1,5 2,4 2, T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr Temaer: T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1, T2. Fremtidige eff.potentialer i et samarb. med brugere, pårørende og frivillige på plejecentrene 1,5 2,4 2, T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt 0,3 1,8 3,4 3,4 Supplerende forslag: S1. Køkken og cafeområdet i Plejecentrene 2,0 3,0 4,0 4, S2. Ændret indkøb af fødevarer til produktion 0,2 0,2 0,2 0, S3. Ny budget og beregningmodel for ydelsespakker 2,7 3,0 4,0 4, S3A. Planlægningsmodul 0,3 1,0 1,0 1, S4. Servicemedarbejdere i Plejecentre 0,3 0,5 0,5 0, S7. Områdeledelse af plejecentre 0,3 0,6 0,6 0, S8. Falck abonnement: 0,1 0,1 0,1 0, S9. Telefonkæde for hjemmeboende borgere 0,1 0,1 0, S10. Ydelser i Hjemmeplejen 1,6 4,0 4,0 4, S11. Pensioniststedet Parkhuset og Stedet flyttes til Solvej 0,2 0,3 0,3 0, S12. Tilskud til aktivitetscentre for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere 0,1 0,1 0,1 0, S13. Borgerinformation De 4 årstider 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 8,0 13,2 15,2 15,2 Forslag på ældreområdet i alt 7,7 14,9 18,6 18,6 Side 1

2 Socialudvalget Ramme Tilbud for ældre T1: Velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet KL har i samarbejde med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) defineret velfærdsteknologi som: brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader. Med baggrund heri formulerer KL følgende potentialer for anvendelsen af velfærdsteknologi: Forøge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed, give øget livskvalitet og skabe større tryghed blandt både ældre og pårørende Forbedre arbejdsforholdene og frigøre tid for medarbejdere i servicefagene Forbedre kvaliteten af offentlige velfærdsydelser, og sikre en sund samfundsøkonomi omkring disse Med baggrund heri og i forlængelse af Servicestrategiens pkt. 4.1 iværksættes afprøvning af velfærdsteknologi på udvalgte driftsområder inden for ældre og handicapområdet med henblik på dels effektivisering af ressourceforbruget, dels med henblik på at frigøre driftsmidler til investering i brug af nye teknologiske løsninger. Det foreslås samtidig, at et afgørende kriterium for valg af velfærdsteknologi i forsøgene er at det understøtter den rehabiliterende tilgang til borgeren, som fx betyder øget selvhjulpenhed, værdighed, øget livskvalitet og større tryghed blandt både ældre og pårørende. Det foreslås at der gennemføres afgrænsede forsøg inden for hjemmepleje, plejecentrene og tilbuddene for handicappede og psykisk, hvorefter der tages stilling til yderligere udbredelse af teknologiens anvendelse. Der forventes bl.a. afprøvning af Robotteknologi fx støvsugere, spiserobotter Gps teknologi relevant for demente og handicappede borgere Skype teknologi relevant for borgere med behov for råd, vejledning, og sikkerhed for adgang til kontakt kan være egnet for såvel yngre (med psykisk sygdom og/eller lettere handicap) som ældre borgere. Forud for afprøvning tages kontakt til udvalgte kommuner, der har gennemført afprøvning, og hvor velfærdsteknologien er indarbejdet som del af opgaveløsningen. Afprøvningen foreslås tilrettelagt i tæt dialog med bruger og pårørende, som ligeledes orienteres om erfaringerne fra andre kommuner. Forøge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed, give øget livskvalitet og skabe større tryghed blandt både ældre og pårørende Side 2

3 Forbedre arbejdsforholdene og frigøre tid for medarbejdere i servicefagene Forbedre kvaliteten af offentlige velfærdsydelser, og sikre en sund samfundsøkonomi omkring disse På baggrund af konkret afprøvning vil der kunne udarbejdes businesscase til vurdering af det økonomiske potentiale forud for en bredere implementering. Der vil i første omgang i gangsættes forsøg på institutionsniveau kr Investering Besparelse Mindreudgift T2: Fremtidige effektiviseringspotentialer i et samarbejde med bruger, pårørende og frivillige på plejecentrene. Plejecentrene danner rammen for mange borgeres, pårørendes og frivilliges liv og trivsel. For at kvalificere fremtidige muligheder for at spare, effektivisere og omlægge indsatserne på plejecentrene, foreslås brugere, pårørende, frivillige og andre interesserede inddraget i en proces, der skal munde ud i en række forslag til forandringer. I 2010 har Plejecenter Lindehaven implementeret Lean, som har betydet, at der gennem nye beskrevne arbejdsgange i administrationen og plejen er frigivet flere ressourcer til samvær mellem borgere og medarbejdere, defineret som kulturtid. Borgere og medarbejdere har givet udtryk for større tilfredshed, idet samværet er øget i dagligdagen. Det foreslås undersøgt, hvorvidt og hvordan Lean metoden kan anvendes i et samarbejde med bruger, pårørende og frivillige til at finde fremtidige effektiviseringspotentialer på plejecentrene. Med baggrund i erfaringerne fra Lindehaven er det forventningen, at Lean tilgangen vil kunne kombinere kravet om effektivisering med ønsket om at effektiviseringen sker med udgangspunkt i bruger, pårørende og frivilliges perspektiv på, hvor effektiviseringspotentialerne kan findes. Ambitionen er at skabe mulighed for både at afstemme parternes forventninger og generere ideer med bidrag fra flere parter til den fremtidige opgaveløsning. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. Lean er en arbejdsmetode, som over tid bliver en integreret del af hverdagen og således forudsætter en meget tæt involvering af såvel ledelse som medarbejdere. Derfor er medarbejder involveringen helt central og afgørende. Forskellen fra det tidligere forløb på Lindehaven er, at ambitionen i denne indsats er, at også brugere, pårørende og frivillige sammen med medarbejdere og ledelse bliver fortrolige med metoden og således sammen vil kunne bidrage til løbende at finde effektiviseringspotentialer. En anden central forskel fra Leanforløbet på plejecenter Lindehaven er, at formålet og resultatet for Leanforløbet er en effektivisering dvs. en besparelse. Intentionen Side 3

4 med en inddragelse af bruger, pårørende og frivillige er således at få disse parters syn og perspektiv på mulige potentialer fra starten. Samlet set vil implementeringen af Lean skulle omfatte plejecentrene: Lundehaven, Toftehaven Rosenhaven Kirstinehaven Det foreslås, at der startes med 2 plejecentre og erfaringerne herfra opsamles og vurderes i forhold til en bredere implementering på de øvrige centre. Forløbene foreslås forberedt og tilrettelagt i samarbejde med samme eksterne konsulentbistand, der har medvirket i forløbet på Lindehaven. Med baggrund i resultaterne fra Lindehaven udarbejdes et foreløbigt overslag for hvilket besparelsespotentiale, der skal være resultatkravet for forløbene samlet set. Det forventede besparelsespotentiale vil således indgå som en kendt præmis for forløbene og således også for brugere, pårørende og frivilliges medvirken i forløbene. Implementering af Lean forventes, at medføre bedre arbejdsgange i administrationen og plejen og derved at frigivet ressourcer til andre formål. Implementeringen af Lean på Lindehaven medførte en frigivelse af 1,2 årsværk på kort sigt, hvilket vil svare til 4-5 årsværk samlet på de 4 plejecentre. Bistand fra konsulenter over en 3-årig periode kostede 0,9 mio. kr., som blev betalt af forebyggelsesfonden. Til de 4 plejecentre påregnes en udgift til konsulentbistand på 0,9 mio. kr. og en frigivelse af tid svarende til 4,8 årsværk kr Udgift til konsulentbistand Besparelse Mindreudgift T3: Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter Der er et behov for at redefinere anvendelsen og antallet af midlertidige pladser på Plejecenter Lindehaven. Det forudsættes, at det sker gennem en successiv tilgang, således at nedskrivningen af antal plejeboliger sker over tid. Hermed skabes sammenhænge mellem det fremtidige behov og mulige salg af plejepladser ved inddragelse af de plejepladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Formålet er: At udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig for borgeren og nedsætte behovet for antallet af plejeydelser i eget hjem. Side 4

5 Hurtig hjemtagelse af borgere efter endt behandling på hospitalerne, efterfulgt af en målrettet rehabiliterende indsats, som sikrer udskrivelse til eget hjem. Hurtig vurdering af borgerens funktionsniveau og udvidet sundhedstilstand, før iværksættelse af rehabiliterende indsatser. Det skal ske med en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, praktiserende læge og andre relevante sundhedspersoner. Reduktion i indlæggelser af borgere til hospitalerne, ved at borgere får mulighed for at få tidsbegrænset ophold på centeret. Der kan indledes en mere specialiseret indsats med involvering af egen læge og relevante sundhedspersoner mhp. generel sundhedsoptimering. Udredning og handling på pladserne i forbindelse med borgere der har gentagne indlæggelser pga. sociale problemer. De midlertidige pladser ønskes også fremadrettet set i tæt sammenhæng med bl.a. genoptræningspladserne og til en hvis grad med aflastningspladser for demente. Centerets organisering er tilrettelagt ud fra at kunne håndtere borgerforløb af stor kompleksitet og forskellig længde. Tilgangen til borgerne er en fælles indsats fra terapeuter og plejepersonaler. Det forudsættes, at medarbejdernes kompetencer udvikles og bliver sammenhængende med den rehabiliterende indsats, der iværksættes overfor borgere i eget hjem. Der skal være en synlig sammenhæng i den rehabiliterende indsats, som det udekørende rehabiliteringsteam udfører i borgerens eget hjem, og så på Plejecenter Lindehaven. Der bør ske en løbende inddragelse af plejepladser efter behov. Således at 2 pladser omdannes i 2013, 4 pladser i 2014, 6 pladser i 2015 og 8 pladser i Inddragelsen af plejepladser sker ved inddragelse af de plejepladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Der er i budgettet forudsat, at der skal sælges 38 plejepladser til andre kommuner, hvoraf 34 pladser er indregnet i budgettet fra 2012 i forbindelse med udbygning af Kirstinehaven og opførsel af nyt plejecenter i Måløv. Der er pt. 14 borgere fra andre kommuner, som står på ventelisten til en plejeplads i Ballerup Kommune T4: Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I den offentlige debat om fremtidens velfærd tales der ikke længere kun om behovet for at reformere men snarere om nødvendigheden af et fundamentalt redesign af fremtidens velfærd. En udviklingsstrategi for ældreområdet skal først og fremmest handle om at skabe grundlaget for et mere aktivt seniorliv, således at tidspunktet for plejebehov kan udskydes og i bedste fald helt udeblive. Det bliver nødvendigt, at alle borgere tager ansvar for deres seniorliv. Side 5

6 Det betyder, at der skal ske en involvering af borgerne på et tidligt tidspunkt i seniorlivet, hvor sundhed for den ældre skal være omdrejningspunktet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere på ældreområdet, hvor fokus er på sundhed, og forebyggelse skal være et væsentligt indsatsområde. Der skal i forbindelse med udmøntning af de fremtidige velfærdsydelser kunne vurderes ud fra flere parametre end f.eks. kun funktionstab. Muligheden for at se på de samlede ressourcer som borgeren har, f.eks. pårørende, og frivillige skal i højere grad kunne inddrages. Der skal ske en realistisk forventningsafstemning mellem borger og kommune i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis der er muligt. Vi får flere ældre med højere levealder og flere sidestillede sygdomme. Der er behov for at fortsætte værdidebatten omkring tilgangen til ydelser og understøttelse af de svageste borgere i forhold til sundhedstilbud og uligheden i sundheden. Der foreslås et udviklingsforløb med en bred borgerinddragelse til drøftelse og formulering af en strategi for fremtidens liv som ældre borger i Ballerup. Borgerinddragelsen skal både omfatte de forskellige grupper af aktuelt ældre borgere og borgere i øvrigt, som netop kan understøtte en anden tilgang til hvordan livet som ældre borger kan se ud i fremtiden. Tidspunktet for udviklingsforløbet vil skulle planlægges under hensyntagen til implementeringen af de øvrige temaers implementering og må således bero på det endelige budget Forslag S1: Køkken- og cafeområdet i Plejecentrene Kategori: Strukturelle ændringer Mulighed for nedlæggelse af flere køkkener i plejecentrene, hvorefter produktionen vil blive på Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. Der vil ved en større centralisering af produktionen, være behov for transport af madproduktionen til de andre plejececentre hvor opmærksomheden vil være i forhold til evt. varm produktion. Kørslen tænkes indarbejdet i forhold til servicefunktioner på producerende plejecentre. Det er et krav at borgerne på alle plejecentre fortsat oplever en høj kvalitet og en fornemmelse at madduft ved anretningen. Cafedriften kan tilrettelægges således at det primært er frivillige borgere og borgere med behov for støttet beskæftigelse, eller beskæftigelse på særlige vilkår, der er ansat til at drive cafeerne. Endelig kan muligheden for forpagtning af cafeerne undersøges. Der er et dilemma i forhold til lokale- og maskinanvendelse i etablerede køkkener på Kirstinehaven, Toftehaven, Egely og Lindehaven. Center Søndergårds køkkenfaciliteter tænkes fortsat anvendt, fx i forbindelse med forpagtning e.l. Side 6

7 Budgettet til køkken og cafe udgør 17,8 mio. kr., hvoraf 12,3 mio. kr. vedrører løn. Ca. 90 % af besparelsen vil ligge på løn. Besparelsen er beregnet således, at det kommunale plejekøkken kan konkurrere med det private marked. Ved den forslåede besparelse vil det kommunale plejekøkken få nedsat sit budget fra 137 kr. pr. borgere til 107 kr. til produktion af og levering af mad og drikke til alle 3 måltider + diverse. Der er ikke afsat budget til Café-delen, da den er indtægtsdækket. Det forventes, at produktionen kan overgå etapevis til Lundehaven og Rosenhaven i løbet af Der skal i 2013 og 2014 ske en investering til ændret køkkenfaciliteter og varmevogn. Forventet besparelse: S1: mindreudgift Forslag S2: Ændret indkøb af fødevarer til produktion Kategori: Egentlige servicereduktioner Mulighed for at Plejecentrene afviger fra den fastsatte økologiprocent, som ligger meget højt på plejecentrene. Mulighed for billigere indkøb. Efter der er gennemført en udlicitering får hjemmeboende borgere økologisk kost svarende til 30 %. At økologiprocenten i kosten til beboerne på plejecentrene reduceres, og der vil være mulighed for, at den bliver på niveau med de hjemmeboendes økologiprocent. Forslaget vil få betydning for kommunens deltagelse i Dogme 21 samarbejdet samt kravene til de øvrige sektorområders opfyldelse af økologiprocenter S2 mindreudgift Forslag S3: Nyt budget og beregningsmodel for ydelsespakker Kategori: Egentlige servicereduktioner og yderligere effektiviseringer Fra budget 2013 bliver det enkelte budget til plejecentrene beregnet på baggrund ydelsespakker. Ydelsespakkerne angiver de enkelte beboers behov for praktisk hjælp og personlig pleje og bliver løbende vurderet. Der forventes en effektivisering i forbindelse med, at der skabes en mere direkte sammenhæng mellem antal medarbejdere og det konkrete behov for praktisk hjælp og personlig pleje. Side 7

8 Besparelsen vil ske på personaledelen. Budget til ydelsespakker vil starte fra 1. januar 2013 og der vil i løbet af 2013 og 2014 ske en tilpasning af ydelsespakkerne S3 mindreudgift pakker S3 A: Mulighed for at indføre elektronisk planlægningsmodul, som i dag anvendes på hospitaler. Herved kan planlæggere, som er i plejecentre og hjemmeplejen, til en vis grad afskaffes S3 mindreudgift Planlægningsmodul og indkøring -200 I alt mindreudgift Forslag S4: Servicemedarbejdere i Plejecentre Kategori: Egentlige servicereduktioner og yderligere effektiviseringer Mulighed for at servicemedarbejdere på plejecentre reduceres og fremadrettet løser opgaver på tværs af Ballerup Kommunes institutioner. Der er dog problemstillingen omkring aflønningen, idet boligselskaberne betaler ca. 50 % af udgiften S4 mindreudgift Forslag S7: Områdeledelse af plejecentre Kategori: Strukturelle ændringer 2 plejecentre kunne have samme Plejecenterleder Besparelsen er dog relativ lille, og der er risiko for at kommende besparelser ikke kommer på plads grundet manglende fokus på den enkelte virksomhed. Det er besluttet at afprøve satellitledelse på Plejecenter Egely i forbindelse igangværende afklaring af Egelys fremtidige funktion. Der vil fra den 1.april 2012 være 1 plejecenterleder, der varetager driften af 2 institutioner. Der er et øget behov for stigende involvering af Plejecenterlederne i den fortsatte effektivisering af driften. For at dette kan lykkes, skal der ske en direkte oversættelse til mellemlederne. Side 8

9 Ved at reducere i Plejecenterledergruppen, er der en risiko for, at det forventede ledelsesmæssige overblik vil kunne svækkes i forhold til målopfyldelsen. Hermed påvirkes kvaliteten, som mellemlederne skal kunne levere i ledelsen af medarbejdere og tilgangen til borgerne. Der er løbende foretaget reduktioner i mellemledergruppen, grundet besparelser på området, og derfor er der få tilbage der varetager den daglige ledelse. Tidligere mellemledere er konverteret til stillinger der er borgernære S7 mindreudgift Serviceaftaler: Forslag S8: Falck abonnement Kategori: Yderligere effektivisering og strukturelle ændringer. Der er tegnet abonnement med Falck i forbindelse med at kunne rejse borgere op ved fald i eget hjem. Udover abonnement er der en udgift til Falck, når de aktiveres, svarende til ca ved 2 falckreddere. Ballerup kommunes sundhedsfaglige personaler kan varetage denne opgave. Nuværende er der ved at blive indkøbt mobile luftpuder i hjemmeplejen, som anvendes til dette formål. Der skal dog afsættes 2 personaler ved fald. Den videre økonomi kan undersøges. Yderligere effektivisering, strukturelle ændringer og eventuelt servicereduktioner S8 mindreudgift Forslag S9: Telefonkæde for hjemmeboende borgere Kategori: Yderligere effektivisering, strukturelle ændringer og eventuelt serviceændringer. Ordningen er for hjemmeboende borgere som har tryghed ved kædeopringning. Den administreres fra Plejecenter Kirstinehaven, hvor der er afsat ressourcer til at starte kæden samt sikre, at der undervejs ikke er huller. Ordningen kunne administreres af frivillige S9 mindreudgift Side 9

10 Forslag S10: Ydelser i Hjemmeplejen Kategori: Skærpelse af visitationskriterierne Personlig og praktisk hjælp Ved stramning af visitationskriterierne til ydelserne kan ydelserne rettes mod særligt udsatte borgere, som ikke har netværk, eller som har et begrænset funktionsniveau og borgere som er præget af alvorlig og kronisk sygdom. Alle visiterede ydelser der hører under praktiske opgaver betragtes som tidsbegrænset som udgangspunkt. I den tidsbegrænsede periode foretages en afklaring. For at give borgeren mulighed for at gøre brug af egne handlekompetencer vil der i samarbejde med fagfolk skabes mulighed for nye handlekompetencer, set i lyset af hvad der giver mening for den enkelte. For derved at give borgeren en meningsfuld dagligdag med øget indflydelse med mulighed for at mestre de daglige opgaver helt eller delvis. Fjerne muligheden for fleksibelhjælp som et tilbud i rengøringsydelsen - altså at borgeren kan vælge at bytte ydelser ud efter ønske. Dermed visiteres til de konkrete opgaver som borgeren ikke selv kan varetage. Det betyder; at hvis borgeren kan dele af ydelsen eksempelvis selv rengøre køleskab, tørre flader, men ikke vaske gulv og støvsuge så kan de ikke længere anmode om at få ombyttet opgaverne. Der lægges tidsbegrænsninger på andre enkelte ydelser, hvor de giver mening at revisitere efter kortere tid for at sikre at borgeren får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt ud fra deres handlekompetence. I forbindelse med disse ændringer kan indføres visiterede pakker i hjemmeplejen. Indførelsen af pakker for personlig og praktisk bistand vil øge fleksibiliteten hos borgeren som får en samlet ydelse i stedet for mange små. Leverandøren vil kunne tilrettelægge ydelserne så de leveres mere samlet, hvorved de korte besøg bortfalder. Det gør planlægningen for leverandøren mere simpelt. Servicereduktion for borgere som har ressourcer til at opretholde deres egen hverdag ud fra deres handlekompetencer. Såfremt disse borgerne ønsker en højere service, må de selv betale. Der skal i 2013 afsættes ressourcer og tid til visitatorer til ændring af serviceniveauet, hvilket medfører at der først fra 2014 kan indregnes en fuld effekt. Forslag til besparelse ramme til serviceforringelser: S10 mindreudgift Side 10

11 Forslag S11 : Pensioniststedet Parkhuset og Stedet flyttes til Solvej Kategori: Egentlige serviceforringelser og yderligere effektiviseringer. Der skal findes anden placering til Pensioniststedet Parkhuset og Stedet i forbindelse med, at grunden med pavillonbygningerne ved Parkskolen skal gøres klar til salg. Der er skal træffes beslutning om, at den fremtidige placering af tilbuddene skal være på Solvej. Nuværende har køkkenet i Parkhuset en produktion, der forventes nedlagt ved udflytningen. Ny placering på Solvej vil kunne have et modtagerkøkken hvor produktionen er henlagt til Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. I denne forbindelse vil der være en reduktion i køkkenpersonaler. Der vil blive analyseret i forhold til indretningen af Solvej i forhold til at kunne modtage målgruppen for Parkhuset og Stedet, samt hvad den fremtidige cafefunktion skal indeholde. Der er pt. tilknyttet personale på i alt 67 timer til køkkenet pr. uge. Ved en omlægning til modtagerkøkken vil der kunne spares en fuldtidsmedarbejder S Forslag S12: Tilskud til aktivitetscentre for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere Kategori: Egentlige serviceforringelser og yderligere effektiviseringer. Ballerup Kommune støtter 5 aktivitetscentre, som er møde- og væresteder for pensionister og efterlønsmodtagere. Den daglige drift af disse styres af frivillige brugere. Et af centrene har lokaler på plejecenter Rosenhaven og et yderligere vil fra august få lokaler på Center Søndergård. Af de resterende 3 centre bor to til leje og et i en kommunal bygning. Der er afsat et budget til området på kr. i 2013, hvoraf kr. er til ejendomsudgifter, herunder rengøring og kr. til øvrige aktiviteter. Der foreslås en drøftelse af den fremtidige organisering, målgrupper, indhold og omfang af tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, således at der sikres en sammenhængende løsning. Mulighed for at aktivitetscentrene placeres i mulige lokaler på plejecentre, der er geografisk tæt placeret i forhold til det enkelte aktivitetscenter. Af de to centre som bor til leje, vil Lundebjerg kunne flyttes uden større konsekvenser til en kommunal bygning. Hvis Hyggekrogen flyttes, vil få meget alvorlige konsekvenser for brugerne. Størsteparten af brugerne er meget svage og deres eneste mulighed for at deltage i noget socialt samvær, er ved at komme her. Side 11

12 Det kan kun lade sig gøre, fordi de bor meget tæt på centeret og fordi de frivillige på stedet følger de allersvageste frem og tilbage. Centret på Ærtedamsvej som bor i en kommunalbygning vil kunne flytte til et plejecenter, men der vil kun være en mindre besparelse. Såfremt Aktivitetscentret på Ærtedamsvej (kommunale bygninger) og Aktivitetscentret Lundebjerg (lejet lokaler) flytter til lokaler medio 2013 på lokale plejecentre og brugerne selv gør rent, vil der kunne spares følgende : S11 mindre udgifter, hvis bruger selv foretager rengøring og vedligehold Besparelse i husleje mv I alt Der skal i 2012 påregnes udgifter til istandsættelse ved opsigelse af lejemål. Forslag S13 : Borgerinformation De 4-årstider: Kategori: Egentlige servicereduktioner Afskaffelse af De 4-årstider, pensionist avisen, som sendes ud til alle pensionister 4 gange om året. Det vil være muligt at videregive konkrete borgerinformationer gennem andre medier, ex. Ballerup Bladet eller Kommunens hjemmeside. Det vurderes, at resterende indhold i pensionist avisen kan tåle at udgå. Derudover skal det bemærkes, at i forbindelse med besparelserne i budget 2007 hvor De 4-årstider blev nedlagt blev lavet en stor borgerundersøgelse. En af konklusionerne på denne undersøgelse var, at der ville gå mellem år, inden målgruppen for De 4-årstider ville være moden til at slippe bladet og modtage informationer fra andre kanaler. Det vil blive undersøgt, om der er helt eller delvis mulighed for finansiering, gennem annonceringer. Pensionister modtager ikke fremover De 4-årstider, pensionist avisen, men vil blive eksponeret gennem andre medier. Til annoncering vil der blive afsat kr S Side 12

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder.

I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 5.52. Tilbud til ældre pensionister Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering I starten af 2004 var antallet af borgere over 67 år 6.076, stigende

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012 Velkommen til inspirations-seminar 7. februar 2012 Program for dagen: 10.30 Velkomst og kort introduktion af systemerne 11.00 Indlæg fra Struer Kommune 11.30 Torvet er åben 12.00 Frokost 13.00 Fagseminarer:

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere