Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen:"

Transkript

1 Pkt. Dagsorden Bilag Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Jesper Hvidkjær Pedersen Henning Christensen Bo Møller Sørensen Thomas Blom Hansen Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jacobsen Lena Haraldsson Simon Tøgern Mai Witt gad Johansen Claus Skovsgaard Jensen Afbud fra: Anja Trier Wang Søren Slotsaa Allan Holst Claus Hensing Henrik Fugmann Tilforordnede: Ingo Østerskov Jesper Rasmussen Charlotte Lundsgaard (referent) Gæster: Søren Jensen, revisor, Deloitte Sanne Juul Nielsen, chef KEA Kompetence 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 18. september Til underskrift Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.

2 2. Revisionsprotokollat - Til underskrift Rigsrevisionsbesøg Rigsrevisionen besøger løbende sektorinstitutionerne, og pt. er det KEA, som står for tur. Revisor Søren Jensen (Deloitte) har deltaget i et indledende møde med Rigsrevisionen, der forventer at afslutte arbejdet allerede den 11. december efter kun 3 dage. Dette tolkes som et positivt tegn. Risikoanalysen på bygningsområdet er lagt vægtigt til grund ifm. besøget, og KEA får sin rapportering til udtalelse om forventeligt 1-1½ måned. Revisionsprotokollat Som noget nyt indeholder revisionsprotokollatet et afsnit (2.2.) om hjemtagelse af bogholderi og it fra administrativt fællesskab CPHS. Revisionen har haft særlig fokus på den tekniske overførsel af data fra CPHS til egne servere, hvilket KEA har magtet. Revisor har noteret sig en svaghed i KEAs IMS-system, idet systemet mangler automatiske kontroller (dette er ikke muligt at implementere i systemet). Som følge heraf har revisor fokus på de øgede krav til egen kontrol, men der er ikke konstateret fejl, og revisor konkluderede, at KEA er tilpasningsdygtig, hvilket er essentielt, når organisationer gennemgår store forandringer, som KEA har gjort det. Revisor følger op på KEAs selvkontrol ifm. IMS 3. Kvartalsresultat 3. kvartal og estimat 2013 Revisionen af gager og lønninger har ikke givet anledning til bemærkninger. Ej heller har KEAs forvaltning af offentlige midler givet anledning til bemærkninger, og på denne baggrund blev revisionsprotokollatet omdelt til underskrift. KEAs kvartalsregnskab samt estimat for 2013 viser et perioderesultat på 4,2 mio. kr. for 3. kvartal samt et estimat for 2013 på 3,5 mio. kr. Estimatet ligger 1,5 mio. kr. under budgettet på 5 mio. kr. for Dette skyldes bl.a. omkostninger på 1 mio. kr. til fratrædelsesordninger samt en midlertidigt faldende aktivitet på efteruddannelsesområdet grundet den indførte karensperiode, hvor nyuddannede skal søge job 4 måneder, inden de er berettiget til 6 ugers selvvalg-kurser. I forhold til punktet blev der taget et forbehold angående fordelingen af omkostninger på fællesområdet og uddannelserne. Ved indflytningen i Guldbergsgade har der været mange fakturaer, som i første omgang er konteret på fællesområdet. Disse skal fordeles til uddannelserne, hvilket sker snarest. Af betydning for likviditeten har bl.a. været, at istandsættelsen af Lygten er sket ved et træk på kassebeholdningen således, at KEA har klaret renoveringen uden at optage lån. Desuden har KEA næsten 20 mio. kr. til gode i momsrefusion. Afslutningsvis blev det nævnt, at KEA er gået i gang med at rekruttere en ny økonomi- og regnskabschef.

3 4. Budget Til beslutning Ressourcetildeling til programområderne Som følge af KEAs organisationsændring i efteråret er der udarbejdet en ny model for ressourcetildeling til programområderne (fuldtidsuddannelserne). Denne afspejler en klar funktionsadskillelse mellem uddannelserne, de tværgående centre og de administrative enheder. Programområderne skal herefter udelukkende koncentrere sig om at tilrettelægge og afvikle undervisningen samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil, hvilket er en stor planlægningsopgave i forlængelse af ændringerne med OK13 (en ny styringsmodel præsenteres på næste møde). På denne baggrund allokeres en årsværksramme til hvert programområde fastsat pba. det faktiske antal undervisere pr. 1. okt samt uddannelses- og programchefer. Lønomkostningerne fremskrives med en centralt fastsat sats på 3% i Ressourcemodellen indeholder en korrektionsmulighed i positiv eller negativ retning, såfremt det enkelte program fx har behov for ekstra årsværk til at styrke kvaliteten. Desuden vil et større optag end budgetteret resultere i en tilførsel af ekstra underviserårsværk (meroptag på over 20 studerende udløser 1 ekstra underviserårsværk). Endvidere tildeles programområderne 9% (niveau testes i 2014) af det budgetterede undervisningstaxameter, som kan anvendes til undervisningsformål såsom timelønnede, og jf. budgettet er der afsat 2,5 mio. kr. i en udviklingspulje til fx dyrt apparatur. Budget 2014 Budgettet for 2014 viser en forventet omsætning på 430 mio. kr. og et forventet resultat på 5,4 mio.kr., men med faldende takster er KEA nødt til at indstille sig på effektiviseringer i alle dele af organisationen fremadrettet. KEAs samlede STÅ-tal forventes at vokse med 250 ift. 2013, så det lander på STÅ i 2014, og tilskuddet til udviklings- og evidensbasering videreføres uændret med 11 mio. kr. i Til gengæld bortfalder institutionsudviklingstilskuddet til erhvervsakademierne, og engangstilskuddet fra CV Obel til KEA på 10 mio. kr. er ligeledes brugt. Likviditeten forventes at udvikle sig positivt i hele Bestyrelsen godkendte budgettet. Endelig drøftede bestyrelsen muligheden for at lave en driftsøkonomisk analyse for de enkelte uddannelses-/programområder.

4 5. Økonomisk rapportering til bestyrelsen Efter ønske fra formandskabet, fik bestyrelsen præsenteret en opdateret model for økonomisk rapportering, der skal styrke grundlaget for bestyrelsens strategiske prioriteringer. Et nyt årshjul for den løbende rapportering blev præsenteret, og fra 2014 vil der som noget nyt blive udarbejdet et likviditetsbudget. Bestyrelsen tog modellen til efterretning. 6. Bygninger ultimo november, herunder Guldbergsgade Status på bygninger KEAs investeringsbudget udgør samlet set knapt 16 mio. kr. fordelt på de enkelte adresser. De store poster i den forbindelse er 4,5 mio. kr. til akustik, ventilation og el på Guldbergsgade, 3,4 mio. kr. til Prinsesse Charlottes Gade mhp. myndighedskrav, 1,6 mio. kr. til ventilation på Lygten 16, og endelig er der afsat 5,2 mio. kr. til renovering af Frederikkevej mhp. evt. udbud af efteruddannelse. Hvis man ser bort fra Baltorpvej, har KEA en lokaleudnyttelse på 12 kvm pr. STÅ. Guldbergsgadebyggeriet har været præget af, at udlejers totalentreprenør, Myhlenberg havde likviditetsproblemer igennem en længere periode, hvilket førte til konkurs kort før KEAs ibrugtagning af ejendommen. Konkursen resulterede i, at alt arbejde gik i stå, og at der generelt var en lav færdiggørelsesgrad i byggeriet, som er søgt løst ved en række nødløsninger. Mangelafhjælpningen er i gang men med store forsinkelser. Der er lavet en mockup på akustikløsningen der renonceres lidt på det meget åbne koncept, idet arbejdsmiljøet prioriteres højest. På Lygten 16 har KEA fået renoveret forpladsen og forhuset, hvilket afsluttes inden for få dage. Renoveringsprojektet er gennemført uden optagelse af det lån på 20 mio. kr., som bestyrelsen ellers havde godkendt. Projektet har været byrdefuldt pga. mange fejl fra entreprenørens side samt en utilstrækkelig skalsikring af huset, som har medført indbrud og tyveri af kostbart udstyr. Landskronagadelejemålet er søgt afstået, men dette er desværre ikke lykkedes. I stedet flytter installatørerne ind i Landskronagade, da de er nødt til at fraflytte Lyngbyvej (dette var kun midlertidige lokaler). Oprindelig var det tanken at installatørerne skulle flytte til Lersø Parkallé medio 2015, når dette var renoveret. Imidlertid skønnes en renovering af LPA at koste ca mio. kr., og nu undersøges muligheden for et salg til fx et pensionsselskab (mhp. studieboliger). Grundet en relativt stor byggeret, har KEA fået en indikativ pris på 50 mio. kr. for LPA fra erhvervsmægleren, men det er svært at værdisætte byggeretten

5 KEAs navnestruktur Bestyrelsen har besluttet, at der skal indhentes ekstern bistand til en sammenhængende navnestruktur for KEA. I den forbindelse er det en udfordring, at KEA i forvejen har mange forskellige lokationer at brande og samt uddannelser på fuldtid og deltid samt erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. Med henblik på den eksterne bistand var der udarbejdet et opdrag til opgaven, som bestyrelsen tog til efterretning. 7. Frederikkevej: businesscase om anvendelse af KEA Kompetence - Til beslutning Sanne Juul Nielsen, chef for KEA Kompetence fremlagde en businesscase vedrørende anvendelse af Frederikkevej til efter- /videreuddannelsesformål. Jævnfør businesscasen forventes en investering på 5-6 mio. kr. til istandsættelse af Frederikkevej at kunne tjenes hjem på 5 år. I dag afvikler KEA Kompetence uddannelse på mange forskellige adresser, hvoraf alle ikke er lige præsentable. Det betyder at KEAs efter-/videreuddannelse har en uklar profil, og det er svært at tiltrække nye segmenter. Anvendelsen af KEAs lokation i Hellerup til efter-/videreuddannelse ville give mulighed for at indhuse mange af de aktiviteter, som i dag foregår eksternt, og Frederikkevej ville være en platform for at nå nye kunder i København og Nordsjælland. Der vil dog fortsat også være aktivitet i Ballerup. Bestyrelsen fandt idéen om efteruddannelse i Hellerup interessant, men businesscasen er endnu ikke moden til beslutning. Der er behov for en dybere /skarpere analyse, som kan præsenteres på mødet i februar. Businesscasen skal foldes ud selvstændigt, og i forlængelse heraf kan man se på mulige lokationer som svar på de behov, der rejses i businesscasen (Landskronagade er fx også et bud). Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget tilsluttede bestyrelsen sig, at der afsættes kr. til udarbejdelse af et forprojekt vedrørende Frederikkevej. Endelig udsprang der af businesscasen en principiel drøftelse vedrørende advisory boards på efter-/videreuddannelsesområdet. Det er bestyrelsens holdning, at besluttende fora nedsættes af bestyrelsen, og advisory boards må ikke udspille de lokale uddannelsesudvalg.

6 8. Hjemtagelse af personaleadministration KEA er i dialog med CPHS om hjemtagelse af løn-og personaleadministrationen pr. 1. april 2014, herunder overdragelse af 4 konkrete medarbejdere, såfremt de ønsker dette. CPHS orienterer medarbejderne herom på et internt møde den 11. december. Der er enighed med CPHS om de økonomiske vilkår for hjemtagelsen af løn-og personaleadministrationen dog udestår en aftale om de økonomiske forhold, såfremt 1 elle flere af de 4 førnævnte medarbejdere ikke ønsker at blive overflyttet til KEA. 9. Nedsættelse af bestyrelsesudvalg (vedtægtsudvalg) jf. politisk aftale om akademierne Ifm. hjemtagelse af opgaven ønsker bestyrelse, at der er fokus på forholdet mellem opgavens omfang og det fremtidige antal medarbejdere. Forslag til ændring af Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser er blevet 1. behandlet og forventes vedtaget inden jul. I forlængelse heraf afventes en melding fra ministeriet om nedsættelse af vedtægtsudvalg på akademierne. Vedtægtsudvalget skal bestå af formanden for den siddende bestyrelse samt 1 medarbejderrepræsentant og 1 studerenderepræsentant fra bestyrelsen. Herudover udpeges to eksterne parter af uddannelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsesformanden. Når der er nyt fra ministeriet om vedtægtsudvalgene, i gangsætter Henrik Salée processen i januar, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kontaktes vedrørende deres holdning til sammensætning af den nye bestyrelse. 10. Fusionsdrøftelserne med CBA De foreløbige overvejelser vedrørende bl.a. den nye bestyrelses størrelse og kompetenceprofil (erfaring, branchekendskab og paritet) vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i februar. Fusionen med CBA blev drøftet.

7 11. Beskæftigelse for KEAs dimittender KEA har fået lavet et særligt registertræk på beskæftigelsesfrekvensen blandt KEAs dimittender i årene Denne viser en samlet ledighed på 7 % (ud af en samlet erhvervsfrekvens på 78 % blandt KEAs dimittender). Der er tale om pæne gennemsnitlige beskæftigelsestal, men de dækker over stor spredning på KEAs uddannelser. Det er ambitionen, at KEAs dimittender skal have en lidt bedre beskæftigelsesfrekvens end dimittenderne fra de lange videregående uddannelser, og KEA skal ikke blot jagte vækst men gode beskæftigelsestal vel at mærke relevant beskæftigelse. Bestyrelsen tog beskæftigelsesdata til efterretning. 12. Kontingent til Danske Erhvervsakademier 13. Aftale om finanslov Søndergaard-udvalget Danske Erhvervsakademiers bestyrelse har besluttet at forhøje foreningens kontingent, og fordelingsnøglen har været drøftet. I 2014 betyder det et kontingent for KEA på kr. og i 2015 et kontingent på kr. Kontingentforhøjelsen skal blandt andet finansiere ansættelse af en ekstra person i sekretariatet og styrke foreningens performance. Pt. er der igangsat en strategiproces, som involverer både formands- og rektorkollegiet. Regeringen har indgået aftale med Vestre og Det konservative Folkeparti om finansloven for På uddannelsesområdet er omdrejningspunktet forskning og innovation gennem udmøntning af forskningsreserven til tværgående initiativer på 678 mio. kr. Udmøntning af finanslovsaftalen er endnu ikke meldt ud til institutionerne, men der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til orienteringen på bestyrelsesmødet i september. Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til forbedring af kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser. Jørgen Søndergaard (SFI) er formand for udvalget. Som led i initiativet besøger Morten Østergaard en række videregående uddannelsesinstitutioner mhp. at drøfte kvalitet og relevans med studerende og medarbejdere. KEA får besøg af ministeren den 12. december 2013, hvor der vil være paneldebat med Thomas Blom som facilitator.

8 15. Akkreditering af udd. og udbud Erhvervsakademiuddannelsen i Byggeri og Business (byggekoordinator) er blevet akkrediteret positivt, og KEA mangler nu blot godkendelsesbrevet med ministerens underskrift. KEA har søgt prækvalificering af henholdsvis Merkantil diplom, Produktionsteknolog på engelsk og Professionsbachelor i Multiplatform, Storytelling and Production. Desuden forventer KEA at søge om prækvalificering af top up professionsbachelor i Energiteknologi i foråret i samarbejde med UCN, og dertil kommer overvejelser vedrørende en efteruddannelse inden for sundhed/sygepleje og velfærdteknologi (robotteknologi og telemedicin). Endelig er de nye programledelser på KEA gået i gang med overvejelserne om, hvordan man skaber den rigtige uddannelseskrop inden for TEKNIK, DIGITAL, DESIGN og BYG. 16. Mødedatoer i Til beslutning Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer for 2014 (alle kl ): 17. februar 27. marts 19. maj 1. september 3. november 15. december Møderækken for 2014 indeholder 2 mødedatoer mere end normalt (februar og november) i forbindelse med etableringen af den nye bestyrelse. 17. Eventuelt Simon Tøgern orienterede om regeringens vækstteam for IKT, som barsler med en rapport efter jul. I forhold til KEA er især itunderstøttet undervisning og e-læring på efter-/videreuddannelse af interesse.

Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N

Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N Pkt. Dagsorden Bilag Mødet blev indledt med en rundvisning i KEAs nye bygninger i Guldbergsgade. 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere