Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi"

Transkript

1 Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi

2 gelsen mod en 2020-lavenergistrategi er der behov for en mere nuanceret designprocess nergibesparelser sammentænkes med behovet for et godt termisk indeklima e dagslysforhold i et helhedsperspektiv arkitekturens rumlige og passive egenskaber af afgørende betydning publikation giver et bud på hvordan arkitekter kan sammentænke designprocessen venergistrategier for at opfylde 2020-lavenergiklassen re trin, som afspejler designprocessens bevægelse fra den generelle til den specifikke, kitekturens passive energibesparende egenskaber benyttes tidligt i designprocessen gier der minimerer primærenergiforbruget med 75 % Arkitektur og energi e, 2011 XXX-XXXX-X mod en 2020-lavenergistrategi

3 UHGHV Q\H EHUHJQLQJVY UNW M KYRU WLOVNXGGHW IUD SDVVLY VROYDUPH NXQQH LQGUHJQHV VWRUH JODVSDUWLHU EOHY QRUPHQ L VWRUW VHW DOOH E\JQLQJVW\SHU (IWHU ROLHNULVHQ YDU RSVWRUH JODVSDUWLHU EOHY QRUPHQ L VWRUW VHW DOOH E\JQLQJVW\SHU (IWHU ROLHNULVHQ YD IRU DW PLQLPHUH RSYDUPQLQJVEHKRYHW 6W UUH JODVSDUWLHU EOHY WLOODGW Sn JUXQG DI varmningsbehovet varmningsbehovet den allerstørste den allerstørste kategorikategori af nye bygningers af nye bygningers energiforbrug. energiforbrug Der nye typer lavenergiruder, uden at det gik ud over varmetabet. blev derfor blev stillet derforkrav stillet i bygningsreglementet krav i bygningsreglementet i 1977 om i 1977 en om bedre en varmeisolering bedre varmeisol 8GQ\WWHOVHQ DI SDVVLYH VROYDUPH PHG VWRUH DUHDOHU DI V\GYHQGWH ODYHQHUJLUXGHU af klimaskærmen klimaskærmen og en begrænsning ogmed en forskellige begrænsning af vinduesarealer af vinduesarealer for at reducere for at reducere transmistran blev symbolet på lavenergiarkitektur. Der af blev eksperimenteret sionstabet. sionstabet. Der blev Der også blev indført også en indført varmetabsramme en varmetabsramme som gav som mulighed gav mulighed for større for s DUNLWHNWRQLVNH O VQLQJHU IUD XRSYDUPHGH JODVWLOE\JQLQJHU WLO K MLVROHUHGH JODVSDUSol & Vind, 2020'ernes Beder, 1981 nger i nye bygningers energiforbrug siden 1970'ernes 1970'ernes varmebesparelser 2000'ernes energiramme lavenergis tier integreret i bygningskroppen. detteglasarealer ensidige, arkitektoniske fokus skabte glasarealer i velisolerede i velisolerede bygninger. bygninger. krisen var velfærdssamfundet i hurtig vækst. Men Denne veldokumenterede energi- og indeklimaproblemer i 1990'ernes lavenergisommange konsekvens af 1970'ernes Med yderligere stramninger i 1990'erme er en politisk o I 1990'erne I 1990'erne blev der blev yderligere der yderligere strammet strammet på varmeisolering, påder varmeisolering, og dermålsætning og introduceder introd PRGHUQLVPHQV DUNLWHNWRQLVNH LGHDOHU DI O\V RJ OXIW RJ arkitektur, og hvor enpå omfattende overophedning at beboerne måtte bruge oliekrise kom der fokus bygningers blevbetød nye bygningers opvarmningsbehov reducere energirammen med 7 Q L VWRUW VHW DOOH E\JQLQJVW\SHU (IWHU ROLHNULVHQ YDU RSUHGHV Q\H EHUHJQLQJVY UNW M KYRU WLOVNXGGHW IUD SDVVLY VROYDUPH NXQQH LQGUHJQHV UHGHV Q\H EHUHJQLQJVY UNW M KYRU WLOVNXGGHW IUD SDVVLY VROYDUPH NXQQH LQGUH eldrevne for at sikre et fornuftigt indeklima. energiforbrug. væsentligt reduceret. i forhold til 2006-niveauet. største kategori af nyekøling bygningers energiforbrug. Der armebesparelser: r? Primærenergiforbrug kwh/m2 Primærenergiforbrug kwh/m2 Primærenergiforbrug kwh/m2 IRU DW PLQLPHUH RSYDUPQLQJVEHKRYHW 6W UUH JODVSDUWLHU EOHY WLOODGW Sn JUXQG DI IRU DW PLQLPHUH RSYDUPQLQJVEHKRYHW 6W UUH JODVSDUWLHU EOHY WLOODGW Sn JUX ningsreglementet i 1977 om en bedre varmeisolering nye typer nye lavenergiruder, typer lavenergiruder, uden atuden det gik at det ud over gik ud varmetabet. over varmetabet. Hvad gik godt? Hvad gik galt? rænsning af250 vinduesarealer for at reducere transmis GQ\WWHOVHQ DI SDVVLYH VROYDUPH PHG VWRUH DUHDOHU DI V\GYHQGWH ODYHQHUJLUXGHU 8GQ\WWHOVHQ DI SDVVLYH VROYDUPH PHG VWRUH DUHDOHU DI V\GYHQGWH ODYHQHUJL dført en varmetabsramme som gav mulighed for større Arkitekters ekstreme udnyttelse Stramninger i varmeisolering blev symbolet blev symbolet på lavenergiarkitektur. på lavenergiarkitektur. Der blev Dereksperimenteret blev eksperimenteret med forskellige med forsk gninger. mellem 1970'erne og 1990'erne af passiv solvarme for at DUNLWHNWRQLVNH O VQLQJHU IUD XRSYDUPHGH JODVWLOE\JQLQJHU WLO K MLVROHUHGH JODVSDUDUNLWHNWRQLVNH O VQLQJHU IUD XRSYDUPHGH JODVWLOE\JQLQJHU WLO K MLVROHUHGH JOD ligere strammet på varmeisolering, der introducei et stort og fald minimere resulterede 200 opvarmningsbehov tier integreret tier integreret i bygningskroppen. i bygningskroppen. Men dette Men ensidige, dette ensidige, arkitektoniske arkitektoniske fokus skabte fokus sk M KYRU WLOVNXGGHW IUD SDVVLY VROYDUPH NXQQH LQGUHJQHV i nye bygningers gav veldokumenterede VEHKRYHW 6W UUH JODVSDUWLHU EOHY WLOODGW Sn JUXQG DI mange mange veldokumenterede veldokumenterede energi-energiog indeklimaproblemer og indeklimaproblemer i 1990'ernes i 1990'ernes lavenergilaven opvarmningsbehov problemer med overophedning en at det gik ud over varmetabet. arkitektur, arkitektur, og150 hvorog enhvor omfattende en omfattende overophedning overophedning betød at betød beboerne at beboerne måtte bruge måtte b OYDUPH PHG VWRUH DUHDOHU DI V\GYHQGWH ODYHQHUJLUXGHU eldrevne eldrevne køling for køling at sikre for atetsikre fornuftigt et fornuftigt indeklima. indeklima. Sols arkitektur. Der blev eksperimenteret med forskellige Apparat XRSYDUPHGH JODVWLOE\JQLQJHU WLO K MLVROHUHGH JODVSDUBelysnin Hvad Hvad gik 100 godt? gik godt? Hvad Hvad gik galt? gik galt? ensidige, arkitektoniske fokus skabte ppen. Men dette nergi- og indeklimaproblemer i 1990'ernes lavenergiteknik Teknik Stramninger Stramninger i varmeisolering i varmeisolering Arkitekters Arkitekters ekstreme ekstreme udnyttelse udnyttel ende overophedning betød at beboerne måtte bruge mellemmellem 1970'erne 1970'erne og 1990'erne og 1990'erne af passiv af passiv solvarme solvarme for at for at et fornuftigt indeklima. Overtemp./køling Overtem ring 0'erne resulterede resulterede i et stort i etfald stort fald minimere minimere opvarmningsbehov opvarmningsbehov Varmt brugsvand i nye bygningers i nye bygningers gav veldokumenterede gav veldokumenterede Varmt b Hvad gik galt? opvarmningsbehov opvarmningsbehov Opvarmning problemer problemer med med overophednin Opvarmning Opvarm udnyttelse 0 Arkitekters ekstreme 0 overophedning 0 af passiv solvarme for at minimere opvarmningsbehov På dette tidspunkt var opvarmning gav veldokumenterede det allerstørste kategori af nye bygningers problemer med overophedning energiforbrug, så det var den naturlige udgangspunkt for bygningsreglementets regulering af energiforbrug. Som konsekvens indføres en mere helhedsorienteret regulering af nye bygningers driftsenergiforbrug i bygningsreglementet i 2006, med baggrund i EU-lovgivning. Når energirammen skal reduce så stort omfang, er der behov f mere nuanceret designprocess energibesparelser afvejes i forh indeklimaet og dagslysforhold. Solsikkehaven, Vonsild, 1995 I 1977 indføres minimumskrav til varmeisolering og en begrænsning af Energirammen omfatter nu opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur/køling Der skal fokuseres på arkitektu rumlige og passive egenskabe 11

4 r rs 2000'ernes energiramme Med yderligere stramninger i 1990'erme blev nye bygningers opvarmningsbehov væsentligt reduceret. Primærenergiforbrug kwh/m Teknik Overtemp./køling Varmt brugsvand Opvarmning Som konsekvens indføres en mere helhedsorienteret regulering af nye bygningers driftsenergiforbrug i bygningsreglementet i 2006, med baggrund i EU-lovgivning. Energirammen omfatter nu opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur/køling 2020'ernes Energi lavenergistrategi til bygningsdrift: Der er en politisk målsætning om at reducere energirammen med 75 % i 2020 i forhold til 2006-niveauet. Primærenergiforbrug kwh/m Opvarmning Varmt brugsvand Overtemperatur/køling Teknik Primærenergifaktorer: El:!! 2,5 Varme:!1,0 Apparater/udstyr Belysning Lavenergiklasser: Teknik LE2010: - 25 % LE2015: - 50 % Opvarmning LE2020: - 75 % Overtemp./køling Varmt brugsvand Når energirammen skal reduceres i så stort omfang, er der behov for en mere nuanceret designprocess, hvor energibesparelser afvejes i forhold til indeklimaet og dagslysforhold. Der skal fokuseres på arkitekturens rumlige og passive egenskaber,

5 r rs Med et Med stort et kølebehov, stort kølebehov, mange mange indeliggende indeliggende rum og rum en og lavloftshøjde en lavloftshøjde er det er stort det s set umuligt set umuligt at udnytte at udnytte naturlig naturlig ventilation ventilation med natkøling med natkøling i dybe i bygninger, dybe bygninger, hvor man hvor m typisk typisk har brug har for brug en uforhindret en uforhindret krydsventilering. Man bliver Man bliver i stedet i stedet for tvunget for tvunge til H at bruge at bruge varierende varierende kombinationer af mekanisk af mekanisk ventilation ventilation og køling og køling for at for fjerne at fje overskudsvarmen. Med 2000'ernes lavenergiarkitektur energiramme 2020'ernes lavenergistrategi lave dan Med yderligere stramninger i 1990'erme Lavenergiarkitektur: Der er politisk målsætning en kritik en kritik om at i ny blev nye bygningers opvarmningsbehov Der er Der et reducere åbent er et åbent spørgsmål energirammen spørgsmål om arkitekter med om 75 arkitekter % har i 2020 lært har af lært fortidens af fortidens fejl. Arkitektoniske fejl. et s væsentligt reduceret. lavenergiløsninger i forhold til 2006-niveauet. bliver bliver genbrugt genbrugt uden stillingtagen uden stillingtagen de sidste til de sidste 30 års 30 forandringer års lave i bygningers i bygningers funktion funktion og energiforbrug, og og uden og uden stillingtagen stillingtagen om til disse om disse løsninger 250 stadigvæk stadigvæk 250 fungere fungere efter hensigt. efter hensigt. Pas Der er Der stadigvæk er stadigvæk en arkitektonisk en arkitektonisk tendens tendens til at fokusere til at fokusere på løsninger på løsninger som minimere nimere opvarmningsbehovet på bekostning på bekostning af andre af andre kategorier kategorier af energiforbrug, af vist som Pas ram 200 til trods til trods for 200 at for der at i 2006 der i 2006 blev indført blev indført en energiramme energiramme som omfattet som omfattet flere kategorier flere foku af energiforbrug, af inklusiv inklusiv sommerens sommerens overophedningsproblemer og kølebehov. og kølebeho I stor bevægelsen bevægelsen mod en mod 2020-lavenergistrategier er der er behov der behov for en for mere en mere nuanceret P 150 lavenergiarkitektur 150 som sammentænker som vinter- vinter- og sommerforhold. og et la Apparater/udstyr Det Har arkitekter Har arkitekter lært af lært af Hvad Hvad skal skal arkitektfaget nu? nu? solv Belysning ning fortidens fortidens fejl? fejl? Arkitekter Arkitekter skal droppe skal droppe med Teknik Teknik Til trods Til trods for veldokumenterede for den ekstreme den ekstreme udnyttelse udnyttelse I 50 Overtemp./kølingproblemer problemer 50 med overophedning med Overtemp./køling Uhensigtsmæssig af passive af passive solvarme passiv solvarme solvarme et v Komforthusene, Vejle, 2009 bala Varmt brugsvandi 1990'ernes i 1990'ernes lavenergiboliger, Varmt brugsvand Lavenergistrategier skal skal at s gentager gentager arkitekter arkitekter samme samme fejl fejl i stedet i stedet for sammentænke for 0 Opvarmning 0 Opvarmning kan i 2000'erne i 2000'erne vinter- vinter- og sommerforhold og D vise ben opv opv i de Primærenergiforbrug kwh/m 2 Som konsekvens indføres en mere helhedsorienteret regulering af nye bygningers driftsenergiforbrug i bygningsreglementet i 2006, med baggrund i EU-lovgivning. Energirammen omfatter nu opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur/køling Primærenergiforbrug kwh/m 2 Når energirammen skal reduceres i så stort omfang, er der behov for en mere nuanceret designprocess, hvor energibesparelser afvejes i forhold til indeklimaet og dagslysforhold. Der skal fokuseres på arkitekturens rumlige og passive egenskaber, 20

6 6RP JUXQGODJ IRU ODYHQHUJLNODVVHQ HU HQ DOWHUQDWLY WLOJDQJ DW VLNUH DW GLV 6RP JUXQGODJ IRU ODYHQHUJLNODVVHQ HU HQ DOWHUQDWLY WLOJDQJ DW VLNUH DW GLVVH problemer opstår: problemer ikkeikke opstår: 2020'ernes lavenergistrategi 3n GHQ pq VLGH VNDO JODVSDUWLHUV VW UUHOVH RJ IDFDGHQV XGIRUPQLQJ VLNUH DW RYH 3n GHQ pq VLGH VNDO JODVSDUWLHUV VW UUHOVH RJ IDFDGHQV XGIRUPQLQJ VLNUH DW RYHUophedning reduceres sommeren varmetabet minimeres vinteren. ophedning reduceres omom sommeren og og varmetabet minimeres omom vinteren. Der er en politisk målsætning om at 3n GHQ DQGHQ VLGH VNDO JODVSDUWLHUV VW UUHOVH RJ UXPPHWV JHRPHWUL VLNUH 3n GHQ DQGHQ VLGH VNDO JODVSDUWLHUV VW UUHOVH RJ UXPPHWV JHRPHWUL VLNUH HQ reducere energirammen med 75 % i 2020 tilstrækkelig dagslystilførsel vinteren mulighed naturlig ventilation me tilstrækkelig dagslystilførsel omom vinteren og og mulighed for for naturlig ventilation med i forhold til 2006-niveauet. natkøling sommeren. natkøling omom sommeren. Primærenergiforbrug kwh/m2 e v Mod 2020-lavenergistrategi Mod enen 2020-lavenergistrategi Denne balancegang kræver målrettet indats tidligt i designprocessen so Denne balancegang kræver en en målrettet indats tidligt i designprocessen som sætter fokus samspillet mellem varmetab, solindfald, opvarmning, overophe sætter fokus på på samspillet mellem varmetab, solindfald, opvarmning, overophedning dagslystilførsel. er behov mere nuanceret designprocess ning og og dagslystilførsel. DerDer er behov for for en en mere nuanceret designprocess for f lavenergiarkitektur, hvor energibesparelser sammentænkes med behovet lavenergiarkitektur, hvor energibesparelser sammentænkes med behovet for for et godt termisk indeklima gode dagslysforhold, er arkitekturens rumlige godt termisk indeklima og og gode dagslysforhold, og og herher er arkitekturens rumlige og passive egenskaber af afgørende betydning. passive egenskaber af afgørende betydning. Designprocessen kendetegnes bevægelse generelle til d Designprocessen kendetegnes vedved en en bevægelse fra fra denden generelle til den VSHFLÀNNH IUD UXPOLJH RJ IXQNWLRQHOOH GLVSRQHULQJHU WLO GHWDOMHUHGH EHUHJQLQJHU Apparater/udstyr VSHFLÀNNH IUD UXPOLJH RJ IXQNWLRQHOOH GLVSRQHULQJHU WLO GHWDOMHUHGH EHUHJQLQJHU RJ WHJQLQJHU /DYHQHUJLVWUDWHJLHU VNDO GHUIRU VDPPHQW QNHV PHG GHVLJQSURFHVV WHJQLQJHU /DYHQHUJLVWUDWHJLHU VNDO GHUIRU VDPPHQW QNHV PHG GHVLJQSURFHVVHQ Belysning YHG DW EUXJH VRP DIVSHMOHU GHQQH EHY JHOVH GHQ JHQHUHOOH WLO G YHG DW EUXJH ÀUH ÀUH WULQ WULQ VRP DIVSHMOHU GHQQH EHY JHOVH IUD IUD GHQ JHQHUHOOH WLO GHQ VSHFLÀNNH VSHFLÀNNH Teknik artier efter kontekstuelle behov g Overtemp./køling 50 SI UW DI 9(/8; L E\HQ 3UHVVEDXP XGHQ IRU :LHQ L VWULJ dhu WHJQHW DI GHQ XQJH VWULVJVNH WHJQHVWXH +HLQ 7UR\ Varmt brugsvand senergibygning i forhold til det samlede primærenergil apparater, udstyr og belysning. Opvarmning 0 VWHMO VN\JJHIXOGH VNUnQLQJ VRP YHQGHU PRG V\G VW 'H YH NDVWHU VN\JJHU Vn VROHQ IRUVYLQGHU IUD KLPOHQ WLGOLJW Når energirammen skal reduceres i vinterhalvdel. De kontekstuelle forhold betyder at huset så stort omfang, er der behov for en lasarealer for at sikre de ønskede dagslysforhold. mere nuanceret designprocess, hvor H WDJHU XGJDQJVSXQNW L QVNHW RP DW GUDJH IRUGHO DI GHQ energibesparelser afvejes i iforhold til og behovet for at sikre dagslysforhold de skyggefulde indeklimaet og dagslysforhold. YQW IRUGHOW PHG IRUVNHOOLJH RULHQWHULQJHU UXQGW RP KXVHW Sunlight House, Pressbaum, 2010 Sunlight House, Pressbaum, 2010 YLQGXHU L PLQGVW WR PHQ RIWH WUH IRUVNHOOLJH ÁDGHU EnGH, Der skal fokuseres på arkitekturens 'HW EHW\GHU DW GHU HU HQ PHJHW M YQ GDJVO\VIRUGHOLQJ L g rumlige og passive egenskaber, r en dagslysfaktor på minimum 2 %. Hvor ligger udfordringen? Hvor ligger udfordringen? Hvad løsningen? Hvad er er løsningen? Nye bygninger oplever både Nye bygninger oplever både et reduceret opvarmningsbehov et reduceret opvarmningsbehov et stort, uønsket varmetilskud og og et stort, uønsket varmetilskud Lavenergiarkitektur kræver Lavenergiarkitektur kræver mere nuanceret afvejning en en mere nuanceret afvejning af af energi, indeklima dagslys energi, indeklima og og dagslys ændrer varmebalancen DetDet ændrer varmebalancen skaber overophedning og og skaber overophedning et voksende behov køling og og et voksende behov forfor køling Lavenergistrategier skal Lavenergistrategier skal sammentænkes med sammentænkes med designprocessen designprocessen

7 Udnyt arkitekturens passive energibesparende egenskaber ved at integrere fire lavenergistrategier, Overblik trin for trin, tidligt i designprocessen for at opfylde 2020-lavenergiklassen: Dialog Hvad er målet Dialog Start dialog med bygherre, brugere og rådgivere Fastlæg rammer for 2020-lavenergistrategien Hvilke strategier kan der bruges Samarbejd på tværs Fastsæt energi- og indeklimakrav Inddrag brugere i lavenergistrategien Start dialog med bygherre, brugere og rådgivere Fastlæg rammer for 2020-lavenergistrategien Samarbejd på tværs Fastsæt energi- og indeklimakrav Inddrag brugere i lavenergistrategien Rum Rum Udnyt arkitekturens rumlige og passive egenskaber Udnyt arkitekturens rumlige og passive egenskaber Minimer energiforbruget og forbedr indeklimaet Minimer energiforbruget og forbedr indeklimaet Proportioner rum for lys og luft Udnyt slanke bygningsformer Udform glaspartier ud fra dagslyskrav Fordel glaspartier jævnt masse og zonedel væk fra solen Proportioner rum for lys og luft Udnyt slanke bygningsformer Udform glaspartier ud fra dagslyskrav Fordel glaspartier jævnt og zonedel væk fra solen Materialer Materialer Udnyt valget af materialer og byggeskik Udnyt valget af materialer og byggeskik Minimer energiforbruget med passive løsninger Minimer energiforbruget med passive løsninger Undgå behov for høj termisk masse Afvej klimaskærmens isoleringskrav Udvikl en robust lavenergibyggeskik Undgå behov for høj termisk Afvej klimaskærmens isoleringskrav Udvikl en robust lavenergibyggeskik Teknologi Teknologi Rationaliser brug af aktive energiteknologier Rationaliser brug af aktive energiteknologier Producer lokalt med vedvarende energikilder Producer lokalt med vedvarende energikilder Minimer og grader behov for aktive energiteknologier Giv installationer plads som strukturerende element Minimer det adfærdsbestemte elforbrug Minimer og grader behov for aktive energiteknologier Giv installationer plads som strukturerende element Minimer det adfærdsbestemte elforbrug Hvor meget kan der spares Bygningens energiramme i forhold til 2006-niveauet -25% 25 % kumulativ -50% reduktion i forhold til energirammen 50 % kumulativ reduktion i forhold til energirammen -75% 75 % kumulativ reduktion i forhold til energirammen

8 Dialog Start en dialog med bygherren, brugere og rådgivere for at fastlægge rammer for 2020-lavenergistrategien

9 rbejd Samarbejd på tværspå tværs Behov for mere dialog tidligt i mod 2020-lavenergiklassen kræver en mere omfattende dialog tidligt essen, fordi energikravene er mere komplekse, og fordi forkerte forudan have designprocessen: negative konsekvenser på energi- og indeklimaforhold. - Energikrav er mere komplekse - Forkerte forudsætninger har negative jd med bygherren tses på en tidlig dialog med bygherren for at aftale faste rammer for rgistrategien. De overordnede visioner og krav til bygningens funktion, økonomi skal konsekvenser nu sammentænkes med strengere energi- og indeklimaen vekselvirkning der er i mellem disse parametre. emne er også hvordan brugerhensyn kan inddrages i lavenergibygi forhold Samarbejde til designprocessen, med og bygherren: dels i forhold til hvordan bygningen og bruges. Det skal sikre at velkendte problemer med brugeradfærd. - Overordnede visioner for byggeriet - Krav til funktion, kontekst og økonomi jd med ingeniøren t med ingeniøren bliver kritisk i bevægelsen mod 2020-lavenergiklasr er behov - Sammentænkning for større vekselvirkning med i designprocessen. energi- og Ingeniører i de hurtige, iterative forløb som karakteriserer arkitektens skitsearbejde nprocessen, indeklimakrav i stedet for blot at dimensionere de tekniske installationer. skal arkitekter udvikle en større teknisk forståelse for hvordan fremtirgibygninger fungerer energi- og indeklimamæssigt. re et Samarbejde behov for at foretage med mere ingeniøren: omfattende energi- og indeklimabeed en gradering, hvor beregningens kompleksitet og præcision svarer r i de -tidlige Mere eller sene omfattende faser af designprocessen. energi- og Der er behov for: indeklimaberegninger gningsværktøj som arkitekter kan benytte for at give hurtige, iterative over bygningers energi- og indeklimaforhold på det overordnede au tidligt - i Beregningsværktøj designprocessen. som arkitekter kan samarbejde brug mellem tidligt arkitekt i designprocessen og ingeniør, så der kan foretages komarametriske designsimuleringer på detaljeniveauet for at optimere g indeklimaforhold senere i designprocessen. Arkitektens helhedsfokus tidligt i designprocessen Lette iterative vurderinger på det overordnede formniveau Mellemberegninger som balancerer helhed og detalje Ingeniørens detaljefokus senere i designprocessen Tunge parametriske simuleringer på detaljeniveauet Gradering af energiberegningsværktøj i forhold til designprocessen

10

11 Inddrag brugere i lavenergistrategien Dilemma tilknyttet hvordan man tilgodeser legitime krav om brugerinddragelse med krav om automatisk styring i lavenergibygninger: - Omfattende automatisk styring i lavenergibygninger (som tit ikke fungerer) - Større tilfredshed når brugere selv kan regulere deres omgivelser for at styre komfortforholdene agelse som lavenergistrategi Arkitekturen skal danne en ramme så brugere selv kan skabe en tilfredsstillende indeklima inden for en overordnede styring ntegreret børneinstitution i Hørsholm Kommune som er udviklet i et erskab mellem kommunen, VKR Holding A/S og Lions Børnehuse. opført i 2010/11 og er tegnet af Christensen & Co Arkitekter, med dgivende ingeniør. Den er en plusenergibygning i forhold til det samrgiforbrug inklusiv elforbrug til apparater, udstyr og belysning. af designprocessen blev det besluttet af stille særlige krav til de forhold samt til hvordan brugerne selv kan regulere deres omgit dels Brugere for at undgå skal de efterhånden opfattes velkendte som aktive indeklimaproblemer inger, og dels fordi der er behov for et godt og sundt indeklima i deltagere er for at styrke trivslen og indlæringsevnen samt nedsætte risikoen blandt de ansatte og børnene. tyring i alle rum optimerer temperaturen, CO 2 -indholdet og dagsert rum i forhold til komfortkravene og udeklimaet. Systemet styrer ovenlysvinduer samt de tekniske installationer, og i hvert rum har ulighed for at selv regulere deres omgivelser med en overstyring af e regulering. Vinduerne og ovenlysvinduerne er strategisk placeret orientering for at sikre et varierende dagslysindfald og udnyttelsen ilation med natkøling. e data om husets energi- og indeklimaforhold præsenteres på en tæt ved indgangen, så alle brugere kan følge med.

12 Rum Udnyt arkitekturens rumlige og passive egenskaber for at minimere energiforbruget og forbedre indeklimaet

13 Proportioner rum og bygninger for lys og luft - Udnyt dagslys og minimer elforbrug til belysning - Udnyt naturlig ventilation med nat køling og minimer kølebehov Forstå de kontekstuelle omgivelser: - Bymæssige begrænsninger Udform Green Lighthouse: rum med beskeden dybde og stor Slank bygningsform loftshøjde: rundt om et atrium - Rumdybde svarende til 2 x vinduets højde over gulvet som omfatter opvarmning, varmt brugsvand, køling, teknik og belysning. - Fastsæt glasarealer i forhold til dagslysbehov Green Lighthouse samler administration, mødelokaler og studievejledning for Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Det blev opført i 2009 og er tegnet af Christensen & Co Arkitekter, med COWI som rådgivende ingeniør. Huset er energineutralt i forhold til bygningsreglementets krav, med en energiramme Det runde hus består af en slank bygningskrop, som varierer mellem 4 til 8 m i dybden, og som omslutter et åbent, rundt atrium. Med en loftshøjde på ca. 3 m har alle rum en beskeden rumdybde i forhold til den store loftshøjde, og det giver en ensartet dagslysfordeling over stort set hele etagearealet. Sammensætningen af den slanke bygningskrop rundt omkring det runde atrium betyder at der skabes en let og velbelyst bygningsform som også har en kompakte volumen med et lavt varmetab. Atriet bruges til den naturlige ventilering af bygningen et indemiljø med et så højt og jævnt fordelt dagslysniveau, selv om vinduernes glasareal svarer til kun 18 % af facadearealet, og atriets glasareal svarer til kun 28 % af atriets tagareal. Resultatet er et meget lavt behov for kunstig belysning, og elforbruget til belysning er reduceret yderligere med dagslysstyringen af et LED- Udnyt slanke bygningsformer: - Bygningsformer som maksimerer dagslysudnyttelse - Atriumbygninger for dagslystilgang og belysningsanlæg. varmebesparelser i sommerhalvåret. Vinduerne er jævnt fordelt rundt omkring bygningen, og alle arbejdspladser har en dagslysfaktor på minimum 3 %. Det er bemærkelsesværdigt at der kan skabes

14 Fordel glaspartier jævnt og zonedel væk fra solen - Begræns overophedning og reducer kølebehovet I større bygningstyper: - Mange brugere og store varmeafgivelser - Orienter glaspartier væk fra solen - Giver bedre funktionalitet I boliger: - Jævnt brugsmønster - Jævn fordeling af glaspartier Paradoks: - Bygninger med begrænsede glasarealer mod syd og jævnt fordelte glaspartier kan bedre udnytte passiv solvarme Wien i uden Østrig. overophedning ue Hein-Troy

15 Materialer Udnyt valget af materialer og byggeskik for at minimere energiforbruget med passive løsninger

16 høj termisk masse Undgå behov for høj termisk masse blevet Små brugt energibesparelser til at stabilisere fra termisk det termiske masse: ens opvarmningsbehov og sommerens køevel af lette bygningsdele med lav termisk - Vinterens varmebesparelser begrænset på grund af højisolering de bygningsdele, - Kun fungerer fordi om sommeren det giver en med hurtigere gge på naturlig grund ventilation af krav om med fleksibilitet, nat kølingog der d af akustiske krav. Højisolerede bygninger onstruktioner Mange nye for bygninger at minimere har mange tykkelsen lette og altså bygningsdele et stort modsætningsforhold mellem nvendes i nybyggeriet og ønsket om en høj Udnyt alternativ strategi: limaet og minimere energiforbruget. viser - Opfat en behovet høj varmekapacitet for høj termisk kun masse har en m vinteren. som designmæssig Lavenergibygninger fejl er så veler er - så Brug langsomme arkitekturens reagerende passive egenskaber at varmen liver ventileret at undgå bort. overophedning e af -en Udnyt høj varmekapacitet den termiske masse kun finde der er sted til når ed natkøling rådighed som med kan naturlig fjerne ventilation den oplagrede med udeluft nat om køling natten. Hvis de tunge materialer det termiske indeklima blive opfattet som isk masse kan faktisk være problematisk i Arkitekturens rumlige egenskaber fjerner

17 Afvej klimaskærmens isoleringskrav Isoleringsniveauet kan yderligere strammes, men der kan være negative konsekvenser: - Tykke, højisolerede facader forværrer forhold mellem brutto/nettoetagearealer, og det giver reduceret funktionalitet - Højisolering med dybe lysninger giver væsentlig mindre dagslystilgang - Fordobling af tykkelsen giver kun en halvering af varmetabet, så besparelsen bliver forholdsvis mindre n: f klimaskærmens isoleringskrav r en boligbebyggelse opført af Boligforeningen Ringgården i Lystrup er tegnet af Herzog + Partner Architekten, med Viggo Madsen som sene er opført til en standard svarende til 2015-lavenergiklassen, amme som omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overophedning kle geometri og de gentagne sammensatte elementer er Lærketur tilpasset den præfabrikerede produktionsmetode som er blevet fabrik i Tyskland. Fabriksfremstillingen har sikret en høj byggeteked præcise konstruktioner og dermed eliminering af kuldebroer og n effektive Klimaskærmens byggeproces har været isoleringskrav med til at minimere skal byggetiden en og afvejes sikre en fornuftig i forhold økonomi. til pladskrav, funktion og ført i en let, højisoleret konstruktion med bærende I-bjælker af træ og, som andre minimerer energirelaterede kuldebroer og isoleringstykkelsen. faktorer Ydervæggene i på 0,10 W/m 2 K, mens taget har en U-værdi på 0,07 W/m 2 K. d slanke profiler giver et meget lavt varmetab kombineret med et dfald, Behov og med 3-lags for nye ruder klimaskærmsløsninger har vinduerne en U-værdi på 0,66 med W/ gså gjort bedre en stor isoleringsevne indsats for at minimere samt varmetabet mindre rundt plads- omkring sker ved at rykke vinduerne tilbage fra facaden og længere ind i ved at og fokusere ressourceforbrug på detaljerne for vinduernes fastgørelse og afsluten.

18 Teknologi Rationaliser brug af aktive energiteknologier og producer lokalt med vedvarende energikilder

19 logier Minimer og grader behov for aktive energiteknologier 2020-lavenergiklassen og nulenergibygninger kræver en omfattenede teknologiudnyttelse Som udgangspunkt fokuserer på de passive løsninger for at minimere behov for de tekniske installationer lexhouse i 2009 som et demonstrationsprojekt usene er tegnet af Henning Larsen Architects, iør. De er energineutralt i forhold til det samlede brug til apparater, belysning og husets elbil. samspillet mellem brugerne og aktive energirbruget og det overordnede energisystem. Der r blevet prioriteret: Arkitekter har brug for en overordnede forståelse af hvordan disse installationer skal graderes som et system: - Energibesparende installationer som minimerer el- og varmeforbrug - Styring og regulering: CTS-systemer til moderering af brugerbehov, energiforbrug og energiforsyning - Energiforsyning: Balancering af el- og varmeforsyning fra nettet samt vedvarenede energi fra individuelt og fælles anlæg teknologier: Der er fokuseret på alle teknologibruget, dvs. anlæg til varme, ventilation, varmt pparater og -udstyr. energi: Der er fokuseret på bygningsintegreret a solceller og solfangere, brændselscellebaseret vtemperatur fjernvarme for at sikre energineuaf de mange energibesparende teknologier og uges en intelligent styring af alle installationer for ed energiproduktionen. Samtidigt er der udviklet nliggøre energiforbrug, energiproduktion og inne og opfordrer til en aktiv brugerinddragelse.

20 Giv installationer plads som strukturerende element Der kommer flere installationer i lavenergibygninger, og der skal skabes plads til dem: - Fastlæg placering af alle føringsveje - Overdimensioner føringsvejene så der er plads til udvidelse og fornyelse - Design føringsveje som er tilgængelige for vedligeholdelse Oskar von Miller Forum: Installationer som strukturerende element Et voksende teknologi indhold, Det især med bygningsintegrerede VE-anlæg, fordrer æstetiske overvejelse: - Skal installationer blive synlige? - Eller skal det hele pakkes væk i gips?

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere