1,5 2,4 2, T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr Temaer: T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1, T2. Fremtidige eff.potentialer i et samarb. med brugere, pårørende og frivillige på plejecentrene 1,5 2,4 2, T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt 0,3 1,8 3,4 3,4 Supplerende forslag: S1. Køkken og cafeområdet i Plejecentrene 2,0 3,0 4,0 4, S2. Ændret indkøb af fødevarer til produktion 0,2 0,2 0,2 0, S3. Ny budget og beregningmodel for ydelsespakker 2,7 3,0 4,0 4, S3A. Planlægningsmodul 0,3 1,0 1,0 1, S4. Servicemedarbejdere i Plejecentre 0,3 0,5 0,5 0, S7. Områdeledelse af plejecentre 0,3 0,6 0,6 0, S8. Falck abonnement: 0,1 0,1 0,1 0, S9. Telefonkæde for hjemmeboende borgere 0,1 0,1 0, S10. Ydelser i Hjemmeplejen 1,6 4,0 4,0 4, S11. Pensioniststedet Parkhuset og Stedet flyttes til Solvej 0,2 0,3 0,3 0, S12. Tilskud til aktivitetscentre for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere 0,1 0,1 0,1 0, S13. Borgerinformation De 4 årstider 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 8,0 13,2 15,2 15,2 Forslag på ældreområdet i alt 7,7 14,9 18,6 18,6 Side 1

2 Socialudvalget Ramme Tilbud for ældre T1: Velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet KL har i samarbejde med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) defineret velfærdsteknologi som: brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader. Med baggrund heri formulerer KL følgende potentialer for anvendelsen af velfærdsteknologi: Forøge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed, give øget livskvalitet og skabe større tryghed blandt både ældre og pårørende Forbedre arbejdsforholdene og frigøre tid for medarbejdere i servicefagene Forbedre kvaliteten af offentlige velfærdsydelser, og sikre en sund samfundsøkonomi omkring disse Med baggrund heri og i forlængelse af Servicestrategiens pkt. 4.1 iværksættes afprøvning af velfærdsteknologi på udvalgte driftsområder inden for ældre og handicapområdet med henblik på dels effektivisering af ressourceforbruget, dels med henblik på at frigøre driftsmidler til investering i brug af nye teknologiske løsninger. Det foreslås samtidig, at et afgørende kriterium for valg af velfærdsteknologi i forsøgene er at det understøtter den rehabiliterende tilgang til borgeren, som fx betyder øget selvhjulpenhed, værdighed, øget livskvalitet og større tryghed blandt både ældre og pårørende. Det foreslås at der gennemføres afgrænsede forsøg inden for hjemmepleje, plejecentrene og tilbuddene for handicappede og psykisk, hvorefter der tages stilling til yderligere udbredelse af teknologiens anvendelse. Der forventes bl.a. afprøvning af Robotteknologi fx støvsugere, spiserobotter Gps teknologi relevant for demente og handicappede borgere Skype teknologi relevant for borgere med behov for råd, vejledning, og sikkerhed for adgang til kontakt kan være egnet for såvel yngre (med psykisk sygdom og/eller lettere handicap) som ældre borgere. Forud for afprøvning tages kontakt til udvalgte kommuner, der har gennemført afprøvning, og hvor velfærdsteknologien er indarbejdet som del af opgaveløsningen. Afprøvningen foreslås tilrettelagt i tæt dialog med bruger og pårørende, som ligeledes orienteres om erfaringerne fra andre kommuner. Forøge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed, give øget livskvalitet og skabe større tryghed blandt både ældre og pårørende Side 2

3 Forbedre arbejdsforholdene og frigøre tid for medarbejdere i servicefagene Forbedre kvaliteten af offentlige velfærdsydelser, og sikre en sund samfundsøkonomi omkring disse På baggrund af konkret afprøvning vil der kunne udarbejdes businesscase til vurdering af det økonomiske potentiale forud for en bredere implementering. Der vil i første omgang i gangsættes forsøg på institutionsniveau kr Investering Besparelse Mindreudgift T2: Fremtidige effektiviseringspotentialer i et samarbejde med bruger, pårørende og frivillige på plejecentrene. Plejecentrene danner rammen for mange borgeres, pårørendes og frivilliges liv og trivsel. For at kvalificere fremtidige muligheder for at spare, effektivisere og omlægge indsatserne på plejecentrene, foreslås brugere, pårørende, frivillige og andre interesserede inddraget i en proces, der skal munde ud i en række forslag til forandringer. I 2010 har Plejecenter Lindehaven implementeret Lean, som har betydet, at der gennem nye beskrevne arbejdsgange i administrationen og plejen er frigivet flere ressourcer til samvær mellem borgere og medarbejdere, defineret som kulturtid. Borgere og medarbejdere har givet udtryk for større tilfredshed, idet samværet er øget i dagligdagen. Det foreslås undersøgt, hvorvidt og hvordan Lean metoden kan anvendes i et samarbejde med bruger, pårørende og frivillige til at finde fremtidige effektiviseringspotentialer på plejecentrene. Med baggrund i erfaringerne fra Lindehaven er det forventningen, at Lean tilgangen vil kunne kombinere kravet om effektivisering med ønsket om at effektiviseringen sker med udgangspunkt i bruger, pårørende og frivilliges perspektiv på, hvor effektiviseringspotentialerne kan findes. Ambitionen er at skabe mulighed for både at afstemme parternes forventninger og generere ideer med bidrag fra flere parter til den fremtidige opgaveløsning. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. Lean er en arbejdsmetode, som over tid bliver en integreret del af hverdagen og således forudsætter en meget tæt involvering af såvel ledelse som medarbejdere. Derfor er medarbejder involveringen helt central og afgørende. Forskellen fra det tidligere forløb på Lindehaven er, at ambitionen i denne indsats er, at også brugere, pårørende og frivillige sammen med medarbejdere og ledelse bliver fortrolige med metoden og således sammen vil kunne bidrage til løbende at finde effektiviseringspotentialer. En anden central forskel fra Leanforløbet på plejecenter Lindehaven er, at formålet og resultatet for Leanforløbet er en effektivisering dvs. en besparelse. Intentionen Side 3

4 med en inddragelse af bruger, pårørende og frivillige er således at få disse parters syn og perspektiv på mulige potentialer fra starten. Samlet set vil implementeringen af Lean skulle omfatte plejecentrene: Lundehaven, Toftehaven Rosenhaven Kirstinehaven Det foreslås, at der startes med 2 plejecentre og erfaringerne herfra opsamles og vurderes i forhold til en bredere implementering på de øvrige centre. Forløbene foreslås forberedt og tilrettelagt i samarbejde med samme eksterne konsulentbistand, der har medvirket i forløbet på Lindehaven. Med baggrund i resultaterne fra Lindehaven udarbejdes et foreløbigt overslag for hvilket besparelsespotentiale, der skal være resultatkravet for forløbene samlet set. Det forventede besparelsespotentiale vil således indgå som en kendt præmis for forløbene og således også for brugere, pårørende og frivilliges medvirken i forløbene. Implementering af Lean forventes, at medføre bedre arbejdsgange i administrationen og plejen og derved at frigivet ressourcer til andre formål. Implementeringen af Lean på Lindehaven medførte en frigivelse af 1,2 årsværk på kort sigt, hvilket vil svare til 4-5 årsværk samlet på de 4 plejecentre. Bistand fra konsulenter over en 3-årig periode kostede 0,9 mio. kr., som blev betalt af forebyggelsesfonden. Til de 4 plejecentre påregnes en udgift til konsulentbistand på 0,9 mio. kr. og en frigivelse af tid svarende til 4,8 årsværk kr Udgift til konsulentbistand Besparelse Mindreudgift T3: Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter Der er et behov for at redefinere anvendelsen og antallet af midlertidige pladser på Plejecenter Lindehaven. Det forudsættes, at det sker gennem en successiv tilgang, således at nedskrivningen af antal plejeboliger sker over tid. Hermed skabes sammenhænge mellem det fremtidige behov og mulige salg af plejepladser ved inddragelse af de plejepladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Formålet er: At udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig for borgeren og nedsætte behovet for antallet af plejeydelser i eget hjem. Side 4

5 Hurtig hjemtagelse af borgere efter endt behandling på hospitalerne, efterfulgt af en målrettet rehabiliterende indsats, som sikrer udskrivelse til eget hjem. Hurtig vurdering af borgerens funktionsniveau og udvidet sundhedstilstand, før iværksættelse af rehabiliterende indsatser. Det skal ske med en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, praktiserende læge og andre relevante sundhedspersoner. Reduktion i indlæggelser af borgere til hospitalerne, ved at borgere får mulighed for at få tidsbegrænset ophold på centeret. Der kan indledes en mere specialiseret indsats med involvering af egen læge og relevante sundhedspersoner mhp. generel sundhedsoptimering. Udredning og handling på pladserne i forbindelse med borgere der har gentagne indlæggelser pga. sociale problemer. De midlertidige pladser ønskes også fremadrettet set i tæt sammenhæng med bl.a. genoptræningspladserne og til en hvis grad med aflastningspladser for demente. Centerets organisering er tilrettelagt ud fra at kunne håndtere borgerforløb af stor kompleksitet og forskellig længde. Tilgangen til borgerne er en fælles indsats fra terapeuter og plejepersonaler. Det forudsættes, at medarbejdernes kompetencer udvikles og bliver sammenhængende med den rehabiliterende indsats, der iværksættes overfor borgere i eget hjem. Der skal være en synlig sammenhæng i den rehabiliterende indsats, som det udekørende rehabiliteringsteam udfører i borgerens eget hjem, og så på Plejecenter Lindehaven. Der bør ske en løbende inddragelse af plejepladser efter behov. Således at 2 pladser omdannes i 2013, 4 pladser i 2014, 6 pladser i 2015 og 8 pladser i Inddragelsen af plejepladser sker ved inddragelse af de plejepladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Der er i budgettet forudsat, at der skal sælges 38 plejepladser til andre kommuner, hvoraf 34 pladser er indregnet i budgettet fra 2012 i forbindelse med udbygning af Kirstinehaven og opførsel af nyt plejecenter i Måløv. Der er pt. 14 borgere fra andre kommuner, som står på ventelisten til en plejeplads i Ballerup Kommune T4: Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I den offentlige debat om fremtidens velfærd tales der ikke længere kun om behovet for at reformere men snarere om nødvendigheden af et fundamentalt redesign af fremtidens velfærd. En udviklingsstrategi for ældreområdet skal først og fremmest handle om at skabe grundlaget for et mere aktivt seniorliv, således at tidspunktet for plejebehov kan udskydes og i bedste fald helt udeblive. Det bliver nødvendigt, at alle borgere tager ansvar for deres seniorliv. Side 5

6 Det betyder, at der skal ske en involvering af borgerne på et tidligt tidspunkt i seniorlivet, hvor sundhed for den ældre skal være omdrejningspunktet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere på ældreområdet, hvor fokus er på sundhed, og forebyggelse skal være et væsentligt indsatsområde. Der skal i forbindelse med udmøntning af de fremtidige velfærdsydelser kunne vurderes ud fra flere parametre end f.eks. kun funktionstab. Muligheden for at se på de samlede ressourcer som borgeren har, f.eks. pårørende, og frivillige skal i højere grad kunne inddrages. Der skal ske en realistisk forventningsafstemning mellem borger og kommune i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis der er muligt. Vi får flere ældre med højere levealder og flere sidestillede sygdomme. Der er behov for at fortsætte værdidebatten omkring tilgangen til ydelser og understøttelse af de svageste borgere i forhold til sundhedstilbud og uligheden i sundheden. Der foreslås et udviklingsforløb med en bred borgerinddragelse til drøftelse og formulering af en strategi for fremtidens liv som ældre borger i Ballerup. Borgerinddragelsen skal både omfatte de forskellige grupper af aktuelt ældre borgere og borgere i øvrigt, som netop kan understøtte en anden tilgang til hvordan livet som ældre borger kan se ud i fremtiden. Tidspunktet for udviklingsforløbet vil skulle planlægges under hensyntagen til implementeringen af de øvrige temaers implementering og må således bero på det endelige budget Forslag S1: Køkken- og cafeområdet i Plejecentrene Kategori: Strukturelle ændringer Mulighed for nedlæggelse af flere køkkener i plejecentrene, hvorefter produktionen vil blive på Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. Der vil ved en større centralisering af produktionen, være behov for transport af madproduktionen til de andre plejececentre hvor opmærksomheden vil være i forhold til evt. varm produktion. Kørslen tænkes indarbejdet i forhold til servicefunktioner på producerende plejecentre. Det er et krav at borgerne på alle plejecentre fortsat oplever en høj kvalitet og en fornemmelse at madduft ved anretningen. Cafedriften kan tilrettelægges således at det primært er frivillige borgere og borgere med behov for støttet beskæftigelse, eller beskæftigelse på særlige vilkår, der er ansat til at drive cafeerne. Endelig kan muligheden for forpagtning af cafeerne undersøges. Der er et dilemma i forhold til lokale- og maskinanvendelse i etablerede køkkener på Kirstinehaven, Toftehaven, Egely og Lindehaven. Center Søndergårds køkkenfaciliteter tænkes fortsat anvendt, fx i forbindelse med forpagtning e.l. Side 6

7 Budgettet til køkken og cafe udgør 17,8 mio. kr., hvoraf 12,3 mio. kr. vedrører løn. Ca. 90 % af besparelsen vil ligge på løn. Besparelsen er beregnet således, at det kommunale plejekøkken kan konkurrere med det private marked. Ved den forslåede besparelse vil det kommunale plejekøkken få nedsat sit budget fra 137 kr. pr. borgere til 107 kr. til produktion af og levering af mad og drikke til alle 3 måltider + diverse. Der er ikke afsat budget til Café-delen, da den er indtægtsdækket. Det forventes, at produktionen kan overgå etapevis til Lundehaven og Rosenhaven i løbet af Der skal i 2013 og 2014 ske en investering til ændret køkkenfaciliteter og varmevogn. Forventet besparelse: S1: mindreudgift Forslag S2: Ændret indkøb af fødevarer til produktion Kategori: Egentlige servicereduktioner Mulighed for at Plejecentrene afviger fra den fastsatte økologiprocent, som ligger meget højt på plejecentrene. Mulighed for billigere indkøb. Efter der er gennemført en udlicitering får hjemmeboende borgere økologisk kost svarende til 30 %. At økologiprocenten i kosten til beboerne på plejecentrene reduceres, og der vil være mulighed for, at den bliver på niveau med de hjemmeboendes økologiprocent. Forslaget vil få betydning for kommunens deltagelse i Dogme 21 samarbejdet samt kravene til de øvrige sektorområders opfyldelse af økologiprocenter S2 mindreudgift Forslag S3: Nyt budget og beregningsmodel for ydelsespakker Kategori: Egentlige servicereduktioner og yderligere effektiviseringer Fra budget 2013 bliver det enkelte budget til plejecentrene beregnet på baggrund ydelsespakker. Ydelsespakkerne angiver de enkelte beboers behov for praktisk hjælp og personlig pleje og bliver løbende vurderet. Der forventes en effektivisering i forbindelse med, at der skabes en mere direkte sammenhæng mellem antal medarbejdere og det konkrete behov for praktisk hjælp og personlig pleje. Side 7

8 Besparelsen vil ske på personaledelen. Budget til ydelsespakker vil starte fra 1. januar 2013 og der vil i løbet af 2013 og 2014 ske en tilpasning af ydelsespakkerne S3 mindreudgift pakker S3 A: Mulighed for at indføre elektronisk planlægningsmodul, som i dag anvendes på hospitaler. Herved kan planlæggere, som er i plejecentre og hjemmeplejen, til en vis grad afskaffes S3 mindreudgift Planlægningsmodul og indkøring -200 I alt mindreudgift Forslag S4: Servicemedarbejdere i Plejecentre Kategori: Egentlige servicereduktioner og yderligere effektiviseringer Mulighed for at servicemedarbejdere på plejecentre reduceres og fremadrettet løser opgaver på tværs af Ballerup Kommunes institutioner. Der er dog problemstillingen omkring aflønningen, idet boligselskaberne betaler ca. 50 % af udgiften S4 mindreudgift Forslag S7: Områdeledelse af plejecentre Kategori: Strukturelle ændringer 2 plejecentre kunne have samme Plejecenterleder Besparelsen er dog relativ lille, og der er risiko for at kommende besparelser ikke kommer på plads grundet manglende fokus på den enkelte virksomhed. Det er besluttet at afprøve satellitledelse på Plejecenter Egely i forbindelse igangværende afklaring af Egelys fremtidige funktion. Der vil fra den 1.april 2012 være 1 plejecenterleder, der varetager driften af 2 institutioner. Der er et øget behov for stigende involvering af Plejecenterlederne i den fortsatte effektivisering af driften. For at dette kan lykkes, skal der ske en direkte oversættelse til mellemlederne. Side 8

9 Ved at reducere i Plejecenterledergruppen, er der en risiko for, at det forventede ledelsesmæssige overblik vil kunne svækkes i forhold til målopfyldelsen. Hermed påvirkes kvaliteten, som mellemlederne skal kunne levere i ledelsen af medarbejdere og tilgangen til borgerne. Der er løbende foretaget reduktioner i mellemledergruppen, grundet besparelser på området, og derfor er der få tilbage der varetager den daglige ledelse. Tidligere mellemledere er konverteret til stillinger der er borgernære S7 mindreudgift Serviceaftaler: Forslag S8: Falck abonnement Kategori: Yderligere effektivisering og strukturelle ændringer. Der er tegnet abonnement med Falck i forbindelse med at kunne rejse borgere op ved fald i eget hjem. Udover abonnement er der en udgift til Falck, når de aktiveres, svarende til ca ved 2 falckreddere. Ballerup kommunes sundhedsfaglige personaler kan varetage denne opgave. Nuværende er der ved at blive indkøbt mobile luftpuder i hjemmeplejen, som anvendes til dette formål. Der skal dog afsættes 2 personaler ved fald. Den videre økonomi kan undersøges. Yderligere effektivisering, strukturelle ændringer og eventuelt servicereduktioner S8 mindreudgift Forslag S9: Telefonkæde for hjemmeboende borgere Kategori: Yderligere effektivisering, strukturelle ændringer og eventuelt serviceændringer. Ordningen er for hjemmeboende borgere som har tryghed ved kædeopringning. Den administreres fra Plejecenter Kirstinehaven, hvor der er afsat ressourcer til at starte kæden samt sikre, at der undervejs ikke er huller. Ordningen kunne administreres af frivillige S9 mindreudgift Side 9

10 Forslag S10: Ydelser i Hjemmeplejen Kategori: Skærpelse af visitationskriterierne Personlig og praktisk hjælp Ved stramning af visitationskriterierne til ydelserne kan ydelserne rettes mod særligt udsatte borgere, som ikke har netværk, eller som har et begrænset funktionsniveau og borgere som er præget af alvorlig og kronisk sygdom. Alle visiterede ydelser der hører under praktiske opgaver betragtes som tidsbegrænset som udgangspunkt. I den tidsbegrænsede periode foretages en afklaring. For at give borgeren mulighed for at gøre brug af egne handlekompetencer vil der i samarbejde med fagfolk skabes mulighed for nye handlekompetencer, set i lyset af hvad der giver mening for den enkelte. For derved at give borgeren en meningsfuld dagligdag med øget indflydelse med mulighed for at mestre de daglige opgaver helt eller delvis. Fjerne muligheden for fleksibelhjælp som et tilbud i rengøringsydelsen - altså at borgeren kan vælge at bytte ydelser ud efter ønske. Dermed visiteres til de konkrete opgaver som borgeren ikke selv kan varetage. Det betyder; at hvis borgeren kan dele af ydelsen eksempelvis selv rengøre køleskab, tørre flader, men ikke vaske gulv og støvsuge så kan de ikke længere anmode om at få ombyttet opgaverne. Der lægges tidsbegrænsninger på andre enkelte ydelser, hvor de giver mening at revisitere efter kortere tid for at sikre at borgeren får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt ud fra deres handlekompetence. I forbindelse med disse ændringer kan indføres visiterede pakker i hjemmeplejen. Indførelsen af pakker for personlig og praktisk bistand vil øge fleksibiliteten hos borgeren som får en samlet ydelse i stedet for mange små. Leverandøren vil kunne tilrettelægge ydelserne så de leveres mere samlet, hvorved de korte besøg bortfalder. Det gør planlægningen for leverandøren mere simpelt. Servicereduktion for borgere som har ressourcer til at opretholde deres egen hverdag ud fra deres handlekompetencer. Såfremt disse borgerne ønsker en højere service, må de selv betale. Der skal i 2013 afsættes ressourcer og tid til visitatorer til ændring af serviceniveauet, hvilket medfører at der først fra 2014 kan indregnes en fuld effekt. Forslag til besparelse ramme til serviceforringelser: S10 mindreudgift Side 10

11 Forslag S11 : Pensioniststedet Parkhuset og Stedet flyttes til Solvej Kategori: Egentlige serviceforringelser og yderligere effektiviseringer. Der skal findes anden placering til Pensioniststedet Parkhuset og Stedet i forbindelse med, at grunden med pavillonbygningerne ved Parkskolen skal gøres klar til salg. Der er skal træffes beslutning om, at den fremtidige placering af tilbuddene skal være på Solvej. Nuværende har køkkenet i Parkhuset en produktion, der forventes nedlagt ved udflytningen. Ny placering på Solvej vil kunne have et modtagerkøkken hvor produktionen er henlagt til Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. I denne forbindelse vil der være en reduktion i køkkenpersonaler. Der vil blive analyseret i forhold til indretningen af Solvej i forhold til at kunne modtage målgruppen for Parkhuset og Stedet, samt hvad den fremtidige cafefunktion skal indeholde. Der er pt. tilknyttet personale på i alt 67 timer til køkkenet pr. uge. Ved en omlægning til modtagerkøkken vil der kunne spares en fuldtidsmedarbejder S Forslag S12: Tilskud til aktivitetscentre for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere Kategori: Egentlige serviceforringelser og yderligere effektiviseringer. Ballerup Kommune støtter 5 aktivitetscentre, som er møde- og væresteder for pensionister og efterlønsmodtagere. Den daglige drift af disse styres af frivillige brugere. Et af centrene har lokaler på plejecenter Rosenhaven og et yderligere vil fra august få lokaler på Center Søndergård. Af de resterende 3 centre bor to til leje og et i en kommunal bygning. Der er afsat et budget til området på kr. i 2013, hvoraf kr. er til ejendomsudgifter, herunder rengøring og kr. til øvrige aktiviteter. Der foreslås en drøftelse af den fremtidige organisering, målgrupper, indhold og omfang af tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, således at der sikres en sammenhængende løsning. Mulighed for at aktivitetscentrene placeres i mulige lokaler på plejecentre, der er geografisk tæt placeret i forhold til det enkelte aktivitetscenter. Af de to centre som bor til leje, vil Lundebjerg kunne flyttes uden større konsekvenser til en kommunal bygning. Hvis Hyggekrogen flyttes, vil få meget alvorlige konsekvenser for brugerne. Størsteparten af brugerne er meget svage og deres eneste mulighed for at deltage i noget socialt samvær, er ved at komme her. Side 11

12 Det kan kun lade sig gøre, fordi de bor meget tæt på centeret og fordi de frivillige på stedet følger de allersvageste frem og tilbage. Centret på Ærtedamsvej som bor i en kommunalbygning vil kunne flytte til et plejecenter, men der vil kun være en mindre besparelse. Såfremt Aktivitetscentret på Ærtedamsvej (kommunale bygninger) og Aktivitetscentret Lundebjerg (lejet lokaler) flytter til lokaler medio 2013 på lokale plejecentre og brugerne selv gør rent, vil der kunne spares følgende : S11 mindre udgifter, hvis bruger selv foretager rengøring og vedligehold Besparelse i husleje mv I alt Der skal i 2012 påregnes udgifter til istandsættelse ved opsigelse af lejemål. Forslag S13 : Borgerinformation De 4-årstider: Kategori: Egentlige servicereduktioner Afskaffelse af De 4-årstider, pensionist avisen, som sendes ud til alle pensionister 4 gange om året. Det vil være muligt at videregive konkrete borgerinformationer gennem andre medier, ex. Ballerup Bladet eller Kommunens hjemmeside. Det vurderes, at resterende indhold i pensionist avisen kan tåle at udgå. Derudover skal det bemærkes, at i forbindelse med besparelserne i budget 2007 hvor De 4-årstider blev nedlagt blev lavet en stor borgerundersøgelse. En af konklusionerne på denne undersøgelse var, at der ville gå mellem år, inden målgruppen for De 4-årstider ville være moden til at slippe bladet og modtage informationer fra andre kanaler. Det vil blive undersøgt, om der er helt eller delvis mulighed for finansiering, gennem annonceringer. Pensionister modtager ikke fremover De 4-årstider, pensionist avisen, men vil blive eksponeret gennem andre medier. Til annoncering vil der blive afsat kr S Side 12

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere