Markedsudvikling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudvikling 2013"

Transkript

1 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1

2 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter Sammenfatning Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 Udvalgte nøgletal... 6 Basisindtjening... 6 Kapitaloverdækning Risici...11 Rentetilpasningslån. 11 Afdragsfrihed 14 Supplerende sikkerhedsstillelse 14 Refinansieringsloven Om statistikken Appendiks...18 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 2

3 Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter 1. Sammenfatning Realkreditinstitutternes resultat før skat i 2013 viser et fald til 8,2 mia. kr. mod 9,0 mia. kr. i Faldet kan især henhøres til en negativ udvikling i nettogebyrindtægterne og til øgede nedskrivninger, mens nettorenteindtægterne er steget. Nettogebyrindtægterne er således faldet fra -1,6 mia. kr. i 2012 til -2,4 mia. kr. i Udviklingen kan henføres til et fald i realkreditinstitutternes gebyr- og provisionsindtægter på grund af en lavere refinansieringsaktivitet i Samtidig er nedskrivningerne steget med 22,7 pct. fra et niveau på 3,9 mia. kr. i 2012 til 4,8 mia. kr. i Endelig er nettorenteindtægterne steget fra 20,3 mia. kr. i 2012 til 21,0 mia. kr. i 2013 primært som følge af forhøjede bidragssatser. Realkreditlån med afdragsfrihed udviser et begrænset fald fra 54,5 pct. af det samlede udlån i 2012 til 54,2 pct. i 2013, men er således fortsat den dominerende lånetype. Ud af den samlede mængde af afdragsfrie lån er 78 pct. med rentetilpasning. Omkring 65 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån er rentetilpasningslån, mens yderligere 8 pct. er variabelt forrentede lån med renteloft. De senere års tendens til at flere vælger variabelt forrentede lån med en længere rentebinding er fortsat i 2013, flertallet svarende til 65 pct. af de variabelt forrentede lån er dog fortsat med en løbetid op til og med 1 år. Ved udgangen af 2013 havde realkreditinstitutter med en SDO/SDRO godkendelse stillet lovpligtig supplerende sikkerhed på 132 mia. kr. Hertil kommer 130 mia. kr. i yderligere supplerende sikkerhed. 1. april 2014 trådte første del af refinansieringsloven i kraft. Loven regulerer den situation, hvor en refinansieringsauktion fejler, eller hvor auktionen medfører rentestigninger på mere end 5 procent point fra seneste refinansiering. Ved en fejlslagen auktion bliver obligationerne forlænget med 12 måneder ad gangen, indtil der igen er aftagere. Ved en rentestigning forlænges obligationerne ligeledes i 12 måneder, og renten fastsættes som den effektive rente ved den seneste refinansiering tillagt 5 procent point. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 3

4 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber Realkreditinstitutterne fik i 2013 et positivt nettoresultat efter skat på 6,4 mia. kr. svarende til et fald på 8,2 pct. i forhold til 2012, jf. tabel 1. Faldet kan hovedsageligt henføres til en stigning i nedskrivningerne på 22,7 pct. samt faldende netto gebyrindtægter, mens nettorenteindtægterne er steget. Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,1% 3,5% Udbytte af aktier mv ,8% 108,7% Netto gebyrindtægter ,3% -45,1% Netto rente- og gebyrindtægter ,0% 0,5% Kursreguleringer ,9% Udgifter til personale og adm ,1% 3,0% Nedskrivninger på udlån m.v ,1% 22,7% Resultat af kapitalandele ,5% Resultat før skat ,9% -9,0% Skat ,0% -12,0% Årets resultat ,2% -8,2% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Ændring ,1% 5,4% Udlån ,7% 0,1% Obligationer ,4% 10,1% Aktier m.v ,5% -7,0% Gæld til kreditinstitutter ,3% 1,4% Udstedte obligationer ,3% 2,1% Efterstillede kapitalindskud ,7% -12,8% Egenkapital ,0% 2,8% Balance ,5% 1,5% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet De samlede netto renteindtægter er steget 3,5 pct. fra 20,3 mia. kr. i 2012 til 21,0 mia. kr. i Stigningen kan henføres til en forøgelse af bidragsindtægterne på 15 pct., mens øvrige renteindtægter er faldet. Udviklingen svarer dermed til tidligere år, hvor stigende bidragsindtægter er blevet modsvaret af et fald i de øvrige renteindtægter. De samlede nettorenteindtægter i procent af udlånet er i 2013 på samme niveau som i 2009, jf. figur 1. Realkreditinstitutterne er netto provisionsafgivere, da kunderne oftest optager realkreditlån gennem pengeinstitutterne, som foretager en vis administration for realkreditinstituttet. Realkreditinstitutterne havde i 2013 nettogebyrudgifter på 2,4 mia. kr. mod 1,6 mia. kr. i Stigningen kan henføres til, at gebyr- og provisionsindtægterne er faldet, mens omkostningerne ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Stigningen afspejler samtidig en lavere refinansieringsaktivitet i 2013 end i Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 4

5 Samlet steg netto rente- og gebyrindtægter med 0,5 pct. i 2013 i forhold til 2012, en stigning der er drevet af, at netto renteindtægterne og udbytte af aktier er steget lidt mere end nettogebyrudgifterne. Kursreguleringer udgør et tab på 0,6 mia. kr. mod et tab på 1,0 mia. kr. forrige år. Forbedringen kan bl.a. henføres til kursgevinster på obligationsbeholdningerne. Figur 1: Udviklingen i netto renteindtægter samt bidragsindtægter Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Resultat af kapitalandele (dvs. datterselskaber og kapitalinteresser) steg med 2,5 pct. fra 0,67 mia. kr. i 2012 til 0,69 mia. kr. i Stigningen kan især tilskrives et enkelt realkreditinstitut, hvor resultatet af kapitalandele er en betydelig andel af sektorens resultat. Realkreditinstitutternes samlede balance udgjorde mia. kr. ultimo 2013 svarende til en vækst på 1,5 pct. sammenlignet med året før. Egenkapitalen steg 2,8 pct. fra et niveau på 158 mia. kr. i 2012 til 163 mia. kr. ultimo Nedskrivningerne var i 2013 på 4,8 mia. kr. svarende til en stigning på 22,7 pct. eller 0,9 mia. kr. i forhold til Årets nedskrivningsprocent er på 0,18 pct. af det samlede udlån mod 0,15 pct. i 2012, jf. figur 2. Stigningen i nedskrivninger kan især henføres til et enkelt institut, der i 2013 har øget sine gruppevise nedskrivninger. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 5

6 Figur 2: Realkreditinstitutternes nedskrivningsprocent, Kilde: Årsrapporter og indberetninger til Finanstilsynet. Udvalgte nøgletal Solvens- og kernekapitalprocenterne er begge steget med 0,2 procent point fra ultimo 2012 til ultimo 2013, jf. tabel 2. Dette skyldes primært en stigning i kapitalgrundlaget og i kernekapitalen efter fradrag. Tabel 2: Udvalgte nøgletal Pct Indtjening pr. omkostningskrone 1,67 2,17 1,55 1,94 1,76 Egenkapitalforrentning før skat 5,16 6,69 3,25 5,84 5,09 Solvensprocent 20,37 19,95 18,87 19,36 19,55 Kernekapitalprocent 19,80 19,59 18,52 18,92 19,13 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone (dvs. antal tjente kroner for hver krone, der er brugt) er faldet fra 1,94 kr. i 2012 til 1,76 kr. i Egenkapitalforrentning før skat (dvs. resultatet før skat i forhold til egenkapitalen) er tilsvarende faldet fra et niveau på 5,8 pct. i 2012 til et lavere niveau i 2013 på 5,1 pct. Faldet skyldes, at årets resultat er lavere end det foregående år. Basisindtjening Basisindtjeningen er realkreditinstitutternes resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. Basisindtjeningen skal gerne kunne dække de forventede tab på udlånsvirksomheden, således at det kun er større uventede tab, der skal absorberes af egenkapitalen. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 6

7 Realkreditinstitutter er generelt kendetegnet ved at have en lavere basisindtjening i forhold til udlån end pengeinstitutter. Dette skal ses i lyset af, at kredittab i realkreditinstitutter historisk er lavere end kredittab i pengeinstitutter, f.eks. har nedskrivningerne i realkreditinstitutterne over de sidste 20 år ligget med et simpelt gennemsnit på 0,07 pct. af det samlede udlån mod et 20 årigt gennemsnit på 0,7 pct. i pengeinstitutterne. Figur 3 viser et simpelt gennemsnit af realkreditinstitutternes basisindtjening over de sidste 20 år målt i forhold til udlånet. Basisindtjeningen i forhold til udlån var faldende gennem 90 erne, for at finde et mere stabilt niveau omkring 0,4-0,5 pct. i starten af 2000 (LR Realkredit fraregnet). I 2013 er realkreditinstitutternes basisindtjening i forhold til udlån steget til 0,52 pct. mod 0,49 pct. i Figur 3: Basisindtjeningen ift. udlån, Anm: Basisindtjeningen indeholder alle resultatposter bortset fra nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. LR Realkredit lå i 90 erne med en meget høj basisindtjening ift. udlån og er ikke medregnet i gennemsnittet. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Coverage ratio Coverage ratio er et mål for omfanget af nedskrivninger på de dårlige lån. Nøgletallet beregnes som de samlede akkumulerede nedskrivninger (på individuelt vurderede udlån) sat i forhold til den del af udlånsporteføljen, hvorpå der er foretaget nedskrivninger. Jo større coverage ratio des større dækning i form af nedskrivninger på de dårlige lån. Realkreditinstitutterne har ultimo 2013 en coverage ratio på 18,5 pct. mod 20,7 pct. ved udgangen af forrige år, jf. figur 4. Faldet skyldes, at omfanget af udlån, hvorpå der er taget nedskrivninger, er steget mere end selve nedskrivningerne. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 7

8 Figur 4: Coverage ratio for realkreditinstitutterne Anm: Niveauskiftet i coverage ratio i 2008 kan henføres til, at volumen af nedskrivningseksponeringer blev øget markant i løbet af Kilde: Finanstilsynet Derimod er omfanget af restancer (dvs. låneydelser der ikke er betalt rettidigt) faldet fra 0,30 pct. af de samlede terminsydelser i 2012 til 0,26 pct. i 2013, jf. figur 5. Når omfanget af udlån, hvorpå der er nedskrevet, stiger, mens omfanget af restancer falder, skal det ses i lyset af, at der også foretages nedskrivninger på lån, som ikke har aktuelle restancer. Figur 5: Udviklingen i realkreditinstitutternes restancer i forhold til terminsydelsen Anm: Restancen opgøres som summen af restancerne i 3½ måneder, 6½ måneder og 12½ måneder. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 8

9 Kapitaloverdækning Realkreditinstitutternes modstandskraft over for kredittab kan måles i forhold til kapitalens overdækning. Overdækningen måles som forskellen mellem institutternes kapitalgrundlag 1 og deres kapitalbehov (solvensbehovet), begge sat ift. den samlede risikoeksponering. Ved udgangen af 2013 havde realkreditinstitutterne en gennemsnitlig overdækning på 11,6 procent point i forhold til minimumskapitalkravet på 8,0 pct. af de risikovægtede aktiver og en overdækning på 9,2 procent point i forhold til institutternes solvensbehov, jf. tabel 3. Dette er en stigning i forhold til 8 pct. kravet, mens en faldende overdækning i forhold til solvensbehovet skyldes en generel stigning i realkreditinstitutternes solvensbehov. Tabel 3: Kapitaloverdækning Pct. point Kapitaloverdækning ift. 8 pct. kravet 12,4 12,0 10,9 11,4 11,6 Kapitaloverdækning ift. solvensbehovet 9,6 9,7 8,7 9,8 9,2 Overdækning ift. udlån og garantier (pct.) 3,1 3,2 3,0 3,2 3,0 Anm: Kapitaloverdækningen er beregnet som et vægtet gennemsnit. Overdækning ift. udlån og garantier (før nedskrivninger) er overdækningen ift. institutternes solvensbehov. Kilde: Finanstilsynet Ved udgangen af 2013 kunne realkreditinstitutterne tåle at tabe 3,0 pct. af deres udlån og garantier, før kapitaloverdækningen i forhold til solvensbehovet er gået tabt. Realkreditinstitutternes kapitaloverdækning kan måles på flere måder, og med indførelsen af den nye regulering CRR/CRD IV er der kommet nye krav til kapitalniveau og kapitalsammensætning. Minimumskapitalkravet til den egentlige kernekapital bliver med de nye regler 4,5 pct. af den samlede risikoeksponering. Op til minimumskapitalkravet på 8 pct. af den samlede risikoeksponering kan der fyldes op med såvel hybrid kernekapital og supplerende lånekapital. 2 Hertil lægges det individuelle solvensbehov (søjle II tillæg), der som udgangspunkt også vil skulle opfyldes med egentlig kernekapital. Derudover kommer der krav til den egentlige kernekapital i form af en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 pct. fuldt indfaset og en SIFI-buffer i intervallet 1-3 pct. fuldt indfases. De danske realkreditinstitutter er generelt kendetegnet ved relativt høje niveauer af egentlig kernekapital, jf. figur 6, mens de i mindre grad har øvrige kapitalelementer. Samtlige realkreditinstitutter har i 2013 egentlig kernekapital nok til at kunne opfylde minimumskapitalkravet på 4,5 pct., en kapitalbevaringsbufferen på 2,5 pct. samt opfylde søjle II tillægget med egentlig kernekapital. 1 Realkreditinstitutternes kapitalgrundlag består af egentlige kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kernekapital. 2 For nærmere information om de nye kapitalkrav se markedsudviklingsartiklen for realkreditinstitutter i Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 9

10 Figur 6: Egentlig kernekapital ift. risikovægtede aktiver fordelt på realkreditinstitutter, ultimo 2013 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 10

11 3. Risici De senere års udvikling på realkreditområdet og i økonomien generelt stiller fortsat institutterne over for en række udfordringer. Dels realkreditinstitutternes store beholdning af rentetilpasningslån, hvilket medfører en øget kreditrisiko relateret til rentestigninger. Dels kan kravet om supplerende sikkerhedsstillelse på baggrund af SDO-lovgivningen stille større krav til fremskaffelse af midler til brug for supplerende sikkerhedsstillelse, især i perioder med faldende ejendomspriser. Endelig er afhængigheden, størrelsen og hyppigheden af refinansieringsauktioner en potentiel risiko, når større mængder af refinansieringsobligationer skal sælges. En udbredelse af refinansieringstidspunkterne til en mere jævn fordeling henover året vil gøre realkreditsystemet mere robust og stabilt i forhold til, at der skulle opstå problemer med refinansieringen i eksempelvis en periode med finansielle vanskeligheder. Refinansieringsloven skaber klarhed over den situation, hvor refinansieringsauktionen fejler, eller hvor der siden seneste auktion har været en markart stigning i renten. Refinansieringsloven vil blive fulgt op af yderligere tiltag som en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, der kan medvirke til, at institutterne ikke havner i en situation, hvor refinansieringsloven bliver nødvendig. Rentetilpasningslån Rentetilpasningslånene blev introduceret i Lånenes kendetegn er, at renten på lånet tilpasses jævnligt ved, at obligationerne bag lånet erstattes af nye obligationer ved refinansieringsauktionerne 3. Det vil sige, at renten på de nye obligationer fastsætter renten i perioden frem til næste refinansieringsauktion. Denne rentetilpasning kan ske med forskellige tidsintervaller, f.eks. 1, 3, 5 eller 10 års mellemrum. Den umiddelbare økonomiske fordel for låntagere ved at vælge rentetilpasningslån er, at renten typisk er lavere end renten på fastforrentet lån. På grund af den lave korte rente siden ultimo 2008, jf. figur 7, har mange låntagere valgt rentetilpasningslån frem for et fastforrentet lån. Omvendt kender låntagere så ikke lånets fremtidige ydelse, idet renten kan ændre sig, når lånet skal refinansieres med de aftalte mellemrum. Låntagere, som ikke er tilstrækkeligt økonomisk robuste, vil derfor kunne få vanskeligheder med at tilbagebetale den nye ydelse. For et realkreditinstitut vil en stor beholdning af rentetilpasningslån give en øget kreditrisiko. Hvis renten stiger, er det sandsynligt, at visse låntagere ikke længere ville kunne overholde deres betalingsforpligtelser overfor realkreditinstitutterne, hvilket kan medføre et tab, såfremt der ikke er tilstrækkeligt pantdækning. 3 Et rentetilpasningslån kan indfries til kurs 100, hver gang en ny rentetilpasning finder sted. Alternativt kan man ligesom ved fastforrentede realkreditlån indfri rentetilpasningslånet ved at opkøbe obligationerne bag lånet på markedsvilkår Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 11

12 Figur 7: Obligationsrenter Kilde: Realkreditrådet Omkring 65 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån var ultimo 2013 rentetilpasningslån, hvilket er nogenlunde det samme som i 2012, jf. figur 8. Andelen af variable lån med renteloft er til gengæld faldet med ca. 0,6 procent point fra 2012 til 2013, mens andelen af fastforrentede lån modsat er steget med ca. 0,6 procent point. Figur 8: Realkreditinstitutternes samlede udlån, Kilde: Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finanstilsynet Andelen af låntagere med variabelt forrentede lån med en rentebinding over 1 år udgør nu 34,6 pct. af det samlede udlån med variabel rente mod 23,5 pct. i 2008, jf. tabel 4. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 12

13 Tabel 4: Andelen af variabelt forrentede lån med en rentebinding op til og med et år, Pct Løbetid op til og med 1 år 57,9 72,1 75,7 76,2 76,5 75,8 73,1 71,7 69,9 65,4 Løbetid over 1 år 42,1 27,9 24,3 23,8 23,5 24,2 26,9 28,3 30,1 34,6 Anm: Variabelt forrentede lån skal forstås som alm. rentetilpasningslån samt variable lån med renteloft. Kilde. Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet Indehavere af ejerboliger og fritidshuse udgjorde ved udgangen af 2013 omkring 58 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån. Rentetilpasningslån og andre variabelt forrentede lån udgjorde 67 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse, og af disse var 66 pct. med afdragsfrihed, jf. figur 9. Af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse var 55 pct. med afdragsfrihed. Figur 9: Andelen af variabelt forrentede udlån til ejerboliger og fritidshuse i forhold til realkreditinstitutternes samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse, Anm: Begge procenter er sat i forhold til realkreditinstitutternes samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse. Kilde: Nationalbanken og Finanstilsynet. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 13

14 Afdragsfrihed Lån med afdragsfrihed udgjorde ultimo pct. af det samlede realkreditudlån, og 78 pct. af de samlede afdragsfrie lån var med rentetilpasning, jf. figur 10. Andelen af afdragsfrie lån har i de senere år været nogenlunde stabil. Figur 10: Andelen af afdragsfrie lån og afdragsfrie rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån Kilde: Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Udlånet til ejerboliger og fritidshuse udgør med 60 pct. den absolut største andel af de afdragsfrie lån, hvor de 68 pct. er med rentetilpasning. Herefter er det udlån til private udlejningsboliger og landbrug som hver udgør lige over 12 pct. af de afdragsfrie lån. For disse er langt den overvejende del med rentetilpasning (over 90 pct.). Tabel 5: Andelen af afdragsfrie lån i den samlede beholdning af afdragsfrie lån fordelt på brancher. Private udlejningsboliger Ejerboliger og fritidshuse Kontor og forretning Øvrige I alt Pct. Landbrug Andelen af de afdragsfrie lån 12,8 60,0 12,6 11,7 2,9 100,0 - heraf med rentetilpasning 90,2 67,8 93,6 97,0 97,0 78,2 Kilde: Realkreditforeningen og Finanstilsynet. Supplerende sikkerhedsstillelse Realkreditinstitutterne fik i 2007 mulighed for at finansiere deres udlån med de såkaldte særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO). For investorerne er disse obligationer mere sikre end traditionelle realkreditobligationer og vægter dermed mindre i investorernes risikovægtede aktiver. Modsat skal realkreditinstitutter, der udsteder SDO/SDRO, stille en supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald. Ved udgangen af 2013 var der som følge af lånegrænseoverskridelser på lån finansieret af realkreditinstitutterne med SDO/SDRO stillet lovpligtig supplerende sikkerhed for godt 132 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 14

15 mia. kr., jf. figur 11. I relative termer svarer dette til 6,3 pct. af de samlede udstedelser. Lovpligtig supplerende sikkerhed til ejerboliger udgør 53 pct. af disse sikkerheder. Figur 11: Samlet supplerende sikkerhedsstillelse for SDO/SDRO udstedelser Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Udover den lovpligtige supplerende sikkerhed har realkreditinstitutterne stillet yderligere supplerende sikkerhed for et beløb på 130 mia. kr. i 4. kvartal 2013 med henblik på at opnå en tilfredsstillende investorvurdering af obligationerne. Den supplerende sikkerhedsstillelse er steget siden 2011 og nåede med 269 mia. kr. sit højeste niveau i 4. kvt. 2012, hvilket dog ikke er langt fra niveauet i 4. kvt Refinansieringsloven Risikoen ved realkreditinstitutternes store udbredelse af rentetilpasningslån og muligheden for, at der kan opstå problemer med at sikre, at alle lån kan refinansieres, førte til indførelsen af refinansieringsloven 4. Første del af refinansieringsloven trådte i kraft 1. april 2014 og sidste del træder i kraft 1. januar 2015, jf. boks 1. Refinansieringsloven er vedtaget med det formål, at skabe klarhed over en situation, hvor et institut ikke har aftagere til alle obligationer ved en refinansiering, eller hvor auktionen medfører meget store rentestigninger for låntager i forhold til lån finansieret med obligationer med kort løbetid (under 24 måneder). 4 Der blev indgået et bredt politisk forlig vedr. refinansieringsloven, bestående af regeringen, SF, V og K. Lovforslaget blev ved 3. behandling den 11. marts 2014 vedtaget med stemmerne fra partierne bag forliget samt DF. Loven fik nr. 244 af 19. marts Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 15

16 Situationen hvor et realkreditinstitut ikke kan sælge sine obligationer, vil være udtryk for enten omfattende institutspecifikke eller markedsmæssige problemer, som loven i sig selv ikke kan forhindre, og loven skal derfor ses i sammenhæng med andre tiltag for at fremtidssikre dansk realkredit, herunder arbejdet med at udforme en tilsynsdiamant for realkreditinstitutterne. Boks 1: Refinansieringsloven for penge- og realkreditinstitutter Første del af refinansieringsloven trådte i kraft 1. april 2014 og omfatter realkreditlån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer, og hvor de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder. Resten af forslaget træder i kraft 1. januar 2015 og omfatter alle realkreditlån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer. I forhold til rentestigninger omfatter loven realkreditlån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer, og hvor de bagvedliggende obligationer er enten fast eller variabelt forrentet og har en løbetid på op til og med 24 måneder. Konkret håndterer loven de situationer, hvor: Den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering, her forlænges obligationerne i 12 måneder, og renten låses på renten ved den seneste rentefastsættelse tillagt 5 procent point. Der ikke er aftagere til alle obligationerne ved en refinansiering. Obligationerne kan forlænges med 12 måneder ad gangen, til der er aftagere igen. Der ikke er aftagere til det nødvendige antal obligationer til at gennemføre en refinansiering med obligationer med en løbetid over 12 måneder. Realkreditinstituttet kan forsøge at refinansiere med obligationer med en kortere løbetid. Et realkreditinstitut er i afvikling (rekonstruktion eller konkurs). Kurator har mulighed for at forlænge eksisterende obligationer i stedet for at forsøge refinansiering, såfremt der vurderes at være dækning for disse obligationer. Obligationerne kan forlænges med 12 måneder ad gangen, så længe som det er nødvendigt. Lovbestemmelserne er udformet således, at der er ensartede vilkår for penge- og realkreditinstitutter i forhold til obligationsfundet boligfinansiering uden dog at ensrette reguleringen for de to virksomhedstyper. Det indebærer, at der indsættes et forbud mod pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer med en løbetid under 24 måneder. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 16

17 4. Om statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber m.v. for realkreditinstitutter i Danmark. Der er tale om instituttal, medmindre andet er anført. I denne artikel er fokus på udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på sektorniveau og på den bagvedliggende udvikling i de enkelte realkreditinstitutter. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere Statistisk materiale for realkreditinstitutter. Publikationen indeholder flere indberettede oplysninger fra realkreditinstitutternes årsindberetning Endvidere følger en opdatering af nøgletal i femårsoversigten fordelt på de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. Alle realkreditinstitutter er omfattet af statistikken. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 17

18 5. Appendiks Appendiks 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Ændring Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,1% 3,5% Udbytte af aktier mv ,8% 108,7% Netto gebyrindtægter ,3% -45,1% Netto rente- og gebyrindtægter ,0% 0,5% Kursreguleringer ,9% Udgifter til personale og adm ,1% 3,0% Nedskrivninger på udlån m.v ,1% 22,7% Resultat af kapitalandele ,5% Resultat før skat ,9% -9,0% Skat ,0% -12,0% Årets resultat ,2% -8,2% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,1% 5,4% Udlån ,7% 0,1% Obligationer ,4% 10,1% Aktier m.v ,5% -7,0% Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,3% 2,5% Aktiver i midlertidig besiddelse ,7% -24,8% Andre aktiver ,2% -11,3% Aktiver i alt ,5% 1,5% Gæld til kreditinstitutter ,3% 1,4% Udstedte obligationer ,3% 2,1% Øvrige ikke- afledte finan. forpligtelser til dagsværdi ,0% -57,4% Aktuelle skatteforpligtelser ,8% -41,9% Andre passiver ,1% -16,8% Gæld i alt ,6% 1,5% Hensatte forpligtelser i alt ,6% -17,1% Efterstillede kapitalindskud ,7% -12,8% Aktiekapital/andelskapital/garantikapital ,4% -1,2% Andre reserver ,5% -8,0% Overført overskud eller underskud ,3% 50,4% Egenkapital ,0% 2,8% Balance ,5% 1,5% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 18

19 Appendiks 2: Realkreditinstitutternes årsregnskaber på institutniveau 2013 Mio. kr. Nykredit Realkredit Realkredit Danmark BRFKredit Totalkredit DLR Kredit LR Realkredit Nordea Kredit Alle Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Netto gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og adm Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Årets resultat Balance poster (uddrag) Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbank Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder 144 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige ikke- afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 862 Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital/andelskapital/garantik apital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Andre reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Balance Anm: Nykredit Realkredit A/S udsteder obligationer, der finansierer udlånet i Totalkredit. I balancen indgår dette som et tilgodehavende hos kreditinstitutter. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 19

20 Appendiks 3: Udviklingen i kapital og risikovægtede poster Ændring Mio. kr Kernekapital ,0% 1,1% Basiskapital ,8% 1,1% Risikovægtede poster ,8% 0,1% Balance ,5% 1,5% Kilde: Finanstilsynet Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 20

21 Appendiks 4: Realkreditinstitutternes nøgletal Pct Solvensprocent 20,37 19,95 18,87 19,36 19,55 Kernekapitalprocent 19,80 19,59 18,52 18,92 19,13 Egenkapitalforrentning før skat 5,16 6,69 3,25 5,84 5,09 Egenkapitalforrentning efter skat 3,60 5,48 2,64 4,53 4,01 Indtjening pr. omkostningskrone 1,67 2,17 1,55 1,94 1,76 Valutaposition 3,09 1,72 2,24 1,68 1,32 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,22 0,25 0,28 0,30 0,37 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,20 0,09 0,10 0,15 0,18 Årets udlånsvækst 5,38 3,21 2,03 2,64 1,11 Udlån i forhold til egenkapital 16,75 16,43 16,57 16,34 15,91 Anm: Nøgletallene er beregnet på baggrund af de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Årets udlånsvækst er baseret på nominelle værdier. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 21

22 Appendiks 5: Ordliste Før CRD IV/CRR, jf. lov om finansiel virksomhed indtil 31. marts 2014 Efter CRD IV/CRR, jf. 5, stk. 6 i lov om finansiel virksomhed fra 31. marts 2014 CRR (Engelsk) Basiskapital Kapitalgrundlag, jf. FiL 5, stk. 6, nr. 6 Egentlig kernekapital Egentlig kernekapital, jf. FiL 5, stk. 6, nr. 7 Hybrid kernekapital Hybrid kernekapital, jf. FiL 5, stk. 6, nr. 10 Own funds, jf. CRR artikel 4, stk. 1, nr. 118 Common Equity Tier 1 capital (CET1), jf. CRR artikel 26 Additional Tier 1 capital, jf. CRR artikel 61 Kernekapital Kernekapital jf. FiL 5, stk. 6, nr. 8 Tier 1 capital, jf. CRR artikel 25 Supplerende kapital Ansvarlig lånekapital Risikovægtede poster Supplerende kapital jf. FiL 5, stk. 6, nr. 9 Supplerende kapitalinstrumenter jf. FiL 5, stk. 6, nr. 12 Den samlede risikoeksponering jf. FiL 5, stk. 6, nr. 16 Tier 2 capital, jf. CRR artikel 71 Tier 2 instruments, jf. CRR artikel 63 Total risk exposure (amount), jf. CRR artikel 92, stk. 3 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 22

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Markedsudvikling 2012

Markedsudvikling 2012 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 2 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere