Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik 878 & 879, 880, 88. (Statistique de rassistance publique, volumes.). Kriminalstatistiske Tabeller 879, 880, 88. (Qtatistique de la justice eriminelle, volumes.). Skiftevæsenet , 88. (Tableaux des successions et faillites, volumes.). b)rigets Strafarbeidsanstalter 879, 880 (lete Halvaar) & 880/8, 88!8, 88/8. (Rapports sur les établissements pénitentiaires, volumes.) C.. a) Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. (Etudes démographiques sur les résultats du recensement général du décembre 875, volume.) C. I. b) Folkemængdens Bevægelse (I. Tabeller for hvert af Aarene II b. Sammendra g af - Tabellerne for Aarene ), 86, 88. (Mouvement de la population, 8 volumes.) Femaarsberetninger om Amternes Okonomiske Tilstand for (Rapports quinquennaux sur l'état économique des préfectures, volumes.) C. a. Norges Handel 880, 88, 85, 85. (Tableaux du commerce, volumes.) C. b. Norges Skibsfai: t 579, 880, 88, 58, 88. (Tableaux de la navigation, 5 volumes.) C.. C. 5 b. Sindssygeasylernes Virksomhed 880, 88, 88;88. (Statistique des asiles d'aliénés, Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 878, 879, 880, 88. (Rapports sur rétat sanitaire et médical, volumes.) volumes.) C. 7. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des batiments contre l'incendie, volume.) C. 8. Be offentlige Jernbaner (Beretning om de norske Jernbaners Drift) 879/86, 880/8, 88/8, 88/8, 88'8. (Rapports annuels sur rexploitation des chemins de fer norvégiens, 5 volumes.) C. 9. Norges Fiskerier 879, 880, 86, 88, 68. (Grandes péches maritimes, 5 volumes.) Le volume pour 85 contient on résumé en anglais pour les années C. 0. Norges kommunale Finantser 878, 679, 880. (Finances des communes, volumes.) C.. Norges Bergvterksdrift , (Tableaux de l'exploitation des mines et usines, volumes.) C.. Norges Fabrikanlæg den iste NoveMber 679. (Renseignements statistiques sur les établissements industriels, volume.) C. 6. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 880, 88, 88, D. Norges Sparebanker , 679, 680, 88 & 88, 88. (Statistique des eaisses E.. Rekruteringsstatistik for den norske Armee , (Statistique du recru- F.. F.. Norges Postvæsen 880, 88, 88, 88. (Statistique postale, volumes.) 88. (Rapports consulaires, volumes.) d'épargne, 5 volumes.) tement, volumes.) Den norske Statstelegraf 880, 88, 88, 86. (Statistique des télégraphes de l'etat, volumes.) Fortsættelse: se Omslagets die Side. A

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Raakke No. 5. Beretning Om Ri g eh Strafarbeids ali stalt er for Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885. (Rapport sur les établissements pénitentiaires ) Udgiv en af Justits-D epartementet, CHRISTIANIA. I Kommission hos H. As ch ehoug & C o. 886.

4 TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

5 Indhold. A. Almindelige Bemærkninger Pag. Strafanstaltfunktionærerne... 8 C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger vedkommende samme.. 9 D. Disciplinen E. Sjælepleien og Undervisningen F. Sundhedstilstanden G. Arbeidsvirksomheden 68 H. Forpleiningen.._ 7 I. Bygningerne 77 K. Indtægter og Udgifter 79 L. Fængselsselskaber Statistiske Tabeller. Tabel Tilgang og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne i Pag. III. Arten af de begaaede Forbrydelser IV. Fangernes Straffetid.. VI. Fangernes Alder VII 5. Fangernes Nationalitet.. VIII 6. Fangernes ægteskabelige Stilling IX 7. Fangernes tidligere Livsstilling X 8. Fangernes Hjemsted..... XII 9. Fangernes ægte eller uægte Fødsel XIV 0. Fangernes tidligere Straffældelse. -- XV. Oplysning om de i. Aaret iste Juli. 88 ' * 0te -. Juni løsladte Fangers Tilbagefald. XVI. Sygestatistik XVII. Vægttabel over udgaaede Fanger XVIII

6 Table des matiéres. A. Remarques générales page Les fonctionnaires.. 8 C. Nombre des prisonniers avec des renseignements statistiques 9 D. Régime disciplinaire._ 5 E. Religion et instruction F. Etat sanitaire G. Occupations des prisonniers H. Nourriture... 7 I. Les maisons K. Recettes et frais......_. 79 L. Sociétés de patronage pour les libérés 8 Tableaux statistiques. Tableau. Nombre des prisonniers le Juillet 88 et le Juillet 885 et des entrés et des sortis pendant l'année du Juillet 88 au 0 Juin 885 page III. Nature des crimes commis.... IV._.. Durée des peines prononcées par les tribunaux.,._. VI. Age des prisonniers VII Nationalité des prisonniers VIII _., 6. Etat conjugal des prisonniers.... IX Profession antérieure des prisonniers. X._. 8. Domicile des prisonniers..... XII _.. 9. Naissance des prisonniers (nombre des légitimes et des naturels) XIV 0. Etat des prisonniers classés d'aprés la nature des condamnations antérieures... XV.... Nombre des prisonniers mis en liberté pendant l'année du Juillet 88 au 0 Juin 88 et condamnés en récidive avant le Juillet 885, nombre des dits prisonniers qui out été condamnés pour vol ou pour d'autres crimes. XVI._.,. Statistique des maladies..._. XVII.._. Le poids des sortis...._ XVIII

7 Beretning Strafarbeidsanstalterne for Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885. A. Almindelige Bemærkninger. Strafanstaltfunktionærerne. C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom. D. Disciplinen. E. Sjælepleien og Undervisningen. F. Sundhedstilstanden. G. Arbeidsvirksomheden. H. Forpleiningen. I. Bygningerne. K. Indtægter og Udgifter. L. Fængselsselskaber.

8 Med Beretningsaaret Iste Juli 88 til 0te Juni 88 ophørte efter Justitsdepartementets Bestemmelse den hidtil stedfundne særskilte Udgivelse af de aarlige Beretninger om Bodsfængslets Virksomhed, hvilken man har fundet overflødig ved Siden af den aarlig udkommende almindelige Beretning orn Rigets Strafarbeidsanstalter", i hvilken de,r med samme Udførlighed for Bodsfængslets som for de øvrige Strafanstalters Vedkommende af de fra Strafanstalternes Bestyrelser indløbné Aarsberetninger med Bilag meddeles alt det, som kan forudsættes at have almindelig Interesse eller hvis Trykning og Offentliggjørelse af en eller anden Grund ansees nyttig. I Henhöld til Lov om Bodsfængslet af te Juli 88 i. f. vil den af Bodsfængslets Inspektion afgivne Beretning om Fængslets Virksomhed i nærværende som i fremtidige almindelige Beretninger blive aftrykt i sin Helhed som Bilag (Bilag.)

9 A. Almindelige Bemærkninger. Rigets Strafarbeidsanstalter var i Beretningsaaret som i foregaaende Beretningsaar følgende: kan optage omkring Deri optoges Bodsfængslet paa Aakeberg i Christiania. Cellefængsel for Mandsfanger. 0 Fanger.*) Mandlige Forbrydere, som tilkjendtes Strafarbeide paa 6 Maaneder eller derover indtil Aar og som, naar Straffen kom til Fuldbyrdelse, var i Alderen fra det fyldte 8de til det fyldte 50de Aar, med Undtagelse af Forbrydere, der tidligere havde udstaaet Strafarbeide i Cellefængsel, og som, naar den senest tilfundne Straf skulde fuldbyrdes, havde fyldt det 5de Aar (Lov af 6te Juni 88 om Forandring i Lov af te Juli 88 angaaende Bodsfængslet; jfr. den nedenfor citerede Kgl. Resol. af lste Juli 88). Akershus Strafanstalt. Fællesanstalt for Mandsfanger. 0 Fanger. Alle ved Underretterne inden Smaalenenes Amt, Jarlsberg og Laurvigs Amt, Bratsberg og Buskeruds Amt med Undtagelse af Hallingdals Sorenskriveri samt Christiania By tiltalte. *) Der er i Virkeligheden 9 Celler, men da nogle Celler stedse maa paaregnes af en eller anden Grund ikke at være disponible, opføres det ovenstaaende omtrentlige Tal.

10 kan optage omkring Deri optoges Bergens Strafanstalt. Fællesanstalt for Mandsfanger. 0 Fanger. Alle ved Underretterne inden Nordre Bergenhus Amt, Bergens By, Søndre BeT.genhus Am', Stavanger Amt, Lister og Mandals Amt samt Nedences Amt og ved. Valders og Hallingdals Sorenskriveriers Jurisdiktioner tiltalte. Throndhjems Strafanstalt. Fællesanstalt for Mandsfanger. 80 Fanger. Alle ved Underretterne inden Tromso Stift, Nordre og Sondre Throndhj ems Amter, Romsdals Amt, Hedemarkens Amt, Christians Amt med Undtagelse af Valders Sorenskriveri og Akershus Amt tiltalte. Strafanstalten i Christiania for Kvinder. Fællesanstalt for Kvindefanger. 00 Fanger. Kvindelige Forbrydere fra hele Riget. Som allerede i forrige Beretning meddelt blev det for at opnaa Ensartethed for hele Riget i Reglerne for Forbryderes Indsættelse i Bodsfængslet og ved Siden heraf en udvidet Adgang til Anvendelse af Cellestraf paa første Gang dømte Forbrydere og en Indskrænkning i Anvendelsen deraf paa Recidivister samt en hensigtsmæssigere Regel for den idømte Strafs Reduktion ved Lov af 6te Juni 88 om Forandring i Lov af te Juli 88 angaaende Bodsfængslet m. v. bestemt: Istedetfor i Lov angaaende Bodsfængslet m. v. af te Juli 88 skal herefter for deres vedkommende, som domfældes for Forbrydelser, begaaede efterat nærværende Lov er traadt i Kraft, gjcelde følgende Bestemmelser : Mandlige Forbrydere, som tilkjendes Strafarbeide paa sex Maaneder eller derover indtil Aar, og som, naar Straffen kommer til Fuldbyrdelse, er i Alderen fra det fyldte 8de til det fyldte 50de Aar, skal, forsaavidt dertil er Anledning, udstaa Straffen i Bodsfængslet. Herfra undtages dog Forbrydere, der tidligere har udstaaet Strafarbeide i Cellefængsel, og som, naar den senest tilfundne Straf skal fuldbyrdes, har fyldt det 5de Aar. Til Strafarbeide dømte mandlige Forbrydere over 8 Aar, der ikke efter disse Bestemmelser skal indsættes i Bodsfængslet, kan, naar de deri samtykke,

11 5 hensættes der til Udstaaelse af Straffen med den nedenfor bestemte Afkortning i Straffetiden, dog ikke for en længere Tid end, Aar. Skal nogen Fange uden Afbrydelse udstaa Strafarbejde efter flere ham overgaaede Domme, bliver ved Spørgsmaalet om, hvor Straffen skal udstaaes, Straffetiderne at betragte som en Enhed. Naar Strafarbejde udstaaes i Bodsfængslet, udholdes de 6 første Maaneder af den idømte Straffetid uden Afkortning, de næstfølgende 8 Maaneder afkortes en Trediedel og Resten det Halve. Ved disse Afkortninger regnes en Maaned lige med 0 Dage. De nærmere Bestemmelser om, hvilke Forbrydere, med Hensyn til Plads i Fængslet og andre Omstændigheder, bliver at optage i Bodsfængslet, afgives af Kongen." I Henhold til Lovens Slutningspassus blev det ved Kongelig Resolution af iste Juli 88 bestemt : At istedetfor de ved Kongelige Resolutioner af te November 850, 0de April 876, 9de August 877, de Juni 879 og 7de Juni 880 afgivne Forskrifter, følgende Regler bliver at følge med Hensyn til Forbryderes Indsættelse i Bodsfængslet i Christiania :. I Bodsfængslet bliver, indtil anderledes maatte bestemmes, at indsætte alle de Forbrydere, der ifølge Lov af 6te Juni 88, forsaavidt dertil er Anledning", skal udstaa idømt Strafarbeide i den nævnte Strafanstalt.. Bestemmelse om, hvorvidt andre til Strafarbeide dømte mandlige Forbrydere end de, der efter Loven skal udstaa Straffen i Bodsfængslet, bør hensættes der til Udstaaelse af Straffen, naar de andrage derom eller deri samtykke, afgives dog med den i efterfølgende Post indeholdte Begrændsning ---- for hvert enkelt Tilfælde af Justits-Departementet. Indsættelse i Bodsfængslet bør fortrinsvis tilstedes saadanne Forbrydere, a. der er dømte for Forbrydelser, udøvede førend fornævnte Lov af 6te Juni 88 er traadt i Kraft, men som forøvrigt er i det at de efter foranstaaende Post ellers vilde været indsatte der, eller b. for hvis Vedkommende Spørgsmaalet om Alder, Forbrydelsestid eller om, hvor tidligere idømt Strafarbeide har været udstaaet, ikke maatte være saa tilstrækkelig oplyst, at det med fuld Sikkerhed kan vides, om de er at henføre blandt dem, som efter Loven skal indsættes i den nævnte Strafanstalt. Iøvrigt bør der væsentlig tages Hensyn til, om de Angjeeldende tidligere har været straffede, samt til deres Alder, saaledes at de yngre eller de, som ikke tidligere har udstaaet Strafarbeide, under forresten lige Omstændigheder gives Fortrin for de ældre eller for Recidivister. Hensidder den Angjældende i en anden Strafarbeidsanstalt, bør der, forinden Sagen afgjøres, afgives Erklæringer fra Anstaltens Bestyrer, Præst og Læge, om hvorvidt de anser det hensigtsmæssigt, at han over-

12 flyttes til Bodsfængslet. Lægens Erklæring bør være støttet til en saavidt mulig nøiagtig Undersøgelse af Angjældendes Sindstilstand og Helbredsforfatning. Ogsaa naar Andragende om Optagelse i Bodsfængslet fremkommer fra, en til Strafarbejde domfældt Forbryder, der ikke har paabegyndt Straffens Udstaaelse, bør behørig Lægeerklæring erhverves og medsendes Andragendet og Sagens Akter.. For at Forbrydere, der er dømte til livsvarigt Strafarbeide eller hvis tilbagestaaende Straffetid overstiger 7 Aar (reduceret til Bodsfængselsstraf Aar) og som ønsker at indsættes i Bodsfængslet, deri kan indkomme, udfordres Kongens Bestemmelse." Paa Grund af den i Beretningsaaret indtraadte betydelige Formindskelse af Fangetallet navnlig i Fællesanstalterne blev den mindste af disse, Bergens Strafanstalt, besluttet nedlagt. De denne Strafanstalt underliggende Distrikter fordeltes mellem de gjenværende to Mands-Fællesanstalter, ligesom der foretoges enkelte Omordninger i de disse Anstalter tidligere tilliggende Distrikter. Den kgl. Resolution herom af 6te Juni er saalydende :. Bergens Strafanstalt nedlægges og de dersteds hensiddende Fanger overflyttes til Throndhjems Strafanstalt.. Pet overdrages Justits- og Politi-Departementet at afgive de nærmere Bestemmelser om, hvorledes Nedlæggelsen paa hensigtsmæssigste Maade bør iværksættes.. Af mandlige Forbrydere, der idømmes Strafarbekle, som efter gjældende Bestemmelser ikke skal udstaaes i Bodsfængslet, bliver for Eftertiden at indsætte : a. i Akershus Strafanstalt de, som ere tiltalte ved Underretterne i Christiania By, Akershus, Smaalenenes, Christians, Jarlsberg og Laurvigs, Buskeruds, Bratsberg og Nedenæs Amter eller ved Kongsvinger Kjobstads, Solørs og Vinger og Odalens Sorenskriveriers Jurisdiktioner, og b. i Throndhjems Strafanstalt de, som ere tiltalte ved Underretterne inden Tromso Stift, Nordre og Søndre Throndhjems Amter, Romsdals Amt, Nordre og Søndre Bergenhus Amter, Bergens By, Stavanger Amt, Lister og Mandals Amt samt Hedemarkens Amt med Undtagelse af Kongsvinger Kjøbstad og Solørs og Vinger og Odalens Sorenskriverier." Nedlæggelsen af Bergens Strafanstalt og Overflyttelsen af de der hensiddende Fanger fandt først Sted i September 885. Da den ved Beklædningsreglement af den August 880 anordnede Fangedragt for Mandsfanger hverken med Hensyn til Snit eller Farve adskilte sig saa meget fra almindelig Mandsdragt, at det var Winefaldende, at Dragtens Bærer var Fange, og da denne Omstændighed antoges i ikke ubetydelig Grad. at kunne bidrage til at lette Fangerne Undvigelsesforsøg, blev det af Departe-

13 mentet bestemt, at de anordnede Benklæder for Eftertiden skulde forsynes med en ca 80 mm. bred sort Rand paa de ydre Sider, samt at de skulde gjøres saa korte, at de ikke naaede længere ned end til ca. 5 cm. ovenfor Ankelledet, og derhos nedentil forsynes med en -Split. De ved Strafanstalterne ansatte Embedsmænd og Betjente har tidligere havt Adgang til at faa udført Arbeider i Anstalten, saavel nye Gjenstande efter Bestilling som Reparationer. Dels fordi det fandtes tvivlsomt, om dettes var ganske foreneligt med Bestemmelsen i Haandværkslovens 5, dels fordi det a,ntoges umuligt selv med den skarpeste Kontrol og de strcengeste Reglements-Bestemmelser ganske at sikre sig mod, at der ikke ved dette Forhold aabnedes Adgang til Misbrug og Misligheder, blev det af Departementet under 9de Februar 885 bestemt, at der for Eftertiden ikke maatte tillades udført i Strafanstalterne nogetsomhelst Arbeide for de ved Strafanstalterne ansatte Funktionærer. Reglementet for -Fangebehandlingen af 8de Januar 88 bestemmer i, litr. i sidste Passus, at naar en løsladt Strafarbeidsfange skal forblive paa Stedet, bliver han, forinden han løslades, ved en af Strafanstaltens Betjente at fremstille paa Politikammeret for vedkommende Embedsmand". Denne Bestemmelse er ikke ganske fyldestgjørende. Paa den ene Side er det nemlig mange Tilfælde ikke heldigt, at den løsladte fremstilles paa Politikammeret, hvor det vanskelig kan undgaaes, at han bliver seet og gjenkjendt af uvedkommende, noget der kan blive hinderligt for hans Bestræbelse for at gjenvinde en hæderlig Stilling i Samfundet. Paa den anden Side sikrer Bestemmelsens Affatning ikke Opnaaelsen af dens Øiemed. Det hændte nemlig hyppig i Christiania, at løsladte Fanger for at undgaa at blive kjendte af det derværende Politi og komme under dettes Opsigt, opgav for Strafanstaltens Bestyrer at ville tage Ophold paa et fremmed Sted og virkelig ogsaa lod sig ledsage til og reiste afsted med Jernbane eller Dampskib, men at de saa uopholdelig vendte tilbage til Christiania fra første Stoppested. For om muligt at faa istandbragt en bedre Ordning af disse Ting blev det af Departementet efter Konference med Politimesteren i Christiania, forsaavidt angaar de derværende Strafanstalter for Mænd*), bestemt, at Fangerne indtil videre ikke skal fremstilles paa Politikammeret, men at der ved Udgangen af hver Maaned skal indsendes til Politikarnmerets detektive Afdeling en Fortegnelse over de Fanger, der skal løslades i næstpaafølgende Maaned, samt at der skal gives vedkommende Politifunktionærer Adgang til i Strafanstalten at gjøre sig bekjendte med de udgaaende Fanger. *) For Kvindefangers vedkommende er det allerede tidligere af Departementet bestemt, at Fremstillen for Politiet kan undlades.

14 Forsaavidt denne Ordning efter nogen Tids Erfaring skulde vise sig hen. sigtsmæssig og fyldestgjørende for Øiemedet, vil antagelig en lignende Ordning blive indført i Throndhjem, og den ovennævnte Reglements-Bestemmelse om Fangers Fremstillen for Politiet vil da kunne hæves. Ved samme Leilighed blev der truffet Forføining til, at Politiet, forsaavidt det maatte ønske det, kunde too Anledning til at lade udgaaende Fanger fotografere i Strafanstalterne før eller ved Løsladelsen. For at opnaa ensartede Priser for de almindelige Forbrugsgjenstande ved Strafanstalterne i Christiania, har Departementet under I de Mai 885 bestemt, at Anskaffelse af Brænde og de almindeligste Fødevarer til disse Strafanstalter for Eftertiden skal ske gjennem offentlig Opfordring til Indgivelse af Anbud fæll e s for alle Strafanstalter. Strafanstaltfunktionærerne. Bodsfængsle t. Tredielærer ved Fængslet Andersen fratraadte paa Grund af Sygelighed sin Stilling 0te April 885. I hans Sted beskikkedes som Tredielærer Lærer ved Bergens Strafanstalt Sjur Lassesen Trædal fra iste September s. A. I Mellemtiden udførtes Tredielærerens Forretninger af Seminarist C. Iversen. Ak ershus Strafanstalt. Ved Kgl. Resolution af 6te Marts 885 meddeltes kst. Præst ved Anstalten Pastor Bernhoft A sked. Hans Embede bestyredes i Resten af Beretningsaaret af Cand. theol. Eckhoff, der som i forrige Beretning omtalt tidligere havde fungeret som Hjælpepræst ved Anstalten under Pastor Bernhofts Sygdom. Som midlertidig Lærer og Klokker i Cand. Eckhoffs Sted antoges Stud. theol. Yngvar Brun. Bergens Strafanstalt. Under Stadsfysikus Sparres Fravær som Storthingsrepræsentant fra Slutningen af Januar til Midten af Juli 885 udførtes hans Forretninger som Læge ved Strafanstalten af Bylæge A. Paasche. Thron dhj ems Str a fa nstal t. Anstaltens Læge Korpslæge Paulsen fratraadte sin Post fra te Marts 885. I hans Sted antoges fra 9de April s. A. Korpslæge Hoffmann, der siden iste Januar 885 under Korpslæge Paulsens Sygdomsforfald havde udført Lægeforretningerne. Fra 0de September 88 ansattes en midlertidig Assistent hos Anstaltens Regnskabsfører. Under de Mai 885 udfærdigede Departementet en ny Instrux for Bestyreren af Fællesudsalget for Strafanstalterne i Christiania gjældende fra iste Juli 885.

15 9 C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom. Tabel -. Al Tab el I, der viser Tilgang og Afgang i Strafarb eidsan st a lt erne i Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885, vil sees, at Antallet af Fanger i Strafarbeidsanstalterne ved Begyndelsen af Beretningsaaret lste Juli 88 udgjorde 965, nemlig 79 Mandsfanger og.6 Kvindefanger, og at der i Lobet af Aaret Iste Juli 88 til 0te Juni 885 indsattes efter Dom i Strafanstalterne 5 Mandsfanger og 68 Kvindefanger eller tilsammen 0 Fanger. Sammenlægges Antallet af de ved Begyndelsen af Aaret hensiddende med Antallet af de i Aarets Lob efter Dom indsatte Fanger, viser det sig, at Antallet af Fanger, som i Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885 har hensiddet i Strafanstalterne, udgjorde 85, hvoraf 09 Mandsfanger og 9 Kvindefanger. Til Sammenligning hidsættes Opgave over Antallet af Fanger, der har hen sidd et i Strafanstalterne i de 0 sidste Beretningsaar. Aar. Mænd. Kvinder. Tilsammen I Iste Halvaar Iste Juli 880 0te Juni I 68 Iste Juli 88-0te Juni I ste Juli 88 0te Juni Iste Juli 88 0te Juni ste Juli 88-0te Juni Nedenstaaende Opgave vi.ser Antallet af d e efter D om i Strafanstalterne in d satte Fanger i de nævnte 0 Aar : Aar.Mænd. Kvinder. Tilsammen Iste Juli 880 0te Juni I ste Juli 88 0te Juni I ste Juli 88--0te Juni Iste Juli 88-0te Juni iste Juli te Juni Tilsammen Gjennemsnitlig aarlig.. ca

16 0. Ved Udgangen af Beretningsaaret hensad i Strafanstalterne 60 fanger og 8 Kvindefanger eller tilsammen 78 Fanger. Mands- Fangeantallet ved Udgangen af efternævnte Aar udgjorde : Aar te Juni 0te Juni 0te Juni 0te Juni 0te Juni Mænd. Kvinder. Tilsammen Som det vil sees af Tabel, havde den i Beretningsaaret stedfundne stærke Nedgang i Fangetallet for en væsentlig Del sin Grund i, at i Aarets Lob usædvanlig mange Fanger var blevne løsladte i Henhold til Kgl. Benaadning. Denne Omstændighed hidrørte fra den ved Lov af 6te Juni 88 indforte betydelige Formildelse i Tyvslovgivningen, hvilken Formildelse ved Anvendelse af Benaadningsmyndigheden ogsaa kom de Straffanger tilgode, der havde begaa,et Forbrydelsen før Lovens Ikrafttræden. Der er i Beretningsaaret løsladt efter Benaadning : 05 Mænd og 7 Kvinder, tils. Fanger mod : ' i Beretningsaaret 88-8 og Den ovennævnte Lov vil sandsynligvis ogsaa bidrage til i ikke ringe Grad at indskrænke Tilgangen til Strafanstalterne. At den i Beretningsaaret stedfundne forholdsvis betydelige Nedgang i Antallet af indkomne Fanger ikke udelukkende og rimeligvis ikke engang hovedsagelig er en Virkning af denne Lov, fremgaar imidlertid formentlig deraf, at i det foregaaende eretningsaar, altsaa for Loy af 6te Juni 88 var traadt i Kraft, var Nedgangen forholdsvis omtrent ligesaa stor. Angaaende de sandsynlige Aarsager til Fangetallets Aftagen har Overinspektøren ved Strafanstalten for Kvinder gjort følgende almindelige Bemærkninger: Grundene til at Fangeantallet er saa betydelig formindsket og de indkomnes Antal selvfølgelig ligesaa, er utvivlsomt forskjellige. En af disse er sikkerlig, hvor forunderlig det synes, de trange Tider. I de gode Tider, naar der tjenes meget og let, er Drukkenskab, denne Forbrydernes første og væsentligste Grund, betydelig større end i trange Tider, da alle maa anstrænge sig til det yderste for at skaffe Mad og Klæder, saavidt gjørlig. Der bliver

17 intet tilovers til Rangel, tvertimod Underholdningen daarlig nok. Udvandringen har sikkerlig ogsaa sin Del i Forbrydelsernes Aftagen, da mange mislige Individer sendes over dels af Slægtninge, som ingen anden Udvej ved, dels af Foreninger og andre, som tro paa denne Maade at kunne skaffe Hjælp. Man bør vel ogsaa kunne antage, at den gode Paavirkning, som de daarlige Fanger ikke kunne unddrage. sig i Strafanstalten, og for hvilken de gode Fanger takke, maa kunne have sin heldbringende Virkning paa dem efter Løsladelsen. Det er jo heller ikke blot i Strafanstalten man søger at paavirke og hjælpe dem, men man følger dem jo ogsaa efter Løsladelsen, idet man skaffer dem gode Logier, Tjeneste i By eller paa Land, støtter dem i Sygdom og under Arbeidsløshed, opmuntrer dem, naar de er modfaldne, giver dem et eller andet Klædningsstykke, naar det kniber etc. etc. Der kan jo - cpgsaa være andre Grunde, som vi ikke kan opdage, og som hjælper til det glædelige Resultat." Antallet af de Fanger, som i Lobet af Aaret lste Juli 88 til 0te Juni.85 har hensiddet i Strafanstalterne, forholder sig til Rigets hjemmehørende Folkemængde den te December 875 : omtrent som, Antallet af de i Beretningsaaret efter Dom indsatte som :, og Antallet af dem, som ved Udgangen af Aaret hensad sammesteds, som. Antallet af Fanger, som i Lobet af foregaaende Beretningsaar ste Juli 88 til 0te Juni hensad i Strafanstalterne, forholdt sig til Folkemængden den te December 875 omtrent som : 96 Antallet af de i det nævnte Beretningsaar efter Dom indsatte som : 79, og Antallet af dem, som ved Udgangen af dette Aar hensad sammesteds, som : 885. I Forbindelse hermed hidsættes følgende Oversigt for Beretningsaaret over det samlede Antal Fangedage,_ det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg, samt det største og det mindste Fangebelæg ved de forskjellige Strafanstalter tilligemed en Opgave over det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg i det foregaaende Beretningsaar : Det samlede Antal Fangedage. Det største Fangebelæg. Det mindste Fangebelæg. Det gjen- Det gjennemsnitllge nemsnitlige daglige daglige Fangebe- Fangebelæg i Aaret læg i Aaret lete Juli Iste Juli 88 til 0te 86 til 0te Juni 885. Juni 88. Bodsfængslet Akershus Strafanstalt Bergens Strafanstalt T hrondhjems Strafanstalt Strafanstalten i Christiania for Kvinder Samtlige Strafanstalter underet 66 9,6 86,9 80,7 96,6 87,9 95,6,79 67,7 05,5 7,96 888,95 97,7

18 Om Fangebelægget i Bods fæ ngslet hidsættes folgende i DirektOrens Indberetning indeholdte specielle Oplysninger (se ogsaa Bilag, Inspektionens Beretning) : De Forbrydelser, for hvilke de indkomne 9 Fanger 68 direkte fra Jurisdiktionerne og fra de andre Strafanstalter vare dømte: Tyveri Or det 8de Aar.. lste Gangs Tyveri 7, hvoraf 8 tillige for anden Forbrydelse. efter opnaaet 8 Aars Alder 7, - do. do. den 7, do. do. efter opnaaet 8 Aars Alder 8, do. do. die, do. do. efter opnaaet 8 Aars Alder 5, de og flere Ganges Tyveri..0. Bedrageri eller Falsk 9, foruden 6 i Forbindelse med Tyvsforbrydelse. Losagtighedsforbrydelser 5, foruden do. do. Drab 5 Forskjellige andre Forbrydelser. Disse Fangers Straffetid : ; d 0 Ca rd bo 0 E a ca 00 Direkte fra Jurisdiktionerne.. Fra Akershus Strafanstalt Fra Bergens Strafanstalt Fra Throndhjerns Strafanstalt eller 8, A) havde straffede Slægtninge i sin Familie, 7 eller 8,7 Vo -havde mistet en af sine Forældre eller begge for Confirrnationen eller 5 Aars Alderen, 50 eller 6, 0/0 havde for denne Alder været udsatte eller paa anden Maade borte fra Hjemmet, af hvilke 8 paa Opdragelsesanstalten Toftes Gave".

19 Af samtlige 9 Fanger, som i Budgetaaret hensad i Fængslet, havde 9 eller,5 Vo forhen hensiddet der. Af de med en Straffetid af Aar ved Begyndelsen af Budgetaaret hensiddende Fanger løslodes ifølge Kgl. Benaadning, efterat have hensiddet her i Aar 0 Mdr. og Dage (F.-No. 79). Ingen Fange indbragtes i Budgetaaret med saadan Straffetid. Ved Udgangen af Juni 885 hensad altsaa Fanger paa Aar. Af de med en Straffetid af Aar eller derover, men ikke fulde Aar, ved Budgetaarets Begyndelse hensiddende Fanger løslodes efter fuldt udstaaet Straf og ifølge Kgl. Benaadning, efterat have hensiddet her, F.-No 968 i Aar Mdr. og 7 Dage, F.-No. 5 i Aar Mdr. og 6 Dage og F.-No. 7 i Aar og 0 Maaneder. I Budgetaaret indbragtes med saadan Straffetid Eanger. Ved Udgangen af Juni 885 hensad altsaa Fanger paa Aar eller derover, men ikke fulde Aar. 5 Fanger blev i Budgetaaret overført til Akershus Strafanstalt som uskikket for Cellen, Fange overførtes til samme Fællesanstalt efter et Ophold. af 0 Dage, da han ved anstillet Undersøgelse var over 5 Aar gammel, forhen havde udholdt Strafarbeide i svensk Cellefængsel og ikke ønskede at udstaa Straffen her. Fanger afgik ved Døden. Fanger indlagdes paa Gaustad Asyl. Da som oven bemærket 9 Fanger i Budgetaaret ere udgaaede af Fængslet, blev altsaa i samme Tidsrum efter udstaaet Straf løsladt 09, af hvilke ifølge Kgl. Benaadning. De efter udholdt Straf Løsladte have hensiddet i Fængslet en Tid af: cd cd t.) a) 5 00./ to o 5 C,

20 Af Tabel, der viser Arten af de af Fangerne begaaede Forbr ydelser, hidsættes følgende Uddrag: Hensiddende ved Begyndelsen af Aaret. Indsatte efter Dom i Aarets Lob. Ialt. M. K. M. K. K. Forbrydelse mod den offentlige Myndighed Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. v. Mened. Mord Drab Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri Fornærmelse paa Legeme eller Helbred Voldtægt Blodskam Omgjængelse mod Naturen. 0 Bigami. f-z`g Leiermaalsforseelse Ulovligt Samlevnet g Forførelse og Rufferi Andre Løsagtighedsforseelser Tyvsforbrydelse Ulovlig Bemægtigelse af Gjenstande, hvis Værdi ikke overstiger 5 Kroner (Kriminallovens Kap. cfr. Lov af 6te Juni 88)... Røveri.. Ulovlig Omgang med Hittegods Bedrageri og anden Svig Falsk Mordbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendom eller Gods Forbrydelse mod Søfartsloven. Andre Forbrydelser Tilsammen Procentvis beregnet stiller Forholdet sig for Beretningsaaret sammenlignet med de to foregaaende Aar saaledes :

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER,

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, B. No.. BERETNING om RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, FOR AARET 77. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF SEPTEMBER 79. CHRISTIANIA. TRYKT I BINGEVOLDS BOGTRYKKERI. ' 7 9. B. No..

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter B. No.. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for lste Halvaar 88O og for Aaret iste Juli 88O til Ote Juni 88. Udgiven af Den Kongelige Norske Regjerings Justits- og Politi-Departement. KRISTIANIA.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet).

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). 13. februar 1873. A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Efterat der af Vor Justitsminister er blevet Os forelagt allerunderdanigst

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter B. No. 3. Beretning Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret lste Juli 88 til 30te Juni 883. Udgiven af Justits-Departementet. C) CHRIS TIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 8 8 4. B. No. 3. Tilfterat den

Læs mere

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag.

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag. Horsens byfoged Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg [pag. 272a] Aar 1885 d. 10 Februar blev inden Horsens Extraret i Justitssagen: Aktor Kammerassessor

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Beretning NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Tredie Rasleke No. 237.

Beretning NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Tredie Rasleke No. 237. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Rasleke N. 237. Beretning m Rigets fr Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Udgiven af Expeditinschefen fr Fængselsvæsenet. STATISTIQUE DES MAISONS CENTRALES PÉNITENTIAIRES.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

det kongelige bibliotek

det kongelige bibliotek det kongelige bibliotek Udkast til Lov om T v a n g s o p d r a g e ls e samt til Lov om Forandring i Bestemmelserne om af Strafarbejde. Afgivet af den ved kongelig Resolution af 14de November 1885 nedsatte

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere