Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012"

Transkript

1 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0

2 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Fød e- varestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISSN -985

3 Indholdsfortegnelse Ikrafttræden... 8 Fokusområder i Nyt i Vigtige datoer og frister.... Generelt om krydsoverensstemmelse Indledning Formål Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Danmarks kontrolforpligtelse Ansvar for reglerne og kontrollen Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Procedure for kontrollen Definition af kontroltyper Stikprøvekontrol af arealer.... Hvad er landbrugeren ansvarlig for?.... Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld).... Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes?....5 Krydsoverensstemmelsessystemet (KO-Web).... Nedsættelse af støtten Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse Beregning af nedsættelse Nedsættelse ved overtrædelse af et enkelt krav Nedsættelse ved uagtsom gentagen overtrædelse af et krav Nedsættelse ved forsætlig handling eller undladelse Nedsættelse ved overtrædelse af flere krav Nationale sanktioner.... Kontrol med krydsoverensstemmelse.... KO-kontrollen trin for trin.... Risikoanalyse.... Støttepopulation og udtagning til kontrol.... Habilitet Globale producenter Planlægning af KO-kontrollen Varsling af kontrolbesøg Kontrollen Kontrollørens adgang til bedriften Nægtet adgang til kontrol Hvilke krav skal landbrugeren kontrolleres for?... 9

4 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Kontrolrapport Høring.... Underretning af landbrugeren om kontrollens resultat....5 Mindre overtrædelse (bagateller)....6 Indberetning Klager Forældelse Retningslinjer for bedømmelse af overtrædelse Bedømmelsesgrundlag for givning af en overtrædelse Overtrædelse af flere delkrav under samme krav Flere overtrædelser af samme delkrav Krav og bedømmelsesskemaer Område Miljø... 5 Krav. Stoffer, der kan forurene grundvand... 5 Krav. Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Udbringning spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam) Krav.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam... 6 Krav.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam... 6 Krav.7 Indretning af stalde og lignende Krav.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.9 Opbevaring af fast husdyrgødning Krav.0 Opbevaring af kompost i marken Krav. Opbevaring af ensilage Krav. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand Krav. Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft... 8 Krav. Udbringningsmetode for husdyrgødning... 8 Krav.5 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.6 meter bræmmer langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer.. 88 Krav.7 Udarbejdelse af gødningsregnskaber... 9 Krav.8 Afsætning af husdyrgødning... 9 Krav.9 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov... 9 Krav.0 - Ophævet Krav. Etablering af plantedække Krav. Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 000 område Krav. Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 000 område0 Krav.5 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 000 område... 0

5 Krav.6 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 000 område Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer Krav.8 Ophævet... 6 Krav.9 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 000 område... 7 Krav.0 Beskyttelse af visse planter Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed... Krav. Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker... 5 Krav. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... 7 Krav. Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR... 0 Krav. Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker... Krav.5 Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... Krav.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister... 6 Krav.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur... 0 Krav.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged... Krav.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE... Krav.9 Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged... Krav.0 Samhandel med får og geder... 5 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge... 6 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin... 7 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer... 8 Krav. Veterinære lægemidler... 9 Krav.5 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald... 5 Krav.6 Registrering, opbevaring og anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form Krav.7 Forbud vedrørende animalsk protein Krav.8 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal 6 Krav.0 Håndtering af affald fra medicinanvendelse Krav. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol Krav. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer Krav. Journaler til dyr og fødevarer... 7 Krav.5 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum Krav.6 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger

6 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.7 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion Krav.8 Hygiejne under malkning og indsamling Krav.9 Æg til konsum... 8 Krav.0 Anvendelse af biocider og journal over biocider... 8 Krav. Sporbarhed og køb af foder... 8 Krav. Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder Krav. - Ophævet Krav. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø) Minimumskrav Krav.A Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler... 9 Krav.C Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 9 Krav.D Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet... 9 Krav.D Placering af påfyldnings- og vaskeplads Dyrevelfærd Krav. Alle landbrugsdyr, personale Krav. Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 0 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser... 0 Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed... 0 Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer samt omsorgsfuld behandling Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder... 0 Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb... Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse... Krav. Kalve, materialer der anvendes til stalde... 6 Krav. Kalve, elektriske installationer... 6 Krav. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation... 7 Krav.5 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr... 8 Krav.6 Kalve, belysning... 9 Krav.7 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje... 0 Krav.8 Kalve, bevægelsesfrihed... Krav.9 Kalve, fastbinding... Krav.0 Kalve, rengøring og desinfektion... Krav. Kalve, gulve og lejearealer... Krav. Kalve, foder... 5 Krav. Kalve, fodring... 6 Krav. Kalve, vand... 7 Krav.5 Kalve, udstyr til fodring og vand... 8 Krav.6 Kalve, råmælk til kalve

7 Krav.7 Svin, arealkrav... 0 Krav.8 Svin, opbinding... Krav.9 Svin, drægtige søer og gylte i flok... Krav.0 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte... Krav. Svin, fodersystem til søer og gylte i flok... Krav. Søer og gylte, foder... 5 Krav. Svin, isolation af svin... 6 Krav. Svin, støjniveau... 7 Krav.5 Svin, belysning... 8 Krav.6 Svin, indretning af stalde... 9 Krav. 7 Svin, beskæftigelsesmaterialer... 0 Krav.8 Svin, gulvflader... Krav.9 Svin, fodring... Krav.0 Svin, vand... Krav. Svin, operative indgreb... Krav. Svin, særlige bestemmelser for orner... 5 Krav. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte... 6 Krav. Svin, særlige bestemmelser for pattegrise... 8 Krav.5 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)... 5 Krav. Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 5 Krav. Vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer... 5 Krav. - Ophævet Krav. - Ophævet Krav.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Krav.6 Ophævet Krav.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder Krav.8 meter bræmmer omkring fredede fortidsminder... 6 Krav.9 Bekæmpelse af flyvehavre... 6 Krav.0 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo... 6 Krav. Forvaltning af vand Krav. Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift Bilag Krav der udgør en støttebetingelse... 7 Bilag - Landbrugsaktivitet eller landbrugsareal... 7 Bilag - Ansvarlige myndigheder... 7 Bilag - Kontrolrapportens oplysninger... 7 Bilag 5 - Definitioner Bilag 6 - Kvalitetssikring af kontrol med krydsoverensstemmelse

8 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 8. marts 0. Fokusområder i 0 Kontrolmyndighedens oplysning af landbruger om en vejledende sanktionsprocent på kontrollen NaturErhvervstyrelsen ønsker at tydeliggøre, at landbrugeren bør forholde sig til en overtr æ- delse af krydsoverensstemmelsesregler når kontrolmyndigheden fremsender høringsbrevet. Derfor skal sammenhængen fremhæves mellem kontrolmyndighedens karakterbedømmelse af overtrædelsen og NaturErhvervstyrelsens støttenedsættelse. Kontrolmyndighedens høringsbreve skal derfor tilføjes oplysninger om de støttenedsættelsesprocenter, som NaturE r- hvervstyrelsen anvender ved afgørelse af uagtsomme førstegangsovertrædelser. Hensigten er ikke at give en udtømmende beskrivelse af sanktionsreglerne, da der er meget specifikke regler for fastsættelse af nedsættelsesprocenterne ved overtrædelser på flere omr å- der (miljø, sundhed, dyrevelfærd og GLM), ved gentagelser og ved forsætlige overtrædelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises landbrugeren til Landmandsvejledningen 0. Ved overtrædelse af KO-krav skal kontrolmyndighederne derfor i høringsbrevet til landbrugeren anføre følgende bemærkning, fx i fodnote: Der er sammenhæng mellem de karakterer for overtrædelsens alvor, omfang og varighed, som indberettes, og den støttenedsættelse som NaturErhvervstyrelsen kommer frem til. Ved almindelige overtrædelser nedsættes støtten som udgang s- punkt med, eller 5 %. Der henvises til Vejledning om krydsoverensstemmelse [0], der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: hvor du også kan se beskrivelse af kontrollen og kravene. Dokumentation og beskrivelse af overtrædelser En forudsætning for overtrædelse af er, at kontrolmyndigheden vurderer, at den tilsv a- rende bestemmelse i lov eller bekendtgørelse er overtrådt. Der stilles samme krav til dokumentationen af overtrædelser af krydsoverens stemmelse i EUreglerne, som der stilles til overtrædelse af de tilsvarende nationale regler, jf. art. 5, stk. i KFO /009. Hvis der i national ret er fastsat særlige dokumentationskrav, skal disse fø l- ges. Den endelige afgørelse af, om dokumentationen er tilstrækkelig, henhører under domstolene. Mangelfuld beskrivelse eller utilstrækkelig dokumentation for overtrædelsen medfører, at NaturErhvervstyrelsen igen skal involvere kontrolmyndigheden og rekvirere yderligere m a- teriale for at kunne afgøre sagen. En overtrædelse skal være velbegrundet og veldokumenteret idet kontrolmyndighedens b e- dømmelse af overtrædelsen danner grundlag for afgørelse om støttetræk. Ud fra beskrivelsen af kontrolfundet skal man derfor kunne bekræfte, at kontrolmyndigheden har t ildelt de korrekte karakterer for alvor, omfang og varighed. Uden at det bliver en afskrift af karakterteksterne i bedømmelsesskemaet for, skal kontrolmyndigheden derfor målrette beskrivelsen af kontrolfundet de karakterer, som den tildeler for alvor, omfang og varighed. Den øvrige dokumentation i form af evt. opmålinger, beregninger eller fotos skal understøtte b e- skrivelsen. 8

9 Selvom der ikke er krav om billeder, vil det styrke bevisets stilling, hvis der foreligger fot o- dokumentation. Fotos kan dog aldrig erstatte beskrivelsen af en overtrædelse. Evt. fotos skal være ledsaget af en kort sigende tekst til hvert billede, uden at dette dog kan erstatte beskr i- velsen af kontrolfundet i høringsbrevet/kontrolrapporten. Indberetninger, som udelukkende er baseret på flyfotos, accepteres ikke, da landbrugerens muligheder for at kommentere de faktiske omstændigheder forringes betydeligt, hvis en sag baseres på fx 6 mdr. gamle flyfotos. Desuden vil der være en vis usikkerhed omkring, hvad et flyfoto reelt viser. Endelig vil det afskære landbrugeren fra at rette op på overtrædelsen med det samme og dermed undgå støttenedsættelse (bagatelovertrædelse). En indberetning skal derfor baseres sig på en fysisk kontrol på stedet eller en administrativ kontrol, men der kan fx sagtens anvendes flyfotos ved forberedelse til en kontrol eller til at understøtte resultatet fra en fysisk kontrol. Indberetning med forsæt Kontrolmyndigheden skal indberette overtrædelser med forsæt, såfremt myndigheden vurd e- rer, at det almindelige forsætsbegreb er overtrådt, jf. afsnit. om forsæt. Som en indikator for, at landbruger har handlet med forsæt kan være, at landbruger har modtaget en skriftlig indskærpelse af de overtrådte regler og det konstaterede forhold inden for en periode på kalenderår forud for kontrollen. Endvidere kan det tillægges vægt, at overtrædelsen anses for væsentlig, hvilket vil sige, at den samlede karakter er på mindst 8. Hvorvidt der er tale om en forsætlig handling kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er kontrolmyndigheden, der i første omgang står for vurderingen af, om en overtrædelse skal indberettes med forsæt. Kontrolmyndighedens svar på landbrugers høringssvar. Hvis kontrolmyndigheden i forbindelse med en høring om et kontrolbesøg modtager et høringssvar, skal høringssvaret besvares før der sker indberetning til NaturErhvervstyrelsen. Det er blevet tydeliggjort i bekendtgørelse nr. 57 af 6. januar 0 om krydsoverensstemmelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. af 5. marts 0. Det fremgår nu af 0, stk., i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, at: "Forud for indberetningen foretager kontrolmy n- digheden høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen, herunder bedømmelsen i he n- hold til 9. Kontrolmyndigheden oplyser i den forbindelse landbrugeren om, at alle oplysni n- ger fremkommet i forbindelse med kontrollen, herunder landbrugerens eventuelle høringssvar, vil blive indberettet til NaturErhvervstyrelsen og indgå ved NaturErhvervstyrelsens vurdering af støttenedsættelsen. Før kontrolresultatet indberettes til NaturErhvervstyrelsen, korrigerer kontrolmyndigheden, under hensynstagen til høringssvaret, i relevant omf ang kontrolresultatet, og orienterer landbruger herom." Opfølgning på bagatelovertrædelser Der skal følges op på bagatelovertrædelser med mindre der sker afhjælpning under kontrollen. Det er meget vigtigt, at kontrolmyndigheden indberetter resultatet af denne opfølgning i KO - Web senest to måneder efter opfølgningen, således at sagen kan afsluttes og afgørelsesbrev til landbrugeren kan udsendes. 9

10 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Nyt i 0 Fusionen mellem Planterdirektoratet og FødevareErhverv Fusionen mellem Fiskeridirektoratet, Plantedirektoratet og FødevareErhverv betyder, at disse to navne mange steder i vejledningen er ændret til NaturErhvervstyrelsen. Foderområdet er i forbindelse med fusionen overgået til Fødevarestyrelsen, som nu er ressortmyndighed på o m- rådet, men kontrollen vil blive udført af NaturErhvervstyrelsen. Fusionen betyder også, at der er indført nye domænenavne og mailadresser og at der stadig er områder vedrørende udta g- ning til kontrol mv. som ikke er helt afklarede. Web-systemet har fået nyt navn: KO-Web Kært barn har mange navne. Indberetningssystemet er tidligere blevet kaldt: indberetningss y- stemet, Web-applikationen, webben, KO-web m.m., men nu er det besluttet, at systemet fremover hedder KO-Web. Ejendomme beliggende i to kommuners område Afsnittet er suppleret med eksempel på hvordan en KO- kontrol håndteres, hvis det konstateres, at dele af en landbrugers ejendom er beliggende i en anden kommunes område. Tre nye delkrav på miljøområdet På miljøområdet er der i krav.7 Beskyttelse af fugle, reder og æg samt redetræer tilføjet tre delkrav om forbud mod drab og indfangning af vilde fugle, om forbud mod forsætlig ødelæggelse og beskadigelse af vilde fugles reder og æg og om forbud mod forsætlig forstyrrelse af vilde fugle. Det skyldes, at Rådets direktiv 79/09/EØF af. april 979 om beskyttelse af vilde fugle, art. 5, ikke i fuld udstrækning var omfattet af krydsoverensstemmelse, jf. det lovbestemte forvaltningskrav nr. i bilag II i Rådets forordning (EF) 7/009. Fem nye minimumskrav Det følger af EU's regler, at minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, som er fas t- sat i den nationale lovgivning, skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. Der er derfor indført følgende fem nye minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler: Krav.A om besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.B om sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler Krav.C om udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte Krav.D om anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet Krav.D om placering af påfyldnings- og vaskeplads Minimumskravene adskiller sig fra de andre krav, idet en eventuel overtrædelse af min i- mumskrav for eksempel ikke vil resultere i en reduktion af enkeltbetalingen, se s. 89. De nye krav er indsat efter krav.. 0

11 Øvrige ændringer af krav og/eller bedømmelsesskemaer Miljøområdet Krav.7-.5 og.: Bekendtgørelse nr. 695 af 9. december 006 (med senere ændringer) har ændret navn til Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. For krav.7 til.5 betyder det, at forhold vedrørende ikkeerhvervsmæssigt dyrehold (tidligere dyrehold under DE), som medfører en risiko for forur e- ning af grundvand eller forurening af grundvand, skal indberettes under krav.. Krav.0: Undtagelsen for overdækning af markstakke er fjernet fra således at det fremover er KO-belagt, at markstakke skal overdækkes straks efter udlægning. Der er tilføjet præciseringer til bemærkningerne samt ændret i teksten til alvor. Krav.: Saft er tilføjet i forlængelse af ensilage i delkrav, så der nu står ensilagesaft, så formuleringen er i overensstemmelse med teksten i bekendtgørelsen. Krav.: Der er foretaget præciseringer af delkrav samt tilføjet en ny fodnote om undtagelser fra. Krav.6: Der er foretaget små justeringer i bemærkningerne. Krav.8: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelse s- skemaet, så alvorskarakteren følger de samme grænser for hvornår der er sket overtrædelse som fastsat efter sanktionering af de nationale regler. Krav.: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelse s- skemaets. Sebemærkningen under krav.8 ovenfor. Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet til omfang og varighed, så det passer til teksten under Bedømmelse. Krav.-.5: Der er foretaget mindre justeringer i kravformuleringerne samt i afsnittet Bemærkninger. Sundhedsområdet Krav.: Der er præciseringer til teksten til alvor. Krav.: Der er tilføjet præciseringer til delkrav samt tilføjet et delkrav. Krav.5: Der er præciseringer til teksten i delkrav, punkt a. samt præciseringer til alvor. Krav.5B: Der er præciseringer til både teksten og bedømmelsesskemaet for alvor, omfang og varighed. Bedømmelsesskemaet er især blevet præciseret vedrørende forsendelser af svin, så det lettere kan anvendes ved konstaterede overtrædelser på samlesteder og slagterier på grund af manglende øremærkning eller skinketatovering. I forlængelse af at reglerne om gruppevis levering af slagtesvin er trådt i kraft, er følgende tilføjet delkrav : Slagtesvin, der leveres efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin, skal ikke mær kes. Krav.6: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.7: Der er foretaget præciseringer til teksten i.

12 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.0: Der er tilføjet et nyt delkrav vedr. indførsel af sæd, embryoner og oocytter fra lande inden for EU, en bemærkning under bedømmelsesskemaet samt en fodnote. Krav.-.: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.5: Der er foretaget præciseringer til teksten i delkrav og og der er tilføjet et nyt delkrav 5. Der er præciseringer til alvor og omfang i teksten samt i bedømmelsesskemaerne. Til delkrav 5 er der indsat helt ny tekst og et nyt bedømmelsesskema. Krav.6: Titlen er justeret og delkrav er taget ud sammen med det tilhørende bedømmelsesskema. Krav.7: En del af kravteksten er slettet samt afsnittet Bemærkninger. Krav.0: Teksten under Bemærkninger er præciseret. Krav.: Kravteksten er præciseret. Krav.: Delkrav og 5er omformuleret. Teksten til alvor, omfang og varighed er præciseret i bedømmelsesskemaet. Krav.8: Teksten i delkrav er præciseret. Krav.0: Teksten til delkrav og er præciseret og bedømmelsesskemaet til delkrav er tilrettet. Krav.: Der er foretaget præciseringer i teksten til alvor, omfang og varighed til begge delkrav. Krav.: Kravet ophæves idet allerede findes i krav., delkrav. Krav.A-.D: Der er indført fem nye minimumskrav. Dyrevelfærdsområdet Alvorsrubrikkerne i de generelle bedømmelsesskemaer: alvorsrubrikkerne er blevet revideret, og udskiftet i krav hvor det var relevant. Alvorsrubrikkerne ser fremover således ud: Krav uden mulighed for indberetning af en mindre overtrædelse: Alvor Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling

13 Krav med mulighed for indberetning af en mindre overrtædelse: Alvor Væsentlig ulempe af mindre betydelig karakter. Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling Omfang: Under beskrivelsen af vurdering af omfang i indledningen til dyrevelfærdskravene er tilføjet en præcisering af bedømmelsen, når overtrædelsen konstateres på slagterier, saml e- steder m.v. Afsnittet vedr. overbelægning længere nede, er afkortet og omformuleret så det er lettere forståeligt. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på og den vejledende tekst til bedømmelse af overtrædelsen er tydeliggjort. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på begge delkrav og bedømmelsesskemaet er som følge heraf tilpasset. Krav.8: Der er indført en bagatelgrænse på og bedømmelsesskemaet er tilpasset. GLM-området Krav. og.: Kravene er slået sammen således at krav. består mens krav. ophæves. Teksten fra krav. er tilføjet krav. som et nyt delkrav. Titlen på krav. er ændret til Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer. Der er endvidere lavet præciseringer i allerede eksisterende fodnoter og der er tilføjet et nyt bedømmelsesskema til delkrav med tilhørende tekst. Krav.5: Kravet opdeles i to krav: et om permanent græs og et om græs i omdrift. Overskriften er afkortet så den fremover er: Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer. Teksten i kravformuleringen er reduceret og der er foretaget små ændringer i overskri f- ten til bedømmelsesskemaerne. Krav.0: Der er ændret i bedømmelsesgrundlaget i teksten til Bedømmelse og Alvor. Muligheden for indberette en bagatel er taget ud af bedømmelsesskemaet. Krav.: Der er indført mulighed for at tildele en overtrædelse af delkrav karakteren for alvor i bedømmelsesskemaet. Teksten vedr. 00 er slettet fra afsnittet Bemærkninger, da denne passage ikke længere er relevant. Nyt krav: Der indføres et nyt krav Krav.: Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift (overført fra krav.5).

14 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Vigtige datoer og frister NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne hvilke forventede ansøgere om direkte støtte, kommunen skal kontrollere. januar NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder, hvilke forventede ansøgere om landdistriktsstøtte, de skal kontrollere... januar Frist for indsendelse af risikoanalyse (Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Kulturstyrelsen).. april Frist for udtagning.. 5. maj Frist for indsendelse af opdateret risikoanalyse august NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne om evt. supplerende ansøgere om direkte støtte som kommunen skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder om evt. supplerende modtagere af landdistriktsstøtte, som kontrolmyndigheden skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler kontrolmyndighederne, om kontrollen skal forhøjes i kontrolåret. måneder efter at alle landbrugere udtaget til ko-kontrol er indberettet af kontrolmyndigheden Frist for varsling af KO-kontrol maks. dage Frist for indberetning af kontrolresultat... mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for underretning af landbruger om kontrolresultatet mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for orientering af landbruger om fristen for afhjælpning af mindre overtrædelse mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for afhjælpning af mindre overtrædelse.6 måneder efter afslutningen af den f y- siske kontrol Frist for indberetning af resultat af opfølgende kontrol. måneder efter opfølgningsdato Frist for gennemførsel af KO-kontroller... januar. december

15 . Generelt om krydsoverensstemmelse. Indledning I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Reglerne betyder, at hvis landbrugeren ikke overholder en række krav i den eksisterende lo v- givning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte i kraft den. januar 005 og er nærmere beskr e- vet i to forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 7/009 af 9. januar 009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. /009 af 0. november 009 om gennemf ø- relsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets Forordning (EF) nr. 7/009, som erstatter Kommissionens Forordning (EF) nr. 796/00, der stadig er gældende for landdistriktstilsagn udstedt før 00. Krydsoverensstemmelse gælder også for visse arealbaserede ordninger under Landdistrikt s- programmet, som begyndte i 007. Disse fremgår af: Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 65/0 af 7. januar 0 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af lan d- distrikterne. De bestemmelser, der skal være omfattet af krydsoverensstemmelse fremgår af Rådets Fo r- ordning 7/009 bilag II og III. Bilagene henviser til de artikler i forordninger og direktiver, som skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. De bestemmelser, der på baggrund af de pågældende artikler nævnt i bilagene er indført eller gengivet i dansk lov eller bekendtg ø- relse, er grundlaget for de danske krydsoverensstemmelseskrav. De pågældende forordninger og direktiver er gældende over hele EU, hvorfor kravene til landmændene i princippet er ens i alle EU lande. Lokale forhold i medlemslandene kan dog medføre, at der er forskelle i formuleringen og relevansen af kravene. Vær opmærksom på, at krydsoverensstemmelseskravene er implementeret med baggrund i EU-lovgivningen, og at der for visse af kravene kan være mere restriktive eller lempelige nationale bestemmelser, hvor en overtrædelse af den nationale bestemmelse ikke medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelses. I disse tilfælde kan der sanktioneres efter dansk lovgivning, men ikke i forbindelse med krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fire indsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om følgende områder: 5

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsover-ensstemmelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Kontrol Miljø- & Økologikontrol J. nr.: 14-8025-000173 og 14-570-000008 Dato: 27. november 2014 kamhal Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning vedrørende indberetning af kontrolresultater vedrørende bestemmelserne i Bekendtgørelse 1519 af 22. december 2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8025-000129 Ref. JEJENS Den 19/12-2016 Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser den gældende

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Februar 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Maj 2008 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af bedriftsrådgivning) Maj 2006 Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2012

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2012 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2012 Februar 2012 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012. Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1)

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1) BEK nr 100 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8025-000173 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Krydsoverensstemmelse nede på jorden

Krydsoverensstemmelse nede på jorden Krydsoverensstemmelse nede på jorden Svinekongressen Herning d. 26. oktober 2011. Ved konsulent, cand. jur, Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse som begreb Kontrol med krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 April 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. af 9. marts 0 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0, februar 0 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse

NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse Brugervejledning 2013 til KO-Web NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse KO-Web henvender sig til kontrolmyndighederne og skal anvendes til udtagning af landbrugere til kontrol med krydsoverensstemmelse,

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Januar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. af 9. marts 00 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 00, december 009 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv NOVEMBER 2006 Kolofon hjkhjk Denne vejledning er udarbejdet af i 2006

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. af 0. marts 009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009, december 008 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 December 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 December 2008 Denne vejledning er

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen) Dette

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014

Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014 Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014 V/juridisk specialkonsulent Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse kort fortalt Sag om malkning inden transport Sag om medicinering

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Den Generelle Kontrolinstruks for Krydsoverensstemmelse

Den Generelle Kontrolinstruks for Krydsoverensstemmelse Den Generelle Kontrolinstruks for Krydsoverensstemmelse GENERELLE INFORMATIONER OM KO KONTROLLEN, FORBERDELSE > KONTROLBESØG > SAGSBEHANDLING Version april, 2016 Captia-link : 16-571-000001 ISBN 978-87-7120-777-4

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen)

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Kontrol (Budgetterede kontroller i 2012) Årlig økologikontrol + stikprøvekontrol (antal 3000) Kort beskrivelse af kontrollens fokus Fokus

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Februar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af i 2015. Sidst opdateret 1. december 2015. Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Dato 11. december 2014 Side 1 af 8 NaturErhverstyrelsen Center for Kontrol Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per e-mail til miljoko@naturerhverv.dk Høring over udkast til vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte April 2009 BERETNING OM FØDEVAREMINISTERIETS FORVALTNING AF LANDBRUGSSTØTTE i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere