Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012"

Transkript

1 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0

2 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Fød e- varestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISSN -985

3 Indholdsfortegnelse Ikrafttræden... 8 Fokusområder i Nyt i Vigtige datoer og frister.... Generelt om krydsoverensstemmelse Indledning Formål Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Danmarks kontrolforpligtelse Ansvar for reglerne og kontrollen Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Procedure for kontrollen Definition af kontroltyper Stikprøvekontrol af arealer.... Hvad er landbrugeren ansvarlig for?.... Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld).... Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes?....5 Krydsoverensstemmelsessystemet (KO-Web).... Nedsættelse af støtten Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse Beregning af nedsættelse Nedsættelse ved overtrædelse af et enkelt krav Nedsættelse ved uagtsom gentagen overtrædelse af et krav Nedsættelse ved forsætlig handling eller undladelse Nedsættelse ved overtrædelse af flere krav Nationale sanktioner.... Kontrol med krydsoverensstemmelse.... KO-kontrollen trin for trin.... Risikoanalyse.... Støttepopulation og udtagning til kontrol.... Habilitet Globale producenter Planlægning af KO-kontrollen Varsling af kontrolbesøg Kontrollen Kontrollørens adgang til bedriften Nægtet adgang til kontrol Hvilke krav skal landbrugeren kontrolleres for?... 9

4 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Kontrolrapport Høring.... Underretning af landbrugeren om kontrollens resultat....5 Mindre overtrædelse (bagateller)....6 Indberetning Klager Forældelse Retningslinjer for bedømmelse af overtrædelse Bedømmelsesgrundlag for givning af en overtrædelse Overtrædelse af flere delkrav under samme krav Flere overtrædelser af samme delkrav Krav og bedømmelsesskemaer Område Miljø... 5 Krav. Stoffer, der kan forurene grundvand... 5 Krav. Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Udbringning spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam) Krav.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam... 6 Krav.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam... 6 Krav.7 Indretning af stalde og lignende Krav.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.9 Opbevaring af fast husdyrgødning Krav.0 Opbevaring af kompost i marken Krav. Opbevaring af ensilage Krav. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand Krav. Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft... 8 Krav. Udbringningsmetode for husdyrgødning... 8 Krav.5 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.6 meter bræmmer langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer.. 88 Krav.7 Udarbejdelse af gødningsregnskaber... 9 Krav.8 Afsætning af husdyrgødning... 9 Krav.9 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov... 9 Krav.0 - Ophævet Krav. Etablering af plantedække Krav. Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 000 område Krav. Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 000 område0 Krav.5 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 000 område... 0

5 Krav.6 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 000 område Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer Krav.8 Ophævet... 6 Krav.9 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 000 område... 7 Krav.0 Beskyttelse af visse planter Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed... Krav. Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker... 5 Krav. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... 7 Krav. Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR... 0 Krav. Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker... Krav.5 Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... Krav.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister... 6 Krav.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur... 0 Krav.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged... Krav.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE... Krav.9 Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged... Krav.0 Samhandel med får og geder... 5 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge... 6 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin... 7 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer... 8 Krav. Veterinære lægemidler... 9 Krav.5 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald... 5 Krav.6 Registrering, opbevaring og anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form Krav.7 Forbud vedrørende animalsk protein Krav.8 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal 6 Krav.0 Håndtering af affald fra medicinanvendelse Krav. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol Krav. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer Krav. Journaler til dyr og fødevarer... 7 Krav.5 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum Krav.6 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger

6 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.7 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion Krav.8 Hygiejne under malkning og indsamling Krav.9 Æg til konsum... 8 Krav.0 Anvendelse af biocider og journal over biocider... 8 Krav. Sporbarhed og køb af foder... 8 Krav. Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder Krav. - Ophævet Krav. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø) Minimumskrav Krav.A Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler... 9 Krav.C Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 9 Krav.D Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet... 9 Krav.D Placering af påfyldnings- og vaskeplads Dyrevelfærd Krav. Alle landbrugsdyr, personale Krav. Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 0 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser... 0 Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed... 0 Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer samt omsorgsfuld behandling Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder... 0 Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb... Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse... Krav. Kalve, materialer der anvendes til stalde... 6 Krav. Kalve, elektriske installationer... 6 Krav. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation... 7 Krav.5 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr... 8 Krav.6 Kalve, belysning... 9 Krav.7 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje... 0 Krav.8 Kalve, bevægelsesfrihed... Krav.9 Kalve, fastbinding... Krav.0 Kalve, rengøring og desinfektion... Krav. Kalve, gulve og lejearealer... Krav. Kalve, foder... 5 Krav. Kalve, fodring... 6 Krav. Kalve, vand... 7 Krav.5 Kalve, udstyr til fodring og vand... 8 Krav.6 Kalve, råmælk til kalve

7 Krav.7 Svin, arealkrav... 0 Krav.8 Svin, opbinding... Krav.9 Svin, drægtige søer og gylte i flok... Krav.0 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte... Krav. Svin, fodersystem til søer og gylte i flok... Krav. Søer og gylte, foder... 5 Krav. Svin, isolation af svin... 6 Krav. Svin, støjniveau... 7 Krav.5 Svin, belysning... 8 Krav.6 Svin, indretning af stalde... 9 Krav. 7 Svin, beskæftigelsesmaterialer... 0 Krav.8 Svin, gulvflader... Krav.9 Svin, fodring... Krav.0 Svin, vand... Krav. Svin, operative indgreb... Krav. Svin, særlige bestemmelser for orner... 5 Krav. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for pattegrise... 8 Krav.5 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)... 5 Krav. Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 5 Krav. Vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer... 5 Krav. - Ophævet Krav. - Ophævet Krav.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Krav.6 Ophævet Krav.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder Krav.8 meter bræmmer omkring fredede fortidsminder... 6 Krav.9 Bekæmpelse af flyvehavre... 6 Krav.0 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo... 6 Krav. Forvaltning af vand Krav. Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift Bilag Krav der udgør en støttebetingelse... 7 Bilag - Landbrugsaktivitet eller landbrugsareal... 7 Bilag - Ansvarlige myndigheder... 7 Bilag - Kontrolrapportens oplysninger... 7 Bilag 5 - Definitioner Bilag 6 - Kvalitetssikring af kontrol med krydsoverensstemmelse

8 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 8. marts 0. Fokusområder i 0 Kontrolmyndighedens oplysning af landbruger om en vejledende sanktionsprocent på kontrollen NaturErhvervstyrelsen ønsker at tydeliggøre, at landbrugeren bør forholde sig til en overtr æ- delse af krydsoverensstemmelsesregler når kontrolmyndigheden fremsender høringsbrevet. Derfor skal sammenhængen fremhæves mellem kontrolmyndighedens karakterbedømmelse af overtrædelsen og NaturErhvervstyrelsens støttenedsættelse. Kontrolmyndighedens høringsbreve skal derfor tilføjes oplysninger om de støttenedsættelsesprocenter, som NaturE r- hvervstyrelsen anvender ved afgørelse af uagtsomme førstegangsovertrædelser. Hensigten er ikke at give en udtømmende beskrivelse af sanktionsreglerne, da der er meget specifikke regler for fastsættelse af nedsættelsesprocenterne ved overtrædelser på flere omr å- der (miljø, sundhed, dyrevelfærd og GLM), ved gentagelser og ved forsætlige overtrædelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises landbrugeren til Landmandsvejledningen 0. Ved overtrædelse af KO-krav skal kontrolmyndighederne derfor i høringsbrevet til landbrugeren anføre følgende bemærkning, fx i fodnote: Der er sammenhæng mellem de karakterer for overtrædelsens alvor, omfang og varighed, som indberettes, og den støttenedsættelse som NaturErhvervstyrelsen kommer frem til. Ved almindelige overtrædelser nedsættes støtten som udgang s- punkt med, eller 5 %. Der henvises til Vejledning om krydsoverensstemmelse [0], der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: hvor du også kan se beskrivelse af kontrollen og kravene. Dokumentation og beskrivelse af overtrædelser En forudsætning for overtrædelse af er, at kontrolmyndigheden vurderer, at den tilsv a- rende bestemmelse i lov eller bekendtgørelse er overtrådt. Der stilles samme krav til dokumentationen af overtrædelser af krydsoverens stemmelse i EUreglerne, som der stilles til overtrædelse af de tilsvarende nationale regler, jf. art. 5, stk. i KFO /009. Hvis der i national ret er fastsat særlige dokumentationskrav, skal disse fø l- ges. Den endelige afgørelse af, om dokumentationen er tilstrækkelig, henhører under domstolene. Mangelfuld beskrivelse eller utilstrækkelig dokumentation for overtrædelsen medfører, at NaturErhvervstyrelsen igen skal involvere kontrolmyndigheden og rekvirere yderligere m a- teriale for at kunne afgøre sagen. En overtrædelse skal være velbegrundet og veldokumenteret idet kontrolmyndighedens b e- dømmelse af overtrædelsen danner grundlag for afgørelse om støttetræk. Ud fra beskrivelsen af kontrolfundet skal man derfor kunne bekræfte, at kontrolmyndigheden har t ildelt de korrekte karakterer for alvor, omfang og varighed. Uden at det bliver en afskrift af karakterteksterne i bedømmelsesskemaet for, skal kontrolmyndigheden derfor målrette beskrivelsen af kontrolfundet de karakterer, som den tildeler for alvor, omfang og varighed. Den øvrige dokumentation i form af evt. opmålinger, beregninger eller fotos skal understøtte b e- skrivelsen. 8

9 Selvom der ikke er krav om billeder, vil det styrke bevisets stilling, hvis der foreligger fot o- dokumentation. Fotos kan dog aldrig erstatte beskrivelsen af en overtrædelse. Evt. fotos skal være ledsaget af en kort sigende tekst til hvert billede, uden at dette dog kan erstatte beskr i- velsen af kontrolfundet i høringsbrevet/kontrolrapporten. Indberetninger, som udelukkende er baseret på flyfotos, accepteres ikke, da landbrugerens muligheder for at kommentere de faktiske omstændigheder forringes betydeligt, hvis en sag baseres på fx 6 mdr. gamle flyfotos. Desuden vil der være en vis usikkerhed omkring, hvad et flyfoto reelt viser. Endelig vil det afskære landbrugeren fra at rette op på overtrædelsen med det samme og dermed undgå støttenedsættelse (bagatelovertrædelse). En indberetning skal derfor baseres sig på en fysisk kontrol på stedet eller en administrativ kontrol, men der kan fx sagtens anvendes flyfotos ved forberedelse til en kontrol eller til at understøtte resultatet fra en fysisk kontrol. Indberetning med forsæt Kontrolmyndigheden skal indberette overtrædelser med forsæt, såfremt myndigheden vurd e- rer, at det almindelige forsætsbegreb er overtrådt, jf. afsnit. om forsæt. Som en indikator for, at landbruger har handlet med forsæt kan være, at landbruger har modtaget en skriftlig indskærpelse af de overtrådte regler og det konstaterede forhold inden for en periode på kalenderår forud for kontrollen. Endvidere kan det tillægges vægt, at overtrædelsen anses for væsentlig, hvilket vil sige, at den samlede karakter er på mindst 8. Hvorvidt der er tale om en forsætlig handling kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er kontrolmyndigheden, der i første omgang står for vurderingen af, om en overtrædelse skal indberettes med forsæt. Kontrolmyndighedens svar på landbrugers høringssvar. Hvis kontrolmyndigheden i forbindelse med en høring om et kontrolbesøg modtager et høringssvar, skal høringssvaret besvares før der sker indberetning til NaturErhvervstyrelsen. Det er blevet tydeliggjort i bekendtgørelse nr. 57 af 6. januar 0 om krydsoverensstemmelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. af 5. marts 0. Det fremgår nu af 0, stk., i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, at: "Forud for indberetningen foretager kontrolmy n- digheden høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen, herunder bedømmelsen i he n- hold til 9. Kontrolmyndigheden oplyser i den forbindelse landbrugeren om, at alle oplysni n- ger fremkommet i forbindelse med kontrollen, herunder landbrugerens eventuelle høringssvar, vil blive indberettet til NaturErhvervstyrelsen og indgå ved NaturErhvervstyrelsens vurdering af støttenedsættelsen. Før kontrolresultatet indberettes til NaturErhvervstyrelsen, korrigerer kontrolmyndigheden, under hensynstagen til høringssvaret, i relevant omf ang kontrolresultatet, og orienterer landbruger herom." Opfølgning på bagatelovertrædelser Der skal følges op på bagatelovertrædelser med mindre der sker afhjælpning under kontrollen. Det er meget vigtigt, at kontrolmyndigheden indberetter resultatet af denne opfølgning i KO - Web senest to måneder efter opfølgningen, således at sagen kan afsluttes og afgørelsesbrev til landbrugeren kan udsendes. 9

10 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Nyt i 0 Fusionen mellem Planterdirektoratet og FødevareErhverv Fusionen mellem Fiskeridirektoratet, Plantedirektoratet og FødevareErhverv betyder, at disse to navne mange steder i vejledningen er ændret til NaturErhvervstyrelsen. Foderområdet er i forbindelse med fusionen overgået til Fødevarestyrelsen, som nu er ressortmyndighed på o m- rådet, men kontrollen vil blive udført af NaturErhvervstyrelsen. Fusionen betyder også, at der er indført nye domænenavne og mailadresser og at der stadig er områder vedrørende udta g- ning til kontrol mv. som ikke er helt afklarede. Web-systemet har fået nyt navn: KO-Web Kært barn har mange navne. Indberetningssystemet er tidligere blevet kaldt: indberetningss y- stemet, Web-applikationen, webben, KO-web m.m., men nu er det besluttet, at systemet fremover hedder KO-Web. Ejendomme beliggende i to kommuners område Afsnittet er suppleret med eksempel på hvordan en KO- kontrol håndteres, hvis det konstateres, at dele af en landbrugers ejendom er beliggende i en anden kommunes område. Tre nye delkrav på miljøområdet På miljøområdet er der i krav.7 Beskyttelse af fugle, reder og æg samt redetræer tilføjet tre delkrav om forbud mod drab og indfangning af vilde fugle, om forbud mod forsætlig ødelæggelse og beskadigelse af vilde fugles reder og æg og om forbud mod forsætlig forstyrrelse af vilde fugle. Det skyldes, at Rådets direktiv 79/09/EØF af. april 979 om beskyttelse af vilde fugle, art. 5, ikke i fuld udstrækning var omfattet af krydsoverensstemmelse, jf. det lovbestemte forvaltningskrav nr. i bilag II i Rådets forordning (EF) 7/009. Fem nye minimumskrav Det følger af EU's regler, at minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, som er fas t- sat i den nationale lovgivning, skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. Der er derfor indført følgende fem nye minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler: Krav.A om besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B om sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler Krav.C om udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte Krav.D om anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet Krav.D om placering af påfyldnings- og vaskeplads Minimumskravene adskiller sig fra de andre krav, idet en eventuel overtrædelse af min i- mumskrav for eksempel ikke vil resultere i en reduktion af enkeltbetalingen, se s. 89. De nye krav er indsat efter krav.. 0

11 Øvrige ændringer af krav og/eller bedømmelsesskemaer Miljøområdet Krav.7-.5 og.: Bekendtgørelse nr. 695 af 9. december 006 (med senere ændringer) har ændret navn til Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. For krav.7 til.5 betyder det, at forhold vedrørende ikkeerhvervsmæssigt dyrehold (tidligere dyrehold under DE), som medfører en risiko for forur e- ning af grundvand eller forurening af grundvand, skal indberettes under krav.. Krav.0: Undtagelsen for overdækning af markstakke er fjernet fra således at det fremover er KO-belagt, at markstakke skal overdækkes straks efter udlægning. Der er tilføjet præciseringer til bemærkningerne samt ændret i teksten til alvor. Krav.: Saft er tilføjet i forlængelse af ensilage i delkrav, så der nu står ensilagesaft, så formuleringen er i overensstemmelse med teksten i bekendtgørelsen. Krav.: Der er foretaget præciseringer af delkrav samt tilføjet en ny fodnote om undtagelser fra. Krav.6: Der er foretaget små justeringer i bemærkningerne. Krav.8: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelse s- skemaet, så alvorskarakteren følger de samme grænser for hvornår der er sket overtrædelse som fastsat efter sanktionering af de nationale regler. Krav.: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelse s- skemaets. Sebemærkningen under krav.8 ovenfor. Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet til omfang og varighed, så det passer til teksten under Bedømmelse. Krav.-.5: Der er foretaget mindre justeringer i kravformuleringerne samt i afsnittet Bemærkninger. Sundhedsområdet Krav.: Der er præciseringer til teksten til alvor. Krav.: Der er tilføjet præciseringer til delkrav samt tilføjet et delkrav. Krav.5: Der er præciseringer til teksten i delkrav, punkt a. samt præciseringer til alvor. Krav.5B: Der er præciseringer til både teksten og bedømmelsesskemaet for alvor, omfang og varighed. Bedømmelsesskemaet er især blevet præciseret vedrørende forsendelser af svin, så det lettere kan anvendes ved konstaterede overtrædelser på samlesteder og slagterier på grund af manglende øremærkning eller skinketatovering. I forlængelse af at reglerne om gruppevis levering af slagtesvin er trådt i kraft, er følgende tilføjet delkrav : Slagtesvin, der leveres efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin, skal ikke mær kes. Krav.6: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.7: Der er foretaget præciseringer til teksten i.

12 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.0: Der er tilføjet et nyt delkrav vedr. indførsel af sæd, embryoner og oocytter fra lande inden for EU, en bemærkning under bedømmelsesskemaet samt en fodnote. Krav.-.: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.5: Der er foretaget præciseringer til teksten i delkrav og og der er tilføjet et nyt delkrav 5. Der er præciseringer til alvor og omfang i teksten samt i bedømmelsesskemaerne. Til delkrav 5 er der indsat helt ny tekst og et nyt bedømmelsesskema. Krav.6: Titlen er justeret og delkrav er taget ud sammen med det tilhørende bedømmelsesskema. Krav.7: En del af kravteksten er slettet samt afsnittet Bemærkninger. Krav.0: Teksten under Bemærkninger er præciseret. Krav.: Kravteksten er præciseret. Krav.: Delkrav og 5er omformuleret. Teksten til alvor, omfang og varighed er præciseret i bedømmelsesskemaet. Krav.8: Teksten i delkrav er præciseret. Krav.0: Teksten til delkrav og er præciseret og bedømmelsesskemaet til delkrav er tilrettet. Krav.: Der er foretaget præciseringer i teksten til alvor, omfang og varighed til begge delkrav. Krav.: Kravet ophæves idet allerede findes i krav., delkrav. Krav.A-.D: Der er indført fem nye minimumskrav. Dyrevelfærdsområdet Alvorsrubrikkerne i de generelle bedømmelsesskemaer: alvorsrubrikkerne er blevet revideret, og udskiftet i krav hvor det var relevant. Alvorsrubrikkerne ser fremover således ud: Krav uden mulighed for indberetning af en mindre overtrædelse: Alvor Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling

13 Krav med mulighed for indberetning af en mindre overrtædelse: Alvor Væsentlig ulempe af mindre betydelig karakter. Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling Omfang: Under beskrivelsen af vurdering af omfang i indledningen til dyrevelfærdskravene er tilføjet en præcisering af bedømmelsen, når overtrædelsen konstateres på slagterier, saml e- steder m.v. Afsnittet vedr. overbelægning længere nede, er afkortet og omformuleret så det er lettere forståeligt. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på og den vejledende tekst til bedømmelse af overtrædelsen er tydeliggjort. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på begge delkrav og bedømmelsesskemaet er som følge heraf tilpasset. Krav.8: Der er indført en bagatelgrænse på og bedømmelsesskemaet er tilpasset. GLM-området Krav. og.: Kravene er slået sammen således at krav. består mens krav. ophæves. Teksten fra krav. er tilføjet krav. som et nyt delkrav. Titlen på krav. er ændret til Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer. Der er endvidere lavet præciseringer i allerede eksisterende fodnoter og der er tilføjet et nyt bedømmelsesskema til delkrav med tilhørende tekst. Krav.5: Kravet opdeles i to krav: et om permanent græs og et om græs i omdrift. Overskriften er afkortet så den fremover er: Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer. Teksten i kravformuleringen er reduceret og der er foretaget små ændringer i overskri f- ten til bedømmelsesskemaerne. Krav.0: Der er ændret i bedømmelsesgrundlaget i teksten til Bedømmelse og Alvor. Muligheden for indberette en bagatel er taget ud af bedømmelsesskemaet. Krav.: Der er indført mulighed for at tildele en overtrædelse af delkrav karakteren for alvor i bedømmelsesskemaet. Teksten vedr. 00 er slettet fra afsnittet Bemærkninger, da denne passage ikke længere er relevant. Nyt krav: Der indføres et nyt krav Krav.: Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift (overført fra krav.5).

14 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Vigtige datoer og frister NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne hvilke forventede ansøgere om direkte støtte, kommunen skal kontrollere. januar NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder, hvilke forventede ansøgere om landdistriktsstøtte, de skal kontrollere... januar Frist for indsendelse af risikoanalyse (Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Kulturstyrelsen).. april Frist for udtagning.. 5. maj Frist for indsendelse af opdateret risikoanalyse august NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne om evt. supplerende ansøgere om direkte støtte som kommunen skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder om evt. supplerende modtagere af landdistriktsstøtte, som kontrolmyndigheden skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler kontrolmyndighederne, om kontrollen skal forhøjes i kontrolåret. måneder efter at alle landbrugere udtaget til ko-kontrol er indberettet af kontrolmyndigheden Frist for varsling af KO-kontrol maks. dage Frist for indberetning af kontrolresultat... mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for underretning af landbruger om kontrolresultatet mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for orientering af landbruger om fristen for afhjælpning af mindre overtrædelse mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for afhjælpning af mindre overtrædelse.6 måneder efter afslutningen af den f y- siske kontrol Frist for indberetning af resultat af opfølgende kontrol. måneder efter opfølgningsdato Frist for gennemførsel af KO-kontroller... januar. december

15 . Generelt om krydsoverensstemmelse. Indledning I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Reglerne betyder, at hvis landbrugeren ikke overholder en række krav i den eksisterende lo v- givning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte i kraft den. januar 005 og er nærmere beskr e- vet i to forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 7/009 af 9. januar 009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. /009 af 0. november 009 om gennemf ø- relsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets Forordning (EF) nr. 7/009, som erstatter Kommissionens Forordning (EF) nr. 796/00, der stadig er gældende for landdistriktstilsagn udstedt før 00. Krydsoverensstemmelse gælder også for visse arealbaserede ordninger under Landdistrikt s- programmet, som begyndte i 007. Disse fremgår af: Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 65/0 af 7. januar 0 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af lan d- distrikterne. De bestemmelser, der skal være omfattet af krydsoverensstemmelse fremgår af Rådets Fo r- ordning 7/009 bilag II og III. Bilagene henviser til de artikler i forordninger og direktiver, som skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. De bestemmelser, der på baggrund af de pågældende artikler nævnt i bilagene er indført eller gengivet i dansk lov eller bekendtg ø- relse, er grundlaget for de danske krydsoverensstemmelseskrav. De pågældende forordninger og direktiver er gældende over hele EU, hvorfor kravene til landmændene i princippet er ens i alle EU lande. Lokale forhold i medlemslandene kan dog medføre, at der er forskelle i formuleringen og relevansen af kravene. Vær opmærksom på, at krydsoverensstemmelseskravene er implementeret med baggrund i EU-lovgivningen, og at der for visse af kravene kan være mere restriktive eller lempelige nationale bestemmelser, hvor en overtrædelse af den nationale bestemmelse ikke medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelses. I disse tilfælde kan der sanktioneres efter dansk lovgivning, men ikke i forbindelse med krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fire indsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om følgende områder: 5

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere