Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk"

Transkript

1 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning

2 2

3

4 Den politiske verden Bestyrelsen i arbejdstøjet 4 Overenskomster Afslutningen af et regnskabsår giver altid anledning til at tage visse forhold op til revision. Budgettal og regnskabstal fortæller noget, men endnu mere fortæller forvaltningen af midlerne, effektiviteten i gennemførelsen af opgaver og rationaliseringstiltag. Netop disse forhold er der blevet taget fat på i 2007, fordi Rigsrevisionen forlanger forvaltningsrevision med deraf følgende omlægning i og revision af procedurer i biblioteket. Planen for udarbejdelse af procedurer, korrektion af procedurer, sammenlægninger af opgaver og effektiviseringer, blev i 2007 vedtaget til gennemførelse i løbet af Dog er der taget hul på det i 2007, hvor det har været hensigtsmæssigt at gøre det i forbindelse med ændring i opgaveløsningen. Denne opgave vil selvfølgelig tage tid her og nu, men på lang sigt forventes det at effektiviteten og dermed besparelser, vil være at hente, idet standardiseringen af opgaveløsning sparer tid og dermed personale-ressourcer. Omlægning af sagsbehandling med godkendelse af indstillinger i faglig og strategisk ledelse, med efterfølgende kontroller og evaluering af opgaveløsningen for at rette ind ved overgang fra projekt til drift skaber sammenhæng mellem planlægning, handleplaner, resultater og økonomi. Denne gennemsigtighed i anvendelse af de til formålet stillede økonomiske midler er nødvendig fremadrettet både af hensyn til opfyldelse af revisionskrav, men også som intern kontrol og opfølgning på erfaringer og eventuelle svigt undervejs i et forløb. Gode erfaringer kan der læres af, mens dårlige som regel giver endnu større lærdom. Forvaltning vil til stadighed løbende skulle tilpasses i forhold til politiske krav og det evigt gyldige krav om bedste udnyttelse af de til formålet bevilligede økonomiske midler. Dog skal opmærksomheden henledes på at selve biblioteksdriften, den primære opgave og udvikling, ikke kommer til at lide under forvaltningsmæssige tiltag således at brugerne fjernes fra centrum. Dansk Centralbibliotek indgik i 2007 en ny overenskomst med ver.di for alle tyskansatte. Konsekvenserne af den nye TVöD-overenskomst vil være at der skal indgås aftale med Bedriftsrådet vedrørende fx arbejdstid og arbejdsplanlægning. Biblioteket lægger sig så tæt op ad det offentlige

5 tyske forvaltningssystem som muligt og ser med tilfredshed på den udvikling TVöD betyder vedr. uddannelse af ansatte. I 2007 har biblioteket etableret samarbejdsrelationer med henblik på at vurdere bibliotekarernes konkrete ansættelsesforhold i relation til det tyske arbejdsmarked. De krav der pt. fremlægges vedr. de kommende overenskomster på såvel det danske som det tyske arbejdsmarked vil i den grad udfordre budgetterne og dermed ledelserne i den kommende overenskomstperiode. Umiddelbart synes det umuligt at opretholde det nuværende aktivitetsniveau uden at tilskuddene til driften og udviklingen af virksomheden forøges, idet der løbende er effektiviseret, rationaliseret og sammenlagt for at finde minimale midler til udvikling. Udviklingskravet og kravet om kvalitetsforbedringer står og banker på både hvad ledelsesudvikling og udvikling af bibliotekstilbuddets indhold angår. Med løn- og prisudvikling langt over den fremskrivningsprocent på 1,6 % som biblioteket fik tildelt ved bevillingen fra dansk side for året 2007, mens de tyske tilskud fastholdes på samme niveau, har 2007 været en udfordring på det økonomiske område. Takket være deltagelse i et stort EU-udbud sammen med de syd- og sønderjyske biblioteker ved centralbiblioteket i Vejle lykkedes det at opnå besparelser på materialeindkøb. Ved at omlægge materialevalget til elektronisk bestilling blev administrationsomkostningerne reduceret. Ved indførelse af selvafhentning af reserveret materiale og samtidig tilpasning af medarbejderstaben lykkedes det at reducere personaleomkostningerne. Desværre har det den konsekvens, at der i mindretallet bliver en arbejdsplads mindre hver gang en effektivisering eller rationalisering ved overgang til tekniske og elektroniske løsninger gennemføres. I december 2007 blev bestyrelsen gjort bekendt med at biblioteksbudgettet vil mangle euro i 2011, såfremt det nuværende serviceniveau skal opretholdes med det nuværende personale og der ikke kan forventes tilgang af yderligere midler til driften og udviklingen af biblioteksvæsenet. For at imødegå ovennævnte gab i økonomien i tide er der i biblioteket gennem de sidste to år ikke genbesat stillinger i forbindelse Resp ekt & ydmyghed Økonomi 5

6 6 Samrådet nu og i fremtiden Repræsentation Udbud med pensionering af medarbejdere, hvilket på sigt ikke er den optimale løsning vedr. overdragelse af biblioteksvæsenet til en ny generation, samtidig med at der tales om bibliotekernes merværdi for samfundet i forbindelse med uddannelse, dannelse og livslang læring. Bestyrelsesformanden har løbende refereret fra møder i formandskabet i Samrådet. Ligeledes er der foregået diskussioner af tænketanken i biblioteksbestyrelsen. Dog enedes bestyrelsen om ikke at fremsætte et samlet forslag til en tænketanks udformning og opgaveløsning, da biblioteksbestyrelsen er sammensat af de forskellige institutioner og organisationer, hvis synspunkter har været umulige at forene. Formanden fremsatte derfor et eget forslag udarbejdet af forvaltningen, hvilket ikke formelt kunne anerkendes som et supplement til diskussionen omkring den endelige afgørelse vedr. nedsættelse af en tænketank til gavn for mindretallet. Biblioteksbestyrelsen beskæftiger sig ikke mere med tænketanken før der følger et initiativ fra Samrådet. Biblioteksbestyrelsen og bibliotekets ledelse er løbende deltager i de øvrige danske organisationer i Sydslesvigs arrangementer som Flensborg Avis generalforsamling, landsmøder hos SSW og SSF samt Voksenundervisningsnævnets repræsentantskabsmøde. Ligeledes er biblioteket præsent i Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab og deltager med flere deltagere i årsmødet. I Folkeuniversitetsnævnet samt Folkeuniversitetets Komitestyrelse er Sydslesvig også aktiv deltager for at bevare kontakten til den formidling af viden der ad den vej kan profiteres på. I 2007 har biblioteket haft produktion af to nye bogbusser samt dele af materialekontoen udbudt i licitation. Ligeledes har ombygning af receptionsområdet via et rådgivende arkitektfirma været udbudt. Biblioteksbestyrelsen lod på grund af prisen valget falde på lokale leverandører vedr. bogbusserne, men ligeledes begrundet i behovet for nærhed i den fremtidige kontakt med leverandøren omkring vedligeholdelse. Udbuddet på materialer, udarbejdet i samarbejde med Vejle Centralbibliotek, gik til en dansk leverandør og resultatet er en 17 %

7 besparelse på indkøb af musik samt en effektivisering af leveringerne omkring periodica. Udbuddet af ombygningen af receptionsarealet, foretaget gennem et rådgivende arkitektfirma, blev givet som delleverancer på de enkelte opgaver til den lavestbydende på hvert område. Desværre blev sagsbehandlingen omkring byggetilladelsen alvorligt forsinket grundet vanskeligheder på Flensborgs tekniske rådhus. Bestyrelsen vedtog i 2007 en vision for biblioteket rækkende frem til 2011 set i lyset af den udvikling der foregår omkring bibliotekerne og deres rolle i samfundet. De bærende elementer i denne vision er, at biblioteket skal bestå af en fysisk, en virtuel og en oplevelsesdel for såvel børn som voksne. Således opfyldes opgaven omkring videns- og informationsformidling, støtte af den livslange læring og at være et kulturelt tilbud til borgerne selvfølgelig med skyldig hensyn til den særlige forpligtelse biblioteksvæsenet i Sydslesvig har omkring det danske og nordiske. Bibliotekets formand og næstformand samt bibliotekschefen og personalechefen mødes to gange årligt med Bedriftsrådet ved biblioteket med henblik på at informere hinanden om tiltag og diskutere samarbejdsforholdet mellem ledelse og Bedriftsråd. Disse møder er særdeles konstruktive og giver som regel anledning til at få tilkendegivet nogle holdninger og synspunkter fra begge sider. Der lægges fra biblioteksledelsen stor vægt på denne form for dialog, da erfaringen viser den medfører udryddelse af misforståelse inden de vokser sig til store problemer. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. har i 2007 har ikke haft møde i den forretningsførende bestyrelse da der ikke er foretaget dispositioner hvor der kræves indkaldelse af denne. Visionen Bedriftsrådet Læsekredsar bejde Sydslevig Den forretningsførende bestyrelse I 2007 har 2 medarbejdere valgt at sige op hos Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for at søge nye udfordringer. Ved hver stillingsledighed analyseres behovet for genbesættelse og nyvurdering af den pågældende stilling i forhold til fremtidige behov i medarbejderstaben på biblioteket. En tilpasning i forhold til visionen vedtaget i bestyrelsen vejer tungt i forhold til de nye medarbejderkategorier og udvidede uddannelseskrav biblioteket stiller i forbindelse med genbesættelse af stillinger på grund af behovet for med- Den faglige verden Personale 7

8 Deltagere i arrangementer Bogbustræf 2006 Store fester 8 arbejderkompetencer omkring ledelse, IT, projektstyring m.v. 3 medarbejdere har valgt at fratræde og overgå til pensionisternes rækker. Generelt er der både på grund af bevillingssituationen og udnyttelse af nye arbejdsmetoder en nedgang i medarbejderstaben ved biblioteket. arrangement dato emne antal Flensborg Børn rundvisning 388 lørdagsarrangementer 333 øvrige Voksen rundvisning biblioteksorientering 254 lørdagsarrangementer 174 aftensarrangementer 597 øvrige 842 Slesvig foredrag 351 øvrige 214 Husum café foredrag 42 øvrige 243 Egernførde øvrige 18 I alt Det er blevet en tilbagevendende og skattet aktivitet at fejre Fastelavn i børnebiblioteket. Så kom Halloween til for 4 år siden, og nyeste skud på stammen er et Juletræ for Alle, alt sammen i Flensborg. Byens bedste Juletræ er gennem mange år et af årets højdepunkter i Slesvig, det kunne fint overføres og rettes til så det passede ind i de lidt rigeligere rammer i Flensborg. Jeg tror ikke, vi nogen sinde kan forestille os at undvære årstidernes store fester. De tiltrækker så mange børnefamilier som lokalerne på nogen måde kan rumme, mellem 120 og 160 personer. Mange bedsteforældre kommer med et eller to børnebørn her er alle lige, ingen kender nødvendigvis hinanden og det er nemt at være fremmed. Festerne er på ingen måde utraditionelle tvært imod: vi benytter enhver lejlighed til at præsentere uddrag af dansk kultur som den udfolder sig nord for grænsen, ofte anderledes end tilsvarende fester syd for grænsen.

9 Halloween fulgte i sin oprindelige form, Alle Helgens Aften, med udvandringen til Amerika, den kendes både i Danmark og Tyskland, hvor man mindedes de afdøde. I sin nutidige amerikanske udformning vendte den for ganske få år siden tilbage til Europa med græskar, hekse og natlig uhygge, og det er den fest, vi har taget op i en dansk version. Oveni kommer så de højt elskede bryllupper og barnedåb i kongefamilien, hvor vi benytter lejligheden til at feste med. Lars Aagaard Når man som vi på Dansk Centralbibliotek ikke kan købe en bogbus von der Stange, det vil sige en færdig og afprøvet bogbus med standardmål og inventar, fordi en sådan 16 meters standardbus simpelthen ikke kan være i bibliotekets garage, så skal der tænkes grundigt og undersøges til bunds, inden der sættes underskrifter på kontrakter. Med udgangspunkt i det kørende personales store erfaring udfærdigedes en projektbeskrivelse, der dannede grundlag for den endelige indhentning af tilbud ( Preisabfrage ) hos fem mulige leverandører og karrosseribyggere. Vi valgte en kombination af kreative, men håndværksmæssigt solide slesvig-holstenske virksomheder under ledelse af Flensborg-firmaet Klaus & Co. Karrosseri, kasse og chassis produceres og tilpasses i Gettorp (hvor chefkonstruktøren er ved at lære dansk), mens apteringen, indretningen og inventaret bliver udviklet og bygget i Höhndorf sydøst for Kiel alt i en afstand, der giver os mulighed for at følge processen uden at det trækker tænder ud. Det giver maksimal indflydelse på resultatet, og hovsa-overraskelser og fejl kan fanges i flugten. Vi glæder os til i 2008 med en vis forsinkelse at kunne præsentere fremadrettede nye løsninger i et attraktivt og tidssvarende mobilt bibliotekstilbud, til gavn og glæde for danske sydslesvigere og deres organisationer helt ude hvor kragerne vender! Det der skulle have været en julegave i 2007 bliver en forårshilsen til brugerne i Karl Fischer Hvert år sker der nye landvindinger på det biblioteksteknologiske område. En udvikling der til stadighed søger at indfri biblioteksbrugernes fordringer og behov, men også for at optimere interne arbejdsprocesser. Bibliotek.dk er en af de større succes er. Databasen som rummer mere end 10 millioner poster og en bestillingsfunktion, så dagens Bogbusprocessen Så kører vi! Bibliotek.dk - en succes 9

10 Mindretalscafé en Kik Ind Bag kulisserne 10 lys for otte år siden. Bibliotek.dk er så at sige porten til de danske biblioteker og at låne fra andre biblioteker er i dag lige så naturligt som at gå hen på hylden på sit lokale bibliotek. Fra at modtage en håndfuld bestillinger fra vore lånere i starten har de nu for alvor fået øjnene op for bibliotek.dk s lyksaligheder. Denne udvikling ses tydeligt i deres adfærd. Langt flere er nu selvhjulpne. De bestiller hjemme foran computeren for derefter at afhente senere. For mange er det en stor tilfredsstillelse at kunne betjene sig selv. Vi har helt klart kunnet konstatere, at har en låner først fået øjnene op for bibliotek.dk s muligheder bliver låneren hængende og bruger biblioteket meget mere. At mange af vore brugere er blevet mere selvhjulpne har for os også betydet, at vi kan fokusere på andre indsatsområder og ikke bruge tiden på rutineprægede bestillingsprocesser som brugerne lige så fint selv kan klare I 2007 kunne vi notere os for en 48 % fremgang i forhold til Rita Høj Jacobsen Team indkøb/accession er et team, som ikke er synligt for lånerne, men arbejder i baggrunden og servicerer andre team og samarbejdspartnere, dvs. vort arbejde danner grundlag for at materialet findes i bibliotekssystemet og på DCB`s hjemmeside, således at lånerne kan søge på materialerne og eventuel reservere dem. Desuden bestiller og klargør vi alle materialer, så de fysisk kan udlånes. Overalt i bibliotekssystemet. Vi fokuserer meget på at effektivisere og automatisere arbejdsopgaver: Biblioteket har i 2007 indgået flere aftaler i EU-udbud sammen med flere danske biblioteker nord for grænsen om fælles indkøb af danske og udenlandske årbøger, musik, multimedier og lydbøger hos de samme leverandører, for således at kunne opnå bedre konditioner og dermed spare både penge og personale-ressourcer. Flere fælles aftaler følger i Efter aftale med Dansk Skoleforening katalogiserer biblioteket deres udenlandske materialer, da katalogiseringskompetencen haves i folkebiblioteket. Samarbejdet fungerer meget godt og er meget konstruktivt. I 2007 blev der indført Ens klargøring i biblioteket, således at

11 samtlige materialer får ens behandling/klargøring i hele systemet i stedet for at have forskellig klargøring af materialet afhængig af tilhørsforhold i systemet. Denne klargøringsform er en naturlig konsekvens af vedtagelse af flydende bogbestand i bibliotekssystemet i stedet for bogbestand med fast tilhørsforhold. Disse ændringer har været en stor arbejdslettelse for teamet, hvilket også har været nødvendig, da der ikke er blevet genbesat stillinger hvorfra medarbejdere er gået på pension. Hvad kvalitet angår et det vigtigt at nyindkøbte materialer indgår hurtigst muligt, hvad teamet bestræber sig på. Ombytning og opgradering med emneord af retrospektive titler, 2200 i 2007, 9000 i alt, er fuldført. Der fortsættes med at katalogisere gamle og løbende analyser af artikler i tidsskrifter. Nyt materiale til Den Slesvigske Samling bestilles, katalogiseres og klargøres. Silvia Detert Dansk Centralbibliotek har igen i år været repræsenteret på Christianslystmødet med en bogudstilling, der havde relation til mødets forskellige foredrag om tro og eksistensspørgsmål såvel som titler af mere almen karakter inden for området kunst og kirke. Udover et halvt hundrede bøger blev der desuden fremlagt et pænt udvalg af bibliotekets CD ere med vokalmusik fra den danske sangskat, da den nye højskole-sangbog var emnet for mødets første foredrag. Det viste sig at være en god ide, da mødedeltagerne viste stor interesse for materialerne, og mange ikke var klar over, at man også kan låne den slags musik på biblioteket. I pauserne blev der udlånt bøger og CD er til folk og tog imod reserveringer blandt andet på en emnebestilling til et danskkursus i et af yderområderne. Lilli Bruhn Menighedernes Christianslystmøde marts 2007 En torsdag i november troppede en flok spejdere op på biblioteket i Nystaden i Husum til en forrygende Astrid-Lindgren-skattejagt i bibliotekets materialer. 24 spejdere og deres 6 ledere gik i gang med at finde de udlagte poster i alle ender og kanter af biblioteket - alt blev endevendt og undersøgt, og mange fik øjnene op for de mangfoldige tilbud et bibliotek rummer og de turde spørge efter mere. En rigtig dejlig oplevelse, som gerne gentages. Idéen var spejdernes, de tog også meget af slæbet. Skattejagt i Husum 11

12 Danskkursus snurrigheder Diger, kreaturer og tekopper Lørdag-påbiblioteket og Aftenbiblioteket 12 At gribe en bemærkning og spinde en ende på den: strøtanker strø sukker strø salt strøer i en gulvkonstruktion aske i en taske navnet Aske taskekrabber krabber og rejer hvordan får man rejen ud af hylstret dansk slang danske madvaner hvad siger du, når du oversætter direkte fra tysk eller i virkeligheden undersætter: Krabben pulen: pille rejer piller tabletter bakke serveringsbakke bakke på piben og alt virkelig alt bliver skrevet på tavlen eller flipoveren og alle skriver ned sådan får de bygget et ordforråd op får samlet talemåder sammen får brugt det dansk sprog får overvundet angstbarriererne sådan får jeg folk i gang de forsøger at løse gåderne ved hjælp af hukommelsen ved hjælp af ordbøger - ved at spørge ind til sammenhænge ved at bruge andre sprogkundskaber såsom plattysk og engelsk alt er tilladt alle hjælpemidler må benyttes sidemandsoplæring finder også sted, da holdet er meget blandet med hensyn til forkundskaber og her gælder også at den enøjede er konge i de blindes verden Hvordan illustrere begreber og vendinger? Brug folks legelyst,. en stak legetøjsbiler på bordene eksempelvis redningskøretøjer fra Danmark Falck og Zonen hvad skal jeg gøre hvis uheld er ude i Danmark hvor henvender jeg mig hvem hjælper Samtidig gives lejlighed til at indøve højre- venstre lige ud om hjørnet bakke parkere trafikkultur farver bilens bestanddele Tal om tal: den danske talrække de danske tal her kommer raflebægerne og terningerne i spil giver rigtig mange muligheder for at indøve tallene såvel mængde som ordenstal også månedsnavne, ugedage, årstider glider nemt ned, når det foregår i leg. Det formidable spil Scrabble benyttes flittigt de løse bogstaver løser op for stavningen hvem kan finde flest danske ord konkurrenceiver er slet ikke dårligt -

13 Hver undervisningssekvens indledes med at spørge, hvad skal vi bruge tiden til ad hoc behov forsøges dækket hvordan skriver jeg en dansk levnedsbeskrivelse jeg er Schlosser hvad hedder det på dansk og hvad kan en dansk smed og hvad kan jeg eller feriebekendtskabet har sendt et brev hvad står der nu virkeligt i brevet og hvad kan/skal jeg skrive i svaret Pausetiden benyttes også undervisningsmæssigt: bordkultur må jeg bede om må jeg få tak for kaffe velbekomme Keld Klemith Madsen A Ø Å blev udgivet specielt med henblik på at skabe opmærksomhed på biblioteket for nye familier i det danske skolevæsen. Leporelloen blev indlagt i 650 mapper, som blev udleveret i Dansk skoleforenings regi i forbindelse med børnehave og skolebørnenes start i I 2007 blev der genindført en biblioteksside i Flensborg Avis. Et initiativ som et samarbejde mellem Avisen og biblioteket til glæde og gavn for begge parter. Siden indeholder aktuelle temaer inden for biblioteksverdenen. Den giver mulighed for dialog med biblioteket. Desværre er der ikke så stor interesse for dette. Eller måske markedsfører vi ikke muligheden via den rigtige kanal? At komme i kontakt med brugerne er et indsatsområde vi i biblioteket løbende arbejder med ud fra filosofien om at der til stadighed er behov for at fortælle om ALLE de muligheder der ligger i benyttelse og udnyttelse af bibliotekets mange tilbud til såvel børn, som voksne, uddannelsessøgende, familier, danskkursister. PLAN OMRÅDE FIF Udlånet: Ændring af læsesal og avisers placering RESULTAT Udskudt da det hænger sammen med hele planlægningen omkring vision Markedsføring Deltagere i arrangementer 2006 Handlingsplan og resultater i 2007 Indførelse af elektronisk materialevalg Prøveordning i efterår Permanent løsning primo

14 Udvikling af blogs på relevante temaer. Chat med biblioteket Arrangementer: børne-, lørdagsog aftenarrangementer Web-nyhedsbrev i 2007 OMRÅDE FUF Planlægning af nye bogbusser Planlægning af ny opkobling til bogbusser Udvikling af event-orienteret service Betjening af danskkurser Ansøgning om dansk bogbustræf i Flensborg i 2008 Planlægning af bibliotekskonsekvenserne med nyt gymnasium i Slesvig Job i Danmark, Find din slægt, Jul i Sydslesvig etableret Indført i efteråret 2007 Gennemført i henhold til forårs- og efterårsprogram. Babybibliotek etableret. (se statistikbilag) Planlagt til gennemførelse i 2008 Var i udbud i foråret Klaus & Co fik ordren. Busser forsinket pga. lang leveringstid på chassiser og forsinkelse i produktion af kassen og inventar. Levering medio marts 2008 og ultimo april Udskudt til forår 2008 Deltagelse i børnehavers, skolers og foreningers familiearrangementer med bogbussens egne særlige tilbud Gennemført. Mere præcis målretning og systematik fremover for at fastholde brugere. Bogbustræf afholdes i Flensborg september Én medarbejder deltager i planlægning Henvendelse til Dansk skoleforening medførte afventende holdning indtil gymnasiet er åbnet. 14

15 Kultur-café i Slesvig, Rendsborg og Kiel Bibliotekstilbud i forbindelse med danskkurser i Husum og Slesvig Tilpasning af materialeudbud OMRÅDE IT Anskaffelse af 35 administrative PC ere IT nye bogbusser Evt. udskiftning af laserprintere i filialer WEB-serveropgradering IP-telefoni-implementering Spam-filter indføres Bibliotekssystem DDE-libra. Udvikling af services Ikke opnået resultat. Genoptager kontakt med SSF-amtskonsulenter i 2008 Undervisning i , SMS, bibliotekets hjemmeside m.v. inddrages i danskkurser som en del af undervisningen. Systematisk henvendelse til alle danskkurser i filialernes virkeområder. Filialerne deler 1 ex fra 2007 Anskaffet via indkøbsaftale. Udskudt til 2008 pga. forsinkelse i levering af busser Blev ikke aktuelt. Udskudt til 2009 pga. samarbejde med syd- og sønderjyske biblioteker om fælles løsning. Indkøbt samme anlæg som Dansk Skoleforening. Vanskeligheder i indkøring og med service fra firmaet. Endnu ikke afsluttet to problemer. Borderware-løsning. Effektiv Automatisk fjernlån effektueret. Automatisk forlængelse deraf via web. Selvafhentning af bestilte materialer. Reserveringsmeddelelser og påmindelser via SMS. Automatisk regningssty- Kursusdeltagelsen i

16 ring udvidet til håndtering af regninger til Dansk Skoleforenings lånere. Modul til materialevalg via web anskaffet til implementering i Selvbetjeningsautomater konfigureret til undervisning af medarbejdere Udvidelse af kommunikationslinjer HotSpot i filialer Internt netværk Samarbejde vedr. IT lokalt Software. Anskaffelse af nyt programmel og nyforhandling af eksisterende licenser OMRÅDE SERVICE Indkøb/Accession: Overgå til nye leverandører pga. EU-udbud Sidemandsoplæring i software Oprydning i Den slesvigske Samlings base 8 MB sat i drift juni 2007 Udskiftning i Flensborg og nyindretning incl. URL-filtre fra Time for Kids. Ajourført netværk på 4. sal. Udvidelse til 5. sal og forskningsafdeling. Krydsfelter fra katalog og skranke kører via switch indtil arbejdsmiljøproblemer med lyd opstår. Tættere samarbejde med DSF samt indgået i CMS-løsning med danske biblioteker Aftaler med Microsoft, Novell og Adobe genforhandlet. Windows Vista købt, endnu ikke i brug. Implementeret Gennemført løbende Faustnumre korrigeret, Løbende opgradering af emneord i samme forbindelse. Validering af inddatering 16

17 Smilehul: Projekt selvafhentning af bestilte materialer Bygninger: anskaffelse af kompaktreoler i Arkiv/avisarkiv Ombygning af receptionsarealet Forsikringer: Videreudvikling af det sydslesvigske samarbejde Sikkerhed: Genopfriskning af førstehjælpskurser Praktisk brandøvelse Gennemført til glæde for medarbejdere og publikum Gennemført ifølge planen På grund af fordyrelse af projektet i forhold til første overslag (maj) samt forsinkelser vedr. Flensborg bys behandling af byggeansøgning er projektet endnu ikke påbegyndt. Byggetilladelse forventes modtaget i biblioteket i uge 4, Bibliotekets forsikring var konkurrencedygtig i forhold til det fælles tilbud. Bestyrelsen besluttede i september at bevare selvstændighed på dette område. Gennemført i december 2007 Gennemført i december blev et år helt ud over det sædvanlige. Der er afviklet undervisningstimer ved biblioteket. Der har været kursister. Der har været 36 hold fordelt over forår og efterår med 650 kursister. Der er gennemført 37 hold med 544 kursister og da intensivkurser regnes dobbelt svarer det til kursister. Og havde det ikke været for økonomiens skyld ville disse tal have været væsentlig større, da presset på danskkurser på grund af arbejdsmarkedssituationen i Danmark og arbejdsløshedssituationen i Slesvig-Holsten har betydet et utal af henvendelser fra såvel offentlig som privat side vedr. etablering af danskkurser for tyskere, som ønsker at kunne etablere sig på det danske arbejdsmarked. Bibliotekets ledelse så gerne en alternativ pulje til afvikling af danskkurser rettet mod borgere, som vil søge fodfæste på det danske arbejdsmarked, da det danske mindretal på den måde placerer sig som kulturambassadør for det danske sprog og Danmark. Danskkurser 17

18 18 Fonde Folkeuniversitet Selvbetjening på Dansk Centralbibliotek Fællesindkøbsaftalen mellem de danske foreninger og institutioner Sydslesvig Samarbejdspartnere Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fungerer også som sekretariat for Sydslesvigs folkeuniversitet og forvalter dermed kontakten og økonomien mellem Folkeuniversitetet i Danmark og dettes aktivitet i Sydslesvig. Følgende foreninger har sammen med Folkeuniversitetet gennemført forelæsningerne, som strækker sig fra humanistiske til naturvidenskabelige forelæsninger: Sprogforeningen, Sydslesvigs danske Kunstforening, Kirkehøjskolen, Historisk Samfund, Sydslesvigsk Oplysningsforbund og Bibliotekerne. arrangør emne sted deltagere DCB + Sprogforeningen Den nye højskolesangbog Centralbiblioteket 30 Sydslesvigs danske Kunstforening Glaskunst-terapi i kunsten Centralbiblioteket 14 Dansk Kirke "I Danmark er jeg født" for 18. gang Christianslyst 48 Dansk Kirke "Liv og Ånd" Christianslyst 46 Dansk Kirke Gudserfaring - hvad er det? Christianslyst 46 Sprogforeningen Dansk mindretal og identitet i Syds. Seniorcenter Tarp 44 HS + DCB Det tyske efterår Terrorisme Centralbiblioteket 14 HS + DCB Tyskland efter genforeningen Centralbiblioteket 14 HS + SOF + DCB Danmarkshistorie - set af en SL-HO Slesvig Bibliotek 21 HS + DCB Grænseoverskridende samarb. Centralbiblioteket 21 Sprogforeningen Nordens ældste skriftkultur Hærvejshuset,Schuby 35 HS + DCB Slesvig-Holstens historie Slesvig Bibliotek 23 HS + DCB På vadehavsøerne i 1800-tallet Husum Bibliotek 10 I alt 366 Ministerpræsidentens Fond har i 2007 givet tilskud til oprettelse af en blog for unge sydslesvigere med henblik på at de skal kunne finde og diskutere identitet på en blog ud fra forskellige litterære beskrivelser af den danske identitet i Sydslesvig. Sydbank har støttet markedsføringen af biblioteket og det samme gælder Slesvig-Ligaen. Tak til donorerne. Biblioteket værdsætter disse anerkendelser og benytter midlerne til at udbrede kendskabet til bestemte målgrupper. I disse tilfælde unge mennesker og til produktion af nogle små filmklip til brug på hjemmeside, ved biblioteksorienteringer og på storskærm. Fra bibliotekets side er der i 2007 taget adskillige tiltag i forhold til øvrige danske samarbejdspartnere i mindretallet med henblik på at

19 etablere samarbejder omkring effektivisering af opgaveløsninger. Resultater deraf forventes at blive synlige på planlægningsniveau i 2008 og i handling i Det være sig på oprettelse af fælles uddannelsestiltag for ledere, omkring lønafregninger, omkring forhandlingsfællesskaber og erfaringsudveksling. Det har været særdeles positive erfaringer at påbegynde denne dialog og fra bibliotekets side ses der store muligheder her. Der er oprettet kontakt til de sønderjyske biblioteker med henblik på at arbejde mod grænseoverskridende markedsføring af bibliotekerne i det sønderjyske og sydslesvigske område. Der tales om oprettelse af fælles vidensbank og tværgående udnyttelse af kompetencerne på it-området i et mere formelt samarbejde. Mindretallets biblioteksvæsen er indgået i et samarbejde omkring udvikling af CMS-system til bibliotekets hjemmeside med biblioteker i Sønderjylland og i Vejle biblioteks virkeområde i håb om at få bedre konditioner både med hensyn til økonomi som produkt ved at være flere. Lokalt er der indledt et samarbejde med aktivitetshuset omkring en registrering af dets rekvisitter, således at de kan lånes ud via bibliotekets udlånssystem har budt på mange samtaler omkring samarbejder fordi fordelene derved såvel udviklingsmæssigt som økonomisk er uomtvistelige. Titel Deltager Dato Sted Sydslesvig-kursus Elke Damerow 7.2. Flensborg Danske breve Sydslesvig-kursus Keld Klemith Madsen Flensborg PowerPoint for begyndere Elke Damerow Podcasting - en ny formid- Michael J. Olsen Kbh. lingsform for biblioteker? Modul 1: Grundlæggende Anni Søndergaard Juelsminde begreber og intensiv træning i coaching Einführung in das Betriebs- Jesper B. Nielsen Hannover verfassungsrecht Silvia Detert Karin Kristensen Inger Marie Thomsen Ingo Nissen Grundlæggende coaching I Anni Søndergaard Odense Jagttegn for anejægere Viggo B. Jensen Kbh. Kroppen snakker med! Jesper B. Nielsen 2.5. Kbh. Weblogs, wikis og mashups Lene Lund 7.5. Kbh. Kursus Danskkurser i DCB

20 Sydslesvigs Folkeuniversitet Biblioteket i tal 2007 Indtægterne tilskud 20 Titel Deltager Dato Sted Weblogs, wikis og mashups Rita Jakobsen 7.5. Kbh. Børnekultur og børns kultur Tenna Pedersen Kbh. At lære og at huske Silvia Detert Kbh. Kommuniker i børnehøjde Tenna Pedersen Kbh. Formidlings- og Voksen- Lene Lund Odense pædagogisk Grundkursus Forstå computerspillene - Helle Post Kbh. og spillerne! Året rundt! Helle Post Kbh. Innovationsledelse Karl Fischer Kbh. - organisatorisk, kreativt og personligt Praxis der Umsatzsteuer Hella Lassen Frankfurt I - IV Microsoft Publisher Anders B.Knudsen Vejle Anne-Karin Andersen Anne Christensen Birgit Preil Litteraturformidlingsdagen Eva Schröder Viborg Hald Hovedgaard Kvalitetsreformen og Jørn Aagesen Kbh. bibliotekterne Årets nye musik 2007 Michael J. Olsen Kbh. Det ta'r kun 5 minutter Lene Lund Herning Anni Søndergaard Anne-Karin Andersen Årets børnelitteratur 2007 Anette Dybdal Kbh. Publikumsservice Anne-K. Andersen Vejle Karin Kristensen Ulla Steenild Anette Pinn Aktuelles zum Jahres- Hella Lassen Hamburg wechsel 2007 / 2008 Indtægterne i 2007 har samlet set været bedre en i årene forud. Dette begrundes i det særlige tilskud der i 2007 er givet fra landet Slesvig-Holsten til anskaffelse af bogbusser. Ligeledes er bibliotekets egne indtægter steget voldsom pga. afskaffelse af nettobudgettering på visse konti. Det betyder blot en teknisk ændring mellem indtægter og udgifter.

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2006 www.dcbib.dk 1 2 Ord på! fortæl biblioteket Det er fint for et bibliotek at være velforsynet med gode og egnede materialer til udlån, blot ikke hvis

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

curriculum vitae Klaus Kohberg 290783-1283 mail@klauskohberg.dk +45 2072 2067

curriculum vitae Klaus Kohberg 290783-1283 mail@klauskohberg.dk +45 2072 2067 curriculum vitae relevante uddrag Klaus Kohberg 290783-1283 +45 2072 2067 Udover en engageret formidler med erfaring fra HR og projektstyring kan jeg tilbyde en skarp, ambitiøs og ansvarsbevidst medarbejder

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere