Museer udveksler erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museer udveksler erfaringer"

Transkript

1 Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum afholdt et møde for museumsfolk angående etableringen af en MapInfo-brugergruppe. Årsagen til mødet var, at 45 museer, ifølge DKC s hjemmeside, har erhvervet licens til MapInfo og været på kursus arrangeret af DKC. En initiativgruppe bestående af Claus Dam, DKC, Ib Radoor og Niels H. Andersen, Moesgård Museum syntes, det kunne være interessant at arrangere et møde, hvor museerne orienterede om deres brug af MapInfo. Desuden skulle mødet gerne være til gensidig inspiration angående bruges af GIS, samt evt. munde ud i ønsker til MapInfo-programmet og evt. behovet for kurser. Der blev sendt invitation til 52 museer, hvoraf 19 meddelte interesse i at deltage. Til mødet var der medarbejdere fra 17 museer, samt fra de arkæologiske institutter på Moesgård. Der var lidt over 40 deltagere i mødet. Dette foregik mellem kl. 10 og 15. Efter en velkomst ved Niels H. Andersen, som fungerede som mødeleder, var der forskellige indlæg om brugen af MapInfo og relateret teknologi. Herunder vil de fleste af disse indlæg blive præsenteret. Henrik Skousen, Moesgård fortalte om, hvorledes museet har overført fundpunkter i dets arbejdsområde til de meget brugbare Ortofotos fra Kampsax, således at man ved besvarelse angående arkæologiske lokaliteter kan benytte dette materiale. Det blev eksemplificeret i forbindelse med museets arbejde med den kommende motorvej ved Lystrup nord for Århus. Der blev her vist eksempler på analyserende søgninger, der f.eks. viste fundsteder for de forskellige forhistoriske perioder. Fra anlægsmyndigheden, Århus Amt, havde museet i digital udgave modtaget de forskellige vejplaner, som så dannede grundlag for museets rekognosceringer og prøveudgravninger. Det blev vist, hvorledes alle forundersøgelser fra arkivalsk kontrol til prøveudgravning blev overført til de digitale grundkort. Efterfølgende var der en gennemgang af, hvorledes museet på en udgravning på den kommende motorvej indmåler alle anlægsspor med en feltpantograf, hvorledes disse tegninger i A3-formatet bliver scannet, hvorledes de scannede tegninger bliver orienteret i MapInfo og efterfølgende digitaliseret på skærmen (fig. 1). De digitaliserede tegninger blev så efterfølgende printet ud på laserfolie og bragt med i felten til korrektur. Dernæst kom Henrik Skousen ind på, hvordan man benyttede små håndholdte computere af type Psion 5mx til registrering i felten, hvordan disse data blev overført til videre bearbejdelse i den digitale udgravningsbog ArchaeoInfo udviklet af lektor Torsten Madsen. Dette program arbejder fint sammen med MapInfo, således at man i ArchaeoInfo kan lave søgninger, der kan vises i MapInfo. Til slut viste Henrik nogle spredningsanalyser, han udførte vha. tillægsprogrammet Vertical Mapper. Ved at udlægge et grid over en udgravning har 25

2 programmet optalt antallet af anlæg indenfor hvert grid, dernæst blev antallet af anlæg vist ved tæthed af kurver (fig. 2). Ved to eksempler fra udgravning af jernalderlandsbyer kunne man tydelig se, hvorledes hver gårdsenhed bestående af flere bygninger med mange byggefaser holdt sig indenfor samme "matrikel". Fig. 1 Det ses her, hvordan man benytter en feltpantograf til opmåling og så efterfølgende scanner tegningen til videre bearbejdelse i MapInfo.(Niels H. Andersen 2002) Martin W. Olesen, Herning Museum fortalte om, hvordan man i forbindelse med store udgravninger vest for Herning havde benyttet MapInfo. Her benyttede man især programmet som et tegningsredskab, der muliggjorde sammentegning af store arealer, og som gjorde det let, hurtigt at foretage rettelser i det tegnede materiale. I modsætning til Moesgård, så benytter man i Herning en digitizer til digitalisering af udgravningstegningerne. Anne B. Hansen, Museet på Kroppedal, fortalte om deres brug af MapInfo. Udgangspunktet her er, at en afrenset udgravningsflade bliver opmålt vha. totalstation eller den nye GPSnet teknologi. Herved opnås en meget nøjagtig registrering af anlæggenes geografiske placering (landskoordinater). På denne måde sikres det, at eftertiden altid vil kunne genfinde den præcise placering af anlæggene i terrænet. De minimale forskelle, der vil forekomme omkring de enkelte anlægs præcise afgrænsning (f.eks. stolpehullers omrids) ved en digital opmåling contra 26

3 Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 de analoge registreringsmetoder med traditionel fladetegning, vurderes som betydningsløse. Den meget hurtige digitale registrering af anlæggene i felten åbner desuden mulighed for at bruge MapInfo som tolkningsredskab under selve udgravningen. Det er således muligt i MapInfo at indtaste en lang række deskriptive data for de enkelte anlæg, hvorved visualiseringer af udgravningsdata kan foretages under selve udgravningen. Herved kan supplerende undersøgelser, som normalt først ville være tydelige langt senere, kunne iværksættes under selve udgravningen. På udgravningerne er der altså intet led mellem den afrensede flade og den digitale tegning, hvor man på Moesgård benytter en feltpantograf og i Herning en digitizer. Anne B. Hansen viste ligeledes, hvordan man kunne være heldig i nogle kommuner at få digitale grundkort med angivelse af bygninger, veje, kloakdæksler m.m., som kunne være baggrundskort for de arkæologiske data. Med angivelse af de udgravede områder på kommunernes grundkort kunne man aflevere et mere omhyggeligt materiale til kommunerne, således at de klart vidste, hvor man havde gravet og naturligvis også vidste, hvor man ikke havde gravet. Fig. 2 Spredningsanalyse i Vertical Mapper, hvor man viser tætheden af anlæg indenfor et grid. De tætte koncentrationer her viser områder med gårdsenheder fra ældre romersk jernalder fundet ved Sommerlyst tæt ved Skejby Sygehus (Niels H. Andersen 2002). 27

4 Karl Zinglersen, Afdelingen for Middelalderarkæologi, Moesgård viste, hvordan han for Odense midtby havde udfærdiget en oversigt over de middelalderlige bylag og den middelalderlige topografi. Alle de senere års udgravninger i midt byen er scannet, således at man kan se de gamle sokkelforløb, brønde m.m. Dette omfattende materiale kan blive meget nyttigt for kommunens planlæggere forud for indgreb i de underliggende bylag i Odense, men også nyttig for museets forskning omkring bykernen. Palle Østergård Sørensen, Nationalmuseet viste, hvordan man benytter en lille og billig håndholdt GPS (Garmin til en pris af mellem 1500 og 2000 kr.), og hvordan man på nettet kan hente et program, hvorved data kan overføres til MapInfo. Dernæst viste Palle nogle eksempler, bl.a. fra Gudme, hvor man har kortlagt detektorfund, og hvordan disse fund placerede sig i forhold til bebyggelse og topografi. Det blev diskuteret, hvor nøjagtig denne GPS er, og Palle kunne oplyse, at han flere gange har kontrolleret den på stolper i Gudme og hver gang haft en nøjagtighed indenfor få meter. Lene B. Frandsen, Varde Museum, havde et kort indlæg om en lidt mere avanceret GPS, indkøbt af Museumsrådet for Ribe Amt. Det drejer sig om en GeoExplorer 3 Data Collection & Maintenance System. Prisen var i alt ,25 kr. inklusiv moms, en dag med installation og instruktion samt et års abonnement til referencedata via Internettet. Den lovede nøjagtighed er 2-5 meter. Det smarte er, at man kan skrive oplysninger på GPS en i felten og vælge, om det er et punkt, en linje eller et område man ønsker at kortlægge. Niels H. Andersen, Moesgård Museum, fortalte om sin brug af MapInfo i forbindelse med studierne af den neolitiske bebyggelse omkring Sarup. Først viste han eksempler fra udgravningen af en overpløjet jættestue i Sarup. Denne udgravning var registreret gennem syv afrensninger, der var tegnet med en feltpantograf. Det er ikke muligt at tegne stenlægninger med GPS er eller totalstation. Forskellige stentyper har fået forskellige farver og var gengivet i mørkere nuancer jo dybere de lå, herved opnåede man en dybdevirkning og kunne opleve f.eks. stenlægninger med en slags 3D virkning. Dernæst viste han, hvordan det store oldsagsmateriale var blevet overført fra en database (FileMaker), og hvordan han lavede en søgning efter alle de skår, der hørte til ét lerkar (kar ofret foran indgangen til jættestuen). Signaturen viste skårenes spredning og ved i det kosmetiske lag at tegne en region mellem skårspredningens punkter kunne han vise, hvordan man udregnede en spredningskoefficient for dette ene lerkar (fig. 3). I tillægsprogrammet Vertical Mapper viste han en 3D-model af landskabet omkring Sarup. Det blev vist, hvordan man med viewshedfunktionen kunne afbilde det område, der kunne se Saruppladsen, hvis pladsens palisadehegn var 3 m højt, modtageren var 1,7 m høj, og der ikke var høj vegetation i området. På 3D-modellen blev der dernæst fra en database hentet alle de registrerede megalitgrave i området, og lignende viewshedanalyser blev vist for en megalitgrav og for alle megalitgrave. Ved at tage alle gravene kunne man vise de områder, hvorfra flest grave kunne ses. Andre funktioner viste f.eks. hvor meget terrænet hælder, og i hvilken retning det hælder. Disse analyser kan danne grundlag for studier af områdets rituelle landskab. 28

5 Fig. 3 Fronten foran jættestuen Sarup Gamle Skole II. Man ser hvordan stenene (grå nuancer), der er tegnet i op til syv lag, er markeret mørkere jo dybere de lå. Desuden er vist spredningen for nogle lerkar, samt en rektangel der viser spredningen for ét kar (Niels H. Andersen 2002). Ib Radoor, Moesgård Museum, fortalte om nogle af de tillægsprogrammer, man med fordel som museumsansat kan have gavn af. Først gennemgik han VisualHelmert-transformationen, hvor man f.eks. med tre punkter i et lokalt målesystem kan få dette system overført til et landsdækkende målesystem (f.eks. UTM) ved at kende f.eks. UTM-koordinaterne for de samme tre punkter. Dernæst gennemgik han Kommunepakken, der har nogle gode udskrivningsfunktioner, således at man kan udskrive sin MapInfo-tegning i fast målestok. Desuden kan man med denne pakke afsætte punkter, så man kan konstruere f.eks. målesystemer. Dernæst viste han eksempler på digitale kort, man kan hente hos offentlige myndigheder. Han fortalte om, hvorledes disse myndigheder også kan have gavn af, at museerne arbejder digitalt. Det blev pointeret, at man om muligt skal kræve af disse myndigheder, at de uden betaling afleverer digitale kort til os. Sluttelig talte han om den gavn, museerne kan have af, at man benytter en landmåler til at afsætte sit målesystem på en udgravning, således at udgravningerne allerede fra begyndelsen er orienteret i et landsdækkende koordinatsystem. På nuværende tidspunkt er der knyttet landmålere til Nationalmuseet, Odense Bys Museer, Moesgård Museum og Aalborg Historiske Museum. Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen/Dokumentationsenheden, gjorde efter disse indlæg opmærksom på, at man har mulighed for at erhverve punktdata fra DKC s sognebeskrivelse, og at man så kunne overføre disse data til sine grundkort. Han fortalte også, at Kampsax påtænker at lave en særlig brugerpakke for arkæologer og museer. Man kan her håbe, at nogle af de ekstra funktioner, der blev vist på mødet, også vil komme i denne pakke. 29

6 Efter disse indlæg tog man en længere snak om mødets forløb og om man skulle mødes en anden gang. Der var tilfredshed med mødet og dets form. Det var imidlertid vanskeligt at få ud af deltagerne, hvad man evt. kunne ønske af en brugergruppe, og hvordan den skulle organiseres. Man var enige om, at det var godt at have fået indblik i, hvordan man greb det an på nogle museer. Der syntes ikke interesse i at lave nogle workshops, men gerne at vi mødtes igen. Jens Andresen fra Forhistorisk Arkæologi, Moesgård tilbød at give plads til en hjemmeside, som snarest vil blive oprettet. Det blev besluttet, at initiativgruppen også afholder det næste møde, og at det vil ske på Moesgård Museum. Initiativgruppen vil gerne opfordre til, at flere museer deltager, men vi ser også gerne at der er arkæologer/kulturhistorikere udenfor museumsverdenen der bidrager med deres erfaringer. Arkæologisk Gis Forum Næste møde afholdes i Foredragssalen på Moesgård Museum den 23. oktober 2002 kl. 10. Yderligere information om agf hos Niels H. Andersen Ib Radoor begge Moesgård Museum, eller Claus Dam Kulturarvsstyrelsen/Dokumentationsenheden - hjemmeside for Arkæologisk Gis Forum Relevante adresser - på denne adresse kan man hente et programmet Waypoint+, der kan overføre data fra en håndholdt GPS af mærket Garmin til MapInfo - specifikationer på håndholdte GPS ere af mærket Garmin - specifikationer på håndholdt GPS af mærket GeoExplorer 3 - specifikationer på håndholdte computere af mærket Psion 5mx - oplysninger om Kommunepakken & VisualHelmert, som begge er tillægsprogrammer/applikationer til MapInfo - oplysninger om Vertical Mapper, tillægsprogram/applikation til MapInfo. 30

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype EGNOS korrektioner Mobilt netværk WMS, WFS, WFS-T Data HTML5 Local Storage Data Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD ver. 1.0.0.92 - MUD-Administration ver. 1.0.0.28 Hugo Hvid Sørensen 02-12-2011 Stor tak til Carsten Risager og Frederik Callesen m.fl. for gode forslag og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL: Visualisering af 3d - model VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. Evaluering. U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. Evaluering. U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse Indhold 1. Sammenfatning 4 Hvad er U_Build? 4 Arbejdskraftsbesparende potentiale 4 Medarbejdergrupper

Læs mere