Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013"

Transkript

1 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0

2 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISSN -985

3 Indholdsfortegnelse Ikrafttræden... 9 Nyt i Vigtige datoer og frister.... Generelt om krydsoverensstemmelse.... Indledning.... Formål Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Danmarks kontrolforpligtelse Ansvar for reglerne og kontrollen Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Procedure for kontrollen Definition af kontroltyper Stikprøvekontrol af arealer Hvad er landbrugeren ansvarlig for? Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld).... Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes?....5 Krydsoverensstemmelsessystemet (KO-Web).... Nedsættelse af støtten.... Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse.... Beregning af nedsættelse Nedsættelse ved overtrædelse af et enkelt krav Nedsættelse ved uagtsom gentagen overtrædelse af et krav Nedsættelse ved forsætlig handling eller undladelse Nedsættelse ved overtrædelse af flere krav Nationale sanktioner Kontrol med krydsoverensstemmelse.... KO-kontrollen trin for trin.... Risikoanalyse.... Støttepopulation og udtagning til kontrol.... Habilitet Globale producenter Planlægning af KO-kontrollen Varsling af kontrolbesøg Kontrollen Kontrollørens adgang til bedriften Nægtet adgang til kontrol Hvilke krav skal landbrugeren kontrolleres for? Kontrolrapport... 8

4 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Høring Underretning af landbrugeren om kontrollens resultat....5 Mindre overtrædelse (bagateller)....6 Indberetning....7 Klager Forældelse Retningslinjer for bedømmelse af overtrædelse Bedømmelsesgrundlag for givning af en overtrædelse Overtrædelse af flere delkrav under samme krav Flere overtrædelser af samme delkrav Krav og bedømmelsesskemaer Område Miljø... 5 Krav. Stoffer, der kan forurene grundvand... 5 Krav. Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Udbringning spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam) Krav.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam... 6 Krav.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam Krav.7 Indretning af stalde og lignende Krav.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand Krav.9 Opbevaring af fast husdyrgødning... 7 Krav.0 Opbevaring af kompost i marken Krav. Opbevaring af ensilage Krav. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand... 8 Krav. Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft... 8 Krav. Udbringningsmetode for husdyrgødning Krav.5 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) 89 Krav.6 meter bræmmer langsvandløb og søer... 9 Krav.7 Udarbejdelse af gødningsregnskaber Krav.8 Afsætning af husdyrgødning Krav.9 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov Krav.0 - Ophævet Krav. Etablering af plantedække Krav. Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 000 område... 0 Krav. Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 000 område0

5 Krav.5 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 000 område Krav.6 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 000 område... 0 Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer... Krav.8 Ophævet... 0 Krav.9 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 000 område... 0 Krav.0 Beskyttelse af visse planter... Krav. Gyllebeholder udstyret med alarm... 5 Krav. Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed... 9 Krav. Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker... Krav. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... 5 Krav. Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR... 9 Krav. Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker... 0 Krav.5 Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... Krav.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister... 6 Krav.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur Krav.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged... 5 Krav.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE... 5 Krav.9 Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged... 5 Krav.0 Samhandel med får og geder... 5 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer Krav. Veterinære lægemidler Krav.5 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald... 6 Krav.6 Anvendelse af fodertilsætningsstoffer i ren form eller forblandinger. 67 Krav.7 Forbud vedrørende animalsk protein Krav.8 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler... 7 Krav.9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal75 Krav.0 Håndtering af affald fra medicinanvendelse Krav. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol Krav. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer

6 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer... 8 Krav. Journaler til dyr og fødevarer... 8 Krav.5 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum Krav.6 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger Krav.7 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion... 9 Krav.8 Hygiejne under malkning og indsamling... 9 Krav.9 Æg til konsum Krav. Sporbarhed af foder samt forsyning kun fra registreret virksomhed Krav. Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder Krav. - Ophævet... 0 Krav. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø)... 0.A-.D Minimumskrav vedr. plantebeskyttelsesmidler... 0 Krav.A Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler Krav.C Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 08 Krav.D Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet Krav.D Placering af påfyldnings- og vaskeplads... 0 Krav.D Beskyttelseszone på 5 m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider Dyrevelfærd... Krav. Alle landbrugsdyr, personale... 6 Krav. Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 7 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser... 0 Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed... Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr... Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs... 5 Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr... 5 Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer samt omsorgsfuld behandling... 6 Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder... 8 Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb... 9 Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse... Krav. Kalve, materialer der anvendes til stalde... Krav. Kalve, elektriske installationer... 5 Krav. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation... 5 Krav.5 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr... 6 Krav.6 Kalve, belysning... 7 Krav.7 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje... 8 Krav.8 Kalve, bevægelsesfrihed... 9 Krav.9 Kalve, fastbinding... 0 Krav.0 Kalve, rengøring og desinfektion... Krav. Kalve, gulve og lejearealer... 6

7 Krav. Kalve, foder... Krav. Kalve, fodring... Krav. Kalve, vand... 5 Krav.5 Kalve, udstyr til fodring og vand... 6 Krav.6 Kalve, råmælk til kalve... 7 Krav.7 Svin, arealkrav... 8 Krav.8 Svin, opbinding Krav.9 Svin, drægtige søer og gylte i flok Krav.0 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer, gylte og pattegrise... 5 Krav. Svin, fodersystem til søer og gylte i flok... 5 Krav. Søer og gylte, foder... 5 Krav. Svin, isolation af svin Krav. Svin, støjniveau Krav.5 Svin, belysning Krav.6 Svin, indretning af stalde Krav. 7 Svin, beskæftigelsesmaterialer Krav.8 Svin, gulvflader Krav.9 Svin, fodring... 6 Krav.0 Svin, vand... 6 Krav. Svin, operative indgreb... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for orner... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte Krav. Svin, særlige bestemmelser for pattegrise Krav.5 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) Krav. Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 70 Krav. Vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer... 7 Krav. - Ophævet Krav. - Ophævet Krav.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Krav.6 Ophævet Krav.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder Krav.8 - Ophævet Krav.9 Bekæmpelse af flyvehavre Krav.0 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo... 8 Krav. Forvaltning af vand... 8 Krav. Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift Krav. GLM-fortidsminder med tilhørende randbeplantning beliggende helt inde i markblok må ikke fjernes eller reduceres i omfang Bilag Krav der udgør en støttebetingelse... 9 Bilag - Landbrugsaktivitet eller landbrugsareal... 9 Bilag - Ansvarlige myndigheder

8 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Bilag - Kontrolrapportens oplysninger... 9 Bilag 5 - Definitioner Bilag 6 - Kvalitetssikring af kontrol med krydsoverensstemmelse

9 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den. februar 0 Nyt i 0 Fødevarestyrelsen har igen overtaget kontrollen med dyrevelfærdskravene I forbindelse med veterinærforlig II og med start per. januar 0 udføres besætningskontrollen med krydsoverensstemmelse af hygiejnekravene og dyrevelfærdskravene nu igen af Fødevarestyrelsen. Dvs. at Fødevarestyrelsens ressortområder nu er opdelt i tre ordninger: Mærkning som kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen Foder som kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen Veterinær som kontrolleres af Fødevarestyrelsen. Nye/personlige brugeradgange til KO-Web I januar måned blev de gamle myndighedsadgange udskiftet systematisk med personlige adgange til KO-Web. I denne forbindelse har NaturErhvervstyrelsen modtaget kontaktoplysninger på alle, der skal have adgang til systemet. Fire nye krav og ophævelse af ét På miljøområdet er der indført to nye krav, som begge omhandler sikkerhedsforanstaltninger omkring gyllebeholdere: Krav. Gyllebeholder udstyret med alarm og krav. Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder. På sundhedsområdet er et nyt minimumskrav indført: krav.d Beskyttelseszone på 5 m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider. Reglerne der ligger til grund for de nye krav trådte i kraft allerede sidste år, men er først omfattet af krydsoverensstemmelse fra og med. februar 0. På GLM-området er krav.8 meter bræmmer omkring fredede fortidsminder ophævet, og et nyt krav. GLM-fortidsminder med tilhørende randbeplantning beliggende helt inde i markblok må ikke fjernes eller reduceres i omfang er indført. Krav. kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen og Kulturstyrelsen er ikke længere KO-kontrolmyndighed. Øvrige ændringer af krav og/eller bedømmelsesskemaer Retsgrundlag til delkrav er indført For at lette sagsbehandlingen, er kravteksten til alle krav sat ind i skemaer med en angivelse af det eksakte retsgrundlag ud for hvert delkrav. Miljøområdet Krav.7-.5 og.: Kravene er generelt tilpasset det reviderede retsgrundlag i Bekendtgørelse nr. 76 af 8. juni 0 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Begrebet restvand er defineret(note ), og spildevand er udgået som definition. Begrebet afgasset vegetabilsk biomasse er tilføjet i disse krav, på nær krav. og., som ikke omfatter dette. I stedet for for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale indgår nu bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Der er ændret på bedømmelsen for varighed, således at overtrædelsens varighed generelt vurderes fra kontroltidspunktet og til overtrædelsen forventes at kunne ophøre. For så vidt angår krav.5 gælder det, der ikke må udspredes husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, snedækket eller frossen jord eller på en måde, så der er fare for afstrømning til søer, vandløb og dræn. 9

10 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.: Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet under alvor og der er indført et separat bedømmelsesskema til delkrav. Krav.5: Teksten i delkrav er præciseret. Krav.6: Teksten i delkrav 5 er præciseret. Krav.7: Teksten i delkrav og 6 er præciseret. Krav.8: I overskriften er tilføjet afgasset vegetabilsk biomasse. Teksten i delkrav, og er præciseret. Krav.9: Teksten i delkrav og 5 er præciseret. I stedet for for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale indgår nu bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Krav.0: Det er tilføjet, at kompost højst må oplagres mdr. samme sted i marken og ikke må placeres samme sted de næste 5 år. Der er tilføjet præciseringer til bemærkningerne samt ændret i teksten til alvor. en for varighed, således at overtrædelsens varighed vurderes fra kontroltidspunktet og fremefter. Krav.: Teksten i delkrav, og er præciseret. Krav.: Der er flere præciseringer for udbringning og bl.a. tilføjelse af mineralsk gødning. Krav.: Der er præciseringer i delkrav og særligt i delkrav. Krav.5: Der er tilføjet præciseringer i begge delkrav, differentieret for terrænhældning, og kravene gælder også mineralsk gødning. Krav.6: Der er foretaget små justeringer i kravteksten samt bemærkningerne. Krav.: Begge delkrav er omformuleret og bedømmelsen af karakteren for alvor er præciseret. Krav.: Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet til omfang og varighed, så det passer til teksten under Bedømmelse. Der er tilføjet et loft over tilførsel kvælstof fra husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse på 70 kg N pr. ha pr. planperiode for bedrifter, der ikke er omfattet af undtagelsen fra Nitratdirektivet. Krav.-.5: Der er foretaget mindre justeringer i kravformuleringerne samt i afsnittet Bemærkninger. Krav. og.: Der er tilføjet nye krav om gyllealarm og gyllebarriere. Sundhedsområdet Krav.: Der er tilføjet et delkrav, som omhandler mærkning af kvæg importeret fra tredjelande, i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder i 0. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ik- 0

11 ke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.: Delkrav -5 er lagt sammen, delkrav 6 og 7 er lagt sammen og delkrav 8 er fjernet, så der nu er tre delkrav i modsætning til før, hvor der var ni delkrav. Det er præciseret, hvornår optegnelser i besætningsregisteret anses for at være ajourførte. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret.. Krav.: En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.5: Delkrav og er byttet om. Der er tilføjet et krav om, at for dyr, der er flyttet fra besætningen, skal indregistreringsnummer på transportmidlet anvendt ved flytningen registreres. Kravet er indført i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder i 0. Det er præciseret, hvornår optegnelser i besætningsregisteret anses for at være ajourførte. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.5B: Kravteksten er tilpasset i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder i 0. Det er præciseret, hvornår optegnelser i besætningsregisteret anses for at være ajourførte. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.8: Delkrav er slettet, men er stadig et nationalt krav. Bedømmelsesskemaet er tilpasset. Krav.9: Kravtekst samt bedømmelsesskema er præciseret i forbindelse med ændringer i TSE-bekendtgørelsen. Krav.0: Kravteksten er omformuleret og bedømmelsesskemaet er tilpasset. Krav.: Kravteksten er omformuleret i forbindelse med ændringer i bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue. Krav.6: Delkrav om indberetning er slettet, for at forenkle krydsoverensstemmelse til gunst for foderstofvirksomhederne og ensrette kravene om krydsoverensstemmelse i EU, men indberetning er stadig et nationalt krav. Delkrav er ændret, og det er præciseret, hvad korrekt brug af fodertilsætningsstoffer, herunder forblandinger, indebærer. Bemærkninger samt bedømmelsesskema er tilpasset. Krav.8: Afsnittet vedr. bedømmelse af delkrav er præciseret. Krav.: Teksten til delkrav og er præciseret, og en del af delkrav er flyttet til delkrav. Krav.0: Teksten til delkrav er afkortet.

12 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.: Delkrav er præciseret og der er indført krav om, at landbruger udover ethvert modtaget foderstof også skal sikre sporbarhed for ethvert udleveret foderstof. Teksten i delkrav er præciseret. Bedømmelsesskemaerne er tilrettet. Minimumskravene Krav.C: Kravteksten er præciseret til at være i overensstemmelse med ændret bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Krav.D: Kravteksten er præciseret til at være i overensstemmelse med ændret bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Krav.D: Nyt krav om beskyttelseszoner omkring vandboringer (vandindvindingsanlæg). Dyrevelfærdsområdet Krav.: Der er tilføjet præciseringer til bedømmelsen, og bedømmelsesskemaet til delkrav er udvidet med et skema til vurdering af omfangskarakteren efter dyreart. Krav.: Afsnittet om bedømmelse er præciseret og bedømmelsesskemaet korrigeret i henhold hertil. Krav.: Kravet er tilføjet en bemærkning om, at delkrav også anvendes udendørs og delkrav tillige anvendes indendørs. Endvidere er der tilføjet en beskrivelse af situationer, som vedrører udegående dyr i vinterperioden. Krav.5: Under bemærkninger er tilføjet en bemærkning om s anvendelse i forbindelse med udendørs hold af dyr samt indberetning vedr. kunstig belysning. Krav.9: Der er tilføjet nye bedømmelseskriterier i for både delkrav og. Krav.0: Der er tilføjet nye bedømmelseskriterier. Krav.7: Der er tilføjet nye bedømmelseskriterier. God landbrugs- og miljømæssige stand Krav.,.5,.: Kriterier for bedømmelse af varighed ændret. Krav.8: Ophævet Krav.: Nyt krav, der har til formål at bevare fortidsminder med tilhørende randbeplantning som en småbiotop i det åbne agerland.

13 Vigtige datoer og frister NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne hvilke forventede ansøgere om direkte støtte, kommunen skal kontrollere. januar NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder, hvilke forventede ansøgere om landdistriktsstøtte, de skal kontrollere... januar Frist for indsendelse af risikoanalyse (Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen ).. april Frist for udtagning.. 5. maj Frist for indsendelse af opdateret risikoanalyse august NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne om evt. supplerende ansøgere om direkte støtte som kommunen skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder om evt. supplerende modtagere af landdistriktsstøtte, som kontrolmyndigheden skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler kontrolmyndighederne, om kontrollen skal forhøjes i kontrolåret. måneder efter at alle landbrugere udtaget til KO-kontrol er indberettet af kontrolmyndigheden Frist for varsling af KO-kontrol maks. dage Frist for indberetning af kontrolresultat... mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for underretning af landbruger om kontrolresultatet mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for orientering af landbruger om fristen for afhjælpning af mindre overtrædelse mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for afhjælpning af mindre overtrædelse.6 måneder efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for indberetning af resultat af opfølgende kontrol. måneder efter opfølgningsdato Frist for gennemførsel af KO-kontroller... januar. december

14 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Generelt om krydsoverensstemmelse. Indledning I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Reglerne betyder, at hvis landbrugeren ikke overholder en række krav i den eksisterende lovgivning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse (KO). Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte i kraft den. januar 005 og er nærmere beskrevet i to forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 7/009 af 9. januar 009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. /009 af 0. november 009 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets Forordning (EF) nr. 7/009, som erstatter Kommissionens Forordning (EF) nr. 796/00, der stadig er gældende for landdistriktstilsagn udstedt før 00. Krydsoverensstemmelse gælder også for visse arealbaserede ordninger under Landdistriktsprogrammet, som begyndte i 007. Disse fremgår af: Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 65/0 af 7. januar 0 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. De bestemmelser, der skal være omfattet af krydsoverensstemmelse fremgår af Rådets Forordning 7/009 bilag II og III. Bilagene henviser til de artikler i fire forordninger og direktiver, som skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. De bestemmelser, der på baggrund af de pågældende artikler nævnt i bilagene er indført eller gengivet i dansk lov eller bekendtgørelse, er grundlaget for de danske krydsoverensstemmelseskrav. De pågældende forordninger og direktiver er gældende over hele EU, hvorfor kravene til landmændene i princippet er ens i alle EU lande. Lokale forhold i medlemslandene kan dog medføre, at der er forskelle i formuleringen og relevansen af kravene. Vær opmærksom på, at krydsoverensstemmelseskravene er implementeret med baggrund i EU-lovgivningen, og at der for visse af kravene kan være mere restriktive eller lempelige nationale bestemmelser, hvor en overtrædelse af den nationale bestemmelse ikke medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelses. I disse tilfælde kan der sanktioneres efter dansk lovgivning, men ikke i forbindelse med krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fire indsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om følgende områder:

15 Miljø - i forordningen er miljø- og naturkrav samlet under området miljø Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Dyrevelfærd God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) Nærmere beskrivelse af kravene og bedømmelsen af dem findes i vejledningens kapitel 5.. Formål Denne vejledning henvender sig til de myndigheder, som er ansvarlige for at gennemføre kontrollen med krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om kommunerne, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Formålet med vejledningen er: At vejlede om de formelle krav At gøre kontrollen med krydsoverensstemmelse ensartet myndighederne imellem At ensrette bedømmelsen af overtrædelse af krav omfattet af krydsoverensstemmelse over hele landet At vejlede om fremgangsmåden ved kontrolindberetning til NaturErhvervstyrelsen At beskrive reglerne om krydsoverensstemmelse. Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Der udstedes årligt en bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, som er gældende for et kalenderår. For 0 udstedes endvidere en separat bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand. Det gældende nationale regelsæt om krydsoverensstemmelse findes i bekendtgørelse nr. 5 af. januar 0 om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse nr. 50 af. januar 0 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Bekendtgørelse nr. 5 af. januar 0 om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse nr. 50 af. januar 0 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) præciserer de EUforordningsbestemmelser, som kontrolmyndighederne er forpligtede til at overholde, samt de krav, som landbrugerne er forpligtede til at overholde, og som kontrolmyndighederne skal kontrollere i forbindelse med krydsoverensstemmelse.. Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Reglerne om krydsoverensstemmelse gælder for støttemodtagere under de direkte støtteordninger og for støttemodtagere under visse støtteordninger omfattet af Landdistriktsprogrammet. Direkte støtteordninger Krydsoverensstemmelse gælder for følgende direkte støtteordninger: Enkeltbetaling Etablering af flerårige energiafgrøder Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Ekstensivt landbrug Handyrpræmier 5

16 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Etablering af økologiske frugt- og bærplantager Produktion af flerårige energiafgrøder Afgrødevariation Landbrugeren skal overholde alle krydsoverensstemmelseskrav for hele bedriften (læs mere i kapitel.), hvis NaturErhvervstyrelsen skal udbetale støtten i fuldt omfang. Definitionen af en bedrift fremgår af bilag 5. Landdistriktsprogrammet Krydsoverensstemmelse gælder for følgende tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, hvis tilsagnet er givet ifølge landdistriktsprogrammet Det vil sige til følgende tilsagnstyper: Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder: Ø-støtte Natura 000 betalinger og betalinger i forbindelse med Vandrammedirektivet: Randzonekompensation til landbrugere (efter randzoneloven) Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer: Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM) Miljøbetinget tilskud (MB) Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområde Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Tilskud til fastholdelse af vådområder Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af skovbrugsarealer: Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer Tilskud til miljøvenligt skovbrug Landbrugeren skal overholde alle krydsoverensstemmelseskrav for hele bedriften (læs mere i kapitel.), hvis NaturErhvervstyrelsen skal udbetale tilskuddet i fuldt omfang. Definitionen af en bedrift fremgår af bilag 5..5 Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Det er som udgangspunkt de samme krydsoverensstemmelseskrav, der gælder for støttemodtagere under de direkte støtteordninger, som også gælder for støttemodtagere under landdistriktsordningerne. Eneste undtagelse er minimumskravene, se den indledende tekst til krav.a-.d. Krav der samtidig udgør en støttebetingelse Herudover udgør en række KO-krav samtidig en støttebetingelse for hhv. direkte støtte og landdistriktstilskud. For direkte støtte drejer det sig om krav.,.,.,.5,.,.,. og I kontrolrapporten for krav.,. og.7-.0 skal der derfor angives nogle særlige oplysninger, som skal bruges i forbindelse med kontrol af om betingelserne for at modtage støtte er overholdt. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger der ønskes. 6

17 For landdistriktsordningerne drejer det sig om krav.,.5,.6,.7,.9,.-.6,.8,.,.a-.d,.,.,.5,.8 og.. I kontrolrapporten skal der for krav.,.5,.6,.-.6,.8,.,.,.5 og.8 og. angives nogle særlige oplysninger. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger der skal angives. Se også bilag..6 Danmarks kontrolforpligtelse Som EU-medlemsstat har Danmark pligt til at sikre, at bestemmelserne vedrørende krydsoverensstemmelse gennemføres i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 7/009, Kommissionens Forordning (EF) nr. /009, Kommissionens Forordning (EU) nr. 65/0 og Rådets Forordning (EF) nr. 698/005. Kontrolmyndighederne skal i denne forbindelse være opmærksom på, at Kommissionen skal undlade at udbetale støtte for en ordning, hvis kontrollen med den ikke er udført i overensstemmelse med Kommissionens bestemmelser. Dette omfatter situationer: Hvor medlemsstaten ikke udfører de kontroller, som en forordning kræver, eller Hvor kontrollen vurderes utilstrækkelig Kommissionens bestemmelser herom, fx ved mangelfuld dokumentation, eller Hvor de underliggende forudsætninger (fx risikoanalysen) er utilstrækkelige. Hvis NaturErhvervstyrelsen og kontrolmyndighederne ikke opfylder sin kontrolforpligtelse, vil Danmark således kunne blive pålagt en finansiel korrektion i henhold til Kommissionens bestemmelser, jf. note. Den finansielle korrektion beregnes, hvor meget støtte der samlet er udbetalt i Danmark..7 Ansvar for reglerne og kontrollen NaturErhvervstyrelsen har som udbetalingsorgan ansvaret for at organisere kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark, beregne eventuelle sanktioner og foretage nedsættelse af landbrugerens støtte eller tilskud. For skovordningerne under landdistriktsordningerne, er udbetalingskompetencen delegeret til Naturstyrelsen. Der skelnes mellem de myndigheder, der er ansvarlige for at udføre kontrollen, og de myndigheder, der er ansvarlige for administrationen af reglerne (ressortmyndighederne). Det overordnede ansvar for kravene om krydsoverensstemmelse ligger hos de myndigheder, der efter gældende nationale regler er udpeget dertil. Selve kontrollen bliver udført af den myndighed, der er udpeget hertil efter de gældende regler, eller af den myndighed, som den ansvarlige kontrolmyndighed har indgået en kontrolaftale med. Bilag viser en samlet oversigt over hvilke myndigheder, der er ansvarlige for henholdsvis administration af reglerne og for at udføre kontrollen for hvert enkelt krav. I kapitel 5 er det for hvert krav angivet, hvilken myndighed, der er ansvarlig for at udtage landbrugere til kontrol og for at udføre kontrollen. I henhold til Rådets Forordning (EF) nr. 90/005 af. juni 005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, artikel (). 7

18 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0.8 Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Direkte støtteordninger Hvor kommunalbestyrelsen, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er kontrolmyndighed, udtager NaturErhvervstyrelsen minimum % af alle landbrugere, der søger om direkte støtte, til kontrol med krydsoverensstemmelse. Ligeledes udtager Fødevarestyrelsen minimum % af alle landbrugere, der modtager direkte støtte til kontrol med krydsoverensstemmelse. Udtagningen sker på baggrund af en risikoanalyse (læs mere i kapitel. og.), og kontrolprocenten vil fremgå af KO-Web. Hvis kontrolprocenten skal være højere end %, vil NaturErhvervstyrelsen meddele dette direkte til Fødevarestyrelsen. Landdistriktsprogrammet NaturErhvervstyrelsen har ansvaret for at udtage minimum % af alle landbrugere, der modtager støtte under landdistriktsprogrammets tilskudsordninger omfattet af krydsoverensstemmelse, til kontrol med krydsoverensstemmelse på baggrund af en risikoanalyse (læs mere i kapitel. og.)..9 Procedure for kontrollen Kontrollen med krydsoverensstemmelse vil ofte være en del af kontrolmyndighedernes almindelige kontroller. Kontrolmyndighederne, som fremgår af bilag, udfører kontrollen for at sikre, at bestemmelserne i bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelsen om GLM bliver overholdt. Hver kontrolmyndighed kontrollerer efter de sædvanlige procedurer jf. nedenstående: NaturErhvervstyrelsen foretager sin kontrol på grundlag af kontrolinstrukser for gødningsregnskaber og harmoniregler, efterafgrøder, plantebeskyttelsesmidler, foderhygiejne samt flyvehavre. Desuden kontrollerer NaturErhvervstyrelsen, i henhold til særlige kontrolaftaler, hvad angår KO-kontrol og anden-kontrol: krav.-.5,.7,.9 og.0 for Naturstyrelsen, krav.-.5,.5-.7 og.0-. for Fødevarestyrelsen på basis af kontrolinstrukser godkendt af henholdsvis Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen. De nævnte instrukser revideres hvert år. Fødevarestyrelsens kontrol følger Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (kap., Sagsopfølgning). Fødevarestyrelsen udfører KO-kontrol med kravene.5b,.,.0-.9 og.-.5 samt kontrollerer de administrative krav (kravene.6-. og.6) i form af national overvågning. Herudover udføres anden-kontrol med kravene.-.5. Kommunerne tilrettelægger og udfører tilsynet med landbruget på miljøbeskyttelseslovens område. I den forbindelse har Miljøstyrelsen udarbejdet Vejledning om tilsyn med landbrug (nr., 99), Vejledning om affaldsstoffer til jordbrugsformål (nr. 5, 990), Vejledning om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (nr. 7, 99), Vejledning om 0-års kontrol af gyllebeholdere (nr. 6, 997) og Vejledning om differentieret miljøtilsyn (nr. 6, 00). 8

19 Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet Vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven (nr. 6, 005) og Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet (nr ). Disse vejledninger vedrører miljøområdet i almindelighed og bruges derfor også til landbruget..0 Definition af kontroltyper Der anvendes to former for kontrol i forbindelse med kontrol med krydsoverensstemmelse henholdsvis KO-kontrol og anden-kontrol..0. KO-kontrol En KO-kontrol er defineret som en planlagt kontrol med krydsoverensstemmelse. Disse kontroller udføres hos landbrugere, der er udtaget til kontrol på grundlag af en risikoanalyse (se kapitel.), og indgår i den ene procent af bekræftede støtteansøgere, der skal kontrolleres. På en KO-kontrol skal kontrolmyndigheden kontrollere alle krydsoverensstemmelseskrav, som indgår i myndighedens kontrolforpligtigelse. Visse krav kontrolleres administrativt og ikke hos landbrugeren. Det fremgår under, hvis det kontrolleres administrativt i forbindelse med KO-kontrol. KO-kontroller udføres normalt som en integreret del af den kontrol, som kontrolmyndighederne gennemfører efter øvrig gældende lovgivning. For KO-kontroller gælder der en måneders frist for indberetning af kontrollens resultat (se kapitel. om høring og.6 om indberetning), samt en måneders frist for orientering af landbrugeren om kontrollens resultat (se kapitel.). Kontrolrapporten skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen uanset om der er konstateret overtrædelser ved kontrolbesøget..0. Anden-kontrol Der er tale om anden-kontrol, hvis kontrolmyndigheden konstaterer overtrædelse af krav i forbindelse med fx: Kontrolbesøg planlagt til andre formål Anmeldelse Opfølgning på KO-kontrol Der udtages derfor ikke landbrugere til anden-kontrol. Hvis kontrolmyndigheden konstaterer en overtrædelse af krav på en anden-kontrol, skal overtrædelsen indberettes til NaturErhvervstyrelsen. Der skal kun indberettes på det/de krav, hvor der er konstateret overtrædelse. Hvis anden-kontrollen er en opfølgning af en tidligere KO-kontrol, skal resultatet af andenkontrollen kun indberettes, hvis der ikke er rettet op på det forhold, der udgjorde overtrædelse ved KO-kontrollen. Det vil sige, hvis der fortsat er tale om en overtrædelse, eller hvis der konstateres nye overtrædelser. Anden-kontrollen skal udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som er gældende for det enkelte krav og bedømmes på samme vis som ved KO-kontrol. Kontrolrapporten for anden-kontrol skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen. 9

20 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 For anden-kontroller gælder der en måneders frist for indberetning af kontrollens resultat (se kapitel. om kontrolrapporter, kapitel. om høring og.6 om indberetning). Anden-kontroller er også omfattet af reglerne om mindre overtrædelser (bagateller). Se mere om bagateller i kapitel.5.. Stikprøvekontrol af arealer Det er ikke muligt at foretage stikprøvekontrol på kun halvdelen af landbrugsparcellerne på bedriften. Samtlige arealer på bedriften skal derfor kontrolleres i forbindelse med en KOkontrol.. Hvad er landbrugeren ansvarlig for? Direkte støtteordninger For landbrugere, der kun modtager støtte under de direkte støtteordninger, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsarealer og alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften. For nærmere definition af et landbrugsareal og en landbrugsaktivitet, se bilag 5, som også indeholder øvrige definitioner. Landdistriktsordningerne For modtagere af landdistriktsstøtte finder reglerne om krydsoverensstemmelse ikke anvendelse for ikke-landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der ikke er søgt landdistriktsstøtte. Det vil sige, at for landbrugere, der kun modtager tilskud under landdistriktsordningerne, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften og alle landbrugsarealer samt ikke-landbrugsarealer, der indgår i ansøgningen om udbetaling af tilskud. Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og under landdistriktsordningerne gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften, alle landbrugsarealer samt andre arealer, der indgår i ansøgning om udbetaling af støtte. Hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges om udbetaling af landdistriktsstøtte (fx tilskud til miljøvenligt skovbrug), reduceres støtten kun for udbetalinger under landdistriktsordningerne. Arealer der ikke er søgt støtte til Det bemærkes, at landbrugeren ikke kan undgå en støttenedsættelse på et landbrugsareal ved at undlade at søge støtte til arealet. Det vil sige, at såfremt der foretages en landbrugsaktivitet på et areal, der ikke søges støtte til, så trækkes landbruger alligevel i støtten. Ansvar for handlinger og undladelser Den landbruger, der modtager støtte (direkte støtte og landdistriktstilskud), holdes ansvarlig for enhver handling eller undladelse, der kan tilskrives ham, som konstateres i løbet af kalenderåret på bedriften, og som har medført overtrædelse af krav. Landbrugeren holdes også ansvarlig, hvor overtrædelsen ikke kan tilskrives landbrugerens handling, men hvor han har undladt at rette op på forholdet. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg, dyr m.v.), som støttemodtager har rådighed over. Landbrugeren holdes også ansvarlig for handlinger eller undladelser foretaget af personalet på bedriften. 0

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere