Sammendrag. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag. Indledning"

Transkript

1

2 Sammendrag Tick-borne encephalitis er en zoonotisk virussygdom, der i Europa overføres med flåten Ixodes ricinus. Sygdommen er endemisk i store dele af Europa, men er i Danmark kun officielt registreret på Bornholm. Det kunne derfor være fagligt interessant at forsøge at påvise, om Tick-borne encephalitis også var en sygdom, vi kunne forvente at se blandt vores hundepopulation i andre dele af Danmark. Fra april-december 2004 indsendte dyrlæger, primært fra Storkøbenhavn og den østlige del af sjælland, serumprøver fra 29 hunde til Vet-Med-Labor i Tyskland til bestemmelse af antistoffer for Tick-borne encephalitis. Prøverne blev undersøgt ved en Complement-Fixations test. En titerværdi <1:10 blev anset for negativ. Hovedsymptomerne hos hundene var høj feber, som ikke responderede på antibiose, og akutte, neurologiske symptomer i vekslende grad. En hund blev testet negativ, de resterende hunde havde en antistoftiter mellem 1:10 1: hunde fik kontrolleret titerniveauet efter 2-3 uger, og her blev en serokonvertering konstateret hos de 7. En hund døde i det akutte forløb, og 2 hunde blev senere euthaniseret på grund af recidiv. I perioden maj - august 2005 blev 35 hunde, tilfældigt udvalgt blandt Gentofte Dyrekliniks patienter, men uden kliniske symptomer på Tick-borne encephalitis, testet for Tick-borne encephalitis antistoffer hos Vet-Med-Labor. 20 hunde blev testet negative, mens 15 hunde havde en titer 1:10 uden at frembyde symptomer på sygdommen. Kontroltiter efter 2-3 uger hos 6 hunde med en primær titer mellem 1:20 1:80 viste en serokonvertering hos alle 6. Disse resultater kunne indikere, at hunde, også uden for Bornholm, blev eksponeret for agens og udviklede sygdommen Tick-borne encephalitis, mens andre alene fungerede som reservoir for virus. Indledning Tick-borne encephalitis (TBE) er en viral sygdom (zoonose), der skyldes et RNA-virus tilhørende genus Flavivirus, familie Flaviviridae. 1, 2, 3 1

3 Fig. 1: Elektronmikroskopi af Flavivirus. 2 Genus Flavivirus kan inddeles i 3 hovedgrupper: Den mosquito-overførte, den flåt-overførte og den ukendt-vektor-overførte gruppe. Sidstnævnte gruppe nævnes kun i en enkelt reference og her inkluderes ingen sygdomme. 4 Det mosquito-overførte flavivirus inkluderer Japansk encephalitis virus, West Nile virus, Gul Feber virus og Dengue virus. Det flåt-overførte flavivirus omfatter TBE virus, Louping Ill virus, Langat virus, Powassan virus og Omsk hæmorrhagisk Feber virus. TBE virus kan igen inddeles i 3 undergrupper: Den vesteuropæiske (prototype: Neudoerfl stamme), den fjernøstlige (prototype: Russian Spring Summer Encephalitis (RSSE) virus, Sofjin stamme) og den sibiriske (prototype: Vasilchenko). 4, 5 I Vesteuropa overføres virus med flåten Ixodes ricinus (I. ricinus), der både fungerer som vektor og 2, 4, 5 som vært for virus. I. ricinus naturlige værter er primært små gnavere, og da flåten har en flerårig udvikling, lever den ofte længere end sine værtsdyr. 2 Andre naturlige værter er rådyr, ræve og fugle, men også husdyr (hunde, katte, får, kvæg) og mennesker kan fungere som værter. 2, 3 Inficerede flåter er bærere af virus hele livet uden selv at være afficerede. Virus overføres både ved transovariel transmission (fra generation til generation) og transstadial transmission (fra et udviklingsstadie til det næste) 2 2

4 Figur 2: Transovariel og transstadiel overførsel af virus hos flåter. 2 TBE er en sæsonpræget sygdom afhængig af flåternes aktivitetsniveau. I Centraleuropa er den ofte bifasisk og topper fra april-juni og igen fra september-oktober. I Nordeuropa er den monofasisk og topper fra juni-september. 6, 7 Prævalensen af inficerede flåter ligger mellem 0,05 % i Italien og 40 % i dele af det tidligere Rusland. 8 En undersøgelse af prævalensen af inficerede flåter i dele af Tyskland viste, over en periode på 3 år, en prævalens for voksne flåter mellem 0-5,8 % og for nymfer mellem 0,1-3,4 %. 9 At prævalensen var højere blandt voksne flåter end hos nymfer var forventelig, da den voksne flåt havde fået to blodige måltider mod nymfens ene. 9 Sygdommen, der er endemisk i størstedelen af Europa, har siden 1931 været kendt som årsag til infektiøse sygdomme i det centralnervøse system (CNS) hos mennesker, mens der frem til 1972 kun var beskrevet et enkelt tilfælde hos hund. 7, 9, 10, 11 Eksperimentelle forsøg, hvor hunde blev inficerede, enten med inficerede flåter eller med infektiøst agens givet subcutant, viste en positiv TBE antistoftiter men ingen kliniske symptomer. 12 Hunde blev derfor betragtet som værende relativ resistente overfor sygdommen, og det er først i de seneste år, at man inden for den veterinære verden er blevet opmærksom på TBE-virus infektioner som årsag til alvorlige, neurologiske sygdomme hos hunde. 1, 3, 10 3

5 TBE hos hund kan inddeles i 4 grupper. 3, 7 1. Seropositive hunde, som sjældent eller aldrig udviser symptomer på sygdommen. 2. Perakutte forløb med dødelig udgang i løbet af 3-4 dage. 3. Akutte tilfælde, som klinger af over 1-3 uger uden recidiv. 4. Akutte tilfælde som bliver kroniske, ofte med recidiv af alvorlig, neurologisk karakter. Inkubationstiden er 2-4 dage. Symptomerne er høj feber, som ikke responderer på antibiose, alvorlige, neurologiske symptomer (eks.vis facialis parese, vestibulære symptomer, nystagmus, ataxi, tetraplegi, generaliserede krampeanfald m.m.), apati og anorexi. 3, 7 Terapien er symptomatisk, og sygdommen kan være fatal i den akutte fase og give alvorlige, neurologiske bivirkninger i det kroniske forløb. 1 Indgangsvinklen til dette studie var en patient hos dyrlæge Kristine Elbæk.* Hun fik en ung hund ind på klinikken med høj feber og lette neurologiske symptomer. I løbet af 2-3 dage udviklede symptomerne sig fatalt, og da hunden samtidig viste sig at være seropositiv for TBE, stemte både sygehistorie og en positiv titer overens med TBE tilfælde, beskrevet i litteraturen. 1,3,10,11 Officielt er TBE kun konstateret på Bornholm, 13 men ovennævnte hund havde aldrig været uden for Gentofte, så tilstedeværelsen af inficerede flåter og dermed risikoen for at udvikle et klassisk udbrud af TBE måtte derfor også være til stede i andre dele af Danmark. Det er et forsøg på at undersøge denne problemstilling, der ligger til grund for dette studie. Materialer og metoder. Materiale: Fra april til december 2004 indsendte dyrlæger, primært fra Storkøbenhavn og den østlige del af sjælland, blodprøver fra 29 hunde til Vet-Med-Labor (VML) i Tyskland. Prøverne blev testet for TBE antistoffer ved en Complement-Fixations (CF) test. (Bilag 1) Der er evidente journaloplysninger på 21 af de 29 hunde. = Gruppe A (Bilag 2) Som kontrolgruppe blev 35, klinisk raske og tilfældigt udvalgte, hunde fra Gentofte Dyreklinik i perioden maj - august 2005 testet for TBE hos VML ved en CF-test. = Gruppe B (Bilag 3) * Dyrlæge Kristine Elbæk, Dyreklinikken Artemis, 2900 Hellerup 4

6 Metode: VML sender blodprøver, der skal testes for TBE, videre til et schweizisk laboratorium, Diavet. Diavet får sine reagenser til CF-testen fra et andet schweizisk laboratorium, Institute Virion, og testen udføres efter en arbejdsprotokol beskrevet af Lennette et al. 14,15 En oversigt over CF-testens principper og udførelse ses i bilag Statistisk bearbejdning: Studiet bestod initialt af to grupper af hunde, en med 29 syge hunde, testet for TBE ved en CF-test hos VML i 2004, og en kontrolgruppe på 35 klinisk raske hunde ligeledes testet for TBE ved en CF-test hos VML i I den videre bearbejdning af materialet, blev 8 hunde i gruppen af syge dyr ekskluderet, da det ikke var muligt at få kendskab til de kliniske symptomer. Antallet af syge dyr blev derfor reduceret til n=21. Antallet af raske dyr var fortsat n = 35. Disse værdier er anvendt til en beregning af den diagnostiske sensitivitet (Se) og specificitet (Sp). Kriterium: En titer-værdi <1:10 betragtes som negativ. 14 Den statistiske signifikans mellem de kliniske symptomer og CF-testen bestemmes ved en χ²-test, (McNemar s) 17. Odd Ratio (OR) beskriver, hvor tæt associerede de to test er. Der blev udført en χ² -test (2x2 tabel) for at påvise en mulig signifikant sammenhæng mellem køn, alder og racedisposition. Da der er < 200 dyr i undersøgelsen, blev Yates korrektion brugt på testene. 18 Med hensyn til alder, var gennemsnitsalderen for samtlige dyr i undersøgelsen 6,1 år. Den værdi blev brugt til at opdele hundene i to grupper: Gruppe 1: 0-6 år Gruppe 2: >6 år. 5

7 Med hensyn til racer, var retrieverne bedst repræsenteret i begge grupper. Racerne er derfor delt op i følgende to grupper: Gruppe 1: Retrievere. Gruppe 2: Andre racer. Grafiske illustrationer: Et søjlediagram, til påvisning af fordelingen af klinisk syge hunde med en positiv TBE titer i forhold til årets måneder, blev udformet. Resultater Klinisk undersøgelse Gruppe A: Bestående af 21 hunde, hvor 18 hunde kom ind med symptomer på en akut neurologisk lidelse, karakteriseret ved høj feber (11/18) og neurologiske symptomer (15/18). De neurologiske symptomer kunne kategoriseres som ataxi (5/18), slingerhed (1/18), parese af for og/eller bagben (9/18), facialis parese (1/18), lokale kramper i kæben (1/18) og universelle kramper (5/18). 5 hunde havde G-I symptomer, de 2 (hund nr. 12,13) som det primære symptom kombineret med træthed, sløvhed og hævede led, de resterende 3 som en del af det neurologiske sygdomskompleks. En enkelt hund (hund nr. 11) havde, som det eneste symptom, en halthed på det ene forben. En hund døde i det akutte forløb (hund nr. 16), 2 blev euthaniseret på grund af vedvarende recidiv af neurologisk karakter (hund nr. 1, 5). (Bilag 2) Gruppe B: Bestående af 35 hunde hvor den kliniske undersøgelse var upåfaldende.(bilag 3) Laboratorieundersøgelser Gruppe A: Alle hunde blev testet positive for TBE ved en CF-test. Titer værdien lå mellem 1: 10 1: hunde blev kontroltestet for TBE efter 2-3 uger, og her viste 7 hunde en serokonvertering (= en ændring i titerværdien), mens den sidste hund havde samme titer værdi som ved første prøve. Den blev desværre ikke testet på et senere tidspunkt. 6

8 2 hunde fik udtaget cerebrospinalvæske (CSF) til undersøgelse. Begge prøver var uspecifikke mht. TBE, den ene viste mononukleære celler, den anden viste kun erytrocytter (artefact). 17 hunde blev testet for Borrelia antistoffer (VML), her var 1 positiv, men kontrol titer var negativ. 9 hunde blev testet for Erlichia canis antistoffer (VML), her var alle negative. 2 hunde blev testet for Neospora canis og begge var negative. Gruppe B: Alle 35 hunde blev testet for TBE ved en CF-test. 20 hunde blev testet negative (<1:10) 15 hunde blev testet positive med en titer værdi mellem 1:10 1:80. Heraf havde 9 hunde en titer værdi på 1:10. 6 hunde med en primær titer mellem 1:20 og 1:80 blev kontroltestet efter 2-3 uger, og alle 6 havde på det tidspunkt serokonverteret. 2 hunde blev testet positive for Borrelia antistoffer, kontrol titer var negativ. 1 hund blev testet negativ for Erlichia canis. Andre undersøgelser Hund nr.16 blev efterfølgende obduceret. Konklusion på obduktionen: De observerede forandringer tyder på en generaliseret bakterieinfektion. Der blev ikke fundet noget abnormt ved histologi af CNS. Resultater af statistiske analyser. Estimering af den diagnostiske Se og Sp På baggrund af de positive og negative titer værdier ved CF-testen kunne Se og Sp beregnes til henholdsvis 0,72 og 0,57. Bestemmelse af χ² (McNemar s) og OR blandt de to grupper af dyr. χ² = 14,06 p < 0,001 Da χ² er > 3,84, viste testen en signifikant sammenhæng mellem de to korrelerede proportioner. OR = 15 En OR på 15 viste, at der blandt de undersøgte dyr var 15 gange større sandsynlighed for, at hunden 7

9 havde en positiv titer i forhold til kliniske symptomer på sygdommen. Bestemmelse af χ² (2x2 tabel) anvendt på bestemmelse af forskellen mellem to uafhængige proportioner. Kønsfordeling: Yates korrektion: χ² = 1,42 p = 0,23 χ² < 3,84 viste, at der ikke var signifikant forskel på kønnene. Aldersfordeling: Yates korrektion: χ² = 2,10 p = 0,15 Værdien for χ² viste, at der ikke var signifikant forskel på aldersgrupperne. Racedisposition: Yates korrektion: χ² = 0,30 p = 0,59 χ² viste, at der ikke var signifikant forskel på racerne. Grafisk illustration: Syge hunde Jan. Feb Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Figur 3: Fordelingen af klinisk syge hunde med positiv TBE titer i forhold til årets måneder. 8

10 Diskussion TBE i Danmark er indtil videre kun konstateret på Bornholm. 13 I Sverige er TBE konstateret omkring Stockholm, men nye områder i Sverige, bl.a. Skåne og Blekinge, har også rapporteret om humane tilfælde af TBE, og i store dele af Europa er sygdommen endemisk til stede. 19 I 2004 blev 29 danske hunde testet for TBE. I undersøgelsen blev 21 hunde medtaget, og ud fra laboratoriesvaret kunne tidspunktet for udtagning af blodprøve konstateres. Fra litteraturen vides, at TBE i Nordeuropa er monofasisk og topper fra juni-september. 6, 7 Figur 3 viste fordelingen af klinisk syge hunde med en positiv TBE titer på de enkelte måneder og stemte fint overens med resultater beskrevet i litteraturen. Der er i litteraturen ikke påvist nogen disponering for TBE mht. alder, køn og/eller race, 20 og undersøgelsens resultater viste heller ikke noget sådant. Enkelte referencer nævner, at rottweiler er 3, 21 mere disponeret end andre racer, men dette er ikke verificeret. I undersøgelsen blev 8 hunde ekskluderet på grund af manglende journaloplysninger. I det resterende materiale havde en hund (nr. 19) været i Skåne på markprøve. (Mundtlig reference fra ejer.)* Ud fra journaloplysninger på de resterende 21 hunde havde 18 hunde klassiske symptomer på TBE, og alle hundene havde en positiv titer for TBE antistoffer. En enkelt titer er dog ikke tilstrækkelig til at stille diagnosen. 14 Den skulle, om muligt, gentages efter 2-3 uger, men kombineret med de kliniske symptomer gav den et billede på, om diagnosen TBE var realistisk. Der blev desværre kun foretaget en CSF analyse på to hunde, og begge analyser var af ringe validitet. En CSF analyse vil oftest vise en moderat eleveret proteinkoncentration og mononukleær pleocytosis, foreneligt med en non-suppurativ encephalitis. Analysen er ikke specifik for TBE, men kan også ses ved andre sygdomme (hundesyge, rabies, Aujesky s syge, Ehrlichiose, Borreliose med flere), men kombineret med påvisning af antistoffer for TBE i CSF, kan den være en stor hjælp til at differentiere TBE fra andre årsager til en non-suppurativ encephalitis. 10 * Dyrlæge Susanne Forchhammer, Stenløse Dyreklinik. 9

11 En CSF analyse på samtlige hunde i gruppe A ville derfor have været ønskelig, og burde være en fast del af det diagnostiske arbejde med henblik på TBE. Ligeledes burde alle hundene i gruppe A have været testet for Borreliose og Erlichiose, og en mangel på dette samt en manglende CSF analyse kunne betragtes som en mulig fejlkilde. En hund døde i det akutte forløb og blev efterfølgende obduceret. Her blev der ikke påvist forandringer i centralnervesystemet (CNS). En mulighed kunne være, at hunden ikke døde af TBE. Det talte de kliniske symptomer, det korte og akutte sygdomsforløb samt en positiv titer imod. En anden årsag til en manglende påvisning af forandringer kan være, at det kræver en mere følsom teknik at opdage de virale patogener 1 og endelig kan det skyldes, at kroppen allerede har fagocyteret og elimineret antigen. Det sidste er også en væsentlig grund til, at der hurtigere kan måles antistoffer i CSF end i serum. 1 De resterende 3 hunde havde også en positiv titer men til gengæld mere uspecifikke symptomer, primært gastrointestinale, og et ikke så akut forløb. Humant taler man om, at TBE har et bifasisk forløb. I initialfasen, som varer 2-8 dage, ses bl.a. gastrointestinale symptomer. Denne periode efterfølges af en asymptomatisk periode % af patienterne udvikler herefter neurologiske symptomer (anden fase), alternativt klinger sygdommen af. Ovenstående symptomer kan muligvis betragtes som det initiale stadie i et bifasisk forløb, hvor sygdommen klinger af inden anden fase. 11 Alle hundene i gruppe A og gruppe B blev testet for TBE antistoffer ved en CF-test, som er en konventionel serologisk test. 22 Se for testen blev beregnet til 0,72 og Sp til 0,57. Det har ikke været muligt at fremskaffe Se og Sp værdier på den konkrete CF-test, som laboratoriet Diavet anvendte. En tilgang til validering af testen findes i en artikel fra 2004: Serological diagnosis of bovine brucellosis: a review of test performance and cost comparison hvor flere forskellige test sammenlignes. 22 Her undersøges gennemsnittet for summen af Se og Sp værdier (= gennemsnitlig Performance Index (PI)) for de forskellige test, og højeste score er

12 Gennemsnitlig PI for CF-testen er 172,5 (n=38) fordelt med en gennemsnitlig Se på 89 og en gennemsnitlig Sp på 83,5. Undersøgelsen, som dækker tidsperioden , viser også, at fra ligger den gennemsnitlige PI væsentlig tættere på 200 end i perioden fra Figur 4: PI for 38 CF-test, rapporteret i litteraturen mellem 1969 og Som fejlkilder ved CF-testen nævner undersøgelsen bl.a. mangel på standardisering, manglende evne til at teste hæmolyserede prøver, anti-komplementære resultater, prozoning (et sekundært fænomen, hvor koncentrationen af antigen, antistoffer eller begge, er uden for ækvivalens zonen.) 22 Den gør dog også opmærksom på, at kvaliteten og sikkerheden af testen fra 1995 og frem er blevet væsentlig bedre. 22 I en reference fra 1978 nævnes en TBE titer på 1:20 som pålidelig og 1:40 som klar positiv ved en CF-test. 21 I referencen fra laboratoriet Diavet bestemmes den negative titer værdi til <1: Det kunne tages som et udtryk for en mere sikker CF-test i 2005 i forhold til Den relativ lave Se værdi i undersøgelsen kunne forklares med, at der kun blev medtaget 21 af de 29 hunde, som blev testet i 2004, på grund af manglende kliniske oplysninger på de sidste 8 hunde. Havde alle hundene været repræsenteret, ville Se = 0,97 (28 positive ud af 29), hvilket stemmer bedre overens med litteraturen

13 Man ved, at hunde har en væsentlig større kontaktflade med I. ricinus end mennesker, og at prævalensen i endemiske områder for sero-positive hunde kan være helt op til 30 %. 10,11 Man ved også, at langt de fleste hunde som inficeres med TBE virus ikke udviser nogen eller kun meget uspecifikke symptomer på TBE. 1 En forklaring kan være, at hundens immunsystem er væsentlig bedre end menneskets, og den vil derfor være bedre i stand til at eliminere virus inden 3, 11 blod-hjerne barrieren passeres. Derfor kan en positiv titer være et resultat af en sådan asymptomatisk infektion, og titersvaret fortæller kun, at hunden på et tidspunkt har været i kontakt med inficerede flåter. 6 Det kunne forklare, hvorfor 15 hunde i gruppe B havde en positiv titer. 6 af hundene havde en primær titer mellem 1:20-1:80 og blev derfor kontroltestet efter 2-3 uger. På det tidspunkt havde de alle serokonverteret. Det kunne derfor ikke afvises, at de 6 hunde var nyinficerede med TBE-virus og havde haft et asymptomatisk forløb. Med den viden var en lav SP og en høj OR for CF-testen forventelig. Omvendt kunne det ikke afvises, at de 9 hunde som havde en titer værdi på 1:10 var falsk positive, da værdien 1:10 lå i grænseområdet. Konklusion TBE er en velkendt human infektiøs lidelse i CNS, som blev beskrevet første gang i Hos hund er det første tilfælde beskrevet i 1972, og indtil da betragtede man hunde som værende relativ resistente over for sygdommen. 11,12 Der er ikke tvivl om, at langt de fleste hunde, som bliver inficeret med virus, primært fungerer som vært for både virus og flåt uden nogensinde at udvise kliniske symptomer på sygdommen MEN, det er omvendt også svært at forestille sig, at inficerede flåter findes på Bornholm, i Norge og Sverige, i resten af Europa men ikke i resten af Danmark! Hundeejere rejser mere end nogensinde med deres hunde, og hundene er en af de bedste ambassadører for overførsel af sygdomsagens fra et område til et andet. 8 Derfor skal vi som dyrlæger også have TBE med som en differentialdiagnose, hvis vi pludselig står med en akut syg hund, febril og med udtalte neurologiske symptomer og foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på en korrekt diagnose. Er der virkelig tale om en ny sygdom eller har den været til stede hele tiden vi har bare ikke undersøgt for den? 12

14 Litteraturliste 1. Weissenböck, H., Suchy, A., Holzmann, H.: Tick-borne encephalitis in dogs: neuropathological findings and distribution of antigen. Acta Neuropathol 1998, 95, Murphy, F.A., Gibbs, E.P.J., Horzinek, M.C., Studdert, M.J.: Veterinary Virologi 1999, Third Edition, pp Tipold, A.: Zentraleuropäische Zeckenenzephalitis eine Übersicht. Tierärztl Prax 2002, 30 (K), Yoshii, K., Hayasaka, D., Goto, A., Obara, M., Araki, K., Yoshimatsu, K., Arikawa, J., Ivanov, L., Mizutani, T., Kariwa, H., Takashima, I.: Enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigens expressed in mammalian cells for serodiagnosis of tick-borne encephalitis. J Virol Methods 2003, 108, Chiba, N., Iwasaki, T., Mizutani, T., Kariwa, H., Kurata, T., Takashima, I.: Pathogenicity of tick-borne encephalitis virus isolated in Hokkaido, Japan in mouse model. Vaccine 1999, 17, Reiner, B., Fischer, A.: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) beim Hund in Deutschland: Zwei Fallberichte. Kleintierpraxis 1998, 43(4), Leschnik, M.W.; Kirtz, G.C.; Thalhammer, J.G.: Tick-borne encephalitis (TBE) in dogs. Int J Med Microbiol 2002, 291(Suppl. 33), Bellamy, R., Salmon, R.: Risk of importation of diseases exotic to Great Britain following the relaxation of quarantine regulations. Q J Med 1999, 92, Süss, J., Schrader, C., Abel, U., Bormane, A., Duks, A., Kalnina, V.: Characterization of tick-borne encephalitis (TBE) foci in Germany and Latvia ( ). Int J Med Microbiol 2002, 291(Suppl. 33), Reiner, B., Fischer, A., Gödde, T., Müller, W.: Clinical Diagnosis of Canine Tick-borne Encephalitis (TBE): Contribution of Cerebrospinal Fluid Analysis (CSF) and CSF Antibody Titers. Zent bl Bakteriol 1999, 289, Klimes, J., Juricova, Z., Literak, I., Schanilec, P., Trachta e Silva, E.: Prevalence of antibodies to tickborne encephalitis and West Nile flaviviruses and the clinical signs of tickborne encephalitis in dogs in the Czech Republic. Veterinary Record 2001, 148, Rosiu, N., Topciu, VL., Munteanu, S.: The presence of antibodies to some flaviviruses in the dog. Rev Roum Med-Virol 1980, 31(2), Kristiansen, K.: TBE in Denmark in particular on Bornholm. Int J Med Microbiol 2002, 291(Suppl.33), Institute Virion Ltd, Bernadette Saner-Nepple, Ph.D, Weingartenstrasse 9, CH-8803 Rüschlikon: Reagents for the Tickborne Encephalitis virus (FSME Virus) Complement Fixation (CF) Test (Arbejdsskema for CF testen) 15. Lennette, E.H., Schmidt, N.J. (eds): Diagnostic Procedures for: Viral, Rickettsial and Clamydial Infections, Fifth Edition, pp American Health Association, New York Aasted, B., Leslie, G., Agger, R.(eds): Immunologi, pp DSR Forlag Landbohøjskolen, København Martin, S.W., Meek, A.H., Willeberg, P.: Veterinary Epidemiology principles and methods, pp Iowa State University press / Ames Statcalc: Epi-info Version 6, Haglund, M.: Occurence of TBE in areas previously considered being non-endemic: Scandinavian data generate an international study by the International Scientific Working Group for TBE (ISW-TBE). Int J Med Microbiol 2002, 291(suppl.33), Kirtz, G., Kölbl, S., Czettel, B., Thalhammer, J.G.: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zentraleuropäische Zeckenenzephalitis) beim Hund in Ôsterreich: eine Seroprävalenz-Studie. Kleintierpraxis 2003, 48(3), Granström, M., Grandien, M., Saikku, P.: Early Diagnosis of Tick-Borne Encephalitis (TBE) by demonstration of Specific IgM antibodies. Scand J Infect Dis 1978, 10, Gall, D., Nielsen, K.: Serological diagnosis of bovine brucellosis: a review of test performance and cost comparison. Rev sci tech Off int Epiz 2004, 23(3),

15 Bilagsoversigt. Bilag 1: Tabel 1: Oversigt over hunde testet positive for TBE i 2004 hos VML. Bilag 2: Tabel 2: Skema over klinisk syge hunde med en positiv TBE titer. Bilag 3: Tabel 3: Skema over klinisk raske hunde fra Gentofte Dyreklinik. Bilag 4: Principper og arbejdsmetode ved CF-testen (Uddrag fra reference nr. 16.) 14

16 Bilag 1: Tabel 1: Oversigt over hunde testet positive for TBE i 2004 hos VML. Lab nr. Dato Navn Hundenavn Indsender Tittersvar Jakob Tofte Rasmus Kbh's Dyrehosp Lise Christensen Nala Kbh's Dyrehosp Anne Kristensen Shanti Kbh's Dyrehosp Charlotte Baarts Kuba Kbh's Dyrehosp Kirsten B. Olesen Rico Kbh's Dyrehosp Kirsten B. Olesen Rico Kbh's Dyrehosp. 40* Helle Larsen Albert Kbh's Dyrehosp Helle Larsen Albert Kbh's Dyrehosp. 20* Marianne Larsen Heike Kbh's Dyrehosp Marianne Larsen Heike Kbh's Dyrehosp. 20* Randi Wagner Ricco Kbh's Dyrehosp Randi Wagner Ricco Kbh's Dyrehosp. 80* Annette Ben Amar Charlie Kbh's Dyrehosp Susanne Forchhammer Mira Stenløse Allan Christensen Murphy Stenløse Allan Christensen Murphy Stenløse 20* Claus Kristensen Jason Stenløse Claus Kristensen Jason Stenløse 40* Anette Dahlgaard Devin Hillerød Eva Tofte Jørgensen Rasmus Hillerød 10* Celina Claudi Jacobsen Hillerød Klaus Strøm Snoopy Hillerød Celina Jacobsen Bertram Farum 80* Hanne Kappel Janus Farum Birgitte Bak Julie Viby Jan Hansen Oline Viby Jette Seedorf Hund St. Rørbæk P. Monberg Nugget Bagsværd Kirsten Birk Hodja Bagsværd Hanne Bøckhaus Dream Frederiksberg C neg Camilla Jacobsen Indi Hellerup Vita Dams Luna Hellerup Lisbet Plum Itchy Hellerup 40 15

17 Jannie B. Olsen Rasmus Karlslunde Helle Koch Charlie Dyssegård Jonna Sangill Frida Næstved Karina Skovgaard Hund Galten totalt 28 positive 8 kontroller = * 1 negativ 16

18 Bilag 2: Tabel 2: Skema over klinisk syge hunde med en positiv TBE titer. Hunde Race Alder Køn Symptomer Titter/ Borrelia Erlichia Neo kontrol spora 1 Collie 8 M Febril, neuro.sympt., G-I 80/10* neg neg 2 Kh.Gravhund 2 F Febril, 80 neg neg 3 Blanding 7 F Febril, ataxi 20 neg neg 4 Kl.Münsterl. 1 M Febril, neuro.sympt. 80 neg neg 5 Dv.puddel 2 M Neuro.sympt. 80/40* neg neg 6 Border C.bl. 1 M Febril, kramper 10/20* neg neg 7 Pekingeser 8 M Subfebril, neuro.sympt. 40/20* neg 8 Labrador 7 M Slinger, ataxi 40/80/10* 9 Ml.puddel 1 M Febril, kramper Labrador 6 M Febril, G-I, ataxi 80/80* neg neg 11 Riesenschn. 1 M Halt forben 40 pos neg 12 New Foundl. <1 M G-I, hævede led 40 neg neg 13 Chesapeak 6 M G-I, træt, uoplagt Labrador 8 F Febril, træt, 40 neg 15 Labrador 6 F Vedvarende febril 20 neg neg 16 Nova Scotia 1 M Smerter, neuro.sympt. # 40 neg 17 Rottweiler 5 M Febril, neuro.sympt. 160/40* neg 18 Boxer 8 M Neuro.sympt., facialis parese 40/20* neg 19 Golden ret. 5 F Sløvhed, ataxi 40 neg 20 Dv.Rh.gravh <1 F Lokale kramper i kæbe 40 trist, hallucineret? 21 Shetlands S 9 M G-I, ataxi højre side 40 neg neg : Undersøgt cerebrospinalvæske (CSF) *: Kontroltiter for TBE taget 2-3 uger efter primær prøve. : Kontroltiter for Borrelia var negativ. : Hund nr.1 og 5 blev euthaniseret pga. recidiv, hund nr.16 døde i den akutte fase #: Obduktionsrapport Forkortelser: G-I: Gastro-intestinale symptomer Neuro. sympt.: Neurologiske symptomer 17

19 Bilag 3: Tabel 3: Skema over klinisk raske hunde fra Gentofte Dyreklinik. Hunde Race Alder Køn Titter / Borrelia Erlichia kontrol 1 Ruh. Gravhund 2 F <10 2 Cairn terrier 11 M 40/20* 3 Langh. Gravhund 10 M 20/10* 4 Welsh Springer 9 F <10 5 Golden retriever 11 M 10 6 Flatcoated retriev 8 M 80/10* 7 Griffon 10 M <10 8 Bearded collie 1 M <10 9 Amr. Bulldog 1 M <10 10 Cocker 8 M <10 11 Petit Basset 13 F Bichon Frissé 8 M 20/10* 13 Boxer 10 M <10 14 Foxterrier bl. 9 F <10 15 Labrador 13 M Labrador 11 F <10 17 Isl. Fårehund 6 M Tysk korthåret 1 F Australsk Sheph 5 F <10 20 Alaskan Malamute 8 F D/S-gårdhund 6 F <10 22 Hovawart 5 M <10 23 Berner Sennen 5 F <10 24 Irsk Setter 2 M <10 25 Ruh. Gravhund F 40/10* pos neg 26 Spinone 2 F 80/10* 27 D/S-gårdhund 1 F <10 28 Weimaraner 10 F <10 29 WHW 11 F <10 30 Labrador 1 M 10 pos 31 Dv. Schnauzer 10 M <10 32 WHW 6 F Labrador 8 M <10 34 Golden Retriever 9 F Labrador 13 M <10 *: Kontroltiter for TBE taget 2-3 uger efter primær prøve. : Kontroltiter for Borrelia var negativ. 18

20 Bilag 4: Principper og arbejdsmetode ved CF-testen (Uddrag fra reference nr. 16.) En meget benyttet metode til påvisning af komplementbindende antistoffer. Som regel benyttes frisk eller frysetørret marsvineserum som komplementkilde. I alt indgår 5 forskellige reagenter i metoden: 1. Serum (testprøve fra dyrlæge) Dette må være varmeinaktiveret i 30 min. ved 56 C. 2. Antigen 3. Marsvineserum (komplementkilde) 4. Kaninantistoffer mod fåreerytrocytter (hæmolysin). Dette serum er også varmeaktiveret. 5. Fåreerythrocytter. 4. og 5. udgør det såkaldte indikatorsystem. Hovedprincippet er flg: Ved for-for forsøg fastlægges bestemte mængder af 3, 4 og 5 således, at man finder den mindste mængde af 3 og 4 til at hæmolysere 5. Disse mængder benyttes fremover. CF-testen udføres derefter i 2 trin. Først inkuberes forskellige koncentrationer af 1 med 2 og 3. Hvis der er komplementbindende antistoffer i 1, vil komplementet bindes. Dernæst tilsættes 4 og 5 i de afstemte mængder. Hvis komplementet er blevet brugt i første trin vil der ikke været noget til overs til andet trin og man vil se en negativ hæmolytisk aktivitet i indikatorsystemet. Dette er bevis for, at der er antistoffer til stede i den analyserede prøve. Ved titrering bestemmes endvidere styrken af disse antistoffer. Hvis der ikke er antistoffer til stede vil der ikke være forbrugt komplement i første trin, og al aktiviteten genfindes i andet trin. Ved tilsætning af indikatorsystemet ses da fuld hæmolytisk aktivitet. 19

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Alder 8,5-9,5 9,5-10,5. Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år.

Alder 8,5-9,5 9,5-10,5. Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år. Resume En ny hurtigtest Immunocomb ELISA-test til bestemmelse af hundes antistofniveau mod hundesyge- og parvovirus beskrives. Ved validering i forhold til virusneutralisationstest fandtes overensstemmelse

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore

for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore Certifikatnummer (1) :/ AVA Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Forfattergruppen er nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektions medicin og Dansk Neurologisk Selskab

Forfattergruppen er nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektions medicin og Dansk Neurologisk Selskab Lyme Borreliose Klinik, diagnostik og behandling Forfattere Ram B. Dessau, Jette M. Bangsborg, Tove Ejlertsen, Klaus Hansen, Anne-Mette Lebech, Christian Østergaard Forfattergruppen er nedsat af Dansk

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Parasitære sygdomme i Sydeuropa Leishmaniose

Parasitære sygdomme i Sydeuropa Leishmaniose Europa.qxd 16-02-2007 09:13 Side 1 Leishmaniose Værtsdyret: Hund, kat og en række vilde dyr anses for at være et vigtigt reservoir for den lille encellede organisme Leishmania 1. Hos hund findes to forskellige

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flåt-alarm 14 sider Beskyt dig mod det farlige bid Tips: Hold dig flåtfri Beskyt dig mod det farlige bid INDHOLD: Forskere slår

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Jesper Damsgaard, projektlæge ved Forskningsenheden, Infek:onsmedicinsk afd. Q, AUH, Skejby 19/03-2014 Disposi'on (lærebogsstof)

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere