ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS"

Transkript

1 2012 ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

2 2 Indhold side Forord 3 indsatsområder i tryghedsindsatser 4 Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 4 efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 5 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 5 Effektivitet i straffesagsbehandlingen 5 Bekæmpelse af kriminalitet 5 Kvalitet i opgaveløsningen 6 Den kriminalpræventive indsats 7 PSP, SSP og ksp 7 natteravne 7 forebyggende færdselsindsats 7 Postkort fra politiet 8 nabohjælp 8 organisationen indefra 9 Sygefravær 9 økonomi 9 kompetenceudvikling 9 innovation 9 den indre sammenhængskraft 9 Bilag: organisationsoversigt 10

3 3 Forord Politikredsen har klaret sig flot i 2012, hvor vi har nået langt de fleste af vores mål for året. I denne årsberetning ser vi på, hvordan det er gået på vores væsentligste indsatsområder, herunder på det kriminalpræventive område og internt i organisationen (jf. retsplejelovens 112, stk. 2.) 2012 har været et år, hvor antallet af dræbte i trafikken på landsplan har været historisk lavt, og samtidig har vi oplevet en meget positiv kriminalitetsudvikling såvel på landsplan som i kredsen, hvor vi ser et fald på stort set samtlige kriminalitetsområder. Også i 2012 har borgerne kunnet få fat i os, når de har haft brug for det. Vores telefoner bliver taget i Servicecentret, og vores patruljer kommer hurtigt til stede, når borgerne har akut brug for hjælp. De gode resultater afspejler sig måske i målingerne af politiets omdømme og befolkningens tryghed, da begge dele er i top. Så vi må konstatere, at de mange gode delresultater, som både denne politikreds og landets øvrige politikredse leverer, faktisk summer sammen til et temmeligt flot helhedsindtryk af Det har givet os et godt afsæt til 2013, hvor der bl.a. står analyse, nytænkning, innovation og bred inddragelse af såvel medarbejdere som samarbejdspartnere på dagsordenen. Lene Frank politidirektør

4 4 Indsatsområder 2012 TRYGHEDSINDSATSER 140 Utryghedsskabende knallertkørsel, trygt bymiljø og tryghed i nattelivet For at at øge trygheden for borgerne særligt i by- og boligområder har vi i 2012 haft fokus på at reducere den utryghedsskabende, generende og ulovlige cykel- og knallertkørsel i de by- og boligområder, hvor der vurderes at være et særligt behov. Vi gennemførte 116 knallertkontroller og 57 cykelkontroller. Målet var hhv. 65 og Antal Vi har også haft fokus på ulovlig gadehandel, støjende adfærd, drikkeri, tilråb, løse hunde og betleri, som også opfattes som meget utryghedsskabende for både borgere og erhvervsdrivende. Derfor skulle vi gennemføre mindst 30 tryghedsindsatser i Vi nåede Mål Resultat 2012 Knallertkontroller i 2012 En grundlæggende forudsætning for at kunne føle sig tryg i sin hverdag er, at man kan færdes frit og sikkert i det offentlige rum, herunder også i nattelivet. Derfor har vi i 2012 bl.a. foretaget løbende tilsyn og kontrolbesøg på kredsens restaurationer og holdt møder med restauratører og relevante ansatte fra de restaurationsvirksomheder, som vurderes at have et særligt behov. Også her er målene indfriet med bl.a tilsyn på restaurationer over hele kredsen Antal INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE OG BEKÆMPELSE AF HÆLERI Antallet af indbrud i beboelse faldt med mere end 14% her i politikredsen, og målet for indbrudsområdet for 2012 er indfriet. Det betyder, at 486 færre borgere har oplevet indbrud i deres hjem i 2012 i forhold til På hele Sjælland betyder årets resultat, at mere end borgere er sluppet for den oplevelse svarende til ca. 10% færre i forhold til Mål R es ultat 2012 Cykelkontroller i 2012 Kommunerne (2012 i forhold til 2011): LOLLAND: VORDINGBORG: GULDBORGSUND: NÆSTVED: FAXE: SLAGELSE: SORØ: 148 borgere er sluppet for indbrud (fald fra 465 til 317 over 30%) 65 borgere er sluppet for indbrud (fald fra 437 til 372 ca. 15%) 134 borgere er sluppet for indbrud (fald fra 436 til 302 over 30%) 125 borgere er sluppet for indbrud (fald fra 681 til 556 ca. 18%) 58 flere borgere har haft indbrud (stigning fra 437 til 495 ca. 13%) 32 borgere er sluppet for indbrud (fald fra 685 til 653 knap 5%) 40 borgere er sluppet for indbrud (fald fra 308 til 268 ca. 13%) Vi er sikre på, at faldet kan henføres til en intensiv og målrettet indsats, som omfatter dels de øvrige politikredse, dels også næsten alle kredsens operative afdelinger. De nedsatte indbrudsgrupper på vores lokalstationer har både motivation, iderigdom og styr på de lokale gengangere. Samtidig har borgerne været årvågne, og vores beredskab har været hurtigt ude, når der har været mulighed for at pågribe nogen på fersk gerning. Endelig har Task Force Indbrud og kredsens afdelinger i øvrigt haft stort fokus på udenlandske køretøjer med registrering af førere og passagerer i bilerne for at dæmme op for udenlandske

5 Indsatsområder tyvebander. Den indsats vil vi fortsætte i 2013, med et særligt fokus på Faxe Kommune, hvor vi desværre måtte konstatere en stigning i antallet af indbrud i ROCKERE OG BANDER Antal fængslede rocker- og bandemedlemmer, S jælland Mål Rocker- og bandegrupperingerne er bl.a. kendetegnet ved, at deres kriminalitet foregår på tværs af politikredsene. Derfor er der et stærkt samarbejde om bekæmpelsenmellem politikredsene, og vi har nogle fælles mål for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Målkravet for 2012 var, at der samlet skulle være fængslet 200 rocker- og bandemedlemmer i Østdanmark. Ved årets udgang var der 218 fængslede. Politikredsen har i gennemsnit haft ca. 20 fængslede januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER Antal fængslede rocker- og bandemedlemmer på Sjælland i 2012 fordelt pr. måned. Her i kredsen er Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør udpeget som kredsens særligt udsatte boligområder, hvilket betyder, at vi i 2012 i samarbejde med Slagelse Kommune og boligselskaberne har haft en særlig indsats i områderne. Indsatsen har bestået dels i synlig tilstedeværelse og skabelse af relationer til aktører i området samt afholdelse af bekymringssamtaler som opfølgning på utryghedsskabende hændelser, dels i særlige indsatser fx i forhold til ulovlig knallertkørsel og salg af narkotika Antal patruljemæssige tilsyn i området Mål Vi har i 2012 mere end levet op til det ambitionsniveau, som vi har lagt for året i forhold til antallet af disse indsatser mv. Fx førte vi 850 patruljemæssige tilsyn i området - vores mål var 285. Målet med indsatserne er bl.a., at de skal munde ud i flere sigtelser og et fald i kriminaliteten i områderne. Det er også målet, at straffesager fra områderne skal behandles hurtigt. Vi nåede ikke samtlige mål for resultaterne i 2012, men vi er overbeviste om, at den indsats, som politi, kommune og boligselskaberne sammen har igangsat i de udsatte boligområder har haft og fortsat vil have effekt. Samtidig er vi også klar over, at det er et langt træk, der skal til for at sikre en fortsat positiv udvikling januar Februar marts april maj juni juli august september oktober november december Antal patruljemæssige tilsyn i særligt udsatte boligområder i 2012 fordelt pr. måned. EFFEKTIVITET I STRAFFESAGSBEHANDLINGEN Kravet til vores sagsbehandlingstider er et område, hvor vi ikke kom i mål i Fx var målet for 2012 i forhold til straffelovssager, at 58% af alle tiltaler skulle rejses senest to måneder efter sigtelsestidspunktet. Vi endte på 46,3% Sagsbehandlingstider for vores straffesager er en udfordring. I 2012 påbegyndte vi derfor et LEAN-projekt mhp. at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Det giver nemlig god mening at have korte sagsbehandlingstider. Det gælder både i forhold til forurettede og vidner og i forhold til sigtede og tiltalte. Hertil kommer, at kvaliteten i retsbehandlingen bliver langt bedre med vidner, der har hændelsen i frisk erindring. BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET Som et led i bekæmpelsen af organiseret og økonomisk kriminalitet har anklagemyndigheden sat fokus på en række områder, der skal understøtte målene for dette område. Fx er der hvert kvartal sendt status for fremdriften i milepælssager til statsadvokaten, og antallet af tiltaler i sager om økonomisk kriminalitet er fastholdt i forhold til 2011 (målet var 1.341, og vi nåede 1.517). Alle mål på dette område er indfriet Mål R es ultat 2012 Antal tiltaler i sager om økonomisk kriminalitet.

6 Indsatsområder KVALITET I OPGAVELØSNINGEN Retsarbejdet er én af anklagemyndighedens kerneopgaver og tillige den del af arbejdet, som ofte stiller de største udfordringer til anklagernes faglige og personlige kundskaber. Da kredsen som uddannelseskreds har et realtivt mange helt unge anklagere, har anklagemyndigheden for at sikre fokus på kvalitet i 2012 indgået et samarbejde med retten i Nykøbing om udformning af et kvalitetsprojekt, der skal belyse anklagernes præstationer i retten. Projektet bestod af en bedømmelsesfase samt en undervisningsrække, hvor der blev sat fokus på de områder, hvor der kan være udviklingspotentiale. Undervisningsrækken blev afsluttes af en fornyet måling af kvaliteten i retsarbejdet, og projektet blev suppleret af et seminar om kommunikation og gensidig feedback.

7 7 Den kriminalpræventive indsats SSP, KSP OG PSP Det store arbejde, der udføres dagligt i SSP-regi mellem vores medarbejdere og kommunerne, synes i disse år at vise sig at have en god effekt. Arbejdet er gennem årene blevet stadigt mere kvalificeret, og der er stillet bedre redskaber til rådighed. Arbejdet bygger på engagerede medarbejdere, som brænder for at hjælpe unge mennesker. SSP-undervisningskonceptet Du er sej, hvis du si r nej, har i 2012 kørt i hele politikredsen. Konceptet bygger på teorien om flertalsmisforståelser. Forestillinger om andres forventninger har en tendens til at være præget af sociale overdrivelser, som kan blive til såkaldte flertalsmisforståelser, når tilstrækkeligt mange tror på de sociale overdrivelser. Mange tror således, at andre er mere risikovillige, end både de selv og andre rent faktisk er og de forsøger at leve op til det, de tror, er den normale adfærd. Undervisningen, som er for 5. klasserne, strækker sig over fire undervisningstimer. Samme dag om aftenen får elevernes forældre den samme viden. Desuden har vi jævnligt i løbet af 2012 haft besøg af skoleklasser på kredsens politistationer, og vi har været på kredsens ungdomsuddannelser og i afgangsklasser for at fortælle om de farer, der kan være, når unge, fart og spiritus kombineres. Vi har også haft opmærksomheden rettet mod den forebyggende indsats på færdselsområdet for de mindre klasser. Skoleklasser rundt omkring i politikredsen har haft færdselsundervisning af os, og vi har gennemført en lang række trafikkontroller ved fx skolestart. I kredsrådet har der i 2012 været drøftelser om rammerne for KSP-samarbejdet - det vil sige samarbejdet mellem kriminalforsorg, socialforvaltning og politi. KSP-samarbejdet blev sat i værk i sommeren 2012 og er struktureret, så politiet ved behov henvender sig til Kriminalforsorgen, når der er en konkret sag i forbindelse med en løsladelse. Kriminalforsorgen har i forbindelse med projektet God Løsladelse allerede har et tæt samarbejde med kommunerne. Også det eksterne samarbejdet mellem psykiatrien i Region Sjælland, de Sociale myndigheder og Politi det såkaldte PSP-samarbejde er fortsat i NATTERAVNE I løbet af 2012 er Natteravnsordningen blevet stadig mere udbredt. Den er nu etableret i alle kommuner i politikredsen, og i nogle af kommunerne er der natteravnsordninger i flere byer.

8 Den kriminalpræventive indsats 8 FOREBYGGENDE FÆRDSELSINDSATS 2012 har også været kendetegnet af en stor indsats på færdselsområdet. Ved årets udgang var der grønt lys på alle de fastsatte mål for denne indsats. I 2012 blev der dræbt 180 personer i den danske trafik, hvilket er det laveste siden De seneste fem år er antallet af dræbte faldet med ca. 46% på landsplan. Denne udvikling kan skyldes flere samvirkende faktorer, som fx vores trafikkontroller, et fald i antal kørte kilomenter og at sikkerhedsniveauet i køretøjer generelt er steget. Arbejdet vil også her fortsætte i endda med en øget indsats i forhold til den automatiske trafikkontrol (ATK). POSTKORT FRA POLITIET I 2012 stoppede vi mere end 1000 spiritus bilister, og vi er dermed blandt de politikredse, der standser allerflest. Gennem en analyse fandt vi ud af, at der ske for holdsvis mange færdselsuheld med spirituspåvirkede førere fredag og lørdag aften og nat. Den viden vil vi gerne nyttiggøre, og derfor søsatte vi i efteråret 2012 en ny ide rettet mod potentielle spritbilister i. Vi har produceret et postkort, som kan sættes på biler, der er parkeret ved forsamlingshuse, caféer, restauranter, private fester mv. Det bramfrie bud skab er: Lad bilen stå, hvis du ikke er parat til at møde os. Vi er i nærhe den. Håbet er, at det nye tiltag sammen med den almindelige kontrolindsats kan være med til at mindske spiritusbilisme og dermed færdselsuheld med spirituspåvirkede førere. Projektet, der i første omgang omfatter Lolland og Falster, kommer til at løbe over to år. NABOHJÆLP Samarbejdet mellem borgere og politi er vigtigt i kampen mod kriminalitet. Hvis årvågne borgere fungerer som øjne og ører for politiet, så bliver forholdene for tyvene sværere. Derfor er nabohjælp en rigtig god idé. Undersøgelser viser nemlig, at op til hvert fjerde indbrud kan undgås med nabohjælp. I 2012 introducerede Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden Nabohjælp i en ny udgave. Det har vi sammen med kredsens kommuner bakket op om. For at kickstarte nabohjælpskampagnen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi indgik vi i efteråret 2012 en dialog med alle kredsens kommuner om et samarbejde. I Faxe Kommune, som er den kommune, der har været mest plaget af indbrud i privat beboelse, har vi fx indgået aftale om forskellige kampagneaktiviteter som en sikkerhedsmesse, borgermøder og tryghedsvandringer.

9 Organisationen indefra 9 SYGEFRAVÆR Det er siden 2007 lykkedes at nedbringe kredsens sygefravær med mere end 5 dage pr. medarbejder. I 2007 var kredsens sygefravær 15,28 dage i gennemsnit pr. medarbejder, og i 2012 var det reduceret til 9,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Det giver faktisk ca. 15 ekstra fuldtidsmedarbejdere til rådighed. Alene fra 2011 til 2012 har vi reduceret alt vores sygefravær med dage, hvilket svarer til næsten seks fuldtidsmedarbejdere. Særligt positivt er det også, at langtidssygefraværet i kredsen nu er meget lavt faktisk landets laveste med kun 1 dag i gennemsnit. Også i 2013 vil vi have fokus på sygefravær som sammen med en række andre personalepolitiske tiltag, kan understøtte et godt arbejdsmiljø i kredsen også i fremtiden. Udvikling i kredsens sygefravær fra 2007 til 2012 ØKONOMI Vores ressourcesituation og økonomi er sund. Kredsen har gennem de seneste år fået flere personaleressourcer til rådighed ikke kun gennem det faldende sygefravær, men også i øvrigt. Det økonomiske resultat for 2012 blev på et lille underskud på 2,8 mio. kr., som blev finansieret af et akkumuleret overført overskud på 9,3 mio. kr. Kredsens akkumulerede overskud ved udgangen af 2012 udgjorde således 6,4 mio. kr. Der vil i 2013 fortsat være fokus på en stram budgetopfølgning. KOMPETENCEUDVIKLING For at kunne løse vores opgaver professionelt og effektivt og for at nå de fastsatte mål er det nødvendigt, at vi har dygtige og kompetente medarbejdere og ledere, som yder deres bedste. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt målrettet rekruttering og opkvalificering af kompetencer har været vigtige fokusområder i INNOVATION Som politikreds mødes vi af stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet. For til stadighed at kunne følge med udviklingen er det nødvendigt, at vi bliver bedre i stand til at inddrage såvel medarbejdere som samarbejdspartnere i fremtidens løsninger. Det kræver involvering, kreativitet og tværfaglighed. Vi må ikke være bange for at afprøve nye ideer, men løsningerne skal basere sig på gode analyser, og de skal være tænkt hele vejen rundt. For at brede den kreative proces ud til hele politikredsen blev der i efteråret 2012 taget de første skridt i oprettelsen at et såkaldt Innovationsnetværk. Netværket skal være med til at gennemføre forskellige projekter, hvorunder det skal sikre bred inddragelse af ledere og medarbejdere og også af vores eksterne samarbejdsparter. Netværket skal inspirere os til nytænkning og skal samle alle de gode ideer op, som findes rundt omkring i organisationen. DEN INDRE SAMMENHÆNGSKRAFT I 2012 har vi fortsat haft fokus på vores interne sammenhængskraft ved at arbejde struktureret med emner som fx mangfoldighed, etik, social kapital, intern kommunikation og arbejdsmiljø. Målet er til stadighed at skabe en attraktiv, effektiv og udviklende arbejdsplads for alle vores medarbejdere.

10 BILAG 10 Organisationsoversigt SLAGELSE NÆSTVED VORDINGBORG NAKSKOV NYKØBING F. KREDSEN KORT I TAL Syv kommuner: Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Indbyggere 789 medarbejdere, heraf 610 politiansatte, 32, jurister, 124 administrative og 23 andre.

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

November 2013. Medlemmerne af Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

November 2013. Medlemmerne af Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi NÆSTVED Medlemmerne af Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi November 2013 Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 10. december 2014 klokken 10 Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Til stede var: Borgmester Knud-Erik Hansen

Læs mere

Referatet fra sidste møde i kredsrådet den 12. marts 2012 blev godkendt, og Jesper Vorstrup Rasmussen fulgte op på enkelte punkter fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde i kredsrådet den 12. marts 2012 blev godkendt, og Jesper Vorstrup Rasmussen fulgte op på enkelte punkter fra sidste møde. Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 13. juni 2012 klokken 10 Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Til stede var: 1. Viceborgmester Stén Knuth

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 5. december 2012 kl

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 5. december 2012 kl NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

14. april Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 23. marts 2016 kl Guldborgsund Kommune

14. april Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 23. marts 2016 kl Guldborgsund Kommune 14. april 2016 SYDSJÆLLANDS OG LOL- LAND-FALSTERS POLITI Parkvej 50 4700 Næstved Referat af møde i Kredsrådet tirsdag den 23. marts 2016 kl. 10.00 Guldborgsund Kommune Til stede var: Borgmester John Brædder

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Politiinspektør Steen Nørskov og vicepolitiinspektør Erik Mather deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 4.

Politiinspektør Steen Nørskov og vicepolitiinspektør Erik Mather deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 4. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag den 7. april 2014, kl. 10.00 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43, Vordingborg Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Stén Knuth bød velkommen til mødet i Slagelse Kommune. Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Stén Knuth bød velkommen til mødet i Slagelse Kommune. Den udsendte dagsorden blev godkendt. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Onsdag den 18. juni 2014, kl. 10.00 Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11, Slagelse Mødelokale 226 Til stede var: Borgmester Stén Knuth

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus.

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Tilstede: Politidirektør Jens Kaasgaard, chefanklager Kåre Skjæveland, stabschef Claus Larsen, Borgmester Flemming Eskildsen, borgmester

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

16. december Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 13. december 2016 kl i Lolland Kommune

16. december Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 13. december 2016 kl i Lolland Kommune 16. december 2016 SYDSJÆLLANDS OG LOL- LAND-FALSTERS POLITI Parkvej 50 4700 Næstved Referat af møde i Kredsrådet tirsdag den 13. december 2016 kl. 10.00 i Lolland Kommune Til stede var: Borgmester John

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

sydsjællands og lolland-falsters årsberetning

sydsjællands og lolland-falsters årsberetning sydsjællands og lolland-falsters årsberetning 2015 2 Indhold Forord 3 side indsatsområder i 2015 5 rockere- og bander 5 indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 6 færdsel 7 lokale tryghedsindsatser

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. tirsdag den 9. april 2013 kl Faxe Kommune, Frederiksgade 9, Haslev

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. tirsdag den 9. april 2013 kl Faxe Kommune, Frederiksgade 9, Haslev NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Årsberetning 2012 Sydøstjyllands Politi

Årsberetning 2012 Sydøstjyllands Politi Årsberetning 2012 Sydøstjyllands Politi 2 Udarbejdet af Kommunikationsafdelingen Sydøstjyllands Politi Udgivet 2013 Indhold Indledning til årsberetningen side 5 Rammer for årets indsats Den politiske og

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 15. juni 2015, kl. 09.30. Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved

Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 15. juni 2015, kl. 09.30. Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag den 15. juni 2015, kl. 09.30 Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester Knud-Erik

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI Samarbejdsplan 2011 1 Indledning 1. Samarbejdet i og opgaver for kredsrådet... 4 2. Samarbejdet i og opgaver for lokalrådene... 4 3. Øvrige samarbejdsfora... 4 4.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 12. juni 2013 kl Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 12. juni 2013 kl Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Telefax: 5531 1502 Web: www.politi.dk Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 12. juni

Læs mere