Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8"

Transkript

1 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte emnet til debat. Mange ældreråd fulgte opfordringen. Som opfølgning på forårets debat blev der arrangeret fire store, offentlige debatmøder. Regeringen vil komme med en strategi for Bedre kvalitet i den offentlige service en kvalitetsreform, der vil komme et udspil i juni måned. Inden har et ministerudvalg gennemført fem temamøder om delemner. Sammenslutningen har været inviteret både til at deltage i møder og bidrage med skriftlige oplæg. De kan findes på hjemmesiden. Oppositionen er kommet med forskellige udspil til øget velfærd og mere kvalitet. Lige fra nationale kvalitetsstandarder til mere tillid. Kommunerne er, efter et travlt år med forberedelse til den store omstilling med kommunalreformen, i gang med at udmønte den til virkelighed. Det er en kæmpeopgave, som vil strække sig over de næste par år. Fra de kortsigtede til langsigtede løsninger, der kan indeholde øget effektivitet og kvalitet, der er målet med kommunalreformen. Forudsætningen for, at det kan lykkes, er ikke alene politiske beslutninger, men også at ledere, medarbejdere og ikke mindst borgerne har viden og forståelse for, hvad det er, der sker, tidsforløbet og målet. Ældrerådene har en vigtig opgave i denne - til tider - kaotiske proces ved at være et bindeled mellem politikerne og borgerne. Vi ved, hvad der rører sig rundt om i kommunen, ved hvor skoen trykker. Vi ved lidt om den megaomstilling, der er i gang, samtidig med at hverdagen skal fungere. Ingen kan være uenige i, at det er vigtigt at have fokus på kvaliteten. Men det er lige så vigtigt, at det er i kommunerne, hvor politikerne er tæt på borgerne, at beslutningerne om kvaliteten i servicen skal træffes. Det er der, kendskabet til de lokale forhold og kultur findes. Borgerne skal nok vide at drage politikerne til ansvar for deres beslutninger omkring kvaliteten i den kommunale service. I dette nummer Leder side 1 Ældrerådene - Samarbejde el. isolation side 2 Nyt fra ministerierne side 4 Undersøgelser og publikationer side 5 Ældrerådene har en særlig adgang til at være med - spiller i udviklingen af kommunens ældrepolitik. Vi er valgt til at være vore jævnaldrendes talerør, vi er en selvstændig forvaltning, vi skal høres inden, der træffes beslutning. Er det ensbetydende med at få indflydelse? Ikke altid. Men hvor meget vil til dels afhænge af, om vi respekterer de forudsætninger, kommunen har for at handle. Om vi har tid til at sætte os ind i materialet, inden vi afgiver svar. Den tid kniber det med mange steder. Sammenslutningen af Ældreråd har erfaret, at der er stor forskel, varierende fra få dage til fire uger. Lovens formulering rimelig tid er ret upræcis. Tilsynet i Hovedstadsregionen har afgjort, at seks dage er for kort tid. Det kan anbefales at drøfte spørgsmålet med kommunen. Kvalitet i den offentlige service bliver nøgleord lang tid fremover. Men det er vigtigt for resultatet, at politikerne på Christiansborg forstår, at kvaliteten ikke kan styres derfra: Det er i kommunerne livet leves, det er der, beslutningerne skal tages, det forventer borgerne. Kvalitet kommer vi til at drøfte fra flere vinkler på Sammenslutningens ældrepolitiske konference efter Repræsentantskabsmødet. Overskriften er: Kvalitet i ældrelivet hele livet. Den afsluttende debat vil blive med politikere fra kommunerne, dem vi er tættest på i hverdagen. Kirsten Feld, Formandm Program og tilmeldingsblanketter til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmarks ældrepolitiske konference, Kvalitet i ældrelivet hele livet, er nu sendt ud til landets ældreråd og lagt ud på Sammenslutningens hjemmeside. Vær opmærksom på, at der findes to tilmeldingsblanketter én til medlemmer af ældreråd og én til dem, der ønsker at deltage, men ikke er medlem af et ældreråd. Der er tilmeldingsfrist d. 11. april. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

2 2 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts 2007 Ældrerådene Samarbejde eller isolation? Af Martin Krog Frederiksen, Cand. Scient. Pol. Ældrerådene udfylder en interessant position i det kommunale demokrati, da de er et rigtig godt eksempel på borgerinddragelse. Den grundlæggende idé i det lokale demokrati er netop, at borgeren skal være tæt på de beslutninger, der vedrører borgernes dagligdag. Ældrerådsmedlemmernes opfattelse af deres egen rolle kan derfor ses som et mål for, hvor godt ældrerådene lever op til formålet. Ældrerådene indgår i et tæt samarbejde med kommunen, dels ved at kommunen støtter ældrerådene på forskellige måder, dels ved et samarbejde med forvaltningerne. Mit speciale ved Statskundskab på Aarhus Universitet omhandlede, hvordan forvaltningen og ældrerådenes ressourcer påvirker ældrerådsmedlemmernes opfattelse af deres egen rolle. Samarbejdet med forvaltningen og ressourcer er selvsagt ikke de eneste faktorer, der påvirker, hvordan ældrerådsmedlemmerne opfatter deres egen rolle. Men det vil være for omfattende - ja umuligt - at medtage alle faktorer, der påvirker ældrerådsmedlemmernes opfattelse af deres egen rolle. Specialet og dermed denne artikel skal derfor kun ses som en analyse af dette emne. Artiklen er en kort opsummering af specialet. Specialet var dels baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmerne af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark, dels på en række interviews blandt nogle af de personer, der havde svaret på spørgeskemaet. Samarbejdet med forvaltningen Mødet mellem ældrerådene og forvaltningen er spændende, da forvaltningen fungerer som bindeled til det politiske system. Forvaltningen og ældrerådene har grundlæggende forskellige ressourcer og måder at opfatte de politiske problemstillinger på. Forvaltningen vil principielt anlægge et helhedssyn på de politiske sager, da den skal betjene alle sagsområder. Derudover vil forvaltningen lægge stor vægt på rutiner og ekspertise, da det reducerer omkostningerne ved at føre de politiske beslutninger ud i livet. Ældrerådene er teoretisk set mere snævert orienterede mod de ældres interesser, da det er formålet med ældrerådene. Derudover vil ældrerådene have en mere ad hoc baseret tilgang til problemerne. Forvaltningen har den stærkeste udgangsposition ressourcemæssigt, dels fordi forvaltningen kan bruge alle kommunens faciliteter, dels fordi medarbejderne i forvaltningen beskæftiger sig med det kommunale system til daglig. Overfor dette står ældrerådsmedlemmerne, som udfører arbejdet frivilligt og derfor normalt ikke anvender al deres tid på arbejdet - selvom det ofte drejer sig om mange timer. Ressourcemæssigt er ældrerådene afhængige af, hvad kommunen støtter med. Ældrerådene fungerer dermed i en struktur, som giver forvaltningen en fordel. Forskellen i den grundlæggende opfattelse af hvordan man skal opfatte de politiske sager, samt de teoretiske forskelle i arbejdsgange etc., gør, at forvaltningen på et teoretisk plan opfatter borgerinddragelse - i dette tilfælde ældrerådene - som noget unormalt. Forvaltningen kan bedre acceptere borgerinddragelsen, og dermed forbedre oplevelsen af den, jo mere borgerne ligner forvaltningen med hensyn til arbejdsgange og normer. Tesen i specialet er, at man kan forbedre ældrerådenes position ved at styrke deres ressourcer, så de lettere kan matche forvaltningens arbejdsgange. F.eks. vil støtte til en sekretær hjælpe ældrerådene med at overholde tidsfrister osv. Dermed kan ældrerådene komme til at ligne forvaltningen på den måde, det administrative arbejde udføres - uden nødvendigvis at dele forvaltningens opfattelse af, hvordan man skal se på problemerne. Samarbejdet mellem forvaltningen og ældrerådsmedlemmerne kan ligne en af to typer: Den første er et samarbejde, her inddrager forvaltningen borgerne aktivt. Hvis ældrerådsmedlemmerne er ressourcestærke, kan forvaltningen se en fordel ved at inddrage dem i et samarbejde. Årsagen er dels, at ældrerådene bliver bedre til at gøre sig synlige, dels at forvaltningen kan se en fordel i at samarbejde med et ældreråd, der arbejder på en måde, der ligner forvaltningens. Den anden idealtype er isolation, her vil forvaltningen forsøge at køre ældrerådene ud på et sidespor, f.eks. ved at give for sene frister til høringspligten. Hvis ældrerådsmedlemmernes ressourcer er lave, og de dermed har svært ved at være et modspil til forvaltningen, kan borgerne blive isolerede. Årsagen til, at forvaltningen gør dette, er, at det letter arbejdet for forvaltningen, da deres rutiner og opfattelse af tingene så ikke forstyrres. Denne beskrivelse er en teoretisk fremstilling af verdenen og er derfor ikke 100% dækkende for, hvordan det er i virkeligheden. Resultatet af undersøgelsen Ældrerådenes ressourcer og samarbejdet med

3 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts forvaltningen blev undersøgt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle ældreråd, som er medlem af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen bestod af to dele; den første beskæftigede sig med hvilke ressourcer, kommunerne stillede til rådighed for ældrerådene, samt hvilke personer ældrerådene havde kontakt til i kommunen. Den anden del af spørgeskemaundersøgelsen undersøgte ældrerådsmedlemmernes tilfredshed med samarbejdet med kommunen. Ifølge loven om Ældreråd skal kommunen støtte ældrerådet, men formuleringen er vag, så kommunerne har mulighed for blot at støtte en lille smule og stadig overholde lovens bogstav. Resultatet af undersøgelsen viser dog, at de fleste ældreråd modtager støtte i en rimelig grad. I tabel 1 ses, hvordan svarene fordelte sig i forhold til spørgsmålet om, hvilke ressourcer ældrerådene har adgang til. Tabel 1 Ældrerådenes ressourcer 1 Ressource Procentdel af ældreråd, der har denne ressource Eget lokale 12% Adgang til lokale 91% Adgang til IT 21% Adgang til sekretær 81% Andet 22% En af idéerne i specialet var, at en eller flere faste kontaktpersoner i forvaltningen ville forbedre samarbejdet med forvaltningen: Personligt kendskab og samarbejde gennem længere tid vil nedbryde nogle af de barrierer, der er for et samarbejde. Resultatet af undersøgelsen var, at 88% af ældrerådene havde én eller flere kontaktpersoner. Det samlede billede af ældrerådenes ressourcer og kontakter er altså, at de fleste ældreråd bliver støttet af kommunerne samt har faste kontakter i forvaltningen. Men som det fremgår af tallene, er der variationer i, hvor meget støtte og hvor mange kontakter ældrerådene har. Det er derfor interessant at se, om de ældreråd der har flest ressourcer samt flest kontakter i forvaltningen, også er de ældreråd som vurderer samarbejdet med forvaltningen bedst. Der er en svag statistisk sammenhæng mellem den samlede tilfredshed, og hvor mange ressourcer og indflydelseskanaler 1 Nogle ældreråd har svaret ja til både Eget lokale og Adgang til lokale - derfor bliver det mere end 100%. ældrerådene har. Man kan forsigtigt konkludere, at ressourcer, der hjælper ældrerådene med at få deres arbejdsgange til at ligne forvaltningens, samt gode faste kontakter til forvaltningen, har en positiv effekt på ældrerådenes arbejde. For at få et større indblik i de forskellige facetter af ældrerådenens samarbejde med forvaltningen blev spørgeskemaundersøgelsen suppleret med interviews. Ældrerådene blev inddelt i fire grupper, fordelt efter hvor mange ressourcer og indflydelseskanaler de havde. Derefter udvalgtes to ældrerådsmedlemmer fra hver gruppe, der blev interviewet om deres samarbejde med forvaltningen. Resultatet af interviewene støttede opfattelsen af, at ældreråd med mange ressourcer og gode kontakter i forvaltningen oplevede deres rolle mere positivt end ældreråd med færre ressourcer og kontakter. Interviewene bekræftede også, at ældreråd med mange ressourcer og støtte fra forvaltningen, tilnærmede deres arbejdsgange til de arbejdsgange, forvaltningerne bruger. Det kan konkluderes, at ældreråd, der har mange ressourcer og gode kontakter til forvaltningen, nærmer sig idealtypen samarbejde, hvor forvaltningen inddrager ældrerådet aktivt. Hvorimod ældreråd med færre ressourcer, nærmer sig idealtypen isolation. Hvordan fremmes samarbejdet? Som ældrerådsmedlem vil man naturligt være interesseret i at indgå i et samarbejde med forvaltningen frem for at være isoleret. Som det fremgår af ovenstående resultater, er der en positiv sammenhæng mellem ældrerådsmedlemmernes opfattelse af deres samarbejde med forvaltningen, og hvor mange ressourcer - forstået som hjælp til det administrative arbejde - ældrerådene har. En eller flere faste kontaktpersoner har også en positiv effekt på, hvordan ældrerådsmedlemmerne opfatter deres egen rolle. Samlet set vil et godt råd altså være, at man som ældreråd forsøger at nærme sig forvaltningens arbejdsgange og rutiner, da dette skaber en positiv effekt i samarbejdet. En tilnærmelse til forvaltningens arbejdsgange kan, efter min overbevisning, godt ske, uden at man behøver overtage forvaltningen og politikernes opfattelse af problemerne. En metode, til at nærme sig forvaltningens arbejdsgange på, er, at kommunen støtter det administrative arbejde i ældrerådet, f.eks. ved at stille sekretærhjælp til rådighed, adgang til IT

4 4 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts 2007 osv. De ældreråd, der ikke allerede modtager denne støtte, tror jeg, vil kunne drage nytte af at bede om det ved kommunerne. Udgiften vil være overskuelig for kommunen, og gevinsten er et bedre samarbejde med ældrerådet. En god fast kontakt til forvaltningen vil også fremme muligheden for, at ældrerådene vil opleve et samarbejde frem for at blive isoleret. Til slut skal lyde en tak til Marianne Lundsgaard for god hjælp med spørgeskemaet, en tak til alle de ældrerådsmedlemmer, som har udfyldt spørgeskemaet og endelig en tak til de ældrerådsmedlemmer, der afsatte tid til interviews. Specialet var ikke blevet til noget uden denne hjælp. Martin Krog Frederiksen færdiggjorde specialet ved Aarhus universitet i december Ved henvendelse til Sammenslutningen af Ældreråds sekretariat vil man kunne få tilsendt specialet, Ældrerådene Samarbejde eller isolation?, elektronisk (PDF-fil). Høringssvar til lovforslag om diæter mm. Socialministeriet har sendt et udkast til lovforslag om diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til høring blandt andet hos Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark. Ud - over at Sammenslutningen af Ældreråd i høringssvaret bifalder initiativet, kommenteres blandt andet, at lovforslaget bliver langt dyrere end beregnet. For at understøtte dette udsagn har Sammenslutningen af Ældreråd gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt landets ældreråd, som omtales under Nyt fra Sammenslutningen i dette nyhedsbrev. Høringssvaret kan ses i sin helhed på Folketinget og ministerier Høringssvar Høringssvar 2007 Udkast til lovforslag om diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af ældreråd (1. marts) Nyt fra ministerierne Klageråd og ligestilling Der er blevet rettet henvendelse til Sammenslutningen af Ældreråd, da der er opstået tvivl, om Ligestillingslovens regler også er gældende i forhold til sammensætningen af klageråd. Efter henvendelse til Ligestillingsafdelingen i Socialministeriet er det nu klart, at der i henhold til Ligestillingslovens 10 a skal tages hensyn til køn ved sammensætning af klageråd, hvilket betyder, at der skal være en lige andel mænd og kvinder. Reglen gælder for Klageråd, da medlemmerne er udpegede, men ikke for Ældrerådets medlemmer, da disse vælges ved direkte afstemning. I forhold til de nuværende klageråds gyldighed skriver Ligestillingsafdelingen: De klageråd, der er nedsat efter den 22. maj 2006, hvor ligestillingslovens 10 a trådte i kraft, og som ikke er nedsat i overensstemmelse med ligestillingsloven, er ikke ugyldige. De er dog ikke i overensstemmelse med loven, hvilket er kommunalbestyrelsens ansvar. Se hele svaret fra Ligestillingsafdelingen på i rubrik ken Nyheder Dokumentation på ældreområdet KL og regeringen aftalte i forbindelse med kommuneaftalen 2006 et samarbejde om dokumentation på væsentlige kommunale serviceområder heriblandt ældreområdet som det første. Her skal gøres en indsats for bedre at belyse, hvad de ældre får ud af bevillingerne på ældreområdet. Projektet skal forbedre, forenkle og sikre en mere sammenhængende dokumentation, som skal skabe større gennemsigtighed. Der lægges særligt vægt på, at dokumentationen skal tjene både lokale og nationale hensyn så regering og Folketing får bedre overblik over indsats, resultater og effekt. Hovedparten af de 23 indikatorer, der indgår i dokumentationen indsamles via kommunernes it-systemer. Herudover indsamles brugeroplevede indikatorer ved en årlig brugerundersøgelse. Socialminister Eva Kjer Hansen siger: Aftalen er et væsentligt skridt mod udvikling af et stabilt nationalt dokumentationssystem - ikke kun på ældreområdet men på en lang række områder. I første omgang får vi nu øget validitet og kvalitet i ældredokumentationen, og vi sikrer et godt grundlag for en fremtidig styringsmodel baseret på mål og rammer. Den første brugerundersøgelse finder sted i 1. kvartal af 2007.

5 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts For at læse mere om projektet se Nyheder Nyhedsoversigt Socialministeriet: Bedre dokumentation på ældreområdet ( ) For at finde mere information om konkurrencen og det elektroniske skema gå ind på Nyheder Nyhedsoversigt: Socialministeriet: Hvor ligger Danmarks bedste plejehjem? Pulje til bedre ældrepleje 100 mio. kr. Det er nu muligt at søge støtte fra Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje (UBÆP). Puljen skal være med til at fremme gode idéer og initiativer fra borgere og medarbejdere, der kan forbedre kvaliteten i ældreplejen. Puljen kan søges af kommuner og private leverandører indtil d. 7. maj 2007 og 1. januar Det er en oplagt opgave for ældrerådet at foreslå, hvad pengene kan bruges til. Læs mere om puljen, betingelser, skemaer og inspiration på Puljer Ansøgningsskemaer Find Pulje til udvikling af bedre ældrepleje (UBÆP) Konkurrence om det bedste plejehjem I samarbejde med B.T. udskriver socialminister Eva Kjer Hansen en konkurrence for at finde det bedste plejehjem i Danmark. Formålet er at fremhæve nogle af de gode historier om plejehjem som modstykke til de seneste års negative omtale af forholdene på danske plejehjem. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg også håber, at konkurrencen kan bidrage til at sikre flere hænder på ældreområdet. Det får vi brug for i de kommende år. Jeg vil gerne vise, at et plejehjem er et godt sted at arbejde, siger Eva Kjer Hansen. Frem til d. 9. april er det muligt at komme med forslag til Danmarks bedste plejehjem. Forslagene kan sendes enten elektronisk på Socialministeriets og B.T. s hjemmeside, ved at udfylde et skema og sende det til B.T. eller ringe til B.T. på tlf Valget af plejehjem begrundes i dette skema. I skemaet kan man vælge én eller flere af de følgende fem kategorier: Pleje og omsorg, aktiviteter, mad, indflydelse på dagligdagen eller konkrete gode oplevelser. Det er også muligt at komme med et andet forslag, der ikke falder indenfor de nævnte fem kategorier i skemaets punkt 6. I Bededagsferien begynder offentliggørelsen af de fem finalister, og den endelige vinder af konkurrencen bliver udpeget af en dommerkomité og offentliggjort i B.T. i maj måned Undersøgelser og publikationer Inspiration til tilsyn For at hjælpe kommunerne med at sikre et målrettet og effektivt tilsyn på plejecentre, har KL udarbejdet et inspirationspapir. Inspirationspapiret er ment som en hjælp til kommunalbestyrelsens drøftelser og beslutninger om, hvordan det kommunale tilsyn skal tilrettelægges. Inspirationspapiret omhandler blandt andet forslag til rammer, gennemførelse og opsamling på tilsynene. Herudover indeholder bilagene skemaer til brug ved både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Det er muligt at orientere sig om lovgivning, der har betydning for tilsynene i det sidste bilag i inspirationspapiret. Dette drejer sig om: Lov om social service 151 regler om tilsyn på plejecentre Lov om social service 16 og 17 brugerinddragelse og bruger- pårørenderåd, Lov om social service, kapitel 24 - om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, Lov om social service 150 kommunalbestyrelsens pligt til at følge op på enkeltsager, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43 overladelse af opgaver til private, Værgemålsloven kapitel 2 værgemål for voksne, Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. kvalitets- og priskrav, og Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 24 brugerinformation. Find inspirationspapiret på skriv inspirationspapir i søgefeltet Godtgørelse til frivillige I en artikel på hjemmesiden for Center for frivilligt socialt arbejde forklares, hvordan frivillige foreninger kan yde skattefri godtgørelse til befordring, rejse, telefon og administration. Ligningsloven giver mulighed for, at ulønnede besty-

6 6 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts 2007 relsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, kan modtage skattefrie godtgørelser fra foreningen. For at frivillige kan modtage en godtgørelse fra foreningen uden personligt at skulle indtægtbeskattes, skal godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. Samtidig må godtgørelsen ikke overstige de satser, der fastsættes af Ligningsrådet. Du kan læse mere om godtgørelse og Ligningsrådets satser her: rådgivning artikler artikeloversigt Skattefri godtgørelse til frivillige Temadage og konferencer Nyt fra kursusudvalget Snestormen i slutningen af februar satte en effektiv stopper for de planlagte kurser i Tylstrup og Fårvang for medlemmer af klagerådene i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Alle de tilmeldte deltagere har nu fået tilbudt et erstatningskursus med frit valg mellem Tylstrup, tirsdag den 27. marts eller Fårvang, tirsdag den 3. april. Samme eftermiddag er der også i Fårvang et møde med regionsformand Bent Hansen for alle ældrerådsmedlemmer i Region Midtjylland. På Sammenslutningens temadage om Klage - rådet i arbejde har der været meget stor deltagelse langt over forventning så vi måtte dublere i Roskilde. Sammenlagt har der været del - tagelse af klagerådsmedlemmer fra 75 af landets 98 kommuner. Under de afsluttende drøftelser i plenum har det vist sig, at der er endog meget stor forskel på forvaltningernes opfattelse af, hvordan klager over ydelser efter Servicelovens 83 og 84 skal behandles. Deltagerne i Sammenslutningens temadage rejste hjem med nyttig viden og praktiske forslag til det fremtidige arbejde. Der har ofte været fremsat ønsker om, at Sammenslutningen ville lave langtidsplanlægning af kursustilbuddene, så det bliver lettere at lave budget for ældrerådets virksomhed i det kommende år. Netop nu er vi i ældrerådene gået i gang med at lave forslag til ældrerådets budget for Sammenslutningens bestyrelse har på den baggrund vedtaget en indstilling fra kursusudvalget om de fremtidige aktiviteter med temadage, kurser og konferencer. Her bliver det fastslået, at vi som hovedregel vil indbyde til to arrangementer om foråret og to om efteråret. Hertil kommer så det årlige repræsentantskabsmøde og en ældrepolitisk konference i forbindelse hermed. Prisniveauet må forventes at være nogenlunde uændret. For kursusudvalget Jens Erik Madsen, Formand Nyt fra Sammenslutningen Hvordan arbejder de andre ældreråd? Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark har som bekendt gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af et høringssvar til Socialministeriet om lovforslag om diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af ældreråd. I starten af februar udsendtes spørgeskemaer elektronisk eller pr. post til alle ældreråd, der er medlemmer af Sammenslutningen af Ældreråd. Vi modtog besvarelser fra i alt 72 ældreråd til undersøgelsen. I spørgeskemaet blev der spurgt ind til fire områder: Medlemmer og møder, udvalg, befordring og erhverv. I forhold til mange af spørgsmålene - f.eks. om mødeaktivitet og nedsatte udvalg - har de fleste ældreråd svaret ud fra praksis i Resultater fra undersøgelsen Gennemsnitligt har hvert ældreråd 11 medlemmer, som årligt afholder 10 ordinære ældrerådsmøder. Ud af samtlige besvarelser er Lolland, Lemvig og Randers ældreråd med 17 medlemmer de største ældreråd, mens Tårnby ældreråd er det mindste med kun fire medlemmer. De fleste af ældrerådene (54) har en eller flere gange årligt møder med socialudvalget, mens færre (37) har møder med sundhedsudvalget. I flere kommuner findes der dog slet ikke et sundhedsudvalg, og i andre er de to slået sammen. Mindre end en fjerdel af ældrerådene (17) har et forretningsudvalg. Til gengæld har de fleste af ældrerådene mange andre udvalg: 72% af ældrerådene har faste udvalg, mens andre nedsætter udvalg efter behov. Gennemgående har ældrerådene med faste udvalg fire i alt, men det er meget forskelligt fra ældreråd til ældreråd. Eksempelvis har et ældreråd hele 11 udvalg, hvor mange (9) dog kun har et enkelt. Typisk er der nedsat et presseudvalg og et økonomi udvalg.

7 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts Andet 21% Ad hoc udvalg 7% Faste udvalg 72% Herudover er der blandt andet nedsat udvalg om trafik, kultur, kost, hjemmepleje, sundhed, bolig, infrastruktur og genoptræning. Udvalgene består gennemsnitligt af fire medlemmer, der holder fem møder årligt. Mange af ældrerådene skriver dog i deres svar, at udvalgene holder møde efter behov. For at deltage i de forskellige møder må medlemmerne af ældrerådene vidt omkring. Med de nye kommuner er afstandene blevet større. Herud - over har flere ældreråd gjort opmærksom på, at de ikke har fast kontor og derfor holder møder på forskellige steder rundt om i kommunen. De af medlemmerne i hvert ældreråd, der har længst til møderne, transporterer sig gennemsnitligt 42 km. tur/retur. Ældrerådenes svar på spørgsmålet om, hvor langt den person, der bor længst væk, har til møder i ældreråd, forretningsudvalg eller udvalg tur/retur er dog meget varierede. Dette skyldes, at kommunerne er af meget forskellig geografisk udstrækning. Ni ældrerådsmedlemmer skal således køre 70 km. eller derover tur/ - retur for at komme til møde. Gennemsnitligt har de medlemmer, der har kortest til møde, 4 km tur/retur. De enkelte medlemmer, der har kortest til møde, skal gå 200 meter tur/retur. Med hensyn til erhverv er der stadig en hel del ældrerådsmedlemmer, der er erhvervsaktive, både i heltids- og deltidsjob. Hvis man fordeler antallet i forhold til de 72 besvarelser svarer det til, at hver gang der er to ældreråd, har ét medlem fuldtidsarbejde eller sagt på en anden måde; der findes en erhvervsaktiv på halvtid per ældreråd. Lise Sørensen, studendermedhjælp, Sammenslutning af Ældreråd i Danmark Budget 2008 Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariats - bistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Således siger loven. Men den siger ikke noget om, hvor store udgifterne må være. Der er da også særdeles store forskelle på de beløb, de enkelte ældreråd har til rådighed. Der er ikke andet for, end at vi hver for sig må forhandle os til det bedst mulige resultat. Men i år skal vi være meget opmærksomme på en lovændring, som er undervejs: Socialmini - steren har udfærdiget forslag, der lyder således: Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer. Herunder hører befordringsgodtgørelse. Se det er jo noget helt nyt. Ikraftstrædelsestidspunktet forventes at blive 1. juli i år. Den sag må vi drøfte med vores kommune! Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark skal ved repræsentantskabsmødet i maj have nye vedtægter. Her bestemmes det, hvor mange repræsentanter den enkelte kommune får. Ved samme møde fastsættes kontingentet. Efter repræsentantskabsmødet kan vi så vide, hvad alt dette kommer til at koste. Vi skal også huske pengene til konferencen i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Og så er der alt det andet! Vi tager naturligvis vort udgangspunkt i tidligere års erfaringer. Her er en huskeliste: Kurser og temadage Lokale, møder for ældre i vor kommune Porto, papir mv. Telefongodtgørelse Repræsentation Evt. mødeudgifter udover det ovenfor anførte Evt. IT-udgifter I Lemvig kommune har vi ingen pensionistavis, men det er der i mange kommuner. Så skal der også være budgetmæssig dækning for den opgave. God arbejdslyst! Villy Christensen, Lemvig Medlem af bestyrelsen i Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

8 8 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Nyhedsbrev nr årgang marts 2007 Projekt Nærdemokrati Projektet kører rigtig godt, og Gribskov og Faaborg-Midfyn ældreråd har nu også afholdt debat - arrangementer. Det var igen to gode arrangementer med stor opbakning. I Gribskov var titlen: Kommunalreformen Hvordan undgår vi de ældre bliver B-patienter? Finn Rønholt holdt et oplæg om dette. I Faaborg-Midfyn var det trafik og transport rundt i den nye kommune, der var på dagsordenen. Den 7. marts bød Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark alle pilotkommuner og bestyrelsens styregruppe til møde. Her blev udvekslet erfaringer, og projektets startfase blev evalueret. Det var et rigtig fint møde til stor glæde og inspiration for alle. Der er desuden blevet sammensat en inspirationsmappe med programmer, presseklip osv. fra de afholdte arrangementer til andre ældreråd, der kunne have lyst til at deltage i projektet. Mappen kan rekvireres ved henvendelse til projektmedarbejder, Nana Alsted på mail-adressen På hjemmesiden kan man følge med i projektets dagbog og finde relevante links: Organisationen Projekt Nærdemokrati Flere nye medlemmer af ældreråd og klageråd har efterlyst viden om, hvilke paragraffer ældrerådene og klagerådene arbejder efter. Der findes derfor to orienteringer om emnet på Sammenslutningen af Ældreråds hjemmeside forfattet af henholdsvis social- og sundhedsudvalget og næstformand Jens Erik Madsen. Orienteringerne findes ved at gå ind på og kigge i nyhedsbjælken til højre. Fra Ældreråd til Ældreråd Overset ældreråd I Ærø kommune har politikerne fjernet rabatten på de ældre borgeres busbilletter, uden at ældrerådet er blevet hørt. Medlemmerne i ældrerådet er frustrerede og føler slet ikke, de bliver taget alvorligt og lyttet til. Børge Strandberg fra ældrerådet siger: Det er ikke bare, fordi vi gerne vil høres. Vi skal høres. Lovgivningen siger udtrykkeligt og helt krystalklart, at kommunen har pligt til at høre kommunens ældreråd. Forargelse over t-shirts I Thisted har en gruppe nyuddannede social- og sundhedshjælpere ladet sig fotografere i t-shirts med påskriften kommunale røvvaskere, hvilket blandt andet vækker forargelse ved Thisteds ældreråd. Ældrerådets sekretær, Martin Stoltenberg mener, t-shirten er et udtryk for en nedgørelse af arbejdet i ældreplejen. Afdelingslederen på Social- og Sundhedsskolen i Thisted tager afstand fra trøjerne. Hun forklarer, at eleverne mente det ironisk, og at de beklager sagen. Nyhedsbrev er udgivet af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Oplag: ISSN Næste nummer: Maj 2007 Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Formand: Kirsten Feld (tlf.: mobil: ) Næstformand: Jens Erik Madsen (Mobil: ) Jernbane Allé 54, 3. sal th Vanløse Tlf.: Mobil: Fax: Ansvarshavende: Kirsten Feld Redaktion: Marianne Lundsgaard Sekretariatet: Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder Christel Rasmussen, bogholder/kursussekretær Lise Sørensen, studentermedhjælp Nana Alsted, projektmedarbejder Telefontid: Mandag-torsdag 9-12 Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf fax

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Nyhedsbrev. I dette nummer Leder side 1 Fra småt til stort side 2 Nyt fra ministerierne side 2 Undersøgelser og publikationer side 3

Nyhedsbrev. I dette nummer Leder side 1 Fra småt til stort side 2 Nyt fra ministerierne side 2 Undersøgelser og publikationer side 3 8. årgang november 2006 6 Nummer Nyhedsbrev Tak for indsatsen! 2006 lakker mod enden. Ved årets udgang bliver der lukket og slukket for sidste gang i de kommuner, der skal sammenlægges med nabokommunerne.

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Nyhedsbrev 2. Et travlt forår

Nyhedsbrev 2. Et travlt forår 8. årgang april 2006 Nummer Nyhedsbrev 2 Et travlt forår Med dette nyhedsbrev slutter igen en repræsentantskabsperiode i Sammenslutningen af Ældreråd. For mange Ældreråd er det sidste repræsentantskabsmøde,

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Ældre- og Seniorrådenes arbejde i de nye og større kommuner.

Nyhedsbrev 1. Ældre- og Seniorrådenes arbejde i de nye og større kommuner. 8. årgang februar 2006 Nummer Nyhedsbrev 1 Ældre- og Seniorrådenes arbejde i de nye og større kommuner. Med årets første nyhedsbrev vil jeg gerne sige velkommen til de nye Ældre- og Seniorråd, der pr.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Afsnit III. Ældrerådet. Kapitel 1. Ældreråd. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Afsnit III. Ældrerådet. Kapitel 1. Ældreråd. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Afsnit III Ældreråd Kapitel 1 Ældreråd Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: 30. I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere