Det Humanistiske Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultet"

Transkript

1

2

3 Det Humanistiske Fakultet Institut for kommunikation Titel: Automatiseret tilgængelighedskontrol - en mulighed? Synopsis Projektperiode: Efteråret 2006 Rapport indeholder redegørelse af det systemudviklingsfelt der omhandler tilgængelighed, eller på engelsk: accessibility. Feltets styrker og svagheder diskuteres, samtidig med at en række værktøjer til støtte i udviklingen af tilgængelige websider præsenteres og diskuteres, med henblik på en diskussion og vurdering af mulighed for at automatiserer processen med, hvis ikke at gøre websider tilgængelige, så lave fuldautomatisk kontrol af tilgængeligheden. For at belyse dette tages der udgangspunkt i W3Cs retningslinjer for accessibility (WAI) og som testobjekt for værktøjerne er KLs og VTUs kommende portal borger.dk udvalgt, da portalens potentielle brugere i princippet er hele Danmarks befolkning. I forhold til WAI diskuteres dele af den designproces som jeg har fået indsigt i via det midlertidige informationssite på Internettet. Morten M. T. Jacobsen Desuden diskutereskort hvorvidt tilgængelighed er en isoleret faktor i forbindelse med websider eller om det er en del af en større sammenhæng; usability. I denne sammenhæng anvendes bl.a. ISO (ISO-standard for usability), samt Jakob Nielsen heuristikker. Vejleder: Ellen Christiansen ANTAL KOPIER: 3 Rapportomfang: typeenheder; 21,4/61 normalsider/wordsider NB: Bilag vedlag på CD-ROM

4 Forord Jeg vil indledningsvist benytte lejligheden til at takke min vejleder for en brugbar metodisk vejledning der været en hjælp til at få et fokuspunkt i projektet. Når jeg har været lettere forvirret om i hvad retning jeg kunne gå er jeg blevet holdt på et spor der syntes logisk for mig. Desuden vil jeg her kort gøre opmærksom på at bilagene til dette projekt er vedlagt på CD-Rom. Hvis der, mod forventning, skulle være problemer med at åbne dem, er der herunder vedlagt en kort beskrivelse af hvordan de kan åbnes. Bilagsbeskrivelse For at få adgang til bilagene sættes CD-Rommen i drevet på computeren. Hvis CD-Rommen ikke starter op automatisk er der 2 muligheder: Åbn Stifinder (PC) eller Finder (MAC) og dobbeltklik på ikonet for CD-Rom drevet. 1) Dobbeltklik på index.htm for at åbne en menu eller, 2) Dobbeltklik på mappen der indeholder det ønskede bilag, og dobbeltklik derefter på det ønskede bilag.

5 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsbeskrivelse...4 Indledning...7 Problemformulering...12 Case...13 Borger.dk...15 Tilgængelighed...19 Hvad betyder tilgængelighed?...21 W3C: Tilgængelighed...23 Diskussion af tilgængelighed...27 Hvorfor tilgængelighed?...29 Hvordan tilgængelighed?...31 Værktøjer...32 Personas...33 KIAS værktøjskasse...33 HTML-Validator...34 T.A.W...34 Øvrige...35 Analyse af værktøjer...37 Personas...39 KIAS værktøjskasse...40 HTML-Validator...41 T.A.W...42 Niveau Niveau Bedømmelse...45 Øvrige...45 Overordnet omkring borger.dk...47 Konklusion...51 Litteraturliste...57

6

7 Indledning Indledning 7

8 Indledning 8

9 Indledning I de seneste par år har et af de store buzzwords på IT-området været usability, eller på dansk: Brugervenlighed. I øjeblikket er der flere indikationer på at et af de kommende års buzzwords bliver (E-)accessibility, som på dansk har benævnelsen tilgængelighed. Skåret helt ind til benet, så betyder det lige adgang for alle til IKT Informations- og kommunikationsteknologier. I 1998 kom W3C 1 med et udspil til nogle retningslinjer for web-tilgængelighed. Noget tyder dog på, at det først er i de seneste par år og måske først for alvor i de kommende år, at der er blevet og vil blive sat fokus på dette område i større stil. Et af initiativer til øget tilgængelighed på nettet kommer fra EU. I 2002 blev det i EU-parlamentet besluttet, at der skulle ske noget på området for offentlige netsteders tilgængelighed for handicappede. Som følge af denne beslutning har medlemsstaterne forpligtet sig til at gøre deres offentlige netsteder tilgængelige. Dette skal bl.a. ske via overholdelse af retningslinjer fra W3C - WAI 2 (www [01]). W3C står allerede bag en række anderkendte standarder/retningslinjer til nettet som fx (X)HTML, CSS og XML. Idéen har været drøftet længe, da FN allerede siden 1993 har diskuteret tilgængelighed i en bredere kontekst. Rule 5 of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (General Assembly resolution 48/96 of 20 December 1993, annex) considers "accessibility" with reference both to the physical environment and to information and communications services. (Www [02]) Beslutningen blev dengang truffet inden den store udrulning af informationsteknologi blev en realitet, men FN vurderer alligevel at retningslinjerne kan bruges (ibid.). Der er altså flere instansers side udtrykt både ønske og vilje til, at der skal 1 World Wide Web Consortium 2 Web Accessibility Initiative 9

10 Indledning sættes fokus på begrebet tilgængelighed. Dette forsøger KL og Videnskabsministeriet at efterleve i forbindelse med lanceringen af den kommende portal borger.dk, som skal samle alle offentlige digitale services under én side. Måske netop fordi det er det offentlige der står som afsender af portalen vil brugerne nok have en tendens til at sætte højere krav til produktet mht. brugervenlighed og tilgængelighed, da de ellers vil løse deres evt. problemer som på nuværende vis, ved personlig fremmøde eller telefonopkald. Desuden kan man også forvente at efterhånden som flere og flere får adgang til Internettet og stifter bekendskab med andre digitale selvbetjeningsmuligheder (fx netbank) formoder jeg at kravene til disse muligheder øges generelt i befolkningen. Ligeledes vil kommende generationer, som er vokset op med computer og Internet, næppe i samme grad finde sig i besværligheder, som personer der har oplevet pc'ens og Internettets start har kunne tilskrive som tekniske startvanskeligheder. Umiddelbart lyder opgaven bare på, at der skal ske en sammensmeltning af de to nuværende sider netborger.dk og danmark.dk, men opgaven er dog mere besværlig end som så. Portalen skal være indgang for alle og man skal kunne søge efter relevante oplysninger om diverse kommunale og statslige informationer i de relevante instanser, der skal tage sig af det pågældende problem hvorpå der søges. Det skaber store krav til kommunerne om at overholde de standarder der måtte findes til registrering og organisering af data. Denne del af udviklingen ligger dog ikke umiddelbart indenfor scoopet af dette projekt og vil kun blive berørt ganske kort, men diskussionen er ganske relevant, ikke mindst også i forbindelse med designet af EPJ, som det må formodes at være muligt at få adgang til via borger.dk på et senere tidspunkt. Fokus vil primært blive holdt på begrebet tilgængelighed, som ønsker at skabe lige adgang for alle til informationssamfundet. Den fælles offentlig borgerportal virker derfor som et spændende testobjekt i forhold til 10

11 Indledning tilgængelighed, idet en portal som skal tilfredsstille og tilgodese ca. 5 millioner brugere må være den sværeste udviklingsopgave der kan stilles i Danmark. Til at understøtte de processer man gennemløber i systemudvikling i traditionel forstand findes der en række af diverse programmer, der skal hjælpe udviklere til at holde overblik og fokus på processen. Tilsvarende programmer der holder styr på graden af tilgængelighed af bl.a. hjemmesider er også på fremmarch. Jeg har i forbindelse med dette projekt valgt at inddrage en række programmer og andet værktøj til automatisk validering af tilgængelighed. Disse programmer omfatter primært: KIAs værktøjskasse TAW-plugin til Firefox W3Cs HTML-validator Desuden inddrages W3Cs retningslinjer for accessibility (WAI). De personas der er anvendt i forbindelse med udviklingen af borger.dk er inddraget i forbindelse med en diskussion omkring rationalet af valget af brugertyper, når man holder for øje at formålet med portalen er, at den skal være tilgængelig for alle. Som det er tilfældet med andet software, der skal automatisere processer, der tidligere skulle udføres af mennesker finder jeg det interessant at undersøge hvad disse stykker software egentlig kan kan klare og ikke mindst ikke kan klare. De ovenstående betragtninger leder mig frem mod nedenstående problemformulering: 11

12 Indledning Problemformulering Hvilke parametre sættes der fokus på i forbindelse med tilgængelighed på Internettet og med dette for øje; i hvilken grad lader en automatiseret tilgængelighedskontrol sig gøre? 12

13 Case Case 13

14 Case 14

15 Case I forbindelse med den nedenstående undersøgelse af hvorledes tilgængelighed kan forstås i forbindelse med IT- og især webapplikationer, har jeg udvalgt den kommende portal, borger.dk, som testobjekt. I øjeblikket fungerer siden som informationsside for den kommende portal, hvor man kan se screendumps fra den kommende portal og læse om bl.a. baggrunden og visionerne for portalen. I skrivende stund videresendes brugeren til den midlertidige informationsside, som har den fulde URL: Om der er adgang til denne side efter at den egentlige portal åbner kan jeg ikke udtale mig om, men der er vedlagt en kopi af siden, som den ser ud i skrivende stund (16. december 2006), under bilag 4. I det følgende afsnit vil jeg kort give en beskrivelse af hvad borger.dk er og hvilke visioner der er for portalen. Selve den tekniske diskussion af hvorvidt visioner er opfyldt, er skrevet sammen med beskrivelserne af og diskussionerne af en række værktøjer, der bruges til at undersøge graden af en hjemmesides tilgængelighed. Borger.dk Som det blev nævnt i indledningen er borger.dk tiltænkt at skulle være en samling af to eksisterende sider, netborger.dk og danmark.dk. Disse to sider vil altså blive lukket, eller i hvert fald holde op med at eksistere i deres nuværende form, når borger.dk åbner kort efter nytår. En af begrundelserne for samlingen er at det skal lette borgernes adgang til de offentlige digitale services, således at de er samlet ét sted og derfor skulle være lettere at finde. Det er meningen at udviklerne af portalen blot skal lave skallen, mens indholdet skal udfyldes af de relevante offentlige instanser. For at lette den tekniske del af dette, tyder det umiddelbart på at det bliver nødvendigt at 15

16 Case blive enige om et sæt fælles offentlige standarder. Selvom at man ønsker at samle borgernes indgang til de offentlige digitale muligheder, bevares de enkelte kommuners selvstændighed stadig, således at borgerne også kan vælge at tilgå løsninger direkte fra deres kommunes hjemmeside (bilag 5, p. 18). Det er mit indtryk at de fleste kommunale hjemmesider samt den endelige udgave af borger.dk designes i, og opdateres gennem et CMS. Det stiller naturligvis også krav til at CMS'et skal kunne levere tilgængelige løsninger. Derfor bør de offentlige instanser, som skal have indhold på borger.dk være ekstra kritiske i valg af CMS fremover. Som det blev nævnt indledningsvist, må dette projekt betragtes som et af de mest omfattende og krævende i Danmark, da det kan kræves at det skal udvikles på en sådan måde at stort set alle i befolkningen kan anvende den endelige portal. Når jeg allerede afskriver nogen fra at bruge portalen med formuleringen stort set alle, skyldes det at jeg forventer at visse personer ikke vil kunne bruge portalen uanset hvad. Det drejer sig fx om små børn og visse multihandicappede personer, samt visse personer med svære hjerneskader. I et forsøg på at gøre portalen handicaptilgængelig, arbejdes der på at overholde retningslinjerne fra W3C omkring tilgængelighed. Disse retningslinjer skulle gøre det muligt for handicappede at anvende portalen. Dette medfører bl.a. at man skal gøre sig klart, hvad man mener med handicappede, da de næppe kan samles under én kategori. Dette bliver diskueret yderligere i afsnittet Tilgængelighed umiddelbart herunder (jf. p. 23) Selvom borger.dk i skrivende stund kun fungerer som informationsside, vil jeg kva det langsigtede mål med siden forvente, at denne side også er tilgængelig i forhold til de standarder den endelige portal er udviklet imod. Det vil i modsat fald virke uprofessionelt, at man laver reklame for at man er i gang med at udvikle en portal, der bliver tilgængelig for alle, hvis det ikke er alle der kan få adgang til informationer fordi informationssiden ikke er 16

17 Case tilgængelig. På grund af denne forventning bliver det nuværende borger.dk undersøgt, som om det var den endelige side. 17

18 Case 18

19 Tilgængelighed Tilgængelighed 19

20 Tilgængelighed 20

21 Tilgængelighed I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i W3Cs anbefalinger omkring accessibility gøre rede for borger.dk og diskutere hvorledes tilgængelighed kan defineres og rationalet for dette. Jeg er bevidst om at der findes andre bud på tilgængelighed, men disse vil ikke blive inddraget i større grad i dette projekt. Det skyldes bl.a. at borger.dk hovedsageligt retter sig mod W3Cs anbefaling, samt at W3C står bag mange officielle øvrige standarder til Internettet. På baggrund af dette virker det plausibelt at tro at deres anbefalinger vil have øget troværdighed i forhold til deres konkurrenter. Hvad betyder tilgængelighed? Som W3C definerer det, så drejer tilgængelighed sig om følgende: Web accessibility means that people with disabilities can use the web (www [03]) Det vil altså sige at i forbindelse med Internettet drejer tilgængelighed sig om at gøre Internettet brugbart for folk der lider af et handicap. Det kan dog diskuteres hvorvidt denne definition er dækkende, da en tungt webside kan virke utilgængeligt for en bruger (handicappet eller ej) med en lav båndbredde uanset hvor meget umage man har gjort sig for ellers at gøre websiden tilgængeligt. Desuden kræver definitionen en nærmere definering af hvad det vil sige at en person har et handicap. I denne kontekst vurderer W3C det spreder sig vidt over forskellige områder, såsom mangelende evne til at se, høre og flytte sig. Men også problemer med at læse, forstå og nedsat motorik hører ind under kategorien handicappet (www [01]). En måske lidt mere passende definition finder vi hos ICL (International Classification of Disability, Functioning and Health), der fungerer under WHO. 21

22 Tilgængelighed De kom i 2001 med beskrivelsen: Disablement should be not looked as an attribute of a given individual, but rather a situation that may affect any individual in case a gap exists between individual capabilities and environmental factors, and this gap restricts the quality of life and hinders fullest exploitation of the individual's potential in society. [Oliveira et al. 2006] Andre definitioner af tilgængelighed minder til en vis grad om W3Cs, bl.a. beskriver Lisa Seeman (2004) begrebet således: The goal of Web accessibility is to permit the maximum amount of people to enter and use each Web site. Med denne formulering undgår hun således at tage hensyn til hvorledes en handicappet skal defineres og formuleringen [..]the maximum amount of people[...], åbnes der tillige op for muligheden er der evt. findes personer der ikke nås. 22

23 Tilgængelighed For at lette forståelsen af hvad der skal til for at gøre websider tilgængelige har W3C lavet en række guidelines til at hjælpe webudviklere med dette arbejde. Disse guidelines er nærmere beskrevet herunder, desuden bliver de Figur 1:Handicaps [www [03]] diskuteret i forbindelse med en empirisk undersøgelse af programmet T.A.W. (Web Accessibility Test) foretaget på forsiden af det nuværende borger.dk under afsnittet Værktøjer herunder (p. 32). W3C: Tilgængelighed W3C har, som nævnt, lavet en guide til udarbejdelse af tilgængelige websider. Guiden fylder ca. 30 sider og indeholder afslutningsvis bl.a. en lille ordbog med uddybning af de anvendte termer i selve guiden. Guiden er inddelt i 14 guidelines, som hver i sær har deres checkpoints (www [04]). Disse checkpoints er tildelt en prioritering, prioritering 1, 2 eller 3, alt efter hvor vigtige de er. Den nærmere betydning er: Prioritering 1: En udvikler skal opfylde dette checkpoint. Undladelse vil medføre at en eller flere grupper vil finde det umuligt at tilgå information i dokumentet. Opfyldelse af dette checkpoint er et basalt krav for at visse grupper kan anvende webdokumenter. 23

24 Tilgængelighed Prioritering 2: En udvikler bør opfylde dette checkpoint. Undladelse vil medføre at en eller flere grupper vil finde det svært at tilgå information i dokumentet. Opfyldelse af dette checkpoint vil fjerne betydelige barrierer i at tilgå webdokumenter. Prioritering 3: En udvikler kan tilgodese dette checkpoint. Undladelse vil medføre at en eller flere grupper vil finde det en smule svært at tilgå information i dokumentet. Opfyldelse af dette checkpoint vil øge tilgængeligheden til webdokumenter. På baggrunde af disse prioriteringer kan ens webside kan få et samlet stempel : Overensstemmelse Level A, såfremt alle prioritering 1 checkpoints er opfyldt, Overensstemmelse Level Double-A, såfremt alle prioritering 1 og 2 checkpoints er opfyldt, Overensstemmelse Level Triple-A, såfremt alle prioritering 1, 2 og 3 checkpoints er opfyldt. De 14 guidelines er opdelt således: Guideline 1. Provide equivalent alternatives to auditory and visual content. Guideline 2. Don't rely on color alone. Guideline 3. Use markup and style sheets and do so properly. Guideline 4. Clarify natural language usage Guideline 5. Create tables that transform gracefully. Guideline 6. Ensure that pages featuring new technologies transform gracefully. Guideline 7. Ensure user control of time-sensitive content changes. Guideline 8. Ensure direct accessibility of embedded user interfaces Guideline 9. Design for device-independence. Guideline 10. Use interim solutions Guideline 11. Use W3C technologies and guidelines. 24

25 Tilgængelighed Guideline 12. Provide context and orientation information Guideline 13. Provide clear navigation mechanisms. Guideline 14. Ensure that documents are clear and simple For en mere detaljeret oversigt over hvad de enkelte guidelines indeholder, henvises til bilag 6, som er en oversigt over de 14 guidelines og deres checkpoints (til niveau 2), samt tjeklisten for borger.dk. Ellers henvises til W3Cs side om WAI (www [01]). Desuden indeholder bilag 6 også en tjekliste over de checkpoints, det er tiltænkt at borger.dk skal overholde. I forbindelse med den nævnte tilgængeligheds-tjekliste til borger.dk er der valgt en anden kategorisering af de forskellige checkpoints, samtidig med at der er tilføjet nogle checkpoints, der ikke figurerer eksplicit her, da den bl.a. har fået tilført yderligere krav gennem samarbejde med DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer). Desuden har staten sine egne retningslinjer for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed. De steder i tjeklisten for borger.dk hvor der er overensstemmelse mellem de enkelte checkpoints, er W3Cs prioritering dog stadig bibeholdt. Der er dog en del overlap mellem statens retningslinjer og W3Cs guidelines og de to guider supplerer fint hinanden. For den knap så habile udvikler kan statens retningslinjer være til større hjælp, da forklaringerne er på dansk og dele af guiden er illustreret med eksempler og ikke kun med forklarende tekst. I W3Cs guidelines virker det umiddelbart som om, at der er meget fokus på den tekniske og designmæssige del i disse guidelines og kun meget lidt på selve brugssituationen. Umiddelbart er det kun Guideline 9 der har lidt relation til brugssituationen, idet denne går på at applikationen skal kunne anvendes uanset valg af interaktionsværktøj. Dette kan virke underligt, da én definition af handicap gik på, at det var i en bestemt situation man var handicappet og ikke en konstant egenskab. Og med W3Cs definition af tilgængelighed, som sagde at tilgængelighed drejer sig om at skaffe flest mulige personer adgang til nettets indhold, så burde man også overveje om 25

26 Tilgængelighed ikke brugskonteksten kunne have en vis indflydelse. En anden ting der umiddelbart virker bemærkelsesværdigt er at der eksisterer et vist overlap mellem ovenstående guidelines og råd/heuristikker omkring usability. Især dele af Jakob Nielsens heuristikker skinner igennem her: I. Tal brugerens sprog - brug de termer brugerne forventes at bruge. II. Bevar konsistens gennem programmet - der skal fx ikke være flere forskellige ord for det samme. III. Tydelig udgang - brugeren skal ikke være i tvivl om hvordan et program eller fejlvalgt funktion lukkes. IV. Tillad genvejstaster [Nielsen 1993] Guideline 4 (tal brugerens sprog), 9 (Tillad genvejstaster), 13 (konsistent sprogog ikon brug), 14 (simplicitet) stemmer fint overens med dette Figur 2:Usability-suppe udpluk af heuristikker. (egen kreation) Dette giver en formodning om at accessibility ikke er et isoleret fænomen, men nødvendigvis må fungere i samspil med noget andet. 26

27 Tilgængelighed Diskussion af tilgængelighed Med ovenstående observationer for øje, mener jeg umiddelbart at tilgængelighed må være en ingrediens i den suppe, der kaldes usability (jf. Figur 2, p. 26). Det kan diskuteres hvorvidt der findes en klar, og bredt accepteret, definition af begrebet usability. Der eksisterer dog en ISOstandard, som af den grund må betragtes at være det tætteste på en korrekt definition. Definitionen dikterer usability som værende: The extent to which a product can be used by specified user to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. (Jokela et al. 2003, p. 54) En måske mere kendt definition af begrebet er Jakob Nielsens definition: Usability is about learnability, efficiency, memorability, errors and satisfaction (www [05]) Som det kan ses i de to definitioner, så er der visse overlap mellem de to definitioner, idet de begge nævner tilfredshed og effektivitet. Desuden supplerer de hinanden godt, da ISO-standard inddrager den specifikke bruger og specifikke kontekst, hvilket passer godt til den definitionen WHO giver på hvad det vil sige at være handicappet. Jakob Nielsens definition medtager fejl, med hvilket der menes undgå brugerforårsaget fejl, hvilket kan siges bl.a. at understøtte W3Cs Guideline W9.2 om at sikre at en hjemmeside kan anvendes uanset om ens interaktionsværktøj er mus, tastatur eller noget tredje (jf. bilag.6 el. www [01]). Som der lægges op til på Figur 2, så kan tilgængelighed anses for at være et delelement i usability. Der er på figuren defineret tre elementer: A, B og C og jeg blot ganske kort gør rede hvilke typer indhold jeg ser de kan 27

28 Tilgængelighed repræsentere. Da både Nielsen og WAI anbefaler brug af genvejstaster vil jeg placerer dette råd i en mængde der i hvert fald dækker over usability og tilgængelighed (A). Elementer i B forstiller jeg mig værende problemer af primært teknisk karakter uden at de nødvendigvis har markant indflydelse på tilgængeligheden. En ting som genvejstaster kan også hører ind under C's placering, da jeg opfatter pleasurebility, som en individuel tilfredshed og glæde ved en applikation, der kan varierer fra person til person. Idet hele usability-begrebet er lidt floffy, vil jeg heller ikke påstå at figuren er endelig og ikke åben for diskussion, men blot et udtryk for hvordan jeg i skrivende stund opfatter sammenhængen. Mange Nielsens heuristikker for usability drejer sig om design og tekniske løsninger og dette må siges at gå igen i WAI (jf. de 14 guidelines p. 24). Noget tyder altså på at der eksisterer et vist overlap mellem accessibility og usability, for mere information om usabilty henvises til [Nielsen 1993] eller [Jacobsen 2006]. Da en af definitionerne af hvad det vil sige at være handicappet slog fast at det var et spørgsmål om situationen, virker det underligt at brugssituationen, eller brugskonteksten ikke er inddraget noget mere i W3C's anbefalinger. De guidelines der tager mest hensyn til brugskonteksten og det måske endda kun ganske vagt er der omtaler at brugerne frit skal kunne vælge interaktionsværktøj (fx W6.4). En af de guidelines jeg undrer mig over er guideline 2.2: Ensure that foreground and background color combinations provide sufficient contrast when viewed by someone having color deficits or when viewed on a black and white screen. (Priority 2 for images, priority 3 for text). (www [01]) Det er ikke selve guidelinen jeg sætter spørgsmåltegn ved, men dens prioritering. Hvordan kan det være at det er mere vigtigt med høj kontrast i et billede end det med tekst? Hvis en farveblind har problemer med at se et billede findes der (forhåbentlig) en god og sigende alternativ tekst tilknyttet 28

29 Tilgængelighed billedet. Dette alternativ findes der ikke til teksten, der bliver vedkommende i så fald nødt til at installerer en talesyntese, hvilket måske ellers ikke havde været nødvendigt. Hvorfor tilgængelighed? Hvorfor tilgængelighed? Hvorfor lave sin webside brugervenlig? Lidt to sider af samme sag. Hvis man vil give så mange personer som muligt mulighed for at anvende ens webside, bør man tilgodese de eventuelle hensyn der skal tages når siden designes og udvikles. I 2002 led, ifølge Danmarks Statistik, ca. 20% af Danmarks befolkning (ca personer) i aldersgruppen 16-65år af længerevarende helbredsproblemer eller handicap (jf. Figur 1, p. 23) (www [14]). Dette faktum indikerer yderligere at man er nødt til at tilgodese disse personer, ved at udvikle websider der er tilgængelige for så mange mennesker som muligt. I modsat fald risikerer man at dele af disse grupper ikke kan benytte ens webside, hvilket fx vil være kritisk hvis man har en kommerciel side. Det vil også være kritisk for de offentlige sider, hvis fx personer med større eller mindre synshandicap ikke selv kan tilgå informationer fra det offentlige. Ifølge projektleder ved webbureauet Headnet, Sune Toft handler det i bund og grund om god kommunikation og han uddyber i et interview: Der er undersøgelser, der viser, at mellem % af internetbrugere har problemer med tilgængelighed, og så virker det jo mærkeligt ikke at købe en webløsning, som alle kan få glæde af. (www [06]) Det kan han for såvidt have ret i, da det drejer sig om en stor procentdel af potentielle brugere, der er i fare for at blive afskåret fra helt eller delvist at bruge et givent websted. Som Figur 1 (jf. p. 23) giver udtryk for, så er det ikke umiddelbart alle grupper 29

30 Tilgængelighed med handicaps der kan tilgodeses på software plan, fx så bliver det svært at udvikle software der tager hensyn til folk med ryg/nakke-smerter, der må folk umiddelbart selv gøre noget aktivt selv, ved at indrette computerpladsen så deres helbred tilgodeses. Dog skal løsningen designes så der kan tilsluttes specieldesignet interaktionshardware, såfremt dette måtte ønskes. Det kan fx dreje sig om en brailleskriver (maskine der laver blindskrift) eller et specieldesignet tastatur (som på Figur 3), der tilgodeser folk med nedsat motorik. Derimod kan de ca. 7% som har nedsat funktionalitet i arme/hænder, de ca. 2% med nedsat hørelse, de ca. 2% med nedsat syn, samt de ca. 1% med epilepsianfald tilgodeses. Disse satser svarer ca. til personer. Derudover må påregnes at der findes en gruppe af ordblinde, eller læsesvage personer, der også skal tages hensyn til. På baggrund af en Figur 3:pcdmaltron_expandedkeyboard fransk undersøgelse skønner Ordblindeforeningen at der i Danmark findes ca til personer der er ordblinde. Andre kilder tyder på at op mod 1,3 mio danskere har svært ved at tilegne siden viden gennem tekstbaserede kilder (www [07]). Ud over at øget tilgængelighed kan gavne folk med den ene eller anden form for nedsat funktionsevne, vil folk udenfor de nævnte grupper på visse områder også kunne få glæde af øget tilgængelighed. Gennem den sidste årrække har der med jævne mellemrum været sager i medierne hvor bl.a. kontorfolk har kæmpet for at få anderkendt museskader som værende en arbejdsrelateret skade. Ved at tildele de mest vitale funktioner og links på en webside genvejstaster kan man reducerer brugen af musen. Undersøgelser har dog vist at indførelsen af genvejstaster kan være besværligt. Da ens operativsystem, browser, evt. skærmlæser ect. i forvejen allerede har reserveret en del taster. Derfor skal man undersøge om man kan lave logiske genvejstaster som ikke er optaget. Faktisk så skulle der kun være 3 taster som 30

31 Tilgængelighed ikke bruges som genvejstaster i forvejen i det ene eller andet program. Det drejer sig om /, \ og ] og for at kunne bruge disse kræver det at man har et amerikansk tastatur (www [08]). For at komme uhensigtsmæssige fejl i forkøbet, kan man undersøge hvad de mest brugte browsere, skærmlæsere, talesynteser og andet hjælpesoftware anvender af genvejstaster og så undgå at anvende disse. Da der findes meget software kan man givetvis ikke tilgodese at alle brugere kan anvende alle genvejstaster problemfrit, men man bør ved at researche kunne reducere antallet af mulige problemer. Indtil nu har der været forklaret og diskuteret hvad tilgængelighed er og der er blevet argumenteret for, hvorfor der bør sættes fokus på det. Men det sidste element hvordan mangler at blive belyst, hvilket det bliver i følgende afsnit. Hvordan tilgængelighed? Som støtte til at udarbejde tilgængelige websider findes der en række værktøjer og metoder. W3Cs guidelines kan betragtes som et værktøj og de har allerede været nævnt og diskuteret. Her vil en række software-værktøjer, som kan hjælpe til med at bedømme graden af tilgængelighed blive præsenteret og analyseret. Der vil blive gjort rede for deres styrker og mangler, i forhold til de overordnede guidelines. Udover disse værktøjer, som for nogens vedkommende tager udgangspunkt i W3C anbefalinger, antages det at en skelen til anbefalinger omkring generel web-usability også vil være gavnligt i bestræbelserne på at udvikle tilgængelige og brugervenlige applikationer (fx [Nielsen 2001] el. [Jokela et al. 2003]). Som i meget andet systemudvikling, så er alfa omega planlægning og det er derfor vigtigt at indtænke tilgængelighed allerede i den indledende planlægningsfase. Det skyldes bl.a. at kravene for tilgængelighed er med til at danne skelettet i løsningen. Desuden viser erfaringer at rettelser sent i et udviklingsforløb både er besværligt og dyrt (www [09]). Til hjælp både til 31

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord

Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse Forord i Indholdsfortegnelse iii Indledning ix 1. Introduktion til HTML 1 Websider laves med HTML 2 Websider læses med en browser 2 Browserspecifikke markører 3 HTML-dokumentet 4 Hvad

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Vedlagt er rapport med kortlægningens hovedkonklusioner samt bud på tiltag til fremme af it-tilgængeligheden.

Vedlagt er rapport med kortlægningens hovedkonklusioner samt bud på tiltag til fremme af it-tilgængeligheden. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 75 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET TILGÆNGELIGHED OG WEBDESIGN Brug CSS Brugen

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Webside score simmi.it

Webside score simmi.it Webside score simmi.it Genereret August 01 2015 12:13 PM Scoren er 45/100 SEO Indhold Titel SIMMI - TORINO - Bomboniere, Sacchettini, Tipografia, Accessori, Confettate, Fardamè, per le Nozze, Længde :

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere