Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identifikation af uidentificerede odontogene foci"

Transkript

1 Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist. However, the task is important, as a number of patients with affected general health have a odontogenic focus. A clear example of this is indocarditis which appears to be caused by bacteremia a life threatening condition. In many cases, oral bacteria are involved which underlines the importance of identifying the foci. The problem must be solved in a systematic manner. The journal is the foundation, containing a complete anamnesis and a thorough, clinical examination. The findings are supported by an x-ray examination, and a cone-beam scanning is a valuable tool if a conventional x-ray examination is not sufficient. However, to interpret and understand the findings, knowledge of the anatomy in the region is important. This chapter contains three examples of identification of unknown foci. Keywords: Unknown foci, general health, journal, x-ray, conebeam, anatomy 51

2 Privatpraktiserende læger ser jævnligt patienter, som har påvirket alment helbred. Årsag og symptomer kan naturligvis være mange, men for en række patienters vedkommende vil det dreje sig om en infektion, uden at et oplagt focus kendes. Patienterne vil ofte blive udredt via deres læge og nogen, hvor tilstanden kræver det, vil blive indlagt på hospital til udredning. I jagten på at finde et infektionsfocus bliver tandlæger jævnligt involveret. Det skyldes, at der i dag er stigende opmærksomhed på, at tænder og kæbeknogle kan være udgangspunkt for en infektion, som kan give anledning til påvirkning af almenhelbredet. Dét, at en infektion i tænder eller kæbeknogle kan være udgangspunkt for påvirkning af en patients almene helbred, er ikke en ny antagelse, men har været kendt i mange år (1,2). Et enkelt nutidigt eksempel på ovenstående antagelse er endocarditis, som ubehandlet er en livstruende tilstand, der opstår på baggrund af en kortere eller længerevarende bakteriæmi (3). Endocarditis kræver langvarig behandling med antibiotika, og i ca. halvdelen af tilfældene er der behov for supplerende hjertekirurgi med udskiftning af hjerteklapper. I ca. halvdelen af tilfældene findes et ekstrakardielt focus (3). I % af tilfældene er der formentlig tale om et odontogent focus, bestående overvejende af orale streptokokker (3-5). Der er derfor tale om en meget vigtig opgave, som tandlæger skal medvirke til at løse. Identifikation af mulige odontogene foci kan stille store krav til den enkelte tandlæge samt til det udstyr, som tandlægen er i besiddelse af. Imidlertid er et godt udgangspunkt for at løse opgaven en grundig anamnese og journal. Ofte vil man i forbindelse med journaloptagelsen få oplysninger, som kan lede én på sporet af, hvor indsatsen skal intensiveres. Den kliniske undersøgelse er naturligvis meget vigtig og bør indeholde en parodontologisk vurdering samt vitalitetstest af relevante tænder. Parakliniske undersøgelser som røntgen er helt nødven dige. Ofte vil det være hensigtsmæssigt med et oversigtsbillede, fx et panoramarøntgenbillede, evt. suppleret med enorale optagelser. Hvis der på baggrund af ovenstående ikke er fundet tegn på odontogene foci, bør man for fuldstændighedens skyld i situationer med en alvorlig 52

3 infektionsproblemstilling overveje at foretage en cone-beam-skanning, alternativt CT-skanning. CT-skanningen skal i givet fald være med tynde snit, hvilket er nødvendigt for at kunne vurdere de ofte meget små forandringer, som kan være udtryk for et infektiøst focus. Undersøgelsesmetoden giver mulighed for at vurdere tænder og kæber i tre planer, henholdsvis i aksia-, koronal- og sagittalplanet. Den beskrevne måde at anvende cone- beam-skanning på er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som angiver, at cone-beam-skanninger kun bør anvendes, når det ikke er muligt at fremstille problemet med konventionelle røntgenoptagelser (6). Desuden kan knogleskintigrafi og i sjældne tilfælde leukocytskintigrafi overvejes. Imidlertid er der, især hvad angår sidstnævnte, ingen dokumentation for anvendeligheden i forhold til at detektere inflammation omkring tænder eller i kæberne hos mennesker. Knogleskintigrafi, hvor man mærker osteoblaster med technetium, og sidenhen skanner kæberne, er en sensitiv undersøgelse, men specificiteten er begrænset. Undersøgelsen har dog vist stor anvendelighed, når den sammenholdes med røntgenundersøgelse, hvor der mistænkes infektion i kæbeknoglen. Grunden er, at osteoblaster ofte vil være aktive i områder med infektion i knoglen og dermed tegne et mere dynamisk billede af, hvad der foregår i kæbeknoglen, således at udstrækningen af en evt. infek tion bedre kan fastslås (7). Når de relevante oplysninger er indsamlet og skal tolkes, for at afklare om det er sandsynligt, at der er et odontogent focus i patien tens tænder eller kæbeknogle, bør man være opmærksom på de anatomiske forhold omkring tænder og kæbe. Man skal være opmærksom på, at molarer i underkæben har tendens til at sidde på en hylde, således at der ikke altid er knogledække over rodspidserne, eller også er det ganske tyndt. I overkæben vil molarene i mange tilfælde have meget tæt relation til sinus maxillaris og i nogle tilfælde stå som små bjergtoppe i sinus maxillaris. Hvis patienten har fået foretaget ortodontisk behandling, kan det faciale knogledække i overkæben være ganske tyndt. Hvis der opstår infektion omkring disse rodspidser, vil man ikke have et klassisk røntgenbillede med udvidelse af parodontalspalten eller destruktion af knoglen 53

4 omkring tandrodens apex. Imidlertid vil der være forhold, som kan få stor betydning for, hvorledes en infektion fra en sådan tand får mulighed for at sprede sig. En infektion i underkæben omkring molarer vil derfor ofte sprede sig til mundbunden og tilsvarende i overkæben til sinus maxillaris, da infektion altid vil bevæge sig i den retning hvor knoglemodstanden er mindst. I disse lokalisationer er adgangen for bakterier til patientens blodbane betydeligt forøget og kan dermed medvirke til påvirkningen af almenhelbredet, som det fx kan ses ved endocarditis. Ovenstående problemstilling illustreres med tre patienttilfælde som er henvist til Tand- Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet i København. Case 1 68-årig kvinde henvises pga. flerårig intermitterende tilstand med subfebrilia og træthed. Patienten havde gennemgået ekstensiv medicinsk udredning, uden at det var lykkedes at finde et focus for feberen. I forbindelse med journaloptagelsen angav patienten ikke umiddelbart, at der skulle være problemer med tænderne. Patienten oplyste, at hun gik regelmæssigt til tandlæge og fik behandlet dét, som tandlægen anbefalede. Ved den kliniske undersøgelse fandtes der fuld naturlig betanding i over- og underkæbe. Tandsættet var velholdt, og mundhygiejnen var god. Der fandtes ingen tegn på udfyldninger eller fisteldannelser ud for tænderne. Slimhinderne var normale. Indledningsvis foretoges panoramarøntgenoptagelse (Fig. 1), som ikke viste tegn på opklaring over tændernes rødder eller anden patologisk forandring. Der var således på baggrund af panoramarøntgenundersøgelsen ikke fundet et muligt focus. Det bemærkedes, at tænderne 5+4 samt 7,6 6 var kronebehandlet, men ikke rodbehandlet. Kronebehandlede tænder, som ikke er rodbehandlet, bør have særlig opmærksomhed i forbindelse med ovenstående problemstilling. Det 54

5 Figur 1. Panoramarøntgenbillede, visende naturlig betanding i overog underkæbe uden tegn på odontogene foci. Figur 2. Sagittalt conebeam-snit, som viser opklaring over roden af 5+. Figur 3. Koronalt conebeam-snit, som viser opklaring over roden af 5+. Figur 4. Enoral røntgenoptagelse, som viser 5+ sufficient rodbehandlet. skyldes, at de i enkelte tilfælde vil have udviklet en nekrotisk pulpa, som kan være udgangspunktet for en apikal infektion. I forbindelse med den øgede interesse for disse tænder oplyste patienten, at der af og til faktisk havde været lidt symptomer fra 5+. Egen tandlæge havde med jævne mellemrum taget et kontrolrøntgen- 55

6 billede af tanden, men ikke tilkendegivet, at der skulle være problemer. På den baggrund fandtes der indikation for at foretage en cone-beam-skanning. Resultatet af denne fremgår af Fig Der ses ganske tydeligt en opklaring over roden af tanden med nær relation til sinus maxillaris. Da opklaringen ikke er stor og har haft intraossøs karakter, har det ikke været muligt at identificere den på et konventionelt røntgenbillede. Tanden blev efterstående rodbehandlet (Fig. 4), og patienten har været fulgt gennem to år og har ikke haft episoder med subfebrilia og træthed. Case 2 59-årig mand henvist til klinikken pga. vedvarende feber mellem 39,5-40,0 C. I forbindelse med anamnesen oplyste patienten, at han inden for de sidste par år var blevet behandlet for et lymfom i venstre tonsil med bl.a. kemoterapi. Patienten var erklæret rask og recidivfri inden for det seneste halve år. Et af patientens symptomer blandt flere på den oprindelige sygdom var høj feber. På den baggrund var patienten naturligvis bekymret for, om han havde fået et recidiv af sin grundsygdom, eftersom han nu igen havde høj feber. Inden henvisningen til vores klinik var patienten gennemundersøgt af relevante lægelige specialer for at afklare, om der var tale om et recidiv af hans grundsygdom. Ved undersøgelserne havde det ikke været muligt at finde et recidiv. Med hensyn til tandplejevaner angav patienten, at han gik regelmæssigt til tandlæge og ikke umiddelbart havde mistanke til nogen af sine tænder. Ved den kliniske undersøgelse fandtes der naturlig betanding i over- og underkæbe. Tandsættet var velbehandlet, og mundhygiejnen var god. Der fandtes ingen fistler eller udfyldninger ud for tænderne. Mundslimhinden fandtes normal. Panoramarøntgenundersøgelse (Fig. 5) viste umiddelbart ingen tegn på forandringer forenelige med rodspidsbetændelse. Det bemærkedes, at 7,6 var kronebehandlet, men ikke rodbehandlet. 56

7 Det bemærkedes at +8 var rodbehandlet. Umiddelbart så rodbehandlingen sufficient ud. Imidlertid besluttedes det på baggrund af den alvorlige problemstilling, at foretage en cone-beam-skanning. Resultatet af denne fremgår af Fig Det er interessant at bemærke +8 s nære relation til sinus maxillaris samt den kraftige reaktive slimhinde over tanden. Det bemærkes endvidere, at der er tale om ensidige sinusforandringer. Forandringerne tolkedes som udtryk for, at +8 ikke var bakterietæt, på trods af at rodfyldningen radiologisk så sufficient ud. Patienten blev anbefalet ekstraktion, hvilket blev gennemført under dække af amoxicillin med clavulansyre samt metronidazol. Kort tid efter ekstraktionen normaliseredes patientens temperatur. Figur 5. Panoramarøntgen viser +8 rodbehandlet men i øvrigt ingen tegn på odontogene foci. Figur 6. Sagittalt conebeam-snit, som viser +8 rodbehandlet og sinusslimhinden reaktivt fortykket over denne. Figur 7. Koronalt conebeam-snit, som viser ensidigt reaktivt fortykket sinusslimhinde over

8 Case 3 43-årig kvinde henvist pga. vedvarende problemer med hævelse af højre kind. Af anamnesen fremgår det, at patienten gennem to år har haft infektionsproblemer i højre side af overkæben. Indledningsvis var 2+ mistænkt. Tanden var blevet rodbehandlet og sidenhen rodspidsamputeret. Til sidst blev 2+ ekstraheret, uden at dette løste problemet. Nogen tid efter ekstraktionen opstod der på ny en kraftig hævelse i højre kind, som man ikke kunne finde forklaring på i patientens tandsæt. Hævelsen opfattedes som værende opstået på infektiøs baggrund, hvorfor patienten blev behandlet med antibiotika med god effekt. I forløbet opstod der en sårdannelse på kinden, som ikke kunne forklares på baggrund af det hidtidige forløb. Da patienten blev henvist til vores klinik havde sårdannelsen været til stede i ca. et halvt år (Fig. 8). Ved den kliniske undersøgelse bemærkedes der delvis naturlig betanding i over- og underkæbe, samt at tænderne var gennembehandlet. Der sås ingen udfyldninger eller fistler ud for tænderne (Fig. 9). Ved palpation bemærkedes en arstrengslignende struktur dybt i sulcus ud for 4+. Panoramarøntgen (Fig. 10) viste ikke oplagte odontogene foci i højre side af overkæben. Det besluttedes at foretage en cone-beam-skanning (Fig ). Af denne optagelse ses det, at der ikke er knogle over rodspidsen af 4+ facialt, hvorfor denne må betragtes som udgangspunkt for patientens infektion i højre kind, og den sårdannelse, som ses, er en perkutan fisteldannelse udgående fra 4+. Sammenfatning Identifikation af uidentificerede odontogene foci er en vigtig opgave, som alle tandlæger støder på i deres daglige arbejde. Ikke sjældent hænger problemstillingen sammen med en påvirkning af almenhelbredet. Det indebærer, at tandlægens rolle i at afklare, om der er et focus i tænder og kæber, er af stor betydning for den enkel- 58

9 Figur 8. Perkutan fistel udgående fra 4+. Figur 11. Aksialt cone-beam-snit, hvor det bemærkes, at der mangler knogle facialt for 4+. Figur 9. Viser reaktionsløse forhold ud for 4+. Figur 12. Sagittalt cone-beam-snit uden tegn på facialt for 4+. Figur 10. Panoramarøntgenbillede, visende 4+ rodbehandlet uden tegn på apikal opklaring. te patient. Som beskrevet ovenfor er et godt fundament for at løse opgaven en god journal indeholdende en grundig klinisk gennemgang af patienten. Nødvendige røntgenoptagelser kan ofte medvirke til at løse problemet. Imidlertid er der til tider brug for mere avancerede tiltag. Her har tandlæger i dag fået et godt red skab i form af cone-beam-skanning. Som det fremgår af ovenstående ca- 59

10 ses har cone-beam-skanning været helt afgørende for udredningen af patienterne. Imidlertid må man hele tiden holde sig for øje, at stråledosis ved cone-beam-skanning er betydelig højere, hvorfor den kun må anvendes, når almindelige røntgenundersøgelser ikke har kunnet løse problemet. Andre muligheder som knogleskintigrafi eller leukocytskintigrafi vil normalt kun kunne udføres i hospitalsregi, hvorfor det ikke kan betragtes som et redskab for den almenpraktiserende tandlæge. Forståelse for de anatomiske forhold vil medvirke til at understøtte udredningen af patienterne. Er tandlæger sig bevidste om ovenstående problemstillinger, vil de være en værdifuld samarbejdspartner i forbindelse med udredning og behandling af patienter med påvirket almenhelbred. REFERENCER 1. Hunter W. Oral sepsis as a case of disease. Br Med J 1900;1: Billings F. Chronic focal infections and their etiologic relations to arthritis and nephritis. Arch Intern Med 1912;9: Tornos P, Iung B, Permanyer-Miralda G, et al. Infective endocarditis in Europe: Lessons from the European heart survey. Heart 2005;91: Tomas Carmona I, Limeres Posse J, Diz Dios P, et al. Bacteridal endocarditis of oral etiology in an elderly population. Arch Gerontol Geriatr 2003;36: Wisniewska-Spychala B, Sokalski J, Grajek S, et al. Dentigerous infectious a risk factor of infective endocarditis. Med Sci Monit 2012;18:CR Sundhedsstyrelsen. Brugen af CBCT- skannere (Cone-Beam CT) hos tandlæger 22. april Arias JA, Pardo C, Olmos A, Cuadrado ML, Ruibl A. Dental diseases and radionuclide imaging of the jaws. Nucl Med Commun 2004;25:

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne Kræft i munden Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i munden? 4 Hvor syg er jeg? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 10 Hvad er bivirkningerne og senfølgerne?

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere