Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2014"

Transkript

1 Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2014

2 Introduktion Stamoplysninger - Afdelinger - Resumé Præsentation af Procesbeskrivelse Værdier og politikker - Arbejdsmiljøpolitik - Socialt engagement Kortlægning Miljø... s Væsentlige miljøforhold - Samlet energiforbrug - Elforbrug - Fjernvarme - Naturgas - Vandforbrug - Transport - Luftemissioner - Spildevand - Ekstern støj, vibrationer, lugt - Risiko - Affald - Kemikalier - Vurdering af miljøpåvirkning (delkonklusion) Arbejdsmiljø... s Arbejdsmiljø-organisation - Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden - Kemiske forhold - Stoffer og materialer - Ergonomiske forhold - Tunge løft - Kontorarbejde - Støj og vibrationer - Varme og kulde - Kommunikation - Afdelingsmøder - Infomøder - Udvalgsmøder - Ulykker og nærved-ulykker - Status - Uddybning - Risikoanalyse - Sygefravær - Psykisk arbejdsmiljø - Introduktion af nyansatte - Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - Vurdering af arbejdsmiljø (delkonklusion) Socialt engagement... s Antal ansatte - Medarbejderafgang - Deltid - Lærlinge og elever - Efteruddannelse - Fastholdelse i arbejde - Sundhedsforsikring - Vaccinationer - Seniorordning - Sociale aktiviteter - Medarbejdere i job på særlige vilkår - Rygning - Motion og helse - Engagement i det omgivende samfund - Vurdering af det sociale område Prioritering Mål og handlingsplan s. 17

3 Introduktion Dette grønne regnskab for for regnskabsåret 2014 er udarbejdet som en bæredygtighedsredegørelse; det er første gang, det grønne regnskab udarbejdes således. Denne redegørelse beskriver aktiviteter for 2014, samt målene for de kommende 3 år. Målene er fastsat i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling. Hos har vi gennem årene løbende foretaget miljøforbedrende tiltag - dette gør sig gældende på både miljø- og arbejds miljøområdet, og det vil også være et fokuspunkt fremadrettet. Vi skaber værdi for vores kunder ved at levere produkter og løsninger, der påvirker såvel bund linje og miljø som sikkerhed for samfundet med respekt for vores værdier. Jeppe Rasmussen Administrerende direktør Stamoplysninger Telefon: Scandiagade 25 Mail: 2450 København SV CVR-nr.: Afdelinger Hovedkontor / Service Øst Service Vest Scandiagade 25 Tophøjvej 26A, Herrup 2450 København SV 7830 Vinderup P nr.: P nr.: Vinderup Service Syd Produktion Malervej 4 Sadelmagervej Esbjerg V 7100 Vejle P nr.: P nr.: Esbjerg Vejle København Branchebetegnelser Engroshandel med metaller og metalmalm Reparation af maskiner Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. 3

4 Præsentation af (herefter kaldet G&S) er en 100% dansk ejet virksomhed, grundlagt i 1828 af Søkap tajn Michael Johan Grønbech. G&S er et handels- og ingeniørfirma, som dækker over forskellige forretningsområder, såsom handel med rustfrit stål, metaller, spuns, pumper, ventiler, aktu atorer, doseringsanlæg og en landsdækkende serviceafdeling. Fra komponentsalg til projektsalg og nøglefærdige løsninger findes det optimale setup i samarbejde med kunder og leverandører. Yderligere information om virksomheden kan ses på hjemmesiden Resume Bæredygtighedsredegørelsen kigger på tre overordnede emner; Miljø, Arbejdsmiljø og Socialt Engagement - og samler disse op i en handlingsplan med tiltag til justeringer og forbedringer, prioriteret efter relevans og potentiale. Miljø På miljøsiden er der iværksat en række mindre tiltag, som vurderes at have en hurtig og stor effekt, f.eks. papir- og papsortering. Herudover er der foretaget nogle investeringer på enkelte områder, og hvis disse initiativer vurderes bæredygtigt, kan de rulles ud i hele virksomheden. Arbejdsmiljø Generelt set vurderes det, at der i virksomheden er et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på sikkerhed og trivsel både fysisk og psykisk. Herudover iværksættes en trivselsmåling for hele virksomheden i Socialt Engagement G&S er engageret i samfundet, det viser sig bl.a. ved, at der stiles efter at have ansatte på særlige vilkår, at virksomheden ansætter lærlinge og maskinmester-aspiranter samt tilbyder en lang række vilkår med fokus på balancen mellem arbejde og fritid. Procesbeskrivelse G&S foretog sin første kortlægning af CO2-forbruget 2009 på baggrund af et ønske om at minimere påvirkningen af miljøet i forbindelse med driften af virksomheden. Med baggrund i Green Networks manual til udarbejdelse af en bæredygtighedsredegørelse er der udpeget relevante målepunkter og fokusområder. Data er indsamlet via interne data, og forbrugstal er indhentet hos de respektive leve randører af ydelserne. Kortlægningen af arbejdsmiljøet er gennemført i samarbejde med virksomhedens AMO, og det sociale engagement er kortlagt i samarbejde med HRfunktionen. Analysen er blevet præsenteret for G&S ledergruppe, som årligt gør status, udfær diger handlingsplaner og iværksætter tiltag til forbedring. 4

5 Værdier og politikker Nedenfor ses et uddrag fra vores Miljø- og Arbejdsmiljø politik, den komplette politik kan ses på vores hjemmeside, hvor vores Code of Conduct ligeledes er tilgængelig. Miljøpolitik G&S vil til enhver tid åbent og sagligt deltage i miljøforbedringer ud fra en totalbetragtning. Inden for økono misk forsvarlige rammer skal belastning af miljøet og forbrug af ressourcer søges minimeret overalt i virksomheden. Ved nyanskaffelse af udstyr, som påvirker elforbrug og eller CO2 belastningen, søges udstyr med lavest mulig belastning. Fokusområder Med udgangspunkt i vores miljøpolitik, vil G&S styrke indsatsen på følgende områder: - Nedbringelse af den globale påvirkning ved minimering af energiforbruget. - Indkøb og forbrug skal ske med henblik på, at ressourcer udnyttes optimalt. - Affaldssortering med henblik på bedre ressourceudnyttelse, så mest muligt genbruges. - Primære leverandører til G&S skal underskrive vores Code of Conduct. Arbejdsmiljøpolitik Forbedringer og forebyggelse på arbejdsmiljøområdet skal ske gennem information og samarbejde, således at alle medarbejdere hos G&S, er bevidste om deres medvirken til at sikre et godt og sikkert arbejds miljø. G&S målsætning er, at alt arbejde udføres på en sikker- og sundhedsmæssigt for svarlig måde, der til enhver tid lever op til gældende lovgivning. Fokusområder Med udgangspunkt i vores arbejdsmiljøpolitik, har G&S valgt at fokusere på følgende mål: - At der til stadighed arbejdes på at forebygge belastninger i arbejdsmiljøet, med henblik på at formindske risici, reducere arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. - At begrænse/reducere forbruget af sundhedsskadelige stoffer og materialer. - Vedvarende at motivere samtlige medarbejdere til dialog og samarbejde for at fremme arbejdsmiljøet. Socialt engagement Hos G&S er medarbejderne den vigtigste ressource, vores mål er at være en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer og engagement udvikles og udfordres parallelt med god trivsel samt arbejdsglæde. Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere kender deres arbejdsopgaver, derfor har vi megen fokus på introduktion af nyansatte. G&S er en rummelig arbejdsplads med højt til loftet, hvilket betyder, at der er frihed under ansvar, og der er plads til medarbejdere med særlige behov. 5

6 Kortlægning Kortlægningen i denne redegørelse omfatter miljø, arbejdsmiljø og socialt engagement for alle virksomhedens aktiviteter og medarbejdere. Kortlægningen er gennemført på grundlag af løbende registreringer, der varetages i Bogholderiet, i Arbejdsmiljøorganisationen samt af HR. Miljø Kortlægningen af miljøforhold er udarbejdet på grundlag af registreringer i bogholderi og i serviceafdelingerne. I det omfang, der er monteret forbrugsmålere på lokationer for henholdsvis el, vand og gas, aflæses og regi streres disse årligt. Øvrige forbrugstal registreres i forbindelse med Bogholderiets håndtering af fakturaer samt indhentes via underleverandørs årsopgørelser. Aktuel kilde for nøgletal angives i forbindelse med de enkelte forhold. Key2Greens vejledninger for omregningsfaktorer og nøgletal for emissioner er anvendt. Væsentlige miljøforhold G&S kortlægning af miljøforhold omfatter væsentlige miljøparametre i forhold til forbrug, affald samt skade lige udledninger til miljøet. Omfang samt nøgletal for 2014 fremgår af nedenstående figur. Forbrug El kwh Fjernvarme 370 mwh Naturgas 113 mwh Diesel liter Vand 524 m³ Affald Affald kg Emissioner CO kg SO 2 48 kg NOx 628 kg 6

7 Samlet energiforbrug Nedenstående figur viser den samlede udvikling i energiforbrug i MWh over de 5 seneste år. Elforbrug Elforbruget er oplyst i KWh. * Elforbruget for Vejle er ikke angivet helårlig, grundet en ændring i forbrugsperioden ** 2014 er første år, hvor vi har modtaget forbrugstal for Esbjerg. Det vurderes, at det mindre forbrug i København skyldes opsætning af LED-lysstofrør i september 2014 på lageret. På baggrund heraf, er det besluttet at udskifte samtlige lyskilder til LED i København primo/medio 2015, og hvis den positive udvikling fortsætter, vil der blive set på mulighederne for, at de tre resterende lokationer kobles på. Fjernvarme Fjernvarmeforbruget er oplyst i MWh * 2014 er første år, hvor vi har modtaget forbrugstal for Esbjerg. Det øgede forbrug fra 2013 til 2014 kan henføres til, at Esbjerg-lokationen er inddraget i opgørelsen fra 2014, og derfor sættes som udgangspunkt ikke yderligere initiativer i værk på nuværende tidspunkt. 7

8 Naturgas Naturgasforbruget er oplyst i MWh Vandforbrug Alt vores vand kommer fra kommunale vandforsyninger. Vandforbruget er oplyst i m3 * 2014 er første år, hvor vi har modtaget forbrugstal for Esbjerg. Der er installeret vandbesparende toiletter på alle lokationer, ellers er vandforbruget begrænset til almin deligt forbrug. Transport Der anvendes brændstof til servicebiler samt til firmabiler. Forbruget af diesel er oplyst i liter og er en sammentælling for alle afdelinger. Firmabilerne får aflæst kilometerstand hvert år i oktober, enkelte af bilerne er ikke aflæst, hvorfor enkelte tal er skønnet er det første år, hvor der er samlet oplysninger om kørsel i private biler. 8

9 Luftemissioner Emissionsberegninger er baseret på nøgletal iht. Key2Green s hjemmeside. Spildevand Bortskaffelse af sanitært spildevand sker ved bortledning til offentlig kloak på egne lokationer. Ekstern støj, vibrationer og lugt G&S virke giver ikke anledning til støj-, vibrations- eller lugtgener. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. 9

10 Affald Affaldsmængderne er oplyst i kg. Der er iværksat en papirsorteringsordning i København, som forventes udbredt til alle lokationer i Pap forsøges genanvendt i størst muligt omfang, hvor kasser gemmes til forsendelse, ligesom der i København er investeret i en papmakuleringsmaskine, således at pappet bruges til beskyttelse af produkter, som sendes ud af huset. Opgørelsen af affald er baseret på afhentningsfirmaernes årsopgørelser. Opgørelsen fra København er inklusiv affaldsmængden fra lejer (Firstcom A/S), da der ikke er særskilte affaldscontainere er det første år, affaldsmængderne er registreret, dog har det ikke været muligt at indhente information om Vejle og Vinderup. Fremover vil vi få oplyst affaldsmængder for alle lokationer i flere affalds fraktioner og som minimum for pap og renovation. Hjælpestoffer Kemikalier anvendes kun i det omfang, det er påkrævet for at vedligeholde bygninger og materiel (rengøring, maling, smøremidler o.lign), samt i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre servicearbejde på kunders ejendom. Der foretages ingen registrering af forbrugsmængden af disse hjælpestoffer, men de er omfattet af vores kemikaliestyring og er således kortlagt under arbejdsmiljø. Vurdering af miljøpåvirkning Væsentlige miljøforhold er vurderet ved anvendelse af Key2Greens scoresystem, som er et scoresystem der hjælper til at vurdere miljøpåvirkningen. Resultatet er sammenholdt med vores miljøpolitik, erfaringer samt faktiske forhold, som har ført til følgende vurdering. Elforbrug - Brændstof - Affald - Relevant miljøpåvirkning, hvor der vurderes at være potentiale Fjernvarme - Gasforbrug - Relevant miljøpåvirkning, hvor der vurderes at være begrænset potentiale. Vandforbrug - Spildevand - Ringe miljøpåvirkning, hvor der vurderes at være begrænset potentiale. Mål og handlingsplaner for miljøforhold prioriteres på grundlag af ovennævnte vurdering. 10

11 Arbejdsmiljø Kortlægningen af arbejdsmiljøet gennemføres på grundlag af arbejdsmiljøorganisationens løbende registreringer, samt registreringer, som er fortaget i forbindelse med den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Arbejdsmiljøorganisation AMO mødes 1 gang hvert kvartal, 2 gange årligt mødes alle medlemmer fra arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøorganisationen består af Økonomidirektøren, som er formand (repræsentant for virksomhedens ledelse VL) samt 4 medlemmer fra Arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøgrupperne består af 1 repræsentant for virksomhedens ledelse (VL) eller en arbejdsleder (AL) samt en medarbejdervalgt arbejds miljørepræsentant (AMR). G&S arbejdsmiljøorganisation AMO 1 VL 4 medlemmer AMO-gruppe København 1 VL/AL 3 AMR AMO-gruppe Vejle 1 VL/AL 1 AMR AMO-gruppe Vinderup 1 VL/AL 1 AMR AMO-gruppe Esbjerg 1 VL/AL 1 AMR Lovpligtigt eftersyn: Der udføres årlige eftersyn af løftegrej, stiger, pallereoler, porte, brandmateriel, faldsikringsudstyr, gaffeltruck og stabler, og derudover eftersyn af el-materiel i intervaller på 6 mdr. Lovpligtige uddannelser: Arbejdsmiljøuddannelsen, truckcertifikat. Beredskab: Der afholdes årligt beredskabs-/evakueringsøvelse. Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden G&S er tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley, i perioden har arbejdstilsynet været på følgende tilsynsbesøg: - Vinderup, 25. februar 2013, risikobaseret tilsyn. - København, 19. september 2013, risikobaseret tilsyn. Kemiske forhold I planlægningen af arbejdsopgaver, skal der tages højde for den ansattes sikkerhed. Der er opsat procedurer for håndtering af farlige eller potentielt farlige medier. Dette gælder for opgaver på egne lokationer og kundelokationer. Stoffer og materialer Der forbruges kun kemikalier til servicearbejde på kunders ejendom eller i det omfang, det er påkrævet for vedligeholdelse af bygninger og materiel (rengøring, maling, smøremidler o.lign). Kemikaliestyring og arbejdspladsbrugsanvisninger Der indhentes sikkerhedsdatablade for alle stoffer og materialer, der anvendes af medarbejderne og efterfølgende udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger på alle fareklassificerede produkter. Alle produkter regi streres og styres i SOSWEB - under oprettelse af de enkelte produkter vurderes det, om der bør fore tages substitution af produktet. 11

12 Ergonomiske forhold Raske og rørige medarbejdere er højt prioriteret hos G&S, og virksomheden giver adgang til hjælpe midler i den henseende. Støj og vibrationer Medarbejderne på storrumskontor kan være plaget af generende støj - dette søges afhjulpet ved adfærds ændring af medarbejderne. Serviceteknikere kan til tider udsættes for høreskadende støj, bl.a. når der udføres arbejde på kundelokationer og på egne værksteder. Alle serviceteknikere har fået stillet høreværn til rådighed og opfordres til at tilrette arbejdet således, at der tages størst muligt hensyn til kolle gaer, kunder og omgivelser generelt. Tunge løft Der kan forekomme tunge løft for vores serviceteknikere på såvel egne værksteder som hos kunden og på eget lager. For at imødegå eventuelle risici i denne forbindelse er der på alle G&S lokationer installeret kran på værkstederne, og der er adgang til løftevogn samt gaffeltruck. På opgaver uden for egne lokationer er der mulighed for at medbringe taljer, såfremt opgaven kræver det. På nogle servicebiler er der installeret løftekran. Kontorarbejde Ansatte på kontor har adgang til justerbare stole samt hæve/sænkeborde. Herudover kan computerskærme indstilles i højde samt vinkles for bedst muligt at kunne indrette sin individuelle arbejdsposition. Der tilbydes specielle tastaturer og mus, hvis det ønskes af den enkelte medarbejder, og medarbejderen har mulighed for at gennemgå sin arbejdsstil ling sammen med en ergoterapeut. Varme og Kulde De ansatte på storrumskontorerne i København oplever, at bygningen kan være meget varm om sommeren, og at der kan være køligt om vinteren. Det er derfor besluttet, at der i 2015 monteres automatisk vinduesstyring. Serviceteknikere, som arbejder både indendørs og udendørs, får udleveret arbejdstøj, som er tilpasset årstiden og overholder sikkerhedskrav for arbejdstøj. Kommunikation Der er behov for intern information og vidensdeling på tværs af afdelinger og lokationer. Denne kommunikation og vidensdeling foregår på vores intranet og via vores interne nyhedsbrev, som udkommer 8-10 gange årligt. Medarbejderne opfordres til også selv at søge information samt at videregive informationer. Afdelingsmøder Alle medarbejdere er omfattede af regelmæssige afdelingsmøder tilpasset den enkelte afdelings behov. Infomøder Ud over den daglige kommunikation via intranettet og det interne nyhedsbrev afholdes ca. 4 gange om året infomøder på alle lokationer, hvor det typisk er den administrerende direktør, der beretter om rigets tilstand. Udvalgsmøder Hvert år afholder AMO minimum 4 møder, hvoraf der i 4 kvartalsmøde indgår den årlige arbejds miljø drøftelse, hvor aktivitetsplanen for arbejdsmiljøarbejdet fastlægges. 12

13 Ulykker og nærved-ulykker Alle arbejdsulykker, -skader og nærved-ulykker registreres i Easy, og er omfattet af AMO s dagsorden på kvartalsmøder. Status, ulykker og nærved-ulykker Indrapporterede hændelser omfatter både egne lokationer og kundelokationer. Uddybning Anmeldt Trykket ribben. Brækket tommel finger. Sår/skade Nærvedulykke Mindre flænge i hovedet. Tandskade. Ventil til rep. indeholdende syre. Havetraktor væltet på skråning. Containerlåge faldt af. Fejlbetjening af testbænk/åbning af ventil under tryk. Fibersprængning i albuen. Briller defekte/ hoved slået mod kant. Dorn splintres ved slag Vandtryk skubber rør fra hinanden. Løst tæppe. Varmt oliesprøjt. Metalklodser faldt ned. Stål mangler afmærkning. Slår hånd ind i rør/ glas på ur smadret. Trykket ribben. Klemt storetå. Glat gulv/faldrisiko. Nedstyrtningsfare/ tungt emne. Manglende gasdetektorer. Arbejde under spænding. Manglende redningsudstyr ved brøndarbejde. Fodskade. Overbelastning af albue. Trykket ribben. Snitsår. Øjenbryn beskadiget. Slag på benet. Slag på låret. Skrue stikker ud af skuffe. Manglende dørkplade over hul i gulv. Løftestrop springer. Rør flyder på gulvet/ risiko for at falde. Gløder i støv. Risikoanalyse På AMO s kvartalsmøder opsamles alle registreringer, og hvis der er behov for en risikoanalyse, laves den efter en systematisk metode, som vægter sandsynlighed og konsekvens. 13

14 Sygefravær Sygefraværsstatistikker gennemgås på ledermøder, hvor det vurderes, om der er sammenhæng med arbejdsmiljøet og/eller behov for statussamtaler. Vurderes det, at arbejdsmiljøet har indflydelse, vurderer AMO, hvad der kan gøres for at imødegå dette. Psykisk arbejdsmiljø G&S har en åben og klar politik omkring psykisk arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og behandling af stressrelaterede sygdomme. Stress kan fremkaldes ved ubalance imellem arbejdsliv, familieliv og eget helbred, ambitioner og forventninger. For at forebygge stress er det ledelsens opgave at have klare planer og visioner, sørge for god planlægning af arbejdsopgaverne, hjælpe med prioritering samt at give feedback. Medarbejderne opfordres desuden til at støtte hinanden, fordele opgaverne fornuftigt imellem sig og tilbyde hjælp, hvis man har tid. I forbindelse med den forestående APV 2015, vil der blive foretaget en trivselsmåling for nærmere belys ning af emnet. Introduktion af nyansatte Alle ansatte modtager før første arbejdsdag et Introbrev, som beskriver hvor og hvornår den nyansatte skal møde. Når en ny medarbejder starter, tilrettelægges et introforløb for vedkommende, og der udpeges en mentor, som får den særlige opgave at introducere, vejlede og oplære den nye kollega. Efter hhv. 1, 3 og 6 måneders ansættelse, afholdes opfølgningssamtaler mellem den nye medarbejder og dennes nær meste leder. Her tales om forventninger, jobindhold og trivsel. Ca. 2 gange årligt afholdes en Introdag til de nye medarbejdere, hvor vi præsenterer firmaets historie, forretningsgrundlag og organisation. Desuden står vores kvalitetssystem samt feedback fra den første tid på programmet. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Formålet med MUS er at give medarbejderen mulighed for drøftelse af nuværende og fremtidig arbejdssituation, herunder trivsel, samarbejde og udvikling/efteruddannelsesønsker. Her har medarbejderen mulighed for at præge og få indflydelse på egne arbejdsvilkår og egen faglig og personlig udvikling. For alle medarbejdere gælder det, at der afholdes en årlig fortrolig MUS med nærmeste leder. Vurdering af arbejdsmiljøet Det vurderes, at der sker en fornuftig håndtering og udvikling af arbejdsmiljøforholdene hos G&S, og at forbedringer af kritiske forhold, der kan løses uden væsentlige økonomiske omkostninger, løbende gennemføres i henhold til vores målsætning. Mål og handlingsplaner for arbejdsmiljøforhold, der kan vurderes løst med væsentlige økonomiske konsekvenser, prioriteres på grundlag af: - at forhold ikke må være i konflikt med loven. - at forhold ikke må have en skadelig effekt på medarbejdernes helbred. 14

15 Socialt engagement Kortlægningen af det sociale engagement er baseret på registrerede medarbejderdata i Bogholderiet. Antal ansatte Medarbejderafgang Antal medarbejdere, der er stoppet samt medarbejderomsætning i % Deltid Hos G&S er det vigtigt at have den rette balance mellem arbejdsliv og fritidsliv, samtidig med at der kan tages særlige hensyn til psykisk og fysisk formåen. Ud over mulighed for deltid, kan der også aftales fleksible arbejdstider, der er tilpasset den enkelte medarbejders behov, sammen med nærmeste leder under hensyntagen til kollegaer, spidsbelastninger, private forhold mv. Lærlinge/elever G&S ønsker at støtte op omkring det danske uddannelsessystem, hvorfor der i det omfang det findes rele vant kan tilbydes stillinger af en sådan karakter. Der er bl.a. lærlinge og maskinmester-aspiranter tilknyttet serviceafdelingen, hvor de indgår i det dag lige arbejde sammen med vores erfarne serviceteknikere. Efteruddannelse Kompetente medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource, derfor støtter man op omkring efteruddannelse, og der er afsat 1% af arbejdstiden til netop dette. Det kan være kurser, uddannelse eller andre kompetenceudvidende aktiviteter. Meget af uddannelses- og kursusaktiviteten udvikles i samarbejde med leverandørerne, for at G&S hele tiden står stærkere, og de ansatte er opdateret på nyeste viden. Fastholdelse i arbejde G&S er afhængig af sine ansatte og vil derfor gerne bidrage til, at den ansatte kan bidrage i perioder, der ellers normalt ville føre til fravær eller lignende. Sundhedsforsikring G&S tilbyder en sundhedsforsikring for alle medarbejdere, som administreres og betales af virksomheden. Da sundhedsforsikringen er skattepligtig, er det frivilligt for den enkelte medarbejder at deltage. Den ansattes familie har også mulighed for at tilvælge denne. Vaccinationer Hver efterår tilbydes alle medarbejdere gratis influenzavaccination. Vaccinationen udføres i arbejds tiden på arbejdspladsen. Medarbejdere, som ikke kan være tilstede, kan blive vaccineret hos egen læge på virksomhedens regning. Seniorordning Som virksomhed anerkender G&S, at der kan være forskellige ønsker og behov til livets mange faser. Dette forsøges imødegået af bl.a. en seniorpolitik. Hos G&S kan man som 62-årig indgå i virksomhedens seniorordning. Der kan med nærmeste leder aftales ændringer i arbejdstid eller justering af ansvar og opgaver tilpasset den enkelte. Der er 3 medarbejdere i aldersgruppen, og en medarbejder benytter ordningen. 15

16 Sociale aktiviteter For at skabe sammenhold for alle medarbejdere i G&S, har virksomheden en trivselsforening. Trivselsforeningen afholder forskellige arrangementer af sportslig eller faglig og frem for alt selskabelig karakter. Hovedformålet er at skabe rammerne til at samle kollegaer fra forskellige afdelinger og/eller landsdele. Virksomheden støtter Trivselsforeningen med et fastsat beløb pr. medarbejder om året. Derudover gives i løbet af året ekstra bidrag til en særlig pulje for at fejre succeser i det daglige arbejde; denne pulje kan medarbejderne benytte til sociale aktiviteter. Medarbejdere i job på særlige vilkår G&S ønsker at bidrage til at sikre arbejdspladser for sygdomsramte og nedslidte og har i en årrække haft ansatte i både fleks- og skånejob. I 2014 har virksomheden haft 1 fastansat i fleksjob og 1 i skånejob. Rygning G&S rygepolitik er tilgængelig for medarbejderen i personalehåndbogen; den er som følger: - Ingen ansatte eller besøgende må udsættes for passiv rygning. - Rygning indendørs er ikke tilladt. - Rygning er ikke tilladt i biler som anvendes af flere. Dvs. at rygning kun er tilladt udendørs - hvor man dog ikke må opholde sig i dør- eller portåbninger. Motion og helse Virksomheden har indgået en rabataftale med en fitnesskæde, som alle medarbejdere frivilligt kan benytte sig af. På alle virksomhedens lokationer er der en frugtordning, og i København tilbydes der desuden en sund frokostordning. Engagement i det omgivende samfund G&S har som mål at vise samfundsansvar, såvel inden for miljø og arbejdsmiljø som socialt engagement. Virksomheden ønsker at være med til at sikre en bæredygtig udvikling for de kommende generationer, ikke alene på måden der ageres, men også ved at påvirke leverandørerne. Alle lokationer har i 2014 fået opsat en Hjertestarter, og der afholdes førstehjælpskurser Virksomheden støtter Kræftens Bekæmpelse med en årlig donation. Vurdering af det sociale område Det vurderes at medarbejderforholdene generelt viser en stabilitet og tilfredsstillende udvikling. Mål og handlingsplaner for det sociale prioriteres på grund af, at forhold: - er kritiske i forhold til virksomhedens værdier og visioner for det sociale engagement - har betydning for vores omdømme. 16

17 Prioritering Den samlede vurdering og prioritering omfatter prioriterede forhold fra aktuel kortlægning af miljø, arbejds miljø og socialt engagement, hvor den samlede prioritering er foretaget på grundlag af risikoniveau, gennemførlighed, antal berørte medarbejdere, lovmedholdelighed samt økonomi. Mål og handlingsplan Ledelsen har vedtaget den efterfølgende 3 årige handlingsplan for forbedringer af miljø, arbejdsmiljø og socialt engagement hos G&S. INDSATSOMRÅDE Mål Handlingsplan Ansvar Tidsplan MILJØ ARBEJDSMILJØ SOCIALT ENGAGEMENT Reducere energiforbruget (kwh) med 5% i forhold til 2014 Optimere affaldssortering Reducere brændstofforbruget 5% ift Reducere de tunge løft på egne værksteder Reducere varme/kuldeforskellen på kontorerne i København Opsætte naturlig ventilation samt skære lufthuller i vindueskarme Medarbejderundersøgelse Optimere styringen af medarbejderkurser og kompetencer Udskifte lysstofarmatur med LED lys Indføre affaldssortering over hele G&S Ansvarlige i forbindelse med handlingsplaners gennemførelse er: JRA: Jeppe Rasmussen, Adm. direktør KP: Kent Plesning, Økonomidirektør SJP: Stefanie Jäke Pedersen, Chefsekretær/HR PIJ: Pia Jørgensen, QHSE- Koordinator JRA/KP 4. kvartal 2017 PIJ 4. kvartal 2015 Forny bilpark JRA/KP 4. kvartal 2017 Indkøb af hæve/sænke arbejds borde, 1 pr. lokation. Evt. flytte kraner, så de udnyttes mere hensigts mæssigt Gennemføre trivselsundersøgelse Styre medarbejdernes kurser via SOSWEB JRA/KP 4. kvartal 2016 JRA/KP 3. kvartal 2015 KP 2. kvartal 2015 SJP/PIJ 3. kvartal

Grønbech. Bæredygtighedsredegørelse 2015

Grønbech. Bæredygtighedsredegørelse 2015 Grønbech Bæredygtighedsredegørelse 2015 1 INTRODUKTION Stamoplysninger - Afdelinger Præsentation af - Resumé Procesbeskrivelse Værdier og politikker - Arbejdsmiljøpolitik - Socialt engagement KORTLÆGNING

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1 QSE Introduktion til nye medarbejdere Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK AMO 6.0.B2, version 1 QSE afdelingen: QSE afdelingen koordinerer, supporterer og hjælper alle afdelinger i

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere