Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008"

Transkript

1

2 2

3 3 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008 Indledning s. 3 Prioriteringer, undersøgelser s. 5 Museumsforeningen og bestyrelsen s. 7 Den arkæologiske virksomhed s. 8 Nyere tids virksomhed s. 15 Formidling, It, hjemmesiden s. 17 Udstillingerne 2008 s. 17 Digital registrering, arkiver, bibliotek s. 19 Markedsføring og publikationer s. 19 Konservering s. 20 Personale s. 20 Medlemsskaber s. 22 Bygninger, magasiner, mm. s. 23 Tak (afslutning) s. 24 INDLEDNING 2008 har både været et godt år og et turbulent år. Godt, fordi en dygtig og engageret medarbejderstab har haft viljen til at få hjulene til at køre. Og godt, fordi vores dygtige arkæolog, Finn Ole Nielsen, sidst på året 2008 blev udnævnt som æresdoktor af Lunds Universitet. Det er vi meget stolte af på Bornholms Museum!

4 4 Turbulent, fordi året har været præget af en økonomi, der slet ikke har kunnet få tingene til at hænge sammen. Det har der været flere grunde til: et ringe besøgstal fik entreindtægten og salget til at dale så meget, at end ikke alvorlige besparelser i årets sidste måneder kunne rette op på det. Stigende udgifter til lønninger og lønrelaterede afgifter på grund af det store antal ansatte (ca. 50 personer på årsbasis) har udhulet budgettet. Barselsorlov og en langtidssygemelding blandt et personale, der ellers aldrig har en sygedag har i væsentlig grad indebåret manglende hænder. For overhovedet at få fremtiden til at hænge sammen økonomisk og for at dække underskuddet, måtte vi træffe særdeles ubehagelige dispositioner, afskedigelser, der da også i den grad gav bagslag til ledelsen. Årets mørke måneder har i sandhed været mørke. Hvordan 2009 skal hænge sammen arbejdsmæssigt og økonomisk er det pt. svært at forudse eller spå om. Med den økonomiske krise verden befinder sig i i øjeblikket, vil det nok være naivt at tro, at året vil blive bedre end Det har vi forsøgt at tage højde for i budgettet. Men at det ikke er fremmende for arbejdsindsatsen, at medarbejderstaben er reduceret så meget, siger sig selv. Med foråret vender optimismen tilbage. På Hjorths Fabrik, som i 2008 havde det største underskud, har vi fået ansat en energisk og engageret daglig leder; andre dygtige folk er på vej, så der synes at være lys for enden af tunnelen. På de andre afdelinger fortsætter vi den arbejdslinje, der allerede er lagt. Og så må vi krydse fingre for året der kommer. Det er så banalt, at hvis sommeren bliver våd og regnfuld, skal økonomien nok hænge sammen. At det selvfølgelig er uholdbart i længden siger sig selv, museets økonomi skal stabiliseres på anden vis. Vi har allerede haft et generationsskifte på Hjorths Fabrik. Der er vi nu, som ovenfor omtalt, på rette kurs. I de kommende år vil der ske flere generationsskifter, hvilket kan lukke op for nye visioner, initiativer og gå på mod. For at det kan lykkes, prøver vi at få stabiliseret, ikke blot økonomien, men også samlingernes fysiske opbevaring og digitale registrering. De to sidste punkter har været væsentlige i den kvalitetsvurdering, som Kulturarvsstyrelsen i 2008 gennemførte på Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Styrelsen har som mål, at gennemgå samtlige landets statsanerkendte museer nu var turen kommet til Bornholm. Det er en meget lang proces, arbejdskrævende, men også givtig, fordi man bliver tvunget til at se på sine egne procedurer. Et flere dages langt besøg af medarbejdere fra Kuas, opfulgt af møder har været interessante ikke mindst fordi nogen har gidet høre på alle de små og store problemer, et museum nødvendigvis kæmper med.

5 5 Bornholms Museum har endnu ikke modtaget den endelige vurdering fra styrelsen. Det skyldes, som vi forstår det, den store kompleksitet, der er i Bornholms Museums arbejdsområde. En delrapport har vi dog modtaget, og heldigvis er konklusionerne overvejende positive. I en foreløbig rapport fra november 2008, hvor man også havde taget stilling til bestyrelsens virke, hed det således bl.a.: Museets overordnede fokus og prioriteringer. Bornholms Museum er en kulturinstitution med en vigtig lokal forankring og med stor betydning for lokalsamfundet og for Bornholm som turistmål. Museet har i en årrække satset på at udvikle museets filialer og er nu i en konsolideringsperiode. Museet har en bred samarbejdsflade og er aktør i mange forskellige sammenhænge i det bornholmske kulturliv. Det er afgørende, at museet nu i højere grad prioriterer at skabe balance i aktivitetsniveau og ressourceforbrug mellem museets forskellige opgaver med henblik at løse de lovpligtige myndighedsopgaver tilfredsstillende. Denne prioritering bør samtidig have et strategisk sigte i forhold til museets fokus og rolle i lokalsamfundet de kommende år. Museets bestyrelse. Det er afgørende for museets fremtidige virke, at museet har en aktiv bestyrelse, som løbende sætter museets rolle og udvikling på dagsordenen. Styrelsen opfordrer bestyrelsen til at styrke sin deltagelse og blive en mere aktiv medspiller i udviklingen af museets målsætninger, strategi og rolle i lokalsamfundet. Kulturarvsstyrelsen inddrager desværre ikke direkte det økonomiske aspekt i kvalitetsvurderingen. Men gør det dog indirekte, ved bl.a. at opfordre til at skabe balance i aktivitetsniveau og ressourceforbrug i forhold til lovpligtige myndighedsopgaver. Det er meget rigtigt set, at der er et problem. Der bruges mange ressourcer på driften af filialerne. Man peger specielt på problemer i den arkæologiske virksomhed, bl.a. hvad angår digitale indrapporteringer, katalogiseringer mm. I vore øjne et godt udtryk for, at opgaverne på øen er for store til, at den ene arkæolog med de få medhjælpere han har, kan overkomme samtlige opgaver. *

6 6 Skal vi se lidt frem, her hvor vi normalt ser tilbage, tegner året til at blive det, hvor vi sørger for, at samlingerne også den arkæologiske arv bliver sikret og digitalt katalogiseret. Vi er kommet langt, men med estimeret genstande, er der selvsagt et stykke vej endnu. Samlingernes pleje og katalogisering har i mange år ikke stået øverst på prioriteringslisten; andre opgaver var sjovere, meget mere visionære og havde derfor også større bevågenhed. Men med erhvervelsen af nye velfungerende magasiner, kan der skabes ordentlige forhold for samlingerne. Når det er på plads, vil der være god basis for at en yngre generation kan kaste sig ud i nye, visionære projekter. Prioriteringer, undersøgelser i de kommende år, bl.a.: Arkæologi: Sorte Muld, geomagnetiske målinger Arkæologi: Grødby, geomagnetiske målinger. Arkæologi: Vasagård, geomagnetiske målinger og udgravninger bl.a. jættestuen i langhøjen. Arkæologi: Forsvarsanlæggene, specielt Rispebjerg Arkæologi: Undersøgelse af centralpladser fra yngre stenalder. Arkæologi: Dyrkningstruede jernaldergravpladser. Arkæologi: Skattefundpladser fra jernalder og vikingetid. Arkæologi: Sølvskatte fra vikingetid og tidlig middelalder. Der arbejdes på en publikation i samarbejde med Nationalmuseet, Københavns og Lunds Universitet. Arkæologi: De Underjordiske sagn og arkæologi. Formidlingsprojekt i samarbejde med Jan Cirkola og Per Oluf Olufsson. Nyere Tid: Fotografernes Bornholm Nyere Tid: Museumsforeningens tidlige historie Nyere Tid: Hjorths Fabrik, Gertrud Kudielka Nyere Tid: Erichsens Gård, Rønnes historie Nyere Tid: Allinge Bys historie, bevaring af byen Nyere Tid: Melstedgård, kulturlandskabet Østerlars Nyere Tid: Søfartens historie Nyere Tid: Fiskerierhvervets skæbne Nyere Tid: Bornholmske Silderøgerier Nyere Tid: Koldkrigsperioden på Bornholm

7 MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal er i april 2009 på2.596 (2.558) medlemmer, heraf 1862 (1.854) familiemedlemmer og 734 (704) enkeltmedlemmer. Det er +38 i 2008 (+13) medlemskaber i forhold til (Tallene i parentes er 2007/08). I 2008 havde bestyrelsen følgende sammensætning: Christian Dohn, formand Mads Kofod, næstformand Bjarne Bech Roar Schou Kirsten Juni Aksel Holst Sørensen Pete Hunner Annelise Molin, valgt af Bornholms Regionskommune Jacob Kjøller, valgt af Bornholms Regionskommune Michael Andersen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Museum Vibeke Dam Andersen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Kunstmuseum Repræsenteret i bestyrelsen: Ann Vibeke Knudsen, leder af Bornholms Museum Lars Kærulf Møller, leder af Bornholms Kunstmuseum, sekretær for bestyrelsen

8 8 DEN ARKÆOLOGISKE VIRKSOMHED 2008: På de fleste områder har den arkæologiske afdeling et tæt og forpligtende samarbejde med andre myndigheder og bornholmerne. Alting kan altid gøres bedre, noget ved vi alt for godt allerede, andet bliver vi gjort opmærksomme på fx ved Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering. Meget handler om organisation og vilje, men man kan ikke komme uden om, at ressourcerne klart sætter nogle begrænsninger. Vi vil som udgangspunkt altid gerne være imødekommende, konstruktive og positive, men det kan naturligvis ikke nytte at blive ved med at hælde på læsset. Tilsynet med de fredede fortidsminder burde helt naturligt have hørt under BMR's ansvarsområde, museet fik tilbudt opgaven fra vort regionsmuseum Kroppedal, men vi valgte både af arbejdsmæssige og politiske grunde at takke nej til opgaven blev året, hvor hele to erfarne museumsassistenter i jobordninger valgte at gå på efterløn. De blev erstattet af en enkel ny mand på fuld tid i ordinær ansættelse. Som andre steder, er generationsskifter en nødvendighed, ikke mindst i arkæologien, hvor opgaverne er mangesidige og til tider indebærer hårdt fysisk arbejde. Som i de tidligere år har museet valgt at følge landbrugsbyggeriet meget nøje, hvilket også indbefatter overvågning af grusgrave, hvis udnyttelse er direkte knyttet til byggeaktiviteterne. Museet forsøger at følge med i alle større jordarbejder og rettidigt gøre bygherrer og entreprenører opmærksomme på arkæologiske bevaringsinteresser. Med mange og gode samarbejdspartnere, lokale og statslige myndigheder, lodsejere og virksomheder, lokale fritidsarkæologer, ind og udenlandske kolleger samt studenter, er det blevet til endnu et år med rigtig megen aktivitet følgende er blot en summarisk gennemgang af de største sager.

9 9 Arkæologiske undersøgelser Hullegård, Poulsker 14. Boderne, Åker 2. Vasagård, Aaker 15. Sorte Muld, Ibsker 3. Hoglebjerg, Klemensker 16. Helligdommen, Rø 4. Baggård i Klemensker 5. Madseløkke, Allinge Sandvig 6. Landemærket, Rønne 7. Vellensbygård, Nylars 8. Gildesgård, Vestermarie 9. Nexø Halmvarmeværk 10. Vellensby, Nylars 11. Klippehøj, Olsker 12. Jættebro, Østermarie 13. Rispebjerg, Pedersker 1. Hullegård, Poulsker BMR 2494/Forskningsgravning Undersøgelse i grusindvindingsområde af Maglemosebopladser ( f.kr.f.), bebyggelser fra bronze og jernalder (1.000 f.kr.f. 100 e.kr.) i tilknytning til kildevæld med unikke bevaringsforhold. Seminarudgravning med 6 studerende fra Københavns Universitet med stud.mag. Anders Pihl som tutor. 2. Vasagård, Åker BMR 816/ 2147/Forskning/Dyrkning/Formidling. To centralpladser fra yngre stenalder ( f.kr.f.). Opsamling i samarbejde med Terry Slocum og De Bornholmske Amatørarkæologer. Kulturarvsstyrelsen har udbetalt kompensation til ejeren for at undgå grubning. Dysse og jættestue kammer i langhøjen NV for Vasagård blev i efteråret 2008 restaureret af Nationalmuseet/Kulturarvsstyrelsen. 3. Hoglebjerg, Klemensker BMR 3530/Forskning. Prøvegravning på højdedrag i samarbejde med Terry Slocum. Bebyggelsesspor fra yngre stenalder ( f.kr.f., bronzealder ( f.kr.f.) og tidlig middelalder ( e.kr.). Enkelt grav fra yngre jernalder ( e.kr.) der forklarer hvorfor Hoglebjerg er beboet af underjordsfolket. Det slår sjældent fejl at der er en direkte sammenhæng mellem jernalder gravpladser og underjordsfolket tilholdssteder. Tidligere har vi ikke haft kendskab til grave på Hoglebjerg.

10 10 4. Baggård i Klemensker BMR 3469/Grusgravning. Fortsat undersøgelse på Baggårds del af grusgraven ved Ålyst. Muldafrømningen sker i nøje samarbejde med museet. Især fund af bosættelser fra yngre bronzealder ( f. Kr.f). 5. Madseløkke, Allinge Sandvig BMR 3363 /Forskning. Afdækning af klippe med min. 40 skålgruber og 12 skibe fra yngre bronzealder. 6. Landemærket/ Stenbanegrunden, Rønne BMR 1001 /Boligbyggeri. Fund af bautastene, brandgrave yngre bronzealder og yngre germansk jernalder ( ekr.) 7. Vellensbygård, Nylars BMR 3514 / Landbrugsbyggeri. Boplads fra bronzealder og romersk jernalder (Kr.f. 200 e.kr.) samt hulvej fra yngre romersk jernalder ( e.kr.). 8. Gildesgård, Vestermarie BMR /Landbrugsbyggeri. Forud for anlæggelsen af en kostald undersøgtes en del gruber med potteskår fra en bebyggelse i yngre bronzealder. 9. Nexø Halmvarmeværk BMR 1636/Byggeri. Forud for opførelsen af lagerhaller og adgangsvej undersøgtes bopladslag fra romersk jernalder (kr.f. 400 e.kr.). 10. Vellensby, Nylars BMR 1472/Dyrkning. Lille gravfelt fra yngre romersk jernalder med bådgrave. Prøvegravning gennemført kvadratmeter er udtaget til arkæologisk undersøgelse pga. dyrkningsskader. Markleje udbetalt. Delvist afdækket af PLE. Gravfelt færdiggraves i 2009 i samarbejde med konservatorer og studerende fra Konservatorskolen i København, 11. Klippehøj, Olsker BMR 1405/Dyrkning. Gravplads fra Romersk jernalder. Delvist undersøgt i kvadratmeter er udtaget til arkæologisk undersøgelse pga. dyrkningsskader. Markleje udbetalt. Opsamling i samarbejde med arkæologistuderende fra Trondheim.

11 Jættebro, Østermarie BMR 916/Dyrkning. Fortsat undersøgelse af stort gravfelt fra romersk jernalder med 250 brandgrave og en halv snes jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder ( e.kr.) samt en snes grav fra ældre og yngre germansk jernalder ( e.kr.). Der er fremkommet mange helt nye iagttagelser på Jættebro der ikke tidligere er blevet registreret på andre bornholmske gravfelter. Fx følger gravene en oldtidsvej, der er påvist er dødehuse, fundet stenkredse, såkaldte domarringe, der omgiver bautasten. For første gang blev der påvist grave under bautasten og fundet hidtil ukendte brandlag og brandlagsgruber fra yngre germansk jernalder. Kuas bevilling på kr. blev ikke brugt i 2008 undersøgelserne forsætter i Ved regionskommunens hjælp blev hulvejspor og to delvist bevarede gravhøje på gravfeltet i skovbrynet ved Maglebæk frilagt i efteråret Rispebjerg i Pedersker BMR 2264/Formidlingsprojekt i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen Bornholm. Undersøgelse forud for anlæggelse af P plads fund af 5 grave yngre germansk jernalder ( e.kr.). 14. Sømarken Boderne BMR 1755/2288/Ledningsarbejde. Undersøgelse i forbindelse med kloakledning fund af bopladsrester fra sen vikingetid ( e.kr.) 15. Sorte Muld, Ibsker BMR 1191/Forskning. Geomagnetisk kortlægning af centrale del af Sorte Muld bygden. Med støtte fra Dronningens Arkæologiske Fond og BornholmsTrafikken v. Mads Kofod. 16. Helligdommen, Rø BMR 3451/Forskning. Geomagnetisk kortlægning af Trinitatis kapel. Med støtte fra Dronningens Arkæologiske Fond og BornholmsTrafikken v. Mads Kofod. PROJEKTER, VIDENSKABELIGE KONTAKTER; SAGER M.M. h Centralpladser fra yngre stenalder på Bornholm ( f.kr.) Museet fik i 2007 tilknyttet en Ph.d. studerende arkæologen Terry Slocum fra University of Wisconsin Madison. Med støtte fra Fulbright Fonden arbejder Terry på at belyse den type anlæg der

12 12 internationalt kaldes causewayed enclosures, på dansk betegnes de Sarup anlæg. Ved Vasagård i Åker findes hele to anlæg af denne type, men de er indtil videre også de eneste der kendes fra øen. Terry vil med udgangspunkt i en analyse af Vasagård og samtidige fund og fundpladser fra hele øen, kort fortalt forsøge at forklare forekomsten af centralpladser og om muligt forudsige hvor der på øen findes pladser af lignende karakter. En prøvegravning gennemførtes i 2008 på Hoglebjerg i Klemensker, den gav ikke det forventede resultat, men selv et negativt resultat er i videnskabelig sammenhæng også et resultat. Terry vil fortsætte sine studier med og på Bornholm indtil sommeren h Undersøgelse af gravhøje Museumspraktik projekt gennemført af bornholmeren stud.mag. Anders Pihl, Københavns Universitet Målsætningen var at gøre status og forsøge at samle op på hvad der findes af gravhøje. Samt vurdere hvorvidt der findes parametre fx topografiske, der adskiller gravhøje fra henholdsvis sten, bronzeog jernalder. Som en del af projektet frilagde militæret i foråret 2008 en langhøj på militærets skydeterræn ved Eskesgård i Pedersker. h Internationalt samarbejde Museet samarbejder med en række eksperter fra museer og universiteter i Sverige, Norge, Polen og Tyskland. Gennem det nære samarbejde med universitetslektor Ulla Lund Hansen har museet i de seneste år også været inddraget i det dansk polske jernalderarkæolog netværk. I Sverige samarbejdes nært med Lunds Universitet. I Norge samarbejdes med universitetet i Trondheim der sender studenter til Bornholm for at opnå feltpraksis i 2008 sendtes 7 studenter. I Tyskland samarbejdes med Prof. Claus von Carnap Bornheim i Slesvig hvor et nyt projekt Kommunikation i Nordsøen og Østersøen er under udarbejdelse. Intentionerne er at publicere nogle af de mange detektorfund fra Bornholm. Øen er et interessant forskningsområde da ingen andre områder er tilsvarende grundigt detektorundersøgt. h Formidling Arkæologien er meget hyppigt omtalt i de lokale medier vi er naturligvis glade for den store bevågenhed også i forbindelse med den længe ventede populærvidenskabelig fremstilling om Sorte Muld. Hele 24 forfattere har bidraget og redaktørerne Christian Adamsen, Ulla Lund Hansen og Margrethe Watt har ydet en kæmpe ulønnet indsats. Martin Stoltze har stået for billedredaktionen,

13 13 de fleste fotos og layout selv synes vi at bogen er blevet en flot årbog til Museumsforeningens medlemmer. Museet er involveret i flere formidlingsprojektet til projektet De Underjordiske sagn og arkæologi bevilligede Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling af tips/lottomidlerne kr. Museet ansøger om yderligere kr. for at realisere projektet. En CD demo er udarbejdet af initiativtagerne Jan Cirkola og Per Oluf Olufsson. Ved Ringborgen på Rispebjerg samarbejder museet med SNS Bornholm, Foreningen Bornholm og Pedersker Lokalforeninger om at formidle den meget spændende historie om et år gammelt kæmpestort stenalderanlæg med stolpekredse/woodhenges og palisadeindhegninger samt en meget yngre kun ca år gammel tilflugtsborg fra jernalderen. Anlæggene er delvist forsøgt rekonstruerede. I samarbejde med museet har naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen, Jelling/Klosterheden, udarbejdet information og panoramatavler på pladsen og i udkigstårn, samt digitalt på SNS Bornholms hjemmeside. 1. etape af formidlingen vil blive markeret ved en officiel indvielse af pladsen i haktuelle forskningsprojekter: Ældre stenalder: Stenalderbosættelsen omkring Vallensgårds Mose. I samarbejde med Poul Otto Nielsen NM, Manus arbejdstitel Første jægere første bønder. Stenalderbopladser ved Vallensgårds Mose på Bornholm. Maglemosekultur på Bornholm (c f.v.t.) med særlig fokus på Maglemosebosættelserne omkring Muleby og Bag å. Magisterspecialer Lasse Sørensen og Claudi Casati arkæologistuderende v. KUA. Forskningsrådsbevilling på kr. til 30 C14 dateringer) kr. fra E. Munksgårds legat reserveret til C 14 dateringer. Yngre stenalder: Bornholms bebyggelse i yngre stenalder. I samarbejde med Poul Otto Nielsen NM. Planer om geomagnetiske målinger på udvalgte pladser. Neolitiske centralpladser og deres placering. Ph.d. projekt med udgangspunkt i Vasagård i Åker, ved Terry Slocum University of Wisconsin Madison finansieret af Fulbright. Bronzealder: Undersøgelser af helleristninger i deres arkæologiske kontekst. I samarbejde med museumsinspektør dr.phil. Flemming Kaul NM. Jernalder: Sorte Muld og jernalderens sortmuldpladser. Et nyt udvidet Sorte Muld projekt i samarbejde med Anne Nørgaard Jørgensen Kuas og Prof. Claus von Carnap Bornheim i Slesvig. Jernalderens gravpladser kontinuitet og diskontinuitet. Udgangspunktet er de mange dyrkningstruede jernaldergravpladser der i disse år ødelægges et udvalg af de bedste søges undersøgt.

14 14 Vikingetid: Sølvskatte fra vikingetid og tidlig middelalder. Projekt i samarbejde med Nationalmuseets Møntsamling og Prof. Birgitta Hårdh Lunds Universitet. Den slaviske indflydelse på Bornholm I samarbejde med Dr. Magdalena Naum Lunds Universitet. Nye undersøgelser af 30 strontium bestemmelser af tænder fra Grødby gavpladsen, koordineres af Prof. Douglas Price Madison Wisconsin, Pia Bennike, Karin Frei KU og Magdalena Naum. Middelalder: Kirkernes omgivelser og Bornholms sogneinddeling. Tværgående : Forsvarsanlæg fra oldtiden middelalderen Bornholms kommunikationsveje i oldtiden. Sogneberejsninger indledningen til en Sognebeskrivelse. hjournalsager. I 2008 oprettedes 17 journalsager. Antallet af sager er meget lavt og vi erkender at museet har et meget stort efterslæb med hensyn til indberetninger til de centrale registre, men der har ikke været medarbejdere til at løse opgaven. Der arbejdes ligeledes på at digitalisere samlingerne. Kulturarvsstyrelsen har for 2009 ydet kr. til at komme i gang med opgaverne. hdanefæ Intet danefæ blev indleveret til Nationalmuseet i Efter aftale med Nationalmuseet har BMR valgt at udskyde indleveringerne til På landsplan er detektorarkæologien nu så stor en succes at Nationalmuseet slet ikke kan følge med. Bornholms andel, der i nogle år har været helt oppe på 30 % af alt indleveret danefæ, må forudses at falde, men mængdemæssigt har antallet danefæ i de seneste halve snes år ligget uforandret omkring ca stk. For 2008 er tallet reelt ikke anderledes selvom fundene først vil tælle med i statistikken for NYERE TIDS VIRKSOMHED h 1658

15 var 350året for Bornholms Befrielse som man nu har valgt at kalde det. Med et så rundt og gammelt jubilæum er der altid god grund til at kaste sig ud i et formidlingsprojekt. Begivenhederne i 1658 har betydet alverden for den bornholmske selvforståelse, og da det desuden er en spændende og dramatisk historie, måtte der en spektakulær udstilling til. Vi valgte at få billedkunstneren Martin Stoltze til, sammen med vores netop tilbagevendte museumsformidler Sanne Steenberg Hansen, at opbygge udstillingen i museets to store udstillingsrum. Nu ligger Printzensköld der i en blodpøl, skudt på åben gade i Rønne, medens hans hustru, Anna Hård, stirrer fortvivlet ud af et vindue på Hammershus, som fornemmede hun, langt fra Rønne, hvad der var sket. I udstillingens store sal fortælles flere af de øvrige historier, der også knyttes til begivenhederne i 1600tallets Bornholm. Historikeren Ebbe Gert Rasmussen udgav i 2008 en populær fremstilling af begivenhederne på Bornholm og i Skåne i 1658 og med Bornholms Historiske Samfunds årbog, der havde fokus på 1600tallets Bornholm, er det muligt at få et rimeligt grundigt billede af begivenhederne og tiden dengang. hen sejlmager Det sker heldigvis, at vi modtager gaver, som vi ikke kan lade være med at følge op på med et større formidlingstiltag. Da sejlmager Byders børn bad os om at være med til at tømme faderens sejlmagerloft i Larsegade i Rønne, var vi helt klar over, at det var noget ganske særligt, noget som offentligheden skulle kende til. Det blev til en fin lille udstilling om sejlmagerfaget på Bornholm og dets udvikling gennem flere generationer. hen guide til Rønne Vi har i mange år manglet en guide til Rønne, til byens historie og de kulturhistoriske bygninger hvor museerne indgår som væsentlige attraktioner. Den blev udarbejdet i foråret 2008, er flittigt benyttet og et udmærket formidlingstiltag. I 2009 følges den op af en mindre byudstilling i Erichsens Gård, Rønne Før og Nu, hvormed vi også er med til at markere Rønne Byforenings 50års jubilæum. hkeramikeren lærling, svend og mester Museet overtog for flere år siden store samlinger fra Søholm og Keramisk Fagforbund, da det i 1988 blev slået sammen med SID. Det var med forhåbningen om, at der måtte blive oprettet et keramisk

16 16 museum og at også den keramiske arbejderhistorie ville blive fortalt. Det ønske indfriede museet sidste år med en lille udstilling om det keramiske fags udvikling set i forhold til fabrikkernes ansatte. Udstillingen breder sig i tid fra 1700tallet til SIDs overtagelse og kommer rundt både om arbejderens og arbejdsgiverens faglige besværligheder og organisationer. Udstillingen åbnede i den nyistandsatte del af Hjorths Fabrik, som det med Sparekassen Bornholms Fond var muligt at istandsætte i hstubmølle, Melstedgård I 2008 modtog vi de sidste midler til istandsættelse af stubmøllen fra Tejn, som er flyttet til Melstedgård. Flytning og restaurering er en dyr og vanskelig sag, afhængig af dygtige håndværkere. Møllen får vinger på i foråret 2009, åbner for publikum er færdig 21. juni hnedrivninger, lokalplaner, museumslovens Kapitel 8 Så snart der sker noget i de bevaringsværdige områder på Bornholm eller i de områder, der er udpeget som kulturmiljøer, skal museet principielt udtale sig. Enten for at supplere med nødvendig historisk viden til sagernes behandling, eller for at kunne være med til at forhindre, at der sker ulykker på den faste kulturarv. En del sager tages blot til efterretning. Andre behandles. I 2008 tog vi os således bl.a. af Tornegade 4 og Stettestræde 7 i Rønne (registreringer). Fiskeindustrierne Kjærenæs i Allinge og Nordfilet i Nexø (registreringer og hjemtagninger). Klippen i Gudhjem (historisk materiale). Pumpehuset ved den gamle kirkegård i Rønne (historie, dokumentation). Hammerhavnen (historisk materiale). NYERHVERVELSER (et udvalg!) 23 nye sager er kommet til i Dertil adskillige genstande, arkivalier of fotos, som indgår i samlingerne på anden vis. Indgået er bl.a.: Materiale vedr. en af museets grundlæggere, Hans Anker, Stangegård i Klemensker Byders sejlmagerværksted i Rønne Do. om radiokanalen Bornholms Stemme, Do. om Thues Herremagasin, Rønne og Bornholms Skrædderlaug Materiale om Simon Masen, Rønne, Simons Do. om Bornholmsruten, M/S Bornholm, Et halvskib i glas og ramme Fotoalbum om byggeriet af Poul Ancher på Ålborg værft 1978 Speciale om kaperkrigene K. Thorsen, akvarel fra Svaneke En urmagerinddelingsmaskine fra 1850 og et bornholmerur Samling og bearbejdning af gamle bornholmske spillefilm (Erik Grønvang) Materiale om pakhuset på Øernes Kaj i Rønne Do. fra Nørrekås Do. om fotografen Bjarne Ilsted Bech Do. om Hasle Klinker Do. om Teknisk Skole i Svaneke Do. om Jomfrubjerget og Christianshøj Do. om fabrikken Søholm

17 17 Diverse keramik, forskellige tekstiler, samlinger af billeder FORMIDLING, IT, HJEMMESIDEN Museets hjemmeside har en høj prioritet, hvilken man kan overbevise sig om ved et besøg på siden. Dens styrke er, at den rummer rigtigt meget materiale og museets arbejdsområde og at den henvender sig til skoler og undervisningssektoren. Dens svaghed er at æstetikken er gået fløjten i mangfoldigheden, ligesom den bør være nemmere at navigere rundt i. Begge de problemer arbejdes der på. Nyhedsbreve, Vindue til fortiden og Ugens Historie Når der dukker nyt, spændende op fra vores forhistorie, sendes historien som nyhedsbrev til de af medlemmerne, der har koblet sig til den tjeneste. På hjemmesiden vil man hver uge kunne finde en ny nyere tids historie. Enten om nye sager, som indgår i museets samlinger eller andre emner, som vi af den ene eller anden grund synes er relevante. Hver måned modtager folk et nyhedsbrev med stort og småt fra museets verden. Mobilguider Vi har en medarbejder, som qua sin it indsigt har mulighed for at udnytte den nyeste udvikling indenfor området. Det afstedkommer bl.a. mobilguider, brug af bluetooth, YouTube, Facebook mm. Interessante muligheder for at skabe kontakt med så mange forskellige grupper som muligt. Følg med på hjemmesiden. UDSTILLINGERNE 2008 Bornholms Museum er øens eneste statsanerkendte, kulturhistoriske museum. Bornholms Museum huser fire udstillingssteder: Bornholms Museum med historiske udstillinger, Melstedgård, bondegården med landbrugsudstillinger, Hjorths Fabrik med keramikudstillinger og Erichsens Gård med by, have og madkulturudstillinger. Besøgstal 2006: gæster, 577 flere end : gæster, 277 færre end : gæster, 1954 færre end 2007

18 18 Fordeling: 2008, 2007, (2006), BM , (13.721) EG 6.737, 7.771, (7.466), MG , (16.913), HF , (14.331). hbornholms Museum Ovenfor er omtalt museets 350års udstilling om begivenhederne i 1658 og den mindre udstilling om sejlmager Byder. Julen på museet sluttede med et fint julearrangement for øens skoler, arrangeret af museumsformidleren. Desuden, som det nu er blevet tradition, med et helligtrekongersarrangement i samarbejde med Rønne Kirke. hhjorths Fabrik Takket være Sparekassen Bornholms Fond kunne vi i 2008 færdiggøre istandsættelse af den gamle Kommandantlængen i forlængelse af udstillingsbygningen. Det betyder, at man med en forbindelsesgang har tørskoet adgang til det meste af fabrikken. Det nye lokale udnyttes til demonstrationsværksted og udstillinger. hmelstedgård Korn, møller og brød, udstilling om de bornholmske møller. Æbleprojekt de gamle bornholmske æblesorter også støttet i 2008 af fødevarestyrelsen. Melstedgård er især museet for børn, børnefamilier og pensionister. De grupper forsøger vi at målrette vores formidling og aktiviteter på. herichsens Gård På Erichsens Gård var der i 2008 en spændende teaterforestilling om begivenhederne i Det var makkerparret Jan Circola og Lars Holmsted, der var historieformidlere på en for os helt ny måde. For sidste gang viste Erichsens Gård en særudstilling om madkultur. Erichsens Gård er en lille perle, både som et velbevaret borgerhjem i Rønne og som en af museets rigtig fine filialer den ældste det er snart 60 år siden den blev erhvervet. DIGITAL REGISTRERING, ARKIVER, BIBLIOTEK

19 19 I november 2004 tog Bornholms Museum fat på Kulturarvsstyrelsens store registreringsopgave: REGIN Registrator interface. De medarbejdere, der i sommersæsonen er beskæftiget på de arbejdende museer, fodrer regin med tusindvis af data i vintersæsonen. Museet har (pr. april 2009) i alt 3544 sager publiceret i Regin. Samtlige sager er dd. lagt ind i databasen, og alle sager er lagt ud på den offentligt tilgængelige database: Museets efterhånden store arkiv fik i 2007 ordnede forhold. Arkivet bl.a. med den store fotosamling, er vigtig i forhold til vores forskning og formidling. Arkiv og fotosamling ordnes forbilledligt på frivillig basis. Dog vil en fremtidig sammenslutning med Bornholms Øarkiv være fornuftig, da disse samlinger vil kunne supplere hinanden. Museet har et mindre forskningsbibliotek, især med prioritering af bornholmsk litteratur og arkæologiske fagbøger. Det ordnes på bedste vis af frivillige medarbejdere. MARKEDSFØRING OG PUBLIKATIONER Vores hovedindsats ligger på et samarbejde med Attraktionerne med en folder, en helsides annonce i DUB, annoncer i avisen, egne foldere, kontakter til pressen, en meget god og hyppigt opdateret hjemmeside, indtastning af alle arrangementer i diverse oplevelsesdatabaser. Mm. Vore bogudgivelser kan også ses som en ikke uvæsentlig del af markedsføringen. Årbog tril medlemmerne 2008 blev Bogen om Sorte Muld, der nu endelig var færdig som en populær historisk indgang til faget. (Se under arkæologisk virksomhed). Desuden udgiver vi hvert år div. foldere, postkort og plakater. KONSERVERING Bornholms Museum har tegnet andel i Fælleskonserveringen på Kronborg. Vores første satsning er at få konserveret vore skibsportrætter. Der er mange, så det har lange udsigter med en færdiggørelse. Indimellem vil vi bl.a. sikre ældre bygningstegninger, fx arkitekt Mathias Bidstrups tegninger.

20 20 Genstande fra de arkæologiske udgravninger konserveres løbende. PERSONALET PÅ MUSEET I 2008: Vi er en stor arbejdsplads! hpersonale, ALLE AFDELINGER Ann Vibeke Knudsen Museumsleder Karen Munk Nielsen Museumsinspektør Sanne Steenberg Hansen Museumsformidler Poul Forum Sørensen Bogholder, personalechef Linda Tranberg Sekretær Michael Andersen Museumstekniker Allan Juhl Forvalter Barbara Clemmensen deltid Rengøring /kustode Bent Kofoed Museumstekniker Per Olof Olofsson deltid Medhjælper ARKÆOLOGI Finn Ole Nielsen Museumsinspektør Jesper Jespersen Museumsassistent Mogens Jensen deltid Museumstekniker Irene Møller deltid Museumsassistent hmidlertidigt ANSATTE I ARKÆOLOGIEN STUDERENDE O.A. Michael Vennersdorf Michael Thorsen Claudio Cassati Lasse Sørensen Svend Kramp Syver Smukkestad Anders Pihl Kenn Sonne René Laursen Jeppe Lotz Juul Jacob Adreassen Lukas Frederiksen samt et antal danske og udenlandske studerende. h PERSONALE TILKNYTTET ENKELTE AFDELINGER

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN

MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Beretning for 2014 MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal var ved årets indgang på 2.520 medlemmer. Bornholms Museumsforenings havde pr. 31. december 2013 2.618 medlemmer, hvilket

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014 Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører Opdateret oktober 2014 Jeg hedder Lena Pedersen Kontakt mig på 30 26 41 57 eller lenapeder@gmail.com Jeg bor Lindebergvej 1, 3730 Nexø. Jeg er født i 1967.

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere