1,5 2,4 2, T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr Temaer: T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1, T2. Fremtidige eff.potentialer i et samarb. med brugere, pårørende og frivillige på plejecentrene 1,5 2,4 2, T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt 0,3 1,8 3,4 3,4 Supplerende forslag: S1. Køkken og cafeområdet i Plejecentrene 2,0 3,0 4,0 4, S2. Ændret indkøb af fødevarer til produktion 0,2 0,2 0,2 0, S3. Ny budget og beregningmodel for ydelsespakker 2,7 3,0 4,0 4, S3A. Planlægningsmodul 0,3 1,0 1,0 1, S4. Servicemedarbejdere i Plejecentre 0,3 0,5 0,5 0, S7. Områdeledelse af plejecentre 0,3 0,6 0,6 0, S8. Falck abonnement: 0,1 0,1 0,1 0, S9. Telefonkæde for hjemmeboende borgere 0,1 0,1 0, S10. Ydelser i Hjemmeplejen 1,6 4,0 4,0 4, S11. Pensioniststedet Parkhuset og Stedet flyttes til Solvej 0,2 0,3 0,3 0, S12. Tilskud til aktivitetscentre for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere 0,1 0,1 0,1 0, S13. Borgerinformation De 4 årstider 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 8,0 13,2 15,2 15,2 Forslag på ældreområdet i alt 7,7 14,9 18,6 18,6 Side 1

2 Socialudvalget Ramme Tilbud for ældre T1: Velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet KL har i samarbejde med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) defineret velfærdsteknologi som: brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader. Med baggrund heri formulerer KL følgende potentialer for anvendelsen af velfærdsteknologi: Forøge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed, give øget livskvalitet og skabe større tryghed blandt både ældre og pårørende Forbedre arbejdsforholdene og frigøre tid for medarbejdere i servicefagene Forbedre kvaliteten af offentlige velfærdsydelser, og sikre en sund samfundsøkonomi omkring disse Med baggrund heri og i forlængelse af Servicestrategiens pkt. 4.1 iværksættes afprøvning af velfærdsteknologi på udvalgte driftsområder inden for ældre og handicapområdet med henblik på dels effektivisering af ressourceforbruget, dels med henblik på at frigøre driftsmidler til investering i brug af nye teknologiske løsninger. Det foreslås samtidig, at et afgørende kriterium for valg af velfærdsteknologi i forsøgene er at det understøtter den rehabiliterende tilgang til borgeren, som fx betyder øget selvhjulpenhed, værdighed, øget livskvalitet og større tryghed blandt både ældre og pårørende. Det foreslås at der gennemføres afgrænsede forsøg inden for hjemmepleje, plejecentrene og tilbuddene for handicappede og psykisk, hvorefter der tages stilling til yderligere udbredelse af teknologiens anvendelse. Der forventes bl.a. afprøvning af Robotteknologi fx støvsugere, spiserobotter Gps teknologi relevant for demente og handicappede borgere Skype teknologi relevant for borgere med behov for råd, vejledning, og sikkerhed for adgang til kontakt kan være egnet for såvel yngre (med psykisk sygdom og/eller lettere handicap) som ældre borgere. Forud for afprøvning tages kontakt til udvalgte kommuner, der har gennemført afprøvning, og hvor velfærdsteknologien er indarbejdet som del af opgaveløsningen. Afprøvningen foreslås tilrettelagt i tæt dialog med bruger og pårørende, som ligeledes orienteres om erfaringerne fra andre kommuner. Forøge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed, give øget livskvalitet og skabe større tryghed blandt både ældre og pårørende Side 2

3 Forbedre arbejdsforholdene og frigøre tid for medarbejdere i servicefagene Forbedre kvaliteten af offentlige velfærdsydelser, og sikre en sund samfundsøkonomi omkring disse På baggrund af konkret afprøvning vil der kunne udarbejdes businesscase til vurdering af det økonomiske potentiale forud for en bredere implementering. Der vil i første omgang i gangsættes forsøg på institutionsniveau kr Investering Besparelse Mindreudgift T2: Fremtidige effektiviseringspotentialer i et samarbejde med bruger, pårørende og frivillige på plejecentrene. Plejecentrene danner rammen for mange borgeres, pårørendes og frivilliges liv og trivsel. For at kvalificere fremtidige muligheder for at spare, effektivisere og omlægge indsatserne på plejecentrene, foreslås brugere, pårørende, frivillige og andre interesserede inddraget i en proces, der skal munde ud i en række forslag til forandringer. I 2010 har Plejecenter Lindehaven implementeret Lean, som har betydet, at der gennem nye beskrevne arbejdsgange i administrationen og plejen er frigivet flere ressourcer til samvær mellem borgere og medarbejdere, defineret som kulturtid. Borgere og medarbejdere har givet udtryk for større tilfredshed, idet samværet er øget i dagligdagen. Det foreslås undersøgt, hvorvidt og hvordan Lean metoden kan anvendes i et samarbejde med bruger, pårørende og frivillige til at finde fremtidige effektiviseringspotentialer på plejecentrene. Med baggrund i erfaringerne fra Lindehaven er det forventningen, at Lean tilgangen vil kunne kombinere kravet om effektivisering med ønsket om at effektiviseringen sker med udgangspunkt i bruger, pårørende og frivilliges perspektiv på, hvor effektiviseringspotentialerne kan findes. Ambitionen er at skabe mulighed for både at afstemme parternes forventninger og generere ideer med bidrag fra flere parter til den fremtidige opgaveløsning. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. Lean er en arbejdsmetode, som over tid bliver en integreret del af hverdagen og således forudsætter en meget tæt involvering af såvel ledelse som medarbejdere. Derfor er medarbejder involveringen helt central og afgørende. Forskellen fra det tidligere forløb på Lindehaven er, at ambitionen i denne indsats er, at også brugere, pårørende og frivillige sammen med medarbejdere og ledelse bliver fortrolige med metoden og således sammen vil kunne bidrage til løbende at finde effektiviseringspotentialer. En anden central forskel fra Leanforløbet på plejecenter Lindehaven er, at formålet og resultatet for Leanforløbet er en effektivisering dvs. en besparelse. Intentionen Side 3

4 med en inddragelse af bruger, pårørende og frivillige er således at få disse parters syn og perspektiv på mulige potentialer fra starten. Samlet set vil implementeringen af Lean skulle omfatte plejecentrene: Lundehaven, Toftehaven Rosenhaven Kirstinehaven Det foreslås, at der startes med 2 plejecentre og erfaringerne herfra opsamles og vurderes i forhold til en bredere implementering på de øvrige centre. Forløbene foreslås forberedt og tilrettelagt i samarbejde med samme eksterne konsulentbistand, der har medvirket i forløbet på Lindehaven. Med baggrund i resultaterne fra Lindehaven udarbejdes et foreløbigt overslag for hvilket besparelsespotentiale, der skal være resultatkravet for forløbene samlet set. Det forventede besparelsespotentiale vil således indgå som en kendt præmis for forløbene og således også for brugere, pårørende og frivilliges medvirken i forløbene. Implementering af Lean forventes, at medføre bedre arbejdsgange i administrationen og plejen og derved at frigivet ressourcer til andre formål. Implementeringen af Lean på Lindehaven medførte en frigivelse af 1,2 årsværk på kort sigt, hvilket vil svare til 4-5 årsværk samlet på de 4 plejecentre. Bistand fra konsulenter over en 3-årig periode kostede 0,9 mio. kr., som blev betalt af forebyggelsesfonden. Til de 4 plejecentre påregnes en udgift til konsulentbistand på 0,9 mio. kr. og en frigivelse af tid svarende til 4,8 årsværk kr Udgift til konsulentbistand Besparelse Mindreudgift T3: Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter Der er et behov for at redefinere anvendelsen og antallet af midlertidige pladser på Plejecenter Lindehaven. Det forudsættes, at det sker gennem en successiv tilgang, således at nedskrivningen af antal plejeboliger sker over tid. Hermed skabes sammenhænge mellem det fremtidige behov og mulige salg af plejepladser ved inddragelse af de plejepladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Formålet er: At udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig for borgeren og nedsætte behovet for antallet af plejeydelser i eget hjem. Side 4

5 Hurtig hjemtagelse af borgere efter endt behandling på hospitalerne, efterfulgt af en målrettet rehabiliterende indsats, som sikrer udskrivelse til eget hjem. Hurtig vurdering af borgerens funktionsniveau og udvidet sundhedstilstand, før iværksættelse af rehabiliterende indsatser. Det skal ske med en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, praktiserende læge og andre relevante sundhedspersoner. Reduktion i indlæggelser af borgere til hospitalerne, ved at borgere får mulighed for at få tidsbegrænset ophold på centeret. Der kan indledes en mere specialiseret indsats med involvering af egen læge og relevante sundhedspersoner mhp. generel sundhedsoptimering. Udredning og handling på pladserne i forbindelse med borgere der har gentagne indlæggelser pga. sociale problemer. De midlertidige pladser ønskes også fremadrettet set i tæt sammenhæng med bl.a. genoptræningspladserne og til en hvis grad med aflastningspladser for demente. Centerets organisering er tilrettelagt ud fra at kunne håndtere borgerforløb af stor kompleksitet og forskellig længde. Tilgangen til borgerne er en fælles indsats fra terapeuter og plejepersonaler. Det forudsættes, at medarbejdernes kompetencer udvikles og bliver sammenhængende med den rehabiliterende indsats, der iværksættes overfor borgere i eget hjem. Der skal være en synlig sammenhæng i den rehabiliterende indsats, som det udekørende rehabiliteringsteam udfører i borgerens eget hjem, og så på Plejecenter Lindehaven. Der bør ske en løbende inddragelse af plejepladser efter behov. Således at 2 pladser omdannes i 2013, 4 pladser i 2014, 6 pladser i 2015 og 8 pladser i Inddragelsen af plejepladser sker ved inddragelse af de plejepladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Der er i budgettet forudsat, at der skal sælges 38 plejepladser til andre kommuner, hvoraf 34 pladser er indregnet i budgettet fra 2012 i forbindelse med udbygning af Kirstinehaven og opførsel af nyt plejecenter i Måløv. Der er pt. 14 borgere fra andre kommuner, som står på ventelisten til en plejeplads i Ballerup Kommune T4: Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I den offentlige debat om fremtidens velfærd tales der ikke længere kun om behovet for at reformere men snarere om nødvendigheden af et fundamentalt redesign af fremtidens velfærd. En udviklingsstrategi for ældreområdet skal først og fremmest handle om at skabe grundlaget for et mere aktivt seniorliv, således at tidspunktet for plejebehov kan udskydes og i bedste fald helt udeblive. Det bliver nødvendigt, at alle borgere tager ansvar for deres seniorliv. Side 5

6 Det betyder, at der skal ske en involvering af borgerne på et tidligt tidspunkt i seniorlivet, hvor sundhed for den ældre skal være omdrejningspunktet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere på ældreområdet, hvor fokus er på sundhed, og forebyggelse skal være et væsentligt indsatsområde. Der skal i forbindelse med udmøntning af de fremtidige velfærdsydelser kunne vurderes ud fra flere parametre end f.eks. kun funktionstab. Muligheden for at se på de samlede ressourcer som borgeren har, f.eks. pårørende, og frivillige skal i højere grad kunne inddrages. Der skal ske en realistisk forventningsafstemning mellem borger og kommune i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis der er muligt. Vi får flere ældre med højere levealder og flere sidestillede sygdomme. Der er behov for at fortsætte værdidebatten omkring tilgangen til ydelser og understøttelse af de svageste borgere i forhold til sundhedstilbud og uligheden i sundheden. Der foreslås et udviklingsforløb med en bred borgerinddragelse til drøftelse og formulering af en strategi for fremtidens liv som ældre borger i Ballerup. Borgerinddragelsen skal både omfatte de forskellige grupper af aktuelt ældre borgere og borgere i øvrigt, som netop kan understøtte en anden tilgang til hvordan livet som ældre borger kan se ud i fremtiden. Tidspunktet for udviklingsforløbet vil skulle planlægges under hensyntagen til implementeringen af de øvrige temaers implementering og må således bero på det endelige budget Forslag S1: Køkken- og cafeområdet i Plejecentrene Kategori: Strukturelle ændringer Mulighed for nedlæggelse af flere køkkener i plejecentrene, hvorefter produktionen vil blive på Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. Der vil ved en større centralisering af produktionen, være behov for transport af madproduktionen til de andre plejececentre hvor opmærksomheden vil være i forhold til evt. varm produktion. Kørslen tænkes indarbejdet i forhold til servicefunktioner på producerende plejecentre. Det er et krav at borgerne på alle plejecentre fortsat oplever en høj kvalitet og en fornemmelse at madduft ved anretningen. Cafedriften kan tilrettelægges således at det primært er frivillige borgere og borgere med behov for støttet beskæftigelse, eller beskæftigelse på særlige vilkår, der er ansat til at drive cafeerne. Endelig kan muligheden for forpagtning af cafeerne undersøges. Der er et dilemma i forhold til lokale- og maskinanvendelse i etablerede køkkener på Kirstinehaven, Toftehaven, Egely og Lindehaven. Center Søndergårds køkkenfaciliteter tænkes fortsat anvendt, fx i forbindelse med forpagtning e.l. Side 6

7 Budgettet til køkken og cafe udgør 17,8 mio. kr., hvoraf 12,3 mio. kr. vedrører løn. Ca. 90 % af besparelsen vil ligge på løn. Besparelsen er beregnet således, at det kommunale plejekøkken kan konkurrere med det private marked. Ved den forslåede besparelse vil det kommunale plejekøkken få nedsat sit budget fra 137 kr. pr. borgere til 107 kr. til produktion af og levering af mad og drikke til alle 3 måltider + diverse. Der er ikke afsat budget til Café-delen, da den er indtægtsdækket. Det forventes, at produktionen kan overgå etapevis til Lundehaven og Rosenhaven i løbet af Der skal i 2013 og 2014 ske en investering til ændret køkkenfaciliteter og varmevogn. Forventet besparelse: S1: mindreudgift Forslag S2: Ændret indkøb af fødevarer til produktion Kategori: Egentlige servicereduktioner Mulighed for at Plejecentrene afviger fra den fastsatte økologiprocent, som ligger meget højt på plejecentrene. Mulighed for billigere indkøb. Efter der er gennemført en udlicitering får hjemmeboende borgere økologisk kost svarende til 30 %. At økologiprocenten i kosten til beboerne på plejecentrene reduceres, og der vil være mulighed for, at den bliver på niveau med de hjemmeboendes økologiprocent. Forslaget vil få betydning for kommunens deltagelse i Dogme 21 samarbejdet samt kravene til de øvrige sektorområders opfyldelse af økologiprocenter S2 mindreudgift Forslag S3: Nyt budget og beregningsmodel for ydelsespakker Kategori: Egentlige servicereduktioner og yderligere effektiviseringer Fra budget 2013 bliver det enkelte budget til plejecentrene beregnet på baggrund ydelsespakker. Ydelsespakkerne angiver de enkelte beboers behov for praktisk hjælp og personlig pleje og bliver løbende vurderet. Der forventes en effektivisering i forbindelse med, at der skabes en mere direkte sammenhæng mellem antal medarbejdere og det konkrete behov for praktisk hjælp og personlig pleje. Side 7

8 Besparelsen vil ske på personaledelen. Budget til ydelsespakker vil starte fra 1. januar 2013 og der vil i løbet af 2013 og 2014 ske en tilpasning af ydelsespakkerne S3 mindreudgift pakker S3 A: Mulighed for at indføre elektronisk planlægningsmodul, som i dag anvendes på hospitaler. Herved kan planlæggere, som er i plejecentre og hjemmeplejen, til en vis grad afskaffes S3 mindreudgift Planlægningsmodul og indkøring -200 I alt mindreudgift Forslag S4: Servicemedarbejdere i Plejecentre Kategori: Egentlige servicereduktioner og yderligere effektiviseringer Mulighed for at servicemedarbejdere på plejecentre reduceres og fremadrettet løser opgaver på tværs af Ballerup Kommunes institutioner. Der er dog problemstillingen omkring aflønningen, idet boligselskaberne betaler ca. 50 % af udgiften S4 mindreudgift Forslag S7: Områdeledelse af plejecentre Kategori: Strukturelle ændringer 2 plejecentre kunne have samme Plejecenterleder Besparelsen er dog relativ lille, og der er risiko for at kommende besparelser ikke kommer på plads grundet manglende fokus på den enkelte virksomhed. Det er besluttet at afprøve satellitledelse på Plejecenter Egely i forbindelse igangværende afklaring af Egelys fremtidige funktion. Der vil fra den 1.april 2012 være 1 plejecenterleder, der varetager driften af 2 institutioner. Der er et øget behov for stigende involvering af Plejecenterlederne i den fortsatte effektivisering af driften. For at dette kan lykkes, skal der ske en direkte oversættelse til mellemlederne. Side 8

9 Ved at reducere i Plejecenterledergruppen, er der en risiko for, at det forventede ledelsesmæssige overblik vil kunne svækkes i forhold til målopfyldelsen. Hermed påvirkes kvaliteten, som mellemlederne skal kunne levere i ledelsen af medarbejdere og tilgangen til borgerne. Der er løbende foretaget reduktioner i mellemledergruppen, grundet besparelser på området, og derfor er der få tilbage der varetager den daglige ledelse. Tidligere mellemledere er konverteret til stillinger der er borgernære S7 mindreudgift Serviceaftaler: Forslag S8: Falck abonnement Kategori: Yderligere effektivisering og strukturelle ændringer. Der er tegnet abonnement med Falck i forbindelse med at kunne rejse borgere op ved fald i eget hjem. Udover abonnement er der en udgift til Falck, når de aktiveres, svarende til ca ved 2 falckreddere. Ballerup kommunes sundhedsfaglige personaler kan varetage denne opgave. Nuværende er der ved at blive indkøbt mobile luftpuder i hjemmeplejen, som anvendes til dette formål. Der skal dog afsættes 2 personaler ved fald. Den videre økonomi kan undersøges. Yderligere effektivisering, strukturelle ændringer og eventuelt servicereduktioner S8 mindreudgift Forslag S9: Telefonkæde for hjemmeboende borgere Kategori: Yderligere effektivisering, strukturelle ændringer og eventuelt serviceændringer. Ordningen er for hjemmeboende borgere som har tryghed ved kædeopringning. Den administreres fra Plejecenter Kirstinehaven, hvor der er afsat ressourcer til at starte kæden samt sikre, at der undervejs ikke er huller. Ordningen kunne administreres af frivillige S9 mindreudgift Side 9

10 Forslag S10: Ydelser i Hjemmeplejen Kategori: Skærpelse af visitationskriterierne Personlig og praktisk hjælp Ved stramning af visitationskriterierne til ydelserne kan ydelserne rettes mod særligt udsatte borgere, som ikke har netværk, eller som har et begrænset funktionsniveau og borgere som er præget af alvorlig og kronisk sygdom. Alle visiterede ydelser der hører under praktiske opgaver betragtes som tidsbegrænset som udgangspunkt. I den tidsbegrænsede periode foretages en afklaring. For at give borgeren mulighed for at gøre brug af egne handlekompetencer vil der i samarbejde med fagfolk skabes mulighed for nye handlekompetencer, set i lyset af hvad der giver mening for den enkelte. For derved at give borgeren en meningsfuld dagligdag med øget indflydelse med mulighed for at mestre de daglige opgaver helt eller delvis. Fjerne muligheden for fleksibelhjælp som et tilbud i rengøringsydelsen - altså at borgeren kan vælge at bytte ydelser ud efter ønske. Dermed visiteres til de konkrete opgaver som borgeren ikke selv kan varetage. Det betyder; at hvis borgeren kan dele af ydelsen eksempelvis selv rengøre køleskab, tørre flader, men ikke vaske gulv og støvsuge så kan de ikke længere anmode om at få ombyttet opgaverne. Der lægges tidsbegrænsninger på andre enkelte ydelser, hvor de giver mening at revisitere efter kortere tid for at sikre at borgeren får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt ud fra deres handlekompetence. I forbindelse med disse ændringer kan indføres visiterede pakker i hjemmeplejen. Indførelsen af pakker for personlig og praktisk bistand vil øge fleksibiliteten hos borgeren som får en samlet ydelse i stedet for mange små. Leverandøren vil kunne tilrettelægge ydelserne så de leveres mere samlet, hvorved de korte besøg bortfalder. Det gør planlægningen for leverandøren mere simpelt. Servicereduktion for borgere som har ressourcer til at opretholde deres egen hverdag ud fra deres handlekompetencer. Såfremt disse borgerne ønsker en højere service, må de selv betale. Der skal i 2013 afsættes ressourcer og tid til visitatorer til ændring af serviceniveauet, hvilket medfører at der først fra 2014 kan indregnes en fuld effekt. Forslag til besparelse ramme til serviceforringelser: S10 mindreudgift Side 10

11 Forslag S11 : Pensioniststedet Parkhuset og Stedet flyttes til Solvej Kategori: Egentlige serviceforringelser og yderligere effektiviseringer. Der skal findes anden placering til Pensioniststedet Parkhuset og Stedet i forbindelse med, at grunden med pavillonbygningerne ved Parkskolen skal gøres klar til salg. Der er skal træffes beslutning om, at den fremtidige placering af tilbuddene skal være på Solvej. Nuværende har køkkenet i Parkhuset en produktion, der forventes nedlagt ved udflytningen. Ny placering på Solvej vil kunne have et modtagerkøkken hvor produktionen er henlagt til Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. I denne forbindelse vil der være en reduktion i køkkenpersonaler. Der vil blive analyseret i forhold til indretningen af Solvej i forhold til at kunne modtage målgruppen for Parkhuset og Stedet, samt hvad den fremtidige cafefunktion skal indeholde. Der er pt. tilknyttet personale på i alt 67 timer til køkkenet pr. uge. Ved en omlægning til modtagerkøkken vil der kunne spares en fuldtidsmedarbejder S Forslag S12: Tilskud til aktivitetscentre for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere Kategori: Egentlige serviceforringelser og yderligere effektiviseringer. Ballerup Kommune støtter 5 aktivitetscentre, som er møde- og væresteder for pensionister og efterlønsmodtagere. Den daglige drift af disse styres af frivillige brugere. Et af centrene har lokaler på plejecenter Rosenhaven og et yderligere vil fra august få lokaler på Center Søndergård. Af de resterende 3 centre bor to til leje og et i en kommunal bygning. Der er afsat et budget til området på kr. i 2013, hvoraf kr. er til ejendomsudgifter, herunder rengøring og kr. til øvrige aktiviteter. Der foreslås en drøftelse af den fremtidige organisering, målgrupper, indhold og omfang af tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, således at der sikres en sammenhængende løsning. Mulighed for at aktivitetscentrene placeres i mulige lokaler på plejecentre, der er geografisk tæt placeret i forhold til det enkelte aktivitetscenter. Af de to centre som bor til leje, vil Lundebjerg kunne flyttes uden større konsekvenser til en kommunal bygning. Hvis Hyggekrogen flyttes, vil få meget alvorlige konsekvenser for brugerne. Størsteparten af brugerne er meget svage og deres eneste mulighed for at deltage i noget socialt samvær, er ved at komme her. Side 11

12 Det kan kun lade sig gøre, fordi de bor meget tæt på centeret og fordi de frivillige på stedet følger de allersvageste frem og tilbage. Centret på Ærtedamsvej som bor i en kommunalbygning vil kunne flytte til et plejecenter, men der vil kun være en mindre besparelse. Såfremt Aktivitetscentret på Ærtedamsvej (kommunale bygninger) og Aktivitetscentret Lundebjerg (lejet lokaler) flytter til lokaler medio 2013 på lokale plejecentre og brugerne selv gør rent, vil der kunne spares følgende : S11 mindre udgifter, hvis bruger selv foretager rengøring og vedligehold Besparelse i husleje mv I alt Der skal i 2012 påregnes udgifter til istandsættelse ved opsigelse af lejemål. Forslag S13 : Borgerinformation De 4-årstider: Kategori: Egentlige servicereduktioner Afskaffelse af De 4-årstider, pensionist avisen, som sendes ud til alle pensionister 4 gange om året. Det vil være muligt at videregive konkrete borgerinformationer gennem andre medier, ex. Ballerup Bladet eller Kommunens hjemmeside. Det vurderes, at resterende indhold i pensionist avisen kan tåle at udgå. Derudover skal det bemærkes, at i forbindelse med besparelserne i budget 2007 hvor De 4-årstider blev nedlagt blev lavet en stor borgerundersøgelse. En af konklusionerne på denne undersøgelse var, at der ville gå mellem år, inden målgruppen for De 4-årstider ville være moden til at slippe bladet og modtage informationer fra andre kanaler. Det vil blive undersøgt, om der er helt eller delvis mulighed for finansiering, gennem annonceringer. Pensionister modtager ikke fremover De 4-årstider, pensionist avisen, men vil blive eksponeret gennem andre medier. Til annoncering vil der blive afsat kr S Side 12

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede Spareforslag 2016-2019 MSO - 7 Sektor: Forslagets betegnelse: 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede 7. Aktiviteter og specialiserede tilbud Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velfærdsteknologi på ældreområdet

Velfærdsteknologi på ældreområdet Velfærdsteknologi på ældreområdet Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Tirsdag d.12.maj Hotel Nyborg Strand Rikke Sølvsten Sørensen Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? Begrebet er første gang anvendt

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere