Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg"

Transkript

1 Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg - Eksternt peer review af den videnskabelige produktion Elsa Bach og Bente Moen Arbejdsmiljøinstituttet Danmark Universitetet i Bergen Norge 1

2 Forord Denne evaluering er sket på foranledning af bestyrelsen for Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM). Målgruppen for evalueringen er bestyrelsen, de bevilgende myndigheder samt de ansatte på forskningsenheden. Den er gennemført af Projektkoordinationschef, PhD Elsa Bach, Arbejdsmiljøinstituttet i København samt Professor Bente Moen, Universitetet i Bergen. Til evalueringen har vi modtaget samtlige artikler, rapporter og andre publikationer, som er udgivet Desuden har vi haft årsberetningerne fra FMM ( , 2002, 2003, 2004) samt vedtægterne for forskningsenheden. Senere har vi modtaget forskningsenhedens selvevaluering samt bestyrelsens evaluering. Vi havde møde med bestyrelsen i juni måned (2005) og efterfølgende har Elsa Bach kontaktet udvalgte medlemmer af bestyrelsen, der også repræsenterer brugerne, samt en ekstern konsulent med henblik på uddybende kommentarer. Vi håber, at vores evaluering kan bidrage til forskningsenhedens fortsatte udvikling. Forskningsenheden planlægger en ny evaluering i August 2005 Bente Moen og Elsa Bach 2

3 Resume Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM) blev oprettet i år 2000 ud fra det tidligere Søfartsmedicinsk Institut (fra 1992). FMM er et sektorforskningsinstitut tilknyttet Syddansk Universitet og har fælles ledelse med arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg. Arbejdsopgaverne er forskning, udvikling, dokumentation, rådgivning, undervisning og kliniske undersøgelser. Personalet består af (i slutningen af 2004): 4 læger, 1 biolog, 1 etnograf, 1 korrespondent og 1 bogholder. FMM har overvejende arbejdet med anvendt forskning inden for søfartsmedicin, afgrænset til forebyggende emner, som har med søfolks helbred at gøre. Dette er i overensstemmelse med FMMs formål. Enhedens største rapportproduktion var i 1996, senere er antallet af rapporter faldet. Nedgangen i antallet af rapporter skyldes, dels at rapporter produceres i bestemte perioder i projekterne, dels at rapporter fravælges, da de har en begrænset målgruppe. Enheden har skrevet 21 originale artikler i peer reviewede tidsskrifter. Produktionen var størst i Omfanget af videnskabelige artikler er lidt mindre end hvad man ville forvente, men omfanget har været stigende siden oprettelsen af FMM. Den videnskabelige forskning fra FMM er sjældent publiceret i tidsskrifter med høj impact faktor, men til gengæld ligger adskillige af artiklerne højt mht. citeringer. FMM er inde i en god udvikling med stigende forskningsproduktion og øget relevans af forskningen. Den videnskabelige produktion bør med 6 videnskabeligt ansatte ligge lidt højere end nu, nemlig på 6-8 artikler om året. For at opnå dette, er det nødvendigt med en klar forskningsstrategi og en klar plan for samarbejde med eksterne forskere samt en plan for at opnå midler/fonds/finansielle samarbejdspartnere. FMM har netop ajourført sin forskningsstrategi for de næste 4 år. Søfartsmedicin rummer alle medicinske discipliner, dog med fokus på søfarende. Det er aktuelt at studere epidemiologi for alle typer sygdomstilstande og alle eksponeringsforhold. FMM har valgt temaer, som er klart relevante inden for søfartsmedicin. De har koncentreret sig om nogle få temaer, såsom ulykker, infektionssygdomme, mortalitet, morbiditet og fiskeres helbredsproblemer. Dette har været klogt. En lille enhed med få ressourcer skal søge at blive dygtige på få felter. Man savner alligevel, at FMM svarer på en tendens i tiden, nemlig at psykisk belastning og psykisk sygdom bliver mere og mere centralt. FMM har modtaget støtte fra flere forskellige fonde, herunder Forskningsrådene. Dette tyder på, at FMM også i fremtiden vil kunne tiltrække midler til forskningsopgaver. De enkelte fonde har dog kun støttet FMM en enkelt gang, hvorfor en strategi for ansøgninger i fremtiden bør udarbejdes. En vigtig gruppe støtter mangler, nemlig rederierne. Det er vigtig for en enhed som FMM at have et godt samarbejde med disse. Uden et aktivt samarbejde med rederierne vil FMM vanskeligt kunne opfylde sit formål. FMM har et godt nationalt netværk, særlig blandt hospitalslæger. Især en så lille enhed som FMM har desuden brug for at samarbejde med andre forskningsenheder, også for at få ekspertise, som enheden ikke selv dækker. Enheden har ikke indtil vide- 3

4 re en så tilstrækkelig kontakt med andre forskere, hverken i indland eller udland, at den giver anledning til flere fælles publikationer. FMM er et sektorforskningsinstitut med en ret begrænset størrelse. For at kunne producere forskning på videnskabeligt højt niveau og brugerrelevant forskning er enheden afhængig af et solidt samarbejde med andre forskningsmiljøer. Det vil i øvrigt øge muligheden for at samarbejde med forskere med andre kompetencer, end dem enhedens forskere selv besidder, fx psykologer, sociologer, statistikere. Enten bør tilknytningen til Syddansk Universitet styrkes, så den giver anledning til fælles ansøgninger, projekter og på længere sigt publikationer, eller den kan ophøre. Bestyrelsens 8 medlemmer skal ifølge vedtægterne bestå af 2 repræsentanter fra Syddansk Universitet og 2 uafhængige forskere udpeget af Syddansk Universitet og Søfartsstyrelsen, 1 fra Søfartsstyrelsen, 1 fra Energistyrelsen, 1 fra Søfartens Arbejdsmiljøråd samt 1 fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste. Bestyrelsens sammensætning sikrer således kontakt til både forskningen og brugerne. Det rådgivende udvalg har 16 medlemmer, og det er nedsat således, at de repræsenterer relevante institutioner og organisationer inden for det maritime område. Det er ikke lykkedes at få det rådgivende udvalg til at fungere. Bestyrelsen varetager derfor partsinteressen. FMM bør være mere kendt og respekteret blandt brugerne og i forskningsverdenen. Uden dette har et sektorforskningsinstitut ingen berettigelse. Derfor anbefales, at FMM udvikler en formidlingsstrategi. Dette er helt nødvendig for at få kontakter projekter og midler: Kontakten til brugerne bør øges, fx ved: at definere hvem der er brugere at udarbejde en behovsanalyse blandt brugerne og lave en plan for at indlede et aktivt samarbejde med de enkelte medlemmer at inddrage brugerne i strategien for forskningsområderne populær formidling, fx på hjemmesiden og i korte danske publikationer at oprette egen hjemmeside FMM er en unik enhed som Danmark skal være stolt over, og den har muligheder for at udvikle en meget god forskergruppe, som der ikke findes så mange af i verden inden for søfart. Det er evaluatørernes anbefaling at enheden får den støtte og de ressourcer, som er nødvendige i den videre udvikling. 4

5 Indledning Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM) blev oprettet i år 2000, ud fra det tidligere Søfartsmedicinsk Institut (fra 1992). FMM er et selvstændigt forvaltningssubjekt under Søfartsstyrelsen/Erhvervsministeriet, dvs. et sektorforskningsinstitut. Enheden er tilknyttet Syddansk Universitet, uden dog direkte at indgå heri, og har fælles ledelse med arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg. I dag (slutningen af 2004) har enheden 8 personer ansat, heraf 6 forskere. Enheden har en selvstændig bestyrelse på 8 medlemmer. Enheden har desuden tilknyttet et rådgivende udvalg på 16 medlemmer. Formål: FMM skal levere ekspertise til udvikling og sikring af det bedst mulige arbejdsmiljø og den højest opnåelige sundhed og sikkerhed for de maritime erhverv, dvs. søfolk, fiskere og ansatte i offshore industrien. Arbejdsopgaverne er forskning, udvikling, dokumentation, rådgivning, undervisning, kliniske undersøgelser. Vision: Nationalt og internationalt vil FMM være det førende videncenter for sundhed og sikkerhed i de maritime erhverv. Personalet Fra starten på Søfartsmedicinsk Institut i 1992 var der 4 videnskabelige medarbejdere. I slutningen af 2004 var ansat 6 videnskabelige medarbejdere (den ene på deltid). Det årlige antal videnskabelige medarbejdere fremgår af nedenstående figur. Antal videnskabelig personale, FMM Figur 1. Antal ansatte med videnskabelig baggrund på Søfartsmedicinsk Institut ( ) og FMM ( ). 5

6 Personalets faglige baggrunde i dag (slutningen af 2004) er: 4 med medicinsk baggrund (3 er speciallæger i arbejdsmedicin) 1 med biologisk baggrund 1 med etnografisk og socialantropologisk baggrund 1 korrespondent (engelsk og tysk) 1 bogholder (deltid) Stillingsstruktur for videnskabeligt personale juni 2005: 3 har erhvervet PhD-grader, dvs er enten forsker- eller seniorforskerkvalificerede 1 har indleveret PhD-afhandling (udgående fra FMM) til bedømmelse (forsvaret 22/6 2005) 1 har status af seniorforsker (1 har været seniorforsker på et andet sektorforskningsinstitut) 1 er MPH Alle ikke seniorforskere skal seniorforskerbedømmes i løbet af 2006 Ingen forskningsassistenter Ingen PhD-studerende Kompetencer på det maritime område er epidemiologi for sygdomme og ulykker (fiskeri og søfart), interventionsundersøgelser (fiskerne) samt kvalitativ forskning (søfart). Andre kompetencer er epidemiologi bevægeapparatbesvær og lidelser, sygefravær, psykosocialt arbejdsmiljø, ergonomi, HIV-AIDS og andre smitsomme sygdomme, cancer, intervention i livsstil, ergonomi og psykosociale forhold på virksomheder, kliniske undersøgelser, metodeudvikling og validering vedr. overekstremitetslidelser samt generelle helbredsundersøgelser. Endelig har FMM for forholdsvis nylig inkluderet kvalitativ forskning. Enheden har ingen kompetencer inden for fx statistik, psykologi og arbejdshygiejne. 6

7 Vurdering af den videnskabelige produktion Til grund for vurderingen har vi haft samtlige publikationer, dvs. såvel artikler som rapporter, fra 1992 og frem til og med 2004 (bilag 1 og 2). Vi har struktureret vurderingen i følgende punkter: 1. Har forskningen ligget inden for centrale og relevante problemstillinger for faget søfartsmedicin 1a) Hvad er søfartsmedicin, og har FMM arbejdet med forskningstemaer inden for dette felt? 1b) Hvad er forskning, og i hvilken grad har FMM udført forskning? 1c) Hvilke forskningstemaer er aktuelle inden for Søfartsmedicin, og har FMM arbejdet med disse? 2. Har forskningsprioriteringerne været relevante? 2a) Har FMM anvendt sine ressourcer på at løse de vigtigste problemer? 2b) Har forskningsstaben været kvalificeret til at løse forskningsopgaver på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau? 2c) Har FMM etableret et grundlag således at FMM fremover kan tiltrække nye opgaver, fondsmidler og forskere? 2d) Er netværksdannelsen tilstrækkelig stærk, både nationalt/internationalt og mellem forskere og praktikere? 1a) Hvad er Søfartsmedicin, og har FMM arbejdet med forskningstemaer inden for dette felt? Søfartsmedicin er et bredt felt inden for medicinen. Feltet inkluderer både forebyggende og kurativ medicin, som er nødvendig for at sikre nuværende og fremtidig sundhed hos folk som færdes på søen først og fremmest for dem, som har søen som arbejdsplads, men også for passagererne. Med udgangspunkt i FMMs skrevne artikler og rapporter, kan man opsummere at FMM har koncentreret sig om temaer, som kommer ind under en sådan definition. Af produceret materiale er kun fire originalartikler inden for andre temaer. Disse artikler omhandler andre typer af arbejdsmedicinske emner. FMM har desuden koncentreret sig om at lave publikationer, som omhandler forebyggende emner, ikke kurative. FMM har videre koncentreret sig om søfolks helbred, og ikke gået ind på forhold som direkte har med passagerer at gøre. Opsummering: FMM har hovedsagelig arbejdet med søfartsmedicin, afgrænset til forebyggende emner, som har med søfolks helbred at gøre. Dette er i overensstemmelse med FMMs formål. 7

8 1b) Hvad er forskning, og i hvilken grad har FMM udført forskning? Forskning er at forsøge at finde ud af noget nyt. OECD (1976) har defineret forskning som: skabende arbejde på systematisk grundlag for at øge den videnskabelige og tekniske viden, og bruge denne viden til at anvise praktiske resultater. Ud fra dette kan forskning deles i to hovedtyper, grundforskning og anvendt forskning. FMM har arbejdet med anvendt forskning. Inden for denne type forskning leder man efter nye sandheder og ny viden, primært med et praktisk formål. De fleste projektarbejder, som udgår fra FMM, er af denne type. Det er mange måder at vurdere projektarbejder på i relation til om de er forskning eller ikke. Vi definerer gerne et projekt som forskning, fordi: - projektet har klare hypoteser, man vil undersøge - projektet bruger anerkendte metoder og vælger sit materiale på en professionel måde - projektet går i dybden af eksisterende litteratur og vurderer resultaterne i forhold til, hvad man vidste tidligere - projektet bliver publiceret således, at andre har adgang til den nye viden. Det er desuden almindeligt, at forskning bliver vurderet kvalitetsmæssigt i forhold til, hvor projektet publicerer sin viden. De bedste arbejder bliver publicerede i internationale tidsskrifter, som benytter sig af peer-review af artiklerne. Her bliver publikationerne vurderet nøje fagligt, før de bliver accepteret. Hvis man publicerer sine resultater som rapporter i skriftserier, er man ikke i samme grad sikret en sådan kvalitetsvurdering. Det er i denne sammenhæng nyttigt at se på omfanget af det skriftlige materiale, som FMM har produceret. Totalt set har enheden skrevet 38 rapporter (engelske og danske) i tiden , hvoraf 4 af de engelske er direkte oversættelser af danske rapporter. Nedenstående figur, hvor de 34 ikke-identiske rapporter indgår, viser at den højeste rapportproduktion var i 1996, senere er antallet af rapporter faldet. I 1996 blev enhedens eneste doktorafhandling publiceret, og i 1998 blev en masteropgave (Master of Public Health) publiceret. Nedgangen i antallet af rapporter skyldes ifølge bestyrelsen, dels at rapporter produceres i bestemte perioder i projekterne, dels at rapporter fravælges, da de har en meget begrænset målgruppe. 8

9 Figur 2. Antal rapporter publiceret fra FMM Ser man på produktionen af tidsskriftartikler, har enheden skrevet 29 engelsksprogede, 1 spansk og 8 danske tidsskriftartikler. 4 af disse artikler er opsummerende eller informative, og må klassificeres som populærvidenskabelige 2 af disse artikler er breve til redaktøren 4 af originalartiklerne handler ikke om søfartsmedicin, men har andre arbejdsmedicinske temaer Tilbage er 21 originale, engelske forskningsarbejder (inkl. breve til redaktøren) i peer reviewede tidsskrifter. Denne opdeling af artiklerne er sket ud fra lektørernes bedømmelse, da FMMs publikationsliste ikke skelner mellem artikeltyperne. Produktionen var størst i Efter dannelsen af FMM har produktionen igen været stigende. 9

10 Figur 3. Antal peer reviewede engelske tidsskriftartikler publiceret fra FMM Desuden har FMM i alt 7 internationale artikler på vej (i følge selvevalueringen, de er ikke fremsendt til evaluatorerne). Af dem er 2 i trykken, 1 er accepteret og 4 er indsendt. Ingen af disse artikler indgår i den efterfølgende evaluering. Desuden er 3 under udarbejdelse, hvoraf den ene vist ikke handler om søfartsmedicin. Det ser således ud til, at produktionen af videnskabelige artikler fortsat er stigende. De artikler, som man traditionelt vurderer som bedst, er skrevet i tidsskrifter med høj impact factor. Dette er en faktor, som estimeres ud fra hvor ofte tidsskriftet bliver citeret i andre arbejder, dvs. det giver et billede af hvor nyttig forskningen er for andre forskere (eksempelvis har Lancet en impact factor på 5.8). Vi har undersøgt impact faktoren for tidsskrifter, som FMM har publiceret sine engelske originalartikler i, jvf. nedenstående tabel. 10

11 Journal Impact factor Accident Analysis and Prevention (1) - American Journal of Industrial Medicine (3) 1,5 Bulletin of Institute of Maritime and Tropical Medicine Gdynia (2) - Clinical Toxicology (1) - International Journal of Epidemiology (1) 3,3 International Maritime Health (1) - Medicina Maritima (2) - Occupational and Environmental medicine (2) 1,8 Occupational Medicine (2) - Scandinavian Journal of Infectious Disease (3) 1,1 Travel Medicine International (1) - Tabel 1. En oversigt over de internationale tidsskrifter, hvor FMM har publiceret sine engelske artikler, samt impact factor for disse. Antal artikler i hvert tidsskrift er angivet i parentes. Hvis der ikke står noget tal for impact factor, så har tidsskriftet ikke en sådan status. (Kilde:2003 Journal of Citation, Web of science). Opsummering: FMM har udført forskning inden for Søfartsmedicin. Dele af denne forskning har høj kvalitet. Denne forskning er blevet udført af få personer ved enheden. Omfanget af forskning af høj kvalitet er mindre end hvad man ville forvente over en så lang periode, men omfanget af videnskabelige artikler er stigende siden oprettelsen af FMM. Antallet burde, med den nuværende videnskabelige stab, ligge på 6-8 artikler om året. 1c) Hvilke forskningstemaer er aktuelle inden for Søfartsmedicin, og har FMM arbejdet med disse? Søfartsmedicinen er et meget bredt felt, da det rummer alle medicinske discipliner. Til forskel fra de enkelte discipliner, er det således at fokus er på søfarende. Således er det aktuelt at studere epidemiologi for alle typer sygdomstilstande, og det er interessant at studere alle eksponeringsforhold. Hvilke temaer, som er mest aktuelle vil således være afhængig af forskeren, og det er vanskelig at komme med noget facit inden for dette tema. En generel trend er alligevel, at man i dag mindre grad koncentrerer sig om arbejdsforhold relateret til kemiske og fysiske helbredsrisici, og der er et større behov for at forskere koncentrerer sig om psykiske og psykosomatiske belastninger. 11

12 Det er interessant at se på, hvilke temaer FMM har arbejdet med. De temaer som FMM har publiceret videnskabelige artikler om, listes her i rækkefølge efter hvor mange videnskabelige artikler, der er skrevet inden for hvert af disse felter: Fiskernes helbred - 4 Infektionssygdomme blandt sømænd - 3 Dødelighed blandt sømænd - 3 Brug af spørgeskemaer i helbredsovervågning - 4 Klassificering af skibe/skibstyper i forskningsøjemed - 2 Videre er der publiceret enkeltstående artikler om kvindelige sømænd, forgiftninger, skader og livsstil. De temaer som FMM har publiceret rapporter om, listes her op i rækkefølge efter hvor mange rapporter, der er skrevet inden for hvert af disse felter: Ulykker blandt fiskere 19 Sømænds helbredsuddannelse - 3 Sygelighed på danske skibe 2 Desuden er der skrevet enkeltstående rapporter om søfarende i den danske handelsflåde, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser inden for olie/gas-produktion, skibsmedicinkisten, sygelighed og kræft, forgiftninger, efterlevelse af sikkerhedskrav, litteraturoversigt over psykosociale forhold, international overvågning af søfarendes helbred og arbejdsmiljø, det maritime sundhedsvæsen og flerkulturelle forhold. FMM har også startet forskning inden for et nyt og relevant felt, nemlig betydningen af at besætningen på skibe består af flere nationaliteter med meget forskellige arbejdsforhold og holdninger til arbejdsmiljø. Citeringer i litteraturen Det er vanskelig at vurdere, hvor vigtige og nyttige disse publikationer har været for samfundet og sømændene. En objektiv måde at se på dette på, er at vurdere hvor mange gange arbejderne er blevet citeret af andre, som har forsket inden for samme felt. Ved at bruge Web of Science, ISI Web of Knowledge, har vi undersøgt hvilke arbejder fra FMM som er blevet citeret og hvor mange gange: 12

13 Publikation Brandt LPA, Kirk NU, Jensen OC et al: Mortality among Danish merchant seamen from Am J Ind Med 1994 Hansen HL, Andersen PL, Brandt L et al: Antibodies against hepatitis viruses in merchant seamen Scand J Inf Dis 1995 Hansen HL, Pedersen G: Influence of occupational accidents and deaths related to lifestyle on mortality among merchant seamen. Int J Epidemiol 1996 Hansen HL, Hansen KG, Andersen PL: Incidence and relative risk for hepatitis A, hepatitis B and tuberculosis and occurrence of malaria among merchant seamen. Scand J Inf Dis 1996 Jensen OC: Work related injuries in Danish fishermen Occ Med 1996 Hansen HL: Surveillance of deaths on board Danish merchant ships Occ Environ Med 1996 Jensen OC: Health hazards while fishing in heavy weather. Occ Environ Med 1997 Hansen HL, Jensen J: Female seafarers adopt the high risk lifestyle of male seafarers. Occ Environ Med 1998 Jensen OC: Nonfatal occupational fall and slip injuries among commercial fishermen Am J Ind Med 2000 Hansen HL, Pedersen G: Poisoning at sea. J of Toxicology 2001 Roberts SE, Hansen HL: An analysis of the causes of mortality among seafarer in the British merchant fleet. Occ Med 2002 Hansen HL, Nielsen D, Frydenberg M: Occupational accidents aboard merchant ships. Occ Environ Med 2002 Jensen OC, Stage S, Noer P et al: Classification of working processes to facilitate occupational hazard coding on industrial trawlers An J Ind Med 2003 Antal citationer Tabel 2 Citeringer af videnskabelige artikler ifølge Web of Science, ISI Web of Knowledge 13

14 Opsummering. FMM har valgt temaer, som er klart relevante inden for søfartsmedicin. De har koncentreret sig om nogen få temaer, såsom ulykker, infektionssygdomme, mortalitet, morbiditet og fiskeres helbredsproblemer. Dette har sandsynligvis været klogt. En lille enhed med få ressourcer skal ikke forsøge at dække mange felter, men søge at blive dygtige på få felter. Man savner alligevel at FMM svarer på en tendens i tiden, nemlig mod at psykisk belastning og psykisk sygdom bliver mere og mere centralt for sømændene. Forskningen set på denne baggrund kan være lidt gammeldags og ikke så dynamisk mht. sine hypoteser. Den videnskabelige forskning fra FMM er sjældent publiceret i tidsskrifter med høj impact faktor, men adskillige af artiklerne ligger højt mht. citeringer. 2a) Har FMM anvendt sine ressourcer på at løse de vigtigste problemer? Enheden har overvejende beskæftiget sig med ulykker, hvilket er et indlysende emne at beskæftige sig med for denne branche. Af andre emner har været infektionssygdomme (hepatitis, tuberkulose og malaria), aids og cancer. Der er også en del forskning omhandlende generel dødelighed og dødelighedsmønsteret blandt søfolk. Der er, så vidt vi kan se, ikke lagt en egentlig strategi for hvilke sygdomme/diagnoser, som forskningsenheden skal beskæftige sig med. Det bør overvejes, hvorledes en sådan strategi, kan underbygges se fx nedenstående figur fra Erhvervsindlæggelsesregistret (findes på 14

15 2b) Har forskningsstaben været kvalificeret til at løse forskningsopgaverne på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau? De personer som har publiceret originale arbejder i engelsksprogede tidsskrifter som førsteforfatter er: Hansen H - 8 arbejder Jensen, Olaf C - 11 arbejder Brandt et arbejde 15

16 Hansen har udført et PhD-arbejde ved enheden, og Jensen har skrevet en masteropgave (Master of Public Health). Det ser ud til at i begyndelsen var de som blev ansat ved Søfartsmedicinsk Institut/ FMM, videnskabeligt relativt uerfarne på ansættelsestidspunktet. Men de tre, som er ansat siden dannelsen af FMM, var alle PhD og en var endvidere seniorforsker Dette har sandsynligvis været hovedårsagen til, at der har været begrænset videnskabelig produktion ved enheden, og at det har taget tid at få arbejder frem. Med videnskabelig kvalificerede ansatte fra begyndelsen, havde billedet været et andet. I øvrigt er Hansen, som var den mest kvalificerede til at vejlede PhD er, holdt op ved FMM. Det er derfor vigtigt, at FMM får seniorforskervurderet medarbejderne, som planlagt. For en sådan enhed er det vigtig at få kvalificerede forskere på plads snarest, så de kan vejlede og uddanne nye i et forskerforløb. 2c) Har FMM etableret et grundlag, således at den fremover vil tiltrække nye opgaver, fondsmidler og forskere? FMM har modtaget fondsmidler fra adskillige forskellige fonde: ITF Seafarers Trust Den Samfundsmedicinske Forskningsfond. Den Europæiske Socialfond (PESCA), via Arbejdsmarkedsstyrelsen Indenrigsministeriets og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Sygekassernes Helsefond Fødevareministeriet Søfartens Arbejdsmiljøråd Vurdering Disse forskellige fondes støtte tyder på, at FMM også i fremtiden vil kunne tiltrække supplerende midler til forskningsopgaver. De enkelte fonde har tilsyneladende kun støttet FMM en enkelt gang, hvorfor en strategi for ansøgninger i fremtiden bør udarbejdes. Vi har ikke oplysninger om, hvor mange ansøgninger FMM har sendt, dvs. hvor mange af ansøgningerne som har givet resultater. Det er åbenlyst, at hvis der sendes få ansøgninger om midler, så kommer der kun få penge ind. For at få midler fra fonde og lignende, er det i denne sammenhæng vigtig for FMM at udnytte, at de nu har flere kompetente forskere. Høj kompetence og et godt faglig samarbejde er en stor fordel, når eksterne organisationer/fonds skal vurdere om en enhed skal have midler. Følgende punkter bliver ofte vurderet af eksterne finansieringskilder: - Faglig kompetence i forskergruppen - Evne til netværksdannelse og samarbejde internt i forskergruppen og med eksterne forskere i andre fagmiljøer - Grad af integritet, at man har tillid til forskergruppen - God administration 16

17 Ud fra listen ovenfor med hvem, som har bidraget med midler til FMM, ser vi at en vigtig gruppe mangler, nemlig rederierne. Det er vigtig for en enhed som FMM at have et godt samarbejde med rederierne. Grundene til at dette samarbejde ikke eksisterer er vel flere, og kan til dels have sin baggrund i tidligere forhold med lav bemanding og et blakket ry hos rederne, bl.a. pga. en oplevelse af at instituttet også agerede fagpolitisk. Det er vanskeligt at vide. Det er imidlertid vigtig i dag at tage kontakt med rederier og indlede projektsamarbejde. Dette vil bidrage med projekter, som er aktuelle for dagens sømænd. Uden at man har et aktivt samarbejde med rederierne, vil FMM vanskeligt kunne opfylde sit formål. 2d) Er netværksdannelsen tilstrækkeligt stærk, både nationalt/internationalt og mellem forskere og praktikere? Antal medforfattere på originale artikler: Medforfatterskab på videnskabelige arbejder viser noget om det forskningssamarbejde (netværk), som enheden har medvirket i. I de 20 originalartikler, som er skrevet fra FMM, er det kun fire som har en forfatter alene. Alle de andre har to eller flere forfattere. Disse medforfattere er til dels andre ansatte ved FMM, men der er også personer fra følgende enheder i Danmark: Bornholms Centralsygehus Cancerregisteret Danish Maritime Authority Danish Shipowners Association Esbjerg Centralsygehus Fredriksberg Hospital, København Hvidovre Hospital, København Marselisborg Hospital, Aarhus Odense Universitetshospital Rigshospitalet, København Et par alment praktiserende læger/sømandslæger er også nævnt som medforfattere. Efterfølgende (2005) har enheden publiceret en artikel i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet. Tre artikler har medforfattere udenfor Danmark, og følgende lande er repræsenteret blandt disse forfattere: Finland, Kina, Kroatien, Spanien og Storbritannien. Disse er skrevet i 2003 og Projektsamarbejde generelt: FMM har vist ved sine mange rapporter, at den har haft samarbejde med enheder som: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Søfartsstyrelsen Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart Forskellige rederier og skibe. 17

18 Vurdering: FMM har et godt nationalt netværk, særlig blandt hospitalslæger. Dette er meget vigtigt, således at enheden kan opfattes som en faglig ressource for det danske sundhedsvæsen. FMM har også haft kontakt med autoriteter, som det er naturlig at have kontakt med, fordi de har brug for den producerede viden, samt fordi de kan bidrage med ressourcer. Især en så lille enhed som FMM har brug for at samarbejde med andre forskningsenheder, også for at få ekspertise, som enheden ikke selv dækker. Det ser imidlertid ikke ud til, at enheden har en så tilstrækkelig kontakt med andre forskere, hverken i indland eller udland, at den giver anledning til fælles publikationer. En publikation fra 2005 viser, at enheden er ved at etablere samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttets overvågningsgruppe. En tilsvarende kontakt til forskere i Norge inden for søfartsmedicin mangler stadig at resultere i publikationer. Det samme gælder for det danske netværk af ulykkesforskere. FMM mangler herunder kontakt med forskere med anden faglig baggrund end den medicinske, fx psykologiske, sociologiske og arbejdshygiejniske forskere. FMM har heller ingen forskere, der har statistisk ekspertise som faglig basis. Dette er en svaghed, og der må arbejdes med at forbedre netværket på dette punkt. Som nævnt tidligere er samarbejdet med rederier ikke særlig udviklet. I den grad det eksisterer, er det i forbindelse med fiskeriprojekterne. 18

19 3. Bestyrelsens ansvar og rolle i fremtiden Dette afsnit er overvejende baseret på de supplerende oplysninger, som bestyrelsen har givet på et møde med evaluatørerne, og kommentarerne i de efterfølgende interviews af udvalgte personer fra bestyrelsen. Forskningsenhedens betingelser og struktur Bestyrelsens 8 medlemmer skal ifølge vedtægterne bestå af 2 repræsentanter fra Syddansk Universitet og 2 uafhængige forskere udpeget af Syddansk Universitet og Søfartsstyrelsen, 1 repræsentant fra Søfartsstyrelsen, 1 fra Energistyrelsen, 1 fra Søfartens Arbejdsmiljøråd samt 1 fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste. Bestyrelsens sammensætning sikrer således kontakt til både forskningen og brugerne. Ud over almindelige bestyrelsesopgaver har denne bestyrelse ansættelses- og afskedigelseskompetencen for samtlige varige stillinger ved enheden. Det skyldes især ledelsesproblemer i de første år, hvor instituttet eksisterede. Det rådgivende udvalg har 16 medlemmer, og det er nedsat således, at de repræsenterer de institutioner og organisationer, der har berøring med fiskeri-, søfarts- og offshoreerhvervet. Dette udvalg skal mødes mindst en gang om året. Ifølge bestyrelsen er det ikke lykkedes at få det rådgivende udvalg til at fungere. Antallet af deltagere på det årlige møde er stærkt begrænset. Det blev af flere nævnt, at brugerne ikke har tillid til den forskning, som enheden udfører. Bestyrelsen varetager derfor partsinteressen. Det blev også nævnt, at enheden ikke har nogen egentlig pressestrategi, som måske skal være IKKE at skrive pressemeddelelser, så længe kontakten til brugerne er så begrænset, som den er. FMM er etableret som et selvstændigt sektorforskningsinstitut, ud fra det tidligere Søfartsmedicinske institut, der var et universitetsinstitut. Instituttet/enheden har dog altid været finansieret af et ministerium. FMMs hjemmeside er stadig af historiske grunde placeret på universitetets hjemmeside (og er i øvrigt svær at finde). Dette fællesskab har ikke resulteret i fælles publikationer, men der er samarbejde om uddannelse af PhD-er. I dag er enheden tæt knyttet til den arbejdsmedicinske klinik i Esbjerg de har samme adresse og samme leder. En af ideerne med dette var at etablere et fællesskab for uddannelse af PhD-er, en anden var at styrke ledelsen af enheden, hvilket også er lykkedes. Bestyrelsen har endnu ikke overvejet ledelsesformen, når den danske strukturreform får den konsekvens, at den arbejdsmedicinske klinik i Esbjerg ikke længere er en selvstændig enhed. En kommentar: Det er bedre at have en aktiv bestyrelse end at stræbe efter at holde liv i et rådgivende organ, som ikke fungerer. Det kan være en idé at fjerne det rådgivende 19

20 organ og i stedet lave en god strategi for konkret projektsamarbejde med nogen af de parter, som indgik i det rådgivende organ. Anbefalinger til bestyrelsen Er kvaliteten af FMMs forskning på niveau med andre sammenlignelige forskningsinstitutioner? FMM og Arbejdsmiljøinstituttet er sammenlignelige, således at FMM dækker søfarten, mens AMI dækker resten af arbejdsmarkedet. FMM er et sektorforskningsinstitut med en ret begrænset størrelse. For at kunne opfylde kravene til et sektorforskningsinstitut, nemlig både forskning på et videnskabeligt højt niveau og brugerrelevant forskning, så er enheden afhængig af solidt samarbejde med andre forskningsmiljøer. Det vil i øvrigt øge muligheden for at samarbejde med forskere med andre kompetencer, end dem enhedens forskere selv besidder, fx psykologer, sociologer, statistikere. FMM er inde i en god udvikling, med stigende forskningsproduktion og relevans af forskningen. Den videnskabelige produktion bør med 6 videnskabeligt ansatte ligge lidt højere end nu, nemlig på 6-8 artikler om året. For at opnå dette, er det nødvendig med en klar forskningsstrategi og en klar plan for samarbejdet med eksterne forskere, samt en plan for at opnå midler/fonds/finansielle samarbejdspartnere. Anvendes ressourcerne på den mest hensigtsmæssige måde? Som sektorforskningsinstitut skal FMM både producere forskning på højt niveau samt anvendelsesorienteret forskning. FMM har problemer med det sidste. Det anbefales, at der i FMMs udvikling inddrages følgende aspekter: FMM bør være mere kendt og respekteret både blandt brugerne og i forskningsverdenen. Uden dette har et sektorforsknings institut ingen berettigelse. Derfor anbefales, at FMM udvikler en formidlingsstrategi. Dette er helt nødvendig for at få kontakter projekter og midler: a) FMM bør have sin egen hjemmeside. b) Kontakten til deltagerne i det nuværende rådgivende udvalg og til brugerne bør øges, fx ved at Definere, hvem der er brugere Udarbejdelse af behovsanalyse blandt medlemmerne i det rådgivende udvalg og lave en plan for at indlede aktivt samarbejde med de enkelte medlemmer Inddragelse af udvalgets medlemmer i strategien for forskningsområderne Populær formidling, fx på hjemmesiden og i korte danske publikationer En måde at få bedre kontakt med brugere, sømænd og ledere, er at man også stiller op og holder foredrag på møder som disse enheder har, således at man får mulighed for at etablere en dialog og blive mere kendt i erhvervet. Sådanne personlige kontakter og netværksrelationer er ofte meget værdifulde Den lagte forskningsstrategi må skønnes at pege i den rigtige retning FMM satser på registerforskning og ulykkesforskning. Dette er særdeles relevant. 20

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 En præsentation af Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (CMSS) Syddansk Universitet, Esbjerg Jørgen Riis Jepsen jriis@cmss.sdu.dk Opgaver

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Forskningsenheden for Maritim Medicin

Forskningsenheden for Maritim Medicin Forskningsenheden for Maritim Medicin Per Sabro Nielsen, PhD forskningsleder 1992: Søfartsmedicinsk Institut, SUC 2000: Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM) - affilieret til SDU - WHO collaborating

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Side 1 Til: SU og intranettet Fortroligt: nej Fra: Sekretariatet Dato: Oktober 2012 Kopi til: J.nr. GEUS: 014-00193 Emne: Vejledende retningslinjer for faglig bedømmelse til seniorforsker og seniorrådgiver

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Forskningsenheden for Maritim Medicin

Forskningsenheden for Maritim Medicin Beretning 2000-2001 v/syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9 6700 Esbjerg Tlf. 6550 4216 www.esb.sdu.dk/fmm Forord I den forløbne periode har enheden været igennem væsentlige ændringer af rammerne for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Maritim epidemiologi forebyggelsesperspektiver?

Maritim epidemiologi forebyggelsesperspektiver? Maritim epidemiologi forebyggelsesperspektiver? Dansk Selskab for Maritim Medicin Nordby, Fanø 30.11.12 Jørgen Riis Jepsen Center for Maritim sundhed of Samfund, Syddansk Universitet Esbjerg jriis@cmss.sdu.dk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark?

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Kræftens Bekæmpelse Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen LIF 2. november 2012 Typer af sundhedsforskning Grundforskning

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. studerende Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 25-01-2017 2 Projekt Arbejdsskadesystem

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD HVORDAN ER DE ORGANISERT HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE

FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD HVORDAN ER DE ORGANISERT HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD HVORDAN ER DE ORGANISERT HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE LOKALITET 55 28'2 N 008 25'5 Ø ORGANISATIONSPLAN Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Fiskeriets

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Forskningsevaluering December 2013

Forskningsevaluering December 2013 Forskningsevaluering December 213 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 213 er den femte forskningsevaluering og baserer sig på

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

Formidlingsmøde: Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Formidlingsmøde: Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning Formidlingsmøde: Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 6. oktober 2016, NFA, København

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Vejledning for forskningsenheden

Vejledning for forskningsenheden Odense Universitets Hospital 29, Sdr Bouldevard 5000 Odense Ortopædkirurgisk forskningsenhed INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Hvordan inddatere jeg til Personale Data Systemet (PDS)... 3 2.0 Hvordan inddatere

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen. Foredrag af seniorforsker Vilhelm Borg, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2015

Social kapital på arbejdspladsen. Foredrag af seniorforsker Vilhelm Borg, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2015 Social kapital på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker Vilhelm Borg, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2015 Mit foredrag 1. Hvad er social kapital på arbejdspladsen 2. Hvorfor social

Læs mere

Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA At-SEMINAR OM NYANSATTE - 2009 Det Nationale HVORFOR SKER DER ULYKKER FOR NYANSATTE? - Den nyansattes synsvinkel Forskningscenter - Lederens synsvinkel for Arbejdsmiljø, NFA - Hvilke virkemidler er mest

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere