Prøv alt, hold fast ved det gode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøv alt, hold fast ved det gode"

Transkript

1 Prøv alt, hold fast ved det gode (1.Thessalonikerbrev kap. 5, vers 21.) Projektbeskrivelse og idé til oprettelse af Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift V/ Lene Bekhøi

2 Indhold Indledning 3 Skole og kirke lidt historik 5 Hvad er en folkekirkelig skoletjeneste? 6 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder 8 Formål og slutmål for faget kristendomskundskab i folkeskolen 10 Hvorfor en folkekirkelig skoletjeneste? 12 Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift Rammer og ønsker for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift 14 Den enkelte skoletjenestes arbejdsopgaver 15 Formål 16 Samarbejde skoletjenesterne imellem 17 Struktur Forslag og kommentarer til struktur 18 Vedtægter Bearbejdet forslag til vedtægter efter udkast fra biskop Karsten Nissen 21 Værd at tage med 24 Bilag - budgetoverslag på strukturmodel 1, 1a og

3 Indledning Fra min tid som lærer ved jeg, at det stort set altid er klasselæreren, der får tildelt kristendom. De, der underviser, har meget sjældent haft faget som liniefag. For nogle år siden var det måske ok, da mange lærere selv havde fået glimrende undervisning i kristendom i deres skoletid og kristendommen fyldte mere i samfunds- og privatsfæren. En folkekirkelig skoletjeneste skal være med til at styrke fagligheden og i min stilling som sognemedhjælper, forventer jeg at få inspiration og noget konkret materiale, jeg kan bruge i mit samarbejde med skolerne Sognemedhjælper Tina Damholt, Skive Sogn Overalt i Danmark, mærkes traditionstabet, hvad angår viden om kristendommen. Faldende dåbstal, tomme kirkebænke og manglende interesse for menighedsrådsvalg taler sit eget sprog om kirkelivet - og her er såmænd nok at gøre i sig selv. Men samtidig er folkekirken tæt på at være den eneste tilbageblevne institution, som ved noget om kristendom. I dét ligger en forpligtelse til at oplyse og vidensdele. Det handler også om synliggørelse af, at folkekirken har en faglighed, som kan bruges i skoleregi Synliggørelse af, at kirken i samarbejde med skolen kan være med til at oplyse elever om, hvad vores kristne kultur indeholder af fortællinger, eksistensforståelser, oplæg til etiske samtaler etc. Provst Kirsten Thyssen, Herning Søndre Provsti I 2006 blev kristendomsfaget prøvefag i folkeskolen. I kølvandet herpå er en lang række skoletjenester skudt op overalt i landet de seneste år, mens de ældste skoletjenester København-Frederiksberg, Randers og Århus har eksisteret i rundt regnet 20 år. De folkekirkelige skoletjenester opererer i vidensgabet mellem generationer og i gabet mellem skole og kirke, med undervisningstilbud af forskellig art. Ved at arbejde på skolens præmisser, genopbygges stille og roligt bristede broer ved nye spændende konstruktioner, der hjælper tingene tilbage til 3

4 udgangspunktet. Som en sognemedhjælper i Odense helt enkelt har udtrykt det: Folkekirkens skoletjenestes tilbud og arbejde på skolerne betyder, at jeg færdes frit på lærerværelset. Der er demografiske forskelle på Odense og eksempelvis Holstebro, hvor en sognemedhjælper eller en præst måske aldrig har oplevet at føle sig ufri på et lærerværelse. Men måske er en folkekirkelig skoletjeneste også muligheden for at komme nogle bevægelser og tendenser i forkøbet og dermed holde fast i det gode. Projektbeskrivelsen her er et rids af de folkekirkelige skoletjenesters indhold og virke samt råd og vejledning til, hvordan man kan komme i gang og hos hvem, man kan søge hjælp, forslag til den struktur der synes at passe til behovene i Viborg stift mm. Undertegnede står fortsat til rådighed mht. forespørgsler, tvivlspørgsmål o.l. De anvendte fotos i dette materiale, må ikke bruges andre steder. Mobil Held og lykke med oprettelsen af Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift! Lene Bekhøi Projektmedarbejder v/ Folkekirkens Skoletjeneste Odense Jeg tror, at præster og sognemedhjælpere kan bidrage til et spændende samarbejde mellem skolen og kirken. Vi har en faglig kompetence, som kan bidrage til undervisning i kristendomskundskab og tværfaglige projekter. Jeg tror, at vi kan give inspiration til skolens undervisning. Det er væsentligt at fremhæve, at samarbejdet skal ske i respekt for folkeskolens målsætning og fagformål og at undervisningen ikke må være forkyndende Sognepræst Anne Grethe Guldager, Hedeager sogn, Herning. 4

5 Skole og kirke - lidt historik. Før i tiden var det ikke et mål i sig selv at kunne læse, men et mål der skulle ses i sammenhæng med dåbsoplæringen. Da konfirmationen blev almindelig pligt for danske børn i 1736, blev det også en pligt at gå i skole 3 måneder forud for konfirmationen. I 1739 fulgte gode hensigter om skole for alle. Danske børn skulle i almindelighed have del i troens grund og salighedens vej. Men først i 1814 oprettedes egentlig almueskole, som bl.a. havde til mål at: danne Børnene til gode og retskafne mennesker, i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige Lære Skoletilsynet førtes af præsten helt frem til Her fra tilfaldt præstens tilsyn kun kristendomsundervisningen, men skolen fungerede stadig i vid udstrækning, som kirkens forlængede arm. Sådan forholdt det sig i store træk, indtil skole og kirke, med tilløb helt tilbage fra 1940 erne og stor vægt i 1960 erne, blev endelig adskilt i Tiden var blevet en anden. Dåbsoplæringen blev nu kirkens egen opgave og skolen skulle undervise i kristendom alene som fag. Denne nye skarpe skelnen mellem tro og fag, har utvivlsomt efterladt dybe furer i den kulturoverleverings- og dannelsesopgave der også ligger i, at formidle kristendom på oplysnings- og vidensbasis. Fælles Mål for kristendomskundskab i folkeskolen efterlader imidlertid ingen tvivl om, at man fra undervisningsministerielt hold har både ambitioner og visioner i dette fag, der siden 2006 også har været prøvefag i folkeskolen. Timetalsmæssigt fylder faget ikke meget på skemaet og sjældent, måske aldrig, de undervisningsministerielt anbefalede 2 timer ugentligt på 1. og 6. klassetrin. Men det er dog det eneste fag der, udover dansk og matematik, er et obligatorisk fagtilbud i folkeskolen gennem hele skoletiden (med undtagelse af det år, hvor børnene deltager i konfirmationsforberedelsen). Det er der en væsentlig dannelsesmæssig signalværdi i, som er en kende overset. Den værdi er de folkekirkelige skoletjenester bl.a. med til at pege på gennem deres virke. Kirken er også til for skolens skyld. Vi vil gerne sende et klart signal om, at vi vil dialogen, samtalen og mødet Provst Kirsten Thyssen, Herning Søndre Provsti 5

6 Hvad er en folkekirkelig skoletjeneste? Det vigtigste er, at etablere et stille og roligt og trygt samarbejde med de lokale skoler. Menighedsrådsmedlem Ingrid Nielsen, Skive sogn., De folkekirkelige skoletjenester har bredt sig med stor hast gennem de seneste år. På landsplan er der i alt 28 skoletjenester, med flere på vej: Region Hovedstaden 12 Region Sjælland 3 Region Syddanmark 5 Region Midt 4 Region Nord 4 Viborg stift er det eneste stift, der ikke er repræsenteret med en skoletjeneste. Skoletjenesterne er strukturelt skruet forskelligt sammen, men indholdsmæssigt har de følgende til fælles: En folkekirkelig skoletjeneste er kirkens undervisningstilbud til grundskolebørn fra klassetrin gennem udarbejdelse af undervisningsmaterialer, projekter, kurser og workshops for elever, lærere og præster. arbejder målrettet på at udvikle skole-kirkesamarbejdet og den faglige formidlings- og videns- og dannelsesmulighed der ligger heri. har et naturligt fokus på faget kristendomskundskab, men som oftest set ud fra tværfaglige vinkler. lægger stor vægt på, at formidlingen gennem de folkekirkelige skoletjenester ikke er forkyndende, men alene kultur- og vidensformidlende. En folkekirkelig skoletjeneste arbejder med andre ord altid på (folke)skolens præmisser. Undervisningstilbuddene i det område den pågældende skoletjeneste dækker, er som udgangspunkt gratis for lærere, elever og præster 6

7 Der er mange veje ind i kirken. Vejene er præget af både fornuft og følelse og varierer fra menneske til menneske. Men viden er en vej at gå. Hvis man intet ved om kristendommen, lukker man også en vej ind i kirken Sognemedhjælper Tina Damholt, Skive Sogn. De folkekirkelige skoletjenesters projekter, har ofte den musiske dimension med. Oplevelse af kunsten, musikken og poesien er en anden form for videnstilegnelse, der bl.a. handler om fornemmelse for dybde og som formålet for faget kristendomskundskab siger: den religiøse dimension (se s. 10). De folkekirkelige skoletjenester idé hviler på et samarbejde mellem skole og kirke, der engagerer eleverne med både hoved, hænder og hjerte og øger elevernes kendskab til den religiøse dimension via det kendte og nære, den lokale kirke, for herigennem at danne afsæt for elevernes perspektiveringsevner og stillingtagen udvider elevernes kendskab til det religiøse sprog og de bibelske tekster i den kontekst det anvendes og giver mening, så kulturarven er til at få øje på fremmer elevernes forståelse for/indsigt i, at kristendommen og folkekirken altid har beskæftiget sig med, hvad det vil sige at være menneske øger elevernes bevidsthed om historien som den gennem den lokale kirke udfolder sig for næsen af dem møder en folkekirke, der er engageret i tro og virke, men godt kan møde eleverne uden at forudsætte eller instituere fælles trosgrundlag. 7

8 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder et arbejdsnetværk for pt. 27 skoletjenester fordelt over hele landet. Som folkekirkelig skoletjeneste er man godt tjent med et medlemskab af dette netværk. Foruden udgivelsen af landsdækkende materialer, fungerer landsnetværket som sparringsforum og platform for materialeudveksling og vidensdeling, hvoraf meget foregår via en fælles konferenceplatform på Skolekom. Landsnetværket har desuden en ret fordelagtig fællesaftale med Copydan og får en hel del presseomtale. I det væsentligste er man hvert andet år sammen om udgivelsen af et ambitiøst landsdækkende projekt. De seneste år er der udgivet et materiale om overgangen fra hedenskab til kristendom, Kors for en hammer i 2007, Tro og viden i anledning af Darwin året, 2009 og lige nu arbejdes der på et IT baseret projekt, A man with a mission, hvor Paulus og religionsmødet er omdrejningspunktet for udarbejdelsen af projektet. Hvis man ikke har en folkekirkelig skoletjeneste i sit område, kan man rekvirere de landsdækkende materialer gennem Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, mod betaling. De folkekirkelige skoletjenester afholder hvert år mindst tre fælles møder, der bl.a. har til formål at inspirere til, udarbejde, gennemføre og evaluere de landsdækkende projekter. Møderne tilrettelægges af koordineringsgruppen for landsnetværket. Derudover sættes aktuelle ting, med relevans for netværket, på dagsordenen: Nye undervisningsformer, hvorfor er det nu, vi er her og hvad vil vi, forskningsprojekter mm. 4 af netværket valgte personer samt en kontaktperson fra TPC står for tilrettelæggelsen af disse møder Kirsten Stejner, skole-kirke samarbejdet i Århus kommune Poul Astrup, Folkekirkens Skoletjeneste Lyngby-Rudersdal Kirsten Münster, HASK, Haderslev Stifts skole/kirke-tjeneste Lene Bekhøi, Folkekirkens Skoletjeneste Odense Lektor Povl Götke, TPC 8

9 Medlemskab af Landsnetværket De folkekirkelige skoletjenester er et væsentlig bidrag til at fastholde og udfolde kristendommen som grundlaget for kultur og samfund, og til at forstå den arv, som også historisk har tegnet vort land gennem generationer Sognepræst Asger Torben Petersen, Hogager-Borbjerg sogne. Medlemskabet af landsnetværket kræver imidlertid, at nogle ganske bestemte forudsætninger er til stede i den enkelte skoletjeneste. Det er der lavet vedtægter om, herom via følgende link Når det er nødvendigt med nogle retningslinier er det fordi, der også ligger et stykke arbejde i Landsnetværket, som man skal kunne give noget ind i. Man kan altid kontakte landsnetværkets strukturudvalg for information for at sikre, at betingelserne for optagelse i Landsnetværket er i orden. John Rydahl, Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg: Jens Jermiin Nielsen, RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift: Det koster 1000 kr. årligt at være medlem af Landsnetværket. Dertil kommer bidrag til finansieringen af de landsdækkende projekter, som kan svinge mellem og kr. afhængigt af, hvad den enkelte skoletjeneste kan overkomme (der bidrages til landsdækkende projekter hvert andet år). Dertil kommer egne udgifter til tryk, plakater osv. Hvis man sidder i et eller flere af udvalgene, kræves en del mødeaktivitet, udover fællesmøderne. Men det er en god investering. Med andre ord: Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, at undslå sig et medlemskab af Landsnetværket! Find mere om Landsnetværket og landets skoletjenester på Landsnetværket på TPC

10 Formål og slutmål for faget kristendomskundskab i folkeskolen En folkekirkelig skoletjeneste kan også være med til at berolige og afmystificere eventuelle mistænksomme og urolige hjerter, idét der ikke er tale om forkyndelse og indoktrinering, men om reel, saglig og faglig oplysning Sognepræst Hannah Lyngberg, Viborg Søndre Sogn Fagets formål Det er en god idé at sætte sig ind i folkeskolens intention mht. kristendomsfaget. Mange bliver forbavsede over de ambitioner, der her lægges for dagen - og selvom man måske ikke synes, at målene har meget hold i virkeligheden, så kan de bruges virkelig konstruktivt i samarbejdet, mellem skole og kirke. Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund De ældste klasser er et uopdyrket felt hos os. En folkekirkelig skoletjeneste kan yde hjælp og inspiration til, at skabe tilbud til de ældste klasser, hvor kristendomskundskab jo også er blevet prøvestof. Menighedsrådsmedlem Ingrid Nielsen, Skive sogn 10

11 Slutmål efter 9. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at (Livsfilosofi og etik) reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, kristendommen før og nu samt ikke-kristne religioner og livsopfattelser vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen, samt i ikke-kristne religioner og livsopfattelser herunder menneskets forhold til naturen udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af tilværelsen i kristendommen, samt i ikke-kristne religioner og livsopfattelser (Bibelske fortællinger) udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund. (kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng) forholde sig til, hvad kristendom er og gengive hovedtrækkene i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer samt synge og tolke salmer og sange. (Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser) gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner og livsopfattelser, herunder deres oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer samt reflektere over relationen mellem religion og samfund forholde sig til udvalgte grundbegreber inden for forskellige religioner og livsopfattelser som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen forholde sig til udvalgte symbolers og ritualers betydning for menneskers liv. 11

12 Hvorfor en folkekirkelig skoletjeneste? der er behov for mere undervisning af vore børn om kristendom i en tid, hvor folkeskolen er under pres fra mange sider om større faglighed og resultater. Focus og ressourcer er andre steder end på livsoplysning og almen dannelse Menighedsrådsmedlem Ingrid Nielsen, Skive Sogn Er det kirkens opgave, at bidrage til undervisningen i den gennemsekularisede folkeskole? Er det ikke bare endnu et knæfald for tidsånden? Skulle kirken nu ikke hellere sørge for sine egne ; dåbsbørnene, konfirmanderne og minikonfirmanderne og lade skolen passe sine elever? Slutmålene ovenfor, der sidst er revideret i 2009, indeholder klare signaler om, at skolen har en dannelsesopgave, som man bl.a. gennem kristendomsfaget må tage på sig. Dannelse handler imidlertid om meget andet og mere end kundskaber det handler også om eksistentiel forankring, kulturel viden, vilje til og mulighed for at prøve sin viden af i åben dialog (med en levende folkekirke). Det handler om at bygge op og blive til som en del af en sammenhæng, der bl.a. viser sig hver dag i kirkebygninger og klokkeringning, menighedsliv og dagligt virke som det tager sig ud i den danske folkekirke. Der skal imidlertid en brobygning til for at forbinde skole og kirke på ny. Folkeskolens formål og slutmål for faget kristendomskundskab samt alt hvad kirken står for, kan ikke efterlade megen tvivl om, at de to institutioner har et fælles anliggende at bygge broen over. At kommende generationer får indsigtsfuld og bred viden om kristendommen som kulturfundament og dermed også som kode til forståelsen af eksempelvis litteratur, kunst, musik og historie, kan kun være i kirkens interesse. Desuden er det værd at tage med, at skoletjenesterne virker på trods af faldende dåbstal i de områder, hvor dette gør sig gældende. Det er nemt at begrunde et samarbejde skole og kirke imellem gennem Fælles Mål. Men der skal også være gode grunde til for at tage skolen ud af skolen i en tid, hvor et fokus på tests og kundskaber flytter fokus fra dannelsesopgaven. Skolen skal tage den almene dannelsesopgave på sig. Kirken skal ville det. 12

13 Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift 13

14 Rammer og ønsker for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift. "... jeg har en forventning om, at de stressede folkeskolelærere skal kunne se fordelen og gevinsten ved at tage imod undervisningstilbud fra en folkekirkelig skoletjeneste..." Menighedsrådsformand Erik Jørgensen, Viborg Domsogn Det skal været et: Kan vi hjælpe jer. Ikke et: Vi er bedre Menighedsrådsmedlem Ingrid Nielsen, Skive Sogn Udgangspunkt og mål er, at Folkekirkens Skoletjeneste Viborg Stift (FSVS) med tiden kommer til at bestå af i alt 4 folkekirkelige skoletjenester, f.eks. fordelt på følgende dækningsområder: Viborg domprovsti og Østre provsti Skive, Salling og Vesthimmerlands provsti Hernings to provstier samt Ikast-Brande provsti Lemvig, Holstebro og Struer provsti De 4 konsulenter varetager hver især formidlingen af undervisningstilbud og projekter til skolerne og kirkerne i det område, de er ansat til at dække. Kirkens ansatte, først og fremmest præster, sognemedhjælpere og organister, er skoletjenestens nærmeste samarbejdspartnere i de projekter, der involverer lokale kirker. Desuden forventes præsterne at kunne bruges af den enkelte projektmedarbejder til teologisk sparring og evt. som bidragydere til udarbejdelsen af projekter ved artikelskrivning om kristendomsfagligt relevante emner e.a. Hver enkelt skoletjeneste bør have et lokalt nærmeste bagland. Her søges etableret samarbejde med lokal skoleforvaltning eller anden repræsentant for lokale skoler, kulturinstitutioner (f.eks. museer, biblioteker, musik- og teaterscener), Centre for undervisningsmidler (som er rigtig gode samarbejdspartnere at få både mht. faglig ekspertise og blåstempling af skoletjenesternes arbejde) samt evt. lærer- og pædagogseminarier. Dette bagland har til opgave at tænke med skoletjenesten, pege på nye bevægelser i skole- og kulturverdenen, så skoletjenesten kan tage højde herfor i de projekter, der udarbejdes. Baglandet skal også være med til at sikre, at relevante parter føler ejerskab og kan se idéen, så skoletjenesten ikke alene bliver kirkens gode idé. Desuden søges etableret samarbejde med stiftets religionspædagogiske konsulent og/eller teologiske medarbejder. 14

15 Formål efter mit bedste skøn, er det sidste udkald, hvis man skal redde stumperne i forhold til traditionstabet vedrørende kendskabet til og forståelsen af, hvad kristendom er Sognepræst Hannah Lyngberg, Søndre Sogn, Viborg Der er så mange ting, der kunne være spændende at tage fat på og skolerne er meget interesserede, ikke mindst når det lokale er en del af projektet. Men jeg kan bare ikke overkomme at få planlagt og sat i værk selv. Her kan folkekirkens skoletjeneste bidrage med idéer og sparring og gøre det muligt og overskueligt at gå i gang Sognepræst Asger Torben Petersen, Hogager-Borbjerg sogn Formålet med FSVS er At anspore grundskolen, folke- fri- og privat- og efterskoler og i nogle tilfælde specialskoler, til samarbejde med folkekirken med henblik på at udvide/bibeholde elevernes grundlag for viden om kultur og kristendom At sikre, at de projekter, undervisningsmaterialer m.m. der tilbydes er i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab i folkeskolen og dermed har faglig relevans for alle elever, ligesom skoletjenestens tværfaglighed ligeledes må ses i lyset af Fælles Mål for folkeskolen og den til enhver tid gældende folkeskolelov. At tilbyde lærerne konsulentbistand i form af faglig sparring og supplement i tilrettelæggelsen kristendomsundervisningen At tilbyde kurser, workshops, foredrag mm. til inspiration for både skolefolk og kirkefolk og som kan danne baggrund for undervisning i skoletjenestens projekter samt undervisning i kristendomskundskab i almindelighed For spørgsmål vedr. samarbejdsaftaler mellem kirke og skoleforvaltning, henvises til Konst. afdelingsleder Skolernes Læringscenter i Århus, Linda Oddershede: Domprovst Poul Henning Bartholin, Århus: Direktør for Børne- og uddannelsesforvaltningen, Ib Hansen, Kolding: 15

16 Den enkelte skoletjenestes arbejdsopgaver En folkekirkelig skoletjeneste kan være med til at støtte de steder, hvor man ikke selv magter at udvikle projekter; det kan være et sted, hvor man kan samle viden og være et ressourcested, sådan så ikke alle sogne skal opfinde den dybe tallerken hver for sig Provst Kirsten Thyssen, Herning Søndre Provsti. Følgende opgaver ønskes dækket af den enkelte skoletjeneste lokalt: Kontakt til og formidling af projekter til skole og kirke gennem skolebesøg, orientering v. lærermøder, provstikonventer o.l. Løbende information til brugerne om skoletjenestens tilbud, nyheder, tilmeldingsfrister o.l. samt udarbejdelse af årsplan, der udsendes til skolerne hvert år i april-maj Tilrettelæggelse af lokale kurser for skolefolk og kirkefolk, evt. i samarbejde med skoler, pædagogiske centre eller kulturinstitutioner Konsulentbistand samt forefaldende koordineringsarbejde, pressearbejde, oplysningsorienteret virksomhed omkring det folkekirkelige skoletjenestearbejde (også udenfor stiftet) via f.eks. foredrag, artikler, workshops o.l. Networking Sikring af opdateret hjemmeside, hvor alle nødvendige oplysninger om skoletjenestens tiltag og virke, kontaktmuligheder, nyhedsbreve mm. skal kunne findes Den enkelte skoletjeneste tilpasses naturligvis de behov, der måtte være i det pågældende område. De kan være meget forskellige, grundet i eksempelvis land- eller bykultur, tradition eller ikke-tradition for skole-kirkesamarbejde og samarbejde med kirken i det hele taget, demografiske forskelligheder mm. Konsulenten dækker selvsagt kun det område, som vedkommende er ansat til at varetage. Dog kan man vælge at servicere andre skoler og kirker i og udenfor stiftet mod betaling af materialeomkostninger og forsendelse. 16

17 Samarbejde skoletjenesterne imellem Skoletjenesterne bør desuden være forpligtet på indbyrdes samarbejde. Samarbejdet kan f.eks. indebære: Fælles udarbejdelse af undervisningstilbud, herunder mindst ét stiftsbaseret projekt årligt Fælles tilrettelæggelse af evt. kurser for lærere og præster i forbindelse med stiftsprojekt samt i forbindelse med udgivelse af Landsnetværkets projekter, Planlægnings- sparrings- strategi- og visionsmøder mindst to gange årligt Samling af udgifter ved tryk af de samme undervisningsmaterialer, foldere, pjecer, indspilning og tryk af cd er mm. Information om skoletjenesternes fælles tiltag og almindelige virke ved stiftskonventer ol. 17

18 Struktur Jeg tror, at kommune og provsti er en god enhed at etablere skoletjeneste i. Ved at have en skoletjeneste i provsti/ kommune kan det give den nærhed, som gør, at man dels kan få udarbejdet et netværk dels at komme tættere på lærerne på de enkelte skoler og kunne trække på præster og sognemedhjælpere. Sognepræst Anne Grethe Guldager, Hedeager sogn, Herning Forslag til overordnet struktur på FSVS: 18

19 Boks 1: Bestyrelsen fastsætter de overordnede retningslinier, udarbejder regnskab og budget og er formelt arbejdsgivere for konsulenterne i de 4 skoletjenester. Bestyrelsen består af : 1 repræsentant fra hvert provstiudvalg udpeget af provstiudvalgene. 1 repræsentant fra stiftsøvrigheden 1 særligt sagkyndigt medlem fra skoleverdenen, f.eks. udpeget af regionsrådet. I alt 13 medlemmer, såfremt alle provstier tilslutter sig Boks 2: De 4 lokale arbejdsudvalg består af 1 bestyrelsesmedlem, der hentes blandt de 11 provstiudvalgsrepræsentanter og 6 øvrige medlemmer, som udpeges af provstiudvalgene i samråd med menighedsrådene i de gældende provstier. Kirken er repræsenteret med 3 præster og/eller sognemedhjælpere; 3 personer er hentet blandt de lokale skole- og kulturinstitutionsfolk (museer, musikskoler, biblioteker o.l.) De implicerede provstier bør hver især være repræsenteret i arbejdsudvalget Arbejdsudvalget kan desuden beslutte sig for at inddrage eksterne medlemmer. Arbejdsudvalgenes opgave er, at være den primære kontakt til/tilsyn med konsulenten i pågældende skoletjeneste, at vurdere lokale behov, sætte mål og herefter handlingsplaner i værk, observere div. projekter, evaluering o.l. Alt sammen i tæt samarbejde med konsulenten Boks 3,4,5,6: 4 lokale skoletjenester med hver sit dækningsområde. Mens bestyrelse og arbejdsudvalg som udgangspunkt ligger fast, er der forskellige måder at skrue konsulentstillingerne sammen på. Model 1: Denne model indebærer 1 ledende/koordinerende og central stiftsstøttet skoletjeneste + 3 andre konsulentstillinger. Etablering af en ledende/koordinerende skoletjeneste er en måde at sikre et både udviklingsmæssigt og økonomisk fordelagtigt samarbejde skoletjenesterne imellem. Udover naturligvis at dække et givent 19

20 område på almindelig skoletjenestebasis, kunne denne del af skoletjenesten f.eks. have følgende opgaver en koordinerende funktion i fht. de stiftsbaserede samarbejdsforpligtelser (se s. 17) en konsulentfunktion i forhold til kollegerne i stiftet MUS samtale forpligtelsen i samarbejde med repræsentant fra bestyrelsen for den samlede skoletjeneste pressearbejde i forbindelse med fælles projekter o.l. Denne del af FSVS kunne f.eks. begynde på 100 % (afhængigt af, hvor mange skoletjenester, der kommer i gang på én gang) og finansieres delvist af stiftet. I denne del af skoletjenesten kunne en stiftskonsulent eller teologisk medarbejder tænkes ind som et frikøb til skoletjenestearbejde. De øvrige 3, kunne i første omgang baseres på 50 % s stillinger og udbuddet af projekter i første omgang være færre - men med 100% for øje, i fald behovet viser sig. Stillingernes kan evt. baseres på frikøb af lærere og teologer med engagement og interesse i feltet. Mht. optagelse i Landsnetværket er det af yderste vigtighed, at begge faggrupper er repræsenteret, hvorfor det er hensigtsmæssigt at tænke en ligelig fordeling af lærere og teologer ind i de 4 konsulentstillinger. Anslået samlet budget v. model 1: Model 1a: Her giver man fuld skrue fra begyndelsen, således at den ledende/koordinerende skoletjeneste tildeles 150 % og de 3 andre skoletjenester 100 % Anslået samlet budget v model 1a: Denne måde model 1 og model 1a - at bygge en skoletjeneste op på, er ikke formelt afprøvet, men den kan godt minde om en uformaliseret struktur, som den ser ud blandt skoletjenesterne i Region Hovedstaden. Model 2: Denne model indebærer 4 arbejdsmæssigt ligestillede skoletjenester. Her ansættes en fuldtidskonsulent til dækning af 2-3 provstier og samarbejdet skoletjenesterne imellem søges sikret gennem stillingsbeskrivelsen for den enkelte skoletjeneste. Anslået samlet budget ved model 2: Se budgetoverslag for alle 3 modeller, Bilag 1,2,3 s

21 Vedtægter vedr. FSVS at sætte skoletjenesten på dagsordenen i stiftet fortæller, at vi i kirken vil prioritere formidling af kristendom til børn og unge og vi vil gøre det så bredt som overhovedet muligt og den bredde findes bedst i kontakten med skolerne Provst Kirsten Thyssen, Herning Søndre Provsti Bearbejdet forslag til vedtægter efter tidligere udkast fra biskop Karsten Nissen Deltagere i samarbejdet 1: Provstierne XXX og Viborg stiftsøvrighed har tilsluttet sig projektet Hjemsted 2: Hjemsted for samarbejdet er Viborg kommune. Formål for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift 3: At anspore grundskolen, folke- fri- og privat- og efterskoler og i nogle tilfælde specialskoler, til samarbejde med folkekirken med henblik på at udvide/bibeholde elevernes grundlag for viden om kultur og kristendom At sikre, at de projekter, undervisningsmaterialer m.m. der tilbydes er i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab i folkeskolen og dermed har faglig relevans for alle elever, ligesom skoletjenestens tværfaglighed ligeledes må ses i lyset af Fælles Mål for folkeskolen og den til enhver tid gældende folkeskolelov. At tilbyde lærerne konsulentbistand i form af faglig sparring og supplement i tilrettelæggelsen kristendomsundervisningen At tilbyde kurser, workshops, foredrag mm. til inspiration for både skolefolk og kirkefolk og som kan danne baggrund for undervisning i skoletjenestens projekter samt undervisning i kristendomskundskab i almindelighed 21

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. Førstehjælp til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp"

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN 1999 Birgitte Kjær og Kroghs Forlag A/S Chr. Hansens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Formålet med skriftserien Perspektiv på folkekirken er at formidle faglige analyser til alle, der har et ledelsesansvar i folkekirken. Baggrunden for dette

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland

Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland 2013 Rapport om hospitalspræsters arbejde Red. Dorte R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland Rapport om hospitalspræsters arbejde Indhold Om denne rapport - side 4 Hospitalspræsternes ansættelse

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen.

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN. 7 Sognet. 10 Kommunen. Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet FRIHEDEN, FÆLLESSKABET OG HELLIGÅNDEN 7 Sognet 10 Kommunen 11 Konfirmanderne 15. årgang nr. 1 marts april maj 2010 Nyansættelser Karsten Lundbeck Garne,

Læs mere