Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008"

Transkript

1 Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008 Att. Mai Britt Jensen Christian Tønnesen Peter Holm Vedr. "Nordisk museum for naivistisk Kunst" - forudsætninger for SWOT-analyse. Kære Mai Britt, Christian og Peter. Jeg har nu holdt et udbytterigt møde med Museumsleder Mia Lejsted Bonde, Museet Psykiatrisk Hospital i Risskov. Som et af de frivillige medlemmer af arbejdsgruppen bag vores museumsprojektet har Mia beredvilligt brugt tid og energi på at gennemgå og supplere den foreliggende projektbeskrivelse sammen med mig. Resultatet er udskrevet i det følgende, og Mia har gennemset og lavet småjusteringer. Vi har sammen forholdt os til, på forslagsplan at: 1) beskrive en organisation, der kan drive museet. 2) skrive en formålsparagraf for museets kommende vedtægt 3) komme med en anbefaling vedrørende statsanerkendelse på langt sigt. 4) fastlægge andre åbningstider end de hidtil forudsatte. 5) give en vurdering af muligheden for at erhverve en værdig samling til museet. 6) skitsere museets arbejde: udstillinger, formidling etc. I et typisk arbejdsår. 7) fremlægge et kommenteret alternativ til det hidtil anvendte budget. Vi betragter det fremsendte som et udgangspunkt for vurdering af museets muligheder. Vi anbefaler, at materialet indgår i den planlagte SWOT-analyse, og dér vurderes som alternativ og sammenligningsgrundlag til tidligere fremsendt materiale fra arbejdsgruppen på de områder, hvor noget sådant foreligger (f.eks. budget og holdning til statsanerkendelse). Materialet er blevet forelagt Gunnar Landtved, der tilslutter sig de holdninger til projektet, der kommer til udtryk. I det omfang, materialet kan opfattes som et konkret forslag til organisering eller til løsning af problemer i projektet, giver han forslaget sin opbakning. Vi lægger vægt på at arbejdsgruppens tidligere fremsendte materiale ikke udelades af SWOT-analysen, eftersom forskellene imellem nærværende og det tidligere fremsendt materiale afspejler forskellige anskuelser i arbejdsgruppen; anskuelser, der bør indgå i analysen på lige fod. Gunnar bemærker, at han - som resten af projektgruppen - forudsætter, at der på det kommende museum arbejdes aktivt med relationen kunst-erhvervsliv. Vi forestiller os, at denne vinkel dyrkes og belyses igennem den planlagte firmaklub, og af der, f.eks. i museets forhal, bliver plads til at fortælle om samarbejdet og dets perspektiver. Søren West

2 Nordisk museum for naivistisk Kunst. Forslag til arbejdsgrundlag. 1) Organisation: Nordisk museum for naivistisk Kunst er en selvejende institution. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges for 2-årige perioder (4 i lige- og 3 i ulige år) af de nedenfor anførte organer: Faaborg-Midtfyn Kommune: 2 medlemmer Museumsforeningen: 2 medlem Akademirådet: 1 medlem Naivistisk Kunstforening: 1 medlem De 6 udpegede medlemmer vælger et 7. medlem til at indtræde på lige fod med de øvrige for en 2års periode. Dertil deltager 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret i bestyrelsens møder. Bestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter / afskediger en daglig leder, der forestår ansættelse af øvrigt personale. Det syvende medlem, valgt af de udpegede medlemmer, tænkes fundet blandt sponsorer, i det lokale kulturmiljø, erhvervslivet, andre museums- eller kulturinstitutioner el. lign. Vi har ikke befattet os med, her at skrive en hel vedtægt, men museets vedtægtsgrundlag forudsættes i alt væsentligt at være fuldt sammenligneligt med vedtægterne for andre tilsvarende museer. 2) Formål: "Nordisk museum for naivistisk Kunst" er en selvejende institution med hjemsted i Faaborg- Midtfyn Kommune. Museet har til formål at indsamle og formidle betydningsfuld dansk og nordisk naivistisk kunst fra denne kunstretnings opståen i dansk og nordisk sammenhæng og frem til nutiden. Museets samling registreres med henblik på bevaring og brug i forskningsøjemed. I museets udstillinger belyses samlingen bl.a. igennem sammenstilling med udefra kommende værker. 3) Opfyldelse af Kulturministeriets minimumskrav for statsanerkendte museer: Vel vidende at egentlig ministeriel anerkendelse med deraf følgende økonomisk støtte i heldigste fald ligger et godt stykke ude i fremtiden, vil vi alligevel stærkt anbefale, at vores museum fra dag 1 arbejder målrettet på at leve op til de krav, Kulturministeriet i medfør af Museumsloven stiller til statsanerkendte museer. Ud over, på langt sigt at kvalificere museet til støtte, gør vi det på denne måde til en attraktiv samarbejdspartner for andre kulturinstitutioner - samtidig med at vi sender omverdenen et klart signal om god kvalitet og høj standard. Vi mener også at denne kurs fra museets første år bør understreges med vedholdende ansøgninger til Kulturministeriet om støtte efter museumsloven. En sådan kurs kan være et meget væsentligt signal om kvalitet til mulige samarbejdspartnere af enhver art, og kravene er ikke svære at opfylde. Omvendt kan man sige, at væsentlige svigt i forhold til at opfylde disse krav, i sig selv bør give ledelsen af et moderne museum panderynker.

3 Se evt. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#k6, Museumsloven, hvor kapitel 6, om statsanerkendte museer, lister kravene. På en række områder vil det planlagte museum efter alle planer alligevel opfylde museumslovens krav. Det gælder bl.a. bygninger, kommunal medfinansiering, organisation og et egenartet formål. Det eneste punkt, der umiddelbart kan blive et problem i forhold til opfyldelse af museumslovens krav, er spørgsmålet om en heltidsbeskæftiget leder med relevant museumsfaglig baggrund og det tilsvarende krav om faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde. I det hidtil anvendte budget er der ikke kalkuleret med en heltidsbeskæftiget leder, og den afsatte lønramme modsvarer heller ikke en leder med relevant museumsfaglig baggrund på den anførte deltid. Dette forhold såvel som den beskedne ramme til ansættelse af en faguddannet formidler og næstkommanderende, er under alle omstændigheder farlige svagheder i det hidtidige oplæg, og vi vil - statsanerkendelse eller ej - anbefale, at der afsættes større rammer til disse to ansættelser: lønninger svarende til områdets landsgennemsnit for hhv. en fuldtidsansat museumschef og en fuldtidsansat, faguddannet formidler (formidlerens uddannelsesmæssige baggrund er ikke i sig selv afgørende, men en lang række faglige kompetencer skal være i orden af hensyn til den brede funktionsbeskrivelse, stillingen vil få). Disse ændrede forudsætninger bliver selvfølgelig synlige i det foreslåede budget (pkt. 7). Spørgsmålet om statsanerkendelse har hele tiden delt arbejdsgruppen bag museet, og det er derfor vigtigt, hér at høre analysegruppens vurdering. Ovenstående betragtninger om spørgsmålet står, ligesom alt andet i dette notat, udelukkende for undertegnedes, Museumschef Mia Lejsteds og Gunnar Landtveds regning. 4) Åbningstider. Vi vil anbefale, at de hidtil forudsatte åbningstider: 9 måneder om året, 4 dage om ugen, ændres til det ambitiøse: 12 måneder om året, 6 dage om ugen kl På dén måde lægger man sig op ad de fleste tilsvarende museer, og grundinvesteringen i et flot museum udnyttes optimalt. Også denne ændring bliver synlig i det foreslåede budget (pkt. 7). Mest igennem den opnormering af personale, der allerede er argumenteret for under pkt. 3, men også i form af en beskeden stigning i husets energiforbrug og udstillingsudgifter. Vi vurderer imidlertid at det er afgørende for museets heldige start, at vi fra første færd signalerer, at det er et kultursted i "fuld skala". 5) Ervervelse af en samling til museet. Jeg har informeret Mia Lejsted om museets stilling på dette punkt: muligheden for langtidslån og senere erhvervelse af Kaj E. Sørensens samling ved køb. Dertil Kajs bedømmelse af mulighederne for erhvervelse af gaver fra kunstnere og deres familier, fra samlere, gennem arv eller ved donation fra fonde og andre givere. Mias vurdering er, at et langtidslån, sikret igennem en fast aftale, kan være et udmærket udgangspunkt. Eftersom det nye museums arbejds- og ansvarsområde er enestående, er hun enig i Kajs positive bedømmelse af mulighederne for, forholdsvis hurtigt at opbygge / supplere en samling. Museet vil under alle omstændigheder have behov for midler til egne indkøb - bl.a. for at kunne sikre en klar linie i udviklingen af museets samling. Omvendt er det også sandsynligt, at en del af opgaven kan komme til at bestå i at holde hovedet koldt, så kun virkelig kvalificeret kunst finder vej ind i samlingen.

4 Min oprindelige bekymring for, at vores budget til opkøb af kunst skulle være for beskedent, synes dermed ubegrundet. Budgettet til kunstindkøb kan godt være et lavt grundbeløb, der så udvides, når driftsresultatet i årets løb giver plads til det. Der skal under alle omstændigheder løbende ansøges om fondsmidler til anskaffelse af kunstværker af relevans for samlingen. Også denne vurdering får afsmitning på det foreslåede budget (pkt. 7). 6) Museets indhold Ved det seneste møde mellem arbejdsgruppen og Faaborg-Midtfyn Kommunes repræsentanter, blev arbejdsgruppen bedt om at lave en beskrivelse af museets "indhold", forstået som et billede af, hvad museet udstiller. Hvordan foregår det? Hvor mange udstillinger? Hvordan er formidlingen? Osv. osv. Disse spørgsmål kan vi naturligvis ikke svare forpligtende på, eftersom netop dette er ansvarsområdet for den kommende museumsleder i samråd med bestyrelsen. Trods dette har vi tilladt os at opstille et meget sandsynligt scenarium: Imellem en ¼ og 1/3 af museets udstillingsområde afsættes til en "pædagogisk præsentation" af museets særegne emne: den naivistiske kunst. Igennem en udstilling med originalkunst, plancher, fotostater, en storskærm med skiftende eksempler og 2 interaktive computer-pulte besvares grundlæggende spørgsmål som: Kort: - hvad kendetegner naivistisk kunst? - hvornår og hvordan opstod begrebet? - hvor henter kunstretningen sin næring og inspiration? - hvordan har den naivistiske kunst udviklet sig i Danmark og Norden? - hvordan går udviklingen for den naivistiske kunst i resten af verden? - hvilken betydning har den naivistiske kunst for en moderne skandinav? - hvordan kommer naivismen til udtryk i fremtidens kunstneriske medier? - udvikling - historie - betydning for andre kunstretninger - kendetegn - forståelse i en større sammenhæng Denne "grund-udstilling" tænkes overvejende permanent, naturligvis med de justeringer, der nødvendigvis må foretages løbende og i takt med at der indsamles ny viden. Sideløbende afvikles en række særudstillinger på museets øvrige areal. På dette areal vil der årligt blive vist 4-5 særudstillinger, der tematisk spænder over hele museets arbejdsområde. Der er som udgangspunkt tale om til dels traditionelt formidlede kunstudstillinger friholdt for diverse teknologisk staffage. Det kan være retrospektive ophængninger af enkeltkunstnere, præsentation af helt ny, aktuel kunst, tematiske ophængninger med fokus på geografi / kronologi / specielle påvirkninger / teknikker osv. Blandt disse 4-5 udstillinger satses der stort på mindst én og helst to (én udstilling ved påsketid og én omkring september). Alle udstillinger præsenteres og markedsføres med alt, hvad det indebærer af brochurer / katalog, pressemeddelelser osv., men én eller to gange om året får den altså en ekstra spand kul, hvad angår ressourcer til spændende ophængning og formidling.

5 Formidlingen af museets udstillinger og andre tilbud lægges bredt an: der udsendes tryksager og formidles i vid udstrækning via hjemmeside, s og nyhedsbreve. Annonceforbruget må nødvendigvis holdes under skrap styring, og det er bl.a. hér, behovet for en dygtig, heltidsansat formidlingsmedarbejder viser sig, eftersom vi ikke kan undvære pressen. Gennem gode presserelationer og jævnligt udsendte pressemeddelelser med godt stof til redaktionerne, sikres presseomtalen. Formidlingsmedarbejderen er også ansvarlig for museets skoletjeneste og organisering af rundvisninger, der tilbydes grupper mod en fornuftig betaling. I museumsbutikken sælges allehånde artikler fra postkort over kunstbøger til bæreposer og en t-shirt med museets logo. Desuden varetager butikken basal turistinformation i forhold til kommunens og egnens andre seværdigheder. Lødighed tilstræbes, men listen er potentielt lang og dens indhold er et emne for den valgte ledelse. Butikken sælger ikke kunstværker, eftersom der skelnes skarpt imellem museums- og galleridrift, og eftersom der ikke må opstå tvivl om museets formål som samlende og bevarende. Kantinedriften er tidligere foreslået udbudt til en privat restauratør. Vores vurdering er, at dens volumen er for beskedent til at kunne bære dette. Vi forestiller os, at museets personale tilbyder en kort spiseseddel omfattende læskedrikke, traditionelle varme drikke, en hjemmebagt kage og et par variationer over temaet sandwich. På dette punkt af beskrivelsen bliver det åbenlyst, at museet beskæftiger mere personale end blot de to tidligere omtalte, højtlønnede rorgængere. Ud fra erfaringer fra hverdagen på Museet Psykiatrisk Hospital, er det Mia Lejsteds erfaring at de i det oprindelige budget afsatte midler godt vil kunne sikre den nødvendige kontor- og regnskabshjælp samt folk på forskellige ansættelsesordninger til foreståelse af praktisk arbejde med udstillingsopbygning, rundvisninger, pasning af udstilling og butik etc. Efter Lejsteds bedømmelse er det ikke urealistisk at regne med noget frivillig hjælp til f.eks. pasning af kantinen eller billetskranken. Alt i alt vil denne del af personalebehovet kunne dækkes med de midler, der også hidtil har været afsat i budgettet. 7) Budget. For så vidt angår en lang række af det tidligere fremlagte budgets hovedposter, bekræfter Mia Lejsted, at der er tale om sunde og realistiske vurderinger. De punkter, hvor det kniber, er følgende: - Lønninger til leder og formidlingsmedarbejder - Varme, vand og el (pga. vores egne nye forudsætninger). - udstillingsudgifter (også mest pga. vores egne nye forudsætninger). Modsvarende er der punkter, hvor en stærkere bemanding og øgede åbningstider, sammenholdt med Mia Lejsteds erfaringer fra tilsvarende aktiviteter, giver anledning til at se mere optimistisk på indtjeningsmulighederne. Det drejer sig om: - salg fra butik og café. - rundvisning af grupper, hvor Mia Lejsteds erfaring er en indtjening på det dobbelte af det beløb, der her indføres i budgettet.

6 - entreindtægten, hvor den forøgede åbningstid giver anledning til en opjustering. Vi har hér proportionalt opjusteret forventningen til 6/4 af det oprindelige jvfr. 6- dagesugen, der erstatter 4-dagesugen. Derimod har vi ikke indregnet nogen stigning som resultat af de 3 vintermåneder, hvor museet også forudsættes holdt åbent. På Mia Lejsteds anbefaling er den fulde entrépris i budgettet sat op fra kr.30 til kr.40, hvilket ifølge hende stadig er en lav entré. Dermed er vores optimisme ikke forbi. Vi tror tvært imod at man, hvis personalesiden opjusteres og åbningstiden øges som foreslået, vil have den institution, man som udgangspunkt er gået efter, nemlig et museum, der vil kunne begå sig, både som udstillingssted og medspiller i et nationalt og internationalt museumsmiljø. I dét tilfælde tror vi på en opadgående spiral, der - om ikke fra dag 1, så i løbet af en kort indkøringsfase - vil kunne generere væsentligt højere besøgstal og overskud end det i budgettet forudsatte. I første omgang tør vi ikke indskrive større tal på budgettets indtægtsside, men i figur 1 tillader vi os alligevel at indføre en række nye talstørrelser på udgiftssiden. Ud over de allerede nævnte stigninger afsætter vi således kr ekstra til udstillingsudgifter og kunstindkøb i en startfase, ligesom markedsføring inkl. hjemmeside forhøjes med kr for at sikre et lidt voldsommere fyrværkeri på dette område når den allerførste nyhedsinteresse har lagt sig.. Dermed opnår vi en udgiftsside, der afspejler en optimal situation for museet - og ser samtidig, at vi for at opnå dette scenarium, stadig mangler kr på indtægtssiden. Den slags problemer plejer man ikke at skilte med, men lad os nu spille med åbne kort. Sådan ser rigtig mange driftsbudgetter jo ud før den sidste sparerunde er foretaget. En heldig start kan meget vel føre til at museet faktisk også genererer de sidste kr., og i så fald har vi her anvist, hvor vi mener, disse penge bør anvendes. Lykkes det ikke at holde en så stor indtjening i første sæson, må der holdes lidt igen på kostbare markedsføringstiltag, og der må lægges ekstra vægt på at benytte opsøgende formidling via internettet og overfor pressen. Tilsvarende må museet afvente de første gode økonomiske prognoser, før man farer ud og foretager kunstindkøb for egne driftsmidler. Der vil, som før nævnt, være donatorer af alle slags på færde, og der vil være mange andre spændende nyheder på museet at berette om i løbet af det første år. Måske vil det alene af dén grund være taktisk klogt at afvente sagernes gang et øjeblik, før man skrider til at købe stort ind. Slutresultatet bliver det budget, der fremgår af dokumentets sidste ark. Mia Lejsted og jeg vil anbefale dette med den kommentar, at evt. genereret ekstraindtægt i forhold til budgettet bør gå til almindelig konsolidering eller - efter moden overvejelse - satses på kunstindkøb eller markedsføring. Som det fremgår, er konklusionen i forhold til midlerne til kunstindkøb blevet en lidt anden end jeg fra starten havde tænkt: Mine samtaler med Mia Lejsted har overbevist mig om, at museet godt kan starte på grundlag af den langtidslånte samling samt de donationer, der løbende vil komme. Der er budgetteret med udstillingsmidler, som tillader at man konstant kan præsentere udstillinger af relevant og interessant naivistisk kunst hentet fra samlinger og kunstnere udenfor huset.

7 I opstartsfasen er det helt afgørende at satse på at skabe liv og opmærksomhed om huset - og at give hele projektet en stærk og professionel profil. Derfor: hvis man i denne fase skal være økonomisk tilbageholdende, må det hellere ske på et område som kunstopkøb end på områder som personalekvalifikationer, åbningstider, udstillingskvalitet og formidling. Afslutningsvis skal jeg bemærke, at de tekniske hjælpemidler, der nævnes i afsnit 6 (museets indhold), forudsættes anskaffet som en del af inventaret i selve byggesagen. I det hele taget forestiller vi os, at vi sikrer så stor en del som muligt af det nødvendige udstyr i huset ad denne vej. Det giver et lidt større byggebudget til et forholdsvis billigt hus, som vi under alle omstændigheder skal ud at finde midlerne til. Vælger vi at anskaffe ret meget udstyr og inventar via driftsbudgettet, har vi et langt større problem. Jeg modtager meget gerne en reaktion og står selvfølgelig til rådighed med uddybende oplysninger i det omfang, der måtte være behov for det. Med venlig hilsen Søren West Billedhugger Egeskov Mølle Grønnebjergvej 1 DK5772 Kværndrup Tlf: Mobil:

8 Fig. 1 % kr. Enheder Pris pr. enhed, kr. Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune 56, Salg fra butik og café 4, Tilskud fra Museumsforening 0, Sponsorater / firmaklub 9, Husleje fra galleri 7, ,3 nettoomsætn.: Udlejning af lokaler 1, Rundvisninger 4, Entreindtægt, fuld pris 8, Entreindtægt, halv pris 6, Indtægter i alt: Lønninger Museumsleder Vicechef / formidler Sekretær / bogholder , Kustode i jobtræning Lønrefusion, kustode , Rengøring Løs hjælp / kørselsgodtgørelse Personaleudgifter m.m Lønsumsafgift , Lokaleomkostninger Varme, vand og el Alarm / brandkontingent Forsikringer Løbende indvendig vedligeholdelse Administration Markedsføring inkl. hjemmeside Udstillingsudgifter Kunstindkøb Udgifter i alt Driftsresultat

9 Driftsbudget % kr. Enheder Pris pr. enhed, kr. Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune 56, Salg fra butik og café 4, Tilskud fra Museumsforening 0, Sponsorater / firmaklub 9, Husleje fra galleri 7, ,3 nettoomsætn.: Udlejning af lokaler 1, Rundvisninger 4, Entreindtægt, fuld pris 8, Entreindtægt, halv pris 6, Indtægter i alt: Lønninger Museumsleder Vicechef / formidler Sekretær / bogholder , Kustode i jobtræning Lønrefusion, kustode , Rengøring Løs hjælp / kørselsgodtgørelse Personaleudgifter m.m Lønsumsafgift , Lokaleomkostninger Varme, vand og el Alarm / brandkontingent Forsikringer Løbende indvendig vedligeholdelse Administration Markedsføring inkl. hjemmeside Udstillingsudgifter Kunstindkøb Udgifter i alt Driftsresultat 0

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere