Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2014"

Transkript

1 Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2014

2 Introduktion Stamoplysninger - Afdelinger - Resumé Præsentation af Procesbeskrivelse Værdier og politikker - Arbejdsmiljøpolitik - Socialt engagement Kortlægning Miljø... s Væsentlige miljøforhold - Samlet energiforbrug - Elforbrug - Fjernvarme - Naturgas - Vandforbrug - Transport - Luftemissioner - Spildevand - Ekstern støj, vibrationer, lugt - Risiko - Affald - Kemikalier - Vurdering af miljøpåvirkning (delkonklusion) Arbejdsmiljø... s Arbejdsmiljø-organisation - Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden - Kemiske forhold - Stoffer og materialer - Ergonomiske forhold - Tunge løft - Kontorarbejde - Støj og vibrationer - Varme og kulde - Kommunikation - Afdelingsmøder - Infomøder - Udvalgsmøder - Ulykker og nærved-ulykker - Status - Uddybning - Risikoanalyse - Sygefravær - Psykisk arbejdsmiljø - Introduktion af nyansatte - Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - Vurdering af arbejdsmiljø (delkonklusion) Socialt engagement... s Antal ansatte - Medarbejderafgang - Deltid - Lærlinge og elever - Efteruddannelse - Fastholdelse i arbejde - Sundhedsforsikring - Vaccinationer - Seniorordning - Sociale aktiviteter - Medarbejdere i job på særlige vilkår - Rygning - Motion og helse - Engagement i det omgivende samfund - Vurdering af det sociale område Prioritering Mål og handlingsplan s. 17

3 Introduktion Dette grønne regnskab for for regnskabsåret 2014 er udarbejdet som en bæredygtighedsredegørelse; det er første gang, det grønne regnskab udarbejdes således. Denne redegørelse beskriver aktiviteter for 2014, samt målene for de kommende 3 år. Målene er fastsat i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling. Hos har vi gennem årene løbende foretaget miljøforbedrende tiltag - dette gør sig gældende på både miljø- og arbejds miljøområdet, og det vil også være et fokuspunkt fremadrettet. Vi skaber værdi for vores kunder ved at levere produkter og løsninger, der påvirker såvel bund linje og miljø som sikkerhed for samfundet med respekt for vores værdier. Jeppe Rasmussen Administrerende direktør Stamoplysninger Telefon: Scandiagade 25 Mail: 2450 København SV CVR-nr.: Afdelinger Hovedkontor / Service Øst Service Vest Scandiagade 25 Tophøjvej 26A, Herrup 2450 København SV 7830 Vinderup P nr.: P nr.: Vinderup Service Syd Produktion Malervej 4 Sadelmagervej Esbjerg V 7100 Vejle P nr.: P nr.: Esbjerg Vejle København Branchebetegnelser Engroshandel med metaller og metalmalm Reparation af maskiner Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. 3

4 Præsentation af (herefter kaldet G&S) er en 100% dansk ejet virksomhed, grundlagt i 1828 af Søkap tajn Michael Johan Grønbech. G&S er et handels- og ingeniørfirma, som dækker over forskellige forretningsområder, såsom handel med rustfrit stål, metaller, spuns, pumper, ventiler, aktu atorer, doseringsanlæg og en landsdækkende serviceafdeling. Fra komponentsalg til projektsalg og nøglefærdige løsninger findes det optimale setup i samarbejde med kunder og leverandører. Yderligere information om virksomheden kan ses på hjemmesiden Resume Bæredygtighedsredegørelsen kigger på tre overordnede emner; Miljø, Arbejdsmiljø og Socialt Engagement - og samler disse op i en handlingsplan med tiltag til justeringer og forbedringer, prioriteret efter relevans og potentiale. Miljø På miljøsiden er der iværksat en række mindre tiltag, som vurderes at have en hurtig og stor effekt, f.eks. papir- og papsortering. Herudover er der foretaget nogle investeringer på enkelte områder, og hvis disse initiativer vurderes bæredygtigt, kan de rulles ud i hele virksomheden. Arbejdsmiljø Generelt set vurderes det, at der i virksomheden er et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på sikkerhed og trivsel både fysisk og psykisk. Herudover iværksættes en trivselsmåling for hele virksomheden i Socialt Engagement G&S er engageret i samfundet, det viser sig bl.a. ved, at der stiles efter at have ansatte på særlige vilkår, at virksomheden ansætter lærlinge og maskinmester-aspiranter samt tilbyder en lang række vilkår med fokus på balancen mellem arbejde og fritid. Procesbeskrivelse G&S foretog sin første kortlægning af CO2-forbruget 2009 på baggrund af et ønske om at minimere påvirkningen af miljøet i forbindelse med driften af virksomheden. Med baggrund i Green Networks manual til udarbejdelse af en bæredygtighedsredegørelse er der udpeget relevante målepunkter og fokusområder. Data er indsamlet via interne data, og forbrugstal er indhentet hos de respektive leve randører af ydelserne. Kortlægningen af arbejdsmiljøet er gennemført i samarbejde med virksomhedens AMO, og det sociale engagement er kortlagt i samarbejde med HRfunktionen. Analysen er blevet præsenteret for G&S ledergruppe, som årligt gør status, udfær diger handlingsplaner og iværksætter tiltag til forbedring. 4

5 Værdier og politikker Nedenfor ses et uddrag fra vores Miljø- og Arbejdsmiljø politik, den komplette politik kan ses på vores hjemmeside, hvor vores Code of Conduct ligeledes er tilgængelig. Miljøpolitik G&S vil til enhver tid åbent og sagligt deltage i miljøforbedringer ud fra en totalbetragtning. Inden for økono misk forsvarlige rammer skal belastning af miljøet og forbrug af ressourcer søges minimeret overalt i virksomheden. Ved nyanskaffelse af udstyr, som påvirker elforbrug og eller CO2 belastningen, søges udstyr med lavest mulig belastning. Fokusområder Med udgangspunkt i vores miljøpolitik, vil G&S styrke indsatsen på følgende områder: - Nedbringelse af den globale påvirkning ved minimering af energiforbruget. - Indkøb og forbrug skal ske med henblik på, at ressourcer udnyttes optimalt. - Affaldssortering med henblik på bedre ressourceudnyttelse, så mest muligt genbruges. - Primære leverandører til G&S skal underskrive vores Code of Conduct. Arbejdsmiljøpolitik Forbedringer og forebyggelse på arbejdsmiljøområdet skal ske gennem information og samarbejde, således at alle medarbejdere hos G&S, er bevidste om deres medvirken til at sikre et godt og sikkert arbejds miljø. G&S målsætning er, at alt arbejde udføres på en sikker- og sundhedsmæssigt for svarlig måde, der til enhver tid lever op til gældende lovgivning. Fokusområder Med udgangspunkt i vores arbejdsmiljøpolitik, har G&S valgt at fokusere på følgende mål: - At der til stadighed arbejdes på at forebygge belastninger i arbejdsmiljøet, med henblik på at formindske risici, reducere arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. - At begrænse/reducere forbruget af sundhedsskadelige stoffer og materialer. - Vedvarende at motivere samtlige medarbejdere til dialog og samarbejde for at fremme arbejdsmiljøet. Socialt engagement Hos G&S er medarbejderne den vigtigste ressource, vores mål er at være en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer og engagement udvikles og udfordres parallelt med god trivsel samt arbejdsglæde. Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere kender deres arbejdsopgaver, derfor har vi megen fokus på introduktion af nyansatte. G&S er en rummelig arbejdsplads med højt til loftet, hvilket betyder, at der er frihed under ansvar, og der er plads til medarbejdere med særlige behov. 5

6 Kortlægning Kortlægningen i denne redegørelse omfatter miljø, arbejdsmiljø og socialt engagement for alle virksomhedens aktiviteter og medarbejdere. Kortlægningen er gennemført på grundlag af løbende registreringer, der varetages i Bogholderiet, i Arbejdsmiljøorganisationen samt af HR. Miljø Kortlægningen af miljøforhold er udarbejdet på grundlag af registreringer i bogholderi og i serviceafdelingerne. I det omfang, der er monteret forbrugsmålere på lokationer for henholdsvis el, vand og gas, aflæses og regi streres disse årligt. Øvrige forbrugstal registreres i forbindelse med Bogholderiets håndtering af fakturaer samt indhentes via underleverandørs årsopgørelser. Aktuel kilde for nøgletal angives i forbindelse med de enkelte forhold. Key2Greens vejledninger for omregningsfaktorer og nøgletal for emissioner er anvendt. Væsentlige miljøforhold G&S kortlægning af miljøforhold omfatter væsentlige miljøparametre i forhold til forbrug, affald samt skade lige udledninger til miljøet. Omfang samt nøgletal for 2014 fremgår af nedenstående figur. Forbrug El kwh Fjernvarme 370 mwh Naturgas 113 mwh Diesel liter Vand 524 m³ Affald Affald kg Emissioner CO kg SO 2 48 kg NOx 628 kg 6

7 Samlet energiforbrug Nedenstående figur viser den samlede udvikling i energiforbrug i MWh over de 5 seneste år. Elforbrug Elforbruget er oplyst i KWh. * Elforbruget for Vejle er ikke angivet helårlig, grundet en ændring i forbrugsperioden ** 2014 er første år, hvor vi har modtaget forbrugstal for Esbjerg. Det vurderes, at det mindre forbrug i København skyldes opsætning af LED-lysstofrør i september 2014 på lageret. På baggrund heraf, er det besluttet at udskifte samtlige lyskilder til LED i København primo/medio 2015, og hvis den positive udvikling fortsætter, vil der blive set på mulighederne for, at de tre resterende lokationer kobles på. Fjernvarme Fjernvarmeforbruget er oplyst i MWh * 2014 er første år, hvor vi har modtaget forbrugstal for Esbjerg. Det øgede forbrug fra 2013 til 2014 kan henføres til, at Esbjerg-lokationen er inddraget i opgørelsen fra 2014, og derfor sættes som udgangspunkt ikke yderligere initiativer i værk på nuværende tidspunkt. 7

8 Naturgas Naturgasforbruget er oplyst i MWh Vandforbrug Alt vores vand kommer fra kommunale vandforsyninger. Vandforbruget er oplyst i m3 * 2014 er første år, hvor vi har modtaget forbrugstal for Esbjerg. Der er installeret vandbesparende toiletter på alle lokationer, ellers er vandforbruget begrænset til almin deligt forbrug. Transport Der anvendes brændstof til servicebiler samt til firmabiler. Forbruget af diesel er oplyst i liter og er en sammentælling for alle afdelinger. Firmabilerne får aflæst kilometerstand hvert år i oktober, enkelte af bilerne er ikke aflæst, hvorfor enkelte tal er skønnet er det første år, hvor der er samlet oplysninger om kørsel i private biler. 8

9 Luftemissioner Emissionsberegninger er baseret på nøgletal iht. Key2Green s hjemmeside. Spildevand Bortskaffelse af sanitært spildevand sker ved bortledning til offentlig kloak på egne lokationer. Ekstern støj, vibrationer og lugt G&S virke giver ikke anledning til støj-, vibrations- eller lugtgener. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. 9

10 Affald Affaldsmængderne er oplyst i kg. Der er iværksat en papirsorteringsordning i København, som forventes udbredt til alle lokationer i Pap forsøges genanvendt i størst muligt omfang, hvor kasser gemmes til forsendelse, ligesom der i København er investeret i en papmakuleringsmaskine, således at pappet bruges til beskyttelse af produkter, som sendes ud af huset. Opgørelsen af affald er baseret på afhentningsfirmaernes årsopgørelser. Opgørelsen fra København er inklusiv affaldsmængden fra lejer (Firstcom A/S), da der ikke er særskilte affaldscontainere er det første år, affaldsmængderne er registreret, dog har det ikke været muligt at indhente information om Vejle og Vinderup. Fremover vil vi få oplyst affaldsmængder for alle lokationer i flere affalds fraktioner og som minimum for pap og renovation. Hjælpestoffer Kemikalier anvendes kun i det omfang, det er påkrævet for at vedligeholde bygninger og materiel (rengøring, maling, smøremidler o.lign), samt i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre servicearbejde på kunders ejendom. Der foretages ingen registrering af forbrugsmængden af disse hjælpestoffer, men de er omfattet af vores kemikaliestyring og er således kortlagt under arbejdsmiljø. Vurdering af miljøpåvirkning Væsentlige miljøforhold er vurderet ved anvendelse af Key2Greens scoresystem, som er et scoresystem der hjælper til at vurdere miljøpåvirkningen. Resultatet er sammenholdt med vores miljøpolitik, erfaringer samt faktiske forhold, som har ført til følgende vurdering. Elforbrug - Brændstof - Affald - Relevant miljøpåvirkning, hvor der vurderes at være potentiale Fjernvarme - Gasforbrug - Relevant miljøpåvirkning, hvor der vurderes at være begrænset potentiale. Vandforbrug - Spildevand - Ringe miljøpåvirkning, hvor der vurderes at være begrænset potentiale. Mål og handlingsplaner for miljøforhold prioriteres på grundlag af ovennævnte vurdering. 10

11 Arbejdsmiljø Kortlægningen af arbejdsmiljøet gennemføres på grundlag af arbejdsmiljøorganisationens løbende registreringer, samt registreringer, som er fortaget i forbindelse med den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Arbejdsmiljøorganisation AMO mødes 1 gang hvert kvartal, 2 gange årligt mødes alle medlemmer fra arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøorganisationen består af Økonomidirektøren, som er formand (repræsentant for virksomhedens ledelse VL) samt 4 medlemmer fra Arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøgrupperne består af 1 repræsentant for virksomhedens ledelse (VL) eller en arbejdsleder (AL) samt en medarbejdervalgt arbejds miljørepræsentant (AMR). G&S arbejdsmiljøorganisation AMO 1 VL 4 medlemmer AMO-gruppe København 1 VL/AL 3 AMR AMO-gruppe Vejle 1 VL/AL 1 AMR AMO-gruppe Vinderup 1 VL/AL 1 AMR AMO-gruppe Esbjerg 1 VL/AL 1 AMR Lovpligtigt eftersyn: Der udføres årlige eftersyn af løftegrej, stiger, pallereoler, porte, brandmateriel, faldsikringsudstyr, gaffeltruck og stabler, og derudover eftersyn af el-materiel i intervaller på 6 mdr. Lovpligtige uddannelser: Arbejdsmiljøuddannelsen, truckcertifikat. Beredskab: Der afholdes årligt beredskabs-/evakueringsøvelse. Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden G&S er tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley, i perioden har arbejdstilsynet været på følgende tilsynsbesøg: - Vinderup, 25. februar 2013, risikobaseret tilsyn. - København, 19. september 2013, risikobaseret tilsyn. Kemiske forhold I planlægningen af arbejdsopgaver, skal der tages højde for den ansattes sikkerhed. Der er opsat procedurer for håndtering af farlige eller potentielt farlige medier. Dette gælder for opgaver på egne lokationer og kundelokationer. Stoffer og materialer Der forbruges kun kemikalier til servicearbejde på kunders ejendom eller i det omfang, det er påkrævet for vedligeholdelse af bygninger og materiel (rengøring, maling, smøremidler o.lign). Kemikaliestyring og arbejdspladsbrugsanvisninger Der indhentes sikkerhedsdatablade for alle stoffer og materialer, der anvendes af medarbejderne og efterfølgende udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger på alle fareklassificerede produkter. Alle produkter regi streres og styres i SOSWEB - under oprettelse af de enkelte produkter vurderes det, om der bør fore tages substitution af produktet. 11

12 Ergonomiske forhold Raske og rørige medarbejdere er højt prioriteret hos G&S, og virksomheden giver adgang til hjælpe midler i den henseende. Støj og vibrationer Medarbejderne på storrumskontor kan være plaget af generende støj - dette søges afhjulpet ved adfærds ændring af medarbejderne. Serviceteknikere kan til tider udsættes for høreskadende støj, bl.a. når der udføres arbejde på kundelokationer og på egne værksteder. Alle serviceteknikere har fået stillet høreværn til rådighed og opfordres til at tilrette arbejdet således, at der tages størst muligt hensyn til kolle gaer, kunder og omgivelser generelt. Tunge løft Der kan forekomme tunge løft for vores serviceteknikere på såvel egne værksteder som hos kunden og på eget lager. For at imødegå eventuelle risici i denne forbindelse er der på alle G&S lokationer installeret kran på værkstederne, og der er adgang til løftevogn samt gaffeltruck. På opgaver uden for egne lokationer er der mulighed for at medbringe taljer, såfremt opgaven kræver det. På nogle servicebiler er der installeret løftekran. Kontorarbejde Ansatte på kontor har adgang til justerbare stole samt hæve/sænkeborde. Herudover kan computerskærme indstilles i højde samt vinkles for bedst muligt at kunne indrette sin individuelle arbejdsposition. Der tilbydes specielle tastaturer og mus, hvis det ønskes af den enkelte medarbejder, og medarbejderen har mulighed for at gennemgå sin arbejdsstil ling sammen med en ergoterapeut. Varme og Kulde De ansatte på storrumskontorerne i København oplever, at bygningen kan være meget varm om sommeren, og at der kan være køligt om vinteren. Det er derfor besluttet, at der i 2015 monteres automatisk vinduesstyring. Serviceteknikere, som arbejder både indendørs og udendørs, får udleveret arbejdstøj, som er tilpasset årstiden og overholder sikkerhedskrav for arbejdstøj. Kommunikation Der er behov for intern information og vidensdeling på tværs af afdelinger og lokationer. Denne kommunikation og vidensdeling foregår på vores intranet og via vores interne nyhedsbrev, som udkommer 8-10 gange årligt. Medarbejderne opfordres til også selv at søge information samt at videregive informationer. Afdelingsmøder Alle medarbejdere er omfattede af regelmæssige afdelingsmøder tilpasset den enkelte afdelings behov. Infomøder Ud over den daglige kommunikation via intranettet og det interne nyhedsbrev afholdes ca. 4 gange om året infomøder på alle lokationer, hvor det typisk er den administrerende direktør, der beretter om rigets tilstand. Udvalgsmøder Hvert år afholder AMO minimum 4 møder, hvoraf der i 4 kvartalsmøde indgår den årlige arbejds miljø drøftelse, hvor aktivitetsplanen for arbejdsmiljøarbejdet fastlægges. 12

13 Ulykker og nærved-ulykker Alle arbejdsulykker, -skader og nærved-ulykker registreres i Easy, og er omfattet af AMO s dagsorden på kvartalsmøder. Status, ulykker og nærved-ulykker Indrapporterede hændelser omfatter både egne lokationer og kundelokationer. Uddybning Anmeldt Trykket ribben. Brækket tommel finger. Sår/skade Nærvedulykke Mindre flænge i hovedet. Tandskade. Ventil til rep. indeholdende syre. Havetraktor væltet på skråning. Containerlåge faldt af. Fejlbetjening af testbænk/åbning af ventil under tryk. Fibersprængning i albuen. Briller defekte/ hoved slået mod kant. Dorn splintres ved slag Vandtryk skubber rør fra hinanden. Løst tæppe. Varmt oliesprøjt. Metalklodser faldt ned. Stål mangler afmærkning. Slår hånd ind i rør/ glas på ur smadret. Trykket ribben. Klemt storetå. Glat gulv/faldrisiko. Nedstyrtningsfare/ tungt emne. Manglende gasdetektorer. Arbejde under spænding. Manglende redningsudstyr ved brøndarbejde. Fodskade. Overbelastning af albue. Trykket ribben. Snitsår. Øjenbryn beskadiget. Slag på benet. Slag på låret. Skrue stikker ud af skuffe. Manglende dørkplade over hul i gulv. Løftestrop springer. Rør flyder på gulvet/ risiko for at falde. Gløder i støv. Risikoanalyse På AMO s kvartalsmøder opsamles alle registreringer, og hvis der er behov for en risikoanalyse, laves den efter en systematisk metode, som vægter sandsynlighed og konsekvens. 13

14 Sygefravær Sygefraværsstatistikker gennemgås på ledermøder, hvor det vurderes, om der er sammenhæng med arbejdsmiljøet og/eller behov for statussamtaler. Vurderes det, at arbejdsmiljøet har indflydelse, vurderer AMO, hvad der kan gøres for at imødegå dette. Psykisk arbejdsmiljø G&S har en åben og klar politik omkring psykisk arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og behandling af stressrelaterede sygdomme. Stress kan fremkaldes ved ubalance imellem arbejdsliv, familieliv og eget helbred, ambitioner og forventninger. For at forebygge stress er det ledelsens opgave at have klare planer og visioner, sørge for god planlægning af arbejdsopgaverne, hjælpe med prioritering samt at give feedback. Medarbejderne opfordres desuden til at støtte hinanden, fordele opgaverne fornuftigt imellem sig og tilbyde hjælp, hvis man har tid. I forbindelse med den forestående APV 2015, vil der blive foretaget en trivselsmåling for nærmere belys ning af emnet. Introduktion af nyansatte Alle ansatte modtager før første arbejdsdag et Introbrev, som beskriver hvor og hvornår den nyansatte skal møde. Når en ny medarbejder starter, tilrettelægges et introforløb for vedkommende, og der udpeges en mentor, som får den særlige opgave at introducere, vejlede og oplære den nye kollega. Efter hhv. 1, 3 og 6 måneders ansættelse, afholdes opfølgningssamtaler mellem den nye medarbejder og dennes nær meste leder. Her tales om forventninger, jobindhold og trivsel. Ca. 2 gange årligt afholdes en Introdag til de nye medarbejdere, hvor vi præsenterer firmaets historie, forretningsgrundlag og organisation. Desuden står vores kvalitetssystem samt feedback fra den første tid på programmet. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Formålet med MUS er at give medarbejderen mulighed for drøftelse af nuværende og fremtidig arbejdssituation, herunder trivsel, samarbejde og udvikling/efteruddannelsesønsker. Her har medarbejderen mulighed for at præge og få indflydelse på egne arbejdsvilkår og egen faglig og personlig udvikling. For alle medarbejdere gælder det, at der afholdes en årlig fortrolig MUS med nærmeste leder. Vurdering af arbejdsmiljøet Det vurderes, at der sker en fornuftig håndtering og udvikling af arbejdsmiljøforholdene hos G&S, og at forbedringer af kritiske forhold, der kan løses uden væsentlige økonomiske omkostninger, løbende gennemføres i henhold til vores målsætning. Mål og handlingsplaner for arbejdsmiljøforhold, der kan vurderes løst med væsentlige økonomiske konsekvenser, prioriteres på grundlag af: - at forhold ikke må være i konflikt med loven. - at forhold ikke må have en skadelig effekt på medarbejdernes helbred. 14

15 Socialt engagement Kortlægningen af det sociale engagement er baseret på registrerede medarbejderdata i Bogholderiet. Antal ansatte Medarbejderafgang Antal medarbejdere, der er stoppet samt medarbejderomsætning i % Deltid Hos G&S er det vigtigt at have den rette balance mellem arbejdsliv og fritidsliv, samtidig med at der kan tages særlige hensyn til psykisk og fysisk formåen. Ud over mulighed for deltid, kan der også aftales fleksible arbejdstider, der er tilpasset den enkelte medarbejders behov, sammen med nærmeste leder under hensyntagen til kollegaer, spidsbelastninger, private forhold mv. Lærlinge/elever G&S ønsker at støtte op omkring det danske uddannelsessystem, hvorfor der i det omfang det findes rele vant kan tilbydes stillinger af en sådan karakter. Der er bl.a. lærlinge og maskinmester-aspiranter tilknyttet serviceafdelingen, hvor de indgår i det dag lige arbejde sammen med vores erfarne serviceteknikere. Efteruddannelse Kompetente medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource, derfor støtter man op omkring efteruddannelse, og der er afsat 1% af arbejdstiden til netop dette. Det kan være kurser, uddannelse eller andre kompetenceudvidende aktiviteter. Meget af uddannelses- og kursusaktiviteten udvikles i samarbejde med leverandørerne, for at G&S hele tiden står stærkere, og de ansatte er opdateret på nyeste viden. Fastholdelse i arbejde G&S er afhængig af sine ansatte og vil derfor gerne bidrage til, at den ansatte kan bidrage i perioder, der ellers normalt ville føre til fravær eller lignende. Sundhedsforsikring G&S tilbyder en sundhedsforsikring for alle medarbejdere, som administreres og betales af virksomheden. Da sundhedsforsikringen er skattepligtig, er det frivilligt for den enkelte medarbejder at deltage. Den ansattes familie har også mulighed for at tilvælge denne. Vaccinationer Hver efterår tilbydes alle medarbejdere gratis influenzavaccination. Vaccinationen udføres i arbejds tiden på arbejdspladsen. Medarbejdere, som ikke kan være tilstede, kan blive vaccineret hos egen læge på virksomhedens regning. Seniorordning Som virksomhed anerkender G&S, at der kan være forskellige ønsker og behov til livets mange faser. Dette forsøges imødegået af bl.a. en seniorpolitik. Hos G&S kan man som 62-årig indgå i virksomhedens seniorordning. Der kan med nærmeste leder aftales ændringer i arbejdstid eller justering af ansvar og opgaver tilpasset den enkelte. Der er 3 medarbejdere i aldersgruppen, og en medarbejder benytter ordningen. 15

16 Sociale aktiviteter For at skabe sammenhold for alle medarbejdere i G&S, har virksomheden en trivselsforening. Trivselsforeningen afholder forskellige arrangementer af sportslig eller faglig og frem for alt selskabelig karakter. Hovedformålet er at skabe rammerne til at samle kollegaer fra forskellige afdelinger og/eller landsdele. Virksomheden støtter Trivselsforeningen med et fastsat beløb pr. medarbejder om året. Derudover gives i løbet af året ekstra bidrag til en særlig pulje for at fejre succeser i det daglige arbejde; denne pulje kan medarbejderne benytte til sociale aktiviteter. Medarbejdere i job på særlige vilkår G&S ønsker at bidrage til at sikre arbejdspladser for sygdomsramte og nedslidte og har i en årrække haft ansatte i både fleks- og skånejob. I 2014 har virksomheden haft 1 fastansat i fleksjob og 1 i skånejob. Rygning G&S rygepolitik er tilgængelig for medarbejderen i personalehåndbogen; den er som følger: - Ingen ansatte eller besøgende må udsættes for passiv rygning. - Rygning indendørs er ikke tilladt. - Rygning er ikke tilladt i biler som anvendes af flere. Dvs. at rygning kun er tilladt udendørs - hvor man dog ikke må opholde sig i dør- eller portåbninger. Motion og helse Virksomheden har indgået en rabataftale med en fitnesskæde, som alle medarbejdere frivilligt kan benytte sig af. På alle virksomhedens lokationer er der en frugtordning, og i København tilbydes der desuden en sund frokostordning. Engagement i det omgivende samfund G&S har som mål at vise samfundsansvar, såvel inden for miljø og arbejdsmiljø som socialt engagement. Virksomheden ønsker at være med til at sikre en bæredygtig udvikling for de kommende generationer, ikke alene på måden der ageres, men også ved at påvirke leverandørerne. Alle lokationer har i 2014 fået opsat en Hjertestarter, og der afholdes førstehjælpskurser Virksomheden støtter Kræftens Bekæmpelse med en årlig donation. Vurdering af det sociale område Det vurderes at medarbejderforholdene generelt viser en stabilitet og tilfredsstillende udvikling. Mål og handlingsplaner for det sociale prioriteres på grund af, at forhold: - er kritiske i forhold til virksomhedens værdier og visioner for det sociale engagement - har betydning for vores omdømme. 16

17 Prioritering Den samlede vurdering og prioritering omfatter prioriterede forhold fra aktuel kortlægning af miljø, arbejds miljø og socialt engagement, hvor den samlede prioritering er foretaget på grundlag af risikoniveau, gennemførlighed, antal berørte medarbejdere, lovmedholdelighed samt økonomi. Mål og handlingsplan Ledelsen har vedtaget den efterfølgende 3 årige handlingsplan for forbedringer af miljø, arbejdsmiljø og socialt engagement hos G&S. INDSATSOMRÅDE Mål Handlingsplan Ansvar Tidsplan MILJØ ARBEJDSMILJØ SOCIALT ENGAGEMENT Reducere energiforbruget (kwh) med 5% i forhold til 2014 Optimere affaldssortering Reducere brændstofforbruget 5% ift Reducere de tunge løft på egne værksteder Reducere varme/kuldeforskellen på kontorerne i København Opsætte naturlig ventilation samt skære lufthuller i vindueskarme Medarbejderundersøgelse Optimere styringen af medarbejderkurser og kompetencer Udskifte lysstofarmatur med LED lys Indføre affaldssortering over hele G&S Ansvarlige i forbindelse med handlingsplaners gennemførelse er: JRA: Jeppe Rasmussen, Adm. direktør KP: Kent Plesning, Økonomidirektør SJP: Stefanie Jäke Pedersen, Chefsekretær/HR PIJ: Pia Jørgensen, QHSE- Koordinator JRA/KP 4. kvartal 2017 PIJ 4. kvartal 2015 Forny bilpark JRA/KP 4. kvartal 2017 Indkøb af hæve/sænke arbejds borde, 1 pr. lokation. Evt. flytte kraner, så de udnyttes mere hensigts mæssigt Gennemføre trivselsundersøgelse Styre medarbejdernes kurser via SOSWEB JRA/KP 4. kvartal 2016 JRA/KP 3. kvartal 2015 KP 2. kvartal 2015 SJP/PIJ 3. kvartal

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 uddrag csr redegørelse TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 side 1 af 7

tv 2 årsrapport 2010 uddrag csr redegørelse TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 side 1 af 7 tv 2 årsrapport 2010 uddrag csr redegørelse side 1 af 7 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Redegørelse om samfundsansvar (CSR) Som offentligt ejet public service-virksomhed er TV 2

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere