Intranet - om vidensdeling og brugerinvolvering. Med en case-study af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intranet - om vidensdeling og brugerinvolvering. Med en case-study af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet"

Transkript

1 Intranet - om vidensdeling og brugerinvolvering Med en case-study af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet Anne-Marie Borritz & Jesper Linell MCC RUC Modul 1 Forår 2003

2 Intranet om vidensdeling og brugerinvolvering Indhold 1. Indledning Senmodernitet og netværkssamfund Internetteknologien breder sig Informationsdeling Vidensdeling eller hvad? 'Det fungerer men ikke optimalt' Brugerindflydelse eller fait accompli? Problemformulering Case og metode Produkt og afrapportering 7 2. Teori Viden og information Viden i organisationen Vidensstyring via intranet 9 Opsamling Brugerinddragelse ved implementering af IT-systemer 13 Opsamling Metode Case som forskningsstrategi Heuristisk ekspertvurdering Kvalitative interviews Analyse af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet De kvantitative data på DFUs intranet Den heuristiske ekspertvurdering af DFUs intranet 21 Opsamling De kvalitative interviews med brugere af DFUs intranet 24 Opsamling og delkonklusion Produkt Forslag til ny brugergrænseflade til DFUs intranet Præsentation af produkt 31 Opsamling Konklusion Litteratur Bilag 39 Heuristisk ekspertvurdering af Danmarks Fiskeriundersøgelses intranet 39 Interview med respondent nr Interview med respondent nr Interview med respondent nr Interview med respondent nr

3 1. Indledning Informationsalderen. Informationssamfundet. Videnssamfundet. Ordene dukker op igen og igen i alle mulige sammenhænge. Vi lades ikke i tvivl om at information og viden er helt grundlæggende forudsætninger for at vort samfund kan fungere og udvikle sig. Nu er der ret beset intet nyt i at viden er en forudsætning for beslutninger beslutninger der ikke er baseret på viden er vel nærmest at betegne som instinktive reaktioner det nye er at vort samfund er afhængigt af en ny type viden, nemlig rationaliseret og formaliseret viden, viden der i høj grad er baseret på videnskab og teknologi. For at klare os og det gælder både os som individer i forhold til det omgivende samfund og det omgivende samfund i forhold til det regionale og globale må vi have let og uhindret adgang til nødvendig information og til en utrolig masse information som ikke umiddelbart synes nødvendig (Nonaka & Takeuchi 1995:80f). Den tid er forbi hvor man kunne gå hen på hylden og finde den nødvendige information i håndbogssamlingen og skrive et brev eller tage telefonen og bede andre kloge mennesker om råd for at komme videre i en proces. Vi oplever i dagligdagen, i hvert fald i arbejdssammenhænge, et voldsomt behov for at have store informationsmængder lige ved hånden. Og det forventes af os at vi har det! Man skal være hårdnakket maskinstormer for at hævde at vi kan klare os uden. Den voldsomme stigning i udbud af og efterspørgsel efter rationaliseret og formaliseret viden hænger uløseligt sammen med informationsteknologiens eksplosive udvikling og udbredelse, ja er en integreret del af den i en dialektisk proces. Den hurtige og effektive informationsudveksling betinges af og betinger teknologien. Gutenberg har ikke levet forgæves, han er bare ikke nok i dag når vi snakker information. Nu er det computermedieret kommunikation eller informationsudveksling det drejer sig om. 1.1 Senmodernitet og netværkssamfund Virksomheder og organisationer, grupperinger og individer er underkastet og indgår i udviklingen af den måde samfundet og dets komponenter er organiseret på. Den tid vi lever i, er karakteriseret ved at hidtidige organisationsformer som partier, fagforeninger, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger ændrer form og struktur eller ligefrem forsvinder og afløses af lokale eller globale netværk der dannes ad hoc i forhold til produktionsbehov, udveksling af varer, tjenesteydelser eller information, interessevaretagelse mv. (Giddens 1987:155; Castells 1996:304; 1997:168). Igennem det seneste halve århundrede har virksomheder og organisationer i stigende grad måttet involvere sig i en endeløs forholden sig til valg mellem muligheder og til risici. Sammenhængende med denne udvikling er informationsteknologien trængt ind i alle afkroge af enhver organisation (Slevin 2002:118). Den senmoderne organisation må således være under permanent forandring, den må kunne tilpasse sig til ændringer i stadigt stigende tempo eller bukke under. For den enkelte virksomhed eller organisation betyder det at man må implementere nye organisationsformer og de dertil hørende teknologier for at møde senmodernitetens betingelser. Konkret må virksomheder og organisationer i en i stigende grad foranderlig verden indstille sig på at udvikle organisationsformer som frigør sig fra tid, sted og rum, eller hvor disse dimensioner i hvert fald udviskes. Det er umiddelbart indlysende at en transnational virksomhed eller organisation er fuldstændig afhængig af adækvate systemer til informationsudveksling for at kunne leve og overleve den fysiske adskillelse mellem dens forskellige enheder. Men selv hvor der ikke er tale om transnationalisering og hvor organisationen eller virksomheden på traditionel vis er samlet i 3

4 samme tid, sted og rum en bygning af sten og glas med skilt på facaden og lys i lamperne fra otte til fem trænger senmodernitetens betingelser og organisationsformer frem og accentuerer behovet for medier til effektiv og rationel informationsudveksling. 1.2 Internetteknologien breder sig I løbet af de seneste år har 'the use of information technology... permeated all forms of organization, from private to public, from local to global, old and new' (Slevin 2002:118). Telefon, hulkort, telex, telefax, tekst- og databehandlingsanlæg, , hjemmesider. Internetteknologien udbredes som medium for stadig flere funktioner i organisationerne, html bliver sproget i stadig flere sammenhænge. Disse teknologiske udviklinger hænger uløseligt og gensidigt sammen med organisationernes 'tremendous intensification in the gathering, storing and transmitting of information' (Slevin 2002:123). For at få styr på og for hurtigt og effektivt at kunne udveksle disse informationsmængder har mange, i hvert fald lidt større organisationer i den vestlige verden, gennem den sidste halve snes år investeret i internetteknologi-baserede systemer til intern kommunikation, eller intranet. Vi kommer i denne opgave ikke til at gå nærmere ind i den historiske eller tekniske udvikling af intranet, men vil ud fra nogle undersøgelser, egne erfaringer og vores case koncentrere os om hvad intranet rent faktisk bliver brugt til, herunder hvilke forventninger og erfaringer man fra brugerside har til intranet. 1.3 Informationsdeling Der er flere grunde til at intranet synes anvendelige for mange organisationer, det være sig private virksomheder eller offentlige instanser. En væsentlig grund er oplevelsen af et øget behov for informationsdeling og skulle man ikke have en egen oplevelse af dette behov, bliver man tudet ørene fulde med at man har det: 'undertiden er det første glimt, en leder får af knowledge management, noget, der kommer fra et softwarefirma' siger Jean Pagani fra Global Knowledge Assets Programs (Parum 2002:1). Men virkeligheden er også for mange ansatte at det er umuligt at blive direkte orienteret, altså ved direkte personlig kontakt, om relevante forhold - små som store - fra kolleger, ledelse mv. Mange arbejdspladser omfatter enheder og afdelinger med væsensforskellige arbejdsopgaver, og her kan drivkraften bag introduktionen af et intranet være ønsket om at øge kendskabet til hinandens funktioner og kompetencer. Intranettet kan udgøre en fælles platform for mere eller mindre systematisk information. Behovet er måske særligt tydeligt hos organisationer som er geografisk spredt, da de ved hjælp af intranettet kan melde hurtigt og ensartet ud og sikre at samtlige brugere samtidig og hurtigt har adgang til den samme information. En anden væsentlig grund til intranettets udbredelse er kravet om effektivitet, rationalitet og omstillingsevne. Markedet og det politiske system stiller stadigt stigende krav til effektivitet, og en virksomheds eller instans' overlevelse kan afhænge af hvor hurtigt den er klar til at omstille eller udvikle sig i forhold til nye krav og ny viden, og her kan den interne kommunikation, herunder intranettet, have en stor rolle at spille. Nye tiltag, procedurer, mv. kan meldes hurtigt og effektivt ud, og derved mindske behovet for face-to-face-møder, og sådan kan forbedrede kommunikationssystemer være del af en rationaliseringsproces. De mange mapper om forretningsgange der har prydet ethvert kontor i mere og især mindre opdateret form, er for træge og uhensigtsmæssige redskaber for den moderne organisation. 4

5 Behovet for effektivitet hænger tæt sammen med den stadig større omskiftelighed som såvel det private arbejdsmarked som den offentlige forvaltning må indstille sig på. Det gælder ikke alene de organsationsinterne og samfundsmæssige vilkår for produktionen eller arbejdet, men også selve arbejdskraften, da der generelt er større rotation på arbejdsmarkedet i dag end for nogle årtier siden. En relativt stor gruppe nyansatte må til hver en tid have adgang til viden og information om arbejdspladsen fx via et intranet. Endelig er der behovet for at 'holde sammen på' organisationen under forhold hvor nye, mindre hierarkiske, team-, gruppe- eller netværksbaserede organisationsformer vinder indpas med voksende autonomi og beslutningskompetence uddelegeret til afdelinger og ad hocgrupperinger. Risikoen for atomisering eller disintegration og fremmedgørelse i forhold til organisationen øges hvor tid/sted/rum-dimensionen udviskes. Giddens hævder at dette må imødegås ved at organisationer åbner sig, 'open out', og fremmer dannelsen af aktiv tillid, 'active trust' (Bech, Giddens et al. 1994: ), og Jakob Nielsen konstaterer at 'the intranets enhance communication across borders and help multinational companies achieve a more integrated feel, as well as supporting more pragmatic features, such as document sharing between countries' (Nielsen 1997). Intranet kan tænkes at fungere som andet og mere end en alternativ distributionsmåde for information, nemlig som et medie der involverer nye aktions- og interaktionsformer, baseret på nye krav til rationel handling og motivation (Slevin 2002:121). Men også mere snævert og traditionelt betragtet kan organisationens ledelse søge aktivt at skabe en kulturel identitet ved at iscenesætte fælles værdier. Her kan intranet tænkes at være egnet som kanal for formidling af en særlig eller ønskværdig virksomhedskultur og team spirit. 1.4 Vidensdeling eller hvad? Et begreb der virkelig er oppe i tiden og som i vores sammenhæng er interessant fordi det ofte knyttes til intranet er vidensdeling. Ordet har en besnærende klang: vi ligger alle inde med viden som andre ville have gavn af at kende og bruge for at kunne udføre arbejdet eller opgaverne bedst muligt, og gruppers og individers eksisterende viden kan befrugte hinanden og ny viden opstå. Det er bare om at kunne bringe disse fonde af viden i forbindelse med hinanden, at kunne udveksle dem. 'Successful organizations today are those that are able to generate knowledge and adapt its processing and its flow through the organization, and across organizations, as rapidly as their organizational goals and contexts change' (Slevin 2002:128). Og viden skal kunne opsamles og lagres i en genfindelig form så den ikke forsvinder ud i den blå luft fx når en person forlader organisationen. Intranet må være et egnet medium for sådan opsamling og lagring og udveksling på tværs af tid, sted og rum! Vi kan godt allerede nu afsløre at der knytter sig betydelige problemer til begrebet vidensdeling og til muligheden for at iscenesætte den, også via intranet, men her vil vi nøjes med at konstatere at der ikke desto mindre arbejdes meget med vidensdeling og systemer til at styre viden, såvel i praksis som i forskningsøjemed (Wilson 2002:4). 1.5 'Det fungerer men ikke optimalt' Det forekommer oplagt at intranet må være dagens svar på den moderne organisations kommunikations- og vidensdelingsbehov. På vore tre arbejdspladser, Dong, 1 Sundhedsstyrelsen og Center for Udviklingsforskning (nu Institut for Internationale Studier) er der etableret 1 Gruppen havde i starten et tredje medlem. 5

6 kommunikationssystemer der vil falde i hvert fald delvis ind under enhver definition af intranet. Vi har alle den erfaring at disse systemer er ganske gode til visse former for enkel udveksling, men ikke til andre. Vi hører det samme fra mange andre arbejdspladser: man har et mere eller mindre forkromet intranet, men det bruges ikke meget, det er dårligt opdateret, folk bidrager ikke til det. Den ansvarlige for Danidas intranet udtalte på det årlige møde for nordiske udviklings- og ulandsbibliotekarer i Oslo i 2000 at man overvejede at trække medarbejdere der ikke leverede viden til intranettet, i løn. Og informationslederen i Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU), hvis intranet er case i denne opgave, udtaler at 'jeg har lavet det intranet vi har i dag. Det fungerer men ikke optimalt.' Det er således vores erfaring at mange står over for det problem at intranettet og dets muligheder bliver udnyttet for lidt og måske slet ikke i relation til det man tilnærmelsesvist kan kalde vidensdeling. Man har brugt penge og ressourcer på at etablere et intranet, og nu viser det sig at det mest er opslagstavlen, morgenbrødslisten og telefonbogen der bliver brugt - sådan groft sagt. Ledelsen og medarbejderne er måske ligefrem skuffede og irriterede over organisationens intranet. Man risikerer at have investeret store ressourcer i indførelsen af intranet hvorefter man få år senere skrotter det hele (se fx Bansler & Havn 2003 (forthcoming): om 'Beta Corporation'). 1.6 Brugerindflydelse eller fait accompli? Men hvad er det så der gør at der er så udbredt utilfredshed med intranet? Her er det vores antagelse, udsprunget af vore egne erfaringer og støttet af den litteratur vi har stiftet bekendtskab med allerede fra starten af MCC-studiet, at brugerinvolvering er et nøgleord. Vi mener at James Slevin rammer noget meget centralt når han siger at folk er blevet '... all too accustomed to having a wide range of solutions imposed upon them in a way which has not paid due respect and consideration to their needs and circumstances.' Og han fortsætter med at understrege at 'rather than being presented with intranets or websites as a fait accompli, those who will be using them need to be actively involved and consulted in designing, implementing, evaluating and improving them.' Hermed være ikke sagt at blot man overlader det til brugerne at udvikle og implementere IT-systemer skal det nok blive godt. Slevin påpeger da også i samme sammenhæng at '[w]hile individuals and groups often register frustration regarding the outcome of problems solved in an actuarial way, they are not yet experienced in taking the initiative themselves and sharing in control' (Slevin 2002:138). 1.7 Problemformulering De ovenstående betragtninger fører os frem til følgende problemformulering: På baggrund af en større forståelse af begreberne viden og vidensdeling vil vi søge svar på Hvordan kan et intranet fremme vidensdeling i en organisation? Ud fra foreliggende undersøgelser og en udvalgt case vil vi undersøge hvordan intranet bliver brugt og hvilke barrierer der er for brug af og bidrag til intranet. Vi vil desuden komme ind på hvordan man kan inddrage brugerne i udvikling og drift af intranet med henblik på at skabe større ejerskab og engagement. 6

7 1.8 Case og metode Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet er case i vores opgave. Vi har valgt denne case, dels fordi DFU har udvist interesse i at få gået deres intranet kritisk igennem, dels fordi vi er specielt interesserede i vidensdelingsdimensionen, og den forudsætter vi er særlig relevant ift. en forskningsinstitution. Vi vil søge svar på følgende spørgsmål: 1. hvordan er det udviklet og etableret? 2. hvordan ser DFUs eksisterende intranet ud? 3. hvordan og hvor meget bruges det? 4. hvordan er brugernes oplevelse af det? 5. hvilke ønsker har brugerne til indhold, struktur, funktionalitet og brugerflade? 6. hvilke ændringer ville være nødvendige for at imødekomme brugernes behov og ønsker? Dette vil vi gøre gennem en samtale med den intranetansvarlige (1), en heuristisk ekspertvurdering af DFUs intranet (2), ud fra weblogs fra 2002 (3) og endelig gennem interviews med en lille gruppe brugere, nemlig fire forskere (3, 4, 5). Grunden til at vi har valgt ikke at inddrage andre personalegrupper, er at vi vurderer at et evt. behov og efterspørgsel efter vidensdeling via intranettet vil være mest synligt og formuleret for forskernes vedkommende: 'Knowledge sharing within organizations... is more successful in organizations where individuals are intellectually curious' (Slevin 2002:136) og det må jo være tilfældet blandt forskere, formodede vi. 1.9 Produkt og afrapportering Ud fra ekspertvurderingen og de bearbejdede interviews vil vi forsøge at skitsere nogle ændringer i brugerflade og funktionaliteter. Dvs. via en prototype give en form for anbefaling om hvordan DFU kan opnå større vidensdeling via deres intranet eller måske blot større brug/anvendelighed eller engagement fra brugerside. Hertil kommer denne skriftlige rapport som udover indledningen her indeholder fire hovedkapitler om teori, metode, analyse og produkt. 2. Teori I dette kapitel søger vi begrebsligt at indkredse information og viden for at blive klar på i hvilken forstand de kan overføres og deles. Derefter beskæftiger vi os med teorier for vidensstyring via intranet, og afslutningsvis med spørgsmålet om brugerinddragelse, ledelse og organisation i forbindelse med etablering og udvikling af IT-systemer, herunder intranet. 2.1 Viden og information Den 11. april 2003 holdt Tor Nørretranders sin tiltrædelsesforelæsning med titlen 'Viden gave eller vare' ved sin udnævnelse til adjungerende professor i videnskabsteori ved Handelshøjskolen i København. I den anledning var der et indslag i radioens morgennyheder hvor Nørretranders blev spurgt hvad han skulle arbejde med i sit professorat, og svaret var: 'Jeg skal beskæftige mig med hvad viden er for noget.' At denne nyhed finder vej til morgenradio- 7

8 en midt i Danmarks og dets koalitionspartneres befrielseskrig i Irak, siger muligvis noget om at det med 'hvad viden er for noget,' betragtes som ganske vigtigt. Det bekræftes da også af søgeresultaterne når man søger litteratur om viden: der er skrevet masser af hyldemeter bøger og stakke af tidsskriftartikler om emnet. Og hvorfor er det da så interessant at vide hvad viden er? Ja, svaret ligger måske i titlen på Nørretranders forelæsning: viden er ikke bare en gave i form af forståelse og indsigt i sammenhænge, processer og muligheder, den er også potentielt en vare, dvs. noget der kan udvikles, produceres, udveksles og tjenes penge på i videnssamfundet. Jürgen P. Bansler og Erling Havn konstaterer i deres Exploring the role of network effects in IT implementation at 'There is a general recognition among both researchers and practictioners that knowledge has become an important organizational asset and a basis for substantial competitive advantage' (Bansler & Havn 2002:817). Er det et tilfælde at der på Handelshøjskolen forskes i hvad viden er? I litteraturen nævnes igen og igen Michael Polanyi ( ) som the grand old man inden for studiet af viden og som ophavsmand til begrebsparret tavs viden og udtrykt viden (Polanyi 1966). Tavs viden er den fundamentale vidensform som al viden hviler på. Den tavse viden, som vi end ikke nødvendigvis er bevidste om at vi besidder, er individbaseret og kontekstafhængig. Vi kan ikke begrunde den på traditionel rationel vis eller udtrykke den sprogligt. Vi kan ikke lære en anden person at cykle eller slå vejrmøller ved at fortælle om eller beskrive hvordan man gør. Tavs viden som vi nok praktiserer, men som vi ikke er os bevidst, hverken mens vi praktiserer den eller i øvrigt (Jensen 2002:6) kan af gode grunde ikke formaliseres, gøres uafhængig af tid, sted og kontekst og således distribueres eller gøres tilgængelig for andre. Dermed være ikke sagt at tavs viden slet ikke kan deles med andre, det må blot foregå i situationel, personlig kontakt. Mesterlære-metaforen er illustrativ her for hvordan tavs viden kan overføres og internaliseres i en anden person som dennes tavse viden, børneopdragelse gennem eksemplarisk indlæring ligeså. 2.2 Viden i organisationen Den udtrykte viden, explicit knowledge, er viden som kan overføres i et formelt, systematisk sprog, dvs. den kan udtrykkes i ord og tal og den udgør kun en brøkdel af vores samlede viden: 'We can know more than we can tell' (Nonaka & Takeuchi 1995:60). Med udgangspunkt i Polanyi tager Ikuhiro Nonaka og Hirotaka Takeuchi fat på hvordan man i en organisation kan skabe ny viden. Også de mener at den tavse viden er 'highly personal and hard to formalize, making it difficult to communicate or share [it] with others' (Nonaka & Takeuchi 1995:8), men de to kategorier af viden er ikke adskilt af vandtætte skodder: de supplerer hinanden gensidigt. De spiller sammen, påvirker og omdanner hinanden i menneskets kreative aktiviteter i samspillet med omverden, dvs. videns(om)dannelse foregår i en social, interaktiv og spiralformet proces (s. 62). Mediet for denne proces er information, et nødvendigt medium eller stof i frembringelsen eller skabelsen af viden. Information påvirker viden ved at tilføre den noget eller ved at omstrukturere den. Information er en strøm af budskaber, og viden skabes af og i denne strøm af information, forankret i individets overbevisninger, holdninger, stillingtagen og situation (s ). Nonaka & Takeuchi skelner altså tilsyneladende klart mellem viden og information, men det anfægter T.D. Wilson i sin provokerende artikel 'The nonsense of knowledge management' (2002:25ff) hvori han hævder at de udvider Polyanis tavs viden-begreb i en mere praktisk, man kunne måske sige anvendelsesorienteret retning, idet de siger at 'Mental models, such as schemata, paradigms, perspectives, beliefs and viewpoints help individuals to perceive and define their world' (Nonaka & Takeuchi 1995:60) og henregner sådanne mentale modeller til den tavse viden. Wilsons indvending er 8

9 at 'if such models can be expressed by the person they constitute not tacit knowledge, which... is inexpressible, but expressible knowledge, which, when expressed, becomes information' (s. 27). I samme artikel viser Wilson at sammenblandingen af begreberne eller den bevidste brug af det 'finere' begreb viden for det mindre 'fine' begreb information er udbredt, ikke mindst i kredse hvor man vil sælge eller give mange penge for systemer til vidensdeling. Men det er nødvendigt at skelne mellem information og viden, og det er da ifølge Wilson også ganske let: ''Knowledge' is defined as what we know: knowledge involves the mental processes of comprehension, understanding and learning that go on in the mind and only in the mind, however much they involve interaction with the world outside the mind, and interaction with others. Whenever we wish to express what we know, we can only do so by uttering messages of one kind or another oral, written, graphic, gestural or even through 'body language'. Such messages do not carry 'knowledge', they constitute 'information', which a knowing mind may assimilate, understand, comprehend and incorporate into its own knowledge structures [but] the knowledge built from the messages can never be exactly the same as the knowledge base from which the messages were uttered' (s. 3). Og konsekvensen er så at alt 'outside the mind that can be manipulated in any way, can be defined as 'data' if it consists of simple facts, or as 'information' if the data are imbedded in a context of relevance to the recipient' (s. 3). For at viden kan gøres tilgængelig eller deles med andre uafhængigt af tid, sted og kontekst, må man altså for det første være sig den bevidst og for det andet kunne formalisere den. Der er udbredt enighed om at udtrykt viden eller explicit knowledge, kan formaliseres, dvs. sættes på ord eller tegn og lagres fx analogt i hulemalerier, gestus, optegnelser eller bøger eller digitalt i filer og databaser. Den er så ikke længere viden, men information, en stivnet og statisk afbildning som først når den bliver internaliseret, bearbejdet og kombineret i en person med dennes erfaringer, viden, normer og holdninger, igen får liv og bliver til ny eller anden viden (Andresen 1991:70; Wilson 2002:3). Wilsons definition af viden er vældig enkelt og stringent, og sat på spidsen lukker den for videre diskussion om hvorvidt og hvordan viden kan deles. Men taget med et gran salt er den nyttig i arbejdet med vidensdeling og i overvejelserne om hvorfor vidensdeling i nogle sammenhænge tilsyneladende fungerer fint og i andre slet ikke synes at kunne lade sig gøre. Det er i den forstand vi bruger Wilsons definitioner. Ingen anfægter at data og information kan deles. Der er mere eller mindre hensigtsmæssige måder at gøre det på og mere eller mindre egnede medier til at bære og transmittere informationen, og informationsteknologien giver hidtil usete muligheder for at lagre, genfinde, distribuere, dele information. Intranet kan tænkes at være en særligt velegnet platform for informations- og vidensdeling. Den store hurdle er at omsætte udtrykt viden til information af en sådan kvalitet at den kan internaliseres af andre. 2.3 Vidensstyring via intranet Uanset om det er data, information eller viden der skal deles eller gøres tilgængelige via et intranet, kræver det styring. I dette afsnit vil vi forholde os til begrebet vidensstyring, dels ud 9

10 fra nogle organisatoriske betragtninger, dels ud fra en teoretisk tilgang til begrebet vidensstyring. Aktører i en vidensstyringsproces Først vil vi slå fast at brugerfladen er af afgørende betydning hvad enten det er information eller viden man ønsker at dele via et intranet. Brugerfladen er de ansattes vindue til den digitale verden, og den skal ligesom informationsarkitekturen styres og udvikles hvis intranettet skal understøtte arbejdspladsens daglige opgaver og mål. I et temanummer af Dansk Bibliotekscenters nyhedsbrev, Viden om, skriver Mads Richard Møller om roller, kompetencer og ansvar i forhold til at kunne udnytte de digitale ressourcer bedst muligt i en virksomhed eller organisation. IT, kommunikations- og personaleafdelingen og ledelsen er naturlige og nødvendige aktører med hver deres ansvarsområde: IT skal sikre den tekniske platform kommunikationsafdelingen står for formidlingen og skal sikre at indholdet er forståeligt - bibliotekaren står (som del af kommunikationsafdelingen) for kategorisering og systematisering og dermed vidensstyring personaleafdelingen skal sikre den faglige forankring, da de har ansvar for at medarbejderne har de fornødne (digitale) kompetencer ledelsen skal definere formålet med at have et intranet samt afsætte de nødvendige ressourcer (Møller 2001). Endelig er brugerne en væsentlig aktør - og det vil sige alle ansatte: '... alle som er kilde til viden. Den helt store udfordring for virksomheden er netop at give det reelle ansvar for indholdet til kilden. At lade den enkelte informationsejer få ansvaret for at udvikle og vedligeholde indholdet på intranettet' (s. 5) Om vidensstyring Og hvordan hænger det så sammen med vidensstyring? Fint mener nogle, fx Dick Stenmark (2000), der argumenterer for at intranet faktisk er meget velegnede til at støtte og facilitere fælles kreativitet og sætte gang i en vidensudviklingsproces i en virksomhed. Han identificerer de faktorer der bedst understøtter denne proces og har undersøgt hvordan informationsteknologi kan gøre det gennem otte 'succesfaktorer'. De omfatter bl.a. den enkeltes evne til at øge sin skarpsindighed og gøre fund på intranettet, at kunne håndtere mange stimuli og tænke på tværs af virksomheden. Den sjette af de otte succesfaktorer er tillid og gensidighed hvilket er en forudsætning for vidensdeling Det kræver en ændring i den enkeltes perspektiv fra 'selfcommitment to other-commitment' hvilket intranettet iflg. Stenmark kan fremme (2000: kap. 3.6). Anderledes kritiske er Alvesson & Kärremann (2001) i deres forståelse af vidensstyring gennem informationsteknologi. Uden at ville definere et bestemt synspunkt om vidensstyring er deres udgangspunkt, at viden er et tvetydig og dynamisk fænomen som er relateret til forståelse og proces. Det gør det svært at styre, det vil sige der er en iboende modsætning mellem viden og styring. På denne baggrund rejser de spørgsmålet om vidensstyring ikke nærmere har med styring af mennesker eller informationer at gøre end en måde at fremme og understøtte dét at skabe viden. For som de skriver, 'The word knowledge has some virtues, as it tends to go against hierarchy and authority based on formal position' (s. 1014). 10

11 Iflg. Alvesson & Kärremann omdannes viden til information eller til sociale relationer, mens styring (ledelse) bliver til administration, netværksdannelse og organisationskultur. De mener, sådan kort sagt, at begrebet vidensstyring er 'inkonsistent, utydeligt, bredt, dobbeltbundet og upålideligt.' Ved forståelsen af begrebet udspringer følgende problemer: Vidensstyring er usammenhængende - viden er på en gang noget, folk har en subjektiv forståelse af, men samtidigt noget objektivt som kan måles eller defineres er som begreb utydeligt og ubestemt viden er ofte løst defineret da det både består af formel og teoretisk viden, bløde færdigheder mv. er et altfavnende, men samtidig intetsigende begreb: Viden er alt alt er viden beror på en overbevisning om at viden er noget objektivt - men i praksis er ekspertise ikke nødvendigvis en objektiv, målbar størrelse funktionelt set: Hvad viden kan bruges til, sætter i stand til og begrænser. Viden og magt er forbundne begreber. Alvesson & Kärremann deler begrebet op i fire kategorier: 1) Vidensstyring som udvidede biblioteker databaser, søgesystemer mv. Motivet for det er hurtigere og bedre arbejde, men også at fremme virksomhedens image og identitet. 2) Vidensstyring som fælles projekt et forsøg på at overkomme forskellighederne og opmuntre til vidensdeling gennem virksomhedskulturen. At fastholde forskellighederne, værdsætte vidensdeling og være åben for andres idéer og for at dele dem. 3) Vidensstyring som normativ kontrol et forsøg på at opbygge og fastholde en følelse af fælles identitet og nedtone fag- og afdelingsgrænser og statussymboler og derved fremme fællesskab på tværs af organisationen. 4) Vidensstyring som plan eller rettesnor Her er strategien centreret om computeren. Viden bliver kodet og lagret i databaser hvorfra den let kan blive hentet og brugt af alle i firmaet. Viden i en organisation bliver som sådan 'trukket ud af mennesker' og lagt ind i databaser. Idéen med at indkode viden i systemer er typisk motiveret af økonomi og rationalitet. Kategori 1) og 4) har at gøre med såkaldte teknostrukturelle systemer, fx oprettelse og drift af registre, databaser mv, og målet med styringen kan siges at være koordinering og kontrol. Kategori 2) og 3) kalder Alvesson & Kärremann for de sociale, idet 2) har som mål at gøre vidensstyring til et fælles projekt og i et længere perspektiv er det for at fremme et fællesskab på tværs af organisationen 3). Også de to sidstnævnte kategorier har en koordinerende og kontrollerende funktion. Alvesson & Kärremann konkluderer at på grund af problemet ved manglende objektivitet og det funktionelle aspekt - altså at viden afhænger af hvad det bruges til og dermed ikke er en fast størrelse - er den viden der skal formidles hele tiden genstand for debat og forskellige holdninger. Det gør det svært at omdanne eller bruge viden i ikke-standardiserede situationer, mens det i standardiserbare situationer til gengæld kan give god mening at strømline og trivialisere viden. Det passer også med at nogle intranet fungerer fint til vidensdeling, fx Xerox' EURECA hvor kopimaskinereparatører deler best practices om særlig spidsfindige problemer der ikke er beskrevet i deres reparationshåndbøger (Brown & Duguid 2000; Bansler & Havn 11

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Sociale medier i intern kommunikation

Sociale medier i intern kommunikation Sociale medier i intern kommunikation Af Gitte Krejbich, Vibe Abildtrup Middelboe, Berit Madsen, Pauline Ley Vejleder: Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation, Modul 2, Maj 2011 Roskilde Universitet

Læs mere

Når videndelingen er på tværs

Når videndelingen er på tværs Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Speciale

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

FKnet FRA FUCK-NET TIL VIDENDELING

FKnet FRA FUCK-NET TIL VIDENDELING FKnet FRA FUCK-NET TIL VIDENDELING Videndeling og intranet i Frederiksberg Kommune Stine Yde Martin Vith Birgitte Bjerre Lene Rosenberg Pedersen Tanja Ballhorn Provstgaard Vejleder: Karsten Pedersen MASTER

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Christina Andersen, Jan René Strojek & Niels Horn Speciale på Kommunikation, Roskilde Universitetscenter Foråret 2006 0 0 A.

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan Hvordan man sikrer, at virksomhedens skriftlige kommunikation understøtter virksomhedens brand og centrale værdier Cand.ling.merc.-speciale Handelshøjskolen i

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvorfor er videndeling så svært?

Hvorfor er videndeling så svært? Hvorfor er videndeling så svært? om vidensorganisering og læring som kommunikation Jørgen Bang Videndeling som problem I en publikation fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med titlen

Læs mere