Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik 878 & 879, 880, 88. (Statistique de rassistance publique, volumes.). Kriminalstatistiske Tabeller 879, 880, 88. (Qtatistique de la justice eriminelle, volumes.). Skiftevæsenet , 88. (Tableaux des successions et faillites, volumes.). b)rigets Strafarbeidsanstalter 879, 880 (lete Halvaar) & 880/8, 88!8, 88/8. (Rapports sur les établissements pénitentiaires, volumes.) C.. a) Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. (Etudes démographiques sur les résultats du recensement général du décembre 875, volume.) C. I. b) Folkemængdens Bevægelse (I. Tabeller for hvert af Aarene II b. Sammendra g af - Tabellerne for Aarene ), 86, 88. (Mouvement de la population, 8 volumes.) Femaarsberetninger om Amternes Okonomiske Tilstand for (Rapports quinquennaux sur l'état économique des préfectures, volumes.) C. a. Norges Handel 880, 88, 85, 85. (Tableaux du commerce, volumes.) C. b. Norges Skibsfai: t 579, 880, 88, 58, 88. (Tableaux de la navigation, 5 volumes.) C.. C. 5 b. Sindssygeasylernes Virksomhed 880, 88, 88;88. (Statistique des asiles d'aliénés, Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 878, 879, 880, 88. (Rapports sur rétat sanitaire et médical, volumes.) volumes.) C. 7. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des batiments contre l'incendie, volume.) C. 8. Be offentlige Jernbaner (Beretning om de norske Jernbaners Drift) 879/86, 880/8, 88/8, 88/8, 88'8. (Rapports annuels sur rexploitation des chemins de fer norvégiens, 5 volumes.) C. 9. Norges Fiskerier 879, 880, 86, 88, 68. (Grandes péches maritimes, 5 volumes.) Le volume pour 85 contient on résumé en anglais pour les années C. 0. Norges kommunale Finantser 878, 679, 880. (Finances des communes, volumes.) C.. Norges Bergvterksdrift , (Tableaux de l'exploitation des mines et usines, volumes.) C.. Norges Fabrikanlæg den iste NoveMber 679. (Renseignements statistiques sur les établissements industriels, volume.) C. 6. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 880, 88, 88, D. Norges Sparebanker , 679, 680, 88 & 88, 88. (Statistique des eaisses E.. Rekruteringsstatistik for den norske Armee , (Statistique du recru- F.. F.. Norges Postvæsen 880, 88, 88, 88. (Statistique postale, volumes.) 88. (Rapports consulaires, volumes.) d'épargne, 5 volumes.) tement, volumes.) Den norske Statstelegraf 880, 88, 88, 86. (Statistique des télégraphes de l'etat, volumes.) Fortsættelse: se Omslagets die Side. A

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Raakke No. 5. Beretning Om Ri g eh Strafarbeids ali stalt er for Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885. (Rapport sur les établissements pénitentiaires ) Udgiv en af Justits-D epartementet, CHRISTIANIA. I Kommission hos H. As ch ehoug & C o. 886.

4 TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

5 Indhold. A. Almindelige Bemærkninger Pag. Strafanstaltfunktionærerne... 8 C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger vedkommende samme.. 9 D. Disciplinen E. Sjælepleien og Undervisningen F. Sundhedstilstanden G. Arbeidsvirksomheden 68 H. Forpleiningen.._ 7 I. Bygningerne 77 K. Indtægter og Udgifter 79 L. Fængselsselskaber Statistiske Tabeller. Tabel Tilgang og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne i Pag. III. Arten af de begaaede Forbrydelser IV. Fangernes Straffetid.. VI. Fangernes Alder VII 5. Fangernes Nationalitet.. VIII 6. Fangernes ægteskabelige Stilling IX 7. Fangernes tidligere Livsstilling X 8. Fangernes Hjemsted..... XII 9. Fangernes ægte eller uægte Fødsel XIV 0. Fangernes tidligere Straffældelse. -- XV. Oplysning om de i. Aaret iste Juli. 88 ' * 0te -. Juni løsladte Fangers Tilbagefald. XVI. Sygestatistik XVII. Vægttabel over udgaaede Fanger XVIII

6 Table des matiéres. A. Remarques générales page Les fonctionnaires.. 8 C. Nombre des prisonniers avec des renseignements statistiques 9 D. Régime disciplinaire._ 5 E. Religion et instruction F. Etat sanitaire G. Occupations des prisonniers H. Nourriture... 7 I. Les maisons K. Recettes et frais......_. 79 L. Sociétés de patronage pour les libérés 8 Tableaux statistiques. Tableau. Nombre des prisonniers le Juillet 88 et le Juillet 885 et des entrés et des sortis pendant l'année du Juillet 88 au 0 Juin 885 page III. Nature des crimes commis.... IV._.. Durée des peines prononcées par les tribunaux.,._. VI. Age des prisonniers VII Nationalité des prisonniers VIII _., 6. Etat conjugal des prisonniers.... IX Profession antérieure des prisonniers. X._. 8. Domicile des prisonniers..... XII _.. 9. Naissance des prisonniers (nombre des légitimes et des naturels) XIV 0. Etat des prisonniers classés d'aprés la nature des condamnations antérieures... XV.... Nombre des prisonniers mis en liberté pendant l'année du Juillet 88 au 0 Juin 88 et condamnés en récidive avant le Juillet 885, nombre des dits prisonniers qui out été condamnés pour vol ou pour d'autres crimes. XVI._.,. Statistique des maladies..._. XVII.._. Le poids des sortis...._ XVIII

7 Beretning Strafarbeidsanstalterne for Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885. A. Almindelige Bemærkninger. Strafanstaltfunktionærerne. C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom. D. Disciplinen. E. Sjælepleien og Undervisningen. F. Sundhedstilstanden. G. Arbeidsvirksomheden. H. Forpleiningen. I. Bygningerne. K. Indtægter og Udgifter. L. Fængselsselskaber.

8 Med Beretningsaaret Iste Juli 88 til 0te Juni 88 ophørte efter Justitsdepartementets Bestemmelse den hidtil stedfundne særskilte Udgivelse af de aarlige Beretninger om Bodsfængslets Virksomhed, hvilken man har fundet overflødig ved Siden af den aarlig udkommende almindelige Beretning orn Rigets Strafarbeidsanstalter", i hvilken de,r med samme Udførlighed for Bodsfængslets som for de øvrige Strafanstalters Vedkommende af de fra Strafanstalternes Bestyrelser indløbné Aarsberetninger med Bilag meddeles alt det, som kan forudsættes at have almindelig Interesse eller hvis Trykning og Offentliggjørelse af en eller anden Grund ansees nyttig. I Henhöld til Lov om Bodsfængslet af te Juli 88 i. f. vil den af Bodsfængslets Inspektion afgivne Beretning om Fængslets Virksomhed i nærværende som i fremtidige almindelige Beretninger blive aftrykt i sin Helhed som Bilag (Bilag.)

9 A. Almindelige Bemærkninger. Rigets Strafarbeidsanstalter var i Beretningsaaret som i foregaaende Beretningsaar følgende: kan optage omkring Deri optoges Bodsfængslet paa Aakeberg i Christiania. Cellefængsel for Mandsfanger. 0 Fanger.*) Mandlige Forbrydere, som tilkjendtes Strafarbeide paa 6 Maaneder eller derover indtil Aar og som, naar Straffen kom til Fuldbyrdelse, var i Alderen fra det fyldte 8de til det fyldte 50de Aar, med Undtagelse af Forbrydere, der tidligere havde udstaaet Strafarbeide i Cellefængsel, og som, naar den senest tilfundne Straf skulde fuldbyrdes, havde fyldt det 5de Aar (Lov af 6te Juni 88 om Forandring i Lov af te Juli 88 angaaende Bodsfængslet; jfr. den nedenfor citerede Kgl. Resol. af lste Juli 88). Akershus Strafanstalt. Fællesanstalt for Mandsfanger. 0 Fanger. Alle ved Underretterne inden Smaalenenes Amt, Jarlsberg og Laurvigs Amt, Bratsberg og Buskeruds Amt med Undtagelse af Hallingdals Sorenskriveri samt Christiania By tiltalte. *) Der er i Virkeligheden 9 Celler, men da nogle Celler stedse maa paaregnes af en eller anden Grund ikke at være disponible, opføres det ovenstaaende omtrentlige Tal.

10 kan optage omkring Deri optoges Bergens Strafanstalt. Fællesanstalt for Mandsfanger. 0 Fanger. Alle ved Underretterne inden Nordre Bergenhus Amt, Bergens By, Søndre BeT.genhus Am', Stavanger Amt, Lister og Mandals Amt samt Nedences Amt og ved. Valders og Hallingdals Sorenskriveriers Jurisdiktioner tiltalte. Throndhjems Strafanstalt. Fællesanstalt for Mandsfanger. 80 Fanger. Alle ved Underretterne inden Tromso Stift, Nordre og Sondre Throndhj ems Amter, Romsdals Amt, Hedemarkens Amt, Christians Amt med Undtagelse af Valders Sorenskriveri og Akershus Amt tiltalte. Strafanstalten i Christiania for Kvinder. Fællesanstalt for Kvindefanger. 00 Fanger. Kvindelige Forbrydere fra hele Riget. Som allerede i forrige Beretning meddelt blev det for at opnaa Ensartethed for hele Riget i Reglerne for Forbryderes Indsættelse i Bodsfængslet og ved Siden heraf en udvidet Adgang til Anvendelse af Cellestraf paa første Gang dømte Forbrydere og en Indskrænkning i Anvendelsen deraf paa Recidivister samt en hensigtsmæssigere Regel for den idømte Strafs Reduktion ved Lov af 6te Juni 88 om Forandring i Lov af te Juli 88 angaaende Bodsfængslet m. v. bestemt: Istedetfor i Lov angaaende Bodsfængslet m. v. af te Juli 88 skal herefter for deres vedkommende, som domfældes for Forbrydelser, begaaede efterat nærværende Lov er traadt i Kraft, gjcelde følgende Bestemmelser : Mandlige Forbrydere, som tilkjendes Strafarbeide paa sex Maaneder eller derover indtil Aar, og som, naar Straffen kommer til Fuldbyrdelse, er i Alderen fra det fyldte 8de til det fyldte 50de Aar, skal, forsaavidt dertil er Anledning, udstaa Straffen i Bodsfængslet. Herfra undtages dog Forbrydere, der tidligere har udstaaet Strafarbeide i Cellefængsel, og som, naar den senest tilfundne Straf skal fuldbyrdes, har fyldt det 5de Aar. Til Strafarbeide dømte mandlige Forbrydere over 8 Aar, der ikke efter disse Bestemmelser skal indsættes i Bodsfængslet, kan, naar de deri samtykke,

11 5 hensættes der til Udstaaelse af Straffen med den nedenfor bestemte Afkortning i Straffetiden, dog ikke for en længere Tid end, Aar. Skal nogen Fange uden Afbrydelse udstaa Strafarbejde efter flere ham overgaaede Domme, bliver ved Spørgsmaalet om, hvor Straffen skal udstaaes, Straffetiderne at betragte som en Enhed. Naar Strafarbejde udstaaes i Bodsfængslet, udholdes de 6 første Maaneder af den idømte Straffetid uden Afkortning, de næstfølgende 8 Maaneder afkortes en Trediedel og Resten det Halve. Ved disse Afkortninger regnes en Maaned lige med 0 Dage. De nærmere Bestemmelser om, hvilke Forbrydere, med Hensyn til Plads i Fængslet og andre Omstændigheder, bliver at optage i Bodsfængslet, afgives af Kongen." I Henhold til Lovens Slutningspassus blev det ved Kongelig Resolution af iste Juli 88 bestemt : At istedetfor de ved Kongelige Resolutioner af te November 850, 0de April 876, 9de August 877, de Juni 879 og 7de Juni 880 afgivne Forskrifter, følgende Regler bliver at følge med Hensyn til Forbryderes Indsættelse i Bodsfængslet i Christiania :. I Bodsfængslet bliver, indtil anderledes maatte bestemmes, at indsætte alle de Forbrydere, der ifølge Lov af 6te Juni 88, forsaavidt dertil er Anledning", skal udstaa idømt Strafarbeide i den nævnte Strafanstalt.. Bestemmelse om, hvorvidt andre til Strafarbeide dømte mandlige Forbrydere end de, der efter Loven skal udstaa Straffen i Bodsfængslet, bør hensættes der til Udstaaelse af Straffen, naar de andrage derom eller deri samtykke, afgives dog med den i efterfølgende Post indeholdte Begrændsning ---- for hvert enkelt Tilfælde af Justits-Departementet. Indsættelse i Bodsfængslet bør fortrinsvis tilstedes saadanne Forbrydere, a. der er dømte for Forbrydelser, udøvede førend fornævnte Lov af 6te Juni 88 er traadt i Kraft, men som forøvrigt er i det at de efter foranstaaende Post ellers vilde været indsatte der, eller b. for hvis Vedkommende Spørgsmaalet om Alder, Forbrydelsestid eller om, hvor tidligere idømt Strafarbeide har været udstaaet, ikke maatte være saa tilstrækkelig oplyst, at det med fuld Sikkerhed kan vides, om de er at henføre blandt dem, som efter Loven skal indsættes i den nævnte Strafanstalt. Iøvrigt bør der væsentlig tages Hensyn til, om de Angjeeldende tidligere har været straffede, samt til deres Alder, saaledes at de yngre eller de, som ikke tidligere har udstaaet Strafarbeide, under forresten lige Omstændigheder gives Fortrin for de ældre eller for Recidivister. Hensidder den Angjældende i en anden Strafarbeidsanstalt, bør der, forinden Sagen afgjøres, afgives Erklæringer fra Anstaltens Bestyrer, Præst og Læge, om hvorvidt de anser det hensigtsmæssigt, at han over-

12 flyttes til Bodsfængslet. Lægens Erklæring bør være støttet til en saavidt mulig nøiagtig Undersøgelse af Angjældendes Sindstilstand og Helbredsforfatning. Ogsaa naar Andragende om Optagelse i Bodsfængslet fremkommer fra, en til Strafarbejde domfældt Forbryder, der ikke har paabegyndt Straffens Udstaaelse, bør behørig Lægeerklæring erhverves og medsendes Andragendet og Sagens Akter.. For at Forbrydere, der er dømte til livsvarigt Strafarbeide eller hvis tilbagestaaende Straffetid overstiger 7 Aar (reduceret til Bodsfængselsstraf Aar) og som ønsker at indsættes i Bodsfængslet, deri kan indkomme, udfordres Kongens Bestemmelse." Paa Grund af den i Beretningsaaret indtraadte betydelige Formindskelse af Fangetallet navnlig i Fællesanstalterne blev den mindste af disse, Bergens Strafanstalt, besluttet nedlagt. De denne Strafanstalt underliggende Distrikter fordeltes mellem de gjenværende to Mands-Fællesanstalter, ligesom der foretoges enkelte Omordninger i de disse Anstalter tidligere tilliggende Distrikter. Den kgl. Resolution herom af 6te Juni er saalydende :. Bergens Strafanstalt nedlægges og de dersteds hensiddende Fanger overflyttes til Throndhjems Strafanstalt.. Pet overdrages Justits- og Politi-Departementet at afgive de nærmere Bestemmelser om, hvorledes Nedlæggelsen paa hensigtsmæssigste Maade bør iværksættes.. Af mandlige Forbrydere, der idømmes Strafarbekle, som efter gjældende Bestemmelser ikke skal udstaaes i Bodsfængslet, bliver for Eftertiden at indsætte : a. i Akershus Strafanstalt de, som ere tiltalte ved Underretterne i Christiania By, Akershus, Smaalenenes, Christians, Jarlsberg og Laurvigs, Buskeruds, Bratsberg og Nedenæs Amter eller ved Kongsvinger Kjobstads, Solørs og Vinger og Odalens Sorenskriveriers Jurisdiktioner, og b. i Throndhjems Strafanstalt de, som ere tiltalte ved Underretterne inden Tromso Stift, Nordre og Søndre Throndhjems Amter, Romsdals Amt, Nordre og Søndre Bergenhus Amter, Bergens By, Stavanger Amt, Lister og Mandals Amt samt Hedemarkens Amt med Undtagelse af Kongsvinger Kjøbstad og Solørs og Vinger og Odalens Sorenskriverier." Nedlæggelsen af Bergens Strafanstalt og Overflyttelsen af de der hensiddende Fanger fandt først Sted i September 885. Da den ved Beklædningsreglement af den August 880 anordnede Fangedragt for Mandsfanger hverken med Hensyn til Snit eller Farve adskilte sig saa meget fra almindelig Mandsdragt, at det var Winefaldende, at Dragtens Bærer var Fange, og da denne Omstændighed antoges i ikke ubetydelig Grad. at kunne bidrage til at lette Fangerne Undvigelsesforsøg, blev det af Departe-

13 mentet bestemt, at de anordnede Benklæder for Eftertiden skulde forsynes med en ca 80 mm. bred sort Rand paa de ydre Sider, samt at de skulde gjøres saa korte, at de ikke naaede længere ned end til ca. 5 cm. ovenfor Ankelledet, og derhos nedentil forsynes med en -Split. De ved Strafanstalterne ansatte Embedsmænd og Betjente har tidligere havt Adgang til at faa udført Arbeider i Anstalten, saavel nye Gjenstande efter Bestilling som Reparationer. Dels fordi det fandtes tvivlsomt, om dettes var ganske foreneligt med Bestemmelsen i Haandværkslovens 5, dels fordi det a,ntoges umuligt selv med den skarpeste Kontrol og de strcengeste Reglements-Bestemmelser ganske at sikre sig mod, at der ikke ved dette Forhold aabnedes Adgang til Misbrug og Misligheder, blev det af Departementet under 9de Februar 885 bestemt, at der for Eftertiden ikke maatte tillades udført i Strafanstalterne nogetsomhelst Arbeide for de ved Strafanstalterne ansatte Funktionærer. Reglementet for -Fangebehandlingen af 8de Januar 88 bestemmer i, litr. i sidste Passus, at naar en løsladt Strafarbeidsfange skal forblive paa Stedet, bliver han, forinden han løslades, ved en af Strafanstaltens Betjente at fremstille paa Politikammeret for vedkommende Embedsmand". Denne Bestemmelse er ikke ganske fyldestgjørende. Paa den ene Side er det nemlig mange Tilfælde ikke heldigt, at den løsladte fremstilles paa Politikammeret, hvor det vanskelig kan undgaaes, at han bliver seet og gjenkjendt af uvedkommende, noget der kan blive hinderligt for hans Bestræbelse for at gjenvinde en hæderlig Stilling i Samfundet. Paa den anden Side sikrer Bestemmelsens Affatning ikke Opnaaelsen af dens Øiemed. Det hændte nemlig hyppig i Christiania, at løsladte Fanger for at undgaa at blive kjendte af det derværende Politi og komme under dettes Opsigt, opgav for Strafanstaltens Bestyrer at ville tage Ophold paa et fremmed Sted og virkelig ogsaa lod sig ledsage til og reiste afsted med Jernbane eller Dampskib, men at de saa uopholdelig vendte tilbage til Christiania fra første Stoppested. For om muligt at faa istandbragt en bedre Ordning af disse Ting blev det af Departementet efter Konference med Politimesteren i Christiania, forsaavidt angaar de derværende Strafanstalter for Mænd*), bestemt, at Fangerne indtil videre ikke skal fremstilles paa Politikammeret, men at der ved Udgangen af hver Maaned skal indsendes til Politikarnmerets detektive Afdeling en Fortegnelse over de Fanger, der skal løslades i næstpaafølgende Maaned, samt at der skal gives vedkommende Politifunktionærer Adgang til i Strafanstalten at gjøre sig bekjendte med de udgaaende Fanger. *) For Kvindefangers vedkommende er det allerede tidligere af Departementet bestemt, at Fremstillen for Politiet kan undlades.

14 Forsaavidt denne Ordning efter nogen Tids Erfaring skulde vise sig hen. sigtsmæssig og fyldestgjørende for Øiemedet, vil antagelig en lignende Ordning blive indført i Throndhjem, og den ovennævnte Reglements-Bestemmelse om Fangers Fremstillen for Politiet vil da kunne hæves. Ved samme Leilighed blev der truffet Forføining til, at Politiet, forsaavidt det maatte ønske det, kunde too Anledning til at lade udgaaende Fanger fotografere i Strafanstalterne før eller ved Løsladelsen. For at opnaa ensartede Priser for de almindelige Forbrugsgjenstande ved Strafanstalterne i Christiania, har Departementet under I de Mai 885 bestemt, at Anskaffelse af Brænde og de almindeligste Fødevarer til disse Strafanstalter for Eftertiden skal ske gjennem offentlig Opfordring til Indgivelse af Anbud fæll e s for alle Strafanstalter. Strafanstaltfunktionærerne. Bodsfængsle t. Tredielærer ved Fængslet Andersen fratraadte paa Grund af Sygelighed sin Stilling 0te April 885. I hans Sted beskikkedes som Tredielærer Lærer ved Bergens Strafanstalt Sjur Lassesen Trædal fra iste September s. A. I Mellemtiden udførtes Tredielærerens Forretninger af Seminarist C. Iversen. Ak ershus Strafanstalt. Ved Kgl. Resolution af 6te Marts 885 meddeltes kst. Præst ved Anstalten Pastor Bernhoft A sked. Hans Embede bestyredes i Resten af Beretningsaaret af Cand. theol. Eckhoff, der som i forrige Beretning omtalt tidligere havde fungeret som Hjælpepræst ved Anstalten under Pastor Bernhofts Sygdom. Som midlertidig Lærer og Klokker i Cand. Eckhoffs Sted antoges Stud. theol. Yngvar Brun. Bergens Strafanstalt. Under Stadsfysikus Sparres Fravær som Storthingsrepræsentant fra Slutningen af Januar til Midten af Juli 885 udførtes hans Forretninger som Læge ved Strafanstalten af Bylæge A. Paasche. Thron dhj ems Str a fa nstal t. Anstaltens Læge Korpslæge Paulsen fratraadte sin Post fra te Marts 885. I hans Sted antoges fra 9de April s. A. Korpslæge Hoffmann, der siden iste Januar 885 under Korpslæge Paulsens Sygdomsforfald havde udført Lægeforretningerne. Fra 0de September 88 ansattes en midlertidig Assistent hos Anstaltens Regnskabsfører. Under de Mai 885 udfærdigede Departementet en ny Instrux for Bestyreren af Fællesudsalget for Strafanstalterne i Christiania gjældende fra iste Juli 885.

15 9 C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom. Tabel -. Al Tab el I, der viser Tilgang og Afgang i Strafarb eidsan st a lt erne i Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885, vil sees, at Antallet af Fanger i Strafarbeidsanstalterne ved Begyndelsen af Beretningsaaret lste Juli 88 udgjorde 965, nemlig 79 Mandsfanger og.6 Kvindefanger, og at der i Lobet af Aaret Iste Juli 88 til 0te Juni 885 indsattes efter Dom i Strafanstalterne 5 Mandsfanger og 68 Kvindefanger eller tilsammen 0 Fanger. Sammenlægges Antallet af de ved Begyndelsen af Aaret hensiddende med Antallet af de i Aarets Lob efter Dom indsatte Fanger, viser det sig, at Antallet af Fanger, som i Aaret iste Juli 88 til 0te Juni 885 har hensiddet i Strafanstalterne, udgjorde 85, hvoraf 09 Mandsfanger og 9 Kvindefanger. Til Sammenligning hidsættes Opgave over Antallet af Fanger, der har hen sidd et i Strafanstalterne i de 0 sidste Beretningsaar. Aar. Mænd. Kvinder. Tilsammen I Iste Halvaar Iste Juli 880 0te Juni I 68 Iste Juli 88-0te Juni I ste Juli 88 0te Juni Iste Juli 88 0te Juni ste Juli 88-0te Juni Nedenstaaende Opgave vi.ser Antallet af d e efter D om i Strafanstalterne in d satte Fanger i de nævnte 0 Aar : Aar.Mænd. Kvinder. Tilsammen Iste Juli 880 0te Juni I ste Juli 88 0te Juni I ste Juli 88--0te Juni Iste Juli 88-0te Juni iste Juli te Juni Tilsammen Gjennemsnitlig aarlig.. ca

16 0. Ved Udgangen af Beretningsaaret hensad i Strafanstalterne 60 fanger og 8 Kvindefanger eller tilsammen 78 Fanger. Mands- Fangeantallet ved Udgangen af efternævnte Aar udgjorde : Aar te Juni 0te Juni 0te Juni 0te Juni 0te Juni Mænd. Kvinder. Tilsammen Som det vil sees af Tabel, havde den i Beretningsaaret stedfundne stærke Nedgang i Fangetallet for en væsentlig Del sin Grund i, at i Aarets Lob usædvanlig mange Fanger var blevne løsladte i Henhold til Kgl. Benaadning. Denne Omstændighed hidrørte fra den ved Lov af 6te Juni 88 indforte betydelige Formildelse i Tyvslovgivningen, hvilken Formildelse ved Anvendelse af Benaadningsmyndigheden ogsaa kom de Straffanger tilgode, der havde begaa,et Forbrydelsen før Lovens Ikrafttræden. Der er i Beretningsaaret løsladt efter Benaadning : 05 Mænd og 7 Kvinder, tils. Fanger mod : ' i Beretningsaaret 88-8 og Den ovennævnte Lov vil sandsynligvis ogsaa bidrage til i ikke ringe Grad at indskrænke Tilgangen til Strafanstalterne. At den i Beretningsaaret stedfundne forholdsvis betydelige Nedgang i Antallet af indkomne Fanger ikke udelukkende og rimeligvis ikke engang hovedsagelig er en Virkning af denne Lov, fremgaar imidlertid formentlig deraf, at i det foregaaende eretningsaar, altsaa for Loy af 6te Juni 88 var traadt i Kraft, var Nedgangen forholdsvis omtrent ligesaa stor. Angaaende de sandsynlige Aarsager til Fangetallets Aftagen har Overinspektøren ved Strafanstalten for Kvinder gjort følgende almindelige Bemærkninger: Grundene til at Fangeantallet er saa betydelig formindsket og de indkomnes Antal selvfølgelig ligesaa, er utvivlsomt forskjellige. En af disse er sikkerlig, hvor forunderlig det synes, de trange Tider. I de gode Tider, naar der tjenes meget og let, er Drukkenskab, denne Forbrydernes første og væsentligste Grund, betydelig større end i trange Tider, da alle maa anstrænge sig til det yderste for at skaffe Mad og Klæder, saavidt gjørlig. Der bliver

17 intet tilovers til Rangel, tvertimod Underholdningen daarlig nok. Udvandringen har sikkerlig ogsaa sin Del i Forbrydelsernes Aftagen, da mange mislige Individer sendes over dels af Slægtninge, som ingen anden Udvej ved, dels af Foreninger og andre, som tro paa denne Maade at kunne skaffe Hjælp. Man bør vel ogsaa kunne antage, at den gode Paavirkning, som de daarlige Fanger ikke kunne unddrage. sig i Strafanstalten, og for hvilken de gode Fanger takke, maa kunne have sin heldbringende Virkning paa dem efter Løsladelsen. Det er jo heller ikke blot i Strafanstalten man søger at paavirke og hjælpe dem, men man følger dem jo ogsaa efter Løsladelsen, idet man skaffer dem gode Logier, Tjeneste i By eller paa Land, støtter dem i Sygdom og under Arbeidsløshed, opmuntrer dem, naar de er modfaldne, giver dem et eller andet Klædningsstykke, naar det kniber etc. etc. Der kan jo - cpgsaa være andre Grunde, som vi ikke kan opdage, og som hjælper til det glædelige Resultat." Antallet af de Fanger, som i Lobet af Aaret lste Juli 88 til 0te Juni.85 har hensiddet i Strafanstalterne, forholder sig til Rigets hjemmehørende Folkemængde den te December 875 : omtrent som, Antallet af de i Beretningsaaret efter Dom indsatte som :, og Antallet af dem, som ved Udgangen af Aaret hensad sammesteds, som. Antallet af Fanger, som i Lobet af foregaaende Beretningsaar ste Juli 88 til 0te Juni hensad i Strafanstalterne, forholdt sig til Folkemængden den te December 875 omtrent som : 96 Antallet af de i det nævnte Beretningsaar efter Dom indsatte som : 79, og Antallet af dem, som ved Udgangen af dette Aar hensad sammesteds, som : 885. I Forbindelse hermed hidsættes følgende Oversigt for Beretningsaaret over det samlede Antal Fangedage,_ det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg, samt det største og det mindste Fangebelæg ved de forskjellige Strafanstalter tilligemed en Opgave over det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg i det foregaaende Beretningsaar : Det samlede Antal Fangedage. Det største Fangebelæg. Det mindste Fangebelæg. Det gjen- Det gjennemsnitllge nemsnitlige daglige daglige Fangebe- Fangebelæg i Aaret læg i Aaret lete Juli Iste Juli 88 til 0te 86 til 0te Juni 885. Juni 88. Bodsfængslet Akershus Strafanstalt Bergens Strafanstalt T hrondhjems Strafanstalt Strafanstalten i Christiania for Kvinder Samtlige Strafanstalter underet 66 9,6 86,9 80,7 96,6 87,9 95,6,79 67,7 05,5 7,96 888,95 97,7

18 Om Fangebelægget i Bods fæ ngslet hidsættes folgende i DirektOrens Indberetning indeholdte specielle Oplysninger (se ogsaa Bilag, Inspektionens Beretning) : De Forbrydelser, for hvilke de indkomne 9 Fanger 68 direkte fra Jurisdiktionerne og fra de andre Strafanstalter vare dømte: Tyveri Or det 8de Aar.. lste Gangs Tyveri 7, hvoraf 8 tillige for anden Forbrydelse. efter opnaaet 8 Aars Alder 7, - do. do. den 7, do. do. efter opnaaet 8 Aars Alder 8, do. do. die, do. do. efter opnaaet 8 Aars Alder 5, de og flere Ganges Tyveri..0. Bedrageri eller Falsk 9, foruden 6 i Forbindelse med Tyvsforbrydelse. Losagtighedsforbrydelser 5, foruden do. do. Drab 5 Forskjellige andre Forbrydelser. Disse Fangers Straffetid : ; d 0 Ca rd bo 0 E a ca 00 Direkte fra Jurisdiktionerne.. Fra Akershus Strafanstalt Fra Bergens Strafanstalt Fra Throndhjerns Strafanstalt eller 8, A) havde straffede Slægtninge i sin Familie, 7 eller 8,7 Vo -havde mistet en af sine Forældre eller begge for Confirrnationen eller 5 Aars Alderen, 50 eller 6, 0/0 havde for denne Alder været udsatte eller paa anden Maade borte fra Hjemmet, af hvilke 8 paa Opdragelsesanstalten Toftes Gave".

19 Af samtlige 9 Fanger, som i Budgetaaret hensad i Fængslet, havde 9 eller,5 Vo forhen hensiddet der. Af de med en Straffetid af Aar ved Begyndelsen af Budgetaaret hensiddende Fanger løslodes ifølge Kgl. Benaadning, efterat have hensiddet her i Aar 0 Mdr. og Dage (F.-No. 79). Ingen Fange indbragtes i Budgetaaret med saadan Straffetid. Ved Udgangen af Juni 885 hensad altsaa Fanger paa Aar. Af de med en Straffetid af Aar eller derover, men ikke fulde Aar, ved Budgetaarets Begyndelse hensiddende Fanger løslodes efter fuldt udstaaet Straf og ifølge Kgl. Benaadning, efterat have hensiddet her, F.-No 968 i Aar Mdr. og 7 Dage, F.-No. 5 i Aar Mdr. og 6 Dage og F.-No. 7 i Aar og 0 Maaneder. I Budgetaaret indbragtes med saadan Straffetid Eanger. Ved Udgangen af Juni 885 hensad altsaa Fanger paa Aar eller derover, men ikke fulde Aar. 5 Fanger blev i Budgetaaret overført til Akershus Strafanstalt som uskikket for Cellen, Fange overførtes til samme Fællesanstalt efter et Ophold. af 0 Dage, da han ved anstillet Undersøgelse var over 5 Aar gammel, forhen havde udholdt Strafarbeide i svensk Cellefængsel og ikke ønskede at udstaa Straffen her. Fanger afgik ved Døden. Fanger indlagdes paa Gaustad Asyl. Da som oven bemærket 9 Fanger i Budgetaaret ere udgaaede af Fængslet, blev altsaa i samme Tidsrum efter udstaaet Straf løsladt 09, af hvilke ifølge Kgl. Benaadning. De efter udholdt Straf Løsladte have hensiddet i Fængslet en Tid af: cd cd t.) a) 5 00./ to o 5 C,

20 Af Tabel, der viser Arten af de af Fangerne begaaede Forbr ydelser, hidsættes følgende Uddrag: Hensiddende ved Begyndelsen af Aaret. Indsatte efter Dom i Aarets Lob. Ialt. M. K. M. K. K. Forbrydelse mod den offentlige Myndighed Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. v. Mened. Mord Drab Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri Fornærmelse paa Legeme eller Helbred Voldtægt Blodskam Omgjængelse mod Naturen. 0 Bigami. f-z`g Leiermaalsforseelse Ulovligt Samlevnet g Forførelse og Rufferi Andre Løsagtighedsforseelser Tyvsforbrydelse Ulovlig Bemægtigelse af Gjenstande, hvis Værdi ikke overstiger 5 Kroner (Kriminallovens Kap. cfr. Lov af 6te Juni 88)... Røveri.. Ulovlig Omgang med Hittegods Bedrageri og anden Svig Falsk Mordbrand Anden Ildspaasættelse Beskadigelse af Eiendom eller Gods Forbrydelse mod Søfartsloven. Andre Forbrydelser Tilsammen Procentvis beregnet stiller Forholdet sig for Beretningsaaret sammenlignet med de to foregaaende Aar saaledes :

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Beretning NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Tredie Rasleke No. 237.

Beretning NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Tredie Rasleke No. 237. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Rasleke N. 237. Beretning m Rigets fr Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Udgiven af Expeditinschefen fr Fængselsvæsenet. STATISTIQUE DES MAISONS CENTRALES PÉNITENTIAIRES.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager.

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe BILAG I Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe 1. BETINGEDE STRAFFE Betingede straffe er traditionelt blevet betragtet som et middel

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere