Årsberetning Den jydske Haandværkerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole

2 Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter Energi... 6 Praktik i udlandet (PIU)... 7 Sikkerhed og arbejdsmiljø... 7 Renovering og energioptimering... 7 DM i Skills og Skills stafet... 8 Administrationen... 8 Forplejningen... 9 Rengøringen... 9 Skolehjem Køleafdelingen Tømrer- og tækkemandsafdelingen Elafdelingen Plastafdelingen DjH fakta side 1 af 17

3 Indledning DjH s forretningsområde er primært relateret til 3 undervisningsområder: EUD grundforløb med indgangene: Strøm, styring og it, Produktion og udvikling, Bygge og anlæg, EUX-elektriker, EUX-tømrer EUD hovedforløb med uddannelserne: elektriker, køletekniker, plastmager, plastspecialist og træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder 2012 blev kvalitetsmæssigt igen et godt år, med et evalueringsgennemsnit på 8,0 (10-skala) på EUD og 4,1 på AMU-efteruddannelsen (5-skala). Det økonomiske overskud, der blev på , anses for værende tilfredsstillende. Det er glædeligt, at der igen i år er fremgang på grundforløbene. Den primære årsag ligger i opstart af EUX i august 12. Vi slutter derfor året med det største antal grundforløbselever siden grundforløbet blev indført i Hovedforløbene er stabile, og en mindre stigning skyldes primært udbud af plastspecialist. På AMUområdet lider aktiviteten stadig under, at vilkår for deltagelse på AMU-kurser blev forringede i Årselevfordeling (2004) 2012 Elområdet Køleområdet Plastområdet Træfagenes område I alt EUD (144) 148 (35) 53 (44) 56 (76) 107 (299) 364 IDV øvrigt 36 Kurser (11) 29 (16) 30 (15) 9 (42) 68 I alt (155) 177 (51) 83 (59) 65 (76) 100 (341) 468 Skolehjem (207) 241 I alt (548) 709 Fordeling af antal personer 2012 El Køl Plast Tømrer I alt Grundforløb Hovedforløb I alt Kurser* I alt side 2 af 17

4 *Kurser El Køl Plast Tømrer I alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal AMU i alt Div. IDV I alt B estyrelse DjH s bestyrelse har følgende sammensætning (de 12 første med stemmeret): 1 Områdeleder Benny Yssing (formand, forretningsudvalg), Dansk El-Forbund 2 Elinstallatør Carsten Priess (næstformand, forretningsudvalg), Tekniq 3 LO-sekretær Ejner K. Holst (forretningsudvalg), selvsupplerende 4 Tømrermester Verner Bolther (forretningsudvalg), Dansk Byggeri 5 Afdelingsformand Palle Langkjær (forretningsudvalg), Dansk Metal 6 Direktør Peter Skov, DI, Plastindustrien i Danmark 7 Forretningsfører Henry Andersen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 8 Direktør Lars Thorsen, DI/Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB 9 Faglig sekretær Pauli Mogensen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 10 Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 11 Faglærer Steen H. Sørensen, DTL s lokalforening 12 Morten Faartoft, EUD-elevrepræsentant 13 Overassistent Helle Jørgensen, Teknisk Administrativt Personale (TAP) Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse Et vigtigt element i bekæmpelse af afbrud er, at Den jydske Haandværkerskole er en mindre erhvervsskole, hvor der arbejdes på at skabe trygge rammer og trivsel for den enkelte elev. Det underbygges af, at en stor del af eleverne bor på skolen, det vil sige kan understøttes og søge læring 24 timer i døgnet. Skolen er opbygget efter det amerikanske campussystem: Undervisning, fritid, bespisning og bofacilliteter på samme adresse. Mentor- og tutorordning involverer således også skolehjemmet og skolehjemsassistenterne. Skolen - inkl. værksteder - er åben 24 timer i døgnet, hvilket giver eleverne mulighed for at snakke og dyrke fag også efter kl. 16. Til de åbne værksteder og laboratorier er der knyttet en tutorordning, hvor ældre studerende eller lærlinge hjælper de yngre. Undervisere fungerer som lektievejledere efter kl. 16 og til kl. 20. Vores 24-timersskole har stor opbakning fra vore elever, både i fht. de faglige og de sociale aktiviteter. Learning Centret bliver i stigende grad brugt til alle mulige former for samvær for eleverne. Det strækker sig lige fra lektiehjælp, lektiecafé, faglig erfaringsudveksling til almindeligt hyggeligt samvær over en kop kaffe eller side 3 af 17

5 et stykke kage. Værkstederne bliver også flittigt brugt efter almindelig skoleundervisning. Typisk af elever der gerne vil lave lidt ekstra ud af deres projekter eller opgaver, eller af elever der er kommet lidt bagud pga. af sygdom eller andet. Også i 2012 har der efter undervisningstid været et bredt udbud af forskellige og aktuelle tilbud, der kan være med til at give vore elever en bredere forståelse af deres liv og samfundet. Der har også været gennemført kompetencegivende kurser, der kan anvendes både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng. Vore praktikvirksomheder er gode til at bakke op om og motivere til deltagelse i disse kurser. I sport- og fritidsklubben har vi et bredspektret tilbud med aktiviteter for enhver smag, såvel individuelle- som holdaktiviteter. Det både som fysisk aktiv deltager, eller i den mere passive rolle, som tilskuer ved de store sportsbegivenheder på storskærm i den hyggelige og velbesøgte café; selv om bølgerne nok kan gå højt her også. Ærligt talt/vis kvalitet EUD-eleverne har tilkendegivet, at vi på Den jydske Haandværkerskole fortsat formår at leve op til deres forventninger. Eleverne har i 2012 fastholdt den højeste karakter nogensinde: 8,0 på en 10-skala, givet første gang i Der er afgivet i alt markeringer. Spørgsmålene fordeler sig på 12 temaer, som omhandler både undervisning, Learning Center, fritid, bo-miljø, socialt miljø og forplejning. På AMU-området udfylder kursisterne et centralt stillet evalueringsskema kaldet Vis kvalitet. I 2012 blev spørgsmål besvaret med et samlet gennemsnit på 4,1 på en 5-skala, og et gennemsnit på 4,2 for det enkelte kursus. 4,1 er højeste institutionsgennemsnit givet til erhvervsskoler. Begge områders evalueringsresultater er meget konstante og tilfredsstillende, men der er altid muligheder for forbedringer. Med udgangspunkt i begge undersøgelser, og ikke mindst i de medfølgende kommentarer, vurderes indsatsområder løbende både i de enkelte områder og på skoleplan. side 4 af 17

6 Kursisttilfredshed 2012 Gns Svar Spørgsmål Meget tilfreds (5.0) Tilfreds (4.0) Hverken tilfreds eller utilfreds (3.0) Utilfreds (2.0) Meget utilfreds (1.0) 4, Kurset 32 % (981) 59 % (1780) 7 % (207) 1 % (42) 1 % (17) 1 Ved ikke / Ikke relevant (0.0) 3, Kendte du kursets formål inden start 4, Har du lært det, der er kursets formål? 4, Din egen indsats på kurset? 4, Tilrettelæggelse af undervisningen 4, Kursets faglige niveau? 3, At det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 4, Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26 % (800) 36 % (1103) 26 % (777) 10 % (294) 2 % (56) 2 26 % (736) 55 % (1544) 17 % (474) 2 % (58) 0 % (5) 3 31 % (938) 64 % (1938) 4 % (136) 0 % (11) 0 % (6) 3 31 % (928) 49 % (1468) 16 % (490) 4 % (110) 0 % (7) 2 29 % (856) 61 % (1837) 8 % (241) 2 % (52) 0 % (3) 2 24 % (703) 47 % (1385) 24 % (697) 5 % (142) 0 % (13) % (5942) 53 % (11055) 15 % (3022) 3 % (710) 1 % (107) 33 U dvikling mod 2016 Der er i 2012 blevet arbejdet seriøst mod opfyldelse af DjH s strategiplan DjH EUX er nu oprettet, og gennemføres i henhold til de mål og principper, der er sat i både el- og tømrerafdelingen. Det er altid et stort arbejde at søsætte en ny uddannelse, men erfaringerne indtil nu både med indhold, niveau, elevantal, tilfredshed og perspektiv tilsiger, at det er indsatsen værd. Der er på alle uddannelsesområder arbejdet med indhold i og synliggørelse af de 4 ugers påbygningsmulighed, der ligger i EUD-hovedforløbene. Arbejdet hermed er ikke færdigt, og vil derfor pågå løbende. Her er de lokale uddannelsesudvalg og de faglige udvalg vigtige partnere, så både indhold og rammer kan være med til at sikre lærlingene de bedst mulige kompetencer. I regi af Videncenter Energi er der blevet løbet stærkt på en række felter, der er beskrevet nedenfor. DjH som organisation har været god til at tage medansvar, så der fra de enkelte områder bydes ind med de særlige kompetencer, man nu har. Dette samarbejde på tværs er en forudsætning for at Videncenter tanken kan fungere og være både et inspirerende udviklingsrum og et forretningsområde har vist, at det kan lade sig gøre. DjH s værdier og målsætning er blevet tydeliggjort, både eksternt og internt, i DjH erklæringen om Den gode erhvervsskole. Da arbejdet hermed fandt sted parallelt med udviklingen af EUX-forløbene, blev der samtidig lavet en beskrivelse, der kobler værdier til principper og principper til EUX-undervisningsprincipper. DjH s hjemmeside adresse er ændret til og medarbejdernes adresser er ændret tilsvarende. Adressen er umiddelbart mere logisk og forståelig, samtidig med den er mere søgevenlig. DjH har oprettet en side på Facebook, som over året er blevet udbygget, så den på en nutidig måde afspejler livet og aktiviteterne på DjH. Siden er hurtigt blevet populær, og mange bidrager med gode idéer til indhold. I efteråret ansøgte DjH MBU om deltagelse i Ny Nordisk Skole, et nationalt forandringsprojekt, der i høj grad fokuserer på de elementer, vi vægter. Sammen med Haldum-Hinnerupskolen og Linieskolen dannede vi et side 5 af 17

7 NNS-netværk med fokus på klasseledelse og kostskolens muligheder. De 3 skoler og netværket blev umiddelbart før jul godkendt som NNS-institutioner, og forventningen er, at der via NNS og netværket kan trækkes både inspiration og synergier til gavn for alles udvikling. I efteråret indstillede en gruppe medarbejdere DjH til Favrskov Kommunes Sundhedspris for En bedømmelseskomite udvalgte DjH til prisen bl.a. med begrundelse i en systematisk tilgang til trivsel. Prisen blev ganske vist først uddelt i 2013, men er gældende for året Prisen er med til at understøtte ønsket i DjH 2016 om tydeliggørelse af DjH s kulturelle værdier. De enkelte områder har arbejdet med strategihandlingsplaner, med mål og aktiviteter, der støtter op om den overordnede DjH Planerne kan løbende justeres og tilpasses, og én gang årligt foretages en overordnet status. EUX I 2011 blev det besluttet at EUX, en kombination af svendebrev og studentereksamen, skulle udbydes i 2012 på henholdsvis tømrer- og elektrikeruddannelsen. I foråret 2012 blev der gjort et grundigt forarbejde med både udvikling og markedsføring, og vi kunne i august byde velkommen til de første 2 hold. Det har været en god oplevelse, og vi forventer et fortsat optag de kommende år. 80 % af eleverne har valgt at bo hos os, så der har også været mulighed for at skabe et godt miljø også udenfor den ordinære undervisningstid. Videncenter E nergi Der har igen i 2012 været afholdt energimesse i efteråret, nu med over 50 deltagende producenter og håndværksvirksomheder, så rammerne var helt fyldt ud. Den spændende messe trak rigtig mange besøgende, og alle gav udtryk for, at her fik man virkelig noget ud af det, både som udstiller og som besøgende. På messen blev også "Energi Forum Favrskov", som er en www-portal, sendt i luften. Portalen er et mødested med både rådgivning, inspiration og tilbud om netværk til borgere og virksomheder. Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag projektet, og består af Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Den jydske Haandværkerskole. Formålet er også at skabe synlighed på energiområdet i Favrskov, vejlede om uddannelsesmuligheder og informere om nyeste tiltag og lovgivning på energiområdet. Den jydske Haandværkerskole er med i aktørgruppen for Build Up Skills Danmark, som er det danske ben i et større EU-projekt, der er sat i gang i 22 forskellige europæiske lande, og som forventes udvidet til endnu flere i løbet af det næste år. Den overordnede målsætning er at kortlægge de eksisterende uddannelsestilbud inden for energiområdet i byggeriet, og efterfølgende udvikle en national køreplan for, hvordan håndværkere og installatører i byggeriet kan opkvalificeres og dermed bidrage til at indfri 2020 målene på energiområdet. Den jydske Haandværkerskole er en del af et landsdækkende partnerskab (KOMP-AD), som har til formål at bidrage til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder gennem test- og demon- side 6 af 17

8 strationsprojekter og vidensspredning. Partnerskabet modtager 9,95 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen og op til 19,9 mil. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Den jydske Haandværkerskole modtog i efteråret kr. fra Uddannelsesfond for teknikere og håndværkere i regioner og kommuner, til indkøb af udstyr til brug for undervisning i vedvarende energi og energioptimering. Samtidig er der udarbejdet en kursuspakke, der igangsættes i foråret Praktik i udlandet (PIU) Flere gange om året afholdes infomøder i LC om muligheden for praktik i udlandet, og i 2012 har vi hjulpet med udstationering af lærlinge på praktikophold i Brisbane, Australien. DjH hjælper lærlingene med at arrangere rejse og finde logi og praktikplads i Australien. AER betaler rejsen, og giver virksomhederne en vis refusion af lønnen. De danske praktikvirksomheder støtter med resterende løn og frihed under opholdet. Lærlingene kommer hjem med en stor oplevelse, et bedre engelsk og en stærkere såvel faglig som personlig profil. Sikkerhed og arbejdsmiljø DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE I december 2011 fik vi varsel om, at Arbejdstilsynet (AT) ville komme på uanmeldt tilsynsbesøg på Den jydske Haandværkerskole indenfor de næste 1-4 måneder. Tilsynsbesøget er et såkaldt Risikobaseret tilsyn, som er et særdeles grundigt tilsyn. Selve tilsynet blev gennemført af to tilsynsførende fra AT, som brugte en hel dag på at gennemgå DjH s systematik og dokumentation. Endvidere foretog AT en særdeles grundig inspektion på hele skolen, hvor en række medarbejdere beredvilligt deltog i dialog med de tilsynsførende, og demonstrerede stor viden om arbejdsmiljøarbejdet. Det var en god oplevelse. Dagen blev afsluttet med en konklusion, der hed Ingen bemærkninger, og som udløste en grøn smiley, der viser, at vi har styr på arbejdsmiljøet, og ikke har noget udestående med AT. Vi har haft fokus på indeklima i 2012, og derfor er der indkøbt en række CO 2 målere, som anvendes flittigt i lokalerne. Det viser sig, at man, når man er opmærksom på det, godt kan holde CO 2 niveauet under ppm., som er det tilrådelige. Renovering og energioptimering På Industrivej er hovedrenoveringen nu afsluttet med færdiggørelse af lokalerne til Videncenter Energi. Det har været en omfattende proces, men resultatet er også særdeles tilfredsstillende. Samtidig er der på Industrivej monteret 2 særlige solfangeranlæg til ventilation og 2 solcelleanlæg til elproduktion. Ud over almindelig vedligehold har elafdelingen og køleafdelingen fået renoveret toiletrum. 4 skolehjemsværelser er blevet prøverenoverede og vore CTS-anlæg er blevet finjusterede, samtidig med at anlægget på Teknisk Akademi har fået ny hovedstation. Der er opsat 3 nye facadeskilte, heraf 2 med lys. Skiltningstilpasning og -udskiftning fortsætter i side 7 af 17

9 I december 2009 bidrog alle områder med forslag til energioptimering, og en arbejdsgruppe udarbejdede et katalog med 218 forslag. Der blev indgået en Kurveknækkeraftale med Energistyrelsen med det mål at nedbringe DjH s samlede beregnede energiforbrug med 5 % pr. år i perioden Denne aftale er nu udløbet med det resultat, at tæt på samtlige forslag i idékataloget er udført, og at den samlede besparelse ligger på ca. 25 %. På de tiltag der er blevet gennemført, er den samlede reduktion på ca. 40 %. DM i Skills og Skills stafet Året 2012 begyndte med DjH s klargøring til deltagelse i DM i Skills. Formålet var at præsentere EUX-tømrer og EUX-elektriker for de ca besøgende i Odense Congress Center 3 dage i januar. Messestanden skulle på en gang præsentere alle elementer af det at gå på DjH: Spændende undervisning inden for interessante fag, bomiljø, LC og 24-timersskolen. Stemningen i Odense var god og mange gæster lagde vejen forbi standen, hvor vejlederne ikke var sene til at invitere til en lille snak om de arbejdende robotter og EUX-uddannelsen. Efterfølgende blev det besluttet at standen i 2013 skal udvides, da Skills er et rigtig godt sted at gøre opmærksom på DjH s uddannelsestilbud. DjH var i efteråret 2012 tovholder for grundskole Skills stafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Stafetten køres sideløbende med DM i Skills. Semifinalen i kommunen løb af stablen i forbindelse med Energimessen på DjH, og finalen afvikles ved DM i Skills i Århus til januar klasseseleverne har i hold på tre kæmpet mod hinanden i små opgaver, som DjH har haft med ud på skolerne. Opgaverne kan være at samle et tastatur, en forlængerledning, et puslespil, stable krus i pyramideform, afbalancere en vippe med træklodser eller samle kobberrør efter en tegning. Opgaverne bliver gennemført på tid, og det hurtigste hold vinder konkurrencen på de enkelte skoler. Hele forløbet har været meget positivt, og er gennemført i et godt og tæt samarbejde med grundskolerne og Favrskov Kommunes skoleforvaltning. Administrationen Favrskov Produktionsskoles bestyrelse rettede henvendelse til Den jydske Haandværkerskole med henblik på drøftelse af outsourcing af produktionsskolens løn- og økonomifunktion. Baggrunden for henvendelsen var bl.a. et ønske om en bedre og hurtigere reagerende økonomistyring, som man var af den opfattelse DjH kunne levere. Over vinteren blev der foretaget en analyse af kompetencer, flow, it-flader og økonomi mv. Resultatet af dette arbejde medførte indgåelse af en samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. september Som en del af implementeringsprocessen udarbejdede DjH en større analyse af nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, hvilket resulterede i en fuldtidsansættelse af ny medarbejder i skolens bogholderi. side 8 af 17

10 For økonomiafdelingen har det været en udfordrende implementeringsproces, men efter fire måneder i drift må det konstateres, at samarbejdet med Favrskov Produktionsskole fungerer meget tilfredsstillende. Forplejningen For medarbejderne i køkkenet har 2012 igen været et år med høj aktivitet. Det blev ultimo 2011 besluttet at indgå i Indkøbsfællesskabet Mercantec med baggrund i bl.a. ønsket om at styrke skolens position overfor leverandører samt en forventning om lavere omkostninger gennem en fælles udbudsproces via indkøbsfællesskabet. Denne udbudsproces blev igangsat i april måned med nedsættelse af en brugergruppe bestående af køkkencheferne fra de involverede skoler. Deres opgave var at definere de varegrupper og betingelser, der skulle være gældende for udbuddet. Det blev besluttet, at der skulle laves 3 udbud et på frisk frugt og grønt, et på fersk kød og et på kolonial. Kontrakterne skulle gælde for 2 år med en optionsmulighed for to x tolv måneder. Inden leverandørerne fik lov til at afgive tilbud, blev alle interesserede prækvalificerede for at sikre, at de også kunne håndtere en sådan opgave. I september måned blev udbudsmaterialet udsendt til de godkendte leverandører, og i oktober måned returnerede tilbudsgiverne deres materialer. Efter en grundig gennemgang er leverandører netop udpeget med igangsætning 1. marts I årets løb har der fortsat været fokus på evalueringerne fra brugerne. Årets gennemsnit er på 6,9 mod sidste år 7,2 hvilket vi gerne vil tilbage til. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på elevdialog og -evalueringer. Medarbejderne i køkkenet har deltaget på fagmesser i Herning, Aarhus og Randers, været på flere virksomhedsbesøg for bl.a. at hente inspiration til anderledes produktsortiment, deltaget i relevante efteruddannelsesforløb, samt været på en oplevelsestur til Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium. Afdelingen tæller i dag udover køkkenchefen, 3 kokke, 3 smørrebrødsjomfruer, 2 catere, 1 bager, 1 tjener, 6 køkkenmedhjælpere heraf 3 i fleksjob, 4 caterelever og 6 opvaskere. R engøringen 2012 har for rengøringsafdelingen igen været et år med høj aktivitet og fokus på optimering af områderne. Rengøringsafdelingen på DjH har ry for et højt rengørings- og serviceniveau, hvor standarden fortsat fastholdes. Der er startet et nyt effektiviseringsprojekt op i afdelingen i løbet af Der er oprettet to grupper i afdelingen, hvor der samarbejdes omkring løsning af de daglige opgaver. Projektet giver medarbejderne et større medansvar og en større indsigt i rengøringsarbejdet på skolen. Et af kriterierne for afdelingens succes er det gode samarbejde og medarbejdernes motivation i arbejdet. Det sikres blandt andet ved daglige morgenmøder, hvor der aftales eventuelle ændringer, og orienteres fra både ledelsens og medarbejdernes side. Sammenholdet og det gode samarbejde sikres gennem den sociale dimension i møderne. side 9 af 17

11 Rengøringsafdelingen står fortsat for skolens beplantninger, alt lige fra planter, blomster og til juledekorationer. Arbejdet er højt værdsat af både medarbejdere og elever, et arbejde der sammen med den høje rengøringsstandard er med til at skabe et unikt miljø på Den jydske Haandværkerskole. Afdelingen tæller i dag 8 rengøringsassistenter og én leder. 6 assistenter arbejder på fuldtid og 2 assistenter på deltid. Det daglige rengøringsareal dækker ca m 2. Skolehjem Skolehjemsfordeling % der bor på skolehjem Grundforløb Hovedforløb I alt Tømrer (46) (53) 54 % (55) (57) 58 % (53) (56) 57 % Plastmager (92) (78) 82 % (66) (81) 77 % (72) (80) 79 % Køletekniker (65) (66) 82 % (83) (83) 84 % (79) (79) 83 % Elektriker (80) (50) 62 % (65) (75) 72 % (66) (69) 71 % I alt (64) (60) 66 % (65) (71) 70 % (65) (68) 69 % (Tallene i parentes er for 2010 og 2011) Skolehjemsaktiviteten er igen i år i fremgang, og den er forhåbentlig blivende. For grundforløbets vedkommende er det primært vore nye EUX grundforløbselever, der gør, at vi kan præstere en stigning samlet set. På hovedforløbene har der været en lille nedgang på plast og el, hvorimod der på køl og træfagenes Byggeuddannelse har været en lille stigning. Samlet resulterer det i en stigning på 10 årselever i forhold til I 2012 blev fire værelser på Heimdal prøverenoverede, for at se om det er den måde resten skal laves på. De har været anvendt i sidste halvdel af året med meget positive tilbagemeldinger fra eleverne. Så det er besluttet at fortsætte efter samme model med de næste værelser. I august 2012 startede vore EUX elever på deres grundforløb. Da disse elever skal være på skolehjemmet i et helt år i første omgang, og da der er en del boglige studier og eksamensfag, har de enkeltværelser på det nye skolehjem. Det gør så, at der er færre enkeltværelser til vore øvrige elever, men vi forsøger til stadighed at opfylde alles ønsker om enkelt- eller dobbeltværelser, og ligeledes hvem de ønsker at bo sammen med. I evalueringssystemet, som vi anvender til samtlige elever hver gang de er på skolen, viser det sig at eleverne stadig er tilfredse med deres indkvartering med et resultat på 8,1 på en 10-skala, mod 8,0 sidste år. side 10 af 17

12 Køleafdelingen Der er indgået 41 uddannelsesaftaler som køletekniker, et noget lavere antal end 2011, hvor der blev indgået 52 aftaler. 39 elever har bestået grundforløbet, hvilket desværre også er et lidt lavere antal end i 2011, hvor 47 elever bestod grundforløbet. 2 svendeprøveklasser med 31 lærlinge har bestået svendeprøven. Afdelingen har haft 51 årselever, hvilket er det samme som i 2011, men stadig ca. 10 færre end i 2010, som var det højeste antal nogensinde. Afdelingen arbejder ihærdigt sammen med branchen på at øge antallet af lærlinge. Den samlede AMU aktivitet i køleafdelingen 2012 var på 25 årselever, hvilket er et fald på 6 årselever i forhold til 2010, som var rekordår og 3 årselever i forhold til Det mærkes tydeligt, at det er blevet dyrere for vores kursister og deres arbejdsgivere at komme på uddannelse de sidste par år, så der skal meget til for at komme tilbage på niveauet fra En stor del af efteruddannelsesaktiviteten hænger sammen med, at der er krav om kølemontørcertifikat ved arbejde på køleanlæg med fyldning over 2,5 kg kølemiddel. Derfor har der også i 2012 været gennemført teoretiske og praktiske prøver på to af efteruddannelseskurserne - ca. 100 kursister har gennemført den teoretiske prøve, og ca. 60 kursister har gennemført den praktiske prøve. En lille nedgang i forhold til Der er udstedt 110 nye kølemontørcertifikater hvorved det samlede antal udstedt siden 2005 er nået op på godt certifikater. Kravene til certifikater med tilhørende prøver har også været med til at sætte fokus på læsesvage kursister. En række kursister er blevet hjulpet med it-rygsække, ekstra tid til prøverne og mulighed for oplæsning af prøver m.v. Også i år har vi oplevet, at en del kursister ikke møder op til kurserne. Det er både skidt for økonomien og unfair overfor kursister, som er på venteliste. Der lægges et stort arbejde i at tilbyde pladsen til andre kursister, men det er sjældent, at virksomhederne har mulighed for at sende medarbejdere på kursus med så kort varsel. Derfor er det i samarbejde med kursusadministrationen besluttet at overbooke en række kurser, og det har vist sig at være en fornuftig løsning på problemstillingen. Samarbejdet med CP Inspektion omkring røntgengodkendelse af loddeprøver fungerer tilfredsstillende. Aktiviteten er faldet fra et stabilt niveau på ca. 75 årlige loddecertifikater til godt 50. Her arbejdes også på at få vendt udviklingen. Både kursister og lærlinge tilbydes mulighed for at aflægge loddeprøver. Samarbejdet med Danfoss, om at uddanne deres teknikere indenfor industriel køleteknik, er også en positiv oplevelse. Deltagerne kommer fra hele verden, og de gennemfører først én uges uddannelse hos Danfoss, side 11 af 17

13 hvor de undervises i deres egne komponenter, herefter får de én uges kursus på DjH, hvor vægten er lagt på anlægsopbygning, processer og drift. Kurset gennemføres på engelsk. I et godt samarbejde med Johnson Controls er der i efteråret, efter en pause på et par år, gennemført et forløb med nyansatte teknikere. I løbet af 3 år skal medarbejderne gennemgå 6 x 2 ugers uddannelse, som kvalificerer dem til at arbejde som servicemontører hos Johnson Controls. Der er tidligere gennemført to af disse forløb, og mange af de medarbejdere, der har været igennem uddannelsen, er i dag særdeles værdsatte medarbejdere hos Johnson Controls. Deltagerne kommer fra en række forskellige europæiske lande, og der undervises på engelsk. Der har været holdt pædagogiske temadage for afdelingens undervisere, og afdelingen har flittigt deltaget i konferencer, kurser og seminarer. Derudover har alle underviserne deltaget i en række virksomhedsbesøg og været med ved opstart af køleanlæg mv. Tømrer- og tækkemandsafdelingen I foråret blev der afholdt indvielse af de nye tømrerlokaler på Industrivej og reception for den afgående og nytiltrådte afdelingsleder. Receptionen var lidt utraditionelt lagt i de nye haller, hvilket fungerede rigtig godt. Der var mange besøgene, så alle blev fejret behørigt. Byggebranchen var i 2012 fortsat mærket af den økonomiske krise, men det har været muligt at opretholde niveauet med 4 årselever mere end i 2011, fordelt med 43 årselever på grundforløbet og 56 årselever på hovedforløbet. Ved svendeprøverne i 2012 blev der udlært 74 tømrersvende og 2 tækkemand. Den samlede evaluering for afdelingen er 7,8 i 2012 mod 7,7 i Tilfredshed med lokaler stiger fra 7,6 til 8,2, så det er tydeligt at de nye lokaler bliver taget godt imod. Vurderingen af undervisningsmaterialer falder fra 7,9 til 7,7 Den nationalt besluttede indførelse af den elektroniske version af lærebøgerne, er bestemt ikke faldet i god jord hos mange af lærlingene. I marts var der 7 elever fra grundforløbet, der sluttede julen 2011, der blev optaget i skolepraktik. Hen over det første kvartal var der få lærlinge, der som konsekvens af udløbet af en korttidsaftale eller en konkurs i en kortere periode var optaget i skolepraktik. Det lykkedes hurtigt at få de optagne skolepraktikelever ud i enten en korttidsaftale eller en ordinær uddannelsesaftale. Hen over foråret har der været gennemført brobygningskurser for elever fra folkeskolen. Det er vigtig at fastholde, at de udbudte kurser gennemføres, idet mange af eleverne kommer igen på grundforløbet. Lørdag i uge 43 blev der, som omtalt under Videncenter Energi, afholdt energimesse i tømrerværkstederne. Under messen blev der afholdt regionsmesterskaber for tømrerne, desværre ikke med DjH s deltager som vinder. DM Skills i Odense i januar 2012 var for tækkeafdelingen en god oplevelse, der var mange besøgende og interesserede i faget og udførelsen af opgave. DjH sponsorerede underbygningen til opgaven. Over året har der været afholdt 3 møder med uddannelsesudvalget for tækkemand og været deltagelse i skuemesterkonferencen. Der har været afholdt 7 møder med uddannelsesudvalget for tømrerspecialet. I møderne deltager uddannelseslederen og en repræsentant for undervisererne. side 12 af 17

14 EUX-tømreruddannelsen er kommet godt i gang. Eleverne føler sig godt tilpas med undervisningen og skolen som helhed. Afdelingen har været engageret, og lagt et godt stykke arbejde i at få uddannelsen på skinner, hvilket også kan ses på evalueringerne, der er udført af både undervisere og elever. Der er i slutningen af året afholdt kurser i termografering, hvilket, i løbet af 2013, udvides til etablering af kurser i energioptimering, som også bliver en del af kursuspakken under Videncenter Energi. Der vil i afdelingen være fokus på muligheden for at gennemføre meraktiviteter ved at udbyde erhvervsrettet påbygning og tilbyde kurser til mestrene i at komme i gang med at bruge tegneprogrammet AutoCAD. Så på trods af at den økonomiske udvikling stadig har været imod branchen, har afdelingen haft et godt år. I 2013 vil der, som i tidligere år, blive holdt fokus på at levere en undervisning, der bliver positiv omtalt hos vores virksomheder, elever og kursister. Elafdelingen 2012 bød på flere positive aktiviteter i elafdelingen. EUX-grundforløbet startede i august med 18 elever, og både elever og lærere har haft en god opstart, selvfølgelig med de tilretninger af metodik og aktiviteter gennem de første 20 uger af grundforløbet, som var forventelige med en ny målgruppe og ny uddannelse. Eleverne var i en uges virksomhedspraktik og dette gav for alle en god oplevelse af faget. Der har kun været et mindre frafald på holdet, så ved udgangen af 2012 var der 16 elever, der fortsætter i EUXgrundforløbet. Én af de elever der valgte at stoppe, fortsætter dog på grundforløbet på EUD. EUD-grundforløbet havde et stabilt optag i både januar og august, så der var et plus på 6 årselever i fht Hertil kommer det nye EUXforløb med 9 årselever, dvs. en samlet stigning på 15 årselever. Der var i 2012 en mindre fald på 7 årselever på hovedforløbene, men det ser ud til, at der er en positiv udvikling på vej, hvilket bl.a. gav sig udslag i, at der måtte oprettes et ekstra 1. Hovedforløb i 4 kvartal. Nogle hovedforløb er dog stadig små, i sær inden for de mindre specialer som Kommunikation og Styring & regulering, men indenfor S/R ser udviklingen dog også positiv ud. I 2012 var der kun få elever, der har været tilknyttet skolen i praktik. Der arbejdes generelt meget med at finde praktikplads i virksomhederne, fremfor at have eleverne i et skolepraktikforløb. Mod slutningen af året blev der indgået et forholdsvis stort antal praktikaftaler, sikkert affødt af at præmien for at oprette en praktikplads bliver halveret fra januar Der arbejdes, specielt på grundforløbet, med at spotte frafaldstruede elever så tidligt som muligt, så der kan gøres en særlig indsats for at disse elever kan få tilbudt den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelsen. Disse frafaldstruede elever har stort udbytte af Learning Centret, og de muligheder 24-timersskolen giver. Desuden har der i 2012 været øget aktivitet på el-montørspecialet, som, for bogligt svage elever, er et godt alternativ til de øvrige specialer. I 2012 har der været fortsat nedgang i aktiviteterne på AMU-efteruddannelsesområdet. Efteruddannelsen på hvidevareområdet, med certificering af kølemontører (Kategori II certifikat) har været på et stabilt niveau, hvorimod aktiviteter inden for varmepumpeområdet er meget lavt, da branchen afventede VE-direktivet. Det side 13 af 17

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Indhold. Årsberetning 2013

Indhold. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Indhold 3 Fakta om EUC Syd 4 Indledning 7 Bestyrelsen 9 Erhvervsuddannelserne i 2013 og indsatsen mod frafald 11 Nyt praktikcenter skal styrke praktikpladssituationen 12 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008 Elafdelingen på udviklingsseminar Et seminar i ukendt farvand Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere