Årsberetning Den jydske Haandværkerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole

2 Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter Energi... 6 Praktik i udlandet (PIU)... 7 Sikkerhed og arbejdsmiljø... 7 Renovering og energioptimering... 7 DM i Skills og Skills stafet... 8 Administrationen... 8 Forplejningen... 9 Rengøringen... 9 Skolehjem Køleafdelingen Tømrer- og tækkemandsafdelingen Elafdelingen Plastafdelingen DjH fakta side 1 af 17

3 Indledning DjH s forretningsområde er primært relateret til 3 undervisningsområder: EUD grundforløb med indgangene: Strøm, styring og it, Produktion og udvikling, Bygge og anlæg, EUX-elektriker, EUX-tømrer EUD hovedforløb med uddannelserne: elektriker, køletekniker, plastmager, plastspecialist og træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder 2012 blev kvalitetsmæssigt igen et godt år, med et evalueringsgennemsnit på 8,0 (10-skala) på EUD og 4,1 på AMU-efteruddannelsen (5-skala). Det økonomiske overskud, der blev på , anses for værende tilfredsstillende. Det er glædeligt, at der igen i år er fremgang på grundforløbene. Den primære årsag ligger i opstart af EUX i august 12. Vi slutter derfor året med det største antal grundforløbselever siden grundforløbet blev indført i Hovedforløbene er stabile, og en mindre stigning skyldes primært udbud af plastspecialist. På AMUområdet lider aktiviteten stadig under, at vilkår for deltagelse på AMU-kurser blev forringede i Årselevfordeling (2004) 2012 Elområdet Køleområdet Plastområdet Træfagenes område I alt EUD (144) 148 (35) 53 (44) 56 (76) 107 (299) 364 IDV øvrigt 36 Kurser (11) 29 (16) 30 (15) 9 (42) 68 I alt (155) 177 (51) 83 (59) 65 (76) 100 (341) 468 Skolehjem (207) 241 I alt (548) 709 Fordeling af antal personer 2012 El Køl Plast Tømrer I alt Grundforløb Hovedforløb I alt Kurser* I alt side 2 af 17

4 *Kurser El Køl Plast Tømrer I alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal AMU i alt Div. IDV I alt B estyrelse DjH s bestyrelse har følgende sammensætning (de 12 første med stemmeret): 1 Områdeleder Benny Yssing (formand, forretningsudvalg), Dansk El-Forbund 2 Elinstallatør Carsten Priess (næstformand, forretningsudvalg), Tekniq 3 LO-sekretær Ejner K. Holst (forretningsudvalg), selvsupplerende 4 Tømrermester Verner Bolther (forretningsudvalg), Dansk Byggeri 5 Afdelingsformand Palle Langkjær (forretningsudvalg), Dansk Metal 6 Direktør Peter Skov, DI, Plastindustrien i Danmark 7 Forretningsfører Henry Andersen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 8 Direktør Lars Thorsen, DI/Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB 9 Faglig sekretær Pauli Mogensen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 10 Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 11 Faglærer Steen H. Sørensen, DTL s lokalforening 12 Morten Faartoft, EUD-elevrepræsentant 13 Overassistent Helle Jørgensen, Teknisk Administrativt Personale (TAP) Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse Et vigtigt element i bekæmpelse af afbrud er, at Den jydske Haandværkerskole er en mindre erhvervsskole, hvor der arbejdes på at skabe trygge rammer og trivsel for den enkelte elev. Det underbygges af, at en stor del af eleverne bor på skolen, det vil sige kan understøttes og søge læring 24 timer i døgnet. Skolen er opbygget efter det amerikanske campussystem: Undervisning, fritid, bespisning og bofacilliteter på samme adresse. Mentor- og tutorordning involverer således også skolehjemmet og skolehjemsassistenterne. Skolen - inkl. værksteder - er åben 24 timer i døgnet, hvilket giver eleverne mulighed for at snakke og dyrke fag også efter kl. 16. Til de åbne værksteder og laboratorier er der knyttet en tutorordning, hvor ældre studerende eller lærlinge hjælper de yngre. Undervisere fungerer som lektievejledere efter kl. 16 og til kl. 20. Vores 24-timersskole har stor opbakning fra vore elever, både i fht. de faglige og de sociale aktiviteter. Learning Centret bliver i stigende grad brugt til alle mulige former for samvær for eleverne. Det strækker sig lige fra lektiehjælp, lektiecafé, faglig erfaringsudveksling til almindeligt hyggeligt samvær over en kop kaffe eller side 3 af 17

5 et stykke kage. Værkstederne bliver også flittigt brugt efter almindelig skoleundervisning. Typisk af elever der gerne vil lave lidt ekstra ud af deres projekter eller opgaver, eller af elever der er kommet lidt bagud pga. af sygdom eller andet. Også i 2012 har der efter undervisningstid været et bredt udbud af forskellige og aktuelle tilbud, der kan være med til at give vore elever en bredere forståelse af deres liv og samfundet. Der har også været gennemført kompetencegivende kurser, der kan anvendes både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng. Vore praktikvirksomheder er gode til at bakke op om og motivere til deltagelse i disse kurser. I sport- og fritidsklubben har vi et bredspektret tilbud med aktiviteter for enhver smag, såvel individuelle- som holdaktiviteter. Det både som fysisk aktiv deltager, eller i den mere passive rolle, som tilskuer ved de store sportsbegivenheder på storskærm i den hyggelige og velbesøgte café; selv om bølgerne nok kan gå højt her også. Ærligt talt/vis kvalitet EUD-eleverne har tilkendegivet, at vi på Den jydske Haandværkerskole fortsat formår at leve op til deres forventninger. Eleverne har i 2012 fastholdt den højeste karakter nogensinde: 8,0 på en 10-skala, givet første gang i Der er afgivet i alt markeringer. Spørgsmålene fordeler sig på 12 temaer, som omhandler både undervisning, Learning Center, fritid, bo-miljø, socialt miljø og forplejning. På AMU-området udfylder kursisterne et centralt stillet evalueringsskema kaldet Vis kvalitet. I 2012 blev spørgsmål besvaret med et samlet gennemsnit på 4,1 på en 5-skala, og et gennemsnit på 4,2 for det enkelte kursus. 4,1 er højeste institutionsgennemsnit givet til erhvervsskoler. Begge områders evalueringsresultater er meget konstante og tilfredsstillende, men der er altid muligheder for forbedringer. Med udgangspunkt i begge undersøgelser, og ikke mindst i de medfølgende kommentarer, vurderes indsatsområder løbende både i de enkelte områder og på skoleplan. side 4 af 17

6 Kursisttilfredshed 2012 Gns Svar Spørgsmål Meget tilfreds (5.0) Tilfreds (4.0) Hverken tilfreds eller utilfreds (3.0) Utilfreds (2.0) Meget utilfreds (1.0) 4, Kurset 32 % (981) 59 % (1780) 7 % (207) 1 % (42) 1 % (17) 1 Ved ikke / Ikke relevant (0.0) 3, Kendte du kursets formål inden start 4, Har du lært det, der er kursets formål? 4, Din egen indsats på kurset? 4, Tilrettelæggelse af undervisningen 4, Kursets faglige niveau? 3, At det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 4, Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26 % (800) 36 % (1103) 26 % (777) 10 % (294) 2 % (56) 2 26 % (736) 55 % (1544) 17 % (474) 2 % (58) 0 % (5) 3 31 % (938) 64 % (1938) 4 % (136) 0 % (11) 0 % (6) 3 31 % (928) 49 % (1468) 16 % (490) 4 % (110) 0 % (7) 2 29 % (856) 61 % (1837) 8 % (241) 2 % (52) 0 % (3) 2 24 % (703) 47 % (1385) 24 % (697) 5 % (142) 0 % (13) % (5942) 53 % (11055) 15 % (3022) 3 % (710) 1 % (107) 33 U dvikling mod 2016 Der er i 2012 blevet arbejdet seriøst mod opfyldelse af DjH s strategiplan DjH EUX er nu oprettet, og gennemføres i henhold til de mål og principper, der er sat i både el- og tømrerafdelingen. Det er altid et stort arbejde at søsætte en ny uddannelse, men erfaringerne indtil nu både med indhold, niveau, elevantal, tilfredshed og perspektiv tilsiger, at det er indsatsen værd. Der er på alle uddannelsesområder arbejdet med indhold i og synliggørelse af de 4 ugers påbygningsmulighed, der ligger i EUD-hovedforløbene. Arbejdet hermed er ikke færdigt, og vil derfor pågå løbende. Her er de lokale uddannelsesudvalg og de faglige udvalg vigtige partnere, så både indhold og rammer kan være med til at sikre lærlingene de bedst mulige kompetencer. I regi af Videncenter Energi er der blevet løbet stærkt på en række felter, der er beskrevet nedenfor. DjH som organisation har været god til at tage medansvar, så der fra de enkelte områder bydes ind med de særlige kompetencer, man nu har. Dette samarbejde på tværs er en forudsætning for at Videncenter tanken kan fungere og være både et inspirerende udviklingsrum og et forretningsområde har vist, at det kan lade sig gøre. DjH s værdier og målsætning er blevet tydeliggjort, både eksternt og internt, i DjH erklæringen om Den gode erhvervsskole. Da arbejdet hermed fandt sted parallelt med udviklingen af EUX-forløbene, blev der samtidig lavet en beskrivelse, der kobler værdier til principper og principper til EUX-undervisningsprincipper. DjH s hjemmeside adresse er ændret til og medarbejdernes adresser er ændret tilsvarende. Adressen er umiddelbart mere logisk og forståelig, samtidig med den er mere søgevenlig. DjH har oprettet en side på Facebook, som over året er blevet udbygget, så den på en nutidig måde afspejler livet og aktiviteterne på DjH. Siden er hurtigt blevet populær, og mange bidrager med gode idéer til indhold. I efteråret ansøgte DjH MBU om deltagelse i Ny Nordisk Skole, et nationalt forandringsprojekt, der i høj grad fokuserer på de elementer, vi vægter. Sammen med Haldum-Hinnerupskolen og Linieskolen dannede vi et side 5 af 17

7 NNS-netværk med fokus på klasseledelse og kostskolens muligheder. De 3 skoler og netværket blev umiddelbart før jul godkendt som NNS-institutioner, og forventningen er, at der via NNS og netværket kan trækkes både inspiration og synergier til gavn for alles udvikling. I efteråret indstillede en gruppe medarbejdere DjH til Favrskov Kommunes Sundhedspris for En bedømmelseskomite udvalgte DjH til prisen bl.a. med begrundelse i en systematisk tilgang til trivsel. Prisen blev ganske vist først uddelt i 2013, men er gældende for året Prisen er med til at understøtte ønsket i DjH 2016 om tydeliggørelse af DjH s kulturelle værdier. De enkelte områder har arbejdet med strategihandlingsplaner, med mål og aktiviteter, der støtter op om den overordnede DjH Planerne kan løbende justeres og tilpasses, og én gang årligt foretages en overordnet status. EUX I 2011 blev det besluttet at EUX, en kombination af svendebrev og studentereksamen, skulle udbydes i 2012 på henholdsvis tømrer- og elektrikeruddannelsen. I foråret 2012 blev der gjort et grundigt forarbejde med både udvikling og markedsføring, og vi kunne i august byde velkommen til de første 2 hold. Det har været en god oplevelse, og vi forventer et fortsat optag de kommende år. 80 % af eleverne har valgt at bo hos os, så der har også været mulighed for at skabe et godt miljø også udenfor den ordinære undervisningstid. Videncenter E nergi Der har igen i 2012 været afholdt energimesse i efteråret, nu med over 50 deltagende producenter og håndværksvirksomheder, så rammerne var helt fyldt ud. Den spændende messe trak rigtig mange besøgende, og alle gav udtryk for, at her fik man virkelig noget ud af det, både som udstiller og som besøgende. På messen blev også "Energi Forum Favrskov", som er en www-portal, sendt i luften. Portalen er et mødested med både rådgivning, inspiration og tilbud om netværk til borgere og virksomheder. Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag projektet, og består af Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Den jydske Haandværkerskole. Formålet er også at skabe synlighed på energiområdet i Favrskov, vejlede om uddannelsesmuligheder og informere om nyeste tiltag og lovgivning på energiområdet. Den jydske Haandværkerskole er med i aktørgruppen for Build Up Skills Danmark, som er det danske ben i et større EU-projekt, der er sat i gang i 22 forskellige europæiske lande, og som forventes udvidet til endnu flere i løbet af det næste år. Den overordnede målsætning er at kortlægge de eksisterende uddannelsestilbud inden for energiområdet i byggeriet, og efterfølgende udvikle en national køreplan for, hvordan håndværkere og installatører i byggeriet kan opkvalificeres og dermed bidrage til at indfri 2020 målene på energiområdet. Den jydske Haandværkerskole er en del af et landsdækkende partnerskab (KOMP-AD), som har til formål at bidrage til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder gennem test- og demon- side 6 af 17

8 strationsprojekter og vidensspredning. Partnerskabet modtager 9,95 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen og op til 19,9 mil. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Den jydske Haandværkerskole modtog i efteråret kr. fra Uddannelsesfond for teknikere og håndværkere i regioner og kommuner, til indkøb af udstyr til brug for undervisning i vedvarende energi og energioptimering. Samtidig er der udarbejdet en kursuspakke, der igangsættes i foråret Praktik i udlandet (PIU) Flere gange om året afholdes infomøder i LC om muligheden for praktik i udlandet, og i 2012 har vi hjulpet med udstationering af lærlinge på praktikophold i Brisbane, Australien. DjH hjælper lærlingene med at arrangere rejse og finde logi og praktikplads i Australien. AER betaler rejsen, og giver virksomhederne en vis refusion af lønnen. De danske praktikvirksomheder støtter med resterende løn og frihed under opholdet. Lærlingene kommer hjem med en stor oplevelse, et bedre engelsk og en stærkere såvel faglig som personlig profil. Sikkerhed og arbejdsmiljø DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE I december 2011 fik vi varsel om, at Arbejdstilsynet (AT) ville komme på uanmeldt tilsynsbesøg på Den jydske Haandværkerskole indenfor de næste 1-4 måneder. Tilsynsbesøget er et såkaldt Risikobaseret tilsyn, som er et særdeles grundigt tilsyn. Selve tilsynet blev gennemført af to tilsynsførende fra AT, som brugte en hel dag på at gennemgå DjH s systematik og dokumentation. Endvidere foretog AT en særdeles grundig inspektion på hele skolen, hvor en række medarbejdere beredvilligt deltog i dialog med de tilsynsførende, og demonstrerede stor viden om arbejdsmiljøarbejdet. Det var en god oplevelse. Dagen blev afsluttet med en konklusion, der hed Ingen bemærkninger, og som udløste en grøn smiley, der viser, at vi har styr på arbejdsmiljøet, og ikke har noget udestående med AT. Vi har haft fokus på indeklima i 2012, og derfor er der indkøbt en række CO 2 målere, som anvendes flittigt i lokalerne. Det viser sig, at man, når man er opmærksom på det, godt kan holde CO 2 niveauet under ppm., som er det tilrådelige. Renovering og energioptimering På Industrivej er hovedrenoveringen nu afsluttet med færdiggørelse af lokalerne til Videncenter Energi. Det har været en omfattende proces, men resultatet er også særdeles tilfredsstillende. Samtidig er der på Industrivej monteret 2 særlige solfangeranlæg til ventilation og 2 solcelleanlæg til elproduktion. Ud over almindelig vedligehold har elafdelingen og køleafdelingen fået renoveret toiletrum. 4 skolehjemsværelser er blevet prøverenoverede og vore CTS-anlæg er blevet finjusterede, samtidig med at anlægget på Teknisk Akademi har fået ny hovedstation. Der er opsat 3 nye facadeskilte, heraf 2 med lys. Skiltningstilpasning og -udskiftning fortsætter i side 7 af 17

9 I december 2009 bidrog alle områder med forslag til energioptimering, og en arbejdsgruppe udarbejdede et katalog med 218 forslag. Der blev indgået en Kurveknækkeraftale med Energistyrelsen med det mål at nedbringe DjH s samlede beregnede energiforbrug med 5 % pr. år i perioden Denne aftale er nu udløbet med det resultat, at tæt på samtlige forslag i idékataloget er udført, og at den samlede besparelse ligger på ca. 25 %. På de tiltag der er blevet gennemført, er den samlede reduktion på ca. 40 %. DM i Skills og Skills stafet Året 2012 begyndte med DjH s klargøring til deltagelse i DM i Skills. Formålet var at præsentere EUX-tømrer og EUX-elektriker for de ca besøgende i Odense Congress Center 3 dage i januar. Messestanden skulle på en gang præsentere alle elementer af det at gå på DjH: Spændende undervisning inden for interessante fag, bomiljø, LC og 24-timersskolen. Stemningen i Odense var god og mange gæster lagde vejen forbi standen, hvor vejlederne ikke var sene til at invitere til en lille snak om de arbejdende robotter og EUX-uddannelsen. Efterfølgende blev det besluttet at standen i 2013 skal udvides, da Skills er et rigtig godt sted at gøre opmærksom på DjH s uddannelsestilbud. DjH var i efteråret 2012 tovholder for grundskole Skills stafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Stafetten køres sideløbende med DM i Skills. Semifinalen i kommunen løb af stablen i forbindelse med Energimessen på DjH, og finalen afvikles ved DM i Skills i Århus til januar klasseseleverne har i hold på tre kæmpet mod hinanden i små opgaver, som DjH har haft med ud på skolerne. Opgaverne kan være at samle et tastatur, en forlængerledning, et puslespil, stable krus i pyramideform, afbalancere en vippe med træklodser eller samle kobberrør efter en tegning. Opgaverne bliver gennemført på tid, og det hurtigste hold vinder konkurrencen på de enkelte skoler. Hele forløbet har været meget positivt, og er gennemført i et godt og tæt samarbejde med grundskolerne og Favrskov Kommunes skoleforvaltning. Administrationen Favrskov Produktionsskoles bestyrelse rettede henvendelse til Den jydske Haandværkerskole med henblik på drøftelse af outsourcing af produktionsskolens løn- og økonomifunktion. Baggrunden for henvendelsen var bl.a. et ønske om en bedre og hurtigere reagerende økonomistyring, som man var af den opfattelse DjH kunne levere. Over vinteren blev der foretaget en analyse af kompetencer, flow, it-flader og økonomi mv. Resultatet af dette arbejde medførte indgåelse af en samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. september Som en del af implementeringsprocessen udarbejdede DjH en større analyse af nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, hvilket resulterede i en fuldtidsansættelse af ny medarbejder i skolens bogholderi. side 8 af 17

10 For økonomiafdelingen har det været en udfordrende implementeringsproces, men efter fire måneder i drift må det konstateres, at samarbejdet med Favrskov Produktionsskole fungerer meget tilfredsstillende. Forplejningen For medarbejderne i køkkenet har 2012 igen været et år med høj aktivitet. Det blev ultimo 2011 besluttet at indgå i Indkøbsfællesskabet Mercantec med baggrund i bl.a. ønsket om at styrke skolens position overfor leverandører samt en forventning om lavere omkostninger gennem en fælles udbudsproces via indkøbsfællesskabet. Denne udbudsproces blev igangsat i april måned med nedsættelse af en brugergruppe bestående af køkkencheferne fra de involverede skoler. Deres opgave var at definere de varegrupper og betingelser, der skulle være gældende for udbuddet. Det blev besluttet, at der skulle laves 3 udbud et på frisk frugt og grønt, et på fersk kød og et på kolonial. Kontrakterne skulle gælde for 2 år med en optionsmulighed for to x tolv måneder. Inden leverandørerne fik lov til at afgive tilbud, blev alle interesserede prækvalificerede for at sikre, at de også kunne håndtere en sådan opgave. I september måned blev udbudsmaterialet udsendt til de godkendte leverandører, og i oktober måned returnerede tilbudsgiverne deres materialer. Efter en grundig gennemgang er leverandører netop udpeget med igangsætning 1. marts I årets løb har der fortsat været fokus på evalueringerne fra brugerne. Årets gennemsnit er på 6,9 mod sidste år 7,2 hvilket vi gerne vil tilbage til. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på elevdialog og -evalueringer. Medarbejderne i køkkenet har deltaget på fagmesser i Herning, Aarhus og Randers, været på flere virksomhedsbesøg for bl.a. at hente inspiration til anderledes produktsortiment, deltaget i relevante efteruddannelsesforløb, samt været på en oplevelsestur til Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium. Afdelingen tæller i dag udover køkkenchefen, 3 kokke, 3 smørrebrødsjomfruer, 2 catere, 1 bager, 1 tjener, 6 køkkenmedhjælpere heraf 3 i fleksjob, 4 caterelever og 6 opvaskere. R engøringen 2012 har for rengøringsafdelingen igen været et år med høj aktivitet og fokus på optimering af områderne. Rengøringsafdelingen på DjH har ry for et højt rengørings- og serviceniveau, hvor standarden fortsat fastholdes. Der er startet et nyt effektiviseringsprojekt op i afdelingen i løbet af Der er oprettet to grupper i afdelingen, hvor der samarbejdes omkring løsning af de daglige opgaver. Projektet giver medarbejderne et større medansvar og en større indsigt i rengøringsarbejdet på skolen. Et af kriterierne for afdelingens succes er det gode samarbejde og medarbejdernes motivation i arbejdet. Det sikres blandt andet ved daglige morgenmøder, hvor der aftales eventuelle ændringer, og orienteres fra både ledelsens og medarbejdernes side. Sammenholdet og det gode samarbejde sikres gennem den sociale dimension i møderne. side 9 af 17

11 Rengøringsafdelingen står fortsat for skolens beplantninger, alt lige fra planter, blomster og til juledekorationer. Arbejdet er højt værdsat af både medarbejdere og elever, et arbejde der sammen med den høje rengøringsstandard er med til at skabe et unikt miljø på Den jydske Haandværkerskole. Afdelingen tæller i dag 8 rengøringsassistenter og én leder. 6 assistenter arbejder på fuldtid og 2 assistenter på deltid. Det daglige rengøringsareal dækker ca m 2. Skolehjem Skolehjemsfordeling % der bor på skolehjem Grundforløb Hovedforløb I alt Tømrer (46) (53) 54 % (55) (57) 58 % (53) (56) 57 % Plastmager (92) (78) 82 % (66) (81) 77 % (72) (80) 79 % Køletekniker (65) (66) 82 % (83) (83) 84 % (79) (79) 83 % Elektriker (80) (50) 62 % (65) (75) 72 % (66) (69) 71 % I alt (64) (60) 66 % (65) (71) 70 % (65) (68) 69 % (Tallene i parentes er for 2010 og 2011) Skolehjemsaktiviteten er igen i år i fremgang, og den er forhåbentlig blivende. For grundforløbets vedkommende er det primært vore nye EUX grundforløbselever, der gør, at vi kan præstere en stigning samlet set. På hovedforløbene har der været en lille nedgang på plast og el, hvorimod der på køl og træfagenes Byggeuddannelse har været en lille stigning. Samlet resulterer det i en stigning på 10 årselever i forhold til I 2012 blev fire værelser på Heimdal prøverenoverede, for at se om det er den måde resten skal laves på. De har været anvendt i sidste halvdel af året med meget positive tilbagemeldinger fra eleverne. Så det er besluttet at fortsætte efter samme model med de næste værelser. I august 2012 startede vore EUX elever på deres grundforløb. Da disse elever skal være på skolehjemmet i et helt år i første omgang, og da der er en del boglige studier og eksamensfag, har de enkeltværelser på det nye skolehjem. Det gør så, at der er færre enkeltværelser til vore øvrige elever, men vi forsøger til stadighed at opfylde alles ønsker om enkelt- eller dobbeltværelser, og ligeledes hvem de ønsker at bo sammen med. I evalueringssystemet, som vi anvender til samtlige elever hver gang de er på skolen, viser det sig at eleverne stadig er tilfredse med deres indkvartering med et resultat på 8,1 på en 10-skala, mod 8,0 sidste år. side 10 af 17

12 Køleafdelingen Der er indgået 41 uddannelsesaftaler som køletekniker, et noget lavere antal end 2011, hvor der blev indgået 52 aftaler. 39 elever har bestået grundforløbet, hvilket desværre også er et lidt lavere antal end i 2011, hvor 47 elever bestod grundforløbet. 2 svendeprøveklasser med 31 lærlinge har bestået svendeprøven. Afdelingen har haft 51 årselever, hvilket er det samme som i 2011, men stadig ca. 10 færre end i 2010, som var det højeste antal nogensinde. Afdelingen arbejder ihærdigt sammen med branchen på at øge antallet af lærlinge. Den samlede AMU aktivitet i køleafdelingen 2012 var på 25 årselever, hvilket er et fald på 6 årselever i forhold til 2010, som var rekordår og 3 årselever i forhold til Det mærkes tydeligt, at det er blevet dyrere for vores kursister og deres arbejdsgivere at komme på uddannelse de sidste par år, så der skal meget til for at komme tilbage på niveauet fra En stor del af efteruddannelsesaktiviteten hænger sammen med, at der er krav om kølemontørcertifikat ved arbejde på køleanlæg med fyldning over 2,5 kg kølemiddel. Derfor har der også i 2012 været gennemført teoretiske og praktiske prøver på to af efteruddannelseskurserne - ca. 100 kursister har gennemført den teoretiske prøve, og ca. 60 kursister har gennemført den praktiske prøve. En lille nedgang i forhold til Der er udstedt 110 nye kølemontørcertifikater hvorved det samlede antal udstedt siden 2005 er nået op på godt certifikater. Kravene til certifikater med tilhørende prøver har også været med til at sætte fokus på læsesvage kursister. En række kursister er blevet hjulpet med it-rygsække, ekstra tid til prøverne og mulighed for oplæsning af prøver m.v. Også i år har vi oplevet, at en del kursister ikke møder op til kurserne. Det er både skidt for økonomien og unfair overfor kursister, som er på venteliste. Der lægges et stort arbejde i at tilbyde pladsen til andre kursister, men det er sjældent, at virksomhederne har mulighed for at sende medarbejdere på kursus med så kort varsel. Derfor er det i samarbejde med kursusadministrationen besluttet at overbooke en række kurser, og det har vist sig at være en fornuftig løsning på problemstillingen. Samarbejdet med CP Inspektion omkring røntgengodkendelse af loddeprøver fungerer tilfredsstillende. Aktiviteten er faldet fra et stabilt niveau på ca. 75 årlige loddecertifikater til godt 50. Her arbejdes også på at få vendt udviklingen. Både kursister og lærlinge tilbydes mulighed for at aflægge loddeprøver. Samarbejdet med Danfoss, om at uddanne deres teknikere indenfor industriel køleteknik, er også en positiv oplevelse. Deltagerne kommer fra hele verden, og de gennemfører først én uges uddannelse hos Danfoss, side 11 af 17

13 hvor de undervises i deres egne komponenter, herefter får de én uges kursus på DjH, hvor vægten er lagt på anlægsopbygning, processer og drift. Kurset gennemføres på engelsk. I et godt samarbejde med Johnson Controls er der i efteråret, efter en pause på et par år, gennemført et forløb med nyansatte teknikere. I løbet af 3 år skal medarbejderne gennemgå 6 x 2 ugers uddannelse, som kvalificerer dem til at arbejde som servicemontører hos Johnson Controls. Der er tidligere gennemført to af disse forløb, og mange af de medarbejdere, der har været igennem uddannelsen, er i dag særdeles værdsatte medarbejdere hos Johnson Controls. Deltagerne kommer fra en række forskellige europæiske lande, og der undervises på engelsk. Der har været holdt pædagogiske temadage for afdelingens undervisere, og afdelingen har flittigt deltaget i konferencer, kurser og seminarer. Derudover har alle underviserne deltaget i en række virksomhedsbesøg og været med ved opstart af køleanlæg mv. Tømrer- og tækkemandsafdelingen I foråret blev der afholdt indvielse af de nye tømrerlokaler på Industrivej og reception for den afgående og nytiltrådte afdelingsleder. Receptionen var lidt utraditionelt lagt i de nye haller, hvilket fungerede rigtig godt. Der var mange besøgene, så alle blev fejret behørigt. Byggebranchen var i 2012 fortsat mærket af den økonomiske krise, men det har været muligt at opretholde niveauet med 4 årselever mere end i 2011, fordelt med 43 årselever på grundforløbet og 56 årselever på hovedforløbet. Ved svendeprøverne i 2012 blev der udlært 74 tømrersvende og 2 tækkemand. Den samlede evaluering for afdelingen er 7,8 i 2012 mod 7,7 i Tilfredshed med lokaler stiger fra 7,6 til 8,2, så det er tydeligt at de nye lokaler bliver taget godt imod. Vurderingen af undervisningsmaterialer falder fra 7,9 til 7,7 Den nationalt besluttede indførelse af den elektroniske version af lærebøgerne, er bestemt ikke faldet i god jord hos mange af lærlingene. I marts var der 7 elever fra grundforløbet, der sluttede julen 2011, der blev optaget i skolepraktik. Hen over det første kvartal var der få lærlinge, der som konsekvens af udløbet af en korttidsaftale eller en konkurs i en kortere periode var optaget i skolepraktik. Det lykkedes hurtigt at få de optagne skolepraktikelever ud i enten en korttidsaftale eller en ordinær uddannelsesaftale. Hen over foråret har der været gennemført brobygningskurser for elever fra folkeskolen. Det er vigtig at fastholde, at de udbudte kurser gennemføres, idet mange af eleverne kommer igen på grundforløbet. Lørdag i uge 43 blev der, som omtalt under Videncenter Energi, afholdt energimesse i tømrerværkstederne. Under messen blev der afholdt regionsmesterskaber for tømrerne, desværre ikke med DjH s deltager som vinder. DM Skills i Odense i januar 2012 var for tækkeafdelingen en god oplevelse, der var mange besøgende og interesserede i faget og udførelsen af opgave. DjH sponsorerede underbygningen til opgaven. Over året har der været afholdt 3 møder med uddannelsesudvalget for tækkemand og været deltagelse i skuemesterkonferencen. Der har været afholdt 7 møder med uddannelsesudvalget for tømrerspecialet. I møderne deltager uddannelseslederen og en repræsentant for undervisererne. side 12 af 17

14 EUX-tømreruddannelsen er kommet godt i gang. Eleverne føler sig godt tilpas med undervisningen og skolen som helhed. Afdelingen har været engageret, og lagt et godt stykke arbejde i at få uddannelsen på skinner, hvilket også kan ses på evalueringerne, der er udført af både undervisere og elever. Der er i slutningen af året afholdt kurser i termografering, hvilket, i løbet af 2013, udvides til etablering af kurser i energioptimering, som også bliver en del af kursuspakken under Videncenter Energi. Der vil i afdelingen være fokus på muligheden for at gennemføre meraktiviteter ved at udbyde erhvervsrettet påbygning og tilbyde kurser til mestrene i at komme i gang med at bruge tegneprogrammet AutoCAD. Så på trods af at den økonomiske udvikling stadig har været imod branchen, har afdelingen haft et godt år. I 2013 vil der, som i tidligere år, blive holdt fokus på at levere en undervisning, der bliver positiv omtalt hos vores virksomheder, elever og kursister. Elafdelingen 2012 bød på flere positive aktiviteter i elafdelingen. EUX-grundforløbet startede i august med 18 elever, og både elever og lærere har haft en god opstart, selvfølgelig med de tilretninger af metodik og aktiviteter gennem de første 20 uger af grundforløbet, som var forventelige med en ny målgruppe og ny uddannelse. Eleverne var i en uges virksomhedspraktik og dette gav for alle en god oplevelse af faget. Der har kun været et mindre frafald på holdet, så ved udgangen af 2012 var der 16 elever, der fortsætter i EUXgrundforløbet. Én af de elever der valgte at stoppe, fortsætter dog på grundforløbet på EUD. EUD-grundforløbet havde et stabilt optag i både januar og august, så der var et plus på 6 årselever i fht Hertil kommer det nye EUXforløb med 9 årselever, dvs. en samlet stigning på 15 årselever. Der var i 2012 en mindre fald på 7 årselever på hovedforløbene, men det ser ud til, at der er en positiv udvikling på vej, hvilket bl.a. gav sig udslag i, at der måtte oprettes et ekstra 1. Hovedforløb i 4 kvartal. Nogle hovedforløb er dog stadig små, i sær inden for de mindre specialer som Kommunikation og Styring & regulering, men indenfor S/R ser udviklingen dog også positiv ud. I 2012 var der kun få elever, der har været tilknyttet skolen i praktik. Der arbejdes generelt meget med at finde praktikplads i virksomhederne, fremfor at have eleverne i et skolepraktikforløb. Mod slutningen af året blev der indgået et forholdsvis stort antal praktikaftaler, sikkert affødt af at præmien for at oprette en praktikplads bliver halveret fra januar Der arbejdes, specielt på grundforløbet, med at spotte frafaldstruede elever så tidligt som muligt, så der kan gøres en særlig indsats for at disse elever kan få tilbudt den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelsen. Disse frafaldstruede elever har stort udbytte af Learning Centret, og de muligheder 24-timersskolen giver. Desuden har der i 2012 været øget aktivitet på el-montørspecialet, som, for bogligt svage elever, er et godt alternativ til de øvrige specialer. I 2012 har der været fortsat nedgang i aktiviteterne på AMU-efteruddannelsesområdet. Efteruddannelsen på hvidevareområdet, med certificering af kølemontører (Kategori II certifikat) har været på et stabilt niveau, hvorimod aktiviteter inden for varmepumpeområdet er meget lavt, da branchen afventede VE-direktivet. Det side 13 af 17

15 forventes at øge behovet for uddannelse og certificering væsentligt. Underviserne i afdelingen samarbejder med de faglige udvalg om at udvikle uddannelse, der tilgodeser kravene i VE-direktivet. Aktiviteten indenfor solcellekurser har været meget høj i 2012, men i december blev afregningsordningen for ejere af private solcelleanlæg betydeligt forringet, og dette vil i en periode fremover mindske aktiviteten på området. Det forventes at væksten indenfor solceller fremadrettet bliver indenfor større byggerier, som f.eks. i regi af regioner, kommuner og boligselskaber. På de elfaglige kurser, der typisk stilles krav om i virksomhedernes kvalitetssikringssystemer, har der været øget aktivitet. I 2012 er de indtægtsdækkede kursusaktiviteter til erhvervslivet fortsat øget i forhold til 2011; disse aktiviteter er udført i både Danmark og i udlandet. Elafdelingen har stor aktivitet inden for el-sikkerhedskurser for aktører inden for vindmølleindustrien, og der er også i 2012 udført certificeringer i Qatar inden for test af elektriske installationer og udstyr. Undervisersituationen i 2012 har været stabil, og der er anvendt ressourcer på at øge undervisernes kompetencer, så undervisning i alle fag og specialer kan varetages af flere undervisere, hvilket gør undervisersituationen mindre sårbar i forbindelse med f.eks. sygdom. Alle underviserne i elafdelingen opfordres til at deltage i el-fagets faglærerkonference, der afholdes af det faglige udvalg. Deltagelse i afdelingens årlige seminar er obligatorisk, hvilket giver underviserne en god mulighed for udvikling, samt inspiration til den daglige undervisning. I andet halvår har afdelingen arbejdet med arbejdsmiljø, herunder det psykiske arbejdsmiljø, hvilket har haft en positiv effekt i afdelingen. Plastafdelingen I 2012 var tilgangen til grundforløbet, som i 2011, på ca. 60 elever, hvilket er en stigning på 35 % i forhold til 2010 og dermed holder den positive tendens. Det er tydeligt, at uddannelsen har fundet fodfæste, og er i bevidstheden, når de unge skal vælge retning. Dog skal der konstant arbejdes for denne bevidstgørelse med opsøgende arbejde hos både plastvirksomheder, kontakt til UU-Centre, deltagelse ved uddannelsesmesser og i det hele taget markedsføring og synliggørelse af de muligheder plastmageruddannelsen giver for fremtiden. På efteruddannelsesområdet har vi gennemført undervisning for 10,5 årselever, hvilket er en stigning på ca. 45 % i forhold til Primær aktivitet for efteruddannelse er på plastsvejseområdet. Samme positive tendens ser ud til at fortsætte i Det første hold plastspecialister færdiggjorde uddannelsen i slutningen af august Holdet bestod af 12 elever fordelt hos plastvirksomheder rundt i landet. Både fra elever, skole, og virksomheder har der været stor tilfredshed med udbyttet af undervisningen og uddannelsens indhold. Ved eksamen opnåede 3 elever at få et 12-tal som karakter for deres afsluttende projekt. Efterfølgende udtrykte censor, at han var meget positiv for forløbet og lidt overrasket over den store viden, eleverne havde opnået på det ekstra læreår på forskellige områder som kvalitetsstyring, produktionsoptimering, projektstyring, LEAN, materialelære, statik og økonomi, alt sammen relateret til plastindustrien. 18 nye elever startede på plastspecialistuddannelsens andet hold i september Seks af disse blev side 14 af 17

16 færdige som plastmagere op til sommerferien. Det svarer til, at hver tredje af de nyuddannede svende fortsætter som plastspecialister. For mange plastmagere vil uddannelsen til plastspecialist fremover blive en naturlig 1-årig forlængelse af deres uddannelsestid. På det nye hold plastspecialister er der en del gengangere blandt de deltagende virksomheder. Det ser vi som et udtryk for, at disse har været tilfredse med udbyttet for det første hold. Vi har haft et ønske om at udvide plastspecialistuddannelsens skoledel med faget matematik på C-niveau. Der er behov for de ekstra matematikkundskaber, og samtidig vil det give eleverne formelle kompetencer, hvis de på et tidspunkt har ønsker om videre studier. Det er derfor glædeligt, at vi netop har fået oplyst fra ministeriet, at man har vurderet udvidelsens omfang, og har imødekommet ansøgningen om ekstra to ugers undervisning på uddannelsen med virkning fra 15. juli Der har igen i år været fokus på klassernes trivsel og evalueringer i plastafdelingen. På de ugentlige teammøder drøftes de enkelte hold, og om der er elever, der skal være ekstra fokus på. Det kan både være i forhold til faglighed, fravær eller decideret trivsel på holdet, hvor de pågældende undervisere, som har holdene, får mulighed for at drøfte og udveksle erfaringer omkring eleverne og evt. tage aktion på forhold, som vedrører den enkelte elev. Samtlige parametre relateret til undervisning har haft en positiv udvikling indenfor de seneste 5 år. Det er vores mål fremadrettet at fastholde og udbygge denne positive tilfredshed blandt eleverne i forhold til undervisningen og skoleopholdet. På grundforløbene gennemføres der refleksive evalueringer, hvor både elever og undervisere giver bedømmelser og kommentar til samme spørgsmål og områder omhandlende undervisning. Dette bruges progressivt for at give mulighed for rettidigt, og under forløbet, at få afstemt forventninger og evt. tilrette undervisningen. Den positive udvikling af tilfredsheden blandt grundforløbseleverne, hænger klart sammen med den nye evalueringsform, som gennemføres 6 8 uger inde i grundforløbet. I perioden har afdelingen, i samarbejde med Plastindustriens Udviklingsudvalg, gennemført opsøgende arbejde med henblik på at etablere flere praktiksteder og aktivere eksisterende godkendte virksomheder, der gennem længere tid ikke har haft elever. I vores del af projektet har vi fysisk gennemført 22 besøg hos godkendte plastvirksomheder, og har på den baggrund etableret 12 praktikaftaler. Desuden har vi formidlet godkendelse af 8 nye praktiksteder for kommende plastmagerlærlinge. Erfaringer for de seneste år viser, at der skal være konstant fokus på det opsøgende arbejde hos virksomhederne for at sikre, at disse tager det nødvendige antal plastmagerlærlinge. Ca. 75 % af eleverne, påbegynder grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Hvis disse alle skal have en mulighed for at færdiggøre uddannelsen på en plastvirksomhed kræver det, at flere plastvirksomheder, end tilfældet er i dag, også vil ansætte en lærling. Det er derfor positivt, at afdelingen sammen med det lokale uddannelsesudvalg, har fået godkendt endnu et AER-projekt med opsøgende arbejde hos allerede godkendte virksomheder og opdyrkning af nye med henblik på godkendelse. Projektet forløber fra januar 2013 december 2013, og den forventede effekt er 25 nye uddannelsesaftaler over en to-årig periode samt godkendelse af 15 nye praktikvirksomheder, som potentielt vil kunne være gode lærersteder for kommende plastmagerelever. Plastafdelingen var i 2012 på studietur til Florida med besøg på hos Florida Technical College (FIT), og på NPE plastmessen som hvert 3. år arrangeres i USA. Det var tydeligt, at især automatisering af plastproduktion, om muligt, er endnu mere i fokus end tidligere set. Også dét at nye plasttyper, og især bioplast, fortsætter med at substituere tidligere kendte plastmaterialer var fremherskende. side 15 af 17

17 Det specielle ved FIT er, at alt undervisningsmateriale og opgaver kun findes digitalt. Eleverne anvender ipad, og der udleveres ikke papir i forbindelse med undervisningen. Det blev oplyst, at der ikke længere findes bare én printer på skolen. Studerende, undervisere, administration og ledelsen var gennemgående fuldt ud tilfredse med overgangen fra papir til ipad. Besøget var meget interessant, og vi fik en uddybende gennemgang af mulighederne med tablets. Dermed er der skabt en god kontakt til en samarbejdspartner, som vi kan bruge aktivt til erfaringsudveksling, hvis tilsvarende udvikling sker hos os. side 16 af 17

18 DjH fakta Den jydske Haandværkerskole privat selvejende institution Antal uddannelsesområder: 4 Omsætning (ex. moms) Overskud: Egenkapital: Antal elever: Antal elever EUD: Antal kursister: Antal årselever: 709 Antal årselever undervisning: 468 Skolepraktik: 12 årselever Antal årselever skolehjem: 240 Antal overnatninger skolehjem: Antal overnatninger kursushotel: Antal medarbejdere: 118 Grundareal: m 2 Etageareal: m 2 Teorilokaler: 45 Værksteder: 29 Låsesystem: låse Skolehjemskapacitet: 318 senge Hotelkapacitet: 72 værelser Kollegiekapacitet: 70 værelser Kartofler: 16,8 tons Hakket kød: 4,3 tons Mælk: 2,2 tons Ost: 2,3 tons Svinekam: 2,3 tons Små smør: stk. Elevtilfredshed: 8,0 på 10-skala Elevtrivselsanalyse: 78 på 100-skala Uddannelsesaftaler: 347 Køletekniker: 41 nye uddannelsesaftaler Tømrer: 115 nye uddannelsesaftaler Elektriker: 129 nye uddannelsesaftaler Plastmager: 43 nye uddannelsesaftaler Plastspecialist: 19 nye uddannelsesaftaler Bestået grundforløb: 184 Køletekniker: 39 bestået grundforløb Tømrer: 60 bestået grundforløb Elektriker: 42 bestået grundforløb Plastmager: 43 bestået grundforløb Bestået svendeprøve: 267 Køletekniker: 31 bestået svendeprøve Tømrer: 74 bestået svendeprøve Tækkemand: 4 bestået svendeprøve Elektriker inst.: 96 bestået svendeprøve Elektriker S&R: 30 bestået svendeprøve Elektriker kom: 3 bestået svendeprøve Elmontør: 11 bestået svendeprøve Plastmager: 18 bestået svendeprøve Diverse prøver/certifikater: Kølecertifikat: 220 kategori II certifikater (F-gas) Køleteknisk prøve teoretisk: 101 Køleteknisk prøve praktisk: 56 Kølemontørcertifikater: 257 Loddecertifikater: 42 Farligt gods: 263 ADR certifikater Plastsvejsecertifikater: 361 Laus: 509 certifikater Kombination af landsskole, branche- og fagskole Energireduktion på udførte forbedringer: 39 % side 17 af 17

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2013 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Indhold

ÅRSBERETNING 2011. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2011 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Uddannelsen til Plastspecialist

Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Industriens Fællesudvalg har i samarbejde med Den jydske Haandværker - skole og AMU SYD udviklet en ny uddannelse til plastspecialist. Hvilke

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Deltagere: LUU for snedkere: Willy Grøn Ove Falkesgaard Harry Christensen Laurids Bjerre

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010. Indhold

ÅRSBERETNING 2010. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2010 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e ÅRSBERETNING 2010 Indhold Indledning... 2 Ny bestyrelse... 3 Nyt logo... 4 Statsministerbesøg... 4 Aftale med produktionsskole

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi OM DEN PÆDAGOGISKE VISION OG STRATEGI Arbejdet med den pædagogiske vision og strategi påbegyndte i vinteren 2012, hvor uddannelsescheferne i dialog med ledere

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN Trivselsmålinger for SKP-elever Introduktion og baggrund De 2 kvalitetsparametre/redskaber Spørgeskemaundersøgelse Igangsættelse, erfaringer og justeringer

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Byggetek Opfølgningsplan 2016

Byggetek Opfølgningsplan 2016 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Plastspecialist Informations møde 5. Februar 2011 Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Dagens Program. Præsentation, baggrund, forventninger Indhold i skoledelen og de enkelte moduler. Forventninger

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør-

Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- og landbrugsmaskiner Mødereferat: Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- og landbrugsmaskiner. Tidspunkt: Aars, den 8. juni 2016, kl. 10.00 14.00. Sted:

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere