Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk"

Transkript

1 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning

2 2

3

4 Den politiske verden Bestyrelsen i arbejdstøjet 4 Overenskomster Afslutningen af et regnskabsår giver altid anledning til at tage visse forhold op til revision. Budgettal og regnskabstal fortæller noget, men endnu mere fortæller forvaltningen af midlerne, effektiviteten i gennemførelsen af opgaver og rationaliseringstiltag. Netop disse forhold er der blevet taget fat på i 2007, fordi Rigsrevisionen forlanger forvaltningsrevision med deraf følgende omlægning i og revision af procedurer i biblioteket. Planen for udarbejdelse af procedurer, korrektion af procedurer, sammenlægninger af opgaver og effektiviseringer, blev i 2007 vedtaget til gennemførelse i løbet af Dog er der taget hul på det i 2007, hvor det har været hensigtsmæssigt at gøre det i forbindelse med ændring i opgaveløsningen. Denne opgave vil selvfølgelig tage tid her og nu, men på lang sigt forventes det at effektiviteten og dermed besparelser, vil være at hente, idet standardiseringen af opgaveløsning sparer tid og dermed personale-ressourcer. Omlægning af sagsbehandling med godkendelse af indstillinger i faglig og strategisk ledelse, med efterfølgende kontroller og evaluering af opgaveløsningen for at rette ind ved overgang fra projekt til drift skaber sammenhæng mellem planlægning, handleplaner, resultater og økonomi. Denne gennemsigtighed i anvendelse af de til formålet stillede økonomiske midler er nødvendig fremadrettet både af hensyn til opfyldelse af revisionskrav, men også som intern kontrol og opfølgning på erfaringer og eventuelle svigt undervejs i et forløb. Gode erfaringer kan der læres af, mens dårlige som regel giver endnu større lærdom. Forvaltning vil til stadighed løbende skulle tilpasses i forhold til politiske krav og det evigt gyldige krav om bedste udnyttelse af de til formålet bevilligede økonomiske midler. Dog skal opmærksomheden henledes på at selve biblioteksdriften, den primære opgave og udvikling, ikke kommer til at lide under forvaltningsmæssige tiltag således at brugerne fjernes fra centrum. Dansk Centralbibliotek indgik i 2007 en ny overenskomst med ver.di for alle tyskansatte. Konsekvenserne af den nye TVöD-overenskomst vil være at der skal indgås aftale med Bedriftsrådet vedrørende fx arbejdstid og arbejdsplanlægning. Biblioteket lægger sig så tæt op ad det offentlige

5 tyske forvaltningssystem som muligt og ser med tilfredshed på den udvikling TVöD betyder vedr. uddannelse af ansatte. I 2007 har biblioteket etableret samarbejdsrelationer med henblik på at vurdere bibliotekarernes konkrete ansættelsesforhold i relation til det tyske arbejdsmarked. De krav der pt. fremlægges vedr. de kommende overenskomster på såvel det danske som det tyske arbejdsmarked vil i den grad udfordre budgetterne og dermed ledelserne i den kommende overenskomstperiode. Umiddelbart synes det umuligt at opretholde det nuværende aktivitetsniveau uden at tilskuddene til driften og udviklingen af virksomheden forøges, idet der løbende er effektiviseret, rationaliseret og sammenlagt for at finde minimale midler til udvikling. Udviklingskravet og kravet om kvalitetsforbedringer står og banker på både hvad ledelsesudvikling og udvikling af bibliotekstilbuddets indhold angår. Med løn- og prisudvikling langt over den fremskrivningsprocent på 1,6 % som biblioteket fik tildelt ved bevillingen fra dansk side for året 2007, mens de tyske tilskud fastholdes på samme niveau, har 2007 været en udfordring på det økonomiske område. Takket være deltagelse i et stort EU-udbud sammen med de syd- og sønderjyske biblioteker ved centralbiblioteket i Vejle lykkedes det at opnå besparelser på materialeindkøb. Ved at omlægge materialevalget til elektronisk bestilling blev administrationsomkostningerne reduceret. Ved indførelse af selvafhentning af reserveret materiale og samtidig tilpasning af medarbejderstaben lykkedes det at reducere personaleomkostningerne. Desværre har det den konsekvens, at der i mindretallet bliver en arbejdsplads mindre hver gang en effektivisering eller rationalisering ved overgang til tekniske og elektroniske løsninger gennemføres. I december 2007 blev bestyrelsen gjort bekendt med at biblioteksbudgettet vil mangle euro i 2011, såfremt det nuværende serviceniveau skal opretholdes med det nuværende personale og der ikke kan forventes tilgang af yderligere midler til driften og udviklingen af biblioteksvæsenet. For at imødegå ovennævnte gab i økonomien i tide er der i biblioteket gennem de sidste to år ikke genbesat stillinger i forbindelse Resp ekt & ydmyghed Økonomi 5

6 6 Samrådet nu og i fremtiden Repræsentation Udbud med pensionering af medarbejdere, hvilket på sigt ikke er den optimale løsning vedr. overdragelse af biblioteksvæsenet til en ny generation, samtidig med at der tales om bibliotekernes merværdi for samfundet i forbindelse med uddannelse, dannelse og livslang læring. Bestyrelsesformanden har løbende refereret fra møder i formandskabet i Samrådet. Ligeledes er der foregået diskussioner af tænketanken i biblioteksbestyrelsen. Dog enedes bestyrelsen om ikke at fremsætte et samlet forslag til en tænketanks udformning og opgaveløsning, da biblioteksbestyrelsen er sammensat af de forskellige institutioner og organisationer, hvis synspunkter har været umulige at forene. Formanden fremsatte derfor et eget forslag udarbejdet af forvaltningen, hvilket ikke formelt kunne anerkendes som et supplement til diskussionen omkring den endelige afgørelse vedr. nedsættelse af en tænketank til gavn for mindretallet. Biblioteksbestyrelsen beskæftiger sig ikke mere med tænketanken før der følger et initiativ fra Samrådet. Biblioteksbestyrelsen og bibliotekets ledelse er løbende deltager i de øvrige danske organisationer i Sydslesvigs arrangementer som Flensborg Avis generalforsamling, landsmøder hos SSW og SSF samt Voksenundervisningsnævnets repræsentantskabsmøde. Ligeledes er biblioteket præsent i Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab og deltager med flere deltagere i årsmødet. I Folkeuniversitetsnævnet samt Folkeuniversitetets Komitestyrelse er Sydslesvig også aktiv deltager for at bevare kontakten til den formidling af viden der ad den vej kan profiteres på. I 2007 har biblioteket haft produktion af to nye bogbusser samt dele af materialekontoen udbudt i licitation. Ligeledes har ombygning af receptionsområdet via et rådgivende arkitektfirma været udbudt. Biblioteksbestyrelsen lod på grund af prisen valget falde på lokale leverandører vedr. bogbusserne, men ligeledes begrundet i behovet for nærhed i den fremtidige kontakt med leverandøren omkring vedligeholdelse. Udbuddet på materialer, udarbejdet i samarbejde med Vejle Centralbibliotek, gik til en dansk leverandør og resultatet er en 17 %

7 besparelse på indkøb af musik samt en effektivisering af leveringerne omkring periodica. Udbuddet af ombygningen af receptionsarealet, foretaget gennem et rådgivende arkitektfirma, blev givet som delleverancer på de enkelte opgaver til den lavestbydende på hvert område. Desværre blev sagsbehandlingen omkring byggetilladelsen alvorligt forsinket grundet vanskeligheder på Flensborgs tekniske rådhus. Bestyrelsen vedtog i 2007 en vision for biblioteket rækkende frem til 2011 set i lyset af den udvikling der foregår omkring bibliotekerne og deres rolle i samfundet. De bærende elementer i denne vision er, at biblioteket skal bestå af en fysisk, en virtuel og en oplevelsesdel for såvel børn som voksne. Således opfyldes opgaven omkring videns- og informationsformidling, støtte af den livslange læring og at være et kulturelt tilbud til borgerne selvfølgelig med skyldig hensyn til den særlige forpligtelse biblioteksvæsenet i Sydslesvig har omkring det danske og nordiske. Bibliotekets formand og næstformand samt bibliotekschefen og personalechefen mødes to gange årligt med Bedriftsrådet ved biblioteket med henblik på at informere hinanden om tiltag og diskutere samarbejdsforholdet mellem ledelse og Bedriftsråd. Disse møder er særdeles konstruktive og giver som regel anledning til at få tilkendegivet nogle holdninger og synspunkter fra begge sider. Der lægges fra biblioteksledelsen stor vægt på denne form for dialog, da erfaringen viser den medfører udryddelse af misforståelse inden de vokser sig til store problemer. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. har i 2007 har ikke haft møde i den forretningsførende bestyrelse da der ikke er foretaget dispositioner hvor der kræves indkaldelse af denne. Visionen Bedriftsrådet Læsekredsar bejde Sydslevig Den forretningsførende bestyrelse I 2007 har 2 medarbejdere valgt at sige op hos Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for at søge nye udfordringer. Ved hver stillingsledighed analyseres behovet for genbesættelse og nyvurdering af den pågældende stilling i forhold til fremtidige behov i medarbejderstaben på biblioteket. En tilpasning i forhold til visionen vedtaget i bestyrelsen vejer tungt i forhold til de nye medarbejderkategorier og udvidede uddannelseskrav biblioteket stiller i forbindelse med genbesættelse af stillinger på grund af behovet for med- Den faglige verden Personale 7

8 Deltagere i arrangementer Bogbustræf 2006 Store fester 8 arbejderkompetencer omkring ledelse, IT, projektstyring m.v. 3 medarbejdere har valgt at fratræde og overgå til pensionisternes rækker. Generelt er der både på grund af bevillingssituationen og udnyttelse af nye arbejdsmetoder en nedgang i medarbejderstaben ved biblioteket. arrangement dato emne antal Flensborg Børn rundvisning 388 lørdagsarrangementer 333 øvrige Voksen rundvisning biblioteksorientering 254 lørdagsarrangementer 174 aftensarrangementer 597 øvrige 842 Slesvig foredrag 351 øvrige 214 Husum café foredrag 42 øvrige 243 Egernførde øvrige 18 I alt Det er blevet en tilbagevendende og skattet aktivitet at fejre Fastelavn i børnebiblioteket. Så kom Halloween til for 4 år siden, og nyeste skud på stammen er et Juletræ for Alle, alt sammen i Flensborg. Byens bedste Juletræ er gennem mange år et af årets højdepunkter i Slesvig, det kunne fint overføres og rettes til så det passede ind i de lidt rigeligere rammer i Flensborg. Jeg tror ikke, vi nogen sinde kan forestille os at undvære årstidernes store fester. De tiltrækker så mange børnefamilier som lokalerne på nogen måde kan rumme, mellem 120 og 160 personer. Mange bedsteforældre kommer med et eller to børnebørn her er alle lige, ingen kender nødvendigvis hinanden og det er nemt at være fremmed. Festerne er på ingen måde utraditionelle tvært imod: vi benytter enhver lejlighed til at præsentere uddrag af dansk kultur som den udfolder sig nord for grænsen, ofte anderledes end tilsvarende fester syd for grænsen.

9 Halloween fulgte i sin oprindelige form, Alle Helgens Aften, med udvandringen til Amerika, den kendes både i Danmark og Tyskland, hvor man mindedes de afdøde. I sin nutidige amerikanske udformning vendte den for ganske få år siden tilbage til Europa med græskar, hekse og natlig uhygge, og det er den fest, vi har taget op i en dansk version. Oveni kommer så de højt elskede bryllupper og barnedåb i kongefamilien, hvor vi benytter lejligheden til at feste med. Lars Aagaard Når man som vi på Dansk Centralbibliotek ikke kan købe en bogbus von der Stange, det vil sige en færdig og afprøvet bogbus med standardmål og inventar, fordi en sådan 16 meters standardbus simpelthen ikke kan være i bibliotekets garage, så skal der tænkes grundigt og undersøges til bunds, inden der sættes underskrifter på kontrakter. Med udgangspunkt i det kørende personales store erfaring udfærdigedes en projektbeskrivelse, der dannede grundlag for den endelige indhentning af tilbud ( Preisabfrage ) hos fem mulige leverandører og karrosseribyggere. Vi valgte en kombination af kreative, men håndværksmæssigt solide slesvig-holstenske virksomheder under ledelse af Flensborg-firmaet Klaus & Co. Karrosseri, kasse og chassis produceres og tilpasses i Gettorp (hvor chefkonstruktøren er ved at lære dansk), mens apteringen, indretningen og inventaret bliver udviklet og bygget i Höhndorf sydøst for Kiel alt i en afstand, der giver os mulighed for at følge processen uden at det trækker tænder ud. Det giver maksimal indflydelse på resultatet, og hovsa-overraskelser og fejl kan fanges i flugten. Vi glæder os til i 2008 med en vis forsinkelse at kunne præsentere fremadrettede nye løsninger i et attraktivt og tidssvarende mobilt bibliotekstilbud, til gavn og glæde for danske sydslesvigere og deres organisationer helt ude hvor kragerne vender! Det der skulle have været en julegave i 2007 bliver en forårshilsen til brugerne i Karl Fischer Hvert år sker der nye landvindinger på det biblioteksteknologiske område. En udvikling der til stadighed søger at indfri biblioteksbrugernes fordringer og behov, men også for at optimere interne arbejdsprocesser. Bibliotek.dk er en af de større succes er. Databasen som rummer mere end 10 millioner poster og en bestillingsfunktion, så dagens Bogbusprocessen Så kører vi! Bibliotek.dk - en succes 9

10 Mindretalscafé en Kik Ind Bag kulisserne 10 lys for otte år siden. Bibliotek.dk er så at sige porten til de danske biblioteker og at låne fra andre biblioteker er i dag lige så naturligt som at gå hen på hylden på sit lokale bibliotek. Fra at modtage en håndfuld bestillinger fra vore lånere i starten har de nu for alvor fået øjnene op for bibliotek.dk s lyksaligheder. Denne udvikling ses tydeligt i deres adfærd. Langt flere er nu selvhjulpne. De bestiller hjemme foran computeren for derefter at afhente senere. For mange er det en stor tilfredsstillelse at kunne betjene sig selv. Vi har helt klart kunnet konstatere, at har en låner først fået øjnene op for bibliotek.dk s muligheder bliver låneren hængende og bruger biblioteket meget mere. At mange af vore brugere er blevet mere selvhjulpne har for os også betydet, at vi kan fokusere på andre indsatsområder og ikke bruge tiden på rutineprægede bestillingsprocesser som brugerne lige så fint selv kan klare I 2007 kunne vi notere os for en 48 % fremgang i forhold til Rita Høj Jacobsen Team indkøb/accession er et team, som ikke er synligt for lånerne, men arbejder i baggrunden og servicerer andre team og samarbejdspartnere, dvs. vort arbejde danner grundlag for at materialet findes i bibliotekssystemet og på DCB`s hjemmeside, således at lånerne kan søge på materialerne og eventuel reservere dem. Desuden bestiller og klargør vi alle materialer, så de fysisk kan udlånes. Overalt i bibliotekssystemet. Vi fokuserer meget på at effektivisere og automatisere arbejdsopgaver: Biblioteket har i 2007 indgået flere aftaler i EU-udbud sammen med flere danske biblioteker nord for grænsen om fælles indkøb af danske og udenlandske årbøger, musik, multimedier og lydbøger hos de samme leverandører, for således at kunne opnå bedre konditioner og dermed spare både penge og personale-ressourcer. Flere fælles aftaler følger i Efter aftale med Dansk Skoleforening katalogiserer biblioteket deres udenlandske materialer, da katalogiseringskompetencen haves i folkebiblioteket. Samarbejdet fungerer meget godt og er meget konstruktivt. I 2007 blev der indført Ens klargøring i biblioteket, således at

11 samtlige materialer får ens behandling/klargøring i hele systemet i stedet for at have forskellig klargøring af materialet afhængig af tilhørsforhold i systemet. Denne klargøringsform er en naturlig konsekvens af vedtagelse af flydende bogbestand i bibliotekssystemet i stedet for bogbestand med fast tilhørsforhold. Disse ændringer har været en stor arbejdslettelse for teamet, hvilket også har været nødvendig, da der ikke er blevet genbesat stillinger hvorfra medarbejdere er gået på pension. Hvad kvalitet angår et det vigtigt at nyindkøbte materialer indgår hurtigst muligt, hvad teamet bestræber sig på. Ombytning og opgradering med emneord af retrospektive titler, 2200 i 2007, 9000 i alt, er fuldført. Der fortsættes med at katalogisere gamle og løbende analyser af artikler i tidsskrifter. Nyt materiale til Den Slesvigske Samling bestilles, katalogiseres og klargøres. Silvia Detert Dansk Centralbibliotek har igen i år været repræsenteret på Christianslystmødet med en bogudstilling, der havde relation til mødets forskellige foredrag om tro og eksistensspørgsmål såvel som titler af mere almen karakter inden for området kunst og kirke. Udover et halvt hundrede bøger blev der desuden fremlagt et pænt udvalg af bibliotekets CD ere med vokalmusik fra den danske sangskat, da den nye højskole-sangbog var emnet for mødets første foredrag. Det viste sig at være en god ide, da mødedeltagerne viste stor interesse for materialerne, og mange ikke var klar over, at man også kan låne den slags musik på biblioteket. I pauserne blev der udlånt bøger og CD er til folk og tog imod reserveringer blandt andet på en emnebestilling til et danskkursus i et af yderområderne. Lilli Bruhn Menighedernes Christianslystmøde marts 2007 En torsdag i november troppede en flok spejdere op på biblioteket i Nystaden i Husum til en forrygende Astrid-Lindgren-skattejagt i bibliotekets materialer. 24 spejdere og deres 6 ledere gik i gang med at finde de udlagte poster i alle ender og kanter af biblioteket - alt blev endevendt og undersøgt, og mange fik øjnene op for de mangfoldige tilbud et bibliotek rummer og de turde spørge efter mere. En rigtig dejlig oplevelse, som gerne gentages. Idéen var spejdernes, de tog også meget af slæbet. Skattejagt i Husum 11

12 Danskkursus snurrigheder Diger, kreaturer og tekopper Lørdag-påbiblioteket og Aftenbiblioteket 12 At gribe en bemærkning og spinde en ende på den: strøtanker strø sukker strø salt strøer i en gulvkonstruktion aske i en taske navnet Aske taskekrabber krabber og rejer hvordan får man rejen ud af hylstret dansk slang danske madvaner hvad siger du, når du oversætter direkte fra tysk eller i virkeligheden undersætter: Krabben pulen: pille rejer piller tabletter bakke serveringsbakke bakke på piben og alt virkelig alt bliver skrevet på tavlen eller flipoveren og alle skriver ned sådan får de bygget et ordforråd op får samlet talemåder sammen får brugt det dansk sprog får overvundet angstbarriererne sådan får jeg folk i gang de forsøger at løse gåderne ved hjælp af hukommelsen ved hjælp af ordbøger - ved at spørge ind til sammenhænge ved at bruge andre sprogkundskaber såsom plattysk og engelsk alt er tilladt alle hjælpemidler må benyttes sidemandsoplæring finder også sted, da holdet er meget blandet med hensyn til forkundskaber og her gælder også at den enøjede er konge i de blindes verden Hvordan illustrere begreber og vendinger? Brug folks legelyst,. en stak legetøjsbiler på bordene eksempelvis redningskøretøjer fra Danmark Falck og Zonen hvad skal jeg gøre hvis uheld er ude i Danmark hvor henvender jeg mig hvem hjælper Samtidig gives lejlighed til at indøve højre- venstre lige ud om hjørnet bakke parkere trafikkultur farver bilens bestanddele Tal om tal: den danske talrække de danske tal her kommer raflebægerne og terningerne i spil giver rigtig mange muligheder for at indøve tallene såvel mængde som ordenstal også månedsnavne, ugedage, årstider glider nemt ned, når det foregår i leg. Det formidable spil Scrabble benyttes flittigt de løse bogstaver løser op for stavningen hvem kan finde flest danske ord konkurrenceiver er slet ikke dårligt -

13 Hver undervisningssekvens indledes med at spørge, hvad skal vi bruge tiden til ad hoc behov forsøges dækket hvordan skriver jeg en dansk levnedsbeskrivelse jeg er Schlosser hvad hedder det på dansk og hvad kan en dansk smed og hvad kan jeg eller feriebekendtskabet har sendt et brev hvad står der nu virkeligt i brevet og hvad kan/skal jeg skrive i svaret Pausetiden benyttes også undervisningsmæssigt: bordkultur må jeg bede om må jeg få tak for kaffe velbekomme Keld Klemith Madsen A Ø Å blev udgivet specielt med henblik på at skabe opmærksomhed på biblioteket for nye familier i det danske skolevæsen. Leporelloen blev indlagt i 650 mapper, som blev udleveret i Dansk skoleforenings regi i forbindelse med børnehave og skolebørnenes start i I 2007 blev der genindført en biblioteksside i Flensborg Avis. Et initiativ som et samarbejde mellem Avisen og biblioteket til glæde og gavn for begge parter. Siden indeholder aktuelle temaer inden for biblioteksverdenen. Den giver mulighed for dialog med biblioteket. Desværre er der ikke så stor interesse for dette. Eller måske markedsfører vi ikke muligheden via den rigtige kanal? At komme i kontakt med brugerne er et indsatsområde vi i biblioteket løbende arbejder med ud fra filosofien om at der til stadighed er behov for at fortælle om ALLE de muligheder der ligger i benyttelse og udnyttelse af bibliotekets mange tilbud til såvel børn, som voksne, uddannelsessøgende, familier, danskkursister. PLAN OMRÅDE FIF Udlånet: Ændring af læsesal og avisers placering RESULTAT Udskudt da det hænger sammen med hele planlægningen omkring vision Markedsføring Deltagere i arrangementer 2006 Handlingsplan og resultater i 2007 Indførelse af elektronisk materialevalg Prøveordning i efterår Permanent løsning primo

14 Udvikling af blogs på relevante temaer. Chat med biblioteket Arrangementer: børne-, lørdagsog aftenarrangementer Web-nyhedsbrev i 2007 OMRÅDE FUF Planlægning af nye bogbusser Planlægning af ny opkobling til bogbusser Udvikling af event-orienteret service Betjening af danskkurser Ansøgning om dansk bogbustræf i Flensborg i 2008 Planlægning af bibliotekskonsekvenserne med nyt gymnasium i Slesvig Job i Danmark, Find din slægt, Jul i Sydslesvig etableret Indført i efteråret 2007 Gennemført i henhold til forårs- og efterårsprogram. Babybibliotek etableret. (se statistikbilag) Planlagt til gennemførelse i 2008 Var i udbud i foråret Klaus & Co fik ordren. Busser forsinket pga. lang leveringstid på chassiser og forsinkelse i produktion af kassen og inventar. Levering medio marts 2008 og ultimo april Udskudt til forår 2008 Deltagelse i børnehavers, skolers og foreningers familiearrangementer med bogbussens egne særlige tilbud Gennemført. Mere præcis målretning og systematik fremover for at fastholde brugere. Bogbustræf afholdes i Flensborg september Én medarbejder deltager i planlægning Henvendelse til Dansk skoleforening medførte afventende holdning indtil gymnasiet er åbnet. 14

15 Kultur-café i Slesvig, Rendsborg og Kiel Bibliotekstilbud i forbindelse med danskkurser i Husum og Slesvig Tilpasning af materialeudbud OMRÅDE IT Anskaffelse af 35 administrative PC ere IT nye bogbusser Evt. udskiftning af laserprintere i filialer WEB-serveropgradering IP-telefoni-implementering Spam-filter indføres Bibliotekssystem DDE-libra. Udvikling af services Ikke opnået resultat. Genoptager kontakt med SSF-amtskonsulenter i 2008 Undervisning i , SMS, bibliotekets hjemmeside m.v. inddrages i danskkurser som en del af undervisningen. Systematisk henvendelse til alle danskkurser i filialernes virkeområder. Filialerne deler 1 ex fra 2007 Anskaffet via indkøbsaftale. Udskudt til 2008 pga. forsinkelse i levering af busser Blev ikke aktuelt. Udskudt til 2009 pga. samarbejde med syd- og sønderjyske biblioteker om fælles løsning. Indkøbt samme anlæg som Dansk Skoleforening. Vanskeligheder i indkøring og med service fra firmaet. Endnu ikke afsluttet to problemer. Borderware-løsning. Effektiv Automatisk fjernlån effektueret. Automatisk forlængelse deraf via web. Selvafhentning af bestilte materialer. Reserveringsmeddelelser og påmindelser via SMS. Automatisk regningssty- Kursusdeltagelsen i

16 ring udvidet til håndtering af regninger til Dansk Skoleforenings lånere. Modul til materialevalg via web anskaffet til implementering i Selvbetjeningsautomater konfigureret til undervisning af medarbejdere Udvidelse af kommunikationslinjer HotSpot i filialer Internt netværk Samarbejde vedr. IT lokalt Software. Anskaffelse af nyt programmel og nyforhandling af eksisterende licenser OMRÅDE SERVICE Indkøb/Accession: Overgå til nye leverandører pga. EU-udbud Sidemandsoplæring i software Oprydning i Den slesvigske Samlings base 8 MB sat i drift juni 2007 Udskiftning i Flensborg og nyindretning incl. URL-filtre fra Time for Kids. Ajourført netværk på 4. sal. Udvidelse til 5. sal og forskningsafdeling. Krydsfelter fra katalog og skranke kører via switch indtil arbejdsmiljøproblemer med lyd opstår. Tættere samarbejde med DSF samt indgået i CMS-løsning med danske biblioteker Aftaler med Microsoft, Novell og Adobe genforhandlet. Windows Vista købt, endnu ikke i brug. Implementeret Gennemført løbende Faustnumre korrigeret, Løbende opgradering af emneord i samme forbindelse. Validering af inddatering 16

17 Smilehul: Projekt selvafhentning af bestilte materialer Bygninger: anskaffelse af kompaktreoler i Arkiv/avisarkiv Ombygning af receptionsarealet Forsikringer: Videreudvikling af det sydslesvigske samarbejde Sikkerhed: Genopfriskning af førstehjælpskurser Praktisk brandøvelse Gennemført til glæde for medarbejdere og publikum Gennemført ifølge planen På grund af fordyrelse af projektet i forhold til første overslag (maj) samt forsinkelser vedr. Flensborg bys behandling af byggeansøgning er projektet endnu ikke påbegyndt. Byggetilladelse forventes modtaget i biblioteket i uge 4, Bibliotekets forsikring var konkurrencedygtig i forhold til det fælles tilbud. Bestyrelsen besluttede i september at bevare selvstændighed på dette område. Gennemført i december 2007 Gennemført i december blev et år helt ud over det sædvanlige. Der er afviklet undervisningstimer ved biblioteket. Der har været kursister. Der har været 36 hold fordelt over forår og efterår med 650 kursister. Der er gennemført 37 hold med 544 kursister og da intensivkurser regnes dobbelt svarer det til kursister. Og havde det ikke været for økonomiens skyld ville disse tal have været væsentlig større, da presset på danskkurser på grund af arbejdsmarkedssituationen i Danmark og arbejdsløshedssituationen i Slesvig-Holsten har betydet et utal af henvendelser fra såvel offentlig som privat side vedr. etablering af danskkurser for tyskere, som ønsker at kunne etablere sig på det danske arbejdsmarked. Bibliotekets ledelse så gerne en alternativ pulje til afvikling af danskkurser rettet mod borgere, som vil søge fodfæste på det danske arbejdsmarked, da det danske mindretal på den måde placerer sig som kulturambassadør for det danske sprog og Danmark. Danskkurser 17

18 18 Fonde Folkeuniversitet Selvbetjening på Dansk Centralbibliotek Fællesindkøbsaftalen mellem de danske foreninger og institutioner Sydslesvig Samarbejdspartnere Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fungerer også som sekretariat for Sydslesvigs folkeuniversitet og forvalter dermed kontakten og økonomien mellem Folkeuniversitetet i Danmark og dettes aktivitet i Sydslesvig. Følgende foreninger har sammen med Folkeuniversitetet gennemført forelæsningerne, som strækker sig fra humanistiske til naturvidenskabelige forelæsninger: Sprogforeningen, Sydslesvigs danske Kunstforening, Kirkehøjskolen, Historisk Samfund, Sydslesvigsk Oplysningsforbund og Bibliotekerne. arrangør emne sted deltagere DCB + Sprogforeningen Den nye højskolesangbog Centralbiblioteket 30 Sydslesvigs danske Kunstforening Glaskunst-terapi i kunsten Centralbiblioteket 14 Dansk Kirke "I Danmark er jeg født" for 18. gang Christianslyst 48 Dansk Kirke "Liv og Ånd" Christianslyst 46 Dansk Kirke Gudserfaring - hvad er det? Christianslyst 46 Sprogforeningen Dansk mindretal og identitet i Syds. Seniorcenter Tarp 44 HS + DCB Det tyske efterår Terrorisme Centralbiblioteket 14 HS + DCB Tyskland efter genforeningen Centralbiblioteket 14 HS + SOF + DCB Danmarkshistorie - set af en SL-HO Slesvig Bibliotek 21 HS + DCB Grænseoverskridende samarb. Centralbiblioteket 21 Sprogforeningen Nordens ældste skriftkultur Hærvejshuset,Schuby 35 HS + DCB Slesvig-Holstens historie Slesvig Bibliotek 23 HS + DCB På vadehavsøerne i 1800-tallet Husum Bibliotek 10 I alt 366 Ministerpræsidentens Fond har i 2007 givet tilskud til oprettelse af en blog for unge sydslesvigere med henblik på at de skal kunne finde og diskutere identitet på en blog ud fra forskellige litterære beskrivelser af den danske identitet i Sydslesvig. Sydbank har støttet markedsføringen af biblioteket og det samme gælder Slesvig-Ligaen. Tak til donorerne. Biblioteket værdsætter disse anerkendelser og benytter midlerne til at udbrede kendskabet til bestemte målgrupper. I disse tilfælde unge mennesker og til produktion af nogle små filmklip til brug på hjemmeside, ved biblioteksorienteringer og på storskærm. Fra bibliotekets side er der i 2007 taget adskillige tiltag i forhold til øvrige danske samarbejdspartnere i mindretallet med henblik på at

19 etablere samarbejder omkring effektivisering af opgaveløsninger. Resultater deraf forventes at blive synlige på planlægningsniveau i 2008 og i handling i Det være sig på oprettelse af fælles uddannelsestiltag for ledere, omkring lønafregninger, omkring forhandlingsfællesskaber og erfaringsudveksling. Det har været særdeles positive erfaringer at påbegynde denne dialog og fra bibliotekets side ses der store muligheder her. Der er oprettet kontakt til de sønderjyske biblioteker med henblik på at arbejde mod grænseoverskridende markedsføring af bibliotekerne i det sønderjyske og sydslesvigske område. Der tales om oprettelse af fælles vidensbank og tværgående udnyttelse af kompetencerne på it-området i et mere formelt samarbejde. Mindretallets biblioteksvæsen er indgået i et samarbejde omkring udvikling af CMS-system til bibliotekets hjemmeside med biblioteker i Sønderjylland og i Vejle biblioteks virkeområde i håb om at få bedre konditioner både med hensyn til økonomi som produkt ved at være flere. Lokalt er der indledt et samarbejde med aktivitetshuset omkring en registrering af dets rekvisitter, således at de kan lånes ud via bibliotekets udlånssystem har budt på mange samtaler omkring samarbejder fordi fordelene derved såvel udviklingsmæssigt som økonomisk er uomtvistelige. Titel Deltager Dato Sted Sydslesvig-kursus Elke Damerow 7.2. Flensborg Danske breve Sydslesvig-kursus Keld Klemith Madsen Flensborg PowerPoint for begyndere Elke Damerow Podcasting - en ny formid- Michael J. Olsen Kbh. lingsform for biblioteker? Modul 1: Grundlæggende Anni Søndergaard Juelsminde begreber og intensiv træning i coaching Einführung in das Betriebs- Jesper B. Nielsen Hannover verfassungsrecht Silvia Detert Karin Kristensen Inger Marie Thomsen Ingo Nissen Grundlæggende coaching I Anni Søndergaard Odense Jagttegn for anejægere Viggo B. Jensen Kbh. Kroppen snakker med! Jesper B. Nielsen 2.5. Kbh. Weblogs, wikis og mashups Lene Lund 7.5. Kbh. Kursus Danskkurser i DCB

20 Sydslesvigs Folkeuniversitet Biblioteket i tal 2007 Indtægterne tilskud 20 Titel Deltager Dato Sted Weblogs, wikis og mashups Rita Jakobsen 7.5. Kbh. Børnekultur og børns kultur Tenna Pedersen Kbh. At lære og at huske Silvia Detert Kbh. Kommuniker i børnehøjde Tenna Pedersen Kbh. Formidlings- og Voksen- Lene Lund Odense pædagogisk Grundkursus Forstå computerspillene - Helle Post Kbh. og spillerne! Året rundt! Helle Post Kbh. Innovationsledelse Karl Fischer Kbh. - organisatorisk, kreativt og personligt Praxis der Umsatzsteuer Hella Lassen Frankfurt I - IV Microsoft Publisher Anders B.Knudsen Vejle Anne-Karin Andersen Anne Christensen Birgit Preil Litteraturformidlingsdagen Eva Schröder Viborg Hald Hovedgaard Kvalitetsreformen og Jørn Aagesen Kbh. bibliotekterne Årets nye musik 2007 Michael J. Olsen Kbh. Det ta'r kun 5 minutter Lene Lund Herning Anni Søndergaard Anne-Karin Andersen Årets børnelitteratur 2007 Anette Dybdal Kbh. Publikumsservice Anne-K. Andersen Vejle Karin Kristensen Ulla Steenild Anette Pinn Aktuelles zum Jahres- Hella Lassen Hamburg wechsel 2007 / 2008 Indtægterne i 2007 har samlet set været bedre en i årene forud. Dette begrundes i det særlige tilskud der i 2007 er givet fra landet Slesvig-Holsten til anskaffelse af bogbusser. Ligeledes er bibliotekets egne indtægter steget voldsom pga. afskaffelse af nettobudgettering på visse konti. Det betyder blot en teknisk ændring mellem indtægter og udgifter.

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk.

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk. Private institutionsarkiver Arkiv I 27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. 1962-76. Protokoller og sager fra de første år... 1 pk. 1. 1962-63. Forhistorie, vedtægt og arbejdsplan.

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 2 1220 København K Tlf. 3392 90 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Flensborg, 28. april 2017 UP/AL Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Lærerstillinger og månedslønnede vikariater Der opslås et antal stillinger som lærer til besættelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål VEDTÆGTER for Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningen

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

Referat. Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

Referat. Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Referat Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl 11.00-15.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), Gudrun Aspel (GA), Lars Petersen,

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

BYTTE VIDEN CAFÉ VIDENSDELINGSKONFERENCE INSPIRA TION TIL DIN H VERDAG! FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, SKOLER OG FRITIDSTILBUD

BYTTE VIDEN CAFÉ VIDENSDELINGSKONFERENCE INSPIRA TION TIL DIN H VERDAG! FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, SKOLER OG FRITIDSTILBUD IPADS OG LÆRING SNORE- BILLEDER DIGITAL KREATIVITET NY SKRIFTLIGHED MAD TIL UNGE KOLDT FORLØB DIALOGISK LÆSNING MINDRETALS- PÆDAGOGIK BYTTE VIDEN CAFÉ DE- ESKALATIONS- TRÆNING MIT CFU FRI FOR MOBBERI AFRIKANSKE

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 I Beboerhuset, Finlandsvej 104 32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 1.

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur Hvad er et nationalt mindretal? Hvad er et mindretalssprog? Hvad er regionale sprog? Sprogpagten, hvad er det? Hvad er sproglig mangfoldighed? Få svarene 23. juni på Alsion

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Peter Harry Carstensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere