Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008"

Transkript

1 Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008 Att. Mai Britt Jensen Christian Tønnesen Peter Holm Vedr. "Nordisk museum for naivistisk Kunst" - forudsætninger for SWOT-analyse. Kære Mai Britt, Christian og Peter. Jeg har nu holdt et udbytterigt møde med Museumsleder Mia Lejsted Bonde, Museet Psykiatrisk Hospital i Risskov. Som et af de frivillige medlemmer af arbejdsgruppen bag vores museumsprojektet har Mia beredvilligt brugt tid og energi på at gennemgå og supplere den foreliggende projektbeskrivelse sammen med mig. Resultatet er udskrevet i det følgende, og Mia har gennemset og lavet småjusteringer. Vi har sammen forholdt os til, på forslagsplan at: 1) beskrive en organisation, der kan drive museet. 2) skrive en formålsparagraf for museets kommende vedtægt 3) komme med en anbefaling vedrørende statsanerkendelse på langt sigt. 4) fastlægge andre åbningstider end de hidtil forudsatte. 5) give en vurdering af muligheden for at erhverve en værdig samling til museet. 6) skitsere museets arbejde: udstillinger, formidling etc. I et typisk arbejdsår. 7) fremlægge et kommenteret alternativ til det hidtil anvendte budget. Vi betragter det fremsendte som et udgangspunkt for vurdering af museets muligheder. Vi anbefaler, at materialet indgår i den planlagte SWOT-analyse, og dér vurderes som alternativ og sammenligningsgrundlag til tidligere fremsendt materiale fra arbejdsgruppen på de områder, hvor noget sådant foreligger (f.eks. budget og holdning til statsanerkendelse). Materialet er blevet forelagt Gunnar Landtved, der tilslutter sig de holdninger til projektet, der kommer til udtryk. I det omfang, materialet kan opfattes som et konkret forslag til organisering eller til løsning af problemer i projektet, giver han forslaget sin opbakning. Vi lægger vægt på at arbejdsgruppens tidligere fremsendte materiale ikke udelades af SWOT-analysen, eftersom forskellene imellem nærværende og det tidligere fremsendt materiale afspejler forskellige anskuelser i arbejdsgruppen; anskuelser, der bør indgå i analysen på lige fod. Gunnar bemærker, at han - som resten af projektgruppen - forudsætter, at der på det kommende museum arbejdes aktivt med relationen kunst-erhvervsliv. Vi forestiller os, at denne vinkel dyrkes og belyses igennem den planlagte firmaklub, og af der, f.eks. i museets forhal, bliver plads til at fortælle om samarbejdet og dets perspektiver. Søren West

2 Nordisk museum for naivistisk Kunst. Forslag til arbejdsgrundlag. 1) Organisation: Nordisk museum for naivistisk Kunst er en selvejende institution. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges for 2-årige perioder (4 i lige- og 3 i ulige år) af de nedenfor anførte organer: Faaborg-Midtfyn Kommune: 2 medlemmer Museumsforeningen: 2 medlem Akademirådet: 1 medlem Naivistisk Kunstforening: 1 medlem De 6 udpegede medlemmer vælger et 7. medlem til at indtræde på lige fod med de øvrige for en 2års periode. Dertil deltager 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret i bestyrelsens møder. Bestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter / afskediger en daglig leder, der forestår ansættelse af øvrigt personale. Det syvende medlem, valgt af de udpegede medlemmer, tænkes fundet blandt sponsorer, i det lokale kulturmiljø, erhvervslivet, andre museums- eller kulturinstitutioner el. lign. Vi har ikke befattet os med, her at skrive en hel vedtægt, men museets vedtægtsgrundlag forudsættes i alt væsentligt at være fuldt sammenligneligt med vedtægterne for andre tilsvarende museer. 2) Formål: "Nordisk museum for naivistisk Kunst" er en selvejende institution med hjemsted i Faaborg- Midtfyn Kommune. Museet har til formål at indsamle og formidle betydningsfuld dansk og nordisk naivistisk kunst fra denne kunstretnings opståen i dansk og nordisk sammenhæng og frem til nutiden. Museets samling registreres med henblik på bevaring og brug i forskningsøjemed. I museets udstillinger belyses samlingen bl.a. igennem sammenstilling med udefra kommende værker. 3) Opfyldelse af Kulturministeriets minimumskrav for statsanerkendte museer: Vel vidende at egentlig ministeriel anerkendelse med deraf følgende økonomisk støtte i heldigste fald ligger et godt stykke ude i fremtiden, vil vi alligevel stærkt anbefale, at vores museum fra dag 1 arbejder målrettet på at leve op til de krav, Kulturministeriet i medfør af Museumsloven stiller til statsanerkendte museer. Ud over, på langt sigt at kvalificere museet til støtte, gør vi det på denne måde til en attraktiv samarbejdspartner for andre kulturinstitutioner - samtidig med at vi sender omverdenen et klart signal om god kvalitet og høj standard. Vi mener også at denne kurs fra museets første år bør understreges med vedholdende ansøgninger til Kulturministeriet om støtte efter museumsloven. En sådan kurs kan være et meget væsentligt signal om kvalitet til mulige samarbejdspartnere af enhver art, og kravene er ikke svære at opfylde. Omvendt kan man sige, at væsentlige svigt i forhold til at opfylde disse krav, i sig selv bør give ledelsen af et moderne museum panderynker.

3 Se evt. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#k6, Museumsloven, hvor kapitel 6, om statsanerkendte museer, lister kravene. På en række områder vil det planlagte museum efter alle planer alligevel opfylde museumslovens krav. Det gælder bl.a. bygninger, kommunal medfinansiering, organisation og et egenartet formål. Det eneste punkt, der umiddelbart kan blive et problem i forhold til opfyldelse af museumslovens krav, er spørgsmålet om en heltidsbeskæftiget leder med relevant museumsfaglig baggrund og det tilsvarende krav om faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde. I det hidtil anvendte budget er der ikke kalkuleret med en heltidsbeskæftiget leder, og den afsatte lønramme modsvarer heller ikke en leder med relevant museumsfaglig baggrund på den anførte deltid. Dette forhold såvel som den beskedne ramme til ansættelse af en faguddannet formidler og næstkommanderende, er under alle omstændigheder farlige svagheder i det hidtidige oplæg, og vi vil - statsanerkendelse eller ej - anbefale, at der afsættes større rammer til disse to ansættelser: lønninger svarende til områdets landsgennemsnit for hhv. en fuldtidsansat museumschef og en fuldtidsansat, faguddannet formidler (formidlerens uddannelsesmæssige baggrund er ikke i sig selv afgørende, men en lang række faglige kompetencer skal være i orden af hensyn til den brede funktionsbeskrivelse, stillingen vil få). Disse ændrede forudsætninger bliver selvfølgelig synlige i det foreslåede budget (pkt. 7). Spørgsmålet om statsanerkendelse har hele tiden delt arbejdsgruppen bag museet, og det er derfor vigtigt, hér at høre analysegruppens vurdering. Ovenstående betragtninger om spørgsmålet står, ligesom alt andet i dette notat, udelukkende for undertegnedes, Museumschef Mia Lejsteds og Gunnar Landtveds regning. 4) Åbningstider. Vi vil anbefale, at de hidtil forudsatte åbningstider: 9 måneder om året, 4 dage om ugen, ændres til det ambitiøse: 12 måneder om året, 6 dage om ugen kl På dén måde lægger man sig op ad de fleste tilsvarende museer, og grundinvesteringen i et flot museum udnyttes optimalt. Også denne ændring bliver synlig i det foreslåede budget (pkt. 7). Mest igennem den opnormering af personale, der allerede er argumenteret for under pkt. 3, men også i form af en beskeden stigning i husets energiforbrug og udstillingsudgifter. Vi vurderer imidlertid at det er afgørende for museets heldige start, at vi fra første færd signalerer, at det er et kultursted i "fuld skala". 5) Ervervelse af en samling til museet. Jeg har informeret Mia Lejsted om museets stilling på dette punkt: muligheden for langtidslån og senere erhvervelse af Kaj E. Sørensens samling ved køb. Dertil Kajs bedømmelse af mulighederne for erhvervelse af gaver fra kunstnere og deres familier, fra samlere, gennem arv eller ved donation fra fonde og andre givere. Mias vurdering er, at et langtidslån, sikret igennem en fast aftale, kan være et udmærket udgangspunkt. Eftersom det nye museums arbejds- og ansvarsområde er enestående, er hun enig i Kajs positive bedømmelse af mulighederne for, forholdsvis hurtigt at opbygge / supplere en samling. Museet vil under alle omstændigheder have behov for midler til egne indkøb - bl.a. for at kunne sikre en klar linie i udviklingen af museets samling. Omvendt er det også sandsynligt, at en del af opgaven kan komme til at bestå i at holde hovedet koldt, så kun virkelig kvalificeret kunst finder vej ind i samlingen.

4 Min oprindelige bekymring for, at vores budget til opkøb af kunst skulle være for beskedent, synes dermed ubegrundet. Budgettet til kunstindkøb kan godt være et lavt grundbeløb, der så udvides, når driftsresultatet i årets løb giver plads til det. Der skal under alle omstændigheder løbende ansøges om fondsmidler til anskaffelse af kunstværker af relevans for samlingen. Også denne vurdering får afsmitning på det foreslåede budget (pkt. 7). 6) Museets indhold Ved det seneste møde mellem arbejdsgruppen og Faaborg-Midtfyn Kommunes repræsentanter, blev arbejdsgruppen bedt om at lave en beskrivelse af museets "indhold", forstået som et billede af, hvad museet udstiller. Hvordan foregår det? Hvor mange udstillinger? Hvordan er formidlingen? Osv. osv. Disse spørgsmål kan vi naturligvis ikke svare forpligtende på, eftersom netop dette er ansvarsområdet for den kommende museumsleder i samråd med bestyrelsen. Trods dette har vi tilladt os at opstille et meget sandsynligt scenarium: Imellem en ¼ og 1/3 af museets udstillingsområde afsættes til en "pædagogisk præsentation" af museets særegne emne: den naivistiske kunst. Igennem en udstilling med originalkunst, plancher, fotostater, en storskærm med skiftende eksempler og 2 interaktive computer-pulte besvares grundlæggende spørgsmål som: Kort: - hvad kendetegner naivistisk kunst? - hvornår og hvordan opstod begrebet? - hvor henter kunstretningen sin næring og inspiration? - hvordan har den naivistiske kunst udviklet sig i Danmark og Norden? - hvordan går udviklingen for den naivistiske kunst i resten af verden? - hvilken betydning har den naivistiske kunst for en moderne skandinav? - hvordan kommer naivismen til udtryk i fremtidens kunstneriske medier? - udvikling - historie - betydning for andre kunstretninger - kendetegn - forståelse i en større sammenhæng Denne "grund-udstilling" tænkes overvejende permanent, naturligvis med de justeringer, der nødvendigvis må foretages løbende og i takt med at der indsamles ny viden. Sideløbende afvikles en række særudstillinger på museets øvrige areal. På dette areal vil der årligt blive vist 4-5 særudstillinger, der tematisk spænder over hele museets arbejdsområde. Der er som udgangspunkt tale om til dels traditionelt formidlede kunstudstillinger friholdt for diverse teknologisk staffage. Det kan være retrospektive ophængninger af enkeltkunstnere, præsentation af helt ny, aktuel kunst, tematiske ophængninger med fokus på geografi / kronologi / specielle påvirkninger / teknikker osv. Blandt disse 4-5 udstillinger satses der stort på mindst én og helst to (én udstilling ved påsketid og én omkring september). Alle udstillinger præsenteres og markedsføres med alt, hvad det indebærer af brochurer / katalog, pressemeddelelser osv., men én eller to gange om året får den altså en ekstra spand kul, hvad angår ressourcer til spændende ophængning og formidling.

5 Formidlingen af museets udstillinger og andre tilbud lægges bredt an: der udsendes tryksager og formidles i vid udstrækning via hjemmeside, s og nyhedsbreve. Annonceforbruget må nødvendigvis holdes under skrap styring, og det er bl.a. hér, behovet for en dygtig, heltidsansat formidlingsmedarbejder viser sig, eftersom vi ikke kan undvære pressen. Gennem gode presserelationer og jævnligt udsendte pressemeddelelser med godt stof til redaktionerne, sikres presseomtalen. Formidlingsmedarbejderen er også ansvarlig for museets skoletjeneste og organisering af rundvisninger, der tilbydes grupper mod en fornuftig betaling. I museumsbutikken sælges allehånde artikler fra postkort over kunstbøger til bæreposer og en t-shirt med museets logo. Desuden varetager butikken basal turistinformation i forhold til kommunens og egnens andre seværdigheder. Lødighed tilstræbes, men listen er potentielt lang og dens indhold er et emne for den valgte ledelse. Butikken sælger ikke kunstværker, eftersom der skelnes skarpt imellem museums- og galleridrift, og eftersom der ikke må opstå tvivl om museets formål som samlende og bevarende. Kantinedriften er tidligere foreslået udbudt til en privat restauratør. Vores vurdering er, at dens volumen er for beskedent til at kunne bære dette. Vi forestiller os, at museets personale tilbyder en kort spiseseddel omfattende læskedrikke, traditionelle varme drikke, en hjemmebagt kage og et par variationer over temaet sandwich. På dette punkt af beskrivelsen bliver det åbenlyst, at museet beskæftiger mere personale end blot de to tidligere omtalte, højtlønnede rorgængere. Ud fra erfaringer fra hverdagen på Museet Psykiatrisk Hospital, er det Mia Lejsteds erfaring at de i det oprindelige budget afsatte midler godt vil kunne sikre den nødvendige kontor- og regnskabshjælp samt folk på forskellige ansættelsesordninger til foreståelse af praktisk arbejde med udstillingsopbygning, rundvisninger, pasning af udstilling og butik etc. Efter Lejsteds bedømmelse er det ikke urealistisk at regne med noget frivillig hjælp til f.eks. pasning af kantinen eller billetskranken. Alt i alt vil denne del af personalebehovet kunne dækkes med de midler, der også hidtil har været afsat i budgettet. 7) Budget. For så vidt angår en lang række af det tidligere fremlagte budgets hovedposter, bekræfter Mia Lejsted, at der er tale om sunde og realistiske vurderinger. De punkter, hvor det kniber, er følgende: - Lønninger til leder og formidlingsmedarbejder - Varme, vand og el (pga. vores egne nye forudsætninger). - udstillingsudgifter (også mest pga. vores egne nye forudsætninger). Modsvarende er der punkter, hvor en stærkere bemanding og øgede åbningstider, sammenholdt med Mia Lejsteds erfaringer fra tilsvarende aktiviteter, giver anledning til at se mere optimistisk på indtjeningsmulighederne. Det drejer sig om: - salg fra butik og café. - rundvisning af grupper, hvor Mia Lejsteds erfaring er en indtjening på det dobbelte af det beløb, der her indføres i budgettet.

6 - entreindtægten, hvor den forøgede åbningstid giver anledning til en opjustering. Vi har hér proportionalt opjusteret forventningen til 6/4 af det oprindelige jvfr. 6- dagesugen, der erstatter 4-dagesugen. Derimod har vi ikke indregnet nogen stigning som resultat af de 3 vintermåneder, hvor museet også forudsættes holdt åbent. På Mia Lejsteds anbefaling er den fulde entrépris i budgettet sat op fra kr.30 til kr.40, hvilket ifølge hende stadig er en lav entré. Dermed er vores optimisme ikke forbi. Vi tror tvært imod at man, hvis personalesiden opjusteres og åbningstiden øges som foreslået, vil have den institution, man som udgangspunkt er gået efter, nemlig et museum, der vil kunne begå sig, både som udstillingssted og medspiller i et nationalt og internationalt museumsmiljø. I dét tilfælde tror vi på en opadgående spiral, der - om ikke fra dag 1, så i løbet af en kort indkøringsfase - vil kunne generere væsentligt højere besøgstal og overskud end det i budgettet forudsatte. I første omgang tør vi ikke indskrive større tal på budgettets indtægtsside, men i figur 1 tillader vi os alligevel at indføre en række nye talstørrelser på udgiftssiden. Ud over de allerede nævnte stigninger afsætter vi således kr ekstra til udstillingsudgifter og kunstindkøb i en startfase, ligesom markedsføring inkl. hjemmeside forhøjes med kr for at sikre et lidt voldsommere fyrværkeri på dette område når den allerførste nyhedsinteresse har lagt sig.. Dermed opnår vi en udgiftsside, der afspejler en optimal situation for museet - og ser samtidig, at vi for at opnå dette scenarium, stadig mangler kr på indtægtssiden. Den slags problemer plejer man ikke at skilte med, men lad os nu spille med åbne kort. Sådan ser rigtig mange driftsbudgetter jo ud før den sidste sparerunde er foretaget. En heldig start kan meget vel føre til at museet faktisk også genererer de sidste kr., og i så fald har vi her anvist, hvor vi mener, disse penge bør anvendes. Lykkes det ikke at holde en så stor indtjening i første sæson, må der holdes lidt igen på kostbare markedsføringstiltag, og der må lægges ekstra vægt på at benytte opsøgende formidling via internettet og overfor pressen. Tilsvarende må museet afvente de første gode økonomiske prognoser, før man farer ud og foretager kunstindkøb for egne driftsmidler. Der vil, som før nævnt, være donatorer af alle slags på færde, og der vil være mange andre spændende nyheder på museet at berette om i løbet af det første år. Måske vil det alene af dén grund være taktisk klogt at afvente sagernes gang et øjeblik, før man skrider til at købe stort ind. Slutresultatet bliver det budget, der fremgår af dokumentets sidste ark. Mia Lejsted og jeg vil anbefale dette med den kommentar, at evt. genereret ekstraindtægt i forhold til budgettet bør gå til almindelig konsolidering eller - efter moden overvejelse - satses på kunstindkøb eller markedsføring. Som det fremgår, er konklusionen i forhold til midlerne til kunstindkøb blevet en lidt anden end jeg fra starten havde tænkt: Mine samtaler med Mia Lejsted har overbevist mig om, at museet godt kan starte på grundlag af den langtidslånte samling samt de donationer, der løbende vil komme. Der er budgetteret med udstillingsmidler, som tillader at man konstant kan præsentere udstillinger af relevant og interessant naivistisk kunst hentet fra samlinger og kunstnere udenfor huset.

7 I opstartsfasen er det helt afgørende at satse på at skabe liv og opmærksomhed om huset - og at give hele projektet en stærk og professionel profil. Derfor: hvis man i denne fase skal være økonomisk tilbageholdende, må det hellere ske på et område som kunstopkøb end på områder som personalekvalifikationer, åbningstider, udstillingskvalitet og formidling. Afslutningsvis skal jeg bemærke, at de tekniske hjælpemidler, der nævnes i afsnit 6 (museets indhold), forudsættes anskaffet som en del af inventaret i selve byggesagen. I det hele taget forestiller vi os, at vi sikrer så stor en del som muligt af det nødvendige udstyr i huset ad denne vej. Det giver et lidt større byggebudget til et forholdsvis billigt hus, som vi under alle omstændigheder skal ud at finde midlerne til. Vælger vi at anskaffe ret meget udstyr og inventar via driftsbudgettet, har vi et langt større problem. Jeg modtager meget gerne en reaktion og står selvfølgelig til rådighed med uddybende oplysninger i det omfang, der måtte være behov for det. Med venlig hilsen Søren West Billedhugger Egeskov Mølle Grønnebjergvej 1 DK5772 Kværndrup Tlf: Mobil:

8 Fig. 1 % kr. Enheder Pris pr. enhed, kr. Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune 56, Salg fra butik og café 4, Tilskud fra Museumsforening 0, Sponsorater / firmaklub 9, Husleje fra galleri 7, ,3 nettoomsætn.: Udlejning af lokaler 1, Rundvisninger 4, Entreindtægt, fuld pris 8, Entreindtægt, halv pris 6, Indtægter i alt: Lønninger Museumsleder Vicechef / formidler Sekretær / bogholder , Kustode i jobtræning Lønrefusion, kustode , Rengøring Løs hjælp / kørselsgodtgørelse Personaleudgifter m.m Lønsumsafgift , Lokaleomkostninger Varme, vand og el Alarm / brandkontingent Forsikringer Løbende indvendig vedligeholdelse Administration Markedsføring inkl. hjemmeside Udstillingsudgifter Kunstindkøb Udgifter i alt Driftsresultat

9 Driftsbudget % kr. Enheder Pris pr. enhed, kr. Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune 56, Salg fra butik og café 4, Tilskud fra Museumsforening 0, Sponsorater / firmaklub 9, Husleje fra galleri 7, ,3 nettoomsætn.: Udlejning af lokaler 1, Rundvisninger 4, Entreindtægt, fuld pris 8, Entreindtægt, halv pris 6, Indtægter i alt: Lønninger Museumsleder Vicechef / formidler Sekretær / bogholder , Kustode i jobtræning Lønrefusion, kustode , Rengøring Løs hjælp / kørselsgodtgørelse Personaleudgifter m.m Lønsumsafgift , Lokaleomkostninger Varme, vand og el Alarm / brandkontingent Forsikringer Løbende indvendig vedligeholdelse Administration Markedsføring inkl. hjemmeside Udstillingsudgifter Kunstindkøb Udgifter i alt Driftsresultat 0

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Røde Led og Vordingborg Kommune, Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg Præambel Den selvejende institution Røde Led ejer Pottemagerværkstedet

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Referat af stiftelsesmøde

Referat af stiftelsesmøde J. nr. 90010-4 Referat af stiftelsesmøde År 2015, den 22. januar blev der afholdt stiftende møde i Fonden Ungehuset Falster. Stiftelsesmødet blev afholdt på adressen Restauration Vesterskoven, Østre Allé

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 9 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Besvarelse af spørgsmål stillet på mødet i Kulturudvalget d. 23. juni 2015 vedr. Principindstillingen Opfølgning på evaluering af Godsbanen Principindstillingen

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer

Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer Til museer og udstillingssteder i Danmark Flere og flere bruger smartphones de kan bruges til alt muligt, og de bliver brugt flittigt!

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere