positive ændringer/afgørelser, som har betydning for os og vores kunder. Først og fremmest er der indført en ændring i personskattelovgivningen, som gør det muligt for kommanditselskaber at købe professionel ejendomsadministration. Så fra årsskiftet, når loven træder i kraft, kan vi tilbyde vores serviceydelser til et helt nyt marked. En anden væsentlig hændelse er, at Højesteret i sommer afsagde dom i en sag om fortolkning af lejelovgivningens bestemmelser om indregning af afkast i huslejeberegningen. Den usikkerhed, der kunne være i, hvordan bestemmelserne i lejelovgivningen skulle fortolkes, er nu væk og efter vores opfattelse er det til gavn for både lejer og udlejer, at der ikke er fortolkningstvivl, at man er sikker på, hvilke vilkår der gælder. Vi fortæller blandt andet mere om disse to sager inde i magasinet. God fornøjelse. Reflex udgives af Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Ansvarshavende redaktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Oplag: stk. 21. udgave siden 1998 Layout og produktion Boje & Mobeck as Foto Steffen Roland Nielsen, Ørestadsselskabet/Ole Malling, Ole Ziegler og egne. Forside: Langelinie Allé ejet af Partnerselskabet Langelinie Allé KONTAKTPERSONER Andelsboligforeninger Per Holm Almene boliger Iben Koch Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen Ejendomsservice Lars Olaf Larsen Ejerforeninger Per Holm Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch Udlejning Birgitte Barclay Bille

3 3 Højesteret har omsider haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om udlejers ret til at beregne kapitalafkastet som en del af den omkostningsbestemte leje, når udlejer ikke har optaget lån til finansiering af ejendommens opførelse. PETER JØRGENSEN, CAND. JUR. Ved Højesterets dom fra 7. juni 2005 kom Højesteret modsat Landsretten frem til, at boligreguleringslovens 9, stk. 2 kan anvendes, uanset om der er optaget sædvanlige prioritetslån i forbindelse med ejendommens opførelse eller ej. På den baggrund fik appellanten medhold i, at udlejer kan beregne afkastet som ydelser på et eller flere sædvanlige langsigtede prioritetslån, som kunne have været optaget til finansiering af ejendommens opførelse med tillæg af forrentning i den resterende del af anskaffelsessummen med fradrag for lejerindskud. Det gælder også, selvom udlejer ikke havde optaget lån til finansiering af ejendommens opførelse. I dommens præmisser udtaler Højesteret blandt andet følgende:.højesteret finder, at der hverken i bestemmelsens ordlyd eller forarbejderne er tilstrækkelige holdepunkter for at fastslå, at det har været tilsigtet at betinge anvendelsen af bestemmelsen af, at ejendommens opførelse er finansieret med sædvanlige langfristede prioritetslån. Til grund for sit resultat lagde Højesteret vægt på, at det ikke kan anses for tilsigtet med boligreguleringslovens 9, stk. 2, at en udlejer, der ikke har belånt ejendommen, skal stilles ringere end den, som har optaget prioritetslån. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at da 9, stk. 1 ikke kan anvendes på ejendomme opført efter 1. april 1973, vil resultatet af Østre Landsrets afgørelse betyde, at disse ejendomme helt vil falde uden for boligreguleringslovens 9. Højesteret tilsidesatte således alle tidligere instansers afgørelser samt den praksis, der tidligere er fastlagt af Østre Landsret. KOMMENTAR Der er ingen tvivl om, at Højesteret ubetinget er kommet til det rigtige resultat. Afgørelsen er vigtig, fordi det nu er fastslået, at man kan indregne et rimeligt afkast af sin investering som en del af den omkostningsbestemte leje. Hvis Højesteret havde stadfæstet Østre Landsrets afgørelse, havde det betydet en uklar retstilstand. Der ville desuden være tale om en favorisering af de udlejere, der havde optaget lån. Med en så voldsom forskelsbehandling havde det været nødvendigt med et lovindgreb. ejere af investeringsejendomme opført og taget i brug i perioden 1. april december Da vi hørte om Landsrettens afgørelse i 2003, var vi ikke i tvivl om, at vi måtte sørge for at få sagen anket, selvom ejeren af ejendommen ikke havde nogen speciel interesse i at anke den specifikke sag. Dan-Ejendomme as sørgede derfor for, at ankesagen blev gennemført og heldigvis med et tilfredsstillende resultat. En stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse havde medført tab af betydeligt omfang for

4 4 02: SEPTEMBER 2005 Samarbejde med kommanditselskaber og K/S udbydere Dan-Ejendomme as åbner dørene for nyt forretningsområde. Strategien er at søge samarbejde med K/S-udbyderne, men også at tilbyde vores knowhow til det enkelte kommanditselskab. MARGIT BIRK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR Baggrunden for lanceringen af det nye produkt er en lovændring, der nu gør det muligt for professionelle leverandører at administrere ejendomme ejet af kommanditselskaber. Lovændringen er en milepæl inden for ejendomsadministration, fordi den giver os mulighed for at tilbyde vores ydelser til et ellers utilgængeligt marked. Vores ydelser retter sig mod K/S-udbyderne, hvor vi tilbyder en række back-office -ydelser omkring egentlig ejendomsadministration, herunder lejeopkrævning, teknisk tilsyn, udarbejdelse af regnskaber mv. Desuden samarbejder vi også meget gerne med det enkelte kommanditselskab, hvor vi ud over ejendomsadministrationen også tilbyder administration af selskabet, hvilket vil sige afholdelse af bestyrelsesmøder, indstilling om årets resultat, strategi, finansiering mv.

5 5 KOMMENTAR UDSIGT TIL BEDRE KVALITET For kommanditselskaberne og K/S-udbydere vil skiftet til en professionel administrator betyde såvel bedre kvalitet i opgaveløsningen som maksimering af driften, herunder besparelser på ejendommens driftsomkostninger og øgede indtægter. De stordriftsfordele og den professionelle knowhow, vi tilbyder, vil helt sikkert betyde en effektivisering af ejendomsdriften. Samtidig viser de foreløbige beregninger, at mange kommanditselskaber har betalt en høj pris for ejendomsadministrationen, fordi de store aktører har været holdt ude fra markedet. Det vil vi nu ændre på. >> JOHN R. FREDERIKSEN, FORMAND FOR EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Ejendomsforeningen Danmark, der repræsenterer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har i mange år arbejdet for denne lovændring. Mange af de ikke-professionelle, der som fritidserhverv ved køkkenbordet indtil nu har varetaget administrationen, har vanskeligt kunne opnå passende forsikringsdækning over for den virksomhed, de udfører. Samtidig har den dybere faglige rådgivning af såvel juridisk som regnskabsmæssig karakter manglet. Derfor ser vi frem til, at de professionelle rådgivere kommer til. Lovændring åbner for professionel administration af 10-mandsselskaber JEPPE LYNGE LARSEN, KUNDEANSVARLIG Pr. 1. januar 2006 træder en ny lov i kraft, som gør det muligt for professionelle leverandører af ejendomsforvaltning at administrere ejendomme for såkaldte kommanditselskaber (10-mandsselskaber). Tidligere kunne kommanditselskaberne ikke benytte professionelle leverandører uden, at det fik skattemæssige konsekvenser for ejerne. Baggrunden var en bestemmelse i personskatteloven, som betød, at ejerne ikke kunne fratrække et underskud på investeringen i anden positiv indkomst, hvis ejendommen blev administreret af leverandører, som administrerede for mere end 10 ejere. Dette efterlod en tilstand, hvor 10-mandsselskaberne måtte ty til uerfarne administratorer. Fra januar bliver der endelig ændret på denne praksis, når 4, stk. 1, nr. 12 i personskatteloven ophæves. I lovforslag hedder det blandt andet: Reglerne (som de er i dag) medfører, at rationel og professionel administration af udlejningsejendomme bliver besværliggjort. Dette skyldes, at investorerne for at undgå at blive omfattet af reglen må finde en formidler/administrator, der kun formidler/administrerer udlejning af fast ejendom for maksimalt 10 personer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at skatteyderne på grund af skattereglerne tvinges til at finde formidlere/administratorer af udlejet fast ejendom, der i samme indkomstår ikke kan administrere for flere end 10 personer uden skattemæssige konsekvenser for ejerne (uddrag , 2. samling L 148). Lovændringen betyder, at ejerne i et kommanditselskab nu kan fratrække et underskud på investeringen i anden positiv indkomst, selvom ejendommene administreres af professionelle leverandører.

6 6 02: SEPTEMBER 2005 Vi tager hånd om håndværket... Soft Birk HTHs erhvervsafdeling har 30 år erfaring i totalløsninger med en service, der sikrer alt, lige fra rådgivning under planlægningen til levering og komplet installering af nye køkkener. Du får derfor en samarbejdspartner som kender betydningen af stram økonomisk projektstyring, leveringssikkerhed samt et glidende moderniseringsforløb. Bedre indeklima. For at sikre vore kunder et bedre og sundere indeklima har vi sammen med Dansk Indeklima Mærkning gennemført undersøgelser af de miljømæssige påvirkninger fra de produkter, der findes i et moderne køkken. Alle vore produkter er blevet grundigt analyseret og HTH er, som den første danske køkkenfabrik, blevet tildelt Indeklima Mærket. HTH KØBENHAVN A/S ERHVERVSAFDELINGEN Hovedvejen Glostrup Tlf Fax du får det lidt bedre hos

7 7 >> SAMARBEJDE MED K/S-UDBYDERE Dan-Ejendomme as vil gerne etablere samarbejde med professionelle K/S-udbydere. Ud over at der formentlig er økonomiske fordele for K/S-udbyderne ved at kunne samle ejendomsadministrationsaktiviteterne ét sted, er der også en række andre fordele. Eksempelvis den sikkerhed for kvaliteten, der ligger i, at en professionel varetager den løbende administration. Mange af K/S-udbyderne er rigtigt gode til at finde og projektudvikle ejendomme, og de er også gode til at finde investorer til dem. Men det er derimod sjældent en kernekompetence hos udbyderne at varetage den løbende forvaltning af ejendomme. Her kommer vi ind i billedet. Dan-Ejendomme as tilbyder en samarbejdsform, som bliver tilpasset den enkelte kunde. Udbyderne kan eksempelvis vælge at outsource både hele eller dele af ejendomsadministrationsaktiviteterne, ligesom de kan trække på fx udlejningsfolk og ejendomsmæglere, byggeteknikere mv. i Dan-Ejendomme as, hvis de mangler ressourcer til en sag. SAMARBEJDE MED KOMMANDITSELSKABER Ud over samarbejdet med udbyderne inviterer Dan-Ejendomme as også de enkelte kommanditselskaber indenfor. Vi kan tilbyde det enkelte kommanditselskab flere pakker. Dan-Ejendomme as kan naturligvis varetage den løbende administration af ejendommen, herunder teknisk tilsyn mv. Men vi kan også forestå de selskabsadministrative funktioner i samarbejde med selskabets revisor. Vi er meget bevidste om, at der er forskel på, hvilken grad af engagement de enkelte kommanditister lægger i investeringerne. Nogle investorer ønsker at følge investeringerne tæt, mens andre vil have oplysninger om resultatet én gang om året. I Dan-Ejendomme as tilbyder vi derfor alle kommanditister adgang til et personligt ekstranet, hvor de kan hente økonomiske stamdata, årsregnskaber mv. online, når det passer dem. Samtidig har den enkelte kommanditist mulighed for at trække på den knowhow, vi har inden for regnskab, skatterådgivning, udlejning m.m. Der kan være tale om outsourcing af enkelte ydelser eller en totaladministrationsydelse, hvor vi principielt leverer det færdige regnskab til udbyderne. Sidstnævnte er særligt interessant for de udbydere, der fortsat vil varetage selskabsadministrationen af K/S et. Vores fokus er absolut på de professionelle aktører, der ligesom os lægger vægt på, at tingene skal foregå korrekt og med en god kvalitet. FAKTA Stort markedsområde Undersøgelser foretaget af Ejendomsforeningen Danmark viser, at der er i alt cirka ejendomme, der er omfattet af lovændringen. Kontakt Er du interesseret i at høre mere om administration af kommanditselskaber, er du velkommen til at kontakte os. Margit Birk Andersen, Henrik Dahl Jeppesen, Jeppe Lynge Larsen, Kommanditselskaber (10-mandsselskaber) Et kommanditselskab består af en eller flere komplementarer samt af en række kommanditister. Kommanditisterne hæfter med det kapitalindskud, de har indskudt i selskabet. De har således en begrænset hæftelse. Komplementaren derimod ubegrænset. Komplementaren kan være såvel en juridisk (A/S, ApS mv.) som en fysisk person.

8 8 02: SEPTEMBER 2005 TEMA: Værdiansættelse af investeringsejendomme Med vedtagelse af den nye årsregnskabslov i 2001 blev der for første gang indført bestemmelser om markedsværdiansættelse af investerings ejendomme for selskaber, som har drift og administration af ejendomme som hovedaktivitet. Lovens oprindelige krav er siden lempet, således at der i dag er frihed til at vælge mellem indregning til markedsværdi, eller oprindelig anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. PARTNER KENNETH HOFMAN, KPMG EJENDOM & ENTREPRISE Større selskaber, som aflægger regnskab efter de danske regnskabsvejledninger, har dog fortsat pligt til at markedsværdiansætte investeringsejendomme. Dette gælder tillige finansielle institutioner omfattet af Finanstilsynets regnskabsregulativer fx pensionskasser og lignende. Denne artikel giver et overblik over de anerkendte metoder til markedsværdiansættelse og de gængse problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse. ANERKENDTE MODELLER Der er tre anerkendte modeller for værdiansættelse af investeringsejendomme: Sammenlignelige priser Afkastmodellen (normalindtjeningsmodellen) DCF-modellen (Discounted Cash Flow eller tilbagediskonteringsmodellen). Aktuelle oplysninger om salgspriser på sammenlignelige investeringsejendomme vil typisk ikke være tilgængelige og derfor ses ofte, at de to øvrige modeller anvendes ved værdiansættelsen. Fordelen ved afkastmodellen er, at den i forhold til DCF-modellen er relativt overskuelig og velkendt blandt brugerne. Ulempen er, at modellen er statisk (kigger kun på første års afkast), hvilket gør den mindre anvendelig ved ejendomme med et ustabilt driftsafkast. Modsat opererer DCF-modellen med en længere budgetperiode (typisk 5-10 år eller længere) og med mulighed for at indregne effekt en af lejerudskiftninger, vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder og tager samtidig på den mere tekniske side højde for inflation og skat. Modellen er qua disse fordele også mere kompleks og knapt så udbredt, hvorfor kendskabet fortsat er begrænset. De investeringsselskaber mv., som i dag indrapporterer til DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks, anvender da også for hovedpartens vedkommende afkastmodellen frem for DCF-modellen. Til sammenligning er det lige omvendt i Sverige. Det må dog forventes, at DCF-modellen over tid vinder mere frem. VALG AF MODEL Efter KPMG s opfattelse står valget dog ikke mellem de to modeller, som begge har deres berettigelse. For enkelt-lejerejendomme med en lang uopsigelighedsperiode og dermed et stabilt driftsafkast er afkastmodellen således fortsat at foretrække. Teoretisk set bør de to modeller føre til samme markedsværdi. I praksis er det dog ikke sådan, og vi har fra vores mange samtaler med professionelle valuarer og investorer da også kunnet konstatere, at DCF-modellen giver nogle forståelsesmæssige kvaler.

9 9 Jeg har i det følgende valgt at fokusere på nogle af de gængse problemstillinger, vi møder. FASTLÆGGELSE AF DISKONTERINGSRENTEN VED ANVENDELSE AF DCF-MODELLEN Fastlæggelse af diskonteringsrenten har afgørende betydning for ejendommens markedsværdi, og selv mindre variationer kan forrykke værdien betragteligt. Diskonteringsrenten fastsættes grundlæggende som en risikofri rente med tillæg af et ejendomsspecifikt risikotillæg. Det ejendomsspecifikke risikotillæg er et udtryk for den risiko, der knytter sig til den pågældende ejendomstype. Traditionelt anses følgende faktorer for at være afgørende for fastlæggelsen af det ejendomsspecifikke risikotillæg: Ejendomstype: Bolig, kontor, butik, industri og lager. Beliggenhed: København, Århus, Trekantområdet, Odense, Ålborg, øvrig provins og underopdeling af disse områder efter, om der er tale om prime beliggenhed eller ikke. Risiko for tomgang: Lejekontrakter med uopsigelighed, specialindretninger, konjunkturfølsomme erhverv mv. Risikotillægget er lavest for boligejendomme og for ejendomme med central beliggenhed, hvor risikoen for tomgang anses for lav. Den anvendte diskonteringsrente i DCF-modellen er ikke identisk med den afkastsats, som anvendes ved værdiansættelse efter afkastmetoden. Ved anvendelse af afkastmetoden indregnes forventningerne til den fremtidige vækst ikke i indtjeningen fra ejendommen, herunder stigninger i leje/afkast som følge af inflation mv. Det er derfor nødvendigt at foretage en reduktion i diskonteringsrenten, således at der er sammenhæng mellem indtjening og diskonteringsrente. Dette betyder, at hvis der kræves et afkast på 8% p.a., og det forventes, at indtjeningen fra ejendommen stiger med 2% p.a. som følge af inflation mv., skal der anvendes en diskonteringsrente på 6% ved værdiansættelsen af ejendommen efter afkastmodellen (det vil sige en form for realafkastkrav). I DCF-modellen indregnes forventningerne til væksten i budgetterne for de kommende år. Diskonteringsrenten skal derfor fastsættes uden reduktion for vækstfaktor, det vil sige 8% i førnævnte eksempel (en form for nominel rente). Anvendes DCF-modellen, skal der således anvendes en højere diskonteringsrente i forhold til den, som anvendes i afkastmetoden. >>

10 02: SEPTEMBER >> FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG INDTJENING, TOMGANG MV. VED ANVENDELSE AF DCF- MODELLEN Indtægter og omkostninger skal fastsættes ud fra realistiske forventninger til, hvorledes de i budgetperioden vil være fordelt under hensyntagen til eksisterende lejekontrakter, fraflytning er, tomgang, større vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder, inflation mv. Det anføres endvidere, at budgetteringsperioden normalt er mellem 5-10 år. Lejeindtægten i budgetteringsperioden reguleres op med de stigninger, som forventes på basis af aftaler i lejekontrakter og forventninger til den almindelige prisudvikling. Herudover skal det vurderes, om der er mulighed/ risiko for, at lejen kan tilpasses til markedsleje efter udløb af fredningsperioder, eller ved genudlejninger i løbet af budgetperioden. Hvis en lejeforhøjelse forudsætter indretningsudgifter mv., skal disse omkostninger medtages i det år, hvor indretningen forventes foretaget. Hvis der er modtaget deposita fra lejer, skal beregnet forrentning af deposita medtages under indtægter. Terminalperioden er perioden efter udløbet af budgetteringsperioden. I terminalperioden TEMA: Værdiansættelse af investeringsejendomme En vigtig del af vores dialog handler helt naturligt om værdiansættelse af kundens ejendomme. Dan-Ejendomme as deltager aktivt i denne proces, men det er naturligvis i sidste ende kunden selv, der træffer den endelige beslutning. René Larsen, kundechef Gregers Rye Jensen, regnskabschef Der er i øjeblikket meget stor interesse hos de professionelle investorer for at få gennemanalyseret værdiansættelsessystematikken, ikke mindst for at finde frem til, hvilken metode der giver det bedste billede af markedsværdien for en portefølje. Specielt er det DCF-metoden, som i dag er interessant, fortæller kundechef René Larsen og fortsætter: Og der er nok ingen tvivl om, at metoden bliver mere udbredt, end tilfældet er i dag. Hovedparten af de kunder, Dan-Ejendomme as betjener, anvender normalindtjeningsmodellen, men der er et udbredt ønske om også at simulere værdiansættelsen af porteføljerne efter DCF-modellen. Dette arbejde giver en spændende dialog og tvinger parterne til i den praktiske verden at tænke langsigtet og agere aktivt. Det er en udviklingsproces, der vil stå på over en årrække. Både vi og kunderne skal lige vænne os til, at DCF-modellen giver flere variable og flere forudsætninger at forholde sig aktivt til, siger René Larsen og fastslår: Det er et råd fra vores side, at kunden skal forholde sig til metoden og ikke mindst til på hvilket detaljeringsniveau, man vil anvende metoden. Man bør derimod ikke forholde sig til, om man på kort sigt kan opskrive ejendommene som følge af ændret metodevalg. Det vigtigste er, at man ved den valgte metode får fastslået den rigtige værdi, både i forhold til markedet og i relation til de krav, som Finanstilsynet stiller til værdiansættelsen. Dan-Ejendomme as bruger en del interne ressourcer på at gøre klar til et skift i værdiansættelsesmetode hos nogle af vores kunder. Vi skal have endnu flere af de variable data om ejendomme og lejekontrakter registreret i arbejdsmodellerne, end vi har i dag, hvis vi forholdsvis automatisk skal kunne håndtere metoden på store porteføljer, fortæller regnskabschef Gregers Rye Jensen, der er ansvarlig for viden- og kompetencecentret Regnskab og Rapportering.

11 11 gøres en antagelse om, at det frie cash flow fra driften vil være konstant i alle regnskabsår, eller at der vil være underlagt en beskeden vækst med en konstant faktor. Ved fastlæggelse af vækstfaktoren for terminalperioden, skal det vurderes, om der vil være vækst i ejendommens driftsresultat i terminalperioden. Lejeindtægterne for en ejendom er kendetegnet ved, at de normalt stiger i takt med prisudviklingen. Dette er en rimelig antagelse på erhvervsejendomme, som moderniseres løbende. På beboelsesejendomme vil lejelovgivningen kunne medføre, at det ikke er muligt at opnå denne stigningstakt. Diskonteringsrenten fastsættes som en risikofri rente med tillæg af et ejendomsspecifik risikotillæg, der er afhængig af ejendomstypen. Hvis der foretages reguleringer til udlejningsrisici, indretningsudgifter mv. i perioden, skal det ikke samtidig påvirke risikotillægget i den anvendte diskonteringsrente, da dette ville betyde, at risikoen medregnes dobbelt. YDERLIGERE INFORMATION? Yderligere oplysninger om regnskabsregler, værdiansættelsesmodeller og praktiske eksempler kan findes i KPMG s publikation Investeringsejendomme indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, som kan downloades fra hjemmesiden (se under publikationer/ejendom & Entreprise) Nogen bruger mere end andre! Måling og fordeling af forbrug er i høj grad et spørgsmål om viden og erfaring. Derfor hjælper vi med rådgivning i forbindelse med nybyggeri, ombygnings- og renoveringsopgaver. Med et bredt sortiment af vand-, varme- og energimålere i enkelt, tidløst design dækker ista ethvert behov for individuel forbrugsmåling. Kombineret med vores professionelle fordelingsregnskaber sikrer vi retfærdig måling og fordeling både når det gælder beboelses- og erhvervsejendomme. Ring til vores konsulenter for professionel rådgivning på

12 12 02: SEPTEMBER 2005 Private i partnerskab med offentlige I fremtiden vil private virksomheder i stigende grad indgå i partnerskaber med det offentlige, i det der kaldes Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). En analyse 1 foretaget for Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at der i de næste fem år er et millardmarked inden for OPP-projekter i Danmark. Analysen kommer frem til, at potentialet for OPP i Danmark er stort helt op til 27 mia. kroner. Projekterne er typisk inden for etablering og drift af veje, bygninger og jernbanenet. Allerede i perioden er der alene inden for byggeriet en pulje på 6 millioner kroner til etablering af OPP-projekter. Foreløbig er der vedtaget flere pilotprojekter, og den danske regering vurderer løbende alle planlagte byggeprojekter i forhold til, om de er egnede som OPP-projekter. Som en kommerciel serviceleverandør inden for fast ejendom er Dan-Ejendomme as naturligvis interesseret i denne udvikling. Teknisk chef Erik W. Bundesen, Dan-Ejendomme as fortæller: Vi følger mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter tæt. Vi er allerede inviteret til at deltage i fire projekt er, som giver os mulighed for at indhente erfaringer med dette nye marked. Samtidig oplever vi også en interesse fra vores kunder omkring deltagelse i OPP, og vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive om kvalificerede samarbejdspartnere mv. HVAD ER ET OPP-SAMARBEJDE? OPP er et samarbejde mellem den offentlige myndighed og et konsortium stiftet af en række private virksomheder. Samarbejdet er en ny form for udlicitering, der har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme, fx inden for opførelse af offentlige bygninger. Idéen med OPP-samarbejdet er, at de deltagende parter bidrager med viden og erfaring inden for deres område, og filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en samlet del af projektet, hvor forskellige leverandører finder sammen om at give det bedste bud på opgaven. Vores foreløbige erfaringer viser, at koblingen mellem den private investor, byggevirksomhed en, rådgiveren og driftsleverandøren er rigtig spændende. Alle parter tvinges til at tage hensyn til flere aspekter end i en traditionel byggesag. Det er eksempelvis ikke nok at optimere opførelsesomkostninger, men også nødvendigt at se på hvordan de enkelte byggetekniske løsninger påvirker driftsomkostningerne de næste 30 år. Alle parter tvinges til at tænke langsigtet og i totaløkonomi, fortsætter Erik W. Bundesen. 30-ÅRIG LEJEKONTRAKT OPP-projekterne er bygget op omkring en økonomisk deling af risici mellem det offentlige og den private investor.

13 13 En væsentlig del af investeringen i et OPPprojekt foretages af en privat investor, der finansierer byggeriet. På den måde kan det fra vores verden sammenlignes med en lejekontrakt på fx 30 år. Hele tanken bag OPP er spændende, fordi den gør op med vanetænkningen inden for offentligt byggeri, der nu kan se frem til innovative og effektive løsninger. Samtidig er det interessant, fordi private virksomheder og investorer nu bydes velkommen til et nyt marked, slutter Erik W. Bundesen. 1 Analysen af det danske OPP-marked offentliggjort af Erhvervs- og Byggestyrelsen i juni Analysen er iværksat som led i regeringens Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) fra januar FIGUR: ORGANISERING AF OPP-SELSKAB OFFETLIG PART LEVERAN- DØRER OPP- SELSKAB BANK AKTIO- NÆRER LEVERAN- DØRER LEVERAN- DØRER FAKTA OPP-konsortium Pilotprojekter Vildbjerg Skole Et OPP-projekt forankres omkring et OPP-konsortium, som det offentlige har indgået kontrakt med. Konsortiet er sammensat af en finansieringskilde fx en bank af aktionærer, private leverandør er som fx entreprenører og serviceleverandører. Konsortiet opretter til formålet et aktieselskab, som ikke indeholder eller foretager sig andet end de aktiviteter, der knytter sig til det konkrete OPP-koncept. Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder løbende med at udvikle værktøjer, indsamle viden og udveksle erfaringer med OPP. Inden for byggeriet er der foreløbigt vedtaget to nye pilotprojekter, som kommer i udbud som OPP-projekter: Magasin for Rigsarkivet i København Nyt statsfængsel i Østdanmark. Læs mere på Dan-Ejendomme as deltager i øjeblikket i et OPP-konsortium, der har givet tilbud på opførelse og drift af en skole i Trehøje Kommune. Dan- Ejendomme as deltager i projektet sammen med MT Højgaard A/S og Norddeutsche Landesbank. Afgørelsen ligger først efter redaktionens afslutning.

14 14 02: SEPTEMBER 2005 Ørestad godt på vej Ørestadsarealet og de omgivende fælleder har en broget historie som havbund, strandeng, losseplads, kongeligt jagtterræn og militær skydebane. Nu vokser Ørestad frem som en helt ny bydel med enestående beliggenhed nær København City og lufthavn og med Metro, regionaltog og motorvej som livliner til Øresundsregionen. Udviklingen startede med murens fald i Berlin. CARSTEN ARLUND, PROJEKTCHEF ØRESTADSSELSKABET Verdens kedeligste årti kaldte forsanger Steffen Brandt fra TV erne. Citatet var i hvert fald sandt, hvad angik byudviklingen i København, hvor der ingenting skete i 80 erne. Byen forfaldt, arbejdsløsheden steg, og der var røde tal på bundlinjen i Kommunen. Byens eneste kran var den, der blev brugt til Bungy Jump på Kalvebod Brygge. Da muren faldt i 1989, fik Danmark imidlertid en ny strategisk placering i Europa. Øresund ledte ikke længere ind i den østeuropæiske blindgyde, og det fik de danske politikere op af stolene. En arbejdsgruppe anbefalede den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige og en udbygning af lufthavnen i Kastrup. Der skulle i det hele taget arbejdes for at markere sig som en attraktiv europæisk hovedstad, der kunne klare sig i konkurrencen i regionernes Europa. LOV OM ØRESTAD Aftalen om Øresundsbroen blev indgået i Samtidig vedtog Folketinget en lov, der skabte rammerne for en helt ny bydel Ørestad på det unikke landområde mellem København City og lufthavnen/øresundsbroen og på kanten af de fredede naturområder Amager og Kalvebod Fælled. Ørestad skulle udvikles som en blandet by, og indtægterne fra grundene skulle være med til at finansiere Metroen, der ligeledes var en forudsætning for, at København ville fungere i den nye europæiske konkurrencesituation. Siden er det gået stærkt i Ørestad. Ørestadsselskabet blev dannet, og i 1994 udskrev selskabet en arkitektkonkurrence om helhedsplanen for Ørestad, der skulle fastlægge de overordnede rammer for områdets udvikling. Det finske arkitektfirma ARKKI vandt konkurrencen i Helhedsplanen handler overordnet om at gøre Ørestad til en moderne by med arkitektur i international særklasse. Det er et bærende princip i planen, at der skal fastholdes en balance mellem boliger, erhverv og anden byaktivitet for at sikre, at den nye bydel bliver en levende og attraktiv by. EN FJERDEDEL ALLEREDE SOLGT I dag er over en fjerdedel af Ørestadsarealet solgt til investorer. Det svarer til godt ud af Ørestads 3.1 mio. etagemeter. Salgene er primært sket i de to kvarterer Ørestad Nord og Ørestad City. I alt består Ørestad af fire kvarterer, der har hver sin karakter, men som alle er blandede det vil sige, de indeholder både erhverv, institutioner og boliger. I Ørestadsloven er det forudsat, at Ørestad udbygges over år. I første omgang har planlægningen været koncentreret om udviklingen af de to bykvarterer Ørestad Nord og Ørestad City. ØRESTAD NORD Det er i Ørestad Nord, man finder DR Byens mastodontiske byggeplads. Her samler DR alle sine hovedstadsaktiviteter i ét stort mediehus fra 2006/2007. Ved siden af ligger IT-Universitetet og lige nord for ligger Københavns Universitet Amagers nye bygninger. Der er dog også masser af boliger i området; bl.a. Karen Blixen Parkens lejer-, ejer- og andelsboliger samt det runde Tietgenkollegie med 400 ungdomsboliger. Ørestad Nord bliver således en blandet by med store kultur- og medieinstitutioner samt masser af vitalitet bl.a. i kraft af de mange unge, der flytter til området.

15 15 1 Københavns Universitet Amager 2 DR BYEN 3 Kulturministeriet 4 Field s 5 Ferring 6 Telia 7 Amager Hospital 8 KLP Ejendomme A/S 9 IT-Universitetet 10 Karen Blixen Parken 11 Company Park 12 Tietgenkollegiet 13 Bikuben Kollegiet 14 Keops Development A/S 15 Solstriben 16 PensionDanmark 17 Ørestad Gymnasium 18 Parkhusene 19 VM husene 20 Fælledhaven 21 Universitetshaven 22 Københavns Energi 23 Porthuset 24 Børnehaven Småland 25 FB v/3b & SAB v/kab 26 KSB v/3b & SAB v/kab 27 Signalhuset 28 City husene 29 Copenhagen Golfpark 30 Bella Hus 31 Det Flexible Hus 32 Sjælsø Gruppen A/S 33 Arkitektgruppen 34 Københavns Kommune skole 35 AAB almene seniorboliger 36 KLP Ejendomme A/S 37 Nordlys Friskole ØRESTAD CITY Skandinaviens bedste vejkryds. Sådan begrundede en af Ørestad Citys erhvervsinvestorer sin investering i kvarteret. Han refererer til, at E20 motorvejen til Sverige og Københavns Lufthavn løber side om side med Øresunds toget og i Ørestad City krydser de to Metroens højbane. Trafikforbindelserne gør, at der fra Ørestad City kun er 10 minutter til Kongens Nytorv med Metroen, 35 minutter til Malmö med bil eller Øresundstog og tre minutter til Københavns Lufthavn. Al boligjord er solgt i Ørestad City, og de første beboere er flyttet ind i Parkhusene og i VM huse ne. Omkring den store bypark er adskillige ejer-, lejer-, almen- og andelsbolighuse på vej, og de fleste udbudte lejligheder er revet væk af køberne, der virkelig har fået øje på Ørestad Citys værdier. Foruden transportforbindelserne er Ørestad City kendt for Ferrings 85 meter høje fyrtårn, Skandinaviens største shoppingcenter Field s og der er kun få minutters gang til det, der snart er byens nye, internationale golfbane med bl.a. en 18 hullers mesterskabsbane og en 9 hullers pay and play bane. I nogle år har det gået lidt trægt med salget af jord til erhvervsvirksomheder i Ørestad City, men nu er der lys for enden af tunnelen, efter bl.a. den norske pensionskasse KLP har købt etagemeter til et kontorhus, og computergiganten DELL flytter sine aktiviteter til KLP s andet kontorhus i bydelen. Det forventes på sigt, at mennesker kommer til at arbejde i Ørestad Citys virksomheder. DER SKAL VÆRE RART AT VÆRE Det går således godt i Ørestad. Byen er godt på vej til at blive den fungerende, intense og >>

16 16 02: SEPTEMBER 2005 fast pris på el? el prisen ring på og få et godt tilbud go energi til livet

17 17 >> blandede bydel i København, som det har været meningen siden begyndelsen. Med beboere og erhvervsvirksomheder, spændende, moderne arkitektur, højklasset offentlig transport og infrastruktur i bedste kvalitet. Arbejdet pågår mange år endnu. Next step er Ørestad Syd, som Borgerrepræsentationen i København forventes at vedtage lokalplanen for omkring årsskiftet 2005/2006. Ørestadsselskabets primære opgave er selvfølgelig at sælge så mange grunde, at overskuddet sammen med billetindtægterne kan finansiere investeringen i Metroen. Men der ligger samtidig en stor opgave i at gøre Ørestad til et attraktivt sted, hvor der er rart at være og opholde sig for studerende, beboere, medarbejdere og besøgende. At der skabes kanaler, parker, byrum og beplantning og den helt rigtige gadebelysning er den ene side af dette arbejde men byen lever først, når der skabes aktiviteter, nye traditioner og netværk mellem mennesker. Ørestadsselskabet arbejder intenst med dette som inspirator, samarbejdspartner og katalysator for projekter blandt byens brugere. Ideen er, at folk skal have incitament til at tage initiativ og ejerskab for at sætte deres præg på byen. Når alt kommer til alt, er Ørestad jo ikke Ørestadsselskabets bydel men københavnernes. Kort nyt FORENINGEN FAST EJENDOM NY KUNDE Dan-Ejendomme as har pr. 1. juli 2005 indgået en samarbejdsaftale med Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. (FFE). FFE er noteret på Københavns Fondsbørs den 30. marts FFE er stiftet af Cura Management A/S i samarbejde med Fiona Bank. FFE vil i de kommende år foretage investeringer i en bredt sammen - sat portefølje af danske erhvervs- og boligejendomme. Foreningen tilbyder børsnoterede foreningsbeviser, som gør det både muligt og attraktivt for alle typer investorer at investere indirekte i fast ejendom med såvel frie midler som pensionsmidler. Bag Cura Management A/S står Lars Frederiksen (tidligere direktør for ATP Ejendomme A/S) og Bjarne Lynge Pedersen (tidligere direktør for Danske Ejendomme). FFE forventer inden for 1-2 år at have investeret for ca. 800 mio. kroner i danske erhvervsejendomme. Se eller UDLEJNING AF NYBYGGERI PÅ ISLANDS BRYGGE Lærernes Pension har valgt at lade Dan-Ejendomme as forestå udlejningen af selskabets nye boligbyggeri på Islands Brygge. Byggeriet, der opføres af Sjælsø Gruppen, består af 129 lejligheder med successiv aflevering i løbet af 2. halvår Udlejningsprocessen begynder i efteråret Se selskabets hjemmeside under boliger eller www. heklahusene.dk medio oktober måned. CARL F EJENDOMME A/S VALGTE DAN-EJENDOMME AS Vi har pr. 1. juli 2005 overtaget administrationen af Carl F s portefølje, der består af 11 erhvervsejendomme og en boligejendom. Carl F Ejendomme A/S er en del af Carl F Gruppen. Carl F er Danmarks førende leverandør af beslag, værktøj, sikkerhedsprodukter og befæstelse til den danske byggebranche og industri. Se NYE ANSIGTER I DAN-EJENDOMME AS Den 1. maj 2005 havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til Maud Transbøl, der er ansat som afdelingsdirektør i Forvaltning, som varetager den daglige administration af boligog erhvervsejendomme. Maud har tidligere arbejdet som erhvervsadvokat og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Bank. Afdelingsdirektør Alan Bork forlader Dan-Ejendomme as med udgangen af september måned, idet han han skal stå for udviklingen af Bruxelles Lufthavns komercielle aktiviteter. I stedet har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Eva Handest Høyer, 40 år, som ny ansvarlig for viden- og kompetencecentret Butikscentre. Eva kommer fra en stilling i KEOPS udviklingsafdeling, hvor hun bl.a. har arbejdet med Ro s Torv i Roskilde.

18 18 02: SEPTEMBER 2005 E-service i nyt design I snart fire år har vores internetløsning været en aktiv brik i den løbende dialog med kunder og kunders kunder. Og interessen for at kunne hente informationer og stamdata online er stigende. Mange af vores kunder har fået øjnene op for mulighederne i at understøtte det løbende samarbejde med e-service. Alt sammen ud fra devisen det skal være nemt at være kunde. Vi får stadig flere henvendelser fra kunder, som ønsker at udvide antallet af dokumenter på det personlige ekstranet. Hvor interessen i starten var begrænset, er internettet i dag blevet et naturligt værktøj i kundernes hverdag. Nu er det ikke længere unormalt, at vi lægger et mødereferat på nettet med en besked om, at referatet kan hentes der i stedet for at sende det med post til kunden. På samme måde som det i dag foregår med mange offentlige dokumenter, fortæller kundechef René Larsen. FØRSTE PÅ MARKEDET Dan-Ejendomme as var de første på markedet til at tilbyde kunder adgang til dokumenter ved et personligt ekstranet. Ny hjemmeside I august lancerede vi en helt ny udgave af Formålet er bedre service til de godt 800 besøgende, vi dagligt har på vores hjemmeside. Kort sagt de besøgende skulle langt hurtigere kunne finde de nødvendige oplysninger. Tanken bag relanceringen af har været at skabe et forum, der var målrettet den enkelte besøgende. Derfor har vi inddelt hjemmesiden i fire segmenter, som omhandler de segmenter, vi oftest bliver kontaktet omkring; erhverv, bolig, andelsboligforeninger & ejerforeninger. Vores tidligere hjemmeside var i højere grad fokuseret på at vise, hvilke produkter vi havde på hylden. I dag er vi blevet meget mere bevidste om, at hjemmesiden er et dagligt værktøj, som både eksisterende og potentielle kunder og lejere bruger. Og her er det irriterende, hvis man skal igennem en masse unødig information, inden man fx finder oversigten over ledige erhvervslokaler. Derfor har tilgængelighed og målrettet information været nøgleordet for arbejdet med den nye hjemmeside, fortæller informationsmedarbejder Kitt Westh.

19 19 Vi havde fra start en fornemmelse af, at dette var fremtiden. For det har krævet tilvænning både for os og for vores kunder at tænke internettet med i den daglige rutine, og vi tror helt sikkert, at vi stadig kun har nået toppen af isbjerget. Det er klart vores forventning, at brugen af e-service i ejendomsforvaltning i fremtiden bliver endnu mere udbredt. Både i forhold til kunderne og til beboerne. Det kan vi blandt andet mærke på kravene fra vores nye kunder, fortæller udviklingschef Søren Westh. RELANCERING Vi har brugt de seneste års erfaringer med e-service til at gøre vores internetløsning endnu bedre, og vi har gennem sommeren arbejdet på opdatering af kundernes ekstranet. Først og fremmest har vi i højere grad målrettet informationerne til den enkelte kunde ved at lægge dokumenter ind, som vores kundeansvarlige har vurderet er væsentlige for samarbejdet. Samtidig har vi ændret designet på ekstranettet, så det er i tråd med vores øvrige produkter. Resultatet er et mere tidssvarende produkt, der gør det lettere for kunden at finde dokumenter og andre oplysninger online, slutter Søren Westh. FAKTA SÅDAN LOGGER DU PÅ EKSTRANETTET: Log på via Indtast brugernavn og adgangskode i log-in boksen øverst i højre hjørne. GLEMT ADGANGSKODE? Har du glemt din adgangskode, kan du trykke på feltet glemt adgangskode, og du vil modtage koden på en . Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din kundeansvarlige hos os. FAKTA På dit personlige ekstranet kan du blandt andet finde: Økonomiske stamdata Lejeroversigter Samarbejdsaftaler med Dan-Ejendomme as Kvartalsrapporter Mødereferater Årsregnskaber Vedligeholdelsesbudgetter. Læs mere på Vi ønsker stadig, at vores eksisterende kunder og kunders kunder benytter sig af muligheden for at logge på deres personlige ekstranet, hvor det er muligt at hente specifikke oplysninger om egen portefølje og lejemål. Men vi ved, at mange af vores besøgende på hjemmesiden er beboere, som søger konkrete oplysninger, og vi har derfor forsøgt at gøre det lettere at finde til ejendommens hjemmeside også når man ikke er logget på.

20 en succes Det er nu godt et år siden, vi lancerede de første boliger på FindBolig.nu. Og succesen er til at få øje på. Selvom FindBolig.nu på mange måder kun er i den indledende fase, er tendensen klar. Der er stor interesse for systemet både hos vores kunder, men også blandt de mange boligsøgende, som dagligt besøger portalen. Vi er tilfredse med at have etableret en boligportal, der er gratis for den boligsøgende at bruge, og som præsenterer vores kunders ejendomme til en bred kreds af ansøgere. Samtidig betyder det noget for os, at vi nu kan tilbyde kundernes medlemmer den service, at de selv kan logge på systemet og følge deres ansøgninger. Vi ser nu frem til i den kommende tid at udvide systemet med endnu flere kunder, fortæller udviklingschef Søren Westh. FindBolig.nu er løsningen for alle kunder både dem, der fortsat selv ønsker at varetage indstillingen til boligerne og de kunder, der ønsker at overlade ventelisteadministrationen til Dan-Ejendomme as. Fordelen ved FindBolig.nu er, at systemet kan opsættes til at opfylde den enkelte kundes tildelingskriterier eller ventelisteregler. Hvad er FindBolig.nu? FindBolig.nu er Danmarks største gratis boligportal til håndtering af udlejningsboliger, andelsboliger og kollegieboliger. Bag portal en er et online ventelistesystem udviklet af Dan-Ejendomme as og UngesBoligService.dk. Fakta om FindBolig.nu: daglige besøgende hits dagligt registrerede ansøgere (aktive/passive) Læs mere på

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere