Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008"

Transkript

1 Kulturforvaltningen, Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé Ringe Egeskov d. 29. Januar 2008 Att. Mai Britt Jensen Christian Tønnesen Peter Holm Vedr. "Nordisk museum for naivistisk Kunst" - forudsætninger for SWOT-analyse. Kære Mai Britt, Christian og Peter. Jeg har nu holdt et udbytterigt møde med Museumsleder Mia Lejsted Bonde, Museet Psykiatrisk Hospital i Risskov. Som et af de frivillige medlemmer af arbejdsgruppen bag vores museumsprojektet har Mia beredvilligt brugt tid og energi på at gennemgå og supplere den foreliggende projektbeskrivelse sammen med mig. Resultatet er udskrevet i det følgende, og Mia har gennemset og lavet småjusteringer. Vi har sammen forholdt os til, på forslagsplan at: 1) beskrive en organisation, der kan drive museet. 2) skrive en formålsparagraf for museets kommende vedtægt 3) komme med en anbefaling vedrørende statsanerkendelse på langt sigt. 4) fastlægge andre åbningstider end de hidtil forudsatte. 5) give en vurdering af muligheden for at erhverve en værdig samling til museet. 6) skitsere museets arbejde: udstillinger, formidling etc. I et typisk arbejdsår. 7) fremlægge et kommenteret alternativ til det hidtil anvendte budget. Vi betragter det fremsendte som et udgangspunkt for vurdering af museets muligheder. Vi anbefaler, at materialet indgår i den planlagte SWOT-analyse, og dér vurderes som alternativ og sammenligningsgrundlag til tidligere fremsendt materiale fra arbejdsgruppen på de områder, hvor noget sådant foreligger (f.eks. budget og holdning til statsanerkendelse). Materialet er blevet forelagt Gunnar Landtved, der tilslutter sig de holdninger til projektet, der kommer til udtryk. I det omfang, materialet kan opfattes som et konkret forslag til organisering eller til løsning af problemer i projektet, giver han forslaget sin opbakning. Vi lægger vægt på at arbejdsgruppens tidligere fremsendte materiale ikke udelades af SWOT-analysen, eftersom forskellene imellem nærværende og det tidligere fremsendt materiale afspejler forskellige anskuelser i arbejdsgruppen; anskuelser, der bør indgå i analysen på lige fod. Gunnar bemærker, at han - som resten af projektgruppen - forudsætter, at der på det kommende museum arbejdes aktivt med relationen kunst-erhvervsliv. Vi forestiller os, at denne vinkel dyrkes og belyses igennem den planlagte firmaklub, og af der, f.eks. i museets forhal, bliver plads til at fortælle om samarbejdet og dets perspektiver. Søren West

2 Nordisk museum for naivistisk Kunst. Forslag til arbejdsgrundlag. 1) Organisation: Nordisk museum for naivistisk Kunst er en selvejende institution. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges for 2-årige perioder (4 i lige- og 3 i ulige år) af de nedenfor anførte organer: Faaborg-Midtfyn Kommune: 2 medlemmer Museumsforeningen: 2 medlem Akademirådet: 1 medlem Naivistisk Kunstforening: 1 medlem De 6 udpegede medlemmer vælger et 7. medlem til at indtræde på lige fod med de øvrige for en 2års periode. Dertil deltager 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret i bestyrelsens møder. Bestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter / afskediger en daglig leder, der forestår ansættelse af øvrigt personale. Det syvende medlem, valgt af de udpegede medlemmer, tænkes fundet blandt sponsorer, i det lokale kulturmiljø, erhvervslivet, andre museums- eller kulturinstitutioner el. lign. Vi har ikke befattet os med, her at skrive en hel vedtægt, men museets vedtægtsgrundlag forudsættes i alt væsentligt at være fuldt sammenligneligt med vedtægterne for andre tilsvarende museer. 2) Formål: "Nordisk museum for naivistisk Kunst" er en selvejende institution med hjemsted i Faaborg- Midtfyn Kommune. Museet har til formål at indsamle og formidle betydningsfuld dansk og nordisk naivistisk kunst fra denne kunstretnings opståen i dansk og nordisk sammenhæng og frem til nutiden. Museets samling registreres med henblik på bevaring og brug i forskningsøjemed. I museets udstillinger belyses samlingen bl.a. igennem sammenstilling med udefra kommende værker. 3) Opfyldelse af Kulturministeriets minimumskrav for statsanerkendte museer: Vel vidende at egentlig ministeriel anerkendelse med deraf følgende økonomisk støtte i heldigste fald ligger et godt stykke ude i fremtiden, vil vi alligevel stærkt anbefale, at vores museum fra dag 1 arbejder målrettet på at leve op til de krav, Kulturministeriet i medfør af Museumsloven stiller til statsanerkendte museer. Ud over, på langt sigt at kvalificere museet til støtte, gør vi det på denne måde til en attraktiv samarbejdspartner for andre kulturinstitutioner - samtidig med at vi sender omverdenen et klart signal om god kvalitet og høj standard. Vi mener også at denne kurs fra museets første år bør understreges med vedholdende ansøgninger til Kulturministeriet om støtte efter museumsloven. En sådan kurs kan være et meget væsentligt signal om kvalitet til mulige samarbejdspartnere af enhver art, og kravene er ikke svære at opfylde. Omvendt kan man sige, at væsentlige svigt i forhold til at opfylde disse krav, i sig selv bør give ledelsen af et moderne museum panderynker.

3 Se evt. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#k6, Museumsloven, hvor kapitel 6, om statsanerkendte museer, lister kravene. På en række områder vil det planlagte museum efter alle planer alligevel opfylde museumslovens krav. Det gælder bl.a. bygninger, kommunal medfinansiering, organisation og et egenartet formål. Det eneste punkt, der umiddelbart kan blive et problem i forhold til opfyldelse af museumslovens krav, er spørgsmålet om en heltidsbeskæftiget leder med relevant museumsfaglig baggrund og det tilsvarende krav om faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde. I det hidtil anvendte budget er der ikke kalkuleret med en heltidsbeskæftiget leder, og den afsatte lønramme modsvarer heller ikke en leder med relevant museumsfaglig baggrund på den anførte deltid. Dette forhold såvel som den beskedne ramme til ansættelse af en faguddannet formidler og næstkommanderende, er under alle omstændigheder farlige svagheder i det hidtidige oplæg, og vi vil - statsanerkendelse eller ej - anbefale, at der afsættes større rammer til disse to ansættelser: lønninger svarende til områdets landsgennemsnit for hhv. en fuldtidsansat museumschef og en fuldtidsansat, faguddannet formidler (formidlerens uddannelsesmæssige baggrund er ikke i sig selv afgørende, men en lang række faglige kompetencer skal være i orden af hensyn til den brede funktionsbeskrivelse, stillingen vil få). Disse ændrede forudsætninger bliver selvfølgelig synlige i det foreslåede budget (pkt. 7). Spørgsmålet om statsanerkendelse har hele tiden delt arbejdsgruppen bag museet, og det er derfor vigtigt, hér at høre analysegruppens vurdering. Ovenstående betragtninger om spørgsmålet står, ligesom alt andet i dette notat, udelukkende for undertegnedes, Museumschef Mia Lejsteds og Gunnar Landtveds regning. 4) Åbningstider. Vi vil anbefale, at de hidtil forudsatte åbningstider: 9 måneder om året, 4 dage om ugen, ændres til det ambitiøse: 12 måneder om året, 6 dage om ugen kl På dén måde lægger man sig op ad de fleste tilsvarende museer, og grundinvesteringen i et flot museum udnyttes optimalt. Også denne ændring bliver synlig i det foreslåede budget (pkt. 7). Mest igennem den opnormering af personale, der allerede er argumenteret for under pkt. 3, men også i form af en beskeden stigning i husets energiforbrug og udstillingsudgifter. Vi vurderer imidlertid at det er afgørende for museets heldige start, at vi fra første færd signalerer, at det er et kultursted i "fuld skala". 5) Ervervelse af en samling til museet. Jeg har informeret Mia Lejsted om museets stilling på dette punkt: muligheden for langtidslån og senere erhvervelse af Kaj E. Sørensens samling ved køb. Dertil Kajs bedømmelse af mulighederne for erhvervelse af gaver fra kunstnere og deres familier, fra samlere, gennem arv eller ved donation fra fonde og andre givere. Mias vurdering er, at et langtidslån, sikret igennem en fast aftale, kan være et udmærket udgangspunkt. Eftersom det nye museums arbejds- og ansvarsområde er enestående, er hun enig i Kajs positive bedømmelse af mulighederne for, forholdsvis hurtigt at opbygge / supplere en samling. Museet vil under alle omstændigheder have behov for midler til egne indkøb - bl.a. for at kunne sikre en klar linie i udviklingen af museets samling. Omvendt er det også sandsynligt, at en del af opgaven kan komme til at bestå i at holde hovedet koldt, så kun virkelig kvalificeret kunst finder vej ind i samlingen.

4 Min oprindelige bekymring for, at vores budget til opkøb af kunst skulle være for beskedent, synes dermed ubegrundet. Budgettet til kunstindkøb kan godt være et lavt grundbeløb, der så udvides, når driftsresultatet i årets løb giver plads til det. Der skal under alle omstændigheder løbende ansøges om fondsmidler til anskaffelse af kunstværker af relevans for samlingen. Også denne vurdering får afsmitning på det foreslåede budget (pkt. 7). 6) Museets indhold Ved det seneste møde mellem arbejdsgruppen og Faaborg-Midtfyn Kommunes repræsentanter, blev arbejdsgruppen bedt om at lave en beskrivelse af museets "indhold", forstået som et billede af, hvad museet udstiller. Hvordan foregår det? Hvor mange udstillinger? Hvordan er formidlingen? Osv. osv. Disse spørgsmål kan vi naturligvis ikke svare forpligtende på, eftersom netop dette er ansvarsområdet for den kommende museumsleder i samråd med bestyrelsen. Trods dette har vi tilladt os at opstille et meget sandsynligt scenarium: Imellem en ¼ og 1/3 af museets udstillingsområde afsættes til en "pædagogisk præsentation" af museets særegne emne: den naivistiske kunst. Igennem en udstilling med originalkunst, plancher, fotostater, en storskærm med skiftende eksempler og 2 interaktive computer-pulte besvares grundlæggende spørgsmål som: Kort: - hvad kendetegner naivistisk kunst? - hvornår og hvordan opstod begrebet? - hvor henter kunstretningen sin næring og inspiration? - hvordan har den naivistiske kunst udviklet sig i Danmark og Norden? - hvordan går udviklingen for den naivistiske kunst i resten af verden? - hvilken betydning har den naivistiske kunst for en moderne skandinav? - hvordan kommer naivismen til udtryk i fremtidens kunstneriske medier? - udvikling - historie - betydning for andre kunstretninger - kendetegn - forståelse i en større sammenhæng Denne "grund-udstilling" tænkes overvejende permanent, naturligvis med de justeringer, der nødvendigvis må foretages løbende og i takt med at der indsamles ny viden. Sideløbende afvikles en række særudstillinger på museets øvrige areal. På dette areal vil der årligt blive vist 4-5 særudstillinger, der tematisk spænder over hele museets arbejdsområde. Der er som udgangspunkt tale om til dels traditionelt formidlede kunstudstillinger friholdt for diverse teknologisk staffage. Det kan være retrospektive ophængninger af enkeltkunstnere, præsentation af helt ny, aktuel kunst, tematiske ophængninger med fokus på geografi / kronologi / specielle påvirkninger / teknikker osv. Blandt disse 4-5 udstillinger satses der stort på mindst én og helst to (én udstilling ved påsketid og én omkring september). Alle udstillinger præsenteres og markedsføres med alt, hvad det indebærer af brochurer / katalog, pressemeddelelser osv., men én eller to gange om året får den altså en ekstra spand kul, hvad angår ressourcer til spændende ophængning og formidling.

5 Formidlingen af museets udstillinger og andre tilbud lægges bredt an: der udsendes tryksager og formidles i vid udstrækning via hjemmeside, s og nyhedsbreve. Annonceforbruget må nødvendigvis holdes under skrap styring, og det er bl.a. hér, behovet for en dygtig, heltidsansat formidlingsmedarbejder viser sig, eftersom vi ikke kan undvære pressen. Gennem gode presserelationer og jævnligt udsendte pressemeddelelser med godt stof til redaktionerne, sikres presseomtalen. Formidlingsmedarbejderen er også ansvarlig for museets skoletjeneste og organisering af rundvisninger, der tilbydes grupper mod en fornuftig betaling. I museumsbutikken sælges allehånde artikler fra postkort over kunstbøger til bæreposer og en t-shirt med museets logo. Desuden varetager butikken basal turistinformation i forhold til kommunens og egnens andre seværdigheder. Lødighed tilstræbes, men listen er potentielt lang og dens indhold er et emne for den valgte ledelse. Butikken sælger ikke kunstværker, eftersom der skelnes skarpt imellem museums- og galleridrift, og eftersom der ikke må opstå tvivl om museets formål som samlende og bevarende. Kantinedriften er tidligere foreslået udbudt til en privat restauratør. Vores vurdering er, at dens volumen er for beskedent til at kunne bære dette. Vi forestiller os, at museets personale tilbyder en kort spiseseddel omfattende læskedrikke, traditionelle varme drikke, en hjemmebagt kage og et par variationer over temaet sandwich. På dette punkt af beskrivelsen bliver det åbenlyst, at museet beskæftiger mere personale end blot de to tidligere omtalte, højtlønnede rorgængere. Ud fra erfaringer fra hverdagen på Museet Psykiatrisk Hospital, er det Mia Lejsteds erfaring at de i det oprindelige budget afsatte midler godt vil kunne sikre den nødvendige kontor- og regnskabshjælp samt folk på forskellige ansættelsesordninger til foreståelse af praktisk arbejde med udstillingsopbygning, rundvisninger, pasning af udstilling og butik etc. Efter Lejsteds bedømmelse er det ikke urealistisk at regne med noget frivillig hjælp til f.eks. pasning af kantinen eller billetskranken. Alt i alt vil denne del af personalebehovet kunne dækkes med de midler, der også hidtil har været afsat i budgettet. 7) Budget. For så vidt angår en lang række af det tidligere fremlagte budgets hovedposter, bekræfter Mia Lejsted, at der er tale om sunde og realistiske vurderinger. De punkter, hvor det kniber, er følgende: - Lønninger til leder og formidlingsmedarbejder - Varme, vand og el (pga. vores egne nye forudsætninger). - udstillingsudgifter (også mest pga. vores egne nye forudsætninger). Modsvarende er der punkter, hvor en stærkere bemanding og øgede åbningstider, sammenholdt med Mia Lejsteds erfaringer fra tilsvarende aktiviteter, giver anledning til at se mere optimistisk på indtjeningsmulighederne. Det drejer sig om: - salg fra butik og café. - rundvisning af grupper, hvor Mia Lejsteds erfaring er en indtjening på det dobbelte af det beløb, der her indføres i budgettet.

6 - entreindtægten, hvor den forøgede åbningstid giver anledning til en opjustering. Vi har hér proportionalt opjusteret forventningen til 6/4 af det oprindelige jvfr. 6- dagesugen, der erstatter 4-dagesugen. Derimod har vi ikke indregnet nogen stigning som resultat af de 3 vintermåneder, hvor museet også forudsættes holdt åbent. På Mia Lejsteds anbefaling er den fulde entrépris i budgettet sat op fra kr.30 til kr.40, hvilket ifølge hende stadig er en lav entré. Dermed er vores optimisme ikke forbi. Vi tror tvært imod at man, hvis personalesiden opjusteres og åbningstiden øges som foreslået, vil have den institution, man som udgangspunkt er gået efter, nemlig et museum, der vil kunne begå sig, både som udstillingssted og medspiller i et nationalt og internationalt museumsmiljø. I dét tilfælde tror vi på en opadgående spiral, der - om ikke fra dag 1, så i løbet af en kort indkøringsfase - vil kunne generere væsentligt højere besøgstal og overskud end det i budgettet forudsatte. I første omgang tør vi ikke indskrive større tal på budgettets indtægtsside, men i figur 1 tillader vi os alligevel at indføre en række nye talstørrelser på udgiftssiden. Ud over de allerede nævnte stigninger afsætter vi således kr ekstra til udstillingsudgifter og kunstindkøb i en startfase, ligesom markedsføring inkl. hjemmeside forhøjes med kr for at sikre et lidt voldsommere fyrværkeri på dette område når den allerførste nyhedsinteresse har lagt sig.. Dermed opnår vi en udgiftsside, der afspejler en optimal situation for museet - og ser samtidig, at vi for at opnå dette scenarium, stadig mangler kr på indtægtssiden. Den slags problemer plejer man ikke at skilte med, men lad os nu spille med åbne kort. Sådan ser rigtig mange driftsbudgetter jo ud før den sidste sparerunde er foretaget. En heldig start kan meget vel føre til at museet faktisk også genererer de sidste kr., og i så fald har vi her anvist, hvor vi mener, disse penge bør anvendes. Lykkes det ikke at holde en så stor indtjening i første sæson, må der holdes lidt igen på kostbare markedsføringstiltag, og der må lægges ekstra vægt på at benytte opsøgende formidling via internettet og overfor pressen. Tilsvarende må museet afvente de første gode økonomiske prognoser, før man farer ud og foretager kunstindkøb for egne driftsmidler. Der vil, som før nævnt, være donatorer af alle slags på færde, og der vil være mange andre spændende nyheder på museet at berette om i løbet af det første år. Måske vil det alene af dén grund være taktisk klogt at afvente sagernes gang et øjeblik, før man skrider til at købe stort ind. Slutresultatet bliver det budget, der fremgår af dokumentets sidste ark. Mia Lejsted og jeg vil anbefale dette med den kommentar, at evt. genereret ekstraindtægt i forhold til budgettet bør gå til almindelig konsolidering eller - efter moden overvejelse - satses på kunstindkøb eller markedsføring. Som det fremgår, er konklusionen i forhold til midlerne til kunstindkøb blevet en lidt anden end jeg fra starten havde tænkt: Mine samtaler med Mia Lejsted har overbevist mig om, at museet godt kan starte på grundlag af den langtidslånte samling samt de donationer, der løbende vil komme. Der er budgetteret med udstillingsmidler, som tillader at man konstant kan præsentere udstillinger af relevant og interessant naivistisk kunst hentet fra samlinger og kunstnere udenfor huset.

7 I opstartsfasen er det helt afgørende at satse på at skabe liv og opmærksomhed om huset - og at give hele projektet en stærk og professionel profil. Derfor: hvis man i denne fase skal være økonomisk tilbageholdende, må det hellere ske på et område som kunstopkøb end på områder som personalekvalifikationer, åbningstider, udstillingskvalitet og formidling. Afslutningsvis skal jeg bemærke, at de tekniske hjælpemidler, der nævnes i afsnit 6 (museets indhold), forudsættes anskaffet som en del af inventaret i selve byggesagen. I det hele taget forestiller vi os, at vi sikrer så stor en del som muligt af det nødvendige udstyr i huset ad denne vej. Det giver et lidt større byggebudget til et forholdsvis billigt hus, som vi under alle omstændigheder skal ud at finde midlerne til. Vælger vi at anskaffe ret meget udstyr og inventar via driftsbudgettet, har vi et langt større problem. Jeg modtager meget gerne en reaktion og står selvfølgelig til rådighed med uddybende oplysninger i det omfang, der måtte være behov for det. Med venlig hilsen Søren West Billedhugger Egeskov Mølle Grønnebjergvej 1 DK5772 Kværndrup Tlf: Mobil:

8 Fig. 1 % kr. Enheder Pris pr. enhed, kr. Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune 56, Salg fra butik og café 4, Tilskud fra Museumsforening 0, Sponsorater / firmaklub 9, Husleje fra galleri 7, ,3 nettoomsætn.: Udlejning af lokaler 1, Rundvisninger 4, Entreindtægt, fuld pris 8, Entreindtægt, halv pris 6, Indtægter i alt: Lønninger Museumsleder Vicechef / formidler Sekretær / bogholder , Kustode i jobtræning Lønrefusion, kustode , Rengøring Løs hjælp / kørselsgodtgørelse Personaleudgifter m.m Lønsumsafgift , Lokaleomkostninger Varme, vand og el Alarm / brandkontingent Forsikringer Løbende indvendig vedligeholdelse Administration Markedsføring inkl. hjemmeside Udstillingsudgifter Kunstindkøb Udgifter i alt Driftsresultat

9 Driftsbudget % kr. Enheder Pris pr. enhed, kr. Tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune 56, Salg fra butik og café 4, Tilskud fra Museumsforening 0, Sponsorater / firmaklub 9, Husleje fra galleri 7, ,3 nettoomsætn.: Udlejning af lokaler 1, Rundvisninger 4, Entreindtægt, fuld pris 8, Entreindtægt, halv pris 6, Indtægter i alt: Lønninger Museumsleder Vicechef / formidler Sekretær / bogholder , Kustode i jobtræning Lønrefusion, kustode , Rengøring Løs hjælp / kørselsgodtgørelse Personaleudgifter m.m Lønsumsafgift , Lokaleomkostninger Varme, vand og el Alarm / brandkontingent Forsikringer Løbende indvendig vedligeholdelse Administration Markedsføring inkl. hjemmeside Udstillingsudgifter Kunstindkøb Udgifter i alt Driftsresultat 0

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Revideret ansøgning om tilskud til indretning af nye lokaler og drift 2011 samt driftstilskud 2012 I forlængelse

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864)

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) 1 Rodbjerggaard er en selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune, omfattende ejendommen Rodbjerggaard, Vorkvej

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere