Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012"

Transkript

1 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0

2 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Fød e- varestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISSN -985

3 Indholdsfortegnelse Ikrafttræden... 8 Fokusområder i Nyt i Vigtige datoer og frister.... Generelt om krydsoverensstemmelse Indledning Formål Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Danmarks kontrolforpligtelse Ansvar for reglerne og kontrollen Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Procedure for kontrollen Definition af kontroltyper Stikprøvekontrol af arealer.... Hvad er landbrugeren ansvarlig for?.... Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld).... Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes?....5 Krydsoverensstemmelsessystemet (KO-Web).... Nedsættelse af støtten Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse Beregning af nedsættelse Nedsættelse ved overtrædelse af et enkelt krav Nedsættelse ved uagtsom gentagen overtrædelse af et krav Nedsættelse ved forsætlig handling eller undladelse Nedsættelse ved overtrædelse af flere krav Nationale sanktioner.... Kontrol med krydsoverensstemmelse.... KO-kontrollen trin for trin.... Risikoanalyse.... Støttepopulation og udtagning til kontrol.... Habilitet Globale producenter Planlægning af KO-kontrollen Varsling af kontrolbesøg Kontrollen Kontrollørens adgang til bedriften Nægtet adgang til kontrol Hvilke krav skal landbrugeren kontrolleres for?... 9

4 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Kontrolrapport Høring.... Underretning af landbrugeren om kontrollens resultat....5 Mindre overtrædelse (bagateller)....6 Indberetning Klager Forældelse Retningslinjer for bedømmelse af overtrædelse Bedømmelsesgrundlag for givning af en overtrædelse Overtrædelse af flere delkrav under samme krav Flere overtrædelser af samme delkrav Krav og bedømmelsesskemaer Område Miljø... 5 Krav. Stoffer, der kan forurene grundvand... 5 Krav. Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Udbringning spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam) Krav.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam... 6 Krav.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam... 6 Krav.7 Indretning af stalde og lignende Krav.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.9 Opbevaring af fast husdyrgødning Krav.0 Opbevaring af kompost i marken Krav. Opbevaring af ensilage Krav. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand Krav. Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft... 8 Krav. Udbringningsmetode for husdyrgødning... 8 Krav.5 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.6 meter bræmmer langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer.. 88 Krav.7 Udarbejdelse af gødningsregnskaber... 9 Krav.8 Afsætning af husdyrgødning... 9 Krav.9 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov... 9 Krav.0 - Ophævet Krav. Etablering af plantedække Krav. Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 000 område Krav. Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 000 område0 Krav.5 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 000 område... 0

5 Krav.6 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 000 område Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer Krav.8 Ophævet... 6 Krav.9 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 000 område... 7 Krav.0 Beskyttelse af visse planter Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed... Krav. Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker... 5 Krav. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... 7 Krav. Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR... 0 Krav. Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker... Krav.5 Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... Krav.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister... 6 Krav.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur... 0 Krav.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged... Krav.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE... Krav.9 Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged... Krav.0 Samhandel med får og geder... 5 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge... 6 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin... 7 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer... 8 Krav. Veterinære lægemidler... 9 Krav.5 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald... 5 Krav.6 Registrering, opbevaring og anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form Krav.7 Forbud vedrørende animalsk protein Krav.8 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal 6 Krav.0 Håndtering af affald fra medicinanvendelse Krav. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol Krav. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer Krav. Journaler til dyr og fødevarer... 7 Krav.5 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum Krav.6 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger

6 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.7 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion Krav.8 Hygiejne under malkning og indsamling Krav.9 Æg til konsum... 8 Krav.0 Anvendelse af biocider og journal over biocider... 8 Krav. Sporbarhed og køb af foder... 8 Krav. Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder Krav. - Ophævet Krav. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø) Minimumskrav Krav.A Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler... 9 Krav.C Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 9 Krav.D Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet... 9 Krav.D Placering af påfyldnings- og vaskeplads Dyrevelfærd Krav. Alle landbrugsdyr, personale Krav. Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 0 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser... 0 Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed... 0 Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer samt omsorgsfuld behandling Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder... 0 Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb... Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse... Krav. Kalve, materialer der anvendes til stalde... 6 Krav. Kalve, elektriske installationer... 6 Krav. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation... 7 Krav.5 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr... 8 Krav.6 Kalve, belysning... 9 Krav.7 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje... 0 Krav.8 Kalve, bevægelsesfrihed... Krav.9 Kalve, fastbinding... Krav.0 Kalve, rengøring og desinfektion... Krav. Kalve, gulve og lejearealer... Krav. Kalve, foder... 5 Krav. Kalve, fodring... 6 Krav. Kalve, vand... 7 Krav.5 Kalve, udstyr til fodring og vand... 8 Krav.6 Kalve, råmælk til kalve

7 Krav.7 Svin, arealkrav... 0 Krav.8 Svin, opbinding... Krav.9 Svin, drægtige søer og gylte i flok... Krav.0 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte... Krav. Svin, fodersystem til søer og gylte i flok... Krav. Søer og gylte, foder... 5 Krav. Svin, isolation af svin... 6 Krav. Svin, støjniveau... 7 Krav.5 Svin, belysning... 8 Krav.6 Svin, indretning af stalde... 9 Krav. 7 Svin, beskæftigelsesmaterialer... 0 Krav.8 Svin, gulvflader... Krav.9 Svin, fodring... Krav.0 Svin, vand... Krav. Svin, operative indgreb... Krav. Svin, særlige bestemmelser for orner... 5 Krav. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for pattegrise... 8 Krav.5 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)... 5 Krav. Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 5 Krav. Vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer... 5 Krav. - Ophævet Krav. - Ophævet Krav.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Krav.6 Ophævet Krav.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder Krav.8 meter bræmmer omkring fredede fortidsminder... 6 Krav.9 Bekæmpelse af flyvehavre... 6 Krav.0 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo... 6 Krav. Forvaltning af vand Krav. Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift Bilag Krav der udgør en støttebetingelse... 7 Bilag - Landbrugsaktivitet eller landbrugsareal... 7 Bilag - Ansvarlige myndigheder... 7 Bilag - Kontrolrapportens oplysninger... 7 Bilag 5 - Definitioner Bilag 6 - Kvalitetssikring af kontrol med krydsoverensstemmelse

8 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 8. marts 0. Fokusområder i 0 Kontrolmyndighedens oplysning af landbruger om en vejledende sanktionsprocent på kontrollen NaturErhvervstyrelsen ønsker at tydeliggøre, at landbrugeren bør forholde sig til en overtr æ- delse af krydsoverensstemmelsesregler når kontrolmyndigheden fremsender høringsbrevet. Derfor skal sammenhængen fremhæves mellem kontrolmyndighedens karakterbedømmelse af overtrædelsen og NaturErhvervstyrelsens støttenedsættelse. Kontrolmyndighedens høringsbreve skal derfor tilføjes oplysninger om de støttenedsættelsesprocenter, som NaturE r- hvervstyrelsen anvender ved afgørelse af uagtsomme førstegangsovertrædelser. Hensigten er ikke at give en udtømmende beskrivelse af sanktionsreglerne, da der er meget specifikke regler for fastsættelse af nedsættelsesprocenterne ved overtrædelser på flere omr å- der (miljø, sundhed, dyrevelfærd og GLM), ved gentagelser og ved forsætlige overtrædelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises landbrugeren til Landmandsvejledningen 0. Ved overtrædelse af KO-krav skal kontrolmyndighederne derfor i høringsbrevet til landbrugeren anføre følgende bemærkning, fx i fodnote: Der er sammenhæng mellem de karakterer for overtrædelsens alvor, omfang og varighed, som indberettes, og den støttenedsættelse som NaturErhvervstyrelsen kommer frem til. Ved almindelige overtrædelser nedsættes støtten som udgang s- punkt med, eller 5 %. Der henvises til Vejledning om krydsoverensstemmelse [0], der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: hvor du også kan se beskrivelse af kontrollen og kravene. Dokumentation og beskrivelse af overtrædelser En forudsætning for overtrædelse af er, at kontrolmyndigheden vurderer, at den tilsv a- rende bestemmelse i lov eller bekendtgørelse er overtrådt. Der stilles samme krav til dokumentationen af overtrædelser af krydsoverens stemmelse i EUreglerne, som der stilles til overtrædelse af de tilsvarende nationale regler, jf. art. 5, stk. i KFO /009. Hvis der i national ret er fastsat særlige dokumentationskrav, skal disse fø l- ges. Den endelige afgørelse af, om dokumentationen er tilstrækkelig, henhører under domstolene. Mangelfuld beskrivelse eller utilstrækkelig dokumentation for overtrædelsen medfører, at NaturErhvervstyrelsen igen skal involvere kontrolmyndigheden og rekvirere yderligere m a- teriale for at kunne afgøre sagen. En overtrædelse skal være velbegrundet og veldokumenteret idet kontrolmyndighedens b e- dømmelse af overtrædelsen danner grundlag for afgørelse om støttetræk. Ud fra beskrivelsen af kontrolfundet skal man derfor kunne bekræfte, at kontrolmyndigheden har t ildelt de korrekte karakterer for alvor, omfang og varighed. Uden at det bliver en afskrift af karakterteksterne i bedømmelsesskemaet for, skal kontrolmyndigheden derfor målrette beskrivelsen af kontrolfundet de karakterer, som den tildeler for alvor, omfang og varighed. Den øvrige dokumentation i form af evt. opmålinger, beregninger eller fotos skal understøtte b e- skrivelsen. 8

9 Selvom der ikke er krav om billeder, vil det styrke bevisets stilling, hvis der foreligger fot o- dokumentation. Fotos kan dog aldrig erstatte beskrivelsen af en overtrædelse. Evt. fotos skal være ledsaget af en kort sigende tekst til hvert billede, uden at dette dog kan erstatte beskr i- velsen af kontrolfundet i høringsbrevet/kontrolrapporten. Indberetninger, som udelukkende er baseret på flyfotos, accepteres ikke, da landbrugerens muligheder for at kommentere de faktiske omstændigheder forringes betydeligt, hvis en sag baseres på fx 6 mdr. gamle flyfotos. Desuden vil der være en vis usikkerhed omkring, hvad et flyfoto reelt viser. Endelig vil det afskære landbrugeren fra at rette op på overtrædelsen med det samme og dermed undgå støttenedsættelse (bagatelovertrædelse). En indberetning skal derfor baseres sig på en fysisk kontrol på stedet eller en administrativ kontrol, men der kan fx sagtens anvendes flyfotos ved forberedelse til en kontrol eller til at understøtte resultatet fra en fysisk kontrol. Indberetning med forsæt Kontrolmyndigheden skal indberette overtrædelser med forsæt, såfremt myndigheden vurd e- rer, at det almindelige forsætsbegreb er overtrådt, jf. afsnit. om forsæt. Som en indikator for, at landbruger har handlet med forsæt kan være, at landbruger har modtaget en skriftlig indskærpelse af de overtrådte regler og det konstaterede forhold inden for en periode på kalenderår forud for kontrollen. Endvidere kan det tillægges vægt, at overtrædelsen anses for væsentlig, hvilket vil sige, at den samlede karakter er på mindst 8. Hvorvidt der er tale om en forsætlig handling kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er kontrolmyndigheden, der i første omgang står for vurderingen af, om en overtrædelse skal indberettes med forsæt. Kontrolmyndighedens svar på landbrugers høringssvar. Hvis kontrolmyndigheden i forbindelse med en høring om et kontrolbesøg modtager et høringssvar, skal høringssvaret besvares før der sker indberetning til NaturErhvervstyrelsen. Det er blevet tydeliggjort i bekendtgørelse nr. 57 af 6. januar 0 om krydsoverensstemmelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. af 5. marts 0. Det fremgår nu af 0, stk., i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, at: "Forud for indberetningen foretager kontrolmy n- digheden høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen, herunder bedømmelsen i he n- hold til 9. Kontrolmyndigheden oplyser i den forbindelse landbrugeren om, at alle oplysni n- ger fremkommet i forbindelse med kontrollen, herunder landbrugerens eventuelle høringssvar, vil blive indberettet til NaturErhvervstyrelsen og indgå ved NaturErhvervstyrelsens vurdering af støttenedsættelsen. Før kontrolresultatet indberettes til NaturErhvervstyrelsen, korrigerer kontrolmyndigheden, under hensynstagen til høringssvaret, i relevant omf ang kontrolresultatet, og orienterer landbruger herom." Opfølgning på bagatelovertrædelser Der skal følges op på bagatelovertrædelser med mindre der sker afhjælpning under kontrollen. Det er meget vigtigt, at kontrolmyndigheden indberetter resultatet af denne opfølgning i KO - Web senest to måneder efter opfølgningen, således at sagen kan afsluttes og afgørelsesbrev til landbrugeren kan udsendes. 9

10 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Nyt i 0 Fusionen mellem Planterdirektoratet og FødevareErhverv Fusionen mellem Fiskeridirektoratet, Plantedirektoratet og FødevareErhverv betyder, at disse to navne mange steder i vejledningen er ændret til NaturErhvervstyrelsen. Foderområdet er i forbindelse med fusionen overgået til Fødevarestyrelsen, som nu er ressortmyndighed på o m- rådet, men kontrollen vil blive udført af NaturErhvervstyrelsen. Fusionen betyder også, at der er indført nye domænenavne og mailadresser og at der stadig er områder vedrørende udta g- ning til kontrol mv. som ikke er helt afklarede. Web-systemet har fået nyt navn: KO-Web Kært barn har mange navne. Indberetningssystemet er tidligere blevet kaldt: indberetningss y- stemet, Web-applikationen, webben, KO-web m.m., men nu er det besluttet, at systemet fremover hedder KO-Web. Ejendomme beliggende i to kommuners område Afsnittet er suppleret med eksempel på hvordan en KO- kontrol håndteres, hvis det konstateres, at dele af en landbrugers ejendom er beliggende i en anden kommunes område. Tre nye delkrav på miljøområdet På miljøområdet er der i krav.7 Beskyttelse af fugle, reder og æg samt redetræer tilføjet tre delkrav om forbud mod drab og indfangning af vilde fugle, om forbud mod forsætlig ødelæggelse og beskadigelse af vilde fugles reder og æg og om forbud mod forsætlig forstyrrelse af vilde fugle. Det skyldes, at Rådets direktiv 79/09/EØF af. april 979 om beskyttelse af vilde fugle, art. 5, ikke i fuld udstrækning var omfattet af krydsoverensstemmelse, jf. det lovbestemte forvaltningskrav nr. i bilag II i Rådets forordning (EF) 7/009. Fem nye minimumskrav Det følger af EU's regler, at minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, som er fas t- sat i den nationale lovgivning, skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. Der er derfor indført følgende fem nye minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler: Krav.A om besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B om sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler Krav.C om udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte Krav.D om anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet Krav.D om placering af påfyldnings- og vaskeplads Minimumskravene adskiller sig fra de andre krav, idet en eventuel overtrædelse af min i- mumskrav for eksempel ikke vil resultere i en reduktion af enkeltbetalingen, se s. 89. De nye krav er indsat efter krav.. 0

11 Øvrige ændringer af krav og/eller bedømmelsesskemaer Miljøområdet Krav.7-.5 og.: Bekendtgørelse nr. 695 af 9. december 006 (med senere ændringer) har ændret navn til Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. For krav.7 til.5 betyder det, at forhold vedrørende ikkeerhvervsmæssigt dyrehold (tidligere dyrehold under DE), som medfører en risiko for forur e- ning af grundvand eller forurening af grundvand, skal indberettes under krav.. Krav.0: Undtagelsen for overdækning af markstakke er fjernet fra således at det fremover er KO-belagt, at markstakke skal overdækkes straks efter udlægning. Der er tilføjet præciseringer til bemærkningerne samt ændret i teksten til alvor. Krav.: Saft er tilføjet i forlængelse af ensilage i delkrav, så der nu står ensilagesaft, så formuleringen er i overensstemmelse med teksten i bekendtgørelsen. Krav.: Der er foretaget præciseringer af delkrav samt tilføjet en ny fodnote om undtagelser fra. Krav.6: Der er foretaget små justeringer i bemærkningerne. Krav.8: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelse s- skemaet, så alvorskarakteren følger de samme grænser for hvornår der er sket overtrædelse som fastsat efter sanktionering af de nationale regler. Krav.: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelse s- skemaets. Sebemærkningen under krav.8 ovenfor. Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet til omfang og varighed, så det passer til teksten under Bedømmelse. Krav.-.5: Der er foretaget mindre justeringer i kravformuleringerne samt i afsnittet Bemærkninger. Sundhedsområdet Krav.: Der er præciseringer til teksten til alvor. Krav.: Der er tilføjet præciseringer til delkrav samt tilføjet et delkrav. Krav.5: Der er præciseringer til teksten i delkrav, punkt a. samt præciseringer til alvor. Krav.5B: Der er præciseringer til både teksten og bedømmelsesskemaet for alvor, omfang og varighed. Bedømmelsesskemaet er især blevet præciseret vedrørende forsendelser af svin, så det lettere kan anvendes ved konstaterede overtrædelser på samlesteder og slagterier på grund af manglende øremærkning eller skinketatovering. I forlængelse af at reglerne om gruppevis levering af slagtesvin er trådt i kraft, er følgende tilføjet delkrav : Slagtesvin, der leveres efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin, skal ikke mær kes. Krav.6: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.7: Der er foretaget præciseringer til teksten i.

12 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.0: Der er tilføjet et nyt delkrav vedr. indførsel af sæd, embryoner og oocytter fra lande inden for EU, en bemærkning under bedømmelsesskemaet samt en fodnote. Krav.-.: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.5: Der er foretaget præciseringer til teksten i delkrav og og der er tilføjet et nyt delkrav 5. Der er præciseringer til alvor og omfang i teksten samt i bedømmelsesskemaerne. Til delkrav 5 er der indsat helt ny tekst og et nyt bedømmelsesskema. Krav.6: Titlen er justeret og delkrav er taget ud sammen med det tilhørende bedømmelsesskema. Krav.7: En del af kravteksten er slettet samt afsnittet Bemærkninger. Krav.0: Teksten under Bemærkninger er præciseret. Krav.: Kravteksten er præciseret. Krav.: Delkrav og 5er omformuleret. Teksten til alvor, omfang og varighed er præciseret i bedømmelsesskemaet. Krav.8: Teksten i delkrav er præciseret. Krav.0: Teksten til delkrav og er præciseret og bedømmelsesskemaet til delkrav er tilrettet. Krav.: Der er foretaget præciseringer i teksten til alvor, omfang og varighed til begge delkrav. Krav.: Kravet ophæves idet allerede findes i krav., delkrav. Krav.A-.D: Der er indført fem nye minimumskrav. Dyrevelfærdsområdet Alvorsrubrikkerne i de generelle bedømmelsesskemaer: alvorsrubrikkerne er blevet revideret, og udskiftet i krav hvor det var relevant. Alvorsrubrikkerne ser fremover således ud: Krav uden mulighed for indberetning af en mindre overtrædelse: Alvor Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling

13 Krav med mulighed for indberetning af en mindre overrtædelse: Alvor Væsentlig ulempe af mindre betydelig karakter. Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling Omfang: Under beskrivelsen af vurdering af omfang i indledningen til dyrevelfærdskravene er tilføjet en præcisering af bedømmelsen, når overtrædelsen konstateres på slagterier, saml e- steder m.v. Afsnittet vedr. overbelægning længere nede, er afkortet og omformuleret så det er lettere forståeligt. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på og den vejledende tekst til bedømmelse af overtrædelsen er tydeliggjort. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på begge delkrav og bedømmelsesskemaet er som følge heraf tilpasset. Krav.8: Der er indført en bagatelgrænse på og bedømmelsesskemaet er tilpasset. GLM-området Krav. og.: Kravene er slået sammen således at krav. består mens krav. ophæves. Teksten fra krav. er tilføjet krav. som et nyt delkrav. Titlen på krav. er ændret til Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer. Der er endvidere lavet præciseringer i allerede eksisterende fodnoter og der er tilføjet et nyt bedømmelsesskema til delkrav med tilhørende tekst. Krav.5: Kravet opdeles i to krav: et om permanent græs og et om græs i omdrift. Overskriften er afkortet så den fremover er: Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer. Teksten i kravformuleringen er reduceret og der er foretaget små ændringer i overskri f- ten til bedømmelsesskemaerne. Krav.0: Der er ændret i bedømmelsesgrundlaget i teksten til Bedømmelse og Alvor. Muligheden for indberette en bagatel er taget ud af bedømmelsesskemaet. Krav.: Der er indført mulighed for at tildele en overtrædelse af delkrav karakteren for alvor i bedømmelsesskemaet. Teksten vedr. 00 er slettet fra afsnittet Bemærkninger, da denne passage ikke længere er relevant. Nyt krav: Der indføres et nyt krav Krav.: Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift (overført fra krav.5).

14 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Vigtige datoer og frister NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne hvilke forventede ansøgere om direkte støtte, kommunen skal kontrollere. januar NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder, hvilke forventede ansøgere om landdistriktsstøtte, de skal kontrollere... januar Frist for indsendelse af risikoanalyse (Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Kulturstyrelsen).. april Frist for udtagning.. 5. maj Frist for indsendelse af opdateret risikoanalyse august NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne om evt. supplerende ansøgere om direkte støtte som kommunen skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder om evt. supplerende modtagere af landdistriktsstøtte, som kontrolmyndigheden skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler kontrolmyndighederne, om kontrollen skal forhøjes i kontrolåret. måneder efter at alle landbrugere udtaget til ko-kontrol er indberettet af kontrolmyndigheden Frist for varsling af KO-kontrol maks. dage Frist for indberetning af kontrolresultat... mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for underretning af landbruger om kontrolresultatet mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for orientering af landbruger om fristen for afhjælpning af mindre overtrædelse mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for afhjælpning af mindre overtrædelse.6 måneder efter afslutningen af den f y- siske kontrol Frist for indberetning af resultat af opfølgende kontrol. måneder efter opfølgningsdato Frist for gennemførsel af KO-kontroller... januar. december

15 . Generelt om krydsoverensstemmelse. Indledning I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Reglerne betyder, at hvis landbrugeren ikke overholder en række krav i den eksisterende lo v- givning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte i kraft den. januar 005 og er nærmere beskr e- vet i to forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 7/009 af 9. januar 009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. /009 af 0. november 009 om gennemf ø- relsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets Forordning (EF) nr. 7/009, som erstatter Kommissionens Forordning (EF) nr. 796/00, der stadig er gældende for landdistriktstilsagn udstedt før 00. Krydsoverensstemmelse gælder også for visse arealbaserede ordninger under Landdistrikt s- programmet, som begyndte i 007. Disse fremgår af: Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 65/0 af 7. januar 0 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af lan d- distrikterne. De bestemmelser, der skal være omfattet af krydsoverensstemmelse fremgår af Rådets Fo r- ordning 7/009 bilag II og III. Bilagene henviser til de artikler i forordninger og direktiver, som skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. De bestemmelser, der på baggrund af de pågældende artikler nævnt i bilagene er indført eller gengivet i dansk lov eller bekendtg ø- relse, er grundlaget for de danske krydsoverensstemmelseskrav. De pågældende forordninger og direktiver er gældende over hele EU, hvorfor kravene til landmændene i princippet er ens i alle EU lande. Lokale forhold i medlemslandene kan dog medføre, at der er forskelle i formuleringen og relevansen af kravene. Vær opmærksom på, at krydsoverensstemmelseskravene er implementeret med baggrund i EU-lovgivningen, og at der for visse af kravene kan være mere restriktive eller lempelige nationale bestemmelser, hvor en overtrædelse af den nationale bestemmelse ikke medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelses. I disse tilfælde kan der sanktioneres efter dansk lovgivning, men ikke i forbindelse med krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fire indsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om følgende områder: 5

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000- områder. 2015 Version 2

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000- områder. 2015 Version 2 Bæredygtig skovdrift Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000- områder 2015 Version 2 Titel: Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere