Sammendrag. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag. Indledning"

Transkript

1

2 Sammendrag Tick-borne encephalitis er en zoonotisk virussygdom, der i Europa overføres med flåten Ixodes ricinus. Sygdommen er endemisk i store dele af Europa, men er i Danmark kun officielt registreret på Bornholm. Det kunne derfor være fagligt interessant at forsøge at påvise, om Tick-borne encephalitis også var en sygdom, vi kunne forvente at se blandt vores hundepopulation i andre dele af Danmark. Fra april-december 2004 indsendte dyrlæger, primært fra Storkøbenhavn og den østlige del af sjælland, serumprøver fra 29 hunde til Vet-Med-Labor i Tyskland til bestemmelse af antistoffer for Tick-borne encephalitis. Prøverne blev undersøgt ved en Complement-Fixations test. En titerværdi <1:10 blev anset for negativ. Hovedsymptomerne hos hundene var høj feber, som ikke responderede på antibiose, og akutte, neurologiske symptomer i vekslende grad. En hund blev testet negativ, de resterende hunde havde en antistoftiter mellem 1:10 1: hunde fik kontrolleret titerniveauet efter 2-3 uger, og her blev en serokonvertering konstateret hos de 7. En hund døde i det akutte forløb, og 2 hunde blev senere euthaniseret på grund af recidiv. I perioden maj - august 2005 blev 35 hunde, tilfældigt udvalgt blandt Gentofte Dyrekliniks patienter, men uden kliniske symptomer på Tick-borne encephalitis, testet for Tick-borne encephalitis antistoffer hos Vet-Med-Labor. 20 hunde blev testet negative, mens 15 hunde havde en titer 1:10 uden at frembyde symptomer på sygdommen. Kontroltiter efter 2-3 uger hos 6 hunde med en primær titer mellem 1:20 1:80 viste en serokonvertering hos alle 6. Disse resultater kunne indikere, at hunde, også uden for Bornholm, blev eksponeret for agens og udviklede sygdommen Tick-borne encephalitis, mens andre alene fungerede som reservoir for virus. Indledning Tick-borne encephalitis (TBE) er en viral sygdom (zoonose), der skyldes et RNA-virus tilhørende genus Flavivirus, familie Flaviviridae. 1, 2, 3 1

3 Fig. 1: Elektronmikroskopi af Flavivirus. 2 Genus Flavivirus kan inddeles i 3 hovedgrupper: Den mosquito-overførte, den flåt-overførte og den ukendt-vektor-overførte gruppe. Sidstnævnte gruppe nævnes kun i en enkelt reference og her inkluderes ingen sygdomme. 4 Det mosquito-overførte flavivirus inkluderer Japansk encephalitis virus, West Nile virus, Gul Feber virus og Dengue virus. Det flåt-overførte flavivirus omfatter TBE virus, Louping Ill virus, Langat virus, Powassan virus og Omsk hæmorrhagisk Feber virus. TBE virus kan igen inddeles i 3 undergrupper: Den vesteuropæiske (prototype: Neudoerfl stamme), den fjernøstlige (prototype: Russian Spring Summer Encephalitis (RSSE) virus, Sofjin stamme) og den sibiriske (prototype: Vasilchenko). 4, 5 I Vesteuropa overføres virus med flåten Ixodes ricinus (I. ricinus), der både fungerer som vektor og 2, 4, 5 som vært for virus. I. ricinus naturlige værter er primært små gnavere, og da flåten har en flerårig udvikling, lever den ofte længere end sine værtsdyr. 2 Andre naturlige værter er rådyr, ræve og fugle, men også husdyr (hunde, katte, får, kvæg) og mennesker kan fungere som værter. 2, 3 Inficerede flåter er bærere af virus hele livet uden selv at være afficerede. Virus overføres både ved transovariel transmission (fra generation til generation) og transstadial transmission (fra et udviklingsstadie til det næste) 2 2

4 Figur 2: Transovariel og transstadiel overførsel af virus hos flåter. 2 TBE er en sæsonpræget sygdom afhængig af flåternes aktivitetsniveau. I Centraleuropa er den ofte bifasisk og topper fra april-juni og igen fra september-oktober. I Nordeuropa er den monofasisk og topper fra juni-september. 6, 7 Prævalensen af inficerede flåter ligger mellem 0,05 % i Italien og 40 % i dele af det tidligere Rusland. 8 En undersøgelse af prævalensen af inficerede flåter i dele af Tyskland viste, over en periode på 3 år, en prævalens for voksne flåter mellem 0-5,8 % og for nymfer mellem 0,1-3,4 %. 9 At prævalensen var højere blandt voksne flåter end hos nymfer var forventelig, da den voksne flåt havde fået to blodige måltider mod nymfens ene. 9 Sygdommen, der er endemisk i størstedelen af Europa, har siden 1931 været kendt som årsag til infektiøse sygdomme i det centralnervøse system (CNS) hos mennesker, mens der frem til 1972 kun var beskrevet et enkelt tilfælde hos hund. 7, 9, 10, 11 Eksperimentelle forsøg, hvor hunde blev inficerede, enten med inficerede flåter eller med infektiøst agens givet subcutant, viste en positiv TBE antistoftiter men ingen kliniske symptomer. 12 Hunde blev derfor betragtet som værende relativ resistente overfor sygdommen, og det er først i de seneste år, at man inden for den veterinære verden er blevet opmærksom på TBE-virus infektioner som årsag til alvorlige, neurologiske sygdomme hos hunde. 1, 3, 10 3

5 TBE hos hund kan inddeles i 4 grupper. 3, 7 1. Seropositive hunde, som sjældent eller aldrig udviser symptomer på sygdommen. 2. Perakutte forløb med dødelig udgang i løbet af 3-4 dage. 3. Akutte tilfælde, som klinger af over 1-3 uger uden recidiv. 4. Akutte tilfælde som bliver kroniske, ofte med recidiv af alvorlig, neurologisk karakter. Inkubationstiden er 2-4 dage. Symptomerne er høj feber, som ikke responderer på antibiose, alvorlige, neurologiske symptomer (eks.vis facialis parese, vestibulære symptomer, nystagmus, ataxi, tetraplegi, generaliserede krampeanfald m.m.), apati og anorexi. 3, 7 Terapien er symptomatisk, og sygdommen kan være fatal i den akutte fase og give alvorlige, neurologiske bivirkninger i det kroniske forløb. 1 Indgangsvinklen til dette studie var en patient hos dyrlæge Kristine Elbæk.* Hun fik en ung hund ind på klinikken med høj feber og lette neurologiske symptomer. I løbet af 2-3 dage udviklede symptomerne sig fatalt, og da hunden samtidig viste sig at være seropositiv for TBE, stemte både sygehistorie og en positiv titer overens med TBE tilfælde, beskrevet i litteraturen. 1,3,10,11 Officielt er TBE kun konstateret på Bornholm, 13 men ovennævnte hund havde aldrig været uden for Gentofte, så tilstedeværelsen af inficerede flåter og dermed risikoen for at udvikle et klassisk udbrud af TBE måtte derfor også være til stede i andre dele af Danmark. Det er et forsøg på at undersøge denne problemstilling, der ligger til grund for dette studie. Materialer og metoder. Materiale: Fra april til december 2004 indsendte dyrlæger, primært fra Storkøbenhavn og den østlige del af sjælland, blodprøver fra 29 hunde til Vet-Med-Labor (VML) i Tyskland. Prøverne blev testet for TBE antistoffer ved en Complement-Fixations (CF) test. (Bilag 1) Der er evidente journaloplysninger på 21 af de 29 hunde. = Gruppe A (Bilag 2) Som kontrolgruppe blev 35, klinisk raske og tilfældigt udvalgte, hunde fra Gentofte Dyreklinik i perioden maj - august 2005 testet for TBE hos VML ved en CF-test. = Gruppe B (Bilag 3) * Dyrlæge Kristine Elbæk, Dyreklinikken Artemis, 2900 Hellerup 4

6 Metode: VML sender blodprøver, der skal testes for TBE, videre til et schweizisk laboratorium, Diavet. Diavet får sine reagenser til CF-testen fra et andet schweizisk laboratorium, Institute Virion, og testen udføres efter en arbejdsprotokol beskrevet af Lennette et al. 14,15 En oversigt over CF-testens principper og udførelse ses i bilag Statistisk bearbejdning: Studiet bestod initialt af to grupper af hunde, en med 29 syge hunde, testet for TBE ved en CF-test hos VML i 2004, og en kontrolgruppe på 35 klinisk raske hunde ligeledes testet for TBE ved en CF-test hos VML i I den videre bearbejdning af materialet, blev 8 hunde i gruppen af syge dyr ekskluderet, da det ikke var muligt at få kendskab til de kliniske symptomer. Antallet af syge dyr blev derfor reduceret til n=21. Antallet af raske dyr var fortsat n = 35. Disse værdier er anvendt til en beregning af den diagnostiske sensitivitet (Se) og specificitet (Sp). Kriterium: En titer-værdi <1:10 betragtes som negativ. 14 Den statistiske signifikans mellem de kliniske symptomer og CF-testen bestemmes ved en χ²-test, (McNemar s) 17. Odd Ratio (OR) beskriver, hvor tæt associerede de to test er. Der blev udført en χ² -test (2x2 tabel) for at påvise en mulig signifikant sammenhæng mellem køn, alder og racedisposition. Da der er < 200 dyr i undersøgelsen, blev Yates korrektion brugt på testene. 18 Med hensyn til alder, var gennemsnitsalderen for samtlige dyr i undersøgelsen 6,1 år. Den værdi blev brugt til at opdele hundene i to grupper: Gruppe 1: 0-6 år Gruppe 2: >6 år. 5

7 Med hensyn til racer, var retrieverne bedst repræsenteret i begge grupper. Racerne er derfor delt op i følgende to grupper: Gruppe 1: Retrievere. Gruppe 2: Andre racer. Grafiske illustrationer: Et søjlediagram, til påvisning af fordelingen af klinisk syge hunde med en positiv TBE titer i forhold til årets måneder, blev udformet. Resultater Klinisk undersøgelse Gruppe A: Bestående af 21 hunde, hvor 18 hunde kom ind med symptomer på en akut neurologisk lidelse, karakteriseret ved høj feber (11/18) og neurologiske symptomer (15/18). De neurologiske symptomer kunne kategoriseres som ataxi (5/18), slingerhed (1/18), parese af for og/eller bagben (9/18), facialis parese (1/18), lokale kramper i kæben (1/18) og universelle kramper (5/18). 5 hunde havde G-I symptomer, de 2 (hund nr. 12,13) som det primære symptom kombineret med træthed, sløvhed og hævede led, de resterende 3 som en del af det neurologiske sygdomskompleks. En enkelt hund (hund nr. 11) havde, som det eneste symptom, en halthed på det ene forben. En hund døde i det akutte forløb (hund nr. 16), 2 blev euthaniseret på grund af vedvarende recidiv af neurologisk karakter (hund nr. 1, 5). (Bilag 2) Gruppe B: Bestående af 35 hunde hvor den kliniske undersøgelse var upåfaldende.(bilag 3) Laboratorieundersøgelser Gruppe A: Alle hunde blev testet positive for TBE ved en CF-test. Titer værdien lå mellem 1: 10 1: hunde blev kontroltestet for TBE efter 2-3 uger, og her viste 7 hunde en serokonvertering (= en ændring i titerværdien), mens den sidste hund havde samme titer værdi som ved første prøve. Den blev desværre ikke testet på et senere tidspunkt. 6

8 2 hunde fik udtaget cerebrospinalvæske (CSF) til undersøgelse. Begge prøver var uspecifikke mht. TBE, den ene viste mononukleære celler, den anden viste kun erytrocytter (artefact). 17 hunde blev testet for Borrelia antistoffer (VML), her var 1 positiv, men kontrol titer var negativ. 9 hunde blev testet for Erlichia canis antistoffer (VML), her var alle negative. 2 hunde blev testet for Neospora canis og begge var negative. Gruppe B: Alle 35 hunde blev testet for TBE ved en CF-test. 20 hunde blev testet negative (<1:10) 15 hunde blev testet positive med en titer værdi mellem 1:10 1:80. Heraf havde 9 hunde en titer værdi på 1:10. 6 hunde med en primær titer mellem 1:20 og 1:80 blev kontroltestet efter 2-3 uger, og alle 6 havde på det tidspunkt serokonverteret. 2 hunde blev testet positive for Borrelia antistoffer, kontrol titer var negativ. 1 hund blev testet negativ for Erlichia canis. Andre undersøgelser Hund nr.16 blev efterfølgende obduceret. Konklusion på obduktionen: De observerede forandringer tyder på en generaliseret bakterieinfektion. Der blev ikke fundet noget abnormt ved histologi af CNS. Resultater af statistiske analyser. Estimering af den diagnostiske Se og Sp På baggrund af de positive og negative titer værdier ved CF-testen kunne Se og Sp beregnes til henholdsvis 0,72 og 0,57. Bestemmelse af χ² (McNemar s) og OR blandt de to grupper af dyr. χ² = 14,06 p < 0,001 Da χ² er > 3,84, viste testen en signifikant sammenhæng mellem de to korrelerede proportioner. OR = 15 En OR på 15 viste, at der blandt de undersøgte dyr var 15 gange større sandsynlighed for, at hunden 7

9 havde en positiv titer i forhold til kliniske symptomer på sygdommen. Bestemmelse af χ² (2x2 tabel) anvendt på bestemmelse af forskellen mellem to uafhængige proportioner. Kønsfordeling: Yates korrektion: χ² = 1,42 p = 0,23 χ² < 3,84 viste, at der ikke var signifikant forskel på kønnene. Aldersfordeling: Yates korrektion: χ² = 2,10 p = 0,15 Værdien for χ² viste, at der ikke var signifikant forskel på aldersgrupperne. Racedisposition: Yates korrektion: χ² = 0,30 p = 0,59 χ² viste, at der ikke var signifikant forskel på racerne. Grafisk illustration: Syge hunde Jan. Feb Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Figur 3: Fordelingen af klinisk syge hunde med positiv TBE titer i forhold til årets måneder. 8

10 Diskussion TBE i Danmark er indtil videre kun konstateret på Bornholm. 13 I Sverige er TBE konstateret omkring Stockholm, men nye områder i Sverige, bl.a. Skåne og Blekinge, har også rapporteret om humane tilfælde af TBE, og i store dele af Europa er sygdommen endemisk til stede. 19 I 2004 blev 29 danske hunde testet for TBE. I undersøgelsen blev 21 hunde medtaget, og ud fra laboratoriesvaret kunne tidspunktet for udtagning af blodprøve konstateres. Fra litteraturen vides, at TBE i Nordeuropa er monofasisk og topper fra juni-september. 6, 7 Figur 3 viste fordelingen af klinisk syge hunde med en positiv TBE titer på de enkelte måneder og stemte fint overens med resultater beskrevet i litteraturen. Der er i litteraturen ikke påvist nogen disponering for TBE mht. alder, køn og/eller race, 20 og undersøgelsens resultater viste heller ikke noget sådant. Enkelte referencer nævner, at rottweiler er 3, 21 mere disponeret end andre racer, men dette er ikke verificeret. I undersøgelsen blev 8 hunde ekskluderet på grund af manglende journaloplysninger. I det resterende materiale havde en hund (nr. 19) været i Skåne på markprøve. (Mundtlig reference fra ejer.)* Ud fra journaloplysninger på de resterende 21 hunde havde 18 hunde klassiske symptomer på TBE, og alle hundene havde en positiv titer for TBE antistoffer. En enkelt titer er dog ikke tilstrækkelig til at stille diagnosen. 14 Den skulle, om muligt, gentages efter 2-3 uger, men kombineret med de kliniske symptomer gav den et billede på, om diagnosen TBE var realistisk. Der blev desværre kun foretaget en CSF analyse på to hunde, og begge analyser var af ringe validitet. En CSF analyse vil oftest vise en moderat eleveret proteinkoncentration og mononukleær pleocytosis, foreneligt med en non-suppurativ encephalitis. Analysen er ikke specifik for TBE, men kan også ses ved andre sygdomme (hundesyge, rabies, Aujesky s syge, Ehrlichiose, Borreliose med flere), men kombineret med påvisning af antistoffer for TBE i CSF, kan den være en stor hjælp til at differentiere TBE fra andre årsager til en non-suppurativ encephalitis. 10 * Dyrlæge Susanne Forchhammer, Stenløse Dyreklinik. 9

11 En CSF analyse på samtlige hunde i gruppe A ville derfor have været ønskelig, og burde være en fast del af det diagnostiske arbejde med henblik på TBE. Ligeledes burde alle hundene i gruppe A have været testet for Borreliose og Erlichiose, og en mangel på dette samt en manglende CSF analyse kunne betragtes som en mulig fejlkilde. En hund døde i det akutte forløb og blev efterfølgende obduceret. Her blev der ikke påvist forandringer i centralnervesystemet (CNS). En mulighed kunne være, at hunden ikke døde af TBE. Det talte de kliniske symptomer, det korte og akutte sygdomsforløb samt en positiv titer imod. En anden årsag til en manglende påvisning af forandringer kan være, at det kræver en mere følsom teknik at opdage de virale patogener 1 og endelig kan det skyldes, at kroppen allerede har fagocyteret og elimineret antigen. Det sidste er også en væsentlig grund til, at der hurtigere kan måles antistoffer i CSF end i serum. 1 De resterende 3 hunde havde også en positiv titer men til gengæld mere uspecifikke symptomer, primært gastrointestinale, og et ikke så akut forløb. Humant taler man om, at TBE har et bifasisk forløb. I initialfasen, som varer 2-8 dage, ses bl.a. gastrointestinale symptomer. Denne periode efterfølges af en asymptomatisk periode % af patienterne udvikler herefter neurologiske symptomer (anden fase), alternativt klinger sygdommen af. Ovenstående symptomer kan muligvis betragtes som det initiale stadie i et bifasisk forløb, hvor sygdommen klinger af inden anden fase. 11 Alle hundene i gruppe A og gruppe B blev testet for TBE antistoffer ved en CF-test, som er en konventionel serologisk test. 22 Se for testen blev beregnet til 0,72 og Sp til 0,57. Det har ikke været muligt at fremskaffe Se og Sp værdier på den konkrete CF-test, som laboratoriet Diavet anvendte. En tilgang til validering af testen findes i en artikel fra 2004: Serological diagnosis of bovine brucellosis: a review of test performance and cost comparison hvor flere forskellige test sammenlignes. 22 Her undersøges gennemsnittet for summen af Se og Sp værdier (= gennemsnitlig Performance Index (PI)) for de forskellige test, og højeste score er

12 Gennemsnitlig PI for CF-testen er 172,5 (n=38) fordelt med en gennemsnitlig Se på 89 og en gennemsnitlig Sp på 83,5. Undersøgelsen, som dækker tidsperioden , viser også, at fra ligger den gennemsnitlige PI væsentlig tættere på 200 end i perioden fra Figur 4: PI for 38 CF-test, rapporteret i litteraturen mellem 1969 og Som fejlkilder ved CF-testen nævner undersøgelsen bl.a. mangel på standardisering, manglende evne til at teste hæmolyserede prøver, anti-komplementære resultater, prozoning (et sekundært fænomen, hvor koncentrationen af antigen, antistoffer eller begge, er uden for ækvivalens zonen.) 22 Den gør dog også opmærksom på, at kvaliteten og sikkerheden af testen fra 1995 og frem er blevet væsentlig bedre. 22 I en reference fra 1978 nævnes en TBE titer på 1:20 som pålidelig og 1:40 som klar positiv ved en CF-test. 21 I referencen fra laboratoriet Diavet bestemmes den negative titer værdi til <1: Det kunne tages som et udtryk for en mere sikker CF-test i 2005 i forhold til Den relativ lave Se værdi i undersøgelsen kunne forklares med, at der kun blev medtaget 21 af de 29 hunde, som blev testet i 2004, på grund af manglende kliniske oplysninger på de sidste 8 hunde. Havde alle hundene været repræsenteret, ville Se = 0,97 (28 positive ud af 29), hvilket stemmer bedre overens med litteraturen

13 Man ved, at hunde har en væsentlig større kontaktflade med I. ricinus end mennesker, og at prævalensen i endemiske områder for sero-positive hunde kan være helt op til 30 %. 10,11 Man ved også, at langt de fleste hunde som inficeres med TBE virus ikke udviser nogen eller kun meget uspecifikke symptomer på TBE. 1 En forklaring kan være, at hundens immunsystem er væsentlig bedre end menneskets, og den vil derfor være bedre i stand til at eliminere virus inden 3, 11 blod-hjerne barrieren passeres. Derfor kan en positiv titer være et resultat af en sådan asymptomatisk infektion, og titersvaret fortæller kun, at hunden på et tidspunkt har været i kontakt med inficerede flåter. 6 Det kunne forklare, hvorfor 15 hunde i gruppe B havde en positiv titer. 6 af hundene havde en primær titer mellem 1:20-1:80 og blev derfor kontroltestet efter 2-3 uger. På det tidspunkt havde de alle serokonverteret. Det kunne derfor ikke afvises, at de 6 hunde var nyinficerede med TBE-virus og havde haft et asymptomatisk forløb. Med den viden var en lav SP og en høj OR for CF-testen forventelig. Omvendt kunne det ikke afvises, at de 9 hunde som havde en titer værdi på 1:10 var falsk positive, da værdien 1:10 lå i grænseområdet. Konklusion TBE er en velkendt human infektiøs lidelse i CNS, som blev beskrevet første gang i Hos hund er det første tilfælde beskrevet i 1972, og indtil da betragtede man hunde som værende relativ resistente over for sygdommen. 11,12 Der er ikke tvivl om, at langt de fleste hunde, som bliver inficeret med virus, primært fungerer som vært for både virus og flåt uden nogensinde at udvise kliniske symptomer på sygdommen MEN, det er omvendt også svært at forestille sig, at inficerede flåter findes på Bornholm, i Norge og Sverige, i resten af Europa men ikke i resten af Danmark! Hundeejere rejser mere end nogensinde med deres hunde, og hundene er en af de bedste ambassadører for overførsel af sygdomsagens fra et område til et andet. 8 Derfor skal vi som dyrlæger også have TBE med som en differentialdiagnose, hvis vi pludselig står med en akut syg hund, febril og med udtalte neurologiske symptomer og foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på en korrekt diagnose. Er der virkelig tale om en ny sygdom eller har den været til stede hele tiden vi har bare ikke undersøgt for den? 12

14 Litteraturliste 1. Weissenböck, H., Suchy, A., Holzmann, H.: Tick-borne encephalitis in dogs: neuropathological findings and distribution of antigen. Acta Neuropathol 1998, 95, Murphy, F.A., Gibbs, E.P.J., Horzinek, M.C., Studdert, M.J.: Veterinary Virologi 1999, Third Edition, pp Tipold, A.: Zentraleuropäische Zeckenenzephalitis eine Übersicht. Tierärztl Prax 2002, 30 (K), Yoshii, K., Hayasaka, D., Goto, A., Obara, M., Araki, K., Yoshimatsu, K., Arikawa, J., Ivanov, L., Mizutani, T., Kariwa, H., Takashima, I.: Enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigens expressed in mammalian cells for serodiagnosis of tick-borne encephalitis. J Virol Methods 2003, 108, Chiba, N., Iwasaki, T., Mizutani, T., Kariwa, H., Kurata, T., Takashima, I.: Pathogenicity of tick-borne encephalitis virus isolated in Hokkaido, Japan in mouse model. Vaccine 1999, 17, Reiner, B., Fischer, A.: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) beim Hund in Deutschland: Zwei Fallberichte. Kleintierpraxis 1998, 43(4), Leschnik, M.W.; Kirtz, G.C.; Thalhammer, J.G.: Tick-borne encephalitis (TBE) in dogs. Int J Med Microbiol 2002, 291(Suppl. 33), Bellamy, R., Salmon, R.: Risk of importation of diseases exotic to Great Britain following the relaxation of quarantine regulations. Q J Med 1999, 92, Süss, J., Schrader, C., Abel, U., Bormane, A., Duks, A., Kalnina, V.: Characterization of tick-borne encephalitis (TBE) foci in Germany and Latvia ( ). Int J Med Microbiol 2002, 291(Suppl. 33), Reiner, B., Fischer, A., Gödde, T., Müller, W.: Clinical Diagnosis of Canine Tick-borne Encephalitis (TBE): Contribution of Cerebrospinal Fluid Analysis (CSF) and CSF Antibody Titers. Zent bl Bakteriol 1999, 289, Klimes, J., Juricova, Z., Literak, I., Schanilec, P., Trachta e Silva, E.: Prevalence of antibodies to tickborne encephalitis and West Nile flaviviruses and the clinical signs of tickborne encephalitis in dogs in the Czech Republic. Veterinary Record 2001, 148, Rosiu, N., Topciu, VL., Munteanu, S.: The presence of antibodies to some flaviviruses in the dog. Rev Roum Med-Virol 1980, 31(2), Kristiansen, K.: TBE in Denmark in particular on Bornholm. Int J Med Microbiol 2002, 291(Suppl.33), Institute Virion Ltd, Bernadette Saner-Nepple, Ph.D, Weingartenstrasse 9, CH-8803 Rüschlikon: Reagents for the Tickborne Encephalitis virus (FSME Virus) Complement Fixation (CF) Test (Arbejdsskema for CF testen) 15. Lennette, E.H., Schmidt, N.J. (eds): Diagnostic Procedures for: Viral, Rickettsial and Clamydial Infections, Fifth Edition, pp American Health Association, New York Aasted, B., Leslie, G., Agger, R.(eds): Immunologi, pp DSR Forlag Landbohøjskolen, København Martin, S.W., Meek, A.H., Willeberg, P.: Veterinary Epidemiology principles and methods, pp Iowa State University press / Ames Statcalc: Epi-info Version 6, Haglund, M.: Occurence of TBE in areas previously considered being non-endemic: Scandinavian data generate an international study by the International Scientific Working Group for TBE (ISW-TBE). Int J Med Microbiol 2002, 291(suppl.33), Kirtz, G., Kölbl, S., Czettel, B., Thalhammer, J.G.: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Zentraleuropäische Zeckenenzephalitis) beim Hund in Ôsterreich: eine Seroprävalenz-Studie. Kleintierpraxis 2003, 48(3), Granström, M., Grandien, M., Saikku, P.: Early Diagnosis of Tick-Borne Encephalitis (TBE) by demonstration of Specific IgM antibodies. Scand J Infect Dis 1978, 10, Gall, D., Nielsen, K.: Serological diagnosis of bovine brucellosis: a review of test performance and cost comparison. Rev sci tech Off int Epiz 2004, 23(3),

15 Bilagsoversigt. Bilag 1: Tabel 1: Oversigt over hunde testet positive for TBE i 2004 hos VML. Bilag 2: Tabel 2: Skema over klinisk syge hunde med en positiv TBE titer. Bilag 3: Tabel 3: Skema over klinisk raske hunde fra Gentofte Dyreklinik. Bilag 4: Principper og arbejdsmetode ved CF-testen (Uddrag fra reference nr. 16.) 14

16 Bilag 1: Tabel 1: Oversigt over hunde testet positive for TBE i 2004 hos VML. Lab nr. Dato Navn Hundenavn Indsender Tittersvar Jakob Tofte Rasmus Kbh's Dyrehosp Lise Christensen Nala Kbh's Dyrehosp Anne Kristensen Shanti Kbh's Dyrehosp Charlotte Baarts Kuba Kbh's Dyrehosp Kirsten B. Olesen Rico Kbh's Dyrehosp Kirsten B. Olesen Rico Kbh's Dyrehosp. 40* Helle Larsen Albert Kbh's Dyrehosp Helle Larsen Albert Kbh's Dyrehosp. 20* Marianne Larsen Heike Kbh's Dyrehosp Marianne Larsen Heike Kbh's Dyrehosp. 20* Randi Wagner Ricco Kbh's Dyrehosp Randi Wagner Ricco Kbh's Dyrehosp. 80* Annette Ben Amar Charlie Kbh's Dyrehosp Susanne Forchhammer Mira Stenløse Allan Christensen Murphy Stenløse Allan Christensen Murphy Stenløse 20* Claus Kristensen Jason Stenløse Claus Kristensen Jason Stenløse 40* Anette Dahlgaard Devin Hillerød Eva Tofte Jørgensen Rasmus Hillerød 10* Celina Claudi Jacobsen Hillerød Klaus Strøm Snoopy Hillerød Celina Jacobsen Bertram Farum 80* Hanne Kappel Janus Farum Birgitte Bak Julie Viby Jan Hansen Oline Viby Jette Seedorf Hund St. Rørbæk P. Monberg Nugget Bagsværd Kirsten Birk Hodja Bagsværd Hanne Bøckhaus Dream Frederiksberg C neg Camilla Jacobsen Indi Hellerup Vita Dams Luna Hellerup Lisbet Plum Itchy Hellerup 40 15

17 Jannie B. Olsen Rasmus Karlslunde Helle Koch Charlie Dyssegård Jonna Sangill Frida Næstved Karina Skovgaard Hund Galten totalt 28 positive 8 kontroller = * 1 negativ 16

18 Bilag 2: Tabel 2: Skema over klinisk syge hunde med en positiv TBE titer. Hunde Race Alder Køn Symptomer Titter/ Borrelia Erlichia Neo kontrol spora 1 Collie 8 M Febril, neuro.sympt., G-I 80/10* neg neg 2 Kh.Gravhund 2 F Febril, 80 neg neg 3 Blanding 7 F Febril, ataxi 20 neg neg 4 Kl.Münsterl. 1 M Febril, neuro.sympt. 80 neg neg 5 Dv.puddel 2 M Neuro.sympt. 80/40* neg neg 6 Border C.bl. 1 M Febril, kramper 10/20* neg neg 7 Pekingeser 8 M Subfebril, neuro.sympt. 40/20* neg 8 Labrador 7 M Slinger, ataxi 40/80/10* 9 Ml.puddel 1 M Febril, kramper Labrador 6 M Febril, G-I, ataxi 80/80* neg neg 11 Riesenschn. 1 M Halt forben 40 pos neg 12 New Foundl. <1 M G-I, hævede led 40 neg neg 13 Chesapeak 6 M G-I, træt, uoplagt Labrador 8 F Febril, træt, 40 neg 15 Labrador 6 F Vedvarende febril 20 neg neg 16 Nova Scotia 1 M Smerter, neuro.sympt. # 40 neg 17 Rottweiler 5 M Febril, neuro.sympt. 160/40* neg 18 Boxer 8 M Neuro.sympt., facialis parese 40/20* neg 19 Golden ret. 5 F Sløvhed, ataxi 40 neg 20 Dv.Rh.gravh <1 F Lokale kramper i kæbe 40 trist, hallucineret? 21 Shetlands S 9 M G-I, ataxi højre side 40 neg neg : Undersøgt cerebrospinalvæske (CSF) *: Kontroltiter for TBE taget 2-3 uger efter primær prøve. : Kontroltiter for Borrelia var negativ. : Hund nr.1 og 5 blev euthaniseret pga. recidiv, hund nr.16 døde i den akutte fase #: Obduktionsrapport Forkortelser: G-I: Gastro-intestinale symptomer Neuro. sympt.: Neurologiske symptomer 17

19 Bilag 3: Tabel 3: Skema over klinisk raske hunde fra Gentofte Dyreklinik. Hunde Race Alder Køn Titter / Borrelia Erlichia kontrol 1 Ruh. Gravhund 2 F <10 2 Cairn terrier 11 M 40/20* 3 Langh. Gravhund 10 M 20/10* 4 Welsh Springer 9 F <10 5 Golden retriever 11 M 10 6 Flatcoated retriev 8 M 80/10* 7 Griffon 10 M <10 8 Bearded collie 1 M <10 9 Amr. Bulldog 1 M <10 10 Cocker 8 M <10 11 Petit Basset 13 F Bichon Frissé 8 M 20/10* 13 Boxer 10 M <10 14 Foxterrier bl. 9 F <10 15 Labrador 13 M Labrador 11 F <10 17 Isl. Fårehund 6 M Tysk korthåret 1 F Australsk Sheph 5 F <10 20 Alaskan Malamute 8 F D/S-gårdhund 6 F <10 22 Hovawart 5 M <10 23 Berner Sennen 5 F <10 24 Irsk Setter 2 M <10 25 Ruh. Gravhund F 40/10* pos neg 26 Spinone 2 F 80/10* 27 D/S-gårdhund 1 F <10 28 Weimaraner 10 F <10 29 WHW 11 F <10 30 Labrador 1 M 10 pos 31 Dv. Schnauzer 10 M <10 32 WHW 6 F Labrador 8 M <10 34 Golden Retriever 9 F Labrador 13 M <10 *: Kontroltiter for TBE taget 2-3 uger efter primær prøve. : Kontroltiter for Borrelia var negativ. 18

20 Bilag 4: Principper og arbejdsmetode ved CF-testen (Uddrag fra reference nr. 16.) En meget benyttet metode til påvisning af komplementbindende antistoffer. Som regel benyttes frisk eller frysetørret marsvineserum som komplementkilde. I alt indgår 5 forskellige reagenter i metoden: 1. Serum (testprøve fra dyrlæge) Dette må være varmeinaktiveret i 30 min. ved 56 C. 2. Antigen 3. Marsvineserum (komplementkilde) 4. Kaninantistoffer mod fåreerytrocytter (hæmolysin). Dette serum er også varmeaktiveret. 5. Fåreerythrocytter. 4. og 5. udgør det såkaldte indikatorsystem. Hovedprincippet er flg: Ved for-for forsøg fastlægges bestemte mængder af 3, 4 og 5 således, at man finder den mindste mængde af 3 og 4 til at hæmolysere 5. Disse mængder benyttes fremover. CF-testen udføres derefter i 2 trin. Først inkuberes forskellige koncentrationer af 1 med 2 og 3. Hvis der er komplementbindende antistoffer i 1, vil komplementet bindes. Dernæst tilsættes 4 og 5 i de afstemte mængder. Hvis komplementet er blevet brugt i første trin vil der ikke været noget til overs til andet trin og man vil se en negativ hæmolytisk aktivitet i indikatorsystemet. Dette er bevis for, at der er antistoffer til stede i den analyserede prøve. Ved titrering bestemmes endvidere styrken af disse antistoffer. Hvis der ikke er antistoffer til stede vil der ikke være forbrugt komplement i første trin, og al aktiviteten genfindes i andet trin. Ved tilsætning af indikatorsystemet ses da fuld hæmolytisk aktivitet. 19

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

Flåter Ixodes ricinus

Flåter Ixodes ricinus .qxd 16-02-2007 09:09 Side 1 Hovedværter: Der findes en række forskellige flåtarter, men i Norden er I. ricinus (skovflåten) den art, der volder størst problemer. Skovflåten skal bruge 3 værtsdyr for at

Læs mere

Flåtbårne sygdomme i Skandinavien Borrelia

Flåtbårne sygdomme i Skandinavien Borrelia Skandinavien.qxd 14-02-2007 10:22 Side 1 Borrelia Værtsdyr: Hund og hest. Geografisk udbredelse: Ubikvitær. Vektor: Skovflåten Ixodes ricinus. Biologi: Tilhører ordenen Rickettsiales. Prævalens: Både dansk

Læs mere

Dag 1 - Ring 1. Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hanner Klasse Antal Katalognr. Efteranmeldte

Dag 1 - Ring 1. Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hanner Klasse Antal Katalognr. Efteranmeldte Dag 1 - Ring 1 Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hvalp 1 0001 Junior 1 0002 Champion 1 0003 Race Border Collie 2 startende hunde i racen Junior 1 0004 Junior 1 0005 Race

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Dommerliste for DKK Kreds 5 s Nationale Udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014

Dommerliste for DKK Kreds 5 s Nationale Udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014 Dommerliste for DKK Kreds 5 s Nationale Udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014 Ret til ændringer forbeholdes Dommerliste for DKK Kreds 5 s nationale udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014 Racer/gruppefordeling

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

Program DKK-Viby 2. lokalkonkurrence 28. september-2013 Dommer: Anette Tofte Pris: 55-kr. inc. mad 25-kr. pr. efterfølgende hund med samme fører.

Program DKK-Viby 2. lokalkonkurrence 28. september-2013 Dommer: Anette Tofte Pris: 55-kr. inc. mad 25-kr. pr. efterfølgende hund med samme fører. Program DKK-Viby 2. lokalkonkurrence 28. september-2013 Dommer: Anette Tofte Pris: 55-kr. inc. mad 25-kr. pr. efterfølgende hund med samme fører. Vi mødes alle kl. 9.00, hvor der er et stykke franskbrød

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Vildtsygdomme og parasitter

Vildtsygdomme og parasitter Vildtsygdomme og parasitter Ræveskab Foto: DTU Veterinærinstituttet Skab skyldes en gravemide, kaldet skabmiden Skab smitter ved direkte kontakt, og forvolder en voldsom kløe i overhuden, hvilket får værtsdyret

Læs mere

Nu lanceres Nordens første borrelia-vaccine til hunde

Nu lanceres Nordens første borrelia-vaccine til hunde Nu lanceres Nordens første borrelia-vaccine til hunde Flåtsæsonen er over os, og med flåterne følger risikoen for borrelia-smitte hos hunde. Studier har vist, at omkring 15% pct. af flåterne i Danmark

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Indeks for HD BLUP - AM

Indeks for HD BLUP - AM Indeks for HD Per Madsen Seniorforsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Genetikk og Bioteknologi Forskningscenteret Foulum, Danmark Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling Nykøbing F. 3., 4. og 5. april 2015

Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling Nykøbing F. 3., 4. og 5. april 2015 Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling Nykøbing F. 3., 4. og 5. april 2015 Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling 11.3.15 dommerændring * Nykøbing F. 3. 5. april 2015 Racer /

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Mål og vejledning ved køb af hundedækken og jakker. Før du køber et hundedækken eller jakke er det vigtigt at måle sin hund.

Mål og vejledning ved køb af hundedækken og jakker. Før du køber et hundedækken eller jakke er det vigtigt at måle sin hund. Mål og vejledning ved køb af hundedækken og jakker Før du køber et hundedækken eller jakke er det vigtigt at måle sin hund. Når du tager mål af din hund er det vigtigt at hunden står i normalstilling.

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er der igen nyt fra Dansk Veterinært Cancerregister! Der er sket meget siden sidst; Antallet af indberetninger vokser og så har vi fået vores egen hjemmeside. Hjemmesiden

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Sygdomssituationen i EU

Sygdomssituationen i EU Sygdomssituationen i EU Dyresundhed 27-10-2016 Marianne Møller Hansen Disposition Lumpy Skin Disease Bluetongue Afrikansk svinepest Rabies West Nile fever Lumpy skin Disease Årsag til sygdommen: Virus

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

FLÅTERNE ER OVER OS. Guide PAS PÅ! sider. Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

FLÅTERNE ER OVER OS. Guide PAS PÅ! sider. Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FLÅTERNE ER OVER OS PAS PÅ! Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: 16 sider PAS PÅ! FLÅTERNE ER OVER OS INDHOLD

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Katalog for Rally i DcH Herning d. 13. september 2015

Katalog for Rally i DcH Herning d. 13. september 2015 Rally begynder 1 6 Connie Grøngård Joy Cocker Puddel Ikast 2 11 Else Stabell Mikkelsen Gandhi Labrador retriever Viborg 3 5 Marianne Mikkelsen Balto Kooiker hondje Ikast 4 7 Susanne Thuesen Harry Parson

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Liste over antal hunde pr. klasse

Liste over antal hunde pr. klasse Liste over antal hunde pr. klasse Bemærk! Disse lister viser IKKE rækkefølgen i ringen, men er derimod udskrevet alfabetisk i raceorden. Vi offentliggør dem kun for at give deltagerne mulighed for at se,

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRSV FOREKOMST Globalt Alle aldre, mest alvorligt kalve < 9 mdr Hyppige reinfektioner

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

De 10 trin Udbrudsopklaring på SSI

De 10 trin Udbrudsopklaring på SSI De 10 trin Udbrudsopklaring på SSI Steen Ethelberg Seniorforsker, afsnitsleder, Statens Serum Institut set@ssi.dk Hvem er vi? Udbrudsteam Afsnittet 4 personer Ref lab Bakterierne Os selv Danske samarbejdspartnere

Læs mere

Velkommen til Landsdækkende rallykonkurrence lørdag den 28.5.2016 DcH Odder Rude Havvej 152A 8300 Odder

Velkommen til Landsdækkende rallykonkurrence lørdag den 28.5.2016 DcH Odder Rude Havvej 152A 8300 Odder Velkommen til Landsdækkende rallykonkurrence lørdag den 28.5.2016 DcH Odder Rude Havvej 152A 8300 Odder Stævneleder Annette Weisbjerg tlf. 24648935 Aflevering af start bøger i klubhuset KL. 7.30-8.45 Orientering

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN MEDDELELSE NR. 868 Fravænnede grise kan smittes med Lawsonia fra andre grise og fra bakterier som har overlevet rengøring og desinfektion af smågrisestaldene. Normalt er smittepresset i farestalden meget

Læs mere

Alder 8,5-9,5 9,5-10,5. Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år.

Alder 8,5-9,5 9,5-10,5. Alder på prøvetidspunkt(år) Aldersfordelingen på hunde var fra 4 mdr. til 13.5 år og gennemsnitsalderen var 5.8 år. Resume En ny hurtigtest Immunocomb ELISA-test til bestemmelse af hundes antistofniveau mod hundesyge- og parvovirus beskrives. Ved validering i forhold til virusneutralisationstest fandtes overensstemmelse

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien I Identifikation af hunden 1. Dyrets navn: 2. Fødselsdato : 3. Køn (angiv med cirkel): Han Kastreret han Hun Steriliseret

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Rapport om cystisk fibrose i Danmark

Rapport om cystisk fibrose i Danmark 2013 Rapport om cystisk fibrose i Danmark Rapport for CF Centrene i Danmark 2013 CF Center Rigshospitalet: Dansk Børnelunge Center Infektionsmedicinsk Klinik CF Center Skejby (Aarhus Universitetshospital):

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

SEROLOGISKE OG VIROLOGISKE UNDERSØGELSER I 9 BESÆTNINGER MED HØJ DØDELIGHED

SEROLOGISKE OG VIROLOGISKE UNDERSØGELSER I 9 BESÆTNINGER MED HØJ DØDELIGHED Støttet af: SEROLOGISKE OG VIROLOGISKE UNDERSØGELSER I 9 BESÆTNINGER MED HØJ DØDELIGHED MEDDELELSE NR.1050 Undersøgelse af virusinfektioner hos soen omkring faring i 9 besætninger med høj dødelighed viser,

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO)

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Generelt Lidelse PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency) Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Evaluering for sygdomsfrihed

Evaluering for sygdomsfrihed 1 Evaluering for sygdomsfrihed Fagdyrlægeogave Kjetil Johansen FD-2006 Formål med opgaven: At forstå nogle af de epidemiologiske begreber og værktøjer der bruges til at evaluere diagnostiske tests. At

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere