Aktstykke nr. 98 Folketinget Afgjort den 7. juni Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012."

Transkript

1 Aktstykke nr. 98 Folketinget Afgjort den 7. juni Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte 3. byggeafsnit af udbygningen og moderniseringen af Københavns Universitet på Amager på ca m2 til brug for Det Humanistiske Fakultet samt opføre yderligere m 2 til brug for Det Informationsvidenskabelige Akademi og Københavns Universitet. De samlede anlægsudgifter udgør i alt 979,4 mio. kr. ekskl. moms og ejendomsskatter, inkl. renter og forsikringer mv. (forventede 2012 priser). Byggeudgifterne finansieres ved en forøget låntagning via byggekreditten gennem statens likviditetsordning mod en efterfølgende huslejeindtægt. b. Finansudvalget har tidligere tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitet, der bl.a. indeholder en videreførelse af udbygningen og moderniseringen af Københavns Universitet på Amager, jf. Akt 148 af 22. juni Med Akt 74 af 10. december 2009 besluttede Finansudvalget igangsættelse af 2. byggeafsnit af udbygningen. I fortsættelse heraf omfatter nærværende aktstykke status for det samlede projekt og anmodning om igangsættelse af 3. byggeafsnit af udbygningen af Københavns Universitet på Amager samt i tilknytning hertil ekstra m 2 til brug for Det Informationsvidenskabelige Akademi og Københavns Universitet på Amager. Den samlede udbygning af Københavns Universitet på Amager udgør i alt ca m 2 fordelt på 3 etaper, hvoraf 1. byggeafsnit på m 2 blev ibrugtaget 2002, 2. byggeafsnit på m 2 er under opførelse og forventes indflyttet primo 2013, mens 3. byggeafsnit på m 2 er under projektering. Heraf er ca m 2 en udvidelse i forhold til det forudsatte i Akt 148 af 22. juni Helhedsplan og terræn Søndre Campus, Københavns Universitet Udformningen af Københavns Universitet på Amager 3. byggeafsnit er besluttet efter afholdelse af projektkonkurrence Et væsentligt krav i konkurrence var metodik for genanvendelse af en del af eksisterende konstruktioner. I det valgte konkurrenceforslag genbruges eksisterende bærende konstruktioner for kælder, dæk og facader, der således giver en markant CO2 besparelse. BU000078

2 2 Det vil være mest rationelt at udbygge hele Københavns Universitet på Amager i en projekteringsog bygningsmæssig sammenhæng. En lang række udgifter er forbundet med det samlede byggeri, og skal afholdes uanset størrelsen af de byggede arealer. I forbindelse med bygningsanlægget Københavns Universitet på Amager 2. byggeafsnit og 3. byggeafsnit anlægges et nyt universitetstorv på ca m 2, der binder bygningsanlæggene Københavns Universitet på Amager 1. byggeafsnit, 2. byggeafsnit og 3. byggeafsnit samt det Kgl. Bibliotek sammen. Universitetstorvet anlægges med en underjordisk cykelparkering, der samtidig anvendes som sikringsrum til erstatning for nedlagte sikringsrum i forbindelse med byggeriet af Københavns Universitet på Amager 2. byggeafsnit. På vestsiden af byggeriet, mod Ørestad Boulevard, anlægges parkeringspladser, og i et areal mod Njalsgade anlægges et grønt område, ligesom der vil være grønning i arealet fra universitetstorvet og til den sydliggende kanal, der slynger sig gennem hele Ørestad Nord. Arealer i Københavns Universitet på Amager 3. byggeafsnit Bygningsstyrelsen har indgået en betinget lejeaftale med Københavns Universitet i oktober 2009 om m 2 til brug for Juridisk og Teologisk Fakultet. Fakulteterne vil ved byggeriets færdiggørelse i 2016 flytte fra lokaliteter i indre by til Søndre Campus, som beskrevet i Akt 74 af 10. december Bygningsstyrelsen har efterfølgende indgået betinget lejeaftale med Københavns Universitet om yderligere m 2 til brug for universitetsformål eller universitetsrelateret virksomhed i Søndre Campus. Københavns Universitet kan ifølge lejekontakten videreudleje eventuelle ledige lokaler. For at opfylde regeringens målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal gennemføre en lang videregående uddannelse, er det en forudsætning, at Københavns Universitet udvider sine uddannelsesaktiviteter i Københavns Universitet på Amager. Det Humanistiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet i Søndre Campus forudser et meroptag og en vækst i studerende. Denne aktivitetsudvidelse er ikke indeholdt i nuværende bygningsdispositioner (jf. campusplanen, jf. Akt. 148/2006). Endvidere forudser Københavns Universitet vækst i forskningsaktiviteter hos fakulteterne, hvilket også giver behov for arealudvidelser. Herudover ønsker KU at implementere forskerparkaktiviteter og innovationsmiljøer på Søndre Campus, i henhold til Campusloven fra 2010, Københavns Universitet har derfor indgået en betinget fremlejekontrakt med Symbion A/S, om ca m 2. Bygningsstyrelsen har indgået betinget lejeaftale med Informationsvidenskabeligt Akademi om m 2 i Søndre Campus. Dermed er der indgået betingede lejeaftaler for hele arealet, der opføres i 3. byggeafsnit. De to sidstnævnte aftaler på i alt m 2 er en udvidelse i forhold til beskrivelsen i Akt 74 af 10. december 2009 og skal tillægges de tidligere indgåede aftaler på i alt m 2. Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Informationsvidenskabelige Akademi i København ønsker en samlokation med Københavns Universitet begrundet i det samarbejde, akademiet har med især Det Humanistiske Fakultet, der fremadrettet vil være beliggende på Københavns Universitet på Amager 1. og 2. byggeafsnit. Det Informationsvidenskabelige Akademis nuværende lejemål i København er på ca m 2. Dette areal vil kunne reduceres til ca m 2 som ovenfor anført ved flytning til nybyggeri i Søndre Campus. Det Informationsvidenskabelige Akademis afdeling i Aalborg har til huse i en bygning, der i 2007 er opført af den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse til brug for akademiet.

3 3 Særlige energiinvesteringer Bygningsstyrelsen har efter aftale med Københavns Universitet forudsat, at 3. byggeafsnit af udbygningen af Københavns Universitet på Amager bliver opført i lavenergiklasse Miljøtiltag, som ligger udover kravene i Bygningsreglement 2010, er budgetteret til ca. 15 mio. kr. for Københavns Universitets lejeaftale af m 2 og finansieres ved en huslejestigning. Bygningsstyrelsen har i lejeaftalen med Københavns Universitet om de yderligere m 2 forudsat, at disse meromkostninger til lavenergiklasse 2015 er indeholdt. Bygningsstyrelsen har i lejeaftalen med Det Informationsvidenskabelige Akademi ligeledes indeholdt meromkostningerne til lavenergiklasse Planforhold. Københavns Kommune, Lokalplan nr. 301 med tillæg 1, 2, 3 og 4 giver mulighed for et samlet byggeri af i alt m 2 til universitetsformål i området Ørestad Nord, hvor Københavns Universitet på Amager er beliggende. Ved godkendelse af anmodningen om iværksættelse af 3. byggeafsnit etableres der heraf ca m 2. Økonomi De samlede anlægsudgifter, inklusiv udvidelsen på m 2 udgør 979,4 mio. kr. (forventede 2012 priser) ekskl. moms og ejendomsskatter inkl. renter, forsikringer mv.. Ved en samlet udgift i forventede 2012 priser forstås, at der ved beregningsforudsætningerne er anvendt det for Finansloven for 2012 udmeldte indeks (125,1) for anlægsprojekter. Der er samlet set givet en total rammebevilling på mio. kr. (1997 priser) ekskl. moms, finansieringsudgifter og forsikring, jf. Akt 74 af 10. december 2009, til opførelse af udbygning af Københavns Universitet på Amager. Rammebevillingen svarer til 2.102,8 mio. kr. i forventet 2012 priser. Der er på nuværende tidspunkt afholdt udgifter på i alt 1.299,4 mio. kr. på udbygningen af Københavns Universitet på Amager. Den samlede restbevilling er således 803,4 mio. kr. ekskl. moms. 3. etape på m 2, dvs. eksklusiv udvidelsen, koster 564,0 mio. kroner. Samlet set holdes 3. etape således indenfor rammen. Udvidelsen på mio. kr. koster 239,4 mio. kr. Den samlede udgift fordeler sig således: Samlede udgifter i alt ekskl. moms Håndværkerudgifter Honorar og omkostninger Uforudseelige udgifter Renter af byggelån og forsikringer Samlede byggeudgifter i alt ekskl. moms 706,6 mio. kr. 133,8 mio. kr. 83,2 mio kr. 55,8 mio. kr. 979,4 mio. kr. På tidspunktet for forelæggelse af dette aktstykke er der afholdt udgifter på 25,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag. Disse udgifter er indeholdt i ovennævnte budget. Bygningsstyrelsen finansierer de samlede udgifter ved en forøget låntagning via byggekreditten gennem statens likviditetsordning. Låntagningen og de samlede udgifter ekskl. moms og ejendomsskatter inkl. renter, forsikringer mv. (forventede 2012 priser) forventes at fordele sig således over finansårene:

4 ,5 mio. kr ,4 mio. kr ,8 mio. kr ,8 mio. kr ,2 mio. kr ,7 mio. kr. Samlet finansiering i alt 979,4 mio. kr. Kommende lejeforhold Bygningen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje under SEA-ordningen. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen for arealer på m 2 til Juridisk og Teologisk Fakultet. Huslejen er baseret på de på finanslovens afsatte midler til betaling af husleje for Københavns Universitet på Amager 3. byggeafsnit, samt herudover husleje for særlige energiinvesteringer mv. baseret på byggeomkostningerne til disse ydelser. Huslejen for arealer til Juridisk og Teologisk Fakultet, ved beregningsgrundlag i forventede 2012 priser, forventes at udgøre 49,2 mio. kr. Der er ligeledes mellem parterne indgået betinget lejekontrakt om areal til brug for aktivitetsudvidelse på kvm. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Bidraget til vedligehold, som indgår i huslejen, optrappes over 3 omgange, hvor 1/3 pålignes bygningen efter 5 år, endnu 1/3 efter 10 år og fuldt bidrag efter 15 år. Huslejen for disse arealer, ved beregningsgrundlag i forventede 2012 priser forventes at udgøre 19,3 mio. kr. årligt de første fem år og efter 10 år være 21,4 mio. kr. Efter femten år vil betalingen til vedligehold være fuldt indfaset og huslejen vil være ca. 22,5 mio. kr. Københavns Universitet skønner, at udgiften til drift af nybyggeriet på i alt kvm vil udgøre ca. 27,2 mio. kr. årligt. Herudover forventes ejendomsskatten at udgøre ca. 8,4 mio. kr. Som led i huslejeordningen er der ligeledes indgået en betinget lejekontrakt mellem Det Informationsvidenskabelige Akademi og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Bidraget til vedligehold betales efter trappelejmodellen som ovenfor beskrevet. Huslejen for Det Informationsvidenskabelige Akademi, ved beregningsgrundlag i forventede 2012 priser forventes at udgøre 13,2 mio. kr. årligt de første fem år og 14,8 mio. kr. efter 10 år. Efter femten år vil huslejen være 15,5 mio. kr. Driftsomkostninger for Det Informationsvidenskabelige Akademi skønnes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. årligt og ejendomsskatter forventes at udgøre ca. 1,7 mio. kr. Samlet årlig husleje (forventede 2012 priser i mio. kr.) husleje frem til år 5 husleje i perioden år 5-10 husleje i perioden år husleje efter år 15 Københavns Universitet på Amager 3. etape 49,2 49,2 47,4 47,4

5 5 Københavns Universitet på Amager m2 19,3 20,3 21,4 22,5 Det Informationsvidenskabelige Akademi 13,2 14,0 14,8 15,5 I alt 81,7 83,5 83,6 85,4 c. Sagen forelægges nu med henblik på færdigprojektering, udbud og opførelse af nybyggeriet til Københavns Universitet og i henhold til Budgetvejledning 2011 punkt d. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v/ Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vurderer, at de bevillingsmæssige forudsætninger for nybyggeriet er understøttet af de forventede bevillinger til Københavns Universitet. Vurderingen er taget med udgangspunkt i regeringens målsætning om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse og 25 pct. skal have en længere videregående uddannelse samt, at det offentlige forskningsbudget skal udgøre mindst 1 pct. af BNP. På denne baggrund forligger Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelses tilslutning. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte 3. byggeafsnit af udbygningen og moderniseringen af Københavns Universitet på Amager på ca m 2 til brug for Det Humanistiske Fakultet samt opføre yderligere kvm. til brug for Det Informationsvidenskabelige Akademi og Københavns Universitet. De samlede anlægsudgifter udgør i alt 979,4 mio. kr. ekskl. moms og ejendomsskatter, inkl. renter og forsikringer mv. (forventede 2012 priser). Byggeudgifterne finansieres ved en forøget låntagning via byggekreditten gennem statens likviditetsordning mod en efterfølgende huslejeindtægt. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 29. maj 2012 Til Finansudvalget. MARTIN LIDEGAARD / Rikke Thoning Tiltrådt af Finansudvalget den

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011.

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011. Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12 Afgjort den 1. december 2011 Finansministeriet. København, den 22. november 2011. 12 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere