, skal betale ,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", skal betale 360.600,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober 2012. Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4."

Transkript

1 Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. november 2013 i sag nr. BS R3-44/2013: HK/Danmark s.m.f. A mod X Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en konsulent ved en uddannelsesinstitution er blevet opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven for så vidt angår forbuddet mod at forskelsbehandle på grund af handicap. Sagsøgeren, HK/Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, X, skal betale ,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober X har påstået frifindelse. Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4. januar Oplysningerne i sagen Den 1. maj 2010 blev A ansat hos X som konsulent/økonomisk assistent for økonomichefen. I en beskrivelse af A hedder det følgende blandt andet: s ansvarsområder og kvalifikationskrav " Ansvarsområder: Arbejdsopgaverne for konsulent / PA for økonomichef omfatter, men er ikke begrænset til: - Ad hoc-opgaver for økonomichefen - Konsulent og koordinationsopgaver i forhold til teams og ledelsen - Medvirke til udarbejdelse af diverse planer (f.eks. vedligehold og renove-

2 Side 2/33 ring af bygninger) - Være tovholder på udvalgte projekter - Medvirke til videreudvikling af økonomistyringen og ledelsesinformation - Indgå i det strategiske arbejde i ledergruppen - Udarbejde diverse oplæg til Chefgruppen, selvstændigt eller i samarbejde med kolleger - Diverse analyser og statistikker - Selv være med til at præge egne arbejds- og ansvarsområder Kvalifikationskrav: Ansættelsen som konsulent / PA for økonomichef kræver nedenstående kvalifikationer og sker med udgangspunkt i en samlet vurdering af følgende: - Videregående økonomisk uddannelse - Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner - Gode analytiske evner - Selvstændigt initiere, tilrettelægge og prioritere opgaverne - Gode samarbejdsevner på alle niveauer - Velfunderet indenfor sagsbehandling, eventuelt med erfaring i offentlig forvaltning. " A fik den 27. oktober 2010 en hjerneblødning på arbejdspladsen. Hun blev efterfølgende sygemeldt på fuld tid frem til maj 2011, hvor hun efter det oplyste fik nogle mindre opgaver fra X, som hun kunne løse hjemmefra. I en erklæring af den 15. april 2011 udfærdiget af fysioterapeut H, Q, er blandt andet gengivet neuropsykologisk undersøgelse af den 24. februar 2011 og oplysninger fra genoptræningsplan ved R Sygehus. Af erklæringen fremgår følgende blandt andet: " Neuropsykologisk undersøgelse den 24. februar 2011 udarbejdet af : K De primære kognitive følgevirkninger er: 1: Nedsat psykomotoriske tempo/arbejdstempo 2: Nedsat hukommelse for visuelt materiale 3: Let nedsat opmærksomhed for venstre synsfelt 4: Nedsat rumlig abstraktionsevne/rum-retning A er en velbegavet kvinde, hvis følgevirkninger primært er inden for det visuelle område. Endvidere er arbejdstempoet også nedsat. A er velbegavet og har en verbal abstraktionsevne, god almen viden og god hukommelse for verbal materiale. Vil altså kunne indlære og huske nyt materiale. A kan godt koncentrere sig i den time undersøgelsen varer. Oplysninger fra Genoptræningsplan ved R Sygehus: Funktionsniveau ved udskrivelsen: Er selvhjulpen ved forflytninger. Har selvstændig siddende balance. Går om-

3 Side 3/33 kring indendørs med stok, behov for følge udendørs. Gangtræner ved fys uden hjælpemidler, A har behov for der er en person der for at føle sig tryg. Der er let instabilitet over ve. knæ, som har tendens til at overstrække. Klarer trappegang med alm. benskifte samt gelænderstøtte, A skal have fokus på styring og stabilitet under trappegang. " Uddybende information: Resterende problemstillinger: - Nedsat kraft i ve. OE - Nedsat kraft i ve. UE - Nedsat stående og gående balance - Nedsat udholdenhed - Let nedsat koncentration - Let instabilitet over ve. hofte og knæ. H har i erklæringen skrevet blandt andet følgende om den aktuelle status og vurdering: "Aktuel status Følgevirkninger / ressourcer indenfor følgende områder: A største ønsker er at vende tilbage til arbejdsmarked igen, gerne så hurtig som det er muligt. Kognitive: - A er velformuleret, kan genfortælle sin livshistorie sammenhængende, uden at fordybe sig i detaljerne. - Er orienteret i tid, dato, klokkeslæt, private aftaler. - Laver aftensmad som tidligere, dog tager det lidt længere tid pga. nedsatte funktion i ve. hånd. - Har løst et par små opgaver for sit arbejde, synes selv at det er gået fint. Mangler dog bekræftelse på dette fra arbejdsgiver. - Er utålmodig, vil meget gerne have at det her snart er overstået. Fysiske: - Let nedsat balance, går uden stok indendørs. Kan gå på trapper. - Svært nedsat udholdenhed i benene. - Nedsat bevægelse (fin motorik) i ve. hånd og fingere. - Let nedsat sensibilitet i ve. hånds fingere. - Nedsat muskelkraft i ve. arm. Har igennem en længere periode haft smerter ve. skulder led, dette er af hjulpet efter at der to gange er blevet suget væske ud samt indsprøjte benyrerbarkhormon. - Nedsat sensibilitet i ve. side af ansigtet samt svag hængende mundvig i ve. side. Vurdering i Q s regi: Endvidere anbefaler Q at det vil være gavnligt, hvis A får tilkoblet en mentor eller supervisor, således at hun kan få feedback på hendes arbejdsopgaver. For at der kan gives konstruktiv feedback er det vigtigt at arbejdsopgaverne er veldefineret og meget korrekte. Man kan give feedbacken mundtlig, men det [vil] være rigtig godt at understøtte det med et skriftligt notat.

4 Side 4/33 " Af journalblad fra Y hospital vedrørende referat af orienteringsmøde den 21. marts 2011 fremgår følgende blandt andet: " TIL STEDE: A ( A ), ægtefælle B, fra Q H, A s arbejdsgiver økonomichef på X C, fra Z Kommune I, fra Neurorehabiliteringen socialrådgiver J, psykolog K, fysioterapeut L, sygeplejerske M og overlæge N Ved neuropsykologisk testning er hukommelsen og den intellektuelle funktion god. Det går fint med at klare flere bolde i luften af gangen, det vil sige normalt delt opmærksomhed. Der er ganske let nedsat arbejdstempo og rumretningssans. Let nedsat opmærksomhed for ting til venstre. A deltager i daglige aktiviteter i Æ og inddrager sin arm så meget som muligt. A opleves som perfektionistisk og ønsker præcise forklaringer. Andet medfører frustration. Er lidt utålmodig af væsen, ting kan ikke gå hurtigt nok. 2. PLANLÆGNING AF FREMTIDIG TRÆNING Der vil være behov for træning i mange måneder endnu af venstre arm, skulder og hånd. Vi forventer, at A er færdigbehandlet herfra om ca. 14 dage, herefter foregår træningen i kommunalt regi. Der vil blive udarbejdet en genoptræningsplan. Træningen foregå efter vores skøn bedst 1:1, dvs. ikke på hold. I orienterer om kommunens overordnede tilbude desangående. fra kommunens side. Ægte- AKTUELLE HJÆLPEBEHOV: Der skønnes ikke at være behov for speciel hjælp til A fælle B assisterer i det omfang, der er behov for. ARBEJDSSITUATIONEN Vi har drøftet muligheden for at kombinere arbejde og træning, dette er der for så vidt ikke noget i vejen for. Det er vigtigt, at arbejdet genoptages i et beskedent omfang til at begynde med, f.eks. få timer 1 gang ugentligt. A er fortsat i en rehabiliteringsperiode, hvor der ikke mindst skal være overskud til fysisk træning. Smerterne kan også være begrænsende for aktivitet, ligesom de smertestillende medikamenter kan gøre A mere træt. A har bestridt overordnede konsultentfunktioner i firmaet, som går ud på at løse opgaver ad hoc, det drejer sig primært om planlægning og organisering. Evt. genoptagelse af disse aktiviteter vil nok kræve en mentor den første tid. Præcis hvornår, arbejdet skal genoptages, kan vi ikke sige, men normalt anbefales en længere rehabiliteringsperiode med fokus på genoptræning af tabte færdigheder. Udfordringer i forbindelse med genoptagelse af arbejdet vil for A være at klare funktionerne til sit sædvanlige høje niveau med gode resultater, uden at det går ud over den fysiske tilstand eller medføre unødig mental træthed. Arbejdsgiveren rådgives i samarbejde med Q og Jobcentret. Der må påtænkes en fortsat sygemelding, også selvom A er på arbejdspladsen få timer om ugen. " Med virkning fra den 8. juni 2011 blev der indgået en aftale om 13 ugers virksomhedspraktik hos X med henblik på afklaring af A s funktionsniveau. Der var efter det oplyste mulighed for forlængelse af

5 Side 5/33 virksomhedspraktikken med yderligere 13 uger. I "Aftale om tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" hedder det om A s arbejdsopgaver: " A s arbejdsopgaver vil være udarbejdelse af projektplaner, ad hoc opgaver efter chefmøder og løsning af fuldmagt opgaver. Opgaverne opstår i nuet, konsulentopgaver efter møder, tovholder på implementering af nyt EDB-system. A s opgaver er meget udefinerbare opgaver, der opstår hen ad veje. A s skånejob er ikke lægedefineret." Af ergonomisk undersøgelse af 27. juni 2011 udarbejdet af ergonom fremgår følgende blandt andet: P " A beskriver sit arbejdstempo og sin fysiske udholdenhed som let nedsat. Har behov for jævnlige, korte pauser. Hun sover godt om natten. A har hovedpine 3-5 gange ugentlig, hvilket hun også havde før aktuelle sygdom. Der ses let venstresidig fascialisparese, og A fortæller, at der er nedsat følesans i venstre side af ansigtet. Hun oplever ingen spise- eller synkeproblemer, men fortæller, at talen bliver langsommere, når hun bliver træt. Hun synes desuden at hendes stemme har "ændret sig". Konklusion: De motoriske færdigheder ligger både under cutoff og under det forventlige i forhold til A s alder, hvilket betyder, at hun vil opleve motoriske vanskeligheder og anstrengelse ved udførelsen af daglige opgaver. Dette understøttes af, at A også selv fortæller, at hendes udholdenhed og arbejdstempo er nedsat, at hun har behov for jævnlige pauser, og at der er visse praktiske opgaver, hvor hun har behov for hjælp fra ægtefællen. De procesmæssige færdigheder ligger over cutoff og indenfor det forventlige i forhold til A 's, hvilket indikerer, at hun arbejder effektivt, når hun udfører daglige opgaver. Det understøttes af, at hun heller ikke selv oplever at have procesmæssige vanskeligheder ifm. udførelsen af daglige opgaver i hjemmet. Der vurderes ikke at være generelle sikkerhedsmæssige problemer forbundet med udførelsen af praktiske daglige opgaver, dog bør A være meget opmærksom på placeringen af sin venstre arm/hånd pga. den nedsatte følesans og den nedsatte opmærksomhed mod venstre side af kroppen. A vurderes at være i stand til at udføre daglige praktiske opgaver selvstændigt, bortset fra hjælp til tunge løft og andre fysisk krævende opgaver. Det vurderes, at A vil have gavn af fortsat fysisk træning mhp. øget kraft og udholdenhed. Det anbefales derudover, at der arbejdes med at øge opmærksomheden på venstre arm/hånd, således at den inddrages mere i de daglige opgaver. "

6 Side 6/33 Der blev den 5. juli 2011 afholdt et møde vedrørende opfølgning af virksomhedspraktikken. I mødet deltog A, hendes ægtefælle B, H fra Q og C fra X. I referatet fra mødet hedder det blandt andet følgende: "Arbejdsopgaver; - A får opgaver stillet af andre, hvor hun laver sagsfremstilling og derefter vender den med C. - Interne organisationsdiagramer fra chefsekretarietet. - Korter medarbejders udfyldte arbejdsformuleringer ned til kortere sætninger. Der er medarbejdere på X. - medhjælper i brugen af nyt EDB-system - Fraværsstatistikker i regneark. Trækker dataerne fra en database og lægger ind i et Exelark med formler. - Opgaver, som IT-chefen aflevere, men A mener hun mangler nogle tilbagemeldinger på det arbejde hun laver for IT. - Andre udefinerbare forefaldende opgaver, der opstår hen af vejen. A føler sig presset, fordi hendes venstre hånd ikke er så god som tidligere. Hun mener det er et psykisk pres og hun har svært ved selv at acceptere at det ikke er det samme som før sygdomme og at det kan tage tid at få det oplært til samme niveau igen. H fra senhjerneskaderådgivningen taler med A om dette, og A bliver ked af det, ved tanken om at det kommer til at tage længere tid for hende at nå det gamle funktionsniveau. Ved tastaturbrug oplever A ret hurtig træthed og fingrene på venstre hånd bliver kolde og stive. Fin motorikken i fingrene er ikke optimal endnu og A oplever stress, pga. fingrenes dårlige motorik. Det går stærkere med højre hånd, så den bruger A meget, men ved også at det er vigtigt at for hende at få den venstre optrænet. A øver sig i tastaturbrug og i at skrive på skrivemaskine ved at komme med ideer, som hun så sender til C. C mener, hun har svært ved at vurdere hvordan A løser opgaverne men mener at A er god til at overskue opgaverne. A tænker meget over den forestående opgaver og skriver alt ned på papir. A har svært ved at glæde sig over sine fremskridt, da hun ikke mener, at hun er god nok til at udføre de stillede opgaver. Hun mener ikke at være god nok til at kunne varetage en ordinær stilling igen. A føler sig hele tiden presset til at kunne præstere. Hun er meget taknemlig over at X, har givet hendes chancen for at komme i arbejde igen. A har ingen problemer med datoer og tidsangivelser. Hun kan nu gå uden stok og samtidig bære noget i sine hænder. Hjemme er det A der laver mad, støvsuger m.m. Alt foregår i hendes eget tempo og hun laver alle ting i de naturlige rækkefølger. Grundet ferielukning af virksomhed, holder A ferie i uge C C mener at det kan være lidt tungt, da A en gang imellem ikke virker glad. Det er som om at A ikke kan glæde sig over de fremskridt hun gør, der er ingen følelse af tilfredsstillelse at spore, hvor C en gang imellem mangler lidt feedback fra A. C mener at A føler sig meget under pres og fremkommer derved at virke lidt lukket. A er ellers en effektiv medarbejder, hun kender procedurerne. A har nedsat udholdenhed, men bruger sine energiressourcer fornuftigt, og overbruger derved ikke

7 Side 7/33 sine energidepoter. C er ked af at A føler sig presset til at præstere, for det er ikke X s strategi, men de vil meget gerne hjælpe A igennem dette, da hun har været en meget respekteret og værdsat medarbejder inden sygdommen ramte hende. Vurdering Grundet A s iver efter at opnå samme funktionsniveau som tidligere, blev det aftalt, at forøge A s timer ½ time om ugen. A og C finder sammen ud af den mest optimale dag for forøgelsen. A vurderes endnu ikke at være klar til hele arbejdsdage, hvorfor timeforøgelsen ikke er større. " Den 2. september 2011 blev der efter det oplyste, afholdt et opfølgningsmøde med deltagelse af A, B, en repræsentant fra Jobcenter Z Kommune, H fra Q samt direktør O og økonomichef C fra X. På mødet blev det fra X tilkendegivet, at man ikke var tilfreds med praktikforløbet. Af jobcenterets referat fra mødet og vurdering (som gengivet i ressourceprofil for A af den 27. oktober 2011) fremgår følgende blandt andet: " Når A får en opgaver, tænker hun meget over, hvordan den forestående opgave skal udføres og skriver alt ned. A mener, det går rigtig godt med udførelsen af opgaverne, hun har indtil nu løst alle de opgaver der er blevet forelagt hende. Hun er klar over at det ikke er sket i samme tempo, som før hun blev syg, men hun ville hellere løse opgaven i nedsat tempo, end slet ikke løse den. A mener selv, at hastigheden er stærkt nedsat, når det primært drejer sig om at få noget ned på skrift. Skånehensyn I skrivelse fra Q er der noteret følgende; Q anbefaler konstruktiv feedback på arbejdsopgaverne, veldefinerede opgaver og feedback, der gerne må understøttes af et skriftligt notat. Økonomichef C C beretter at A ikke løser opgaverne på samme niveau som tidligere, hvilket hun beklager meget og er rørt over. Det er C s opfattelse at A mangler noget struktur i opgaverne, hun har svært ved at holde overblik, systematik i opgaverne samt ved at vurdere tidsforbrug. Derudover mangler A også situationsfornnemelse, som kommer til udtryk ved at A eks. bliver siddende længe efter mødernes slutning og fornemmer ikke at det er tiden til at bryde op. A har haft opgaver hun selv har fundet på og defineret, men C har manglet en klar målsætning og at problemstillingen blev løst. A har ikke selv taget "teten" til løsningen af problemstillingen. C fortæller at A kommunikere godt, hun kender procedurerne i virksomheden, men har en nedsat udholdenhed og effektivitet i forhold til den stilling A skulle bestride.

8 Side 8/33 C fortæller at chefgruppen desværre er nået til den konklusion, at de er nødt til at fyre A med fratrædelse ved udgangen af året. Fyringen er begrundet i at A ikke kan bestride den stilling hun havde før sin sygdom og der er ingen andre muligheder for at tilrettelægge en stilling der ville kunne matche A. Derfor vælger X også at takke nej til en forlængelse af A s virksomhedspraktik. Vurdering A er, ifølge hjerneskadeforeningen, startet meget tidligt op på arbejdsmarkedet igen, efter en så alvorlig sygdom. Det var A s helt klare ambition at komme igang og genoptage sin tidligere stilling ved X. Fordi A er i besiddelse af en vilje af stål, har hun da også i løbet af den 3 mdr. virksomhedspraktik, udvist store fremskridt i forhold til at komme på arbejdsmarkedet igen. A har i praktikken og i genoptræningsforløbet haft en god udvikling mod helbredelse, styret af A s egen vilje til at genoptage sin stilling ved X. Ud fra praktikforløbet kan ut. beskrive A som en meget ansvarsbevidst, udadvendt person. A kommunikerer fint, hun har en stor erhvervskundskab, samt mange kvalifikationer, både faglige og personlige, indenfor sin branche, hun er en stærk og viljefast person, der har svært ved at acceptere sin begrænsede arbejdsevne. For A kan der ikke være tale om en udelukkelse fra arbejdsmarkedet, grundet hendes sygdom. Derudover har A en anden stærk ressource i hendes mand, som yder A en u- trolig stor støtte og opbakning., hvilket klart kommer til udtryk ved hans engagement for A s velbefindende på arbejdsmarkedet. A s barriere for at genoptage en fuldtidsstilling på nuværende tidspunkt er finmotorikken, motorikken i den venstre hånd og fingre er ikke optimal endnu, balancen og udholdenheden i benene er svagt nedsat, selvom der tydelig ses stor fremskridt. " Ved X s brev af 7. september 2011 modtog A et opsigelsesvarsel, hvorefter opsigelse ville ske pr. 30. september 2011 til fratræden den 31. december I gennemgangen af forløbet henviste X til, at der den 5. juli 2011 havde været afholdt et møde med deltagelse af, hendes ægtefælle samt repræsentanter fra Jobcenter A Z Kommune, Q og X. Det blev samtidig anført, at dette møde primært havde fokus på A s fysiske og mentale tilstand, antallet af arbejdstimer og disses placering over ugen i forhold til hendes genoptræning, transportforhold mm., og at der på tidspunktet for mødet ikke var basis for at vurdere niveauet i hendes opgaveløsning, da det var ret begrænset, hvad hun havde afleveret af opgaver. I brevet af 7. september 2011 anførte opsigelsen: X følgende om baggrunden for "Ud fra en samlet vurdering må vi konstatere, at dine faglige færdigheder ikke er på konsulentniveau. Du mangler struktur og overblik i sagsfremstillingen. De gængse faser i en god sagsfremstilling er ikke til stede. Det er også vores opfattelse, at du har vanskeligt ved at begå dig socialt. Du mangler situationsfornemmelse, det være sig initiativforpligtigelse i forbindelse med møder, du selv indkalder til; som almindelig deltagelse i samtaler på teammøder eller lignende. Begge forhold blev uddybet og eksemplificeret på mødet. På den baggrund og fordi vi synes, at du er bedst tjent med at være i en arbejdssituation, hvor forventningerne til dig og det du kan præstere er i

9 Side 9/33 bedre overensstemmelse med hinanden, er der således ikke basis for at forlænge virksomhedspraktikken." I et brev af 18. september 2011 fremkom A med sine bemærkninger til X s opsigelsesvarsel, idet hun ikke var enig i X s vurdering af hendes arbejdsindsats. I brevet anførte hun blandt andet, at det aldrig havde været en forudsætning, at hun fra første dag, hvor hun var tilbage på arbejdet, skulle kunne yde det samme som før hendes sygdom, idet hun skulle starte blødt op både med hensyn til antallet af arbejdstimer, arten og omfanget af opgaver, og at en af grundstenene var de løbende tilbagemeldinger. I en intern mail af 21. september 2011 fremkom økonomichef hos X, C, med sine bemærkninger til A s indsigelser. Den 29. september 2011 blev der afholdt et møde mellem HK og X, hvor der ikke kunne opnås enighed, hvorefter X ved brev af 30. september 2011 opsagde A til fratræden den 31. december Af en udtalelse af 23. november 2011 fra Kommune fremgår følgende blandt andet: Q i Y " Det er nu 1 år siden, at A har pådraget sig en hjerneskade i højre temporallap, og det er Q vurdering at hendes tilstand ikke må betegnes som stationær, da den naturlige remission godt kan foregår op til 1½ år efter hændelsen. Skal A opnå et yderligere funktionsløft er det i form af kompenserende strategier, som skal trænings og indarbejdes i A hverdag, også jobmæssigt. Q anbefaler, at A får forlænget sine sygedagpenge, således at det bliver muligt at afprøve hendes arbejdsevne i en fornyet erhvervspraktik, samt få synliggjort hvorvidt det er muligt for A at anvende relevante kompensation strategier. Det er vigtigt at man tager følgende skånhensyn i forhold til A arbejdsliv: - Ekstra tid til at planlægge og strukturerer sine arbejdsopgaver - At A ikke afbrydes eller forstyrres i sine arbejdsopgaver - At der tages hensyn til A forsatte træthed i form af reduceret antal arbejdsstimer. Med udgangspunkt i, hvor A s hjerne er beskadiget, kan man antage, at A vil have meget vanskelig ved at indordne sig under nye forhold samt vil have behov for at bruge ekstra ressourcer på at bevare overblik og strukturere de enkelte opgaver samt overskuelig arbejdsdag. Det er endvidere vigtigt at A tilbydes en god mentorordning til bl.a. konstruktiv feed back. " I Jobcenter Z s resssourceprofil for A er gengivet lægekonsulentlig vurdering af den 19. september 2011, hvoraf blandt andet fremgår:

10 Side 10/33 " Vurdering: Der er i det væsentlige tale om kognitive dysfunktioner, som følge af hjerneblødning. Der er ingen væsentlig funktionsbegrænsende fysiske symptomer. På det foreliggende vurderes der, at være tale om skånehensyn i forhold til generelt alt fysisk tungt arbejde og arbejdsfunktioner, som kræver intakt finmotorik. I forhold til de kognitive følgevirkninger er der behov for overskuelighed, struktur og forudsigelighed. Bør undgå stressudløsende faktorer, herunder arbejdsfunktioner med krav om tidspres og opgaver som er forbundet med deadlines. Funktionsevnen vurderes at være nedsat i lav grad, som følge af de kognitive følgevirkninger. Skånehensynene vurderes i en vis grad at kunne kompensere for funktionsnedsættelsen. Med den fremgang der har været siden sygemeldingen, skønnes prognosen god. " Jobcenteret har i ressourceprofilen den 14. november 2011 vurderet følgende vedrørende blandt andet A s udviklingsmuligheder og barrierer: "Udviklingsmuligheder Beskrivelse: Som beskrevet fra lægekonsulentens side, vurderes A s prognose at være god og derfor vil der kunne forventes yderligere fremskridt over tid. Hermed forventes hendes fysiske problematikker i forhold til finmotorik og gangdistance at kunne bedres, og også de få kognitive begræsninger forventes fremadrettet at kunne bedres. Alternativt forventes A at lære at kompencere for sine problematikker via sine mange øvrige ressourcer. Barrierer Beskrivelse: Som beskrevet har hjerneblødning. A udviklet en lettere funktionsnedsættelse som følge af hendes Fysisk har hun problemer med gang over længere distancer og opgaver der kræver fuld finmotorik. Begge dele vurderes dog ikke at ville hindre hende i at varetage et kontorarbejde, og ses derfor heller ikke som betydelige barrierer i forhold til arbejdsevnen. Rent kognitivt, er beskrevet skånebehov i forhold til stressfaktorer som deadlines og meget tidspres, og fremadrettet vurderes A at ville kunne fungere bedst i job med overskuelighed, struktur og forudsigelighed i arbejdsopgaverne. Disse skånebehov vurderes A fint at kunne få tilgodeset indenfor hendes fagområde, hvor hun vil have mulighed for at søge lettere beskæftigelse indenfor den offentlige administration eller eksempelvis bogholderi, hvor hun ikke vil blive mødt med samme krav som i sit tidligere job. A vurderes altså at have gode muligheder for at kompensere for sine kognitive begrænsninger ved at målrette i sin jobsøgning fremadrettet, og her have fokus på jobs

11 Side 11/33 hvor hendes skånebehov kan tilgodeses. Herved forventes hun selv at kompensere for sin funktionsnedsættelse. Uanset at A kun i lettere grad ses påvirket af følgerne efter hendes hjerneblødning, ses hun at have problemer med udtrætning hvis hun overbelastes. Hun vurderes derfor at kunne være i risiko for øget sygefravær i en periode, indtil hun igen har vænnet sig til at være på arbejdsmarkedet. Det sygefravær vil kunne kompenseres med tilbud om en 56 aftale til en ny arbejdsgiver, hvorved der kan ydes kompensation fra første fraværsdag via sygedagpengeloven. " Af Jobcenterets samlede vurdering i ressourceprofilen fremgår blandt andet følgende: "Ressourcer Det er muligt at hun ikke vil være i stand til at klare samme krævende type af job som hun senest har været beskæftiget med, men bør kunne finde andet kontorarbejde med lettere belastning og evt. deltid i opstart. Som sådan bør hun kunne håndtere et almindeligt kontorarbejde, eksempelvis uden ledelsesfunktioner og stor forudsigelighed i den daglige opgaveløsning. Udviklingsmuligheder. Rent helbredsmæssigt forventes fundet sted frem til nu. A at fortsætte den positive udvikling som har Hendes fysiske problemer i forhold til finmotorik og gangdistance forventes bedret via fortsat genoptræning, og de få kognitive begrænsninger forventes fremadrettet at kunne bedres ved at hun fortsætter med at leve en aktiv tilværelse. Såfremt hendes aktuelle skånebehov viser sig at være af en mere varig karakter, vil der være mulighed for at tilbyde støtte til eksempelvis arbejdsredskaber, indretning af en kommende arbejdsplads eller evt. støtte til personlig assistance. Herved vil A kunne sikres ergonomisk optimale arbejdsbetingelser og med en personlig assistance vil hun kunne oppebære støtte til varetagelsen af konkrete jobfunktioner som kan blive for meget for hende, eksempelvis meget tastearbejde. En personlig assistance vurderes også at kunne komme i spil, såfremt A ikke lære at kompencere fuldt ud for sine problematikker via sine mange øvrige ressourcer. Med en assistent vil hun således kunne støtte i sin opgaveløsning og i pressede situationer mhp. at forebygge udviklingen af stress. Tiltag. A vurderes ikke længere at være berettiget til en udbetaling af sygedagpenge. Hun vurderes ikke at opfylde betingelserne for fuld uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens 7, stk. 5, da hun selv i sin aktuelle situation vurderes at have mulighed for at søge og varetage passende arbejde, under hensyn til sine skånebehov i forhold til stressende arbejde.

12 Side 12/33 Vedrørende punkt 1: Det vurderes ikke at være relevant at iværksætte revalideringstiltag på baggrund af A s helbredsmæssige tilstand, da hun selv forventes at kunne kompensere for de beskrevne problematikker og i øvrigt vurderes at have gode muligheder for at opnå fornyet kontakt til arbejdsmarkedet via anden lovgivning Vedrørende punkt 2: Det vurderes ikke at være behov for at afklare arbejdsevnen. Vedrørende punkt 3: Arbejdsevne vurderes allerede at være genskabt via lægelig behandling. Jobcenteret vil i denne forbindelse også have mulighed for at tilbyde et passende og erhvervs- og livskvalitetsfremmende tilbud. Herved vil A have mulighed for at få udviklet sin arbejdsevne over tid, samtidig med at de helbredsmæssige problematikker bedres. " Af ambulantnotat af 14. maj 2012 fra Y hospital vedrørende et ambulantbesøg den 2. april 2012 fremgår følgende blandt andet: " Sammenhæng mellem eksponering og sygdom: Patienten har fortsat lettere sequelae efter en subaraknoidal blødning, som må formodes at svinde helt med tiden, så hendes arbejdsevne restitueres fuldt ud. Da hun blev afskediget, fungerede hun i sin primære opgave med løsning af større projekter og opgaver. Skal hun i fremtidigt job skrive meget på pc, vil der nok være en periode, hvor hun vil gøre dette i nedsat tempo, men som anført må man formode, at tempoet efterhånden normaliseres. " I et brev af 28. september 2012 til X fastholdt HK/Danmark, at opsigelsen af A var i strid med forskelsbehandlingsloven, idet man samtidig fremsatte krav om betaling af godtgørelse på det påståede beløb svarende til 9 måneders løn. I et brev af 25. oktober 2012 afviste Kammeradvokaten, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, hvorefter HK Danmark i et brev af 30. november 2012 fastholdt kravet. Forklaringer Der er afgivet forklaringer af A, C,, B og D. H A har forklaret, at hun er uddannet kontorassistent, og hun

13 Side 13/33 har suppleret med bl.a. merkonom i regnskab. Hun har i 21 år arbejdet i V, hvor hun de seneste 16 år var bogholder og ansvarlig for administration og IT. Hun blev den 1. maj 2010 ansat som konsulent og personlig assistent for økonomichef C, X. I stillingsbeskrivelsen, dateret 1. maj 2010, er stillingens indhold og opgaver beskrevet, og det var også de opgaver, som hun rent faktisk udførte. Hun udførte opgaver, som hun fik fra C, og opgaver hun selv definerede. Hun fik også opgaver fra øvrige medlemmer af direktionen eller opgaver, som dukkede op på chefmøder, som hun af og til deltog i. Stillingsindholdet svarede til de sjoveste af de opgaver, som hun udførte under ansættelsen ved V. Under sin ansættelse var hun blandt andet tovholder i en stor sammenflytning, hvor medarbejdere, som sad på to forskellige adresser, nu alle skulle have arbejdsplads på skolens adresse på U. Hun skulle stå for den praktiske udførelse af flytningen, bl.a. fordi servicelederen og andre i serviceafdelingen var på ferie. Hun syntes forløbet af projektet gik rigtig godt. Hun syntes, at det var sjovt at gå på arbejde, og hun følte, at hun havde et godt samarbejde med alle, hun samarbejdede med, og at hun udførte opgaverne på en tilfredsstillende måde. C og hun var ikke altid enig om udførelsen af opgaverne, men som regel fandt de en løsning, som var tilfredsstillende for dem begge. Den 27. oktober 2010 fik hun en hjerneblødning, mens hun var på arbejde. Hun opfattede den efterfølgende kontakt mellem hende og C som positiv. Der var også en positiv kontakt mellem hendes ægtefælle B og C, mens hun var i coma. Hun var efterfølgende sygemeldt, men hun begyndte i maj 2011 at løse opgaver, som hun fik efter et besøg på X. Det var ganske få opgaver, som hun kunne løse hjemmefra. Der var blandt andet en opgave med udarbejdelse af en oversigt over parkeringspladser på U, samt et udkast til kontrakt til samarbejde med en anden maskinmesterskole. Løsningen af opgaverne tog nogle arbejdsdage, men hun husker ikke det præcise antal. Hun husker ikke, at hun fik direkte feedback på løsningen af disse opgaver, men hun syntes, at udkastet til kontrakten til samarbejde forholdsvis hurtigt blev brugt som kontrakt i aftalen mellem X og den pågældende maskinmesterskole. Hun husker ikke, om hun blev bedt om at lave ændringer i udkastet, og hun ved ikke, om der blev foretaget ændringer af andre. Hun tog selv initiativ til etablering af en virksomhedspraktik, da hun var træt af at være sygemeldt og følte sig klar til det. H fra Q skulle give tilladelse til, at hun deltog i virksomhedspraktikken. H var ikke begejstret, da hun mente, at det var for tidligt.

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod.

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. O:P_MANPSKENDELSE _ l Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF som mandatar for E (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Håndbog i neuropædagogik

Håndbog i neuropædagogik Håndbog i neuropædagogik Hjerneskaderådgivningen og Neuropædagogisk Team, Odense Kommune 2. Udgave 1 Håndbog i neuropædagogik Udgiver Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere