Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013"

Transkript

1 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0

2 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISSN -985

3 Indholdsfortegnelse Ikrafttræden... 9 Nyt i Vigtige datoer og frister.... Generelt om krydsoverensstemmelse.... Indledning.... Formål Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Danmarks kontrolforpligtelse Ansvar for reglerne og kontrollen Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Procedure for kontrollen Definition af kontroltyper Stikprøvekontrol af arealer Hvad er landbrugeren ansvarlig for? Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld).... Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes?....5 Krydsoverensstemmelsessystemet (KO-Web).... Nedsættelse af støtten.... Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse.... Beregning af nedsættelse Nedsættelse ved overtrædelse af et enkelt krav Nedsættelse ved uagtsom gentagen overtrædelse af et krav Nedsættelse ved forsætlig handling eller undladelse Nedsættelse ved overtrædelse af flere krav Nationale sanktioner Kontrol med krydsoverensstemmelse.... KO-kontrollen trin for trin.... Risikoanalyse.... Støttepopulation og udtagning til kontrol.... Habilitet Globale producenter Planlægning af KO-kontrollen Varsling af kontrolbesøg Kontrollen Kontrollørens adgang til bedriften Nægtet adgang til kontrol Hvilke krav skal landbrugeren kontrolleres for? Kontrolrapport... 8

4 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Høring Underretning af landbrugeren om kontrollens resultat....5 Mindre overtrædelse (bagateller)....6 Indberetning....7 Klager Forældelse Retningslinjer for bedømmelse af overtrædelse Bedømmelsesgrundlag for givning af en overtrædelse Overtrædelse af flere delkrav under samme krav Flere overtrædelser af samme delkrav Krav og bedømmelsesskemaer Område Miljø... 5 Krav. Stoffer, der kan forurene grundvand... 5 Krav. Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Udbringning spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam) Krav.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam... 6 Krav.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam Krav.7 Indretning af stalde og lignende Krav.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand Krav.9 Opbevaring af fast husdyrgødning... 7 Krav.0 Opbevaring af kompost i marken Krav. Opbevaring af ensilage Krav. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand... 8 Krav. Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft... 8 Krav. Udbringningsmetode for husdyrgødning Krav.5 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) 89 Krav.6 meter bræmmer langsvandløb og søer... 9 Krav.7 Udarbejdelse af gødningsregnskaber Krav.8 Afsætning af husdyrgødning Krav.9 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov Krav.0 - Ophævet Krav. Etablering af plantedække Krav. Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 000 område... 0 Krav. Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 000 område0

5 Krav.5 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 000 område Krav.6 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 000 område... 0 Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer... Krav.8 Ophævet... 0 Krav.9 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 000 område... 0 Krav.0 Beskyttelse af visse planter... Krav. Gyllebeholder udstyret med alarm... 5 Krav. Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed... 9 Krav. Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker... Krav. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... 5 Krav. Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR... 9 Krav. Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker... 0 Krav.5 Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... Krav.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister... 6 Krav.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur Krav.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged... 5 Krav.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE... 5 Krav.9 Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged... 5 Krav.0 Samhandel med får og geder... 5 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer Krav. Veterinære lægemidler Krav.5 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald... 6 Krav.6 Anvendelse af fodertilsætningsstoffer i ren form eller forblandinger. 67 Krav.7 Forbud vedrørende animalsk protein Krav.8 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler... 7 Krav.9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal75 Krav.0 Håndtering af affald fra medicinanvendelse Krav. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol Krav. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer

6 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer... 8 Krav. Journaler til dyr og fødevarer... 8 Krav.5 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum Krav.6 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger Krav.7 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion... 9 Krav.8 Hygiejne under malkning og indsamling... 9 Krav.9 Æg til konsum Krav. Sporbarhed af foder samt forsyning kun fra registreret virksomhed Krav. Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder Krav. - Ophævet... 0 Krav. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø)... 0.A-.D Minimumskrav vedr. plantebeskyttelsesmidler... 0 Krav.A Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler Krav.C Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 08 Krav.D Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet Krav.D Placering af påfyldnings- og vaskeplads... 0 Krav.D Beskyttelseszone på 5 m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider Dyrevelfærd... Krav. Alle landbrugsdyr, personale... 6 Krav. Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 7 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser... 0 Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed... Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr... Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs... 5 Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr... 5 Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer samt omsorgsfuld behandling... 6 Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder... 8 Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb... 9 Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse... Krav. Kalve, materialer der anvendes til stalde... Krav. Kalve, elektriske installationer... 5 Krav. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation... 5 Krav.5 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr... 6 Krav.6 Kalve, belysning... 7 Krav.7 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje... 8 Krav.8 Kalve, bevægelsesfrihed... 9 Krav.9 Kalve, fastbinding... 0 Krav.0 Kalve, rengøring og desinfektion... Krav. Kalve, gulve og lejearealer... 6

7 Krav. Kalve, foder... Krav. Kalve, fodring... Krav. Kalve, vand... 5 Krav.5 Kalve, udstyr til fodring og vand... 6 Krav.6 Kalve, råmælk til kalve... 7 Krav.7 Svin, arealkrav... 8 Krav.8 Svin, opbinding Krav.9 Svin, drægtige søer og gylte i flok Krav.0 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer, gylte og pattegrise... 5 Krav. Svin, fodersystem til søer og gylte i flok... 5 Krav. Søer og gylte, foder... 5 Krav. Svin, isolation af svin Krav. Svin, støjniveau Krav.5 Svin, belysning Krav.6 Svin, indretning af stalde Krav. 7 Svin, beskæftigelsesmaterialer Krav.8 Svin, gulvflader Krav.9 Svin, fodring... 6 Krav.0 Svin, vand... 6 Krav. Svin, operative indgreb... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for orner... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte Krav. Svin, særlige bestemmelser for pattegrise Krav.5 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) Krav. Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 70 Krav. Vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer... 7 Krav. - Ophævet Krav. - Ophævet Krav.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Krav.6 Ophævet Krav.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder Krav.8 - Ophævet Krav.9 Bekæmpelse af flyvehavre Krav.0 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo... 8 Krav. Forvaltning af vand... 8 Krav. Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift Krav. GLM-fortidsminder med tilhørende randbeplantning beliggende helt inde i markblok må ikke fjernes eller reduceres i omfang Bilag Krav der udgør en støttebetingelse... 9 Bilag - Landbrugsaktivitet eller landbrugsareal... 9 Bilag - Ansvarlige myndigheder

8 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Bilag - Kontrolrapportens oplysninger... 9 Bilag 5 - Definitioner Bilag 6 - Kvalitetssikring af kontrol med krydsoverensstemmelse

9 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den. februar 0 Nyt i 0 Fødevarestyrelsen har igen overtaget kontrollen med dyrevelfærdskravene I forbindelse med veterinærforlig II og med start per. januar 0 udføres besætningskontrollen med krydsoverensstemmelse af hygiejnekravene og dyrevelfærdskravene nu igen af Fødevarestyrelsen. Dvs. at Fødevarestyrelsens ressortområder nu er opdelt i tre ordninger: Mærkning som kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen Foder som kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen Veterinær som kontrolleres af Fødevarestyrelsen. Nye/personlige brugeradgange til KO-Web I januar måned blev de gamle myndighedsadgange udskiftet systematisk med personlige adgange til KO-Web. I denne forbindelse har NaturErhvervstyrelsen modtaget kontaktoplysninger på alle, der skal have adgang til systemet. Fire nye krav og ophævelse af ét På miljøområdet er der indført to nye krav, som begge omhandler sikkerhedsforanstaltninger omkring gyllebeholdere: Krav. Gyllebeholder udstyret med alarm og krav. Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder. På sundhedsområdet er et nyt minimumskrav indført: krav.d Beskyttelseszone på 5 m til vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved anvendelse af pesticider. Reglerne der ligger til grund for de nye krav trådte i kraft allerede sidste år, men er først omfattet af krydsoverensstemmelse fra og med. februar 0. På GLM-området er krav.8 meter bræmmer omkring fredede fortidsminder ophævet, og et nyt krav. GLM-fortidsminder med tilhørende randbeplantning beliggende helt inde i markblok må ikke fjernes eller reduceres i omfang er indført. Krav. kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen og Kulturstyrelsen er ikke længere KO-kontrolmyndighed. Øvrige ændringer af krav og/eller bedømmelsesskemaer Retsgrundlag til delkrav er indført For at lette sagsbehandlingen, er kravteksten til alle krav sat ind i skemaer med en angivelse af det eksakte retsgrundlag ud for hvert delkrav. Miljøområdet Krav.7-.5 og.: Kravene er generelt tilpasset det reviderede retsgrundlag i Bekendtgørelse nr. 76 af 8. juni 0 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Begrebet restvand er defineret(note ), og spildevand er udgået som definition. Begrebet afgasset vegetabilsk biomasse er tilføjet i disse krav, på nær krav. og., som ikke omfatter dette. I stedet for for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale indgår nu bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Der er ændret på bedømmelsen for varighed, således at overtrædelsens varighed generelt vurderes fra kontroltidspunktet og til overtrædelsen forventes at kunne ophøre. For så vidt angår krav.5 gælder det, der ikke må udspredes husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, snedækket eller frossen jord eller på en måde, så der er fare for afstrømning til søer, vandløb og dræn. 9

10 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.: Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet under alvor og der er indført et separat bedømmelsesskema til delkrav. Krav.5: Teksten i delkrav er præciseret. Krav.6: Teksten i delkrav 5 er præciseret. Krav.7: Teksten i delkrav og 6 er præciseret. Krav.8: I overskriften er tilføjet afgasset vegetabilsk biomasse. Teksten i delkrav, og er præciseret. Krav.9: Teksten i delkrav og 5 er præciseret. I stedet for for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale indgår nu bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Krav.0: Det er tilføjet, at kompost højst må oplagres mdr. samme sted i marken og ikke må placeres samme sted de næste 5 år. Der er tilføjet præciseringer til bemærkningerne samt ændret i teksten til alvor. en for varighed, således at overtrædelsens varighed vurderes fra kontroltidspunktet og fremefter. Krav.: Teksten i delkrav, og er præciseret. Krav.: Der er flere præciseringer for udbringning og bl.a. tilføjelse af mineralsk gødning. Krav.: Der er præciseringer i delkrav og særligt i delkrav. Krav.5: Der er tilføjet præciseringer i begge delkrav, differentieret for terrænhældning, og kravene gælder også mineralsk gødning. Krav.6: Der er foretaget små justeringer i kravteksten samt bemærkningerne. Krav.: Begge delkrav er omformuleret og bedømmelsen af karakteren for alvor er præciseret. Krav.: Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet til omfang og varighed, så det passer til teksten under Bedømmelse. Der er tilføjet et loft over tilførsel kvælstof fra husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse på 70 kg N pr. ha pr. planperiode for bedrifter, der ikke er omfattet af undtagelsen fra Nitratdirektivet. Krav.-.5: Der er foretaget mindre justeringer i kravformuleringerne samt i afsnittet Bemærkninger. Krav. og.: Der er tilføjet nye krav om gyllealarm og gyllebarriere. Sundhedsområdet Krav.: Der er tilføjet et delkrav, som omhandler mærkning af kvæg importeret fra tredjelande, i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder i 0. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ik- 0

11 ke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.: Delkrav -5 er lagt sammen, delkrav 6 og 7 er lagt sammen og delkrav 8 er fjernet, så der nu er tre delkrav i modsætning til før, hvor der var ni delkrav. Det er præciseret, hvornår optegnelser i besætningsregisteret anses for at være ajourførte. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret.. Krav.: En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.5: Delkrav og er byttet om. Der er tilføjet et krav om, at for dyr, der er flyttet fra besætningen, skal indregistreringsnummer på transportmidlet anvendt ved flytningen registreres. Kravet er indført i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder i 0. Det er præciseret, hvornår optegnelser i besætningsregisteret anses for at være ajourførte. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.5B: Kravteksten er tilpasset i forbindelse med ændringer i bekendtgørelsen om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder i 0. Det er præciseret, hvornår optegnelser i besætningsregisteret anses for at være ajourførte. En overtrædelse bedømmes nu på ejendomsniveau og ikke på besætningsniveau forudsat at der er tale om besætninger af samme dyreart og med samme ejer. I bedømmelsesskemaet er beskrivelsen af omfang omformuleret. Krav.8: Delkrav er slettet, men er stadig et nationalt krav. Bedømmelsesskemaet er tilpasset. Krav.9: Kravtekst samt bedømmelsesskema er præciseret i forbindelse med ændringer i TSE-bekendtgørelsen. Krav.0: Kravteksten er omformuleret og bedømmelsesskemaet er tilpasset. Krav.: Kravteksten er omformuleret i forbindelse med ændringer i bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue. Krav.6: Delkrav om indberetning er slettet, for at forenkle krydsoverensstemmelse til gunst for foderstofvirksomhederne og ensrette kravene om krydsoverensstemmelse i EU, men indberetning er stadig et nationalt krav. Delkrav er ændret, og det er præciseret, hvad korrekt brug af fodertilsætningsstoffer, herunder forblandinger, indebærer. Bemærkninger samt bedømmelsesskema er tilpasset. Krav.8: Afsnittet vedr. bedømmelse af delkrav er præciseret. Krav.: Teksten til delkrav og er præciseret, og en del af delkrav er flyttet til delkrav. Krav.0: Teksten til delkrav er afkortet.

12 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.: Delkrav er præciseret og der er indført krav om, at landbruger udover ethvert modtaget foderstof også skal sikre sporbarhed for ethvert udleveret foderstof. Teksten i delkrav er præciseret. Bedømmelsesskemaerne er tilrettet. Minimumskravene Krav.C: Kravteksten er præciseret til at være i overensstemmelse med ændret bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Krav.D: Kravteksten er præciseret til at være i overensstemmelse med ændret bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Krav.D: Nyt krav om beskyttelseszoner omkring vandboringer (vandindvindingsanlæg). Dyrevelfærdsområdet Krav.: Der er tilføjet præciseringer til bedømmelsen, og bedømmelsesskemaet til delkrav er udvidet med et skema til vurdering af omfangskarakteren efter dyreart. Krav.: Afsnittet om bedømmelse er præciseret og bedømmelsesskemaet korrigeret i henhold hertil. Krav.: Kravet er tilføjet en bemærkning om, at delkrav også anvendes udendørs og delkrav tillige anvendes indendørs. Endvidere er der tilføjet en beskrivelse af situationer, som vedrører udegående dyr i vinterperioden. Krav.5: Under bemærkninger er tilføjet en bemærkning om s anvendelse i forbindelse med udendørs hold af dyr samt indberetning vedr. kunstig belysning. Krav.9: Der er tilføjet nye bedømmelseskriterier i for både delkrav og. Krav.0: Der er tilføjet nye bedømmelseskriterier. Krav.7: Der er tilføjet nye bedømmelseskriterier. God landbrugs- og miljømæssige stand Krav.,.5,.: Kriterier for bedømmelse af varighed ændret. Krav.8: Ophævet Krav.: Nyt krav, der har til formål at bevare fortidsminder med tilhørende randbeplantning som en småbiotop i det åbne agerland.

13 Vigtige datoer og frister NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne hvilke forventede ansøgere om direkte støtte, kommunen skal kontrollere. januar NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder, hvilke forventede ansøgere om landdistriktsstøtte, de skal kontrollere... januar Frist for indsendelse af risikoanalyse (Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen ).. april Frist for udtagning.. 5. maj Frist for indsendelse af opdateret risikoanalyse august NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne om evt. supplerende ansøgere om direkte støtte som kommunen skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder om evt. supplerende modtagere af landdistriktsstøtte, som kontrolmyndigheden skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler kontrolmyndighederne, om kontrollen skal forhøjes i kontrolåret. måneder efter at alle landbrugere udtaget til KO-kontrol er indberettet af kontrolmyndigheden Frist for varsling af KO-kontrol maks. dage Frist for indberetning af kontrolresultat... mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for underretning af landbruger om kontrolresultatet mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for orientering af landbruger om fristen for afhjælpning af mindre overtrædelse mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for afhjælpning af mindre overtrædelse.6 måneder efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for indberetning af resultat af opfølgende kontrol. måneder efter opfølgningsdato Frist for gennemførsel af KO-kontroller... januar. december

14 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Generelt om krydsoverensstemmelse. Indledning I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Reglerne betyder, at hvis landbrugeren ikke overholder en række krav i den eksisterende lovgivning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse (KO). Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte i kraft den. januar 005 og er nærmere beskrevet i to forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 7/009 af 9. januar 009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. /009 af 0. november 009 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets Forordning (EF) nr. 7/009, som erstatter Kommissionens Forordning (EF) nr. 796/00, der stadig er gældende for landdistriktstilsagn udstedt før 00. Krydsoverensstemmelse gælder også for visse arealbaserede ordninger under Landdistriktsprogrammet, som begyndte i 007. Disse fremgår af: Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 65/0 af 7. januar 0 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. De bestemmelser, der skal være omfattet af krydsoverensstemmelse fremgår af Rådets Forordning 7/009 bilag II og III. Bilagene henviser til de artikler i fire forordninger og direktiver, som skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. De bestemmelser, der på baggrund af de pågældende artikler nævnt i bilagene er indført eller gengivet i dansk lov eller bekendtgørelse, er grundlaget for de danske krydsoverensstemmelseskrav. De pågældende forordninger og direktiver er gældende over hele EU, hvorfor kravene til landmændene i princippet er ens i alle EU lande. Lokale forhold i medlemslandene kan dog medføre, at der er forskelle i formuleringen og relevansen af kravene. Vær opmærksom på, at krydsoverensstemmelseskravene er implementeret med baggrund i EU-lovgivningen, og at der for visse af kravene kan være mere restriktive eller lempelige nationale bestemmelser, hvor en overtrædelse af den nationale bestemmelse ikke medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelses. I disse tilfælde kan der sanktioneres efter dansk lovgivning, men ikke i forbindelse med krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fire indsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om følgende områder:

15 Miljø - i forordningen er miljø- og naturkrav samlet under området miljø Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Dyrevelfærd God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) Nærmere beskrivelse af kravene og bedømmelsen af dem findes i vejledningens kapitel 5.. Formål Denne vejledning henvender sig til de myndigheder, som er ansvarlige for at gennemføre kontrollen med krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om kommunerne, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Formålet med vejledningen er: At vejlede om de formelle krav At gøre kontrollen med krydsoverensstemmelse ensartet myndighederne imellem At ensrette bedømmelsen af overtrædelse af krav omfattet af krydsoverensstemmelse over hele landet At vejlede om fremgangsmåden ved kontrolindberetning til NaturErhvervstyrelsen At beskrive reglerne om krydsoverensstemmelse. Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Der udstedes årligt en bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, som er gældende for et kalenderår. For 0 udstedes endvidere en separat bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand. Det gældende nationale regelsæt om krydsoverensstemmelse findes i bekendtgørelse nr. 5 af. januar 0 om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse nr. 50 af. januar 0 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Bekendtgørelse nr. 5 af. januar 0 om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse nr. 50 af. januar 0 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) præciserer de EUforordningsbestemmelser, som kontrolmyndighederne er forpligtede til at overholde, samt de krav, som landbrugerne er forpligtede til at overholde, og som kontrolmyndighederne skal kontrollere i forbindelse med krydsoverensstemmelse.. Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Reglerne om krydsoverensstemmelse gælder for støttemodtagere under de direkte støtteordninger og for støttemodtagere under visse støtteordninger omfattet af Landdistriktsprogrammet. Direkte støtteordninger Krydsoverensstemmelse gælder for følgende direkte støtteordninger: Enkeltbetaling Etablering af flerårige energiafgrøder Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Ekstensivt landbrug Handyrpræmier 5

16 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Etablering af økologiske frugt- og bærplantager Produktion af flerårige energiafgrøder Afgrødevariation Landbrugeren skal overholde alle krydsoverensstemmelseskrav for hele bedriften (læs mere i kapitel.), hvis NaturErhvervstyrelsen skal udbetale støtten i fuldt omfang. Definitionen af en bedrift fremgår af bilag 5. Landdistriktsprogrammet Krydsoverensstemmelse gælder for følgende tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, hvis tilsagnet er givet ifølge landdistriktsprogrammet Det vil sige til følgende tilsagnstyper: Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder: Ø-støtte Natura 000 betalinger og betalinger i forbindelse med Vandrammedirektivet: Randzonekompensation til landbrugere (efter randzoneloven) Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer: Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM) Miljøbetinget tilskud (MB) Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområde Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Tilskud til fastholdelse af vådområder Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af skovbrugsarealer: Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer Tilskud til miljøvenligt skovbrug Landbrugeren skal overholde alle krydsoverensstemmelseskrav for hele bedriften (læs mere i kapitel.), hvis NaturErhvervstyrelsen skal udbetale tilskuddet i fuldt omfang. Definitionen af en bedrift fremgår af bilag 5..5 Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Det er som udgangspunkt de samme krydsoverensstemmelseskrav, der gælder for støttemodtagere under de direkte støtteordninger, som også gælder for støttemodtagere under landdistriktsordningerne. Eneste undtagelse er minimumskravene, se den indledende tekst til krav.a-.d. Krav der samtidig udgør en støttebetingelse Herudover udgør en række KO-krav samtidig en støttebetingelse for hhv. direkte støtte og landdistriktstilskud. For direkte støtte drejer det sig om krav.,.,.,.5,.,.,. og I kontrolrapporten for krav.,. og.7-.0 skal der derfor angives nogle særlige oplysninger, som skal bruges i forbindelse med kontrol af om betingelserne for at modtage støtte er overholdt. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger der ønskes. 6

17 For landdistriktsordningerne drejer det sig om krav.,.5,.6,.7,.9,.-.6,.8,.,.a-.d,.,.,.5,.8 og.. I kontrolrapporten skal der for krav.,.5,.6,.-.6,.8,.,.,.5 og.8 og. angives nogle særlige oplysninger. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger der skal angives. Se også bilag..6 Danmarks kontrolforpligtelse Som EU-medlemsstat har Danmark pligt til at sikre, at bestemmelserne vedrørende krydsoverensstemmelse gennemføres i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 7/009, Kommissionens Forordning (EF) nr. /009, Kommissionens Forordning (EU) nr. 65/0 og Rådets Forordning (EF) nr. 698/005. Kontrolmyndighederne skal i denne forbindelse være opmærksom på, at Kommissionen skal undlade at udbetale støtte for en ordning, hvis kontrollen med den ikke er udført i overensstemmelse med Kommissionens bestemmelser. Dette omfatter situationer: Hvor medlemsstaten ikke udfører de kontroller, som en forordning kræver, eller Hvor kontrollen vurderes utilstrækkelig Kommissionens bestemmelser herom, fx ved mangelfuld dokumentation, eller Hvor de underliggende forudsætninger (fx risikoanalysen) er utilstrækkelige. Hvis NaturErhvervstyrelsen og kontrolmyndighederne ikke opfylder sin kontrolforpligtelse, vil Danmark således kunne blive pålagt en finansiel korrektion i henhold til Kommissionens bestemmelser, jf. note. Den finansielle korrektion beregnes, hvor meget støtte der samlet er udbetalt i Danmark..7 Ansvar for reglerne og kontrollen NaturErhvervstyrelsen har som udbetalingsorgan ansvaret for at organisere kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark, beregne eventuelle sanktioner og foretage nedsættelse af landbrugerens støtte eller tilskud. For skovordningerne under landdistriktsordningerne, er udbetalingskompetencen delegeret til Naturstyrelsen. Der skelnes mellem de myndigheder, der er ansvarlige for at udføre kontrollen, og de myndigheder, der er ansvarlige for administrationen af reglerne (ressortmyndighederne). Det overordnede ansvar for kravene om krydsoverensstemmelse ligger hos de myndigheder, der efter gældende nationale regler er udpeget dertil. Selve kontrollen bliver udført af den myndighed, der er udpeget hertil efter de gældende regler, eller af den myndighed, som den ansvarlige kontrolmyndighed har indgået en kontrolaftale med. Bilag viser en samlet oversigt over hvilke myndigheder, der er ansvarlige for henholdsvis administration af reglerne og for at udføre kontrollen for hvert enkelt krav. I kapitel 5 er det for hvert krav angivet, hvilken myndighed, der er ansvarlig for at udtage landbrugere til kontrol og for at udføre kontrollen. I henhold til Rådets Forordning (EF) nr. 90/005 af. juni 005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, artikel (). 7

18 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0.8 Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Direkte støtteordninger Hvor kommunalbestyrelsen, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er kontrolmyndighed, udtager NaturErhvervstyrelsen minimum % af alle landbrugere, der søger om direkte støtte, til kontrol med krydsoverensstemmelse. Ligeledes udtager Fødevarestyrelsen minimum % af alle landbrugere, der modtager direkte støtte til kontrol med krydsoverensstemmelse. Udtagningen sker på baggrund af en risikoanalyse (læs mere i kapitel. og.), og kontrolprocenten vil fremgå af KO-Web. Hvis kontrolprocenten skal være højere end %, vil NaturErhvervstyrelsen meddele dette direkte til Fødevarestyrelsen. Landdistriktsprogrammet NaturErhvervstyrelsen har ansvaret for at udtage minimum % af alle landbrugere, der modtager støtte under landdistriktsprogrammets tilskudsordninger omfattet af krydsoverensstemmelse, til kontrol med krydsoverensstemmelse på baggrund af en risikoanalyse (læs mere i kapitel. og.)..9 Procedure for kontrollen Kontrollen med krydsoverensstemmelse vil ofte være en del af kontrolmyndighedernes almindelige kontroller. Kontrolmyndighederne, som fremgår af bilag, udfører kontrollen for at sikre, at bestemmelserne i bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelsen om GLM bliver overholdt. Hver kontrolmyndighed kontrollerer efter de sædvanlige procedurer jf. nedenstående: NaturErhvervstyrelsen foretager sin kontrol på grundlag af kontrolinstrukser for gødningsregnskaber og harmoniregler, efterafgrøder, plantebeskyttelsesmidler, foderhygiejne samt flyvehavre. Desuden kontrollerer NaturErhvervstyrelsen, i henhold til særlige kontrolaftaler, hvad angår KO-kontrol og anden-kontrol: krav.-.5,.7,.9 og.0 for Naturstyrelsen, krav.-.5,.5-.7 og.0-. for Fødevarestyrelsen på basis af kontrolinstrukser godkendt af henholdsvis Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen. De nævnte instrukser revideres hvert år. Fødevarestyrelsens kontrol følger Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (kap., Sagsopfølgning). Fødevarestyrelsen udfører KO-kontrol med kravene.5b,.,.0-.9 og.-.5 samt kontrollerer de administrative krav (kravene.6-. og.6) i form af national overvågning. Herudover udføres anden-kontrol med kravene.-.5. Kommunerne tilrettelægger og udfører tilsynet med landbruget på miljøbeskyttelseslovens område. I den forbindelse har Miljøstyrelsen udarbejdet Vejledning om tilsyn med landbrug (nr., 99), Vejledning om affaldsstoffer til jordbrugsformål (nr. 5, 990), Vejledning om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (nr. 7, 99), Vejledning om 0-års kontrol af gyllebeholdere (nr. 6, 997) og Vejledning om differentieret miljøtilsyn (nr. 6, 00). 8

19 Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet Vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven (nr. 6, 005) og Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet (nr ). Disse vejledninger vedrører miljøområdet i almindelighed og bruges derfor også til landbruget..0 Definition af kontroltyper Der anvendes to former for kontrol i forbindelse med kontrol med krydsoverensstemmelse henholdsvis KO-kontrol og anden-kontrol..0. KO-kontrol En KO-kontrol er defineret som en planlagt kontrol med krydsoverensstemmelse. Disse kontroller udføres hos landbrugere, der er udtaget til kontrol på grundlag af en risikoanalyse (se kapitel.), og indgår i den ene procent af bekræftede støtteansøgere, der skal kontrolleres. På en KO-kontrol skal kontrolmyndigheden kontrollere alle krydsoverensstemmelseskrav, som indgår i myndighedens kontrolforpligtigelse. Visse krav kontrolleres administrativt og ikke hos landbrugeren. Det fremgår under, hvis det kontrolleres administrativt i forbindelse med KO-kontrol. KO-kontroller udføres normalt som en integreret del af den kontrol, som kontrolmyndighederne gennemfører efter øvrig gældende lovgivning. For KO-kontroller gælder der en måneders frist for indberetning af kontrollens resultat (se kapitel. om høring og.6 om indberetning), samt en måneders frist for orientering af landbrugeren om kontrollens resultat (se kapitel.). Kontrolrapporten skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen uanset om der er konstateret overtrædelser ved kontrolbesøget..0. Anden-kontrol Der er tale om anden-kontrol, hvis kontrolmyndigheden konstaterer overtrædelse af krav i forbindelse med fx: Kontrolbesøg planlagt til andre formål Anmeldelse Opfølgning på KO-kontrol Der udtages derfor ikke landbrugere til anden-kontrol. Hvis kontrolmyndigheden konstaterer en overtrædelse af krav på en anden-kontrol, skal overtrædelsen indberettes til NaturErhvervstyrelsen. Der skal kun indberettes på det/de krav, hvor der er konstateret overtrædelse. Hvis anden-kontrollen er en opfølgning af en tidligere KO-kontrol, skal resultatet af andenkontrollen kun indberettes, hvis der ikke er rettet op på det forhold, der udgjorde overtrædelse ved KO-kontrollen. Det vil sige, hvis der fortsat er tale om en overtrædelse, eller hvis der konstateres nye overtrædelser. Anden-kontrollen skal udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som er gældende for det enkelte krav og bedømmes på samme vis som ved KO-kontrol. Kontrolrapporten for anden-kontrol skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen. 9

20 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 For anden-kontroller gælder der en måneders frist for indberetning af kontrollens resultat (se kapitel. om kontrolrapporter, kapitel. om høring og.6 om indberetning). Anden-kontroller er også omfattet af reglerne om mindre overtrædelser (bagateller). Se mere om bagateller i kapitel.5.. Stikprøvekontrol af arealer Det er ikke muligt at foretage stikprøvekontrol på kun halvdelen af landbrugsparcellerne på bedriften. Samtlige arealer på bedriften skal derfor kontrolleres i forbindelse med en KOkontrol.. Hvad er landbrugeren ansvarlig for? Direkte støtteordninger For landbrugere, der kun modtager støtte under de direkte støtteordninger, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsarealer og alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften. For nærmere definition af et landbrugsareal og en landbrugsaktivitet, se bilag 5, som også indeholder øvrige definitioner. Landdistriktsordningerne For modtagere af landdistriktsstøtte finder reglerne om krydsoverensstemmelse ikke anvendelse for ikke-landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der ikke er søgt landdistriktsstøtte. Det vil sige, at for landbrugere, der kun modtager tilskud under landdistriktsordningerne, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften og alle landbrugsarealer samt ikke-landbrugsarealer, der indgår i ansøgningen om udbetaling af tilskud. Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og under landdistriktsordningerne gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften, alle landbrugsarealer samt andre arealer, der indgår i ansøgning om udbetaling af støtte. Hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges om udbetaling af landdistriktsstøtte (fx tilskud til miljøvenligt skovbrug), reduceres støtten kun for udbetalinger under landdistriktsordningerne. Arealer der ikke er søgt støtte til Det bemærkes, at landbrugeren ikke kan undgå en støttenedsættelse på et landbrugsareal ved at undlade at søge støtte til arealet. Det vil sige, at såfremt der foretages en landbrugsaktivitet på et areal, der ikke søges støtte til, så trækkes landbruger alligevel i støtten. Ansvar for handlinger og undladelser Den landbruger, der modtager støtte (direkte støtte og landdistriktstilskud), holdes ansvarlig for enhver handling eller undladelse, der kan tilskrives ham, som konstateres i løbet af kalenderåret på bedriften, og som har medført overtrædelse af krav. Landbrugeren holdes også ansvarlig, hvor overtrædelsen ikke kan tilskrives landbrugerens handling, men hvor han har undladt at rette op på forholdet. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg, dyr m.v.), som støttemodtager har rådighed over. Landbrugeren holdes også ansvarlig for handlinger eller undladelser foretaget af personalet på bedriften. 0

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsover-ensstemmelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Kontrol Miljø- & Økologikontrol J. nr.: 14-8025-000173 og 14-570-000008 Dato: 27. november 2014 kamhal Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Februar 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8025-000129 Ref. JEJENS Den 19/12-2016 Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser den gældende

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning vedrørende indberetning af kontrolresultater vedrørende bestemmelserne i Bekendtgørelse 1519 af 22. december 2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Maj 2008 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af bedriftsrådgivning) Maj 2006 Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1)

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1) BEK nr 100 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8025-000173 Senere ændringer

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2012

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2012 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2012 Februar 2012 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012. Bidragyder(e):

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 April 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Januar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Krydsoverensstemmelse nede på jorden

Krydsoverensstemmelse nede på jorden Krydsoverensstemmelse nede på jorden Svinekongressen Herning d. 26. oktober 2011. Ved konsulent, cand. jur, Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse som begreb Kontrol med krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv NOVEMBER 2006 Kolofon hjkhjk Denne vejledning er udarbejdet af i 2006

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse

NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse Brugervejledning 2013 til KO-Web NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse KO-Web henvender sig til kontrolmyndighederne og skal anvendes til udtagning af landbrugere til kontrol med krydsoverensstemmelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 December 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 December 2008 Denne vejledning er

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Dato 11. december 2014 Side 1 af 8 NaturErhverstyrelsen Center for Kontrol Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per e-mail til miljoko@naturerhverv.dk Høring over udkast til vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. af 9. marts 0 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0, februar 0 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Februar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af i 2015. Sidst opdateret 1. december 2015. Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. af 0. marts 009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009, december 008 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen)

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Kontrol (Budgetterede kontroller i 2012) Årlig økologikontrol + stikprøvekontrol (antal 3000) Kort beskrivelse af kontrollens fokus Fokus

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. af 9. marts 00 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 00, december 009 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen) Dette

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere