wellness Type _0707.indd :49:07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07"

Transkript

1 wellness Type 4707

2 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english...page

3 OBH Nordica termometer Før brug Før OBH Nordica termometer tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Termometeret er et yderst pålideligt og nøjagtigt måleinstrument. Den ergonomiske form og den hurtige måling (temperaturberegningen sker på under 10 sekunder) gør termometeret meget brugervenligt. Termometeret kan anvendes til måling oralt (i munden) eller rektalt (i endetarmen). Anvendelsen af termometret er helt uden risici. Bemærk at det anbefales, at brugeren undlader at spise, drikke, ryge, træne eller at tage bad op til 20 min. inden målingen foretages. Sådan bruges termometeret Termometeret aktiveres ved tryk på ON/OFF knappen. Termometeret bipper og alle segmenter i displayet lyser. Alle symboler i displayet bliver vist i ca. 2 sekunder efterfulgt af den senest målte temperatur i ca. 1 sekund. Herefter vil displayet vise 37 C i ca. 1 sekund, mens termometeret foretager en selvtest. Lyset i displayet slukker og C blinker, hvilket indikerer at termometeret er klar til brug. Displayet viser Lo indtil termometeret er placeret der, hvor målingen ønskes foretaget. Når måling foretages vil displayet vise det højeste temperatur, som registreres under målingen. For at påbegynde en måling skal termometeret placeres i munden eller i endetarmen efter at ON/OFF knappen er aktiveret. I munden (oralt) Placér termometeret på en af de to placeringer, som er markeret med en * på nedenstående tegning. Det er vigtigt at holde munden lukket under målingen for at sikre nøjagtigt måleresultat. Pas på ikke at bide i termometeret. Når temperaturen har nået sit højeste vil termometeret sende en advarsel i form af ti lange bip og displayet vil lyse. Resultatet er opnået på ca. 10 sekunder. Såfremt måleresultatet er 37,8 C eller højere, vil feberalarmen lyde med i alt 30 korte bip. Bemærk at målinger foretaget i munden som regel ligger ca. 0,5 C lavere end målinger foretaget i endetarmen. Sluk for termometeret ved at trykke på ON/OFF knappen, derved forlænges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukkes på ON/OFF knappen, vil det automatisk slukke selv efter ca. 10 minutter. Rengør termometeret efter brug som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse I endetarmen (rektalt) Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til børn. Spidsen af målehovedet bør indsmøres i vandbaseret creme for lettere indføring. Patienten bør ligge på siden. Når måling foretages på et barn kan det anbefales, at barnet lægges på maven f.eks. med benene ud over sengekanten eller puslebordet. Dette vil gøre indføringen af termometeret nemmere og mere sikker. Før varsomt termometerets målespids 12 mm ind i endetarmsåbningen. Stop omgående, hvis indføringen ikke kan foretages uden problemer. Hold på termometeret, mens temperaturen måles, hvilket tager ca. 10 sekunder. Når temperaturen har nået sit højeste vil termometeret sende en advarsel 3

4 4 i form af ti lange bip og displayet vil lyse. Resultatet er opnået på ca. 10 sekunder. Termometeret kan fjernes og resultatet aflæses på displayet. Såfremt måleresultatet er 37,8 C eller højere, vil feberalarmen lyde med i alt 30 korte bip. Sluk for termometeret ved at trykke på ON/OFF knappen, derved forlænges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukkes på ON/OFF knappen, vil det automatisk slukke selv efter ca. 10 minutter. Rengør termometeret efter brug som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse Hukommelse Når termometeret aktiveres, vil den senest målte temperatur automatisk blive vist i displayet i ca. 1 sekund indikeret ved symbolet M i nederste højre hjørne. For at skifte mellem visning i celsius og fahrenheit slukkes termometeret og tændes atter ved at HOLDE knappen ON/OFF inde i ca. 2 sekunder, hvormed symbolerne C og F vises på skift i displayet. Skift tilbage til måleenhed på samme måde. Vigtige anvisninger Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes uden undtagelse! Bemærk at målinger foretages i munden som regel ligger ca. 0,5 C lavere end målinger foretaget i endetarmen. Temperaturer målt med forskellige termometre kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Ved vurdering af temperaturmåling alt. konsultation ved læge bør målemetoden derfor altid oplyses og tages i betragtning. Høj feber over længere tid fordrer lægebesøg i særlig grad for børn og unge mennesker. Termometeret bør kun anvendes af børn under opsyn af en voksen. For at undgå skader skal patienten ligge stille og ikke gå eller løbe under målingen. Under kraftige temperaturstigninger er det vigtigt også at måle temperaturen med jævne mellemrum, indtil temperaturen er stabiliseret. Ved høje temperaturer eller hvis man i øvrigt er i tvivl, skal man kontakte sin læge. Ved skiftende rumtemperaturer skal termometeret befinde sig mindst minutter i det rum, hvori målingen foretages. Termometeret er et følsomt elektronisk instrument, som skal håndteres omhyggeligt og som ikke må udsættes for mekaniske stød. Undgå at udsætte termometeret for rystelser og slag. Undgå ligeledes at tabe termometeret. Termometeret må ikke udsættes for direkte sollys, ekstreme temperaturer eller høj luftfug-tighed. Når termometeret ikke anvendes skal det opbevares i etuiet og utilgængeligt for børn. Termometeret må ikke adskilles. Termometeret må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Termometeret er konstrueret til praktisk brug i hjemmet, men det bør aldrig erstatte et lægebesøg. Termometeret er kun beregnet til temperaturmålinger i endetarmen eller i munden. Termometeret er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug eller brug på hospitaler, i lægepraksis eller klinikker. Brug aldrig termometeret til at diagnosticere eller behandle. Vær opmærksom på, at der kan opstå forringelse af målenøjagtigheden, såfremt der er anvendt febernedsættende medicin som eksempelvis Panodil. Hvis der opstår usikkerhed omkring hvorledes måleresultatet skal tolkes eller hvis opstår der unormale måleværdier, bør lægen kontaktes. Det samme gør sig også gældende ved små temperaturudsving med samtidige sygdomssymptomer som f.eks. svedeture, rødme i huden, uro, høj puls, tendens til besvimelse etc.

5 Hvis termometeret ikke anvendes i overensstemmelse med specifikationerne, kan det ikke garanteres, at termometeret fungerer fejlfrit. Udskiftning af batteri Når batterisymbolet fremkommer i displayets nederste højre hjørne, skal batteriet udskiftes. Termometeret bruger et 1,55V, LR41 litium batteri. 1. Batteriet udskiftes ved at dreje låget på batterihuset mod uret og derefter fjerne det. Fjern forsigtigt batteriet ved hjælp at et spidst ikke-metallisk instrument. 2. Tag et nyt batteri og sørg for at placere batteriet korrekt. Batteriets +-side skal vende opad. 3. Sæt låget på batterihuset igen og drej indtil det sidder fast. Har jeg feber? Den normale kropstemperatur varierer fra person til person og svinger i løbet af dagen. Ligeledes falder kropstemperaturen med alderen, men som en fingerregel er kropstemperatur mellem 36,5 C og 37,5 C, lavere for ældre, højere for yngre. Det er derfor en god idé at kende sin egen normale temperatur som reference. Et sundt menneskes temperatur påvirkes desuden af følgende faktorer: Personens individuelle temperatur (individuelt stofskifte) Påklædning Udetemperaturen Forudgående fysiske aktivitet Hvis der opstår usikkerhed omkring hvorledes måleresultatet skal tolkes eller hvis der opstår unormale måleværdier, bør lægen kontaktes. Det samme gør sig også gældende ved små temperaturudsving med samtidige sygdomssymptomer som f.eks. svedeture, rødme i huden, uro, høj puls, tendens til besvimelse etc. Rengøring og vedligeholdelse Målespidsen skal rengøres med en blød bomuldsklud evt. dyppet i en lille smule husholdningssprit. Aftør herefter termometeret med en tør klud. Termometeret må under ingen omstændigheder skylles med eller dyppes i vand, fortynder eller andre kemiske væske ligesom der ikke må anvendes skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier bør man tænke på miljøet. Brugte batterier bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet de brugte batterier på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batterierne blive for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Husk at udtage batterierne, inden produktet bortskaffes. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købs-kvittering med købsdato og beløb skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. Adskillelse og reparation må kun foretages af autoriseret personel. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf

6 Tekniske data OBH Nordica 4707 Omgivelsestemperaturer: 10 C til 40 C ved en relativ luftfugtighed på mellem 30 % - 85 % (ikke kondenserende). Måleområde: 32,0 C til 42,9 C. Ved temperaturer < 32,0 C vil displayet vise Lo. Ved temperaturer > 42.9 C vil displayet vise Hi Målenøjagtighed (målt i vandbad): ± 0,1 C mellem 35,5 C og 42 C ved en omgivende temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C <35,5 C ved en omgivende temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C > 42 C ved en omgivende temperatur på 18 C til 28 C Opbevaringstemperatur: -10 C til +60 C ved en relativ luftfugtighed på mellem 25 % - 90 % (ikke kondenserende) Reference til standarder: EN : 2000, kliniske termometre Batteri: 1 stk. 1,5V, LR41 batteri Batterilevetid: Mere end 200 timers kontinuerlig drift. Produceret af Vega Technologies Inc. 434 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica termometer Innan användning Innan OBH Nordica termometer tas i användning, läs igenom bruksanvisningen noggrant och spar den för framtida bruk. Termometern är ett ytterst pålitligt och precist mätinstrument. Den ergonomiska formen och snabba mätningen (under 10 sekunder) gör termometern mycket användarvänlig. Termometern kan användas för mätning oralt (munnen) eller rektalt (i ändtarmen). Användning av termometern är helt riskfri. Notera att vi rekommenderar att användaren inte äter, dricker, röker, tränar eller badar upp till 20 minuter innan mätning skall göras. Så här används termometern Termometern aktiveras genom att trycka på ON/OFF knappen. Termometern piper och alla segment i displayen lyser. Alla symboler visas i ca 2 sekunder, därefter visas resultatet av den senaste mätningen som gjorts. Därefter visar displayen 37 C i ca 1 sekund medan termometern utför en självtest. Ljuset i displayen slocknar och C blinkar, vilket indikerar att termometern är klar till användning. Displayen visar Lo tills termometern är placerad i munnen eller ändtarmen. När mätningen utförs visas den högst uppmätta temperaturen i displayen. För att påbörja en mätning ska termometern placeras i munnen eller ändtarmen efter att ON/OFF knappen aktiverats. I munnen (oralt) Placera termometern under tungan i en av de två placeringar som är markerade med en * på nedanstående illustration. Det är viktigt att hålla munnen stängd under mätningen för att få korrekt resultat. Bit inte i termometern. När termometern mätt max temperatur låter ett alarm som består av 10 långa pip och displayen blinkar. Det tar ca 10 sekunder att göra en mätning. Om mätningsresultatet är 37,8 C eller högre, låter feberalarmet med 30 korta pip. Notera att mätningar gjorda i munnen som regel ligger ca 0,5 C lägre än mätningar gjorda i ändtarmen. Stäng av termometern genom att trycka på ON/OFF knappen, det förlänger batteriets livslängd. Skulle man glömma stänga av, stängs termometern automatiskt av efter ca 10 minuter. Rengör termometern efter användning som beskrivs i stycket Rengöring och skötsel. I ändtarmen (rektalt) Detta är den mest pålitliga mätmetoden och är särskilt lämplig för barn. Spetsen på termometerns mäthuvud bör smörjas in i vattenbaserad kräm för lättare införing. Personen bör ligga på sidan. När mätning utförs på ett barn kan det underlätta om barnet ligger på magen, t ex med benen utanför sängkanten. Detta gör införingen av termometern enklare och mer säker. För varsamt in termometerns mätspets 12 mm in i ändtarmsöppningen. Avbryt omgående om införingen inte kan ske utan problem. Håll i termometern medan den mäter, det tar ca 10 sekunder. När termometern mätt max temperatur låter ett alarm som består av 10 långa pip och displayen blinkar. Det tar ca 10 sekunder att göra en mätning. Termometern kan tas bort och resultatet avläsas i displayen. Om mätnings- 7

8 resultatet är 37,8 C eller högre, låter feberalarmet med 30 korta pip. Stäng av termometern genom att trycka på ON/OFF knappen, det förlänger batteriets livslängd. Skulle man glömma stänga av, stängs termometern automatiskt av efter ca 10 minuter. Rengör termometern efter användning som beskrivs i stycket Rengöring och skötsel. Minne När termometern sätts på visas resultatet av den senaste mätningen i displayen under ca 1 sekund, indikerad med symbolen M i nedersta högra hörnet. För att skifta mellan visning i Celsius och Fahrenheit, stäng av termometern och sätt på den igen genom att trycka och hålla in ON/OFF knappen i ca 2 sekunder. Symbolerna C och F visas omväxlande i displayen. Skifta tillbaka till mätning på samma sätt. Viktiga anvisningar Minimum mätningstid tills signalen ljuder skall inte underskridas! Observera att mätningar som görs i munnen som regel ligger ca 0,5 C lägre än mätningar gjorda i ändtarmen. Temperaturer mätta med olika termometrar är därmed inte direkt jämförbara. Mätmetoden bör alltid upplysas/tas i beaktning vid konsultation av läkare. Kontakta alltid läkare vid hög feber över en längre tid detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar. Skall termometern användas av barn bör detta bara ske under uppsyn av vuxen. För att undgå skador skall personen ligga stilla och inte gå/röra sig under mätningen. Vid kraftiga temperaturökningar är det viktigt att mäta temperaturen med jämna mellanrum tills temperaturen stabiliserats. Vid hög feber eller om man är osäker/orolig skall man alltid kontakta läkare. Om rumstemperaturen varierar ska termometern befinna sig minst minuter i det rum där mätningen skall utföras. Termometern är ett känsligt elektroniskt instrument som måste hanteras varsamt och som inte får utsättas för mekaniska slag/stötar. Undvik att skaka eller tappa termometern. Termometern får ej utsättas för direkt solljus, extrema temperaturer eller hög luftfuktighet. När termometern inte används bör den förvaras i etuiet och otillgängligt för barn. Termometern får ej plockas isär. Termometern får ej sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Termometern är konstruerad för praktisk användning i hemmet, men bör aldrig ersätta ett läkarbesök. Termometern är endast avsedd för mätning i munnen eller ändtarmen. Termometern är inte lämplig för professionellt bruk eller användning på sjukhus, praktiker eller kliniker. Använd aldrig termometern för att diagnostisera eller behandla. Var uppmärksam på att mätningsresultatet kan påverkas om personen använt febernedsättande medicin, såsom ex vis Panodil. Om du är osäker på hur mätningsresultatet skall tolkas eller om det uppstår onormala mätvärden bör läkare konsulteras. Det samma gäller vid små temperaturökningar men med andra sjukdomssymptom, t ex svullnad, rodnad, oro, hög puls, tendens att svimma etc. Om termometern inte används i enlighet med specifikationerna kan det inte garanteras att temometern fungerar felfritt. Batteribyte När batterisymbolen visas i displayens nedre högra hörn ska batteriet bytas. Termometern drivs med ett 1,55V, LR41 litium batteri. 8

9 1. Vrid locket på batterihuset motsols (med ex vis ett mynt) och ta därefter loss det. Ta försiktigt bort batteriet med hjälp av ett spetsigt icke-metalliskt föremål. 2. Sätt i ett nytt batteri och se till att det placeras korrekt. Batteriets + sida skall vändas uppåt. 3. Sätt tillbaka locket och vrid fast det. Har jeg feber? Den normala kroppstemperaturen varierar från person till person och svänger under dagens lopp. På samma sätt ändras kroppstemperaturen med åldern, men som en generell regel är kroppstemperaturen mellan 36,5 C och 37,5 C, lägre för äldre och högre för yngre. Det är därför bra att känna till sin egen normala medeltemperatur som referens. En frisk människas temperatur påverkas dessutom av följande faktorer: Personens individuella temperatur (individuell ämnesomsättning) Kläder Utetemperaturen Föregående fysiska aktivitet Om du är osäker på hur mätningsresultatet skall tolkas eller om det uppstår onormala mätvärden bör läkare konsulteras. Det samma gäller vid små temperaturökningar men med andra sjukdomssymptom, t ex svullnad, rodnad, oro, hög puls, tendens att svimma etc. Rengöring och skötsel Mätspetsen rengörs med en mjuk bomullstrasa evt doppad i en aning hushållssprit. Eftertorka därefter termometern med en torr trasa. Termometern får under inga omständigheter sköljas med eller doppas i vatten eller andra starka eller kemiska rengöringsmedel. Miljöhänsyn och kassering av batterier Vid byte av batterier bör man tänka på miljön. Använda batterier bör inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna batterierna till de butiker som tar emot använda batterier. Samtidigt bör man se till att batterierna inte blir för gamla eftersom det finns risk att batterierna börjar läcka syra. Kontrollera hållbarhetsdatum som finns angivet på batterierna. Observera att batterierna ska tas ur apparaten innan den kasseras. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. Apparaten får endast tas isär och repareras av auktoriserad person. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 4707 Temperatur omgivning: 10 C till 40 C vid en relativ luftfuktighet mellan 30 % - 85 % (icke kondenserande). Mätområde: 32,0 C till 42,9 C. Vid temperaturer < 32,0 C visar displayen Lo. Vid temperaturer > 42.9 C visar displayen Hi Mätprecision (mätt i vattenbad): ± 0,1 C mellan 35,5 C och 42 C vid en temperatur i omgivningen på 18 C till 28 C 9

10 ± 0,2 C <35,5 C vid en temperatur i omgivningen på 18 C till 28 C ± 0,2 C > 42 C vid en temperatur i omgivningen på 18 C till 28 C Förvaringstemperatur: -10 C till +60 C vid en relativ luftfuktighet på mellan 25 % - 90 % (icke kondenserande) Referens til standarder: EN : 2000, kliniska termometrar Batteri: 1 st 1,5V, LR41 batteri Batteri livslängd: Mer än 200 timmars kontinuerlig drift. Tillverkat av Vega Technologies Inc. 434 Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 10

11 OBH Nordica termometer Før bruk Før OBH Nordica termometer tas i bruk, bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Termometeret er et ytterst pålitelig og nøyaktig måleinstrument. Den ergonomiske form og den raske målingen (temperaturberegningen skjer på under 10 sekunder) gjør termometeret meget brukervennlig. Termometeret kan brukes til måling oralt (i munnen) eller rektalt (i endetarmen). Bruken av termometret er helt uten fare. Det anbefales at brukeren ikke spiser, drikker, røyker, trener eller å ta et bad inntil 20 min. før målingen foretas. Slik brukes termometeret Termometeret aktiveres ved å trykk på ON/OFF knappen. Termometeret piper og alle segmenter i displayet lyser. Alle symboler i displayet blir vist i ca. 2 sekunder og deretter vises siste målte temperatur i ca. 1 sekund. Nå vil displayet vise 37 C i ca. 1 sekund, mens termometeret foretar en selvtest. Lyset i displayet slukker og C blinker, dette indikerer at termometeret er klar til bruk. Displayet viser Lo inntil termometeret er plassert der hvor målingen ønskes foretatt. Når måling foretas vil displayet vise det høyeste temperatur som registreres under målingen. For å starte en måling skal termometeret plasseres i munnen eller i endetarmen etter at ON/OFF knappen er aktivert. I munnen (oralt) Plasser termometeret på en av de to plasseringer som er markeret med en * på tegning under. Det er viktig å holde munnen lukket under målingen for å forsikre nøyaktig måleresultat. Pass på å ikke bite i termometeret. Når temperaturen har nådd sitt høyeste, vil termometeret sende en advarsel i form av ti lange pip og displayet vil lyse. Resultatet er oppnådd på ca. 10 sekunder. Hvis måleresultatet er 37,8 C eller høyere, vil feberalarmen lyde med 30 korte pip. Merk at målinger foretatt i munnen som regel ligger ca. 0,5 C lavere enn målinger foretatt i endetarmen. Slå av termometeret ved å trykke på ON/OFF knappen, da forlenges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukker med ON/OFF knappen, vil det automatisk slukke etter ca. 10 minutter. Rengjør termometeret etter bruk som beskrevet i avsnittet Rengjøring og vedlikehold I endetarmen (rektalt) Dette er den mest pålitelige målemetode og er derfor velegnet til barn. Spissen av målehodet bør smøres med en vannbasert krem for å gjøre innføring lettere. Personen bør ligge på siden. Når måling foretas på et barn kan det anbefales at barnet legges på magen f.eks. med bena ut over sengekanten eller stellebordet. Dette vil gjøre innføringen av termometeret enklere og mer sikkert. Før varsomt termometerets målespiss 12 mm inn i endetarmsåpningen. Stopp omgående hvis innføringen ikke kan foretas uten problemer. Hold i termometeret mens temperaturen måles. Dette vil ta ca. 10 sekunder. 11

12 Når temperaturen har nådd sitt høyeste, vil termometeret sende en advarsel i form av ti lange pip og displayet vil lyse. Resultatet er oppnådd på ca. 10 sekunder. Termometeret kan fjernes og resultatet avleses i displayet. Hvis måleresultatet er 37,8 C eller høyere, vil feberalarmen lyde med i alt 30 korte pip. Slå av termometeret med å trykke på ON/OFF knappen, dermed forlenges batteriets levetid. Hvis termometeret ikke slukker med ON/OFF knappen, vil den slukke automatisk etter ca. 10 minutter. Rengjør termometeret etter bruk som beskrevet i avsnittet Rengjøring og vedlikehold Minne Når termometeret aktiveres vil den siste målte temperatur automatisk komme opp i displayet i ca. 1 sekund som vises med symbolet M i nederste høyre hjørne. Viktige anvisninger Minimumsmåletiden - inntil signalet (pipet) lyder - skal overholdes uten unntagelse! Merk at målinger som foretas i munnen som regel ligger ca. 0,5 C lavere enn målinger foretatt i endetarmen. Temperaturer målt med forskjellige termometre kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Ved vurdering av temperaturmåling alt. konsultasjon av lege, bør målemetoden derfor alltid opplyses og tas i betraktning. Høy feber over lengre tid oppfordres til legebesøk særlig for barn og unge mennesker. Termometeret bør kun brukes av barn under tilsyn av en voksen. For å unngå skader skal personen ligge stille og ikke gå eller løpe under målingen. Under kraftige temperaturstigninger er det viktig også å måle temperaturen med jevne mellomrom inntil temperaturen er stabilisert. Ved høye temperaturer eller hvis man er i tvil skal man kontakte sin lege. Ved skiftende romtemperaturer skal termometeret være minst minutter i det rom hvor målingen skal foretas. Termometeret er et følsomt elektronisk instrument, som skal håndteres omhyggelig og som ikke må utsettes for mekaniske støt. Unngå å utsette termometeret for rystelser og slag. Unngå også å miste termometeret i gulvet. Termometeret må ikke utsettes for direkte sollys, ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Når termometeret ikke brukes skal det oppbevares i etuiet og utilgjengelig for barn. Termometeret må ikke demonteres. Termometeret må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Termometeret er konstruert for praktisk bruk i hjemmet, men det bør aldri erstatte et legebesøk. Termometeret er kun beregnet til temperaturmålinger i endetarmen eller i munnen. Termometeret er ikke beregnet til ervervsmessig bruk eller bruk på sykehus, i legepraksis eller klinikker. Bruk aldri termometeret til å diagnostisere eller behandle. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forringelse av målenøyaktigheten, hvis det er brukt febernedsettende medisin som eksempelvis Panodil. Hvis det oppstår usikkerhet omkring hvorledes måleresultatet skal tolkes eller hvis det oppstår unormale måleverdier bør legen kontaktes. Det samme gjør seg også gjeldende ved små temperatursvingninger med samtidige sykdomssymptomer som f.eks. svette tukter, rødme i huden, uro, høy puls, tendens til besvimelse etc. Hvis termometeret ikke brukes i henhold til spesifikasjonene, kan det ikke garanteres at termometeret fungerer feilfritt. 12

13 Utskifting av batteri Når batterisymbolet vises nederst i høyre hjørne i displayet skal batteriet skiftes. Termometeret bruker et 1,55V, LR41 litium batteri. 1. Batteriet skiftes ved å dreie lokket på batterihuset mot klokken og deretter fjerne det. Fjern forsiktig batteriet ved hjelp av en spiss ikke-metallisk instrument. 2. Ta et nytt batteri og pass på å plassere batteriet korrekt. Batteriets +-side skal peke opp. 3. Sett lokket på batterihuset på plass og drei på lokket inntil det sitter fast. Har jeg feber? Den normale kroppstemperaturen varierer fra person til person og svinger i løpet av dagen. Likeledes faller kroppstemperaturen med alderen, men som en fingerregel er kroppstemperatur mellom 36,5 C og 37,5 C noe lavere for eldre og høyere for yngre. Det er derfor en god idé å kjenne sin egen normale temperatur som referanse. Et sundt menneskes temperatur påvirkes dessuten av følgende faktorer: Personens individuelle temperatur (individuelt stoffskifte) Påkledning Ute temperaturen Forutsigende fysiske aktivitet Hvis det oppstår usikkerhet omkring hvordan måleresultatet skal tolkes eller hvis det oppstår unormale måleverdier bør legen kontaktes. Det samme gjør seg også gjeldende ved små temperatursvingninger med samtidige sykdomssymptomer som f.eks. svettetokter, rødme i huden, uro, høy puls, tendens til besvimelse etc. Rengjøring og vedlikehold Målespissen skal rengjøres med en myk bomullsklut evt. dyppet i litt husholdningssprit. Tørk deretter termometeret med en tørr klut. Termometeret må ikke under noen omstendigheter skylles med eller dyppes i vann, fortynner eller andre kjemiske væsker, det må heller ikke brukes skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Avlever i stedet de brukte batterier på et spesielt autorisert miljøstasjon. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da der kan være fare for at batteriene begynner å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Husk å ta ut batteriene før produktet avleveres. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks:

14 Tekniske data OBH Nordica 4707 Omgivelsestemperaturer: 10 C til 40 C ved en relativ luftfuktighet på mellom 30 % - 85 % (ikke kondenserende). Måleområde: 32,0 C til 42,9 C. Ved temperaturer < 32,0 C vil displayet vise Lo. Ved temperaturer > 42.9 C vil displayet vise Hi Målenøyaktighet (målt i vannbad): ± 0,1 C mellom 35,5 C og 42 C ved en omgivelse temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C <35,5 C ved en omgivelse temperatur på 18 C til 28 C ± 0,2 C > 42 C ved en omgivelse temperatur på 18 C til 28 C Oppbevaringstemperatur: -10 C til +60 C ved en relativ luftfuktighet på mellom 25 % - 90 % (ikke kondenserende) Referanse til standarder: EN : 2000, kliniske termometre Batteri: 1 stk. 1,5V, LR41 batteri Batterilevetid: Mer enn 200 timers kontinuerlig drift. Produsert av Vega Technologies Inc. 434 Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 OBH Nordica digitaalinen kuumemittari Ennen käyttöä Ennen kuin OBH Nordica -kuumemittari otetaan käyttöön on käyttöohje luettava huolellisesti ja säilytettävä myöhempää tarvetta varten. Tämä kuumemittari on erittäin luotettava ja tarkka mittalaite. Mittarin ergonominen muoto ja lyhyt mittausaika (mittaus tapahtuu alle kymmenessä sekunnissa) tekevät kuumemittarista erittäin käyttäjäystävällisen. Kuumemittaria voi käyttää oraaliseen (suu) tai rektaaliseen (peräsuoli) mittaukseen. Kuumemittarin käyttö on täysin vaaratonta. On suositeltavaa ettei mitattava henkilö syö, juo, polta, ponnistele voimakkaasti tai kylve mittausta edeltävän 20 minuutin sisällä. Kuumemittarin käyttö Kuumemittari aktivoidaan painamalla ON/OFF-painiketta. Kuumemittari antaa äänimerkin ja vilkuttaa kaikkia näyttökuvakkeita noin kahden sekunnin ajan, jonka jälkeen viimeisimmän mittauksen mittaustulos on näytöllä noin sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytöllä on noin yhden sekunnin ajan 37 C, jona aikana kuumemittari testaa omaa toimintaansa. Sitten näytön taustavalo sammuu ja näytöllä vilkkuu C, osoittaen, että kuumemittari on valmiina käyttöön. Siihen asti kunnes haluttu mittaus suoritetaan, vilkkuu näytöllä Lo. Mittauksessa tuodaan näytölle korkein mittaustapahtuman aikana rekisteröity lämpötila. Mittaus tapahtuu painamalla ensin ON/OFF-painiketta ja asettamalla mittari sitten suuhun tai peräsuoleen. Suussa (oraalinen) Kuumemittari asetetaan kielen alle, piirroksen toiseen * -merkityistä kohdista. On tärkeää varmistaa mittauksen tarkkuus, pitämällä suu kiinni mittauksen ajan. On varottava puremasta kuumemittaria. Kun mitattava lämpötila on saavuttanut huippuarvonsa, antaa kuumemittari kymmenen pitkää äänimerkkiä ja näytön taustavalo aktivoituu. Mittaustulos saavutetaan noin 10 sekunnin sisällä. Mikäli mittaustulos on joko 37,8 C tai korkeampi, antaa mittari kuumevaroituksen, joka on 30 lyhyttä äänimerkkiä. Huomioi, että suusta mitatut lämpötilat ovat noin 0,5 C matalampia kuin peräsuolesta mitatut lämpötilat. Kuumemittari sammutetaan painamalla ON/OFF-painiketta, näin pariston elinikä pitenee. Ellei ON/OFF-painiketta paineta, sammuu mittari automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Käytön jälkeen kuumemittari on puhdistettava kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Peräsuolessa (rektaalinen) Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa ja erityisen sovelias lasten kanssa. Kuumemittarin kärki voidellaan vesiliukoisella voiteella, jotta sisääntyöntäminen tapahtuu helpommin. Henkilön tulee maata kyljellään. Lapsen tulee maata mittauksen aikana mahallaan, esimerkiksi siten, että jalat ovat sängyn tai hoitopöydän reunan yli. Näin kuumemittarin asettaminen tapahtuu turvallisemmin ja varmemmin. Mittarin kärki työnnetään varovasti peräsuoleen 12 mm:n syvyydelle. Työntäminen on keskeytettävä heti, ellei se tapahtu ongelmitta. Pitele kuumemittaria mittauksen ajan, joka kestää noin 10 sekuntia. 15

16 Kun mitattava lämpötila on saavuttanut huippuarvonsa, antaa kuumemittari kymmenen pitkää äänimerkkiä ja näytön taustavalo aktivoituu. Mittaustulos saavutetaan noin 10 sekunnin sisällä. Mittari voidaan tällöin ottaa pois ja lukea mittaustulos näytöltä. Mikäli mittaustulos on joko 37,8 C tai korkeampi, antaa mittari kuumevaroituksen, joka on 30 lyhyttä äänimerkkiä. Kuumemittari sammutetaan painamalla ON/OFF-painiketta, näin pariston elinikä pitenee. Ellei ON/OFF-painiketta paineta, sammuu mittari automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Käytön jälkeen kuumemittari on puhdistettava kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Muisti Kun kuumemittari käynnistetään, niin viimeisin mittaustulos ilmaantuu näytölle noin yhden sekunnin ajaksi. Samalla näytön oikeaan alakulmaan ilmaantuu tämän merkiksi M -kirjain. Vaihto fahrenheit- ja celsius-mitta-asteikkojen välillä tapahtuu siten, että mittari kytketään pois ja takaisin päälle, mutta pitämällä ON/OFF-painike ALASPAINETTUNA noin kahden sekunnin ajan. Näin toimien näytölle tulee vuorotellen joko C tai F ja lähtötilanteeseen päästään toimimalla uudelleen edellä esitetyllä tavalla. 16 Tärkeitä ohjeita Minimimittausaikaa siis siihen asti kunnes mittari antaa äänimerkin on noudatettava ilman poikkeusta! Huomaa, että suusta mitatut lämpötilat ovat tavanomaisesti noin 0,5 C matalampia kuin peräsuolesta mitatut lämpötilat. Myöskään eri mittareilla mitattuja lämpötiloja ei voi suoraan verrata keskenään. Lääkärin kanssa keskusteltaessa on mittaustapa aina otettava esille. Pitkittynyt korkea kuume edellyttää lääkärissäkäyntiä erityisesti jos kyseessä on vauva tai lapsi. Lapset saavat käyttää kuumemittaria ainoastaan aikuisten valvonnassa. Vammojen välttämiseksi on henkilön maattava paikallaan, eikä hän saa kävellä tai juosta mittauksen aikana. Rajun lämmönnousun tapahtuessa on tärkeää mitata lämpö säännöllisin väliajoin kunnes lämmönnousu on tasaantunut. Jos kuume on korkea tai herää jokin epäily, on otettava lääkäriin yhteyttä. Huonelämpötilojen vaihdellessa on kuumemittaria säilytettävä vähintään minuuttia huoneessa, jossa mittaus tapahtuu. Kuumemittari on herkkä elektroniikkainstrumentti, jota on käsiteltävä varovasti, eikä sitä saa altistaa mekaaniselle rasitukselle. On varottava kuumemittarin ravistamista tai lyömistä, samoin lattialle putoamista. Kuumemittaria ei tule asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille tai äärimmäiselle kosteudelle. Kun kuumemittaria ei käytetä, se tulisi säilyttää kotelossaan ja pois lasten ulottuvilta. Kuumemittaria ei tule avata. Kuumemittaria ei tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Kuumemittari on suunniteltu käytännön kotikäyttöön, eikä se koskaan korvaa lääkärissäkäyntiä. Kuumemittari soveltuu ainoastaan suusta tai peräsuolesta tapahtuvaan lämmönmittaukseen. Kuumemittaria ei ole suunniteltu ammatti- tai sairaalakäyttöön eikä käyttöön klinikoilla tai yksityisvastaanotoilla. Kuumemittaria ei saa koskaan käyttää sairauden määritykseen tai hoitoon. Huomaa, että kuumetta alentavan lääkkeen nauttimisen yhteydessä mittaustulokset eivät ehkä ole luotettavia. Ota yhteys lääkäriin mikäli on epävarmuutta mittaustuloksen tulkinnasta tai jos mittaustulokset ovat epätavallisia. Sama pitää paikkansa lievän lämmönnousun yhteydessä mikäli samassa yhteydessä esiintyy sairausoireita, kuten esimerkiksi hikoilua, punotusta, rauhattomuutta, korkea pulssi, huimausta jne.

17 Mikäli kuumemittaria ei käytetä ohjeiden mukaisesti, ei ole varmaa, että kuumemittari toimii virheettömästi. Paristonvaihto Kun pariston näyttökuvio ilmaantuu näytön oikeaan alakulmaan on syytä vaihtaa paristo. Kuumemittari toimii yhdellä 1,55 voltin LR41-litiumparistolla. 1. Paristo vaihdetaan kiertämällä paristosyvennyksen kansi vastapäivään irti mittarista. Vanha paristo poistetaan varovasti joillain terävällä, eristävää ainetta olevalla esineellä. 2. Uusi paristo asetetaan paikalleen ja varmistutaan, että paristo tulee oikein päin. Pariston + -navan tulee olla ylöspäin. 3. Tämän jälkeen paristosyvennyksen kansi ruuvataan takaisin kiinni. Kuumetta? Normaalisti ruumiinlämpötila vaihtelee henkilöiden välillä sekä muuttuu päivän kuluessa. Samoin ruumiinlämpötila laskee iän mukana. Nyrkkisääntönä voi pitää, että ruumiinlämpötila on 36,5 C ja 37,5 C välillä. Alhaisempi iäkkäillä, korkeampi nuorilla, siksi on hyvä tietää oma normaali ruumiinlämpönsä lähtökohta. Terveen henkilön ruumiinlämpöön vaikuttavat seuraavat tekijät: Henkilökohtainen normaalilämpö (yksilöllinen aineenvaihdunta) Vaatetus Ympäristölämpötila Edeltänyt fyysinen aktiviteetti Ota yhteys lääkäriin mikäli on epävarmuutta mittaustuloksen tulkinnasta tai jos mittaustulokset ovat epätavallisia. Sama pitää paikkansa lievän lämmönnousun yhteydessä mikäli samassa yhteydessä esiintyy sairausoireita, kuten esimerkiksi hikoilua, ihon punotusta, rauhattomuutta, korkea pulssi, huimausta jne. Puhdistus ja hoito Mittakärki puhdistetaan pumpulitupolla, joka on kostutettu pienellä määrällä desinfiointiliuosta. Sen jälkeen kärki pyyhitään kuivalla pyyhkeellä. Kuumemittaria ei missään tapauksessa saa huuhdella juoksevassa vedessä, upottaa veteen tai muihin nesteisiin, eikä myöskään tule käyttää hankausjauhetta tai muuta vastaavaa puhdistusainetta. Ympäristö ja paristot Ajattele ympäristöä vaihtaessasi paristoja. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Samalla on huolehdittava siitä, että käyttöön otettavat paristot eivät ole yli-ikäisiä, eivät myöskään niiden ollessa vielä käytössä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta, tarkista paristojen käytettävyyden osoittava päiväysmerkintä. Jos hävität laitteen, muista poistaa siitä paristot. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. Mittarin saa avata ja korjata ainoastaan valtuutettu henkilö. 17

18 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 4707 Käyttöolosuhteet: C, ilman suhteellinen kosteus % (tiivistymätön). Mittausalue: 32,0...42,9 C. Alle 32,0 C lämpötila näytetään Lo -viestillä. Yli 42,9 C lämpötila näytetään Hi -viestillä. Mittaustarkkuus (mitattu vesihauteessa): ± 0,1 C välillä 35,5...42,0 C, ympäristölämpötilan ollessa C. ± 0,2 C alle 35,5 C lämpötilassa, ympäristölämpötilan ollessa C. ± 0,2 C yli 42,0 C lämpötilassa, ympäristölämpötilan ollessa C. Varastointilämpötila: C, ilman suhteellinen kosteus % (tiivistymätön). Viitestandardi: EN : 2000, kliininen lämpömittari Paristo: 1 kpl LR41 1,5 V Toiminta-aika: Yli 200 tuntia jatkuvaa käyttöä. Valmistaja: Vega Technologies Inc. 434 Oikeus muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica Digital Thermometer Before use Before the OBH Nordica digital thermometer is taken into use, please read this instruction manual thoroughly and keep it for future use. The thermometer is a highly reliable and accurate measuring instrument. The ergonomic shape and quick measurement (temperature calculation is done within 10 seconds) make the thermometer a very user friendly appliance. The thermometer can be used for oral measurement (mouth) or rectal measurement (rectum). Using the thermometer is completely risk free. Please note! It is recommended that the user does not eat, drink, smoke, work out, or bathe up until 20 minutes before measurement. How to use the thermometer The thermometer is activated by pressing the ON/OFF button. The thermometer then makes a beeping sound and all display segments flash. All display symbols are shown for about 2 seconds followed by the latest temperature reading for about 1 second. Subsequently, the display reads 37 C for about 1 second while the thermometer performs a self-test. The display backlight will switch off and C starts flashing, indicating that the thermometer is ready for use. The display reads Lo until the thermometer is placed according to the required measurement. When measurement is performed the display will show the highest recorded temperature during the measurement. To start measurement, insert the thermometer into mouth or rectum after the ON/OFF button has been activated. Mouth (oral measurement) Place the thermometer in one of the two positions marked with * on the illustration below. It is essential that the mouth is kept closed during measurement to ensure accurate measurement results. Be careful not to bite the thermometer. When the temperature reaches its maximum the thermometer will sound a warning consisting of 10 long beeps and the display will flash. The result is obtained in approximately 10 seconds. If the measurement result is 37.8 C or above, the fever alarm will sound 30 short beeps. Note that mouth measurements are in general approximately 0.5 C lower than rectal measurements. Switch off the thermometer by pressing the ON/OFF button to ensure a longer battery lifespan. If the thermometer is not switched off by pressing the ON/OFF button, it will automatically switch off after approximately 10 minutes. Clean the thermometer after use as described in the section Cleaning and maintenance. Rectum (rectal measurement) This is the most reliable measuring method and it is especially suited for children. Prepare the tip of the probe with a water-based lubricant to facilitate insertion. The patient should be lying on one side. When children s temperatures are measured, the child should be lying on its stomach e.g. with its legs over the edge of the bed or dressing table. This will make thermometer insertion safer and smoother. 19

20 Carefully insert the thermometer probe 12mm into the rectum. Stop immediately if insertion cannot be performed smoothly. Hold on to the thermometer during measurement, approximately 10 seconds. When the temperature reaches its maximum the thermometer will sound a warning consisting of 10 long beeps and the display will flash. The result is obtained in approximately 10 seconds. The thermometer can then be removed and the result can be read from the display. If the measurement result is 37.8 C or above, the fever alarm will sound 30 short beeps. Switch off the thermometer by pressing the ON/OFF button to ensure a longer battery lifespan. If the thermometer is not switched off by pressing the ON/OFF button, it will automatically switch off after approximately 10 minutes. Clean the thermometer after use as described in the section Cleaning and maintenance. Memory When the thermometer is activated the latest temperature measurement will automatically be displayed for about 1 second as indicated by the symbol M in the lower right corner. To switch between Celsius and Fahrenheit readings, switch off the thermometer and switch on again by pressing and holding the ON/OFF button for about 2 seconds. The symbols C and F will then appear alternately on the display. Change back to measurement unit in the same way. 20 Important instructions The minimum measurement time until the beep signal sounds must be observed without exception! Please note that mouth measurements are generally 0.5 C lower than rectal measurements. Temperatures measured with different thermometers can consequently not be compared directly. The measuring method should always be reported and considered part of temperature measurement assessment in medical consultations. If high fever occurs over a longer period of time, contact your doctor this is particularly important with children and adolescents. The thermometer should only be used by children under adult supervision. To avoid injury the patient must lie still and refrain from walking or running during measurement. To avoid strong temperature increases it is important to measure the temperature regularly until the temperature is stable. If the temperature remains high or when in doubt, contact your doctor. If room temperatures vary, the thermometer should stay in the room where the measurement is to be performed for at least minutes prior to measurement. The thermometer is a sensitive electronic device which must be handled with care and not subjected to mechanical shocks. Avoid subjecting the thermometer to blows or shaking. Do not drop the thermometer on the floor. The thermometer may not be exposed to direct sunlight, extreme temperatures, or high humidity. When the thermometer is not in use, it should be stored in the case and kept out of reach of children. The thermometer may not be dissembled. The thermometer may not be immersed in water or other liquids. The thermometer is designed for practical home use. However, it should never replace a visit to the doctor. The thermometer is suited for rectal or mouth temperature measurements only. The thermometer is not suited for professional or hospital, doctoral, or clinical use. Never use the thermometer for diagnoses or treatment. Note that measurement accuracy may be reduced if antipyretic medicine has been used.

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 DK: 63 98 206 692 SE: 42 070 26 NO: 80 223 78 EAN: 5706445150014 Indholdsfortegnelse Dansk/Norsk manual... 3

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK Produktoverblik Set indefra Lille display

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere