wellness Type _0707.indd :49:07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07"

Transkript

1 wellness Type 4707

2 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english...page

3 OBH Nordica termometer Før brug Før OBH Nordica termometer tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Termometeret er et yderst pålideligt og nøjagtigt måleinstrument. Den ergonomiske form og den hurtige måling (temperaturberegningen sker på under 10 sekunder) gør termometeret meget brugervenligt. Termometeret kan anvendes til måling oralt (i munden) eller rektalt (i endetarmen). Anvendelsen af termometret er helt uden risici. Bemærk at det anbefales, at brugeren undlader at spise, drikke, ryge, træne eller at tage bad op til 20 min. inden målingen foretages. Sådan bruges termometeret Termometeret aktiveres ved tryk på ON/OFF knappen. Termometeret bipper og alle segmenter i displayet lyser. Alle symboler i displayet bliver vist i ca. 2 sekunder efterfulgt af den senest målte temperatur i ca. 1 sekund. Herefter vil displayet vise 37 C i ca. 1 sekund, mens termometeret foretager en selvtest. Lyset i displayet slukker og C blinker, hvilket indikerer at termometeret er klar til brug. Displayet viser Lo indtil termometeret er placeret der, hvor målingen ønskes foretaget. Når måling foretages vil displayet vise det højeste temperatur, som registreres under målingen. For at påbegynde en måling skal termometeret placeres i munden eller i endetarmen efter at ON/OFF knappen er aktiveret. I munden (oralt) Placér termometeret på en af de to placeringer, som er markeret med en * på nedenstående tegning. Det er vigtigt at holde munden lukket under målingen for at sikre nøjagtigt måleresultat. Pas på ikke at bide i termometeret. Når temperaturen har nået sit højeste vil termometeret sende en advarsel i form af ti lange bip og displayet vil lyse. Resultatet er opnået på ca. 10 sekunder. Såfremt måleresultatet er 37,8 C eller højere, vil feberalarmen lyde med i alt 30 korte bip. Bemærk at målinger foretaget i munden som regel ligger ca. 0,5 C lavere end målinger foretaget i endetarmen. Sluk for termometeret ved at trykke på ON/OFF knappen, derved forlænges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukkes på ON/OFF knappen, vil det automatisk slukke selv efter ca. 10 minutter. Rengør termometeret efter brug som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse I endetarmen (rektalt) Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til børn. Spidsen af målehovedet bør indsmøres i vandbaseret creme for lettere indføring. Patienten bør ligge på siden. Når måling foretages på et barn kan det anbefales, at barnet lægges på maven f.eks. med benene ud over sengekanten eller puslebordet. Dette vil gøre indføringen af termometeret nemmere og mere sikker. Før varsomt termometerets målespids 12 mm ind i endetarmsåbningen. Stop omgående, hvis indføringen ikke kan foretages uden problemer. Hold på termometeret, mens temperaturen måles, hvilket tager ca. 10 sekunder. Når temperaturen har nået sit højeste vil termometeret sende en advarsel 3

4 4 i form af ti lange bip og displayet vil lyse. Resultatet er opnået på ca. 10 sekunder. Termometeret kan fjernes og resultatet aflæses på displayet. Såfremt måleresultatet er 37,8 C eller højere, vil feberalarmen lyde med i alt 30 korte bip. Sluk for termometeret ved at trykke på ON/OFF knappen, derved forlænges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukkes på ON/OFF knappen, vil det automatisk slukke selv efter ca. 10 minutter. Rengør termometeret efter brug som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse Hukommelse Når termometeret aktiveres, vil den senest målte temperatur automatisk blive vist i displayet i ca. 1 sekund indikeret ved symbolet M i nederste højre hjørne. For at skifte mellem visning i celsius og fahrenheit slukkes termometeret og tændes atter ved at HOLDE knappen ON/OFF inde i ca. 2 sekunder, hvormed symbolerne C og F vises på skift i displayet. Skift tilbage til måleenhed på samme måde. Vigtige anvisninger Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes uden undtagelse! Bemærk at målinger foretages i munden som regel ligger ca. 0,5 C lavere end målinger foretaget i endetarmen. Temperaturer målt med forskellige termometre kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Ved vurdering af temperaturmåling alt. konsultation ved læge bør målemetoden derfor altid oplyses og tages i betragtning. Høj feber over længere tid fordrer lægebesøg i særlig grad for børn og unge mennesker. Termometeret bør kun anvendes af børn under opsyn af en voksen. For at undgå skader skal patienten ligge stille og ikke gå eller løbe under målingen. Under kraftige temperaturstigninger er det vigtigt også at måle temperaturen med jævne mellemrum, indtil temperaturen er stabiliseret. Ved høje temperaturer eller hvis man i øvrigt er i tvivl, skal man kontakte sin læge. Ved skiftende rumtemperaturer skal termometeret befinde sig mindst minutter i det rum, hvori målingen foretages. Termometeret er et følsomt elektronisk instrument, som skal håndteres omhyggeligt og som ikke må udsættes for mekaniske stød. Undgå at udsætte termometeret for rystelser og slag. Undgå ligeledes at tabe termometeret. Termometeret må ikke udsættes for direkte sollys, ekstreme temperaturer eller høj luftfug-tighed. Når termometeret ikke anvendes skal det opbevares i etuiet og utilgængeligt for børn. Termometeret må ikke adskilles. Termometeret må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Termometeret er konstrueret til praktisk brug i hjemmet, men det bør aldrig erstatte et lægebesøg. Termometeret er kun beregnet til temperaturmålinger i endetarmen eller i munden. Termometeret er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug eller brug på hospitaler, i lægepraksis eller klinikker. Brug aldrig termometeret til at diagnosticere eller behandle. Vær opmærksom på, at der kan opstå forringelse af målenøjagtigheden, såfremt der er anvendt febernedsættende medicin som eksempelvis Panodil. Hvis der opstår usikkerhed omkring hvorledes måleresultatet skal tolkes eller hvis opstår der unormale måleværdier, bør lægen kontaktes. Det samme gør sig også gældende ved små temperaturudsving med samtidige sygdomssymptomer som f.eks. svedeture, rødme i huden, uro, høj puls, tendens til besvimelse etc.

5 Hvis termometeret ikke anvendes i overensstemmelse med specifikationerne, kan det ikke garanteres, at termometeret fungerer fejlfrit. Udskiftning af batteri Når batterisymbolet fremkommer i displayets nederste højre hjørne, skal batteriet udskiftes. Termometeret bruger et 1,55V, LR41 litium batteri. 1. Batteriet udskiftes ved at dreje låget på batterihuset mod uret og derefter fjerne det. Fjern forsigtigt batteriet ved hjælp at et spidst ikke-metallisk instrument. 2. Tag et nyt batteri og sørg for at placere batteriet korrekt. Batteriets +-side skal vende opad. 3. Sæt låget på batterihuset igen og drej indtil det sidder fast. Har jeg feber? Den normale kropstemperatur varierer fra person til person og svinger i løbet af dagen. Ligeledes falder kropstemperaturen med alderen, men som en fingerregel er kropstemperatur mellem 36,5 C og 37,5 C, lavere for ældre, højere for yngre. Det er derfor en god idé at kende sin egen normale temperatur som reference. Et sundt menneskes temperatur påvirkes desuden af følgende faktorer: Personens individuelle temperatur (individuelt stofskifte) Påklædning Udetemperaturen Forudgående fysiske aktivitet Hvis der opstår usikkerhed omkring hvorledes måleresultatet skal tolkes eller hvis der opstår unormale måleværdier, bør lægen kontaktes. Det samme gør sig også gældende ved små temperaturudsving med samtidige sygdomssymptomer som f.eks. svedeture, rødme i huden, uro, høj puls, tendens til besvimelse etc. Rengøring og vedligeholdelse Målespidsen skal rengøres med en blød bomuldsklud evt. dyppet i en lille smule husholdningssprit. Aftør herefter termometeret med en tør klud. Termometeret må under ingen omstændigheder skylles med eller dyppes i vand, fortynder eller andre kemiske væske ligesom der ikke må anvendes skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier bør man tænke på miljøet. Brugte batterier bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet de brugte batterier på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batterierne blive for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Husk at udtage batterierne, inden produktet bortskaffes. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købs-kvittering med købsdato og beløb skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. Adskillelse og reparation må kun foretages af autoriseret personel. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf

6 Tekniske data OBH Nordica 4707 Omgivelsestemperaturer: 10 C til 40 C ved en relativ luftfugtighed på mellem 30 % - 85 % (ikke kondenserende). Måleområde: 32,0 C til 42,9 C. Ved temperaturer < 32,0 C vil displayet vise Lo. Ved temperaturer > 42.9 C vil displayet vise Hi Målenøjagtighed (målt i vandbad): ± 0,1 C mellem 35,5 C og 42 C ved en omgivende temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C <35,5 C ved en omgivende temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C > 42 C ved en omgivende temperatur på 18 C til 28 C Opbevaringstemperatur: -10 C til +60 C ved en relativ luftfugtighed på mellem 25 % - 90 % (ikke kondenserende) Reference til standarder: EN : 2000, kliniske termometre Batteri: 1 stk. 1,5V, LR41 batteri Batterilevetid: Mere end 200 timers kontinuerlig drift. Produceret af Vega Technologies Inc. 434 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica termometer Innan användning Innan OBH Nordica termometer tas i användning, läs igenom bruksanvisningen noggrant och spar den för framtida bruk. Termometern är ett ytterst pålitligt och precist mätinstrument. Den ergonomiska formen och snabba mätningen (under 10 sekunder) gör termometern mycket användarvänlig. Termometern kan användas för mätning oralt (munnen) eller rektalt (i ändtarmen). Användning av termometern är helt riskfri. Notera att vi rekommenderar att användaren inte äter, dricker, röker, tränar eller badar upp till 20 minuter innan mätning skall göras. Så här används termometern Termometern aktiveras genom att trycka på ON/OFF knappen. Termometern piper och alla segment i displayen lyser. Alla symboler visas i ca 2 sekunder, därefter visas resultatet av den senaste mätningen som gjorts. Därefter visar displayen 37 C i ca 1 sekund medan termometern utför en självtest. Ljuset i displayen slocknar och C blinkar, vilket indikerar att termometern är klar till användning. Displayen visar Lo tills termometern är placerad i munnen eller ändtarmen. När mätningen utförs visas den högst uppmätta temperaturen i displayen. För att påbörja en mätning ska termometern placeras i munnen eller ändtarmen efter att ON/OFF knappen aktiverats. I munnen (oralt) Placera termometern under tungan i en av de två placeringar som är markerade med en * på nedanstående illustration. Det är viktigt att hålla munnen stängd under mätningen för att få korrekt resultat. Bit inte i termometern. När termometern mätt max temperatur låter ett alarm som består av 10 långa pip och displayen blinkar. Det tar ca 10 sekunder att göra en mätning. Om mätningsresultatet är 37,8 C eller högre, låter feberalarmet med 30 korta pip. Notera att mätningar gjorda i munnen som regel ligger ca 0,5 C lägre än mätningar gjorda i ändtarmen. Stäng av termometern genom att trycka på ON/OFF knappen, det förlänger batteriets livslängd. Skulle man glömma stänga av, stängs termometern automatiskt av efter ca 10 minuter. Rengör termometern efter användning som beskrivs i stycket Rengöring och skötsel. I ändtarmen (rektalt) Detta är den mest pålitliga mätmetoden och är särskilt lämplig för barn. Spetsen på termometerns mäthuvud bör smörjas in i vattenbaserad kräm för lättare införing. Personen bör ligga på sidan. När mätning utförs på ett barn kan det underlätta om barnet ligger på magen, t ex med benen utanför sängkanten. Detta gör införingen av termometern enklare och mer säker. För varsamt in termometerns mätspets 12 mm in i ändtarmsöppningen. Avbryt omgående om införingen inte kan ske utan problem. Håll i termometern medan den mäter, det tar ca 10 sekunder. När termometern mätt max temperatur låter ett alarm som består av 10 långa pip och displayen blinkar. Det tar ca 10 sekunder att göra en mätning. Termometern kan tas bort och resultatet avläsas i displayen. Om mätnings- 7

8 resultatet är 37,8 C eller högre, låter feberalarmet med 30 korta pip. Stäng av termometern genom att trycka på ON/OFF knappen, det förlänger batteriets livslängd. Skulle man glömma stänga av, stängs termometern automatiskt av efter ca 10 minuter. Rengör termometern efter användning som beskrivs i stycket Rengöring och skötsel. Minne När termometern sätts på visas resultatet av den senaste mätningen i displayen under ca 1 sekund, indikerad med symbolen M i nedersta högra hörnet. För att skifta mellan visning i Celsius och Fahrenheit, stäng av termometern och sätt på den igen genom att trycka och hålla in ON/OFF knappen i ca 2 sekunder. Symbolerna C och F visas omväxlande i displayen. Skifta tillbaka till mätning på samma sätt. Viktiga anvisningar Minimum mätningstid tills signalen ljuder skall inte underskridas! Observera att mätningar som görs i munnen som regel ligger ca 0,5 C lägre än mätningar gjorda i ändtarmen. Temperaturer mätta med olika termometrar är därmed inte direkt jämförbara. Mätmetoden bör alltid upplysas/tas i beaktning vid konsultation av läkare. Kontakta alltid läkare vid hög feber över en längre tid detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar. Skall termometern användas av barn bör detta bara ske under uppsyn av vuxen. För att undgå skador skall personen ligga stilla och inte gå/röra sig under mätningen. Vid kraftiga temperaturökningar är det viktigt att mäta temperaturen med jämna mellanrum tills temperaturen stabiliserats. Vid hög feber eller om man är osäker/orolig skall man alltid kontakta läkare. Om rumstemperaturen varierar ska termometern befinna sig minst minuter i det rum där mätningen skall utföras. Termometern är ett känsligt elektroniskt instrument som måste hanteras varsamt och som inte får utsättas för mekaniska slag/stötar. Undvik att skaka eller tappa termometern. Termometern får ej utsättas för direkt solljus, extrema temperaturer eller hög luftfuktighet. När termometern inte används bör den förvaras i etuiet och otillgängligt för barn. Termometern får ej plockas isär. Termometern får ej sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Termometern är konstruerad för praktisk användning i hemmet, men bör aldrig ersätta ett läkarbesök. Termometern är endast avsedd för mätning i munnen eller ändtarmen. Termometern är inte lämplig för professionellt bruk eller användning på sjukhus, praktiker eller kliniker. Använd aldrig termometern för att diagnostisera eller behandla. Var uppmärksam på att mätningsresultatet kan påverkas om personen använt febernedsättande medicin, såsom ex vis Panodil. Om du är osäker på hur mätningsresultatet skall tolkas eller om det uppstår onormala mätvärden bör läkare konsulteras. Det samma gäller vid små temperaturökningar men med andra sjukdomssymptom, t ex svullnad, rodnad, oro, hög puls, tendens att svimma etc. Om termometern inte används i enlighet med specifikationerna kan det inte garanteras att temometern fungerar felfritt. Batteribyte När batterisymbolen visas i displayens nedre högra hörn ska batteriet bytas. Termometern drivs med ett 1,55V, LR41 litium batteri. 8

9 1. Vrid locket på batterihuset motsols (med ex vis ett mynt) och ta därefter loss det. Ta försiktigt bort batteriet med hjälp av ett spetsigt icke-metalliskt föremål. 2. Sätt i ett nytt batteri och se till att det placeras korrekt. Batteriets + sida skall vändas uppåt. 3. Sätt tillbaka locket och vrid fast det. Har jeg feber? Den normala kroppstemperaturen varierar från person till person och svänger under dagens lopp. På samma sätt ändras kroppstemperaturen med åldern, men som en generell regel är kroppstemperaturen mellan 36,5 C och 37,5 C, lägre för äldre och högre för yngre. Det är därför bra att känna till sin egen normala medeltemperatur som referens. En frisk människas temperatur påverkas dessutom av följande faktorer: Personens individuella temperatur (individuell ämnesomsättning) Kläder Utetemperaturen Föregående fysiska aktivitet Om du är osäker på hur mätningsresultatet skall tolkas eller om det uppstår onormala mätvärden bör läkare konsulteras. Det samma gäller vid små temperaturökningar men med andra sjukdomssymptom, t ex svullnad, rodnad, oro, hög puls, tendens att svimma etc. Rengöring och skötsel Mätspetsen rengörs med en mjuk bomullstrasa evt doppad i en aning hushållssprit. Eftertorka därefter termometern med en torr trasa. Termometern får under inga omständigheter sköljas med eller doppas i vatten eller andra starka eller kemiska rengöringsmedel. Miljöhänsyn och kassering av batterier Vid byte av batterier bör man tänka på miljön. Använda batterier bör inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna batterierna till de butiker som tar emot använda batterier. Samtidigt bör man se till att batterierna inte blir för gamla eftersom det finns risk att batterierna börjar läcka syra. Kontrollera hållbarhetsdatum som finns angivet på batterierna. Observera att batterierna ska tas ur apparaten innan den kasseras. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. Apparaten får endast tas isär och repareras av auktoriserad person. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 4707 Temperatur omgivning: 10 C till 40 C vid en relativ luftfuktighet mellan 30 % - 85 % (icke kondenserande). Mätområde: 32,0 C till 42,9 C. Vid temperaturer < 32,0 C visar displayen Lo. Vid temperaturer > 42.9 C visar displayen Hi Mätprecision (mätt i vattenbad): ± 0,1 C mellan 35,5 C och 42 C vid en temperatur i omgivningen på 18 C till 28 C 9

10 ± 0,2 C <35,5 C vid en temperatur i omgivningen på 18 C till 28 C ± 0,2 C > 42 C vid en temperatur i omgivningen på 18 C till 28 C Förvaringstemperatur: -10 C till +60 C vid en relativ luftfuktighet på mellan 25 % - 90 % (icke kondenserande) Referens til standarder: EN : 2000, kliniska termometrar Batteri: 1 st 1,5V, LR41 batteri Batteri livslängd: Mer än 200 timmars kontinuerlig drift. Tillverkat av Vega Technologies Inc. 434 Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 10

11 OBH Nordica termometer Før bruk Før OBH Nordica termometer tas i bruk, bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Termometeret er et ytterst pålitelig og nøyaktig måleinstrument. Den ergonomiske form og den raske målingen (temperaturberegningen skjer på under 10 sekunder) gjør termometeret meget brukervennlig. Termometeret kan brukes til måling oralt (i munnen) eller rektalt (i endetarmen). Bruken av termometret er helt uten fare. Det anbefales at brukeren ikke spiser, drikker, røyker, trener eller å ta et bad inntil 20 min. før målingen foretas. Slik brukes termometeret Termometeret aktiveres ved å trykk på ON/OFF knappen. Termometeret piper og alle segmenter i displayet lyser. Alle symboler i displayet blir vist i ca. 2 sekunder og deretter vises siste målte temperatur i ca. 1 sekund. Nå vil displayet vise 37 C i ca. 1 sekund, mens termometeret foretar en selvtest. Lyset i displayet slukker og C blinker, dette indikerer at termometeret er klar til bruk. Displayet viser Lo inntil termometeret er plassert der hvor målingen ønskes foretatt. Når måling foretas vil displayet vise det høyeste temperatur som registreres under målingen. For å starte en måling skal termometeret plasseres i munnen eller i endetarmen etter at ON/OFF knappen er aktivert. I munnen (oralt) Plasser termometeret på en av de to plasseringer som er markeret med en * på tegning under. Det er viktig å holde munnen lukket under målingen for å forsikre nøyaktig måleresultat. Pass på å ikke bite i termometeret. Når temperaturen har nådd sitt høyeste, vil termometeret sende en advarsel i form av ti lange pip og displayet vil lyse. Resultatet er oppnådd på ca. 10 sekunder. Hvis måleresultatet er 37,8 C eller høyere, vil feberalarmen lyde med 30 korte pip. Merk at målinger foretatt i munnen som regel ligger ca. 0,5 C lavere enn målinger foretatt i endetarmen. Slå av termometeret ved å trykke på ON/OFF knappen, da forlenges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukker med ON/OFF knappen, vil det automatisk slukke etter ca. 10 minutter. Rengjør termometeret etter bruk som beskrevet i avsnittet Rengjøring og vedlikehold I endetarmen (rektalt) Dette er den mest pålitelige målemetode og er derfor velegnet til barn. Spissen av målehodet bør smøres med en vannbasert krem for å gjøre innføring lettere. Personen bør ligge på siden. Når måling foretas på et barn kan det anbefales at barnet legges på magen f.eks. med bena ut over sengekanten eller stellebordet. Dette vil gjøre innføringen av termometeret enklere og mer sikkert. Før varsomt termometerets målespiss 12 mm inn i endetarmsåpningen. Stopp omgående hvis innføringen ikke kan foretas uten problemer. Hold i termometeret mens temperaturen måles. Dette vil ta ca. 10 sekunder. 11

12 Når temperaturen har nådd sitt høyeste, vil termometeret sende en advarsel i form av ti lange pip og displayet vil lyse. Resultatet er oppnådd på ca. 10 sekunder. Termometeret kan fjernes og resultatet avleses i displayet. Hvis måleresultatet er 37,8 C eller høyere, vil feberalarmen lyde med i alt 30 korte pip. Slå av termometeret med å trykke på ON/OFF knappen, dermed forlenges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukker med ON/OFF knappen, vil den slukke automatisk etter ca. 10 minutter. Rengjør termometeret etter bruk som beskrevet i avsnittet Rengjøring og vedlikehold Minne Når termometeret aktiveres vil den siste målte temperatur automatisk komme opp i displayet i ca. 1 sekund som vises med symbolet M i nederste høyre hjørne. Viktige anvisninger Minimumsmåletiden - inntil signalet (pipet) lyder - skal overholdes uten unntagelse! Merk at målinger som foretas i munnen som regel ligger ca. 0,5 C lavere enn målinger foretatt i endetarmen. Temperaturer målt med forskjellige termometre kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Ved vurdering av temperaturmåling alt. konsultasjon av lege, bør målemetoden derfor alltid opplyses og tas i betraktning. Høy feber over lengre tid oppfordres til legebesøk særlig for barn og unge mennesker. Termometeret bør kun brukes av barn under tilsyn av en voksen. For å unngå skader skal personen ligge stille og ikke gå eller løpe under målingen. Under kraftige temperaturstigninger er det viktig også å måle temperaturen med jevne mellomrom inntil temperaturen er stabilisert. Ved høye temperaturer eller hvis man er i tvil skal man kontakte sin lege. Ved skiftende romtemperaturer skal termometeret være minst minutter i det rom hvor målingen skal foretas. Termometeret er et følsomt elektronisk instrument, som skal håndteres omhyggelig og som ikke må utsettes for mekaniske støt. Unngå å utsette termometeret for rystelser og slag. Unngå også å miste termometeret i gulvet. Termometeret må ikke utsettes for direkte sollys, ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Når termometeret ikke brukes skal det oppbevares i etuiet og utilgjengelig for barn. Termometeret må ikke demonteres. Termometeret må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Termometeret er konstruert for praktisk bruk i hjemmet, men det bør aldri erstatte et legebesøk. Termometeret er kun beregnet til temperaturmålinger i endetarmen eller i munnen. Termometeret er ikke beregnet til ervervsmessig bruk eller bruk på sykehus, i legepraksis eller klinikker. Bruk aldri termometeret til å diagnostisere eller behandle. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forringelse av målenøyaktigheten, hvis det er brukt febernedsettende medisin som eksempelvis Panodil. Hvis det oppstår usikkerhet omkring hvorledes måleresultatet skal tolkes eller hvis det oppstår unormale måleverdier bør legen kontaktes. Det samme gjør seg også gjeldende ved små temperatursvingninger med samtidige sykdomssymptomer som f.eks. svette tukter, rødme i huden, uro, høy puls, tendens til besvimelse etc. Hvis termometeret ikke brukes i henhold til spesifikasjonene, kan det ikke garanteres at termometeret fungerer feilfritt. 12

13 Utskifting av batteri Når batterisymbolet vises nederst i høyre hjørne i displayet skal batteriet skiftes. Termometeret bruker et 1,55V, LR41 litium batteri. 1. Batteriet skiftes ved å dreie lokket på batterihuset mot klokken og deretter fjerne det. Fjern forsiktig batteriet ved hjelp av en spiss ikke-metallisk instrument. 2. Ta et nytt batteri og pass på å plassere batteriet korrekt. Batteriets +-side skal peke opp. 3. Sett lokket på batterihuset på plass og drei på lokket inntil det sitter fast. Har jeg feber? Den normale kroppstemperaturen varierer fra person til person og svinger i løpet av dagen. Likeledes faller kroppstemperaturen med alderen, men som en fingerregel er kroppstemperatur mellom 36,5 C og 37,5 C noe lavere for eldre og høyere for yngre. Det er derfor en god idé å kjenne sin egen normale temperatur som referanse. Et sundt menneskes temperatur påvirkes dessuten av følgende faktorer: Personens individuelle temperatur (individuelt stoffskifte) Påkledning Ute temperaturen Forutsigende fysiske aktivitet Hvis det oppstår usikkerhet omkring hvordan måleresultatet skal tolkes eller hvis det oppstår unormale måleverdier bør legen kontaktes. Det samme gjør seg også gjeldende ved små temperatursvingninger med samtidige sykdomssymptomer som f.eks. svettetokter, rødme i huden, uro, høy puls, tendens til besvimelse etc. Rengjøring og vedlikehold Målespissen skal rengjøres med en myk bomullsklut evt. dyppet i litt husholdningssprit. Tørk deretter termometeret med en tørr klut. Termometeret må ikke under noen omstendigheter skylles med eller dyppes i vann, fortynner eller andre kjemiske væsker, det må heller ikke brukes skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Avlever i stedet de brukte batterier på et spesielt autorisert miljøstasjon. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da der kan være fare for at batteriene begynner å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Husk å ta ut batteriene før produktet avleveres. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

14 Tekniske data OBH Nordica 4707 Omgivelsestemperaturer: 10 C til 40 C ved en relativ luftfuktighet på mellom 30 % - 85 % (ikke kondenserende). Måleområde: 32,0 C til 42,9 C. Ved temperaturer < 32,0 C vil displayet vise Lo. Ved temperaturer > 42.9 C vil displayet vise Hi Målenøyaktighet (målt i vannbad): ± 0,1 C mellom 35,5 C og 42 C ved en omgivelse temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C <35,5 C ved en omgivelse temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C > 42 C ved en omgivelse temperatur på 18 C til 28 C Oppbevaringstemperatur: -10 C til +60 C ved en relativ luftfuktighet på mellom 25 % - 90 % (ikke kondenserende) Referanse til standarder: EN : 2000, kliniske termometre Batteri: 1 stk. 1,5V, LR41 batteri Batterilevetid: Mer enn 200 timers kontinuerlig drift. Produsert av Vega Technologies Inc. 434 Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 OBH Nordica digitaalinen kuumemittari Ennen käyttöä Ennen kuin OBH Nordica -kuumemittari otetaan käyttöön on käyttöohje luettava huolellisesti ja säilytettävä myöhempää tarvetta varten. Tämä kuumemittari on erittäin luotettava ja tarkka mittalaite. Mittarin ergonominen muoto ja lyhyt mittausaika (mittaus tapahtuu alle kymmenessä sekunnissa) tekevät kuumemittarista erittäin käyttäjäystävällisen. Kuumemittaria voi käyttää oraaliseen (suu) tai rektaaliseen (peräsuoli) mittaukseen. Kuumemittarin käyttö on täysin vaaratonta. On suositeltavaa ettei mitattava henkilö syö, juo, polta, ponnistele voimakkaasti tai kylve mittausta edeltävän 20 minuutin sisällä. Kuumemittarin käyttö Kuumemittari aktivoidaan painamalla ON/OFF-painiketta. Kuumemittari antaa äänimerkin ja vilkuttaa kaikkia näyttökuvakkeita noin kahden sekunnin ajan, jonka jälkeen viimeisimmän mittauksen mittaustulos on näytöllä noin sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytöllä on noin yhden sekunnin ajan 37 C, jona aikana kuumemittari testaa omaa toimintaansa. Sitten näytön taustavalo sammuu ja näytöllä vilkkuu C, osoittaen, että kuumemittari on valmiina käyttöön. Siihen asti kunnes haluttu mittaus suoritetaan, vilkkuu näytöllä Lo. Mittauksessa tuodaan näytölle korkein mittaustapahtuman aikana rekisteröity lämpötila. Mittaus tapahtuu painamalla ensin ON/OFF-painiketta ja asettamalla mittari sitten suuhun tai peräsuoleen. Suussa (oraalinen) Kuumemittari asetetaan kielen alle, piirroksen toiseen * -merkityistä kohdista. On tärkeää varmistaa mittauksen tarkkuus, pitämällä suu kiinni mittauksen ajan. On varottava puremasta kuumemittaria. Kun mitattava lämpötila on saavuttanut huippuarvonsa, antaa kuumemittari kymmenen pitkää äänimerkkiä ja näytön taustavalo aktivoituu. Mittaustulos saavutetaan noin 10 sekunnin sisällä. Mikäli mittaustulos on joko 37,8 C tai korkeampi, antaa mittari kuumevaroituksen, joka on 30 lyhyttä äänimerkkiä. Huomioi, että suusta mitatut lämpötilat ovat noin 0,5 C matalampia kuin peräsuolesta mitatut lämpötilat. Kuumemittari sammutetaan painamalla ON/OFF-painiketta, näin pariston elinikä pitenee. Ellei ON/OFF-painiketta paineta, sammuu mittari automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Käytön jälkeen kuumemittari on puhdistettava kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Peräsuolessa (rektaalinen) Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa ja erityisen sovelias lasten kanssa. Kuumemittarin kärki voidellaan vesiliukoisella voiteella, jotta sisääntyöntäminen tapahtuu helpommin. Henkilön tulee maata kyljellään. Lapsen tulee maata mittauksen aikana mahallaan, esimerkiksi siten, että jalat ovat sängyn tai hoitopöydän reunan yli. Näin kuumemittarin asettaminen tapahtuu turvallisemmin ja varmemmin. Mittarin kärki työnnetään varovasti peräsuoleen 12 mm:n syvyydelle. Työntäminen on keskeytettävä heti, ellei se tapahtu ongelmitta. Pitele kuumemittaria mittauksen ajan, joka kestää noin 10 sekuntia. 15

16 Kun mitattava lämpötila on saavuttanut huippuarvonsa, antaa kuumemittari kymmenen pitkää äänimerkkiä ja näytön taustavalo aktivoituu. Mittaustulos saavutetaan noin 10 sekunnin sisällä. Mittari voidaan tällöin ottaa pois ja lukea mittaustulos näytöltä. Mikäli mittaustulos on joko 37,8 C tai korkeampi, antaa mittari kuumevaroituksen, joka on 30 lyhyttä äänimerkkiä. Kuumemittari sammutetaan painamalla ON/OFF-painiketta, näin pariston elinikä pitenee. Ellei ON/OFF-painiketta paineta, sammuu mittari automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Käytön jälkeen kuumemittari on puhdistettava kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Muisti Kun kuumemittari käynnistetään, niin viimeisin mittaustulos ilmaantuu näytölle noin yhden sekunnin ajaksi. Samalla näytön oikeaan alakulmaan ilmaantuu tämän merkiksi M -kirjain. Vaihto fahrenheit- ja celsius-mitta-asteikkojen välillä tapahtuu siten, että mittari kytketään pois ja takaisin päälle, mutta pitämällä ON/OFF-painike ALASPAINETTUNA noin kahden sekunnin ajan. Näin toimien näytölle tulee vuorotellen joko C tai F ja lähtötilanteeseen päästään toimimalla uudelleen edellä esitetyllä tavalla. 16 Tärkeitä ohjeita Minimimittausaikaa siis siihen asti kunnes mittari antaa äänimerkin on noudatettava ilman poikkeusta! Huomaa, että suusta mitatut lämpötilat ovat tavanomaisesti noin 0,5 C matalampia kuin peräsuolesta mitatut lämpötilat. Myöskään eri mittareilla mitattuja lämpötiloja ei voi suoraan verrata keskenään. Lääkärin kanssa keskusteltaessa on mittaustapa aina otettava esille. Pitkittynyt korkea kuume edellyttää lääkärissäkäyntiä erityisesti jos kyseessä on vauva tai lapsi. Lapset saavat käyttää kuumemittaria ainoastaan aikuisten valvonnassa. Vammojen välttämiseksi on henkilön maattava paikallaan, eikä hän saa kävellä tai juosta mittauksen aikana. Rajun lämmönnousun tapahtuessa on tärkeää mitata lämpö säännöllisin väliajoin kunnes lämmönnousu on tasaantunut. Jos kuume on korkea tai herää jokin epäily, on otettava lääkäriin yhteyttä. Huonelämpötilojen vaihdellessa on kuumemittaria säilytettävä vähintään minuuttia huoneessa, jossa mittaus tapahtuu. Kuumemittari on herkkä elektroniikkainstrumentti, jota on käsiteltävä varovasti, eikä sitä saa altistaa mekaaniselle rasitukselle. On varottava kuumemittarin ravistamista tai lyömistä, samoin lattialle putoamista. Kuumemittaria ei tule asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille tai äärimmäiselle kosteudelle. Kun kuumemittaria ei käytetä, se tulisi säilyttää kotelossaan ja pois lasten ulottuvilta. Kuumemittaria ei tule avata. Kuumemittaria ei tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Kuumemittari on suunniteltu käytännön kotikäyttöön, eikä se koskaan korvaa lääkärissäkäyntiä. Kuumemittari soveltuu ainoastaan suusta tai peräsuolesta tapahtuvaan lämmönmittaukseen. Kuumemittaria ei ole suunniteltu ammatti- tai sairaalakäyttöön eikä käyttöön klinikoilla tai yksityisvastaanotoilla. Kuumemittaria ei saa koskaan käyttää sairauden määritykseen tai hoitoon. Huomaa, että kuumetta alentavan lääkkeen nauttimisen yhteydessä mittaustulokset eivät ehkä ole luotettavia. Ota yhteys lääkäriin mikäli on epävarmuutta mittaustuloksen tulkinnasta tai jos mittaustulokset ovat epätavallisia. Sama pitää paikkansa lievän lämmönnousun yhteydessä mikäli samassa yhteydessä esiintyy sairausoireita, kuten esimerkiksi hikoilua, punotusta, rauhattomuutta, korkea pulssi, huimausta jne.

17 Mikäli kuumemittaria ei käytetä ohjeiden mukaisesti, ei ole varmaa, että kuumemittari toimii virheettömästi. Paristonvaihto Kun pariston näyttökuvio ilmaantuu näytön oikeaan alakulmaan on syytä vaihtaa paristo. Kuumemittari toimii yhdellä 1,55 voltin LR41-litiumparistolla. 1. Paristo vaihdetaan kiertämällä paristosyvennyksen kansi vastapäivään irti mittarista. Vanha paristo poistetaan varovasti joillain terävällä, eristävää ainetta olevalla esineellä. 2. Uusi paristo asetetaan paikalleen ja varmistutaan, että paristo tulee oikein päin. Pariston + -navan tulee olla ylöspäin. 3. Tämän jälkeen paristosyvennyksen kansi ruuvataan takaisin kiinni. Kuumetta? Normaalisti ruumiinlämpötila vaihtelee henkilöiden välillä sekä muuttuu päivän kuluessa. Samoin ruumiinlämpötila laskee iän mukana. Nyrkkisääntönä voi pitää, että ruumiinlämpötila on 36,5 C ja 37,5 C välillä. Alhaisempi iäkkäillä, korkeampi nuorilla, siksi on hyvä tietää oma normaali ruumiinlämpönsä lähtökohta. Terveen henkilön ruumiinlämpöön vaikuttavat seuraavat tekijät: Henkilökohtainen normaalilämpö (yksilöllinen aineenvaihdunta) Vaatetus Ympäristölämpötila Edeltänyt fyysinen aktiviteetti Ota yhteys lääkäriin mikäli on epävarmuutta mittaustuloksen tulkinnasta tai jos mittaustulokset ovat epätavallisia. Sama pitää paikkansa lievän lämmönnousun yhteydessä mikäli samassa yhteydessä esiintyy sairausoireita, kuten esimerkiksi hikoilua, ihon punotusta, rauhattomuutta, korkea pulssi, huimausta jne. Puhdistus ja hoito Mittakärki puhdistetaan pumpulitupolla, joka on kostutettu pienellä määrällä desinfiointiliuosta. Sen jälkeen kärki pyyhitään kuivalla pyyhkeellä. Kuumemittaria ei missään tapauksessa saa huuhdella juoksevassa vedessä, upottaa veteen tai muihin nesteisiin, eikä myöskään tule käyttää hankausjauhetta tai muuta vastaavaa puhdistusainetta. Ympäristö ja paristot Ajattele ympäristöä vaihtaessasi paristoja. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Samalla on huolehdittava siitä, että käyttöön otettavat paristot eivät ole yli-ikäisiä, eivät myöskään niiden ollessa vielä käytössä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta, tarkista paristojen käytettävyyden osoittava päiväysmerkintä. Jos hävität laitteen, muista poistaa siitä paristot. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. Mittarin saa avata ja korjata ainoastaan valtuutettu henkilö. 17

18 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 4707 Käyttöolosuhteet: C, ilman suhteellinen kosteus % (tiivistymätön). Mittausalue: 32,0...42,9 C. Alle 32,0 C lämpötila näytetään Lo -viestillä. Yli 42,9 C lämpötila näytetään Hi -viestillä. Mittaustarkkuus (mitattu vesihauteessa): ± 0,1 C välillä 35,5...42,0 C, ympäristölämpötilan ollessa C. ± 0,2 C alle 35,5 C lämpötilassa, ympäristölämpötilan ollessa C. ± 0,2 C yli 42,0 C lämpötilassa, ympäristölämpötilan ollessa C. Varastointilämpötila: C, ilman suhteellinen kosteus % (tiivistymätön). Viitestandardi: EN : 2000, kliininen lämpömittari Paristo: 1 kpl LR41 1,5 V Toiminta-aika: Yli 200 tuntia jatkuvaa käyttöä. Valmistaja: Vega Technologies Inc. 434 Oikeus muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica Digital Thermometer Before use Before the OBH Nordica digital thermometer is taken into use, please read this instruction manual thoroughly and keep it for future use. The thermometer is a highly reliable and accurate measuring instrument. The ergonomic shape and quick measurement (temperature calculation is done within 10 seconds) make the thermometer a very user friendly appliance. The thermometer can be used for oral measurement (mouth) or rectal measurement (rectum). Using the thermometer is completely risk free. Please note! It is recommended that the user does not eat, drink, smoke, work out, or bathe up until 20 minutes before measurement. How to use the thermometer The thermometer is activated by pressing the ON/OFF button. The thermometer then makes a beeping sound and all display segments flash. All display symbols are shown for about 2 seconds followed by the latest temperature reading for about 1 second. Subsequently, the display reads 37 C for about 1 second while the thermometer performs a self-test. The display backlight will switch off and C starts flashing, indicating that the thermometer is ready for use. The display reads Lo until the thermometer is placed according to the required measurement. When measurement is performed the display will show the highest recorded temperature during the measurement. To start measurement, insert the thermometer into mouth or rectum after the ON/OFF button has been activated. Mouth (oral measurement) Place the thermometer in one of the two positions marked with * on the illustration below. It is essential that the mouth is kept closed during measurement to ensure accurate measurement results. Be careful not to bite the thermometer. When the temperature reaches its maximum the thermometer will sound a warning consisting of 10 long beeps and the display will flash. The result is obtained in approximately 10 seconds. If the measurement result is 37.8 C or above, the fever alarm will sound 30 short beeps. Note that mouth measurements are in general approximately 0.5 C lower than rectal measurements. Switch off the thermometer by pressing the ON/OFF button to ensure a longer battery lifespan. If the thermometer is not switched off by pressing the ON/OFF button, it will automatically switch off after approximately 10 minutes. Clean the thermometer after use as described in the section Cleaning and maintenance. Rectum (rectal measurement) This is the most reliable measuring method and it is especially suited for children. Prepare the tip of the probe with a water-based lubricant to facilitate insertion. The patient should be lying on one side. When children s temperatures are measured, the child should be lying on its stomach e.g. with its legs over the edge of the bed or dressing table. This will make thermometer insertion safer and smoother. 19

20 Carefully insert the thermometer probe 12mm into the rectum. Stop immediately if insertion cannot be performed smoothly. Hold on to the thermometer during measurement, approximately 10 seconds. When the temperature reaches its maximum the thermometer will sound a warning consisting of 10 long beeps and the display will flash. The result is obtained in approximately 10 seconds. The thermometer can then be removed and the result can be read from the display. If the measurement result is 37.8 C or above, the fever alarm will sound 30 short beeps. Switch off the thermometer by pressing the ON/OFF button to ensure a longer battery lifespan. If the thermometer is not switched off by pressing the ON/OFF button, it will automatically switch off after approximately 10 minutes. Clean the thermometer after use as described in the section Cleaning and maintenance. Memory When the thermometer is activated the latest temperature measurement will automatically be displayed for about 1 second as indicated by the symbol M in the lower right corner. To switch between Celsius and Fahrenheit readings, switch off the thermometer and switch on again by pressing and holding the ON/OFF button for about 2 seconds. The symbols C and F will then appear alternately on the display. Change back to measurement unit in the same way. 20 Important instructions The minimum measurement time until the beep signal sounds must be observed without exception! Please note that mouth measurements are generally 0.5 C lower than rectal measurements. Temperatures measured with different thermometers can consequently not be compared directly. The measuring method should always be reported and considered part of temperature measurement assessment in medical consultations. If high fever occurs over a longer period of time, contact your doctor this is particularly important with children and adolescents. The thermometer should only be used by children under adult supervision. To avoid injury the patient must lie still and refrain from walking or running during measurement. To avoid strong temperature increases it is important to measure the temperature regularly until the temperature is stable. If the temperature remains high or when in doubt, contact your doctor. If room temperatures vary, the thermometer should stay in the room where the measurement is to be performed for at least minutes prior to measurement. The thermometer is a sensitive electronic device which must be handled with care and not subjected to mechanical shocks. Avoid subjecting the thermometer to blows or shaking. Do not drop the thermometer on the floor. The thermometer may not be exposed to direct sunlight, extreme temperatures, or high humidity. When the thermometer is not in use, it should be stored in the case and kept out of reach of children. The thermometer may not be dissembled. The thermometer may not be immersed in water or other liquids. The thermometer is designed for practical home use. However, it should never replace a visit to the doctor. The thermometer is suited for rectal or mouth temperature measurements only. The thermometer is not suited for professional or hospital, doctoral, or clinical use. Never use the thermometer for diagnoses or treatment. Note that measurement accuracy may be reduced if antipyretic medicine has been used.

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Manual Elma 608. Dansk/Norsk Side 2-3 Svenska Sida 4-5 English Page 6-7 EAN:

Manual Elma 608. Dansk/Norsk Side 2-3 Svenska Sida 4-5 English Page 6-7 EAN: Manual Elma 608 Dansk/Norsk Side 2-3 Svenska Sida 4-5 English Page 6-7 EAN: 5706445674008 Elma 608 1 ADVARSEL: Termometret er ikke beregnet til at foretage livskritiske målinger, ej heller skal man bruge

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

Pandetermometer Febertermometer

Pandetermometer Febertermometer Pandetermometer Febertermometer Introduktion Tak fordi du valgte at købe et ThermoTekTM NoTouch, den seneste teknologi indenfor måling af temperaturer. Om NoTouch termometer ThermoTekTM NoTouch er baseret

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere