Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø"

Transkript

1 Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø Godkendt maj 2014

2 Indhold 1. Indledning Baggrund og overordnet formål En strategisk tilgang til kapacitetsudvikling Overordnede kriterier To modaliteter for kapacitetsudvikling Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer (Puljen) Tværgående Kapacitetsudviklingsindsatser Dokumentation og formidling af initiativer og indsatser Globalt Fokus rolle Allokering af ressourcer Puljen til Kapacitetsudviklingsinitiativer Tværgående kapacitetsudviklingsindsatser Bilag 1: Fordelingsnøgle for den samlede bevilling til kapacitetsudvikling Side 1 af 12

3 1. Indledning Dette dokument opridser rammen for Globalt Fokus forvaltning af midler til fælles kapacitetsudvikling blandt danske civilsamfundsorganisationer, der har miljø og udvikling som væsentlige arbejdsområder. Målet er at bidrage til nytænkende læring, som udmøntet i praksis, vil styrke og udvikle organisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd samt virkningsfuld fortalervirksomhed i relation til det internationale udviklingssamarbejde. Rammen lægger op til et stærkt fokus på medlemsdrevne initiativer og indsatser baseret på behov og ejerskab i organisationsmiljøet, og understøttet af et fagligt stærkt og dynamisk sekretariat i regi af Globalt Fokus. Rammen er udviklet på baggrund af erfaringerne fra den puljeordning der, siden 2009, er blevet forvaltet af NGO FORUM. Rammen er således informeret af forudgående reviews 1 samt konsultation med væsentlige interessenter i forhold til puljen 2 og en fælles medlemsanalyse gennemført blandt NGO FORUMs og Concord Danmarks medlemsorganisationer i Rammen relaterer sig endvidere direkte til Danidas udkast til Civilsamfundspolitik 4, hvori kapacitetsudvikling udgør et af fire, såkaldte byggesten i den danske støtte til civilsamfundsorganisationer/-aktører. Rammen beskriver Globalt Fokus overordnede tilgang til og struktur for den fælles kapacitetsudvikling i det danske civilsamfundsmiljø. 2. Baggrund og overordnet formål Den fælles kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer understøttes af en bevilling fra Udenrigsministeriet (Danida) ud fra en målsætning om at støtte initiativer, som bidrager til kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt 5. Om bevillingen står der i finansloven: Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfund. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling er således at berige og styrke de danske civilsamfundsorganisationer ved at: 1 Særligt Review of the Pool Funding for Support of Network Initiatives and Capacity Development, November Dette indbefatter brugere af hidtidige pulje, netværkskoordinatorer, ansvarlige ledere i forhold til program/kampagne/fortaler fra danske NGOer, CISU samt, det stående udvalg, NGO-FORUM og ansatte hos Concord Danmark. 3 Medlemsanalysen Det fremtidige netværkssamarbejde og organisering af danske udviklings- og miljøorganisationer: et notat med opsamling fra medlemshøring blandt NGO FORUMs og Concord Danmarks medlemsorganisationer findes på Globalt Fokus hjemmeside. 4 Draft, UM, 2009 Side 2 af 12

4 Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser indenfor centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, hvor relevant, at klæde organisationerne på til at indgå i internationale diskussioner. Understøtte fælles faglig og metodisk udvikling og nytænkning indenfor prioriterede områder, med mulighed for fælles læring, som rækker udover hvad der kan foregå i den enkelte organisation. Støtte op om at ny læring omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten og effektiviteten af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed. De danske civilsamfundsorganisationer repræsenterer et stort virkefelt og en stor mangfoldighed. Den fælles kapacitetsudvikling skal således imødekomme organisationernes eksisterende kapacitetsbehov og grundlæggende bidrage til at etablere en solid og alsidig kapacitet i de danske civilsamfundsorganisationer. 3. En strategisk tilgang til kapacitetsudvikling Globalt Fokus sondrer, som det er tilfældet i Danidas Civilsamfundspolitik, mellem kapacitetsudvikling og kapacitetsopbygning. Kapacitetsudvikling ses som en organisk og praksisorienteret forandringsproces hvor organisationer styrker, tilpasser og vedligeholder deres kapacitet med henblik på til stadighed at være relevante og fagligt kompetente inden for hvert deres arbejdsfelt. Kapacitetsopbygning er på den anden side en planlagt og fokuseret indsats, hvis umiddelbare formål er at opbygge specifik viden/færdighed eller udvikle og afprøve nye systemer/metoder etc. som potentielt (og forventeligt) vil understøtte udviklingen af kapacitet i organisationerne. Kapacitetsopbygning udgør således en væsentlig katalysator 6 for organisationernes kontinuerlige kapacitetsudvikling, såfremt den specifikke læring omsættes i ny og forbedret praksis i organisationerne. Kapacitetsudvikling repræsenterer dermed en forandringsproces i organisationerne. En forandringsproces som en planlagt og fokuseret kapacitetsopbyggende indsats (sammensat af konkrete træningsaktiviteter eller mere eksplorative processer) kan bidrage til, idet kapacitetsopbygning kan udgøre et element i kapacitetsudvikling. Der eksisterer ikke nogen direkte kausalsammenhæng mellem kapacitetsopbygning og -udvikling. Derfor skal implementeringen af kapacitetsopbyggende indsatser og initiativer understøttes af en lærende og fleksibel tilgang, som gør det muligt at justere et planlagt og fokuseret lærings- og udviklingsforløb på grundlag af læring, skiftende behov i organisationerne mm. 6 Der findes også andre katalysatorer for kapacitetsudvikling, f.eks. uformelle relationer mellem fagfolk, sociale netværk, ikkesystematiseret vidensdeling, reviews og evalueringer, etc. Side 3 af 12

5 4. Overordnede kriterier Den samlede bevilling fra Danida til kapacitetsudvikling udmøntes som kortere eller længerevarende (men tidsafgrænsede) initiativer og indsatser, som hver især omfatter flere organisationer. Initiativerne og indsatserne bevilges/godkendes ud fra følgende fire overordnede kriterier: Behovsdrevet: Initiativer og indsatser skal begrundes ud fra den aktuelle kontekst og et velbeskrevet kapacitetsbehov i de aktivt involverede organisationer eller bredt i civilsamfundet. Relevans og strategisk rækkevide: Initiativer og indsatser skal have et klart og relevant udviklingsmål (en ønsket forandring), samt en strategisk rækkevide som rækker udover selve initiativet/indsatsen og ind i de involverede organisationer. Kapacitetsudvikling i fokus: Formålet med initiativer og indsatser er at bidrage til udvikling af organisationernes kapacitet til fortsat at være relevante i en foranderlig global udviklingskontekst og levere relevante, tidssvarende og effektive indsatser i forhold til deres virke i det Globale Syd. Udviklingsorienteret policy-arbejde og fortalervirksomhed kan indgå som væsentlige komponenter (f.eks. udvikling af værktøjer og metode samt dokumentation og udredninger, der kan danne grundlag for styrket politikudvikling og fortalervirksomhed), så længe disse komponenter er begrundet i et kapacitetsbehov i de aktivt involverede organisationer. Ejerskab: Kapacitetsudvikling kan ikke påføres en organisation, men skal genereres af organisationen selv. Ønsket om kapacitetsudvikling skal derfor være forankret i miljøet og de aktivt involverede organisationer. De enkelte initiativer og indsatser skal således vurderes i forhold til hvorvidt de afspejler ejerskab indenfor områder, hvor det er realistisk, at ny læring udmøntes i ny og forbedret praksis i organisationerne. 5. To modaliteter for kapacitetsudvikling Bevillingen forvaltes under hensyntagen til civilsamfundets mangfoldighed og tværgående kapacitetsbehov indenfor følgende to modaliteter: En Pulje til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer baseret på ansøgninger om støtte til specifikke kapacitetsudviklingsbehov blandt et mindre udsnit af civilsamfundets organisationer Tværgående Kapacitetsudviklingsindsatser baseret på fælles prioriterede kapacitetsudviklingsbehov blandt et bredt udsnit af organisationer * Bevillingen fra Danida til støtte af kapacitetsudvikling udgør i alt 6 millioner kr. årligt. Beløbsrammen for Puljen er 2,5 mio. kr. årligt. Det resterende beløb (3,5 mio. kr.) afsættes til tværgående kapacitetsudviklingsindsatser (ca. 1,2 mio. kr. årligt) samt rådgivning, videndeling, bevilling og forvaltning i Globalt Fokus sekretariat (se indikativ beregningsmodel i bilag 1). Side 4 af 12

6 5.1 Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer (Puljen) Puljen kan støtte kapacitetsudviklingsinitiativer, som er udarbejdet og prioriteret af de initiativtagende organisationer og hvis gennemførelse løftes af de pågældende organisationer i fællesskab, med en leadorganisation som ansvarlig for initiativets praktiske udmøntning, læringsopsamling og dokumentation. Puljeinitiativer vil typisk udspringe af et mindre antal (minimum 3) organisationers særinteresse eller særlige kapacitetsbehov. Formålet er at udvikle eller videreudvikle de initiativtagende organisationernes kapacitet indenfor et nyt eller uudforsket fagligt (tematisk/metodisk) område, som har en særlig bevågenhed i de pågældende organisationer og som vil styrke effekten af deres projekt-/programarbejde i det Globale Syd og/eller udviklingsrelaterede fortalervirksomhed. Et puljeinitiativ skal således være baseret på en fælles interesse og et velbeskrevet kapacitetsbehov, samt et defineret udviklingsmål (dvs. en ønsket forandring). Puljeinitiativet skal endvidere have en strategi, som sandsynliggør at initiativets konkrete aktiviteter vil bidrage til den ønskede kapacitetsudvikling i de initiativtagende organisationer (f.eks. beskrevet i form af en ToC). Det overordnede krav om ejerskab indebærer at de initiativtagende organisationer: Strategisk analyserer egne kapacitetsudviklingsbehov og relevansen af det fælles initiativ i forhold til de specifikke behov Afsætter ressourcer (tid/medarbejder) til at definere initiativet og til aktivt at bidrage til initiativets implementering Aktivt og løbende følger op på medarbejderes involvering i initiativet og den praktiske udmøntning af initiativet i egen organisation Bidrager til at dokumentere den kapacitetsudvikling, som initiativet har givet anledning til i egen organisation Puljen rummer en væsentlig grad af diversitet. Det er således muligt at søge om støtte til forskellige typer initiativer, herunder korte afklarende lærings-/refleksionsforløb, mindre pilotinitiativer, løbende overvågning af specifikke tematiske fagområder, samt større, tidsafgrænsede lærings- og udviklingsforløb sammensat af forskellige delkomponenter og aktiviteter. Med henblik på systematisk erfaringsopsamling og vidensdeling skal alle puljeinitiativer (relativt til initiativets størrelse) dokumentere den specifikke læring, som opstår som resultat af initiativet, samt hvordan denne læring, omsat i ny og forbedret praksis, har bidraget til at udvikle kapaciteten i de initiativtagende organisationer (se afsnit 5.3). For større, tidsafgrænsede lærings- og udviklingsforløb med en bevilling på mellem kr. gælder det endvidere, at der skal sikres kommunikation, formidling og vidensdeling f.eks. ved afholdelse af åbne møder, kurser eller lignende hvor ny læring deles med alle, som har interesse for initiativet og det specifikke tematiske fagområde. Derudover er det obligatorisk at gennemføre et afsluttende refleksionsmøde, hvor de initiativtagende organisationer er repræsenteret ved medarbejdere/frivillige såvel som relevante ledere. Refleksionsmødet kan efter anmodning fra de initiativtagende organisationer faciliteres og dokumenteres af Globalt Fokus sekretariat. Side 5 af 12

7 Initiativer ansøgt i Puljen vil blive vurderet ud fra de overordnede kriterier, som fremgår af afsnit 4 samt specificeringen af ejerskabskriteriet for puljen som fremgår ovenfor. Det er et gennemgående princip, at jo større beløb der søges, desto højere krav stilles der. Den maksimale beløbsramme for et mindre puljeinitiativ er kr. mens større og længerevarende puljeinitiativer kan bevilges op til kr. Der kan søges om midler til frikøb eller tilkøb 7 af specifikke tematiske eller metodefaglige ressourcer, samt ressourcer til implementeringen af initiativet. Støtte til planlægnings- samt dokumentationsfasen ydes af Globalt Fokus sekretariat på anmodning af organisationerne bag initiativet. Ansøgningsformater og procedurer vil blive afstemt efter puljeinitiativets størrelse. Formaterne vægter en klar beskrivelse af de identificerede kapacitetsbehov og udviklingsmål samt en beskrivelse af de strategiske tilgange til kapacitetsopbygning og -udvikling fremfor specifikke aktiviteter. 5.2 Tværgående Kapacitetsudviklingsindsatser De tværgående indsatser skal udspringe af et udbredt og anerkendt kapacitetsbehov og engagement i medlemsbasen. Indsatserne skal defineres og prioriteres af medlemsorganisationerne og godkendes i Globalt Fokus kompetente organer (i henhold til rammerne og processerne fastlagt for Globalt Fokus). Det forventes, at der vil blive prioriteret 2-3 årlige temaer for de tværgående kapacitetsudviklingsindsatser. En tværgående indsats er en kortere eller længerevarende (men tidsafgrænsede) lærings- og udviklingsforløb, hvis formål er at spotte, formidle og omsætte væsentlige nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som har relevans i hele eller større dele af organisationsmiljøet. En tværgående indsats skal være offentlig tilgængelig for medlemmer af Globalt Fokus og have et klart beskrevet og relevant udviklingsmål, som rækker udover selve indsatsen og ind i organisationsmiljøet i form af ny og forbedret praksis, som vil fremme effekten af organisationernes projekt-/programarbejde i det Globale Syd og/eller udviklingsrelaterede fortalervirksomhed. Identifikation af nye temaer, samt prioritering og godkendelse af de tværgående indsatser indgår som en del af Globalt Fokus årlige planlægnings- og beslutningsproces (beskrevet under afsnit 7.2), hvor Globalt Fokus medlemsorganisationer inddrages for at sikre, at indsatserne baseres på reelle behov og forankres bredt i miljøet. De tværgående indsatser forankres i Globalt Fokus sekretariat, hvis arbejde guides af generalforsamlingsgodkendte fokusområder og arbejdsplaner. Ansvaret for væsentlige dele af implementeringen kan uddelegeres til en eller flere medlemsorganisationer, hvor relevant faglig ekspertise allerede er til stede. Med henblik på systematisk erfaringsopsamling og vidensdeling dokumenterer Globalt Fokus den specifikke læring opnået gennem indsatsen samt hvordan denne har bidraget til at udvikle kapaciteten, i form af ny og forbedret praksis, i de aktivt involverede organisationer (se afsnit 5.3). 7 Hhv. frikøb af medarbejdere i de initiativtagende organisationer og tilkøb af menneskelige ressourcer udefra. Side 6 af 12

8 De tværgående indsatser skal, ligesom puljeinitiativerne, helt grundlæggende leve op til de overordnede kriterier, som fremgår af afsnit Dokumentation og formidling af initiativer og indsatser Det er et krav, at alle puljeinitiativer og tværgående indsatser dokumenteres med det formål systematisk at opsamle og formidle den læring, der opstår som direkte og indirekte resultat af initiativerne/indsatserne, samt hvordan denne læring bidrager til at udvikle kapaciteten blandt de danske civilsamfundsorganisationer. Dokumentationsfasen har dermed som målsætning at bidrage til læring og refleksion blandt de involverede organisationer samt bredere i miljøet. Retningslinjer og formater vil sikre en systematisk dokumentation bl.a. ved brug af narrative metoder, herunder forandringshistorier. Organisationerne tilskyndes til at anvende alternative dokumentationsformer og medier, som kan sikre en bred vidensdeling af opnået læring og ikke mindst de forandringer, som denne læring har afstedkommet i de organisationer, som har været aktivt involveret i puljeinitiativer eller tværgående indsatser. Dokumentationen skal således besvare centrale spørgsmål såsom: Hvad har vi lært? Hvad har virket (ikke virket) og hvorfor? Hvordan har vi omsat læring i ny praksis - og med hvilken effekt? Kravene til dokumentation vil stå i forhold til initiativets/indsatsens omfang. Blandt puljeinitiativerne hviler ansvaret for initiativets samlede dokumentation hos lead-organisationen, mens alle initiativtagende organisationer forpligter sig til at bidrage til denne dokumentation. Organisationerne kan efter behov hente såvel rådgivning som faglig støtte fra Globalt Fokus sekretariat i forbindelse med dokumentationsarbejdet, herunder vælge hvorvidt det afsluttende refleksionsmøde skal faciliteres af sekretariatet. De tværgående initiativer dokumenteres af Globalt Fokus sekretariat. I forbindelse med større tværgående indsatser kan det være relevant periodisk at inddrage ekstern støtte til evaluering af indsatsen, og dennes udmøntning i ny og forbedret praksis i organisationerne. For at styrke lærings- og ideudveksling på tværs af puljeinitiativer, tværgående indsatser og andre aktiviteter arrangerer Globalt Fokus en fælles årlig erfaringsudveksling (Markedsplads) hvor alle organisationer som tager del i kapacitetsudviklingsinitiativer og -indsatser inviteres til at præsentere den læring man har gjort sig, udveksle erfaringer og give inspiration på tværs i NGO-miljøet. Den løbende og systematiske dokumentation af resultater og effekt af den samlede bevilling fra Udenrigsministeriet (Danida) varetages af Globalt Fokus sekretariat på baggrund af rapporteringen fra de individuelle initiativer/indsatser samt dialog med de aktivt involverede organisationer. Side 7 af 12

9 6. Globalt Fokus rolle Globalt Fokus har det overordnede ansvar for administration, implementering og dokumentation af Udenrigsministeriets (Danidas) bevilling til fælles kapacitetsudvikling. Globalt Fokus sekretariat rummer en række relevante faglige kompetencer, der kan trækkes på i forbindelse med såvel puljeinitiativer som tværgående indsatser. Sekretariatets rolle vil, i vid udstrækning, bestå i på dynamisk vis at understøtte, facilitere og drive kapacitetsudviklingsprocesser samt at styrke den tværgående koordination, læringsopsamling, dokumentation og formidling. Til det formål skal følgende funktioner varetages: I relation til Puljeinitiativer: Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med planlægnings- og ansøgningsprocessen, herunder særligt støtte til behovsafklaring og formulering af udviklingsmål. Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med implementeringsfasen, herunder særligt støtte til at omsætte ny læring i ny og forbedret praksis i de initiativtagende organisationer. Rådgivning og faglig støtte/facilitering i forbindelse med dokumentationsfasen, herunder særligt støtte til dokumentation af den opnåede læring og effekten af denne i de initiativtagende organisationer (samt efter anmodning fra initiativtagerne facilitering og dokumentation af det afsluttende refleksionsmøde). I relation til tværgående indsatser: Pro-aktiv sporing og formidling af nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som kan have relevans for danske civilsamfundsorganisationer, og i forhold til hvilke der er potentielt behov for kapacitetsopbygning. Facilitering af den årlige behovsafklaring og prioritering af de tværgående indsatser. Udvikling og facilitering/implementering af de prioriterede tværgående indsatser, i samarbejde med medlemsorganisationerne, herunder faglig støtte til at omsætte ny læring i ny og forbedret praksis i de aktivt involverede organisationer. Facilitering af fælles refleksion i miljøet, herunder dokumentation, formidling og publicering af de tværgående indsatsers resultater og effekt. I relation til koordination, læring, dokumentation og formidling mellem puljeinitiativer og tværgående indsatser: Understøtte koordinering mellem puljeinitiativer og tværgående indsatser, herunder formidling af åbne møder og kursusmuligheder. Systematisk opsamling, publicering og formidling af erfaringer, ny viden, nye metoder og ny (lovende) praksis fra puljeinitiativer og tværgående indsatser med henblik på fælles læring og dokumentation i NGO-miljøet. Organisering og aktiv deltagelse i den årlige erfaringsudveksling (Markedsplads), herunder bidrage med indspark om nye internationale tendenser. Side 8 af 12

10 Etablering og løbende opdatering af et system til dokumentation af track record til brug i bevillingssystemet for Puljeinitiativer. Systematisk dokumentation af resultater og effekt af den samlede bevillingen fra Udenrigsministeriet (Danida). Koordinering af den kapacitetsudvikling som sker i regi af Globalt Fokus med CISU og afsøgning af nye potentielle samarbejdesflader mellem de to. 7. Allokering af ressourcer Allokering af ressourcer indenfor de to modaliteter: Puljen til Kapacitetsudviklingsinitiativer og Tværgående Kapacitetsudviklingsindsatser; sker indenfor to forskellige rammer. Dette afspejler, at Puljen fordeles på grundlag af ansøgninger fra de initiativtagende organisationer, hvorimod tværgående indsatser er baseret på en fælles prioriterings- og godkendelsesproces i regi af Globalt Fokus (se afsnit 7.2). 7.1 Puljen til Kapacitetsudviklingsinitiativer Ressourcerne i Puljen allokeres indenfor et bevillingssystem, som er udviklet ud fra et grundlæggende ønske om at sikre legitimitet, gennemsigtighed og ansvarlighed omkring bevillingsprocessen. Disse overordnede mål søges udmøntet gennem: En klar adskillelse af rådgivnings- og bevillingsfunktioner. Klare kriterier for vurdering af ansøgninger Beslutninger baseret på faglig vurdering og indstillinger fra en ekstern bevillingskonsulent. Beslutninger foretages af et Bevillingsudvalg Bruger adgang til beslutningsgrundlaget Globalt Fokus sekretariat: For at sikre adskillelsen mellem bevilling og rådgivning vil Globalt Fokus kun have rent administrative opgaver i forhold til Puljebevillingerne. Dette indbefatter modtagelse, registrering og rundsendelse af indkomne ansøgninger og afsendelse af svarbreve til ansøgere samt etablering og vedligeholdelse af et track record system. Bevillingsudvalget: Bevillingsudvalget består af fem medlemmer der alle udpeges af Koordinationsudvalget. Tre medlemmer af bevillingsudvalget vælges blandt kandidater indstillet af medlemsorganisationerne ud fra en række faglige kvalifikationer, CISU har fast repræsentation i bevillingsudvalget og det femte medlem repræsenterer Koordinationsudvalget. Der tages i sammensætningen hensyn til, at det samlede udvalg skal dække faglighed i forhold til kapacitetsudvikling såvel som programarbejde og fortalervirksomhed. Derudover skal udvalget afspejle Globalt Fokus medlemssammensætning. Bevillingsudvalgets væsentligste roller er at: Træffe endelige beslutninger i forhold til puljeansøgninger. Bidrage til faglige diskussioner for at sikre sammenhængen mellem puljens kriterier og bevillingspraksis. Side 9 af 12

11 Bidrage til den fortsatte udvikling af bevillingssystemets og dets praksis gennem deltagelse i en fortsat udvikling af retningslinjer og bevillingspraksis. Bevillingskonsulenten: Bevillingskonsulenten 8 er ekstern timebetalt konsulent, der er valgt ud fra sine faglige kompetencer i forhold til kapacitetsudvikling og erfaring med at vurdere ansøgninger. Bevillingskonsulentens rolle er: Faglig og administrativ vurdering og behandling af puljeansøgninger, herunder at indhente nødvendige supplerende oplysninger fra ansøgere. Deltage i Bevillingsudvalgsmøder. Bidrage til faglige diskussioner for at sikre sammenhængen mellem puljens kriterier og bevillingspraksis. Bidrage til den fortsatte udvikling af bevillingssystemets og dets praksis gennem deltagelse i en fortsat udvikling af retningslinjer og bevillingspraksis. Sammenhæng mellem rådgivnings og bevillingspraksis: For at sikre en sammenhæng mellem rådgivning og bevillingspraksis vil der efter hver ansøgningsrunde, blive gennemført et fællesmøde mellem Sekretariatets rådgivere, Bevillingsudvalget og Bevillingskonsulenten. Disse møder diskuterer ikke enkeltsager, men udelukkende principielle emner der ligger til grund for afgørelserne. Møderne kan således have betydning for fremtidig praksis, men ikke for konkrete bevillinger. 7.2 Tværgående kapacitetsudviklingsindsatser Det er afgørende, at beslutningsprocessen vedrørende de tværgående indsatser er transparent og baseret på fælles prioriteringer blandt medlemmerne af Globalt Fokus. Den primære legitimitet og ansvarlighed i forhold til indsatserne hidrører fra en årlig fælles prioriterings- og godkendelsesproces. Denne proces består af: Forum for Kapacitetsudvikling 9, faciliteret af Globalt Fokus, hvor der genereres kvalificerede ideer til mulige temaer for de tværgående indsatser. En åben medlemsworkshop hvor ideerne drøftes og prioriteres, og hvor det samtidig defineres hvor meget medlemsorganisationerne selv kan løfte og hvilken rolle sekretariatet skal spille. Udarbejdelse af udkast til konceptpapirer 10, arbejdsplaner og tentativt budget for de prioriterede tværgående indsatsområder (dette vil ske i samarbejde mellem Globalt Fokus sekretariat og relevante medlemsorganisationer). 8 I udgangspunktet vurderes arbejdet at kunne klares af en konsulent. 9 Forum for Kapacitetsudvikling består af ledere i mindre organisationer, mellemledere med direkte personaleansvar i mellemstore og store udviklingsorganisationer samt CISU. Inddragelsen af ledelsesniveauet sker med henblik på at sikre relevans, forpligtelse, og ejerskab for de tværgående indsatser i medlemsorganisationerne. 10 Et konceptpapir skal som minimum indeholde: beskrivelse af indsatsområdets relevans i relation til kontekst og kapacitetsbehov, udviklingsmål og strategien for at opnå de(t) definerede mål, samt indholdet af den konkrete indsats, medlemsopbakning og - inddragelse og hvordan indsatsen tænkes dokumenteret. Side 10 af 12

12 Færdigbehandling og indstilling af konceptpapirer og arbejdsplaner (inklusiv en tentativ økonomisk ramme) for de prioriterede tværgående indsatsområder (dette varetages af Forum for Kapacitetsudvikling i samarbejde med Globalt Fokus sekretariat/sekretariatsleder). Den endelige beslutning vedrørende de tværgående indsatser træffes af Globalt Fokus kompetente organer (generalforsamlingen) ud fra en konkret vurdering af konceptpapiret for de enkelte indsatsområder i relation til de fire overordnede kriterier (se afsnit 4). De godkendte indsatsområder vil efterfølgende blive udformet til konkrete tværgående indsatser i et nært samarbejde mellem Globalt Fokus sekretariat og det nedsatte Forum for Kapacitetsudvikling samt mulige arbejdsgrupper. Side 11 af 12

13 Bilag 1: Fordelingsnøgle for den samlede bevilling til kapacitetsudvikling 11 Formål Årsværk Udgift Kapacitetsudviklingsinitiativer og indsatser Puljeinitiativer Tværgående indsatser (aktivitetsmidler) Kapacitetsudvikling: rådgivning, koordination, facilitering og dokumentation Udvikling, facilitering og implementering af tværgående indsatser 1, Rådgivning og koordination i relation til puljeinitiativer 0, Dokumentation: systematisk opsamling og formidling af læring i Puljen samt tværgående indsatser 0, Subtotal Ledelse, forvaltning, administration mm. Forvaltning af kapacitetsudviklingsmidler 0, Bevillingskonsulent Administration Subtotal 0, Budget margin Total Forvaltning, administration mm Rådgivning, koordination, facilitering og dokumentation Budget margin Pulje Tværgående initiativer Fordelingsnøglen er tentativ og skal godkendes af Globalt Fokus generalforsamling som en integreret del af den samlede arbejdsplan. Side 12 af 12

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg.

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg. Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM

Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM Forord: Dette forslag til struktur for vores nye forening/platform/forum er udviklet af den fælles sammenlægningsgruppe, i en proces der bl.a. har

Læs mere

Struktur for sammenlægningen af Concord Danmark og NGO FORUM

Struktur for sammenlægningen af Concord Danmark og NGO FORUM Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag H: Forslag til struktur for sammenlægningen Struktur for sammenlægningen af Concord Danmark og NGO FORUM Forord: Dette forslag til struktur for vores nye forening/platform/forum

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bilag 3 - Implementeringsplan

Bilag 3 - Implementeringsplan KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 3 - Implementeringsplan - for styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 26-11-2012 Sagsnr. 2012-98771

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Indhold 1. Oplysningspuljens formål... 1 2. Hvad kan man søge støtte til?... 1 3. Hvem kan søge om støtte?... 4 4. Vurdering af ansøgningerne... 4 5. Ansøgningsprocessen...

Læs mere

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Sund By Netværket Christina Krog crk@kl.dk tlf. 3370 3375 / 22909105 D. 4. marts 2013 Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Indeværende forslag er snarere en opdatering af vedtægterne end

Læs mere

Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen

Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen Opsamling på medlemsmøder 18. og 19. sept. 2012 24. sept. 2012 / Tune Nyborg CISU står over for en række ændringer i vores aftale med Udenrigsministeriet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere