Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark"

Transkript

1 Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014

2

3 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende læger i Region Syddanmark foretog i 4 uger i februar/marts Der blev registreret i alt 1271 tilfælde med luftvejsinfektioner. De 11 læger, der havde valgt papirversion, registrerede i alt 362 tilfælde. De 36 læger, der havde valgt datafangst, registrerede i alt 909 tilfælde. Baggrund Antibiotikaresistens er gennem de sidste årtier blevet et tiltagende sundhedsproblem. Antibiotikaresistente bakterier forårsager et stigende antal alvorlige infektioner, som kan medføre langvarig hospitalsindlæggelse og øget dødelighed. I Skandinavien er antibiotikaforbruget fortsat betydeligt lavere end i Øst og Sydeuropa, og indtil nu har resistensproblemerne været relativt beskedne. Stigningen i antallet af Multiresistente Stafylokokker (MRSA) medfører dog stort besvær og øgede sundhedsudgifter. Også for mange andre bakterier er resistensmønstret ændret i ubehagelig retning de senere år. For luftvejsinfektioner er det især resistensmønstret for beta hæmolytiske streptokokker og pneumokokker, der har betydning. Det er her værd at nævne, at der endnu ikke og heller ikke i Øst eller Sydeuropa er påvist penicillin resistens mod beta hæmolytiske streptokker, hvorimod der er betydelig resistens mod pneumokokker. På Island var incidensen af penicillin resistente pneumokokker mere end 20% i 1993 (importerede stammer fra Spanien ), men siden er resistensen faldet pga. en restriktiv antibiotikapolitik. I flere Østog Sydeuropæiske lande er det nu mere end 50% af pneumokokkerne, der er resistente mod penicillin. Den eneste måde at dæmpe antibiotikaresistens på er at mindske antibiotikatrykket mod en given befolkning. Tidligere audits APO audit om luftvejsinfektioner har med jævne mellemrum være tilbudt danske praktiserende læger siden I de første audit lykkedes det stort set at eliminere anvendelsen af tetracycliner i behandlingen af luftvejsinfektioner og vi reducerede penicillinudskrivning til akut tonsillit betydeligt via introduktion af Strep A test. Det lykkedes også at få lægerne til i højere grad at ordinere smalspektret penicillin V på bekostning af bredspektrede præparater. I en audit i 1999, i 3 amter, spurgte vi patienterne, hvad deres forventning til besøget hos lægen var. Det var overraskende, at ca. halvdelen først og fremmest ønskede en test, hvorimod kun ca. 1/3 havde forventning om en antibiotikaordination. På dette tidspunkt behandlede lægerne mere end 40% af patienter med luftvejsinfektioner med et antibiotikum. Siden 1995 har luftvejsaudit været gennemført flere gange i alle de nordiske lande samt på Færøerne, Grønland og Island. I en audit på Island i 1996 lykkedes det at trække lægerne i europæisk retning, hvilket vil sige større brug af smalspektret penicillin og mindre brug af bredspektret. I 2008 og 2009 gennemførte vi en audit om luftvejsinfektioner HAPPY AUDIT i Danmark, Sverige, Litauen, Kaliningrad, Spanien og Argentina. I alt 600 læger registrerede begge år i alt ca tilfælde med luftvejsinfektioner. Vi introducerede Strep A og CRP i Litauen, Kaliningrad, Spanien og Argentina.. Interventionsresultatet fra 2008 til 2009 var overbevisende, idet lægerne gennemsnitlig reducerede deres antibiotikaud 3

4 skrivning fra 33% til 24% ved alle luftvejsinfektioner. Projektet var støtte af EU med 1,5 millioner Euro. Netop nu pågår HAPPY AUDIT 2 dels i Østeuropa, dels i Sydamerika med 4 5 deltagende lande hvert sted. Happy Audit Antibiotika 50 % ARG 2008 ARG DK 2008 DK LIT 2008 LIT RUS 2008 RUS ESP 2008 ESP 2009 ESP control. SW Penicillin V 31. Amoxicillin/pivampicillin 32. Amoxicillin + Clavulansyre 33. Makrolid 34. Quinolon 35. Tetracyklin 36. Cephalosporin 37. Andre SW 2009 Rapportens indhold Audits resultater angives dels i skemaform, dels i diagrammer. Efter de samlede resultater bringes et antal sider med analyser for hver af de vigtigste diagnoser. Vi viser dage med symptomer, symptomer og fund samt udredning og antibiotisk behandling. Sidst i rapporten et antal diagrammer, der viser variationen mellem deltagerne. Afsluttende kommentarer Denne rapport er primært et arbejdsredskab og ikke en videnskabelig afrapportering. Det er håbet, at den giver et godt udgangspunkt for diskussion på opfølgningskurserne. Odense maj 2014 Ole Busch, Malene Plejdrup Hansen og Anders Munck 4

5 SAMLET RESULTAT - FØRSTE REGISTRERING 2014 Antal Procent Mand/dreng ,5% KØN Kvinde/pige ,5% Uoplyst 1 0,1% I alt ,0% Forkølelse ,1% Halsbetændelse 126 9,9% Akut mellemørebetændelse 85 6,7% Bihulebetændelse 122 9,6% Laryngit/trakeit 30 2,4% DIN DIAGNOSE Akut bronkitis 88 6,9% Opblussen i KOL 10 0,8% Lungebetændelse ,4% Influenza 45 3,5% Anden luftvejsinfektion 51 4,0% Uoplyst 60 4,7% I alt ,0% Feber ,7% Hoste/hæshed ,9% Øresmerter ,0% Purulent øreflod 16 1,3% Synkesmerter ,6% Tonsilbelægninger 59 4,6% SYMPTOMER OG FUNDI Ømme hævede halsglandler 96 7,6% Trykken og smerter i bihuler ,0% Dyspnø/polypnø ,1% Øget ekspektorat ,5% Purulent ekspektorat 106 8,3% Andet symptom eller fund 58 4,6% Uoplyst 2 0,2% I alt ,3% Strep A positiv 53 4,2% Strep A negativ ,5% UDREDNING Crp målt ,6% Ingen af førnævnte ,7% Uoplyst 15 1,2% I alt ,1% 5

6 Antal Procent Ingen antibiotika ,6% Penicillin V ,8% Amoxicillin/pivampicillin 46 3,6% ANTIBIOTIKA Amoxicillin + Clavulansyre 33 2,6% Makrolid 66 5,2% Andet (-lokal) 24 1,9% Uoplyst 4 0,3% I alt ,0% Penicillinallergi 25 2,0% Patienten forlanger antibiotika 5 0,4% ANDRE FORHOLD Komplianceproblemer (smag etc) 6 0,5% Henvisning til anden læge/hospital 19 1,5% Ingen af førnævnte ,9% Uoplyst 75 5,9% I alt ,2% 6

7 Der var stor variation i hvor mange registreringer, hver enkelt læge havde. De 47 deltagere registrerede i alt 1271 tilfælde svarende til 27 registreringer pr. læge. Lægerne der havde valgt datafangst havde gennemsnitligt 25 registreringer pr. læge, og de læger der registrerede på papir havde gennemsnitligt 33 registreringer. 7

8 Aldersfordelingen på de forskellige sygdomme var som forventet. Akut mellemørebetændelse blev primært diagnosticeret hos børn under 10 år, og opblussen i KOL forekom kun hos patienter over 40 år. 8

9 I alt 58,5% af de registrerede var kvinder og især bihulebetændelse blev overvejende diagnosticeret hos kvinderne. Forkølelse var den hyppigst angivne diagnose (38%). 9

10 Forkølelse blev givet som diagnose ved 44% hos datalægerne mod 24% hos papirlægerne. Datalægerne kunne ikke registrere opblussen af KOL, som tegnede sig for 3% hos papirlægerne. Ved de fleste diagnoser var begge køn ligeligt repræsenteret dog blev relativt flere kvinder diagnosticeret med bihulebetændelse og mænd med lungebetændelse. Samlet resultat 10

11 Ca. 60% af alle registrerede patienter henvendte sig til lægen inden de havde haft symptomer en uge. Ca. 2/3 af alle registrerede havde hoste/hæshed og 40% havde feber. 11

12 57% af patienterne blev undersøgt med CRP og/eller Strep A hyppigst CRP, som blev taget hos 44%. Jo højere CRP værdi des flere antibiotikarecepter blev der udstedt. Hos de patienter, der ikke fik taget CRP blev der udskrevet antibiotika i 42% af tilfældene. 12

13 CRP blev hyppigst taget ved bihulebetændelse og nedre luftvejsinfektioner. Det blev taget CRP i 50% af de tilfælde, der blev diagnosticeret som lungebetændelse knap 40% havde en CRP 50. I alt 40 % af de registrerede patienter fik antibiotisk behandling, Penicillin V udgjorde 67% af samtlige ordinerede antibiotika. Makrolidbehandling blev ordineret til godt 5% af patienterne svarende til 13% af samtlige ordinerede antibiotika hyppigst ved nedre luftvejsinfektioner. 13

14 Amoxicillin + Clavulansyre var det foretrukne præparat ved behandling af opblussen af KOL. Mulig penicillinallergi blev rapporteret hos 2% ligesom patientkrav, komplianceproblemer og henvisninger kun forelå i meget få tilfælde. 14

15 Jo flere opfyldte Centor Kriterier* des flere Strep A tests blev der taget. Antallet af positive Strep A tests steg kraftigt i takt med antallet af opfyldte Centor Kriterier (53% af patienter med 4 opfyldte kriterier havde en positiv test). *Centor Kriterier: Feber 38,5 Hævede ømme lymfeknuder på halsen Belægninger på tonsiller Ingen hoste 15

16 Der blev registreret 484 tilfælde af forkølelse. 57% af tilfældene var hos kvinder/piger og 40% var under 10 år. Knap 2/3 af patienterne havde haft symptomer i mindre end en uge. 76% havde hoste/hæshed og 30% havde feber. 16

17 I alt 44% fik målt CRP og 15% Strep A, hvoraf stort set alle var negative. Meget få blev behandlet antibiotisk. 17

18 Der blev registreret 126 tilfælde af halsbetændelse. I alt 61% var kvinder og godt halvdelen var under 20 år. Knapt 75% henvendte sig inden de havde haft symptomer en uge. 95% havde synkesmerter, knapt 50% feber, 38% hævede ømme glandler og 37% tonsilbelægninger. Der var hoste hos 15%. 18

19 35,7% havde en positiv Strep A og 2/3 blev behandlet med antibiotika helt overvejende med penicillin V. 19

20 Der blev registreret 85 tilfælde af akut mellemørebetændelse. 54% var kvinder/piger og 75% var under 10 år. 30% henvendte sig indenfor 2 dage. 98% havde øresmerter, 60% feber. 20

21 Der blev taget meget få tests og mere end 80% blev behandlet antibiotisk. 54% af de behandlede fik penicillinv, 36% amoxillin/pivampicillin. 21

22 Der blev registreret 122 tilfælde af bihulebetændelse. 77% var kvinder/piger og 75% var i aldersgruppen år. 56% af de patienter, der havde bihulebetændelse, kom først efter en uges symptomer. Knap 90% havde trykken i bihulerne, og ca. 24% feber. 22

23 Der blev foretaget CRP måling i knap 2/3 af tilfældene. Ca. 70% blev behandlet antibiotisk helt overvejende med penicillin V. 23

24 Der blev registreret 30 tilfælde af laryngit/trakeit. 67% var kvinder/piger og 1/3 var under 10 år. 75% af patienterne henvendte sig inden for den første uge med symptomer. Hovedsymptomet var hoste og hæshed, under 7% havde feber. 24

25 CRP blev målt i 37% af tilfældene og StrepA hos 23% alle negative. Kun meget få blev behandlet antibiotisk. 25

26 Der blev registreret 88 tilfælde af akut bronkitis. 58% var kvinder/piger, 1/5 børn under 10 år og godt 1/4 over 60 år. Lidt over 40% henvendte sig den første uge med symptomer. 91% havde hoste og 32% feber. Knap 40% havde øget ekspektorat og 15% purulent ekspektorat. 26

27 66% fik målt CRP og 43% blev behandlet antibiotisk overvejende med penicillin V. Der blev givet makrolid til 10%. 27

28 Der blev registreret 10 tilfælde af opblussen i KOL. 70% var kvinder og halvdelen over 70 år.(nb: opblussen af KOL kunne kun registreres af papirlægerne). Mere end 75% henvendte sig først efter en uge, ca. 20% havde feber, 80% hoste, 50% øget ekspektorat, 50% purulent ekspektorat og 50% dyspnø/polypnø. 28

29 CRP blev målt hos halvdelen og der blev givet antibiotika til 90% af patienterne overvejende amoxillin med clavulansyre. 20% fik makrolid. 29

30 Der blev registreret 170 tilfælde af lungebetændelse, ligeligt fordelt mellem kønnene. 15% var under 10 år og 16% var over 70 år. Halvdelen henvendte sig den første uge. Mere end 90% havde hoste, 61% feber og 29% purulent ekspektorat. 30

31 CRP blev taget hos godt 50%. Næsten alle fik antibiotisk behandling, 62% fik penicillin V og 17% fik makrolid. 31

32 Der blev registreret 45 tilfælde af influenza. 51% var kvinder/piger og 22% var under 10 år og kun 13% var over 60 år. Knap 70% henvendte sig den første uge. Hovedsymptomerne var hoste og feber. 32

33 Knapt 70% fik målt CRP, 13% var Strep A negative. Meget få blev behandlet antibiotisk. 33

34 Variationsdiagrammer: Diagrammer på denne og de følgende sider viser, hvor hyppigt den enkelt deltager har registreret udvalgte variable. Resultaterne skal tages med et betydeligt forbehold, da de er baseret på et beskedent datamateriale. Specielt hos de læger, der har få registreringer, kan resultaterne være misvisende. 34

35 35

36 Registreringsskema og pop up 36

37

38

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Teambuilding i almen praksis

Teambuilding i almen praksis Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes Afprøvning af en model for arbejdet med kroniske sygdomme Et kvalitetssikringsprojekt i de tidligere amter i Region Hovedstaden Teambuilding i almen praksis

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015 RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere