1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET"

Transkript

1 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners in the Southern Africa. Afrika Kontakt Partnerorganisation(er): Land(e): 1. Foundation for Socio-Economic Justice, Swaziland 2. Masifundise Development Trust, South Africa 3. Coastal Links, South Africa 4. National Constitutional Assembly, Zimbabwe 5. Youth Forum, Zimbabwe 6. Swaziland Positive Living 7. Swaziland United Democratic Fund 8. Trust for Community Outreach and Education, South Africa 9. Mawubuye, South Africa 10. Alternative Information & Development Centre, South Africa 11. Swaziland National Ex-Miners Association, 12. Health Rights Action Group, Uganda Zimababwe,med deltagere fra Swaziland, Uganda, Zimbabwe, Sydafrika og Danmark Landets BNI: 400US$ pr. indbygger.(2010 est.) (http://www.prngo.dk/default.aspx?id=160 98) Antal måneder: 1 måned Start-dato: Slut-dato: 14. november november 2011 Ansøgt beløb Forbrug pr. år? fra Projektpuljen: ,- (Samlet beløb delt med antal år) i 2011: ,- Er der tale om en genansøgning? [ x ] (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? [ ] Ja, tidl. søgt dato: Nej Type: Hvordan vil I overordnet beskrive formålet med denne partnerskabsaktivitet: Partnerens udvikling af organisation, ledelse og strategi. Den lokale partners evne og kapacitet til at indgå i nationale Udvikling af samarbejdsrelationerne mellem AK og de lokale samarbejdsorganisationer, især mhp. Strategisk udvik- Andet eller internationale netværk. ling af partnerskabet og fremtidige indsatser. (sæt evt. flere krydser, eller tilføj kategori) Partnerens demokratiske strukturer, folkelige forankring og inddragelse af målgruppen. Partnerens evne til at planlægge og gennemføre fortalervirksomhed og til at medvirke til at udvikledemokratiet i det pågældende land. Mellemfolkelige kontakter, der har styrkelse af eksisterende udviklingssamarbejde som sit mål. Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Denne partnerskabsaktivitet bygger på erfaringer og anbefalinger fra den 1. afholdte workshop i 2009; Building Civil Society Partnership, i Swaziland. Endvidere anbefalede Projektrådgivningen i kapacitetsundersøgelse af Afrika Kontakt (AK) fra 2009, jfr. anbefaling nr. 5, afholdelse af en workshop indenfor organisationsudvikling og kapacitetsstyrkelse. Partnerskabsaktiviteten består af en tredages workshop for 10 repræsentanter fra AK, 24 repræsentanter fra AK's sydpartnere, samt to oplægsholdere. Emnerne vil være: 1. Betydningen af den demokratiseringsprocessen i Nordafrika (og Mellemøsten) for CSOernes arbejde i nord og syd, 2. afholdelse af en LFA-workshop, ligeledes med fokus på M&E. Blandt de forventede resultater vil være: 1. projektteknisk partnerskabsmanual og 2. en styrket viden og kompetence hos deltagerne indenfor organisering, kapacitetsstyrkelse og projektledelse Dato Ansvarlig person (Underskrift) 1

2 København N Sted Flemming Alsbjørn, Projektmedarbejder i Afrika Kontakt Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) 2

3 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer Afrika Kontakt's historie: AK blev dannet i 1978 af en række danske partier, fagforeninger og organisationer, som ønskede at gøre en fælles indsats mod kolonialisme og Apartheid i landene i det sydlige Afrika. Med befrielserne i Angola, Mozambique og Zimbabwe kom AKs arbejde i stigende grad til at centrere sig om kampen mod Apartheid i Sydafrika. I mange år arbejde AK for en økonomisk og kulturel boykot af det hvide mindretalsstyre i Sydafrika. Med Apartheids ophør i 1993 valgte AK at fokusere arbejdet på; 1) oplysning- og kampagnearbejde overfor den danske befolkning og beslutningstagere, og 2) støtte til folkelige bevægelser i hele det sydlige Afrika. Målet hermed var, og er fortsat, at bidrage til marginaliserede befolkningsgruppers kamp for sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. I december 2007 ændrede Afrika Kontakt navn fra Sydafrika Kontakt som en konsekvens af, at det geografiske fokus havde bevæget sig langt nord for Sydafrika. I dag arbejder AK med problemstillinger i hele Afrika syd for Sahara. Projektarbejdet har fortsat fokus i den sydlige del af Afrika. Afrika Kontakt's formål: Vision med ulandsarbejdet: AK arbejder for at ændre politiske magtforhold og fordelinger af samfunds- og naturresurser, for derved at bidrage til en ny og mere retfærdig global udvikling, der gavner Afrikas befolkninger. Strategi for ulandsarbejdet: I solidaritet støtter AK marginaliserede, folkelige bevægelser i Afrika, med henblik på at styrke bevægelsernes mobilisering og organisering, således at de kan kæmpe for og sikre deres sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. Derudover viderebringer AK budskaberne fra vores partnere i Syd til danske målgrupper, inklusiv den bredere befolkning, studerende, og beslutningstagere. Afrika Kontakt har fem formål med projektarbejder: At styrke kontakten og samarbejdet med partnere i Afrika. At bidrage til mobilisering og organisering af folkelige bevægelser i Afrika. At anvende viden og erfaring i oplysnings- og lobby-arbejde i Danmark. At styrke de faglige kompetencer i såvel AK som hos partneren. At skabe kontakter i det danske samfund og få disse inddraget i solidaritetsarbejdet med Afrika. Afrika Kontakt's erfaringer: De primære erfaringer ligger inden for to hovedområder: 1) oplysning, fortalervirksomhed og lobby i Nord såvel som Syd. AK har stor erfaring med oplysning overfor danskere; 2) støtte til marginaliserede, folkelige bevægelser således at de selv kan mobilisere og organisere: lobby og fortalervirksomhed i Danmark projektimplementering styrkelse af folkelige bevægelser organisering mobilisering udviklingspolitik mikro og makro niveau A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer 3

4 Foundation for Socio-Economic Justice, Swaziland: FSEJ blev grundlagt i 2003 som et netværk af følgende organisationer: Lawyers for Human Rights, Imbita, Swaziland Council of Churches, Women & Law, Swaziland Federation of Trade Unions, Swaziland Youth Congress. Disse er medlemmer af FSEJ. De organisationer, der nu udgør FSEJ, havde fokus på spørgsmål med direkte tilknytning til de forfatningsmæssige debatter i Swaziland. FSEJ vigtigste vision erat indlede en bred borgeruddannelse for at fremme en demokratisk deltagelse og skabe øget bevidsthed om menneske- og forretningsmæssige rettigheder blandt landbefolkningen. Derfor er mission for FSEJ at styrke demokratiforståelsen hos landbefolkningen ved at foretage borgeruddannelse og netværksdannelse. På dette grundlag har man fem strategiske partnere der er valgt i tilknytning til det projekt, der støttes af AK. AK og FSEJ har samarbejdet i 7 år bl.a. via to minipuljeprojekter. Masifundise, Sydafrika: Masifundise er en sydafrikansk NGO, der støtter de fattige og marginaliseret kystfiskere i deres kamp for at få fiskerettighederne tilbage. Omdrejningspunktet er mobilisering og organisering af befolkningerne i de yderst fattige kystområder. Projektrådgivningen har ydet økonomisk støtte til projektet, senest december 2010, med ,-. Coastal Links, Sydafrika: CL er de fattige kystfiskeres bevægelse i Sydafrika. CL er opbygget af mænd og kvinder fra fattige kystområder i Western Cape provinsen med støtte fra AK og Masifundise. CL har igen ansatte, men en meget aktiv bestyrelse og mange energiske lokale ledere. AK og Coastal Links har samarbejdet i fire år. CL's primære kompetencer ligger indenfor 1) mobilisering af marginaliseret folk fra kystområderne, og 2) en folkelig og politisk kamp for at tusinder af kystfiskere i hele Sydafrika kan genvinde deres ret til at fiske. National Constitutional Assembly, Zimbabwe, er en CSO fra 1997, bestående af politiske aktivister og er den eneste betydningsfulde CSO som er fortaler for en inklusiv, folkelig og demokratisk forfatningsproces i Zimbabwe. Aktiviterne består typisk af civic education, workshops, seminarer og afholdelse af offentlige møder, kampagner, herunder en kampagne i samarbejde med AK om Stop politisk vold mod kvinder i Zimbabwe. Projektrådgivningen har ydet økonomisk støtte til projektet i december 2010 med en bevilling på ,- Youth Forum, Zimbabwe, blev NGO-registreret i 2004 med det erklærede formål at fremme og styrke ungdommen i Zimbabwe til aktiv deltagelse i den politiske dialog og beslutningsproces i kampen for et demokratisk Zimbabwe. YF er landsdækkende og arbejder desuden tæt sammen med NCA. AK og Youth Forum gennemførte en appraisal, finansieret af Projektrådgivningen, i foråret 2011 og har sammen udarbejdet et PR-projektforslag, april 2011, på 500,000,- med henblik på styrkelse af medlemsorganiseringen, oplysningskampagner og kapacitetsopbygning af ungdomsorganisationen. Swaziland Positive Living, SWAPOL: SWAPOL er en medlemsbaseret bevægelse for hiv-positive. De arbejder holistisk med aids, med alt fra støttegrupper af hiv-positive, havebrug, fødevarehjælp, forældreløse, uddannelse, og lobby for at forbedre de hivpositives retsstilling i Swaziland. SWAPOL bruger bl.a. demonstrationer af hiv positive, hvor de kræver adgang til behandling. SWAPOL har 18 ansatte. AK og SWAPOL har samarbejdet siden 2002, hvor SWAPOL bliv oprettet. Samarbejdet har bestået af besøgsrejser, og ved at AK med indsamlede penge har støttet SWAPOLs arbejde. 4

5 Swaziland United Democratic Fund: S-UDF bliv oprettet i 2008, og er en paraplyorganisation for organisationer der ønsker en demokratisk udvikling i Swaziland. Blandt medlemmerne er de to faglige landsorganisationer, en række politiske bevægelser, kvindegrupper, ungdomsorganisationer, menneskerettighedsgrupper mv. S-UDF har en ansat. S-UDF er i dag den største vigtigste organisation der arbejder for demokratiske reformer i Swaziland. AK og S-UDF har samarbejdet gennem flere år, hvilket resulterede i et samarbejdsprojekt omkring udbygningaf deres borgeruddannelse af fattige i byområderne i Swaziland. S-UDF er en vigtig fremtidig partner for AK. Trust for Community Outreach and Education, Sydafrika: TCOE blev stiftet i 1978 og arbejder med at organisere jordløse og småbønder i tre provinser i Sydafrika. TCOE samarbejder blandt andre med Mawubuye for en mere demokratisk og retfærdig fordeling af jorden i Sydafrika. TCOE har 17 ansatte. AK og TCOE har samarbejdet i mere end 10 år, og har bl.a. et mindre projekt støttet af Projektpuljen, der har til målsætning at kapacitetsopbygge Mawubuye. TCOE er en af de absolut mest kompetente organisationer, som arbejder med jordrettigheder i den sydlige del af Afrika, og med årtier lange erfaringer er organisationen en af workshoppens vigtigste deltagere. Mawubuye, Sydafrika: Mawubuye er en sammenslutning af lokale Mawubuye grupper, der organisere jordløse og småbønder i de lokalområder hvor de er aktive. Dette er i mere end 100 lokalsamfund. Mawubuye arbejder lokalt med at fremme en udvikling der tilgodeser de fattige, så at de kan leve af at dyrke jorden. Mawubuye har tre ansatte. AK og Mawubuye har samarbejdet i tre år, og Mawubuye støttes igennem AK og TCOE's projekt, som støttet af projektpuljen. Mawubuye kan specielt bidrage med metoder og strategier for mobilisering og etablering af lokale grupper iblandt marginaliseret og fattige landområder. Mawubuye har endvidere haft positive oplevelser med anvendelse af evalueringsmetoden Most Significant Change, og vil således indgå i workshop kommiteen. Alternative Information & Development Centre, South Africa blev dannet i 1996 som reaktion på overgangen til demokrati i Sydafrika og de nye muligheder og udfordringer, det bragte dem, der søger større social retfærdighed indenfor demokratiet. AIC har etableret sig som en førende kilde til forskning og information om emner indenfor fattigdom og globalisering og spiller en central rolle indefor regionale og nationale netværk og fora, herunder Africa Peoples Solidarity Network,Jubilee South og Trade Strategy Group. AIDC har til formål at styrke bevøgelsen for social retfærdighed gennem produktion af alternati viden og ved at forbedre den institutionelle kapacitet hos medier, og progressive civilsamfundsorganisationer der fremmer en dialog og giver stemme til de fattige og marginalisrede grupper i Sydafrika. AK og AIDC samarbejder omkring udvikling af fælles miljø-aktivistiske initiativer omkring COP 17, Durban, december Swaziland National Ex-Miners Association, Swaziland, arbejder med forbedring af tidligere minearbejders livsforhold, herunder manglende pensioner, sundhedsforhold og behandlingsmulighder samt andre fundamentale rettigheder. Foreningen er endnu ikke NGO godkendt under fungerer derfor under Swaziland National Ex-Miners Co-operative Union (registreret i 1993). AK indsender et mindre-projekt forslag til PR pr. 15. april Health Rights Action Group, Uganda: HAG arbejder med at organisere de lokalsamfund der er hårdest ramt af aids epidemien i Uganda. Dette sker bl.a. ved oprettelsen af lokale grupper, der ved at involvere,også ikke hiv-positive i arbejdet, skal være med til at bekæmpe stigma lokal. Nationalt arbejder HAG med at fremme en udvikling der giver hiv- 5

6 positive og deres familier rettigheder i forhold til systemet. HAG har 6 ansatte. AK og HAG har samarbejdet i lidt over 1½ år, og har netop indsendt en mindre-projekt ansøgning til Projektrådgivningen. Det er specielt HAG's erfaring med og fokus på stigma som en betydelig årsag til den fortsatte spredning af Hiv, som de øvrige worshopdeltagerne kan tage ved lære af. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde og perspektiv for samarbejdet AK har indledt direkte projektsamarbejde med 11 ud af de 12 partnere beskrevet i A2. 6 af partnerne er med i projektsamarbejde på 4 forskellige projekter finansieret af hhv. Projektpuljen og Danida. AK har netop udarbejdet ansøgninger for 3 af de øvrige (Youth Forum, Ex-Miners Association og HAG, Uganda til godkendelse i Projektrådgivningen og AK forventer et projektsamarbejde med AIDC omkring initiativer ifm. COP 17 mødet i Sydafrika, december Erfaringerne med samarbejdet spænder meget bredt, men to kerneområder er specielt interessante og vigtige at fremhæve: 1. Den politiske demokratiseringsproces i Nordafrika (og Mellemøsten), som tog fart i slutningen af 2010 og stadig pågår i 2011 vil utvivlsomt få stor betydning for bla. civilsamfundsstrategierne i både nord og syd. Form og indhold i CSOerne's måde at organisere sig på, konditionerne for samrbejde, herudner eksistens- og sanktionsmuligheder samt hele fortalervirksomheden, for blot at nævne nogle få centrale områder, vil undergå en betydelig forandring. Viden om, men også egne observationer og reaktioner på denne proces vil blive behandlet, bla. i form af externe oplæg men ligeldes suppleret med partnerns egne synspunkter og vurderinger for den fremtidige CSO struktur. I forlængelse heraf vil de væsentlige synspunkter og konklusioner opsummeres i den endelige afraportering og således udgøre AK partnerskabets samlede bidrag til revision af den danske civilsamfundsstragi, som vil finde sted i AK har forskelligt erfaringsgrundlag med de enkelte partnere; de fleste er godt i gang med implementeringen af projektaktiviteterne, enkelte er i gang med opstart af projektsamarbejdet og AK er i gang med projektansøgninger med 2 af de nævnte organisationer. AK har på den baggrund vurderet, at der eksisterer et udbredt behov for detaljeret viden om fordele og ulemper, herunder brug og anvendelsesmuligheder, af Logical Framework Analysis modellen. En samlet og helhedsorienteret introduktion, suppleret med udvalgte case stories i plenum, vil utvivlsomt styrke viden og kendkab til parnernes arbedje og formentlig stykre mulighederne for korrdinering og samarbejde hos partnerene i Syd. 3. I forbindelse med LFA workshoppen vil denne proces blive suppleret med en dybere gennemgang af de tilhørende begreber, monitorering og evaluering, hvilket for øvrigt ligger fint i tråd med anbefalingern fra 1. workshop, afholdt i Argumentet er, at hele dokumentationsdelen af projektarbejdet skal styrkes, til gavn for de samarbejdet med AK men lige så vigtigt med mulighed for vidensdeling af resultater til andre syd -partnere i AK. Rprojekterne vil blive bedre i stand til at effekt-vurdere resultater samt vurdere behov for styrkelts e af aktiviteter. En styrket dokumentationsdel vil ligeldes være ensbetydende med højere grad af bæredygtighed og betyde forøgede muligheder for at søge anden finansiering på sigt. 4. Alle de i sektion A2 nævnte syd-partnerne arbejder i større eller mindre grad med mobilisering og organisering af marginaliseret/undertrykte målgrupper grupper af mennesker, som hører til den absolut fattigste del af befolkningerne i de respektive lande. Selvom fællesnævnerne for projektsamarbejdet er mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhed, så arbejder syd-partnerne med 6

7 forskellige metoder og strategier. Nogle syd-partnere er NGO'er, som yder moralsk- og kapacitets-støtte til folkelige bevægelser, andre partnere er bevægelser i sig selv. AKs erfaringer indenfor disse temaer strækker sig årtier tilbage. Konkrete samarbejdserfaringer med de nuværende syd-partnere går omkring 10 år tilbage. I den periode har AK såvel som partnerne stødt videreudviklet og forbedret metoder og strategier for mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhed. Nogle af de gamle partnere har således en enorm viden og kapacitet inden for områderne, hvorimod enkelte af de nyere partnere har relativt mindre viden og kapacitet. Perspektivet for den foreslået tre dages workshop er at forbedre indsatsen inden for områderne. Selv de mere erfarne organisationer/bevægelser og AK kan lære af hinanden, og specielt de yngre organisationer/bevægelser kan drage stor nytte af workshoppen. Perspektivet for workshoppen kan sammenfattes til 1) deltage og forholde sig aktivt til de politiske demokratiseringsprocesser i bla. Nordafrika og som kan/vil få afgørende betydning for CSO-arbedjet i det sydlige Afrika, bl.a. mhp.at intensivere og videreudvikle de demokratiske civilsamfundskræfter i de pågældende lande 2) dialog og konstruktive bidrag til Danidas fremtidige civilsamfundsstrategi fra 2012 og frem,3) optimere videndelingen og samarbejdet således at AK kan videreudvikle og intensivere oplysnings-, lobby-, og fortalervirksomheds-arbejdet i Europa og specielt Danmark og 3) Styrke samarbejdet mellem Aks partnere og med AK om konkrete målsætninger/initiativer der er udarbejdet i fællesskab og 4)udbygge kendskabet til projekttekniske discipliner, såsom LFA, M&E med henblik på effektiv projektførelse og -ledelse. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1. Relevansen af partnerskabsaktiviteten 1. Een af anbefalingerne fra deltagerne i 1. partnerskabsworkshop, afholdt i Swaziland november 2009, omhandlede partnerens ønske om opnå bedre viden om brugen af de projekttekniske discipliner, især monitorering og evaluering. Behovene skal ses i lyset af et ønske om at styrke hele dokumentationsdelen i projektsamarbejdet, herudner løbende vurdering og kontrol af projekt indikatorer. Et enkelt af projektsamarbejderne, TCOE projektet, har gennem det seneste år arbejdet videre med konceptet og bl.a. med succes afholdt en workshop indenfor Most Significant Changes. Resultater fra denne workshop har dannet ramme om diskussioner om andre projektideer samt forslag til styrkelse af hele dokumentationsdelen i projektet. Disse erfaringer vil blive videreformidlet under kommende partnerskabsworkshop. 2. Projektrådgivningen anbefalede i AK-kapacitetsundersøgelsen fra 2009 en styrkelse af partnernes organsatoriske udvikling, mobilisering og kapacitetsudbygning af bla. projektførelse og -ledelse. Denne viden kunne tilføres det samlede partnerskab ved afholdelse af en 2. workshop, som anbefaledes afholdt i AK havde dog ikke rersourcer til denne aktivitet, men aktiviteten planlægges derfor afholdt i (november) AK har, ligeledes i samråd med partnerne, vurderet et behov for videreudvikling af modellen Logical Framework Analysis (LFA). Det tilsigtes, at alle projektpartnere opnår samme viden og får mulighed for at dele erfaringer, men også bliver tilbudt en introduktion til dybere analyse af værdien, heunder fordele og ulemper, ved brugen af LFA. Ovennævnte punkt 1 skal ligeledes ses i sammenhæng med dette ønske. 4. Gennem det løbende partnerskab men især aktualiseret af den seneste politiske udvikling i Nordafrika -har der været udtrykt ønske om at reflektere over (mulige) konsekvenser af den politiske demokratiseringsproces, som har fundet sted i Nordafrika (og Mellemøsten) de seneste 6 måneder. Relevante problemstillinger 7

8 kunne omhandle: hvilken betydning har CSOere og NGOere, f.eks indenfor menneskerettighedsområdet spillet i denne demokratiseringsproces,herunder hvilken betydning vil denne nye proces kunne tænkes af have i deres fremadrettede arbejde, er der forhold; tegn på stigende utilfredshed/frustration etc. i befolkningsgrupper med bla. Korrupte regimer, som CSOerne bør forholde sig til, og agere på og hvorledes? En åben dialog med partnerne vil styrke opmærksomheden, solidariteten og omhandle en analyse af hvilke handlemåder og midler, som partneren bør have i den forstastte kamp for demokratisering. 5. Relevansen af denne aktivitet skal ses i lyset af den samfundsmæssige og institutionelle sammenhæng se B.2. Det er AK's og AK's partneres helt klare overbevisning der mere end nogensinde før er et enormt behov for at styrke civilsamfundet - specielt i Zimbabwe, ydafrika, Uganda, og Swaziland, hvor der i disse år ses en (yderligere) centralisering af statsmagten. Udover at det er meget tydeligt, at der er et akut og enormt behov for at styrke mobilisering og organisering af civilsamfundet, for at sikre en demokratisk udvikling med folket i centrum, så skal relevansen af aktiviteten ses ud fra potentialerne for videndeling og erfaringsudveksling iblandt AK's partnere og AK. Selv om der er fællesnævnere hos alle AK's partnere - nemlig mobilisering, organisering, fortalervirksomhed og lobby så har hver af partnerne nogle unikke kompetencer og kvalifikationer, som andre kan lærer af. Det er denne videndeling og dialog som skal bidrage til mobilisering og organisering i organisationernes bagland; øget lobby og fortalervirksomhed; og dermed styrket demokratisk og politisk magt. B.2 Hvilken samfundsmæssig og institutionel sammenhæng indgår aktiviteten i? Workshoppen indgår i en samfundsmæssig sammenhæng præget af en udvikling af demokratierne i Sydafrika, Swaziland, Uganda og Zimbabwe hvor civilsamfundet spiller en stadig mindre rolle. Problemstillingerne - og den politiske kontekst - er naturligvis forskellige i de enkelte lande, men enkelte fællestræk omkring engagementet fra lokale CSO, spændende fra ungdomsbevægelser til enkelte mere formaliserede CSOere med årlang erfaring indenfor bla. medlemsorganisering og kampagnevirksomhed, bevirker at behovet for koordinering af erfaringer og viden samt anerkendelse og respekt omkring arbejdet indenfor disse omåder er stort og udbyttet utvivlsomt vil være givtigt. Zimbabwe vurderes til pt. at være det mest oplagte land til afholdelse af denne workshop, af flere årsager. AK forventes at have 2 partnerskaber (NCA og Youth Forum) i hastig udvikling i 2011og årene frem, med en kombination af gamle og nye erfaringer indenfor demokratiudvikling. De øvrige partnere vil kunne få en førstehåndsvurdering af dette arbejde, bla. ved besøg hos partnerne. Logistisk vil valget af hovedstaden Harare betyde relativ kort rejsetid for sydpartnerne. Zimbabwe vil ligeledes være et stadigt voksende samarbejdsland for AK. Der vurderes som et relativt godt sted fsva. workshop lokale- og hotelfaciliteter og vil, alt andet lige, være forbundet med lavere omkostninger end i f.eks. Sydafrika. I Zimbabwe har de demokratiske processer meget svære vilkår og oftest uden inddragelse af civilsamfundet. Den stigende opposition til regeringens politik kan underbygges af dette arbejde og alene afholdelse af denne workshop vil utvivlsom påkalde sig stor opmærksom fra bla. ungdomsbevægelser og NGO, som arbejder indenfor menneskerettigheder og andre områder indenfor civilsamfundsstrategien. 8

9 AKs partnere arbejder for information og oplysning om rettigheder og søger især at mobilisere netop ungdommen i dette arbejde. Andre samarbejder vedrører kapacitetsopbygning omkring organisering, herudner medlemsrekruttering. Et fokusområde vedrører kvinders ret til deltagelse og organisering indenfor demokratiudvikling og retten til arbejde. I Uganda ses i dag en centralisering af statsmagten. I en rapport fra Uganda Governance Monitoring Platform (en koalition af civilsamfundsorganisationer i Uganda) blev udgivet, kritiseres de seneste demokratiske valg voldsomt; demokratiet bliver betegnet som et pseudodemokrati; parlamentet kritiseret for at være domineret af patroniserende parlamentsmedlemmer; og civilsamfundet blive pålagt flere og flere restriktioner. Ydermere så hævder civilsamfundet at have beviser for en stigning i antallet af voldstilfælde mod kvinder og børn og antallet af rituelle mord. AK's partner, Health Rights Action Group, befinder sig således i en samfundsmæssig kontekst for det bliver sværere og sværere at bekæmpe stigma og styrke mobilisering af civilsamfundet. Partnerne i Swaziland arbejder under ekstremt vanskellige forhold. Regimet optræder meget undertrykkende og Aks partnere kæmper for demokratiske forhold. Et af midlerne er folkelig mobilisering og organisering. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? På baggrund af anbefalingerne fra 1. partnerskabsworkshop i november 2009 om bl.a behov for styrkelse af projekttekniske discipliner har såvel AK som partnerne arbejdet videre med disse behov. Alle projektbesøg til- og fra partnerne har typisk omhandlet og behandlet problemstillinger indenfor projektorganisering; bla. ved afholdelse af kapacitetsfremmende workshops med partnerne, deltagelse i Projektrådgivningens kurser og ved gensidig vidensdeling blandt partnerne. Diss fællesaktiviteter har afstedkommet et behov for en samlet workshop, hvor erfaringer og ny viden om brug af LFA og andre projekttekniske discipliner, herudner monitering og evaluering, vil blive behandlet. En af fordelen ved denne fællesworkshop vil være, at lige-sindende partnere, ofte med sammenlignelige formål og aktiviteter, kan drage stor nytte af fællesvidensdeling og øget erfaringsgrundlag. Der er nedsat en 2. workshop kommite med deltagelse af flere partnere, som gennem det seneste år har kommunikeret omkring form og indhold af denne workshop. Der kommunikeres løbende, og det er aftalt at der i løbet af august/september 2011 vil foreligge et endelige program for workshoppen,både hvad angår form og indhold, men også for så vidt angår enighed om interne- og eksterne oplægsholdere samt praktiske detaljer omkring tilrettelæggelse og afholdelse af workshoppen. Internt i AF har form og indhold af denne 2. workshop været løbende diskuteret i Uddannelsesudvalg og FU og forslag herfra er blevet kommunikeret ud til partnere for kommentering. På baggrund af anbefalingerne fra disse konsultationer er nærværende ansøgning blevet udarbejdet. 9

10 C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Formålet med partnerskabsaktiviteten er 1) at styrke samarbejdet mellem AK og AK's sydpartnere samt internt mellem sydpartnerne og 2) at styrke alle partnernes kapacitet, inklusiv AK's kapacitet, indenfor områderne projektledelse og -førelse, mobilisering; organisering; lobby; og fortalervirksomhed. Implicit i formål nr. 1 er at de enkelte sydpartnere vil få styrket samarbejdet med de respektive arbejdsgrupper i AK. I workshopforløbet vil der blive rig mulighed for sydpartnerne kan komme i dialog med deres respektive AK-repræsentant. Ydermere, så er det et delformål at workshoppen skal bidrage til at udvikle workshopmetoder og læringprocesser, således at deltagerne også for udvidet deres kompetencer på det workshopmetodiske område. Der vil blive nedsat en workshopkomite, som har til bl.a. har til opgave at sikre fokus på workshopmetoder og læringprocesser. Aktivitetens processer, dvs. dialogen omkring de faglige temaer, forventes at åbne for nye muligheder inden for samarbejdet mellem AK og AK's sydpartnere samt internt mellem sydpartnerne. Disse nye muligheder omfatter bl.a. at partnerne yderligere kan professionalisere projektarbejdet; drage nytte af forbedret netværksarbejde nationalt, regionalt og internationalt; samt forbedre strategier for mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhed. Ved aktivitetens afslutning vil aktiviteten have ført til følgende positive ændringer: 1. Styrket samarbejde mellem AK's partnere og AK's arbejdsgrupper. 2. Styrket viden og kapacitet omkring projekttekniske discipliner 3. Styrket viden og kapacitet omkring organisering af folkelige bevægelser 4. Styrket viden og kapacitet omkring lobby og fortalervirksomhed 5. Styrket viden om den støtte politiske og økonomiske kontekst, regionalt såvel som globalt, hvori de enkelte bevægelser/organisationer befinder sig. 6. Styrket kompetence i forhold til anvendelse af workshopmetoder og læringprocesser. 7. Der er udarbejdet et fælles partnerskabsrapport, indeholdende et stategisk politikpapir med anbefalinger til bl.a DANIDAS civilsamfundsstrategi samt konkrete projekttekniske værktøjer og metoder. Det er åbenlyst at på kortere og længere sigt vil deltagerne i workshoppen kunne anvende den opnåede viden og det strykede netværk/samarbejde i deres daglige indsats for mobilisere og organisere marginaliserede og/eller undertrykte målgrupper samt lægge mere effektive strategier for lobby og fortalervirksomhed. Kort sagt vil aktiviteten bidrage til en styrkelse af civilsamfundet og udvikling af de demokratiske kræfter. C.2 Målgruppe og deltagere Målgruppen for aktiviteten er repræsentanter fra de under A2 nævnte samarbejdspartnere. Hver syd-partner vil være repræsenteret med to personer. AK vil være repræsenteret ved foreningens formand, ét øvrigt medlem fra Forretningsudvalget, AK's informationsmedarbejder, AKs projektmedarbejder, samt seks repræsentanter fra AK's arbejdsgrupper, som indgår projekt-samarbejde med én eller flere syd-partnere. Det er vigtigt for gennemførelsen og kvaliteten af workshoppen at alle AK-grupper med projekter er repræsenteret, således at alle sydpartnerne har en AK-partner, som de samarbejder tæt med i det daglige projektsamarbejde. Dette møde mellem repræsentanterne fra AK's arbejdsgrupper og deres respektive sydpartnere skal også bidrage til styrket samarbejde. 10

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedret

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere