1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET"

Transkript

1 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners in the Southern Africa. Afrika Kontakt Partnerorganisation(er): Land(e): 1. Foundation for Socio-Economic Justice, Swaziland 2. Masifundise Development Trust, South Africa 3. Coastal Links, South Africa 4. National Constitutional Assembly, Zimbabwe 5. Youth Forum, Zimbabwe 6. Swaziland Positive Living 7. Swaziland United Democratic Fund 8. Trust for Community Outreach and Education, South Africa 9. Mawubuye, South Africa 10. Alternative Information & Development Centre, South Africa 11. Swaziland National Ex-Miners Association, 12. Health Rights Action Group, Uganda Zimababwe,med deltagere fra Swaziland, Uganda, Zimbabwe, Sydafrika og Danmark Landets BNI: 400US$ pr. indbygger.(2010 est.) (http://www.prngo.dk/default.aspx?id=160 98) Antal måneder: 1 måned Start-dato: Slut-dato: 14. november november 2011 Ansøgt beløb Forbrug pr. år? fra Projektpuljen: ,- (Samlet beløb delt med antal år) i 2011: ,- Er der tale om en genansøgning? [ x ] (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? [ ] Ja, tidl. søgt dato: Nej Type: Hvordan vil I overordnet beskrive formålet med denne partnerskabsaktivitet: Partnerens udvikling af organisation, ledelse og strategi. Den lokale partners evne og kapacitet til at indgå i nationale Udvikling af samarbejdsrelationerne mellem AK og de lokale samarbejdsorganisationer, især mhp. Strategisk udvik- Andet eller internationale netværk. ling af partnerskabet og fremtidige indsatser. (sæt evt. flere krydser, eller tilføj kategori) Partnerens demokratiske strukturer, folkelige forankring og inddragelse af målgruppen. Partnerens evne til at planlægge og gennemføre fortalervirksomhed og til at medvirke til at udvikledemokratiet i det pågældende land. Mellemfolkelige kontakter, der har styrkelse af eksisterende udviklingssamarbejde som sit mål. Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Denne partnerskabsaktivitet bygger på erfaringer og anbefalinger fra den 1. afholdte workshop i 2009; Building Civil Society Partnership, i Swaziland. Endvidere anbefalede Projektrådgivningen i kapacitetsundersøgelse af Afrika Kontakt (AK) fra 2009, jfr. anbefaling nr. 5, afholdelse af en workshop indenfor organisationsudvikling og kapacitetsstyrkelse. Partnerskabsaktiviteten består af en tredages workshop for 10 repræsentanter fra AK, 24 repræsentanter fra AK's sydpartnere, samt to oplægsholdere. Emnerne vil være: 1. Betydningen af den demokratiseringsprocessen i Nordafrika (og Mellemøsten) for CSOernes arbejde i nord og syd, 2. afholdelse af en LFA-workshop, ligeledes med fokus på M&E. Blandt de forventede resultater vil være: 1. projektteknisk partnerskabsmanual og 2. en styrket viden og kompetence hos deltagerne indenfor organisering, kapacitetsstyrkelse og projektledelse Dato Ansvarlig person (Underskrift) 1

2 København N Sted Flemming Alsbjørn, Projektmedarbejder i Afrika Kontakt Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) 2

3 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer Afrika Kontakt's historie: AK blev dannet i 1978 af en række danske partier, fagforeninger og organisationer, som ønskede at gøre en fælles indsats mod kolonialisme og Apartheid i landene i det sydlige Afrika. Med befrielserne i Angola, Mozambique og Zimbabwe kom AKs arbejde i stigende grad til at centrere sig om kampen mod Apartheid i Sydafrika. I mange år arbejde AK for en økonomisk og kulturel boykot af det hvide mindretalsstyre i Sydafrika. Med Apartheids ophør i 1993 valgte AK at fokusere arbejdet på; 1) oplysning- og kampagnearbejde overfor den danske befolkning og beslutningstagere, og 2) støtte til folkelige bevægelser i hele det sydlige Afrika. Målet hermed var, og er fortsat, at bidrage til marginaliserede befolkningsgruppers kamp for sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. I december 2007 ændrede Afrika Kontakt navn fra Sydafrika Kontakt som en konsekvens af, at det geografiske fokus havde bevæget sig langt nord for Sydafrika. I dag arbejder AK med problemstillinger i hele Afrika syd for Sahara. Projektarbejdet har fortsat fokus i den sydlige del af Afrika. Afrika Kontakt's formål: Vision med ulandsarbejdet: AK arbejder for at ændre politiske magtforhold og fordelinger af samfunds- og naturresurser, for derved at bidrage til en ny og mere retfærdig global udvikling, der gavner Afrikas befolkninger. Strategi for ulandsarbejdet: I solidaritet støtter AK marginaliserede, folkelige bevægelser i Afrika, med henblik på at styrke bevægelsernes mobilisering og organisering, således at de kan kæmpe for og sikre deres sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder. Derudover viderebringer AK budskaberne fra vores partnere i Syd til danske målgrupper, inklusiv den bredere befolkning, studerende, og beslutningstagere. Afrika Kontakt har fem formål med projektarbejder: At styrke kontakten og samarbejdet med partnere i Afrika. At bidrage til mobilisering og organisering af folkelige bevægelser i Afrika. At anvende viden og erfaring i oplysnings- og lobby-arbejde i Danmark. At styrke de faglige kompetencer i såvel AK som hos partneren. At skabe kontakter i det danske samfund og få disse inddraget i solidaritetsarbejdet med Afrika. Afrika Kontakt's erfaringer: De primære erfaringer ligger inden for to hovedområder: 1) oplysning, fortalervirksomhed og lobby i Nord såvel som Syd. AK har stor erfaring med oplysning overfor danskere; 2) støtte til marginaliserede, folkelige bevægelser således at de selv kan mobilisere og organisere: lobby og fortalervirksomhed i Danmark projektimplementering styrkelse af folkelige bevægelser organisering mobilisering udviklingspolitik mikro og makro niveau A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer 3

4 Foundation for Socio-Economic Justice, Swaziland: FSEJ blev grundlagt i 2003 som et netværk af følgende organisationer: Lawyers for Human Rights, Imbita, Swaziland Council of Churches, Women & Law, Swaziland Federation of Trade Unions, Swaziland Youth Congress. Disse er medlemmer af FSEJ. De organisationer, der nu udgør FSEJ, havde fokus på spørgsmål med direkte tilknytning til de forfatningsmæssige debatter i Swaziland. FSEJ vigtigste vision erat indlede en bred borgeruddannelse for at fremme en demokratisk deltagelse og skabe øget bevidsthed om menneske- og forretningsmæssige rettigheder blandt landbefolkningen. Derfor er mission for FSEJ at styrke demokratiforståelsen hos landbefolkningen ved at foretage borgeruddannelse og netværksdannelse. På dette grundlag har man fem strategiske partnere der er valgt i tilknytning til det projekt, der støttes af AK. AK og FSEJ har samarbejdet i 7 år bl.a. via to minipuljeprojekter. Masifundise, Sydafrika: Masifundise er en sydafrikansk NGO, der støtter de fattige og marginaliseret kystfiskere i deres kamp for at få fiskerettighederne tilbage. Omdrejningspunktet er mobilisering og organisering af befolkningerne i de yderst fattige kystområder. Projektrådgivningen har ydet økonomisk støtte til projektet, senest december 2010, med ,-. Coastal Links, Sydafrika: CL er de fattige kystfiskeres bevægelse i Sydafrika. CL er opbygget af mænd og kvinder fra fattige kystområder i Western Cape provinsen med støtte fra AK og Masifundise. CL har igen ansatte, men en meget aktiv bestyrelse og mange energiske lokale ledere. AK og Coastal Links har samarbejdet i fire år. CL's primære kompetencer ligger indenfor 1) mobilisering af marginaliseret folk fra kystområderne, og 2) en folkelig og politisk kamp for at tusinder af kystfiskere i hele Sydafrika kan genvinde deres ret til at fiske. National Constitutional Assembly, Zimbabwe, er en CSO fra 1997, bestående af politiske aktivister og er den eneste betydningsfulde CSO som er fortaler for en inklusiv, folkelig og demokratisk forfatningsproces i Zimbabwe. Aktiviterne består typisk af civic education, workshops, seminarer og afholdelse af offentlige møder, kampagner, herunder en kampagne i samarbejde med AK om Stop politisk vold mod kvinder i Zimbabwe. Projektrådgivningen har ydet økonomisk støtte til projektet i december 2010 med en bevilling på ,- Youth Forum, Zimbabwe, blev NGO-registreret i 2004 med det erklærede formål at fremme og styrke ungdommen i Zimbabwe til aktiv deltagelse i den politiske dialog og beslutningsproces i kampen for et demokratisk Zimbabwe. YF er landsdækkende og arbejder desuden tæt sammen med NCA. AK og Youth Forum gennemførte en appraisal, finansieret af Projektrådgivningen, i foråret 2011 og har sammen udarbejdet et PR-projektforslag, april 2011, på 500,000,- med henblik på styrkelse af medlemsorganiseringen, oplysningskampagner og kapacitetsopbygning af ungdomsorganisationen. Swaziland Positive Living, SWAPOL: SWAPOL er en medlemsbaseret bevægelse for hiv-positive. De arbejder holistisk med aids, med alt fra støttegrupper af hiv-positive, havebrug, fødevarehjælp, forældreløse, uddannelse, og lobby for at forbedre de hivpositives retsstilling i Swaziland. SWAPOL bruger bl.a. demonstrationer af hiv positive, hvor de kræver adgang til behandling. SWAPOL har 18 ansatte. AK og SWAPOL har samarbejdet siden 2002, hvor SWAPOL bliv oprettet. Samarbejdet har bestået af besøgsrejser, og ved at AK med indsamlede penge har støttet SWAPOLs arbejde. 4

5 Swaziland United Democratic Fund: S-UDF bliv oprettet i 2008, og er en paraplyorganisation for organisationer der ønsker en demokratisk udvikling i Swaziland. Blandt medlemmerne er de to faglige landsorganisationer, en række politiske bevægelser, kvindegrupper, ungdomsorganisationer, menneskerettighedsgrupper mv. S-UDF har en ansat. S-UDF er i dag den største vigtigste organisation der arbejder for demokratiske reformer i Swaziland. AK og S-UDF har samarbejdet gennem flere år, hvilket resulterede i et samarbejdsprojekt omkring udbygningaf deres borgeruddannelse af fattige i byområderne i Swaziland. S-UDF er en vigtig fremtidig partner for AK. Trust for Community Outreach and Education, Sydafrika: TCOE blev stiftet i 1978 og arbejder med at organisere jordløse og småbønder i tre provinser i Sydafrika. TCOE samarbejder blandt andre med Mawubuye for en mere demokratisk og retfærdig fordeling af jorden i Sydafrika. TCOE har 17 ansatte. AK og TCOE har samarbejdet i mere end 10 år, og har bl.a. et mindre projekt støttet af Projektpuljen, der har til målsætning at kapacitetsopbygge Mawubuye. TCOE er en af de absolut mest kompetente organisationer, som arbejder med jordrettigheder i den sydlige del af Afrika, og med årtier lange erfaringer er organisationen en af workshoppens vigtigste deltagere. Mawubuye, Sydafrika: Mawubuye er en sammenslutning af lokale Mawubuye grupper, der organisere jordløse og småbønder i de lokalområder hvor de er aktive. Dette er i mere end 100 lokalsamfund. Mawubuye arbejder lokalt med at fremme en udvikling der tilgodeser de fattige, så at de kan leve af at dyrke jorden. Mawubuye har tre ansatte. AK og Mawubuye har samarbejdet i tre år, og Mawubuye støttes igennem AK og TCOE's projekt, som støttet af projektpuljen. Mawubuye kan specielt bidrage med metoder og strategier for mobilisering og etablering af lokale grupper iblandt marginaliseret og fattige landområder. Mawubuye har endvidere haft positive oplevelser med anvendelse af evalueringsmetoden Most Significant Change, og vil således indgå i workshop kommiteen. Alternative Information & Development Centre, South Africa blev dannet i 1996 som reaktion på overgangen til demokrati i Sydafrika og de nye muligheder og udfordringer, det bragte dem, der søger større social retfærdighed indenfor demokratiet. AIC har etableret sig som en førende kilde til forskning og information om emner indenfor fattigdom og globalisering og spiller en central rolle indefor regionale og nationale netværk og fora, herunder Africa Peoples Solidarity Network,Jubilee South og Trade Strategy Group. AIDC har til formål at styrke bevøgelsen for social retfærdighed gennem produktion af alternati viden og ved at forbedre den institutionelle kapacitet hos medier, og progressive civilsamfundsorganisationer der fremmer en dialog og giver stemme til de fattige og marginalisrede grupper i Sydafrika. AK og AIDC samarbejder omkring udvikling af fælles miljø-aktivistiske initiativer omkring COP 17, Durban, december Swaziland National Ex-Miners Association, Swaziland, arbejder med forbedring af tidligere minearbejders livsforhold, herunder manglende pensioner, sundhedsforhold og behandlingsmulighder samt andre fundamentale rettigheder. Foreningen er endnu ikke NGO godkendt under fungerer derfor under Swaziland National Ex-Miners Co-operative Union (registreret i 1993). AK indsender et mindre-projekt forslag til PR pr. 15. april Health Rights Action Group, Uganda: HAG arbejder med at organisere de lokalsamfund der er hårdest ramt af aids epidemien i Uganda. Dette sker bl.a. ved oprettelsen af lokale grupper, der ved at involvere,også ikke hiv-positive i arbejdet, skal være med til at bekæmpe stigma lokal. Nationalt arbejder HAG med at fremme en udvikling der giver hiv- 5

6 positive og deres familier rettigheder i forhold til systemet. HAG har 6 ansatte. AK og HAG har samarbejdet i lidt over 1½ år, og har netop indsendt en mindre-projekt ansøgning til Projektrådgivningen. Det er specielt HAG's erfaring med og fokus på stigma som en betydelig årsag til den fortsatte spredning af Hiv, som de øvrige worshopdeltagerne kan tage ved lære af. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde og perspektiv for samarbejdet AK har indledt direkte projektsamarbejde med 11 ud af de 12 partnere beskrevet i A2. 6 af partnerne er med i projektsamarbejde på 4 forskellige projekter finansieret af hhv. Projektpuljen og Danida. AK har netop udarbejdet ansøgninger for 3 af de øvrige (Youth Forum, Ex-Miners Association og HAG, Uganda til godkendelse i Projektrådgivningen og AK forventer et projektsamarbejde med AIDC omkring initiativer ifm. COP 17 mødet i Sydafrika, december Erfaringerne med samarbejdet spænder meget bredt, men to kerneområder er specielt interessante og vigtige at fremhæve: 1. Den politiske demokratiseringsproces i Nordafrika (og Mellemøsten), som tog fart i slutningen af 2010 og stadig pågår i 2011 vil utvivlsomt få stor betydning for bla. civilsamfundsstrategierne i både nord og syd. Form og indhold i CSOerne's måde at organisere sig på, konditionerne for samrbejde, herudner eksistens- og sanktionsmuligheder samt hele fortalervirksomheden, for blot at nævne nogle få centrale områder, vil undergå en betydelig forandring. Viden om, men også egne observationer og reaktioner på denne proces vil blive behandlet, bla. i form af externe oplæg men ligeldes suppleret med partnerns egne synspunkter og vurderinger for den fremtidige CSO struktur. I forlængelse heraf vil de væsentlige synspunkter og konklusioner opsummeres i den endelige afraportering og således udgøre AK partnerskabets samlede bidrag til revision af den danske civilsamfundsstragi, som vil finde sted i AK har forskelligt erfaringsgrundlag med de enkelte partnere; de fleste er godt i gang med implementeringen af projektaktiviteterne, enkelte er i gang med opstart af projektsamarbejdet og AK er i gang med projektansøgninger med 2 af de nævnte organisationer. AK har på den baggrund vurderet, at der eksisterer et udbredt behov for detaljeret viden om fordele og ulemper, herunder brug og anvendelsesmuligheder, af Logical Framework Analysis modellen. En samlet og helhedsorienteret introduktion, suppleret med udvalgte case stories i plenum, vil utvivlsomt styrke viden og kendkab til parnernes arbedje og formentlig stykre mulighederne for korrdinering og samarbejde hos partnerene i Syd. 3. I forbindelse med LFA workshoppen vil denne proces blive suppleret med en dybere gennemgang af de tilhørende begreber, monitorering og evaluering, hvilket for øvrigt ligger fint i tråd med anbefalingern fra 1. workshop, afholdt i Argumentet er, at hele dokumentationsdelen af projektarbejdet skal styrkes, til gavn for de samarbejdet med AK men lige så vigtigt med mulighed for vidensdeling af resultater til andre syd -partnere i AK. Rprojekterne vil blive bedre i stand til at effekt-vurdere resultater samt vurdere behov for styrkelts e af aktiviteter. En styrket dokumentationsdel vil ligeldes være ensbetydende med højere grad af bæredygtighed og betyde forøgede muligheder for at søge anden finansiering på sigt. 4. Alle de i sektion A2 nævnte syd-partnerne arbejder i større eller mindre grad med mobilisering og organisering af marginaliseret/undertrykte målgrupper grupper af mennesker, som hører til den absolut fattigste del af befolkningerne i de respektive lande. Selvom fællesnævnerne for projektsamarbejdet er mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhed, så arbejder syd-partnerne med 6

7 forskellige metoder og strategier. Nogle syd-partnere er NGO'er, som yder moralsk- og kapacitets-støtte til folkelige bevægelser, andre partnere er bevægelser i sig selv. AKs erfaringer indenfor disse temaer strækker sig årtier tilbage. Konkrete samarbejdserfaringer med de nuværende syd-partnere går omkring 10 år tilbage. I den periode har AK såvel som partnerne stødt videreudviklet og forbedret metoder og strategier for mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhed. Nogle af de gamle partnere har således en enorm viden og kapacitet inden for områderne, hvorimod enkelte af de nyere partnere har relativt mindre viden og kapacitet. Perspektivet for den foreslået tre dages workshop er at forbedre indsatsen inden for områderne. Selv de mere erfarne organisationer/bevægelser og AK kan lære af hinanden, og specielt de yngre organisationer/bevægelser kan drage stor nytte af workshoppen. Perspektivet for workshoppen kan sammenfattes til 1) deltage og forholde sig aktivt til de politiske demokratiseringsprocesser i bla. Nordafrika og som kan/vil få afgørende betydning for CSO-arbedjet i det sydlige Afrika, bl.a. mhp.at intensivere og videreudvikle de demokratiske civilsamfundskræfter i de pågældende lande 2) dialog og konstruktive bidrag til Danidas fremtidige civilsamfundsstrategi fra 2012 og frem,3) optimere videndelingen og samarbejdet således at AK kan videreudvikle og intensivere oplysnings-, lobby-, og fortalervirksomheds-arbejdet i Europa og specielt Danmark og 3) Styrke samarbejdet mellem Aks partnere og med AK om konkrete målsætninger/initiativer der er udarbejdet i fællesskab og 4)udbygge kendskabet til projekttekniske discipliner, såsom LFA, M&E med henblik på effektiv projektførelse og -ledelse. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1. Relevansen af partnerskabsaktiviteten 1. Een af anbefalingerne fra deltagerne i 1. partnerskabsworkshop, afholdt i Swaziland november 2009, omhandlede partnerens ønske om opnå bedre viden om brugen af de projekttekniske discipliner, især monitorering og evaluering. Behovene skal ses i lyset af et ønske om at styrke hele dokumentationsdelen i projektsamarbejdet, herudner løbende vurdering og kontrol af projekt indikatorer. Et enkelt af projektsamarbejderne, TCOE projektet, har gennem det seneste år arbejdet videre med konceptet og bl.a. med succes afholdt en workshop indenfor Most Significant Changes. Resultater fra denne workshop har dannet ramme om diskussioner om andre projektideer samt forslag til styrkelse af hele dokumentationsdelen i projektet. Disse erfaringer vil blive videreformidlet under kommende partnerskabsworkshop. 2. Projektrådgivningen anbefalede i AK-kapacitetsundersøgelsen fra 2009 en styrkelse af partnernes organsatoriske udvikling, mobilisering og kapacitetsudbygning af bla. projektførelse og -ledelse. Denne viden kunne tilføres det samlede partnerskab ved afholdelse af en 2. workshop, som anbefaledes afholdt i AK havde dog ikke rersourcer til denne aktivitet, men aktiviteten planlægges derfor afholdt i (november) AK har, ligeledes i samråd med partnerne, vurderet et behov for videreudvikling af modellen Logical Framework Analysis (LFA). Det tilsigtes, at alle projektpartnere opnår samme viden og får mulighed for at dele erfaringer, men også bliver tilbudt en introduktion til dybere analyse af værdien, heunder fordele og ulemper, ved brugen af LFA. Ovennævnte punkt 1 skal ligeledes ses i sammenhæng med dette ønske. 4. Gennem det løbende partnerskab men især aktualiseret af den seneste politiske udvikling i Nordafrika -har der været udtrykt ønske om at reflektere over (mulige) konsekvenser af den politiske demokratiseringsproces, som har fundet sted i Nordafrika (og Mellemøsten) de seneste 6 måneder. Relevante problemstillinger 7

8 kunne omhandle: hvilken betydning har CSOere og NGOere, f.eks indenfor menneskerettighedsområdet spillet i denne demokratiseringsproces,herunder hvilken betydning vil denne nye proces kunne tænkes af have i deres fremadrettede arbejde, er der forhold; tegn på stigende utilfredshed/frustration etc. i befolkningsgrupper med bla. Korrupte regimer, som CSOerne bør forholde sig til, og agere på og hvorledes? En åben dialog med partnerne vil styrke opmærksomheden, solidariteten og omhandle en analyse af hvilke handlemåder og midler, som partneren bør have i den forstastte kamp for demokratisering. 5. Relevansen af denne aktivitet skal ses i lyset af den samfundsmæssige og institutionelle sammenhæng se B.2. Det er AK's og AK's partneres helt klare overbevisning der mere end nogensinde før er et enormt behov for at styrke civilsamfundet - specielt i Zimbabwe, ydafrika, Uganda, og Swaziland, hvor der i disse år ses en (yderligere) centralisering af statsmagten. Udover at det er meget tydeligt, at der er et akut og enormt behov for at styrke mobilisering og organisering af civilsamfundet, for at sikre en demokratisk udvikling med folket i centrum, så skal relevansen af aktiviteten ses ud fra potentialerne for videndeling og erfaringsudveksling iblandt AK's partnere og AK. Selv om der er fællesnævnere hos alle AK's partnere - nemlig mobilisering, organisering, fortalervirksomhed og lobby så har hver af partnerne nogle unikke kompetencer og kvalifikationer, som andre kan lærer af. Det er denne videndeling og dialog som skal bidrage til mobilisering og organisering i organisationernes bagland; øget lobby og fortalervirksomhed; og dermed styrket demokratisk og politisk magt. B.2 Hvilken samfundsmæssig og institutionel sammenhæng indgår aktiviteten i? Workshoppen indgår i en samfundsmæssig sammenhæng præget af en udvikling af demokratierne i Sydafrika, Swaziland, Uganda og Zimbabwe hvor civilsamfundet spiller en stadig mindre rolle. Problemstillingerne - og den politiske kontekst - er naturligvis forskellige i de enkelte lande, men enkelte fællestræk omkring engagementet fra lokale CSO, spændende fra ungdomsbevægelser til enkelte mere formaliserede CSOere med årlang erfaring indenfor bla. medlemsorganisering og kampagnevirksomhed, bevirker at behovet for koordinering af erfaringer og viden samt anerkendelse og respekt omkring arbejdet indenfor disse omåder er stort og udbyttet utvivlsomt vil være givtigt. Zimbabwe vurderes til pt. at være det mest oplagte land til afholdelse af denne workshop, af flere årsager. AK forventes at have 2 partnerskaber (NCA og Youth Forum) i hastig udvikling i 2011og årene frem, med en kombination af gamle og nye erfaringer indenfor demokratiudvikling. De øvrige partnere vil kunne få en førstehåndsvurdering af dette arbejde, bla. ved besøg hos partnerne. Logistisk vil valget af hovedstaden Harare betyde relativ kort rejsetid for sydpartnerne. Zimbabwe vil ligeledes være et stadigt voksende samarbejdsland for AK. Der vurderes som et relativt godt sted fsva. workshop lokale- og hotelfaciliteter og vil, alt andet lige, være forbundet med lavere omkostninger end i f.eks. Sydafrika. I Zimbabwe har de demokratiske processer meget svære vilkår og oftest uden inddragelse af civilsamfundet. Den stigende opposition til regeringens politik kan underbygges af dette arbejde og alene afholdelse af denne workshop vil utvivlsom påkalde sig stor opmærksom fra bla. ungdomsbevægelser og NGO, som arbejder indenfor menneskerettigheder og andre områder indenfor civilsamfundsstrategien. 8

9 AKs partnere arbejder for information og oplysning om rettigheder og søger især at mobilisere netop ungdommen i dette arbejde. Andre samarbejder vedrører kapacitetsopbygning omkring organisering, herudner medlemsrekruttering. Et fokusområde vedrører kvinders ret til deltagelse og organisering indenfor demokratiudvikling og retten til arbejde. I Uganda ses i dag en centralisering af statsmagten. I en rapport fra Uganda Governance Monitoring Platform (en koalition af civilsamfundsorganisationer i Uganda) blev udgivet, kritiseres de seneste demokratiske valg voldsomt; demokratiet bliver betegnet som et pseudodemokrati; parlamentet kritiseret for at være domineret af patroniserende parlamentsmedlemmer; og civilsamfundet blive pålagt flere og flere restriktioner. Ydermere så hævder civilsamfundet at have beviser for en stigning i antallet af voldstilfælde mod kvinder og børn og antallet af rituelle mord. AK's partner, Health Rights Action Group, befinder sig således i en samfundsmæssig kontekst for det bliver sværere og sværere at bekæmpe stigma og styrke mobilisering af civilsamfundet. Partnerne i Swaziland arbejder under ekstremt vanskellige forhold. Regimet optræder meget undertrykkende og Aks partnere kæmper for demokratiske forhold. Et af midlerne er folkelig mobilisering og organisering. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? På baggrund af anbefalingerne fra 1. partnerskabsworkshop i november 2009 om bl.a behov for styrkelse af projekttekniske discipliner har såvel AK som partnerne arbejdet videre med disse behov. Alle projektbesøg til- og fra partnerne har typisk omhandlet og behandlet problemstillinger indenfor projektorganisering; bla. ved afholdelse af kapacitetsfremmende workshops med partnerne, deltagelse i Projektrådgivningens kurser og ved gensidig vidensdeling blandt partnerne. Diss fællesaktiviteter har afstedkommet et behov for en samlet workshop, hvor erfaringer og ny viden om brug af LFA og andre projekttekniske discipliner, herudner monitering og evaluering, vil blive behandlet. En af fordelen ved denne fællesworkshop vil være, at lige-sindende partnere, ofte med sammenlignelige formål og aktiviteter, kan drage stor nytte af fællesvidensdeling og øget erfaringsgrundlag. Der er nedsat en 2. workshop kommite med deltagelse af flere partnere, som gennem det seneste år har kommunikeret omkring form og indhold af denne workshop. Der kommunikeres løbende, og det er aftalt at der i løbet af august/september 2011 vil foreligge et endelige program for workshoppen,både hvad angår form og indhold, men også for så vidt angår enighed om interne- og eksterne oplægsholdere samt praktiske detaljer omkring tilrettelæggelse og afholdelse af workshoppen. Internt i AF har form og indhold af denne 2. workshop været løbende diskuteret i Uddannelsesudvalg og FU og forslag herfra er blevet kommunikeret ud til partnere for kommentering. På baggrund af anbefalingerne fra disse konsultationer er nærværende ansøgning blevet udarbejdet. 9

10 C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Formålet med partnerskabsaktiviteten er 1) at styrke samarbejdet mellem AK og AK's sydpartnere samt internt mellem sydpartnerne og 2) at styrke alle partnernes kapacitet, inklusiv AK's kapacitet, indenfor områderne projektledelse og -førelse, mobilisering; organisering; lobby; og fortalervirksomhed. Implicit i formål nr. 1 er at de enkelte sydpartnere vil få styrket samarbejdet med de respektive arbejdsgrupper i AK. I workshopforløbet vil der blive rig mulighed for sydpartnerne kan komme i dialog med deres respektive AK-repræsentant. Ydermere, så er det et delformål at workshoppen skal bidrage til at udvikle workshopmetoder og læringprocesser, således at deltagerne også for udvidet deres kompetencer på det workshopmetodiske område. Der vil blive nedsat en workshopkomite, som har til bl.a. har til opgave at sikre fokus på workshopmetoder og læringprocesser. Aktivitetens processer, dvs. dialogen omkring de faglige temaer, forventes at åbne for nye muligheder inden for samarbejdet mellem AK og AK's sydpartnere samt internt mellem sydpartnerne. Disse nye muligheder omfatter bl.a. at partnerne yderligere kan professionalisere projektarbejdet; drage nytte af forbedret netværksarbejde nationalt, regionalt og internationalt; samt forbedre strategier for mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhed. Ved aktivitetens afslutning vil aktiviteten have ført til følgende positive ændringer: 1. Styrket samarbejde mellem AK's partnere og AK's arbejdsgrupper. 2. Styrket viden og kapacitet omkring projekttekniske discipliner 3. Styrket viden og kapacitet omkring organisering af folkelige bevægelser 4. Styrket viden og kapacitet omkring lobby og fortalervirksomhed 5. Styrket viden om den støtte politiske og økonomiske kontekst, regionalt såvel som globalt, hvori de enkelte bevægelser/organisationer befinder sig. 6. Styrket kompetence i forhold til anvendelse af workshopmetoder og læringprocesser. 7. Der er udarbejdet et fælles partnerskabsrapport, indeholdende et stategisk politikpapir med anbefalinger til bl.a DANIDAS civilsamfundsstrategi samt konkrete projekttekniske værktøjer og metoder. Det er åbenlyst at på kortere og længere sigt vil deltagerne i workshoppen kunne anvende den opnåede viden og det strykede netværk/samarbejde i deres daglige indsats for mobilisere og organisere marginaliserede og/eller undertrykte målgrupper samt lægge mere effektive strategier for lobby og fortalervirksomhed. Kort sagt vil aktiviteten bidrage til en styrkelse af civilsamfundet og udvikling af de demokratiske kræfter. C.2 Målgruppe og deltagere Målgruppen for aktiviteten er repræsentanter fra de under A2 nævnte samarbejdspartnere. Hver syd-partner vil være repræsenteret med to personer. AK vil være repræsenteret ved foreningens formand, ét øvrigt medlem fra Forretningsudvalget, AK's informationsmedarbejder, AKs projektmedarbejder, samt seks repræsentanter fra AK's arbejdsgrupper, som indgår projekt-samarbejde med én eller flere syd-partnere. Det er vigtigt for gennemførelsen og kvaliteten af workshoppen at alle AK-grupper med projekter er repræsenteret, således at alle sydpartnerne har en AK-partner, som de samarbejder tæt med i det daglige projektsamarbejde. Dette møde mellem repræsentanterne fra AK's arbejdsgrupper og deres respektive sydpartnere skal også bidrage til styrket samarbejde. 10

11 Der vil tillige blive inddraget to eksterne oplægsholdere. I alt vil der være 26 deltagere fra syd og 10 deltagere fra AK. Deltagerne fra syd vil være personer, som er involveret i projektsamarbejde med AK herunder program medarbejdere, ledere, og bestyrelsesmedlemmer samt 2 oplægsholdere. Deltagerne fra AIDC er inddraget fordi AK og AIDC har planer om at etablere et projektsamarbejde, og det forventes at der inden workshoppen vil blive søgt om midler fra Projektpuljen til en Afsluttende Projektformulering og at denne aktivitet vil være gennemført inden udgangen af De mange deltagere fra Sydafrika skal ses i lyset af at AK har samarbejdet tæt med sydafrikanske organisationer i flere årtier. Selvom Sydafrika er defineret som et mellemindkomstland så repræsenterer AK's sydafrikanske partnere nogle af Sydafrikas mest marginaliserede og fattige befolkningsgrupper, som typisk lever for under 1 til 2US$ om dagen. Yderligere er det vigtigt at pointerer at denne del af den sydafrikanske befolkning i stigende grad lever i yderkanten af det sydafrikanske demokrati. Flere af sydpartnerne, bl.a. ZLA, Masifundise, Coastal Links, Yourth Forum, NCA, TCOE og Mawubuye, arbejder til enhver tid progressivt for en lige kønsfordeling, og disse organisationer stiller med én representant af hvert køn til workshoppen. Den sociale og kulturelle virkelighed i Swaziland betyder desværre at vi ikke kan garantere en ligelig kønsfordeling fra vores partnere i Swaziland. SWAPOL vil være repræsenteret med to kvinder, og de to øvrige Swazi-organisationer vil formentlig være repræsenteret af mænd. AK tilstræber at deltage med et lige antal mænd og kvinder. Sydpartnerne er valgt på grundlag af eksisterende eller planlagt projektsamarbejde med AK. For at forankre viden og erfaringer så godt som muligt hos sydpartnerne, har vi valgt at inddrage to repræsentanter fra hver organisation. Der lægges desuden op til at deltagerne videndeler i deres respektive organisationer/bevægelser, evt. i form af en workshop, efter at workshoppen er afviklet. C.3 Metode og arbejdsform I løbet af en tredages workshop vil samtlige partnere deltage aktivt og bidrage med oplæg. Enkelte af workshoppens moduler vil foregå i plenum, suppleret med oplæg. Andre moduler vil foregå i grupper, hvor repræsentanterne vil få mere tid og bedre mulighed for at indgå i dialog omkring temaerne. Vi planlægger metoder for workshoppen på samme måde som flere af sydpartnerne i deres daglige arbejde afvikler workshops mm. Denne arbejdsform anvendes i samtlige af AK's projekter med sydpartnerne, og har vist yderst positive resultater. Der vil blive nedsat en workshopkomite bestående af koordinatoren fra AK, yderligere én repræsentant fra AK, samt én repræsentant fra tre forskellige sydpartnere. Denne komite vil afholde en planlægningsworkshop dagen inden hovedworkshoppen. Det er komiteens opgave at styre implementeringen af workshoppen, herunder sikre at programmet løbende justeres efter behov. Komiteen skal desuden sikre at der løbende opsamles erfaringer, pointer og konklusioner, således at disse kan blive indkapslet i et fælles partnerskabspapir, der udgøre rammen for det fremtidige samarbejde mellem AK og vores Sydpartnere. Workshopkomiteen vil efter workshoppen desuden færdiggøre og redigere partnerskabrapporten. De metoder der vil blive brugt for afholdelsen af workshoppen, skal give alle deltagerene mulighed for at bidrage og derved give ejerskab til de beslutninger der træffes. 11

12 Overvejelser omkring ligelig kønsfordeling er en naturlig og indgroet del i AK og vores partneres daglige arbejde. I stort set alle projekter er ligelig kønsfordeling et centralt tema. Her skal vi igen understrege at den kulturelle og sociale virklighed i Swaziland kan besværliggøre at opnå en ligelig kønsfordeling. Selv om den planlagte workshopmetode ikke i sig selv virker nytænkende, så vil vi inkorporere elementer, som har en innovativ karakter. Workshop-komiteen vil bruge forberedelsesdagen til bl.a. at se på hvordan vi kan gøre workshoppen mere kreativ ved bl.a. at arbejde med tværkulturelle perceptioner; facilitering der lægger op til frie og uformelle meningsudvekslinger; rollespil mm. Da deltagerne kommer fra vidt forskellige kulturelle baggrunde, vil der specielt blive lagt vægt på de tværkulturelle dimensioner. Således forventes det at de problemstillinger, som er sat på dagsordenen, vil blive sat i et kulturelt perspektiv, for derved at identificere strategier og løsninger som passer ind i de kulturelle kontekster. Èt forslag til en konkret og kreativ workshopaktivitet er at udføre et rollespil hvor én partner skal agere en anden partner i et forhandligsforløb med myndighederne (hvis rolle spilles af en anden partner). Det nytænkende i AK og AK's sydpartneres regi, at videreudvikle denne række af workshop med deltagelse af partnere og hvor fælles, både politiske og projekttekniske, problemstillinger diskuteres. Det er også nytænkende at afvikle workshoppen i Zimbabwe, hvor 1 eksisterende og 1 ny partner vil være i stand til at gennemføre projektbesøg og/eller deltagelse af relevant personale fra deres projekter. C.3 Aktivitetsplan og konkrete produkter Workshoppen vil blive afholdt i Zimbabwe i november 2011som et sammenhængende 3- dages workshop efter vedtaget program, og hvor deltagerne samtidig kan få et førstehåndsindtryk af NCA og Youth Forums kamp for demokrati i det diktatoriske land. Anbefalinger fra workshoppen samt indlæg og anvendte cases vil blive optrykt i den samlede afsluttende rapport, som workshopkommiteen vil udarbejde. Problemstillingerne i Zimbabwe er centrale og relevante for alle deltagerne og ydermere vil workshoppen bidrage til at oplyse alle deltagere om en konflikt en systematisk undertrykkelse af langt størstedelen af Zimbabwe befolkning som meget sjældent omtales i medierne. Se bilag 1 for et midlertidigt program for workshoppen. Programmet inkluderer de temaer som sydpartnerne har ytret ønske om at få på dagsordenen, samt temaer som AK finder relevante. Konkrete produkter: 1. En partnerskabsrapport. Denne rapport vil omhandle de vigtigste anbefalinger fra LFA workshoppen, indeholdende konkrete cases og med en fremstilling af relevante monitorerings- og evalueringsteknikker. Denne del af rapporten vil på længere sigt blive indarbejdet i AKs projektmanual. 2. Et fælles oplæg til den kommende DANIDA civilsamfundsstrategi i Statement. Dette oplæg vil omhandle de vigtigste indlæg fra diskussionen om betydningen af den politike demokratiseringsproces i det nordlige Afrika med anbefalinger til behov for nye tiltag i den kommende civilsamfundsstrategi. Dette oplæg vil blive fremsendt til Projektrådgivningen og DANIDA. 12

13 Derudover vil deltagerne få ny inspiration til workshopmetoder og læringsprocesser. Deltagerne vil få en bedre forståelse for stadiet af det nuværende samarbejde mellem AK og de enkelte syd-partnere og for perspektiverne for at udvikle dette samarbejde. Dette vil inkluderer muligheder for at styrke netværksarbejde syd-partnere iblandt samt mellem syd og nord-organisationer; mulighederne for at anvende AK som platform/talerør med henblik på oplysning og fortalervirksomhed i Danmark; mulighederne for at forbedre metoder og strategier for mobilisering, organisering, lobby og fortalervirksomhedsarbejde igennem dialog med AK og/eller andre netværksorganisationer. Deltagerne vil få en bredere forståelse af metoder og strategier for mobilisering og organisering samt lobby og fortalervirksomhedsarbejde. Metoder og strategier anvendt af én organisation i én kontekst forventes at kunne replikeres/videreudvikles af andre organisationer i andre kontekster. Deltagerne kan tage disse nye erfaringer med og f.eks. afholde mindre workshops for folk baseret på partnerskabsworkshoppen, samarbejde om aktiviteter og artikler, policyarbejde, mv. Deltagerne vil få en indgående indsigt i situationen i Zimbabwe og hvordan NCA og Youth Forum arbejder for en folkelig mobilisering og organisering for en demokratisk fremtid. Det forventes at AK i samarbejde vil sydpartnerne vil arrangere en opfølgnings-workshop i C.5 Forudsætninger og risici Det er en forudsætning for afholdelsen at de enkelte syd-partnere er interesseret i at deltage i den 2. workshop, hvilket partnerne allerede har udvist i forbindelse med afholdelse af den. 1. workshop i Denne forudsætning har AK ligeldes imødekommet ved, på et tidligt stadie, at inddrage partnerne i udviklingen af konceptet for seminaret. Alle organisationerne har vist stor interesse i at deltage. Mange af vore partnere er hårdtarbejdende og har bedt om at workshoppen ikke strækker sig over mere end tre fulde dage eksklusiv transport. De fremhæver at det er svært for deltagerne at sende centrale personer væk over længere tid idet der også er rejsetid i hver ende. Endvidere vil en fire-fem dages workshop med kompakt fagligt indhold blandt fremmede være for meget indput, hvorved det vil være nødvendigt at indlægge en feltekskurssion eller lign. Tre fulde dage kan derfor blive meget effiktive og passende for deltagernes resurser. Der ligger en mindre risiko i at afholde seminaret i Zimbabwe. Landets styre har ved tidligere lejligheder slået hårdt ned på aktiviteter, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling. AK forventer dog ikke at Zimbabwe styre vil stoppe workshoppen. Af strategiske årsager vil AK såvel som vores syd-partnere holde lav profil op til og i forbindelse med workshoppen. Skulle Zimbabwes styre mod forventning forhindre gennemførelsen, så vil workshoppen blive afholdt i Sydafrika. D. ORGANISERING OG- OPFØLGNING D.1 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning Workshop-komiteen skal, i samarbejde med koordinatoren fra AK, sikre at der løbende bliver opsamlet erfaringer, pointer og konklussioner under selve workshoppen. Dette vil ske ved at der bliver indlagt en mindre opsamlingsdiskussion på omkring 10 minutter i slutningen af hvert modul, og de indsamlede informationer vil udgøre en central del af det partnerskabspapir, som bliver ét af workshoppens konkrete produkter. Partnerskabsrapporten vil blive færdigudviklet efter workshoppen og baseret på slutevalueringen af workshoppen og rettelser og tilføjelser fra sydpartnerne. 13

14 Partnerskabsrapporten vil blive brugt løbende af AK og AK's nuværende og kommende projektpartnere, og vil blive indarbedjet i Aks projekmanual. Det vil desuden blive brugt i en dansk sammenhæng til at viderebringe erfaringer og metoder for samarbejde til andre danske NGO'er som AK netværker med. Rapporten vil blive lagt ud på AK's hjemmeside. Som opfølgening på rapporten vil AK og partnerne gensidig sikre at den løbendede dialog mellem AK og sydpartnere samt sydpartnerne iblandt kan styrkes. Således forventes det at videndeling blandt deltagerne kan fremmes på længere sigt. E.2 Ansvars- og opgavefordeling i Partnerskabsaktiviteten Det primære ansvar for planlægningen og implementeringen af workhoppen ligger hos AK. Dette er en forudsætning for at gennemføre aktiviteten, idet AK's Sydpartnere 1) ikke har den fornødne tid til at færdigudvikle projektansøgningen, planlægge og gennemføre workshoppen samt sikre afrapportering og færdigudvikling af partnarskabspapiret, samt 2) ikke har den direkte kontakt til alle AK's partnere. NCA har ansvaret for de logistiske forhold i Zimbabwe, herunder lokal transport, logi og kost. Desuden har NCA ansvaret for at gennemføre felt besøget. Der vil blive etableret en workshop kommitte, som har til ansvar at sikre styringen af workshoppen, før, under og efter. Således vil AK have støtte fra øvrige kommitte medlemmer i styringen af workshoppen. Kommitteen samles én dag inden workshoppen starter for at gennemgå programmet og lægge en plan for hvorledes eventuelle implementeringsproblemer skal tackles, men har i ugerne op til workshoppen været i kontakt via mail og telefon. I løbet af de tre dages workshop vil kommitteen mødes dagligt for at sikre den faglige kvalitet. Kommitteen vil bestå af to medlemmer fra AK, et medlem fra NCA og to øvrige medlemmer med solid erfaring i at gennemføre workshops. E. FOLKELIG FORANKRING OG OPLYSNING E.1 Den danske organisations folkelige forankring AK er en græsrodsorganisation med udviklingsarbejde som hovedaktivitet. Afrika Kontakt's strategi for folkelig forankring: AK optager kollektive medlemmer, lokalkomitéer og enkeltmedlemmer i organisationen. AK har knapt 1000 medlemmer, herunder 58 kollektive, og arbejdet udføres af omkring 75 frivillige. På kontoret i København er der ansat en informationsmedarbejder og projektmedarbejder på fuld tid og en bogholder på deltid. AK gennemfører løbende aktiviteter for at fremme medlemstallet og antallet af frivillige aktivister. Dette har medført et øget antal aktivister samt kollektive medlemmer over de senere år. Medlemstallet har ligget stabilt på ca medlemmer siden AK har altid haft til delmål at styrke den folkelige forankring. Oplysnings- og lobby-arbejdet i Danmark har således også til formål at promovere AK og skaffe nye aktivister og medlemmer. AK's strategi hermed omfatter blandt andet: 1. Deltagelse i den offentlige debat om udviklingsspørgsmål. 2. Styrke netværkarbejdets, hvilket bl.a. har ført til at AK i dag koordinerer Fiskerifagligt Netværk, som er finansieret af Minipuljen. 3. Undervisning på skoler, højskoler mm. 4. Afholdelse af workshops/seminarer, ofte med deltagelse af partnere fra Syd. 5. Medieindslag inklusiv aviser, radio og TV. Derudover har AKs aktivister bidraget til TV-indslag og en lang række avis-artikler mm. 14

15 Der er pt. 14 arbejdsgrupper i AK inklusiv én gruppe for hvert projekt som er støttet af Danida's enkeltbevilling eller Projektpuljen. Således har AK én jordgruppe, en fiskergruppe, en Zimbabwe-gruppe, en Hiv/Aids-gruppe og en Swazilandgruppe. AK's egenfinansiering var i 2007 på knapt én million kr. og i 2008 på 3.1 million kr. Den markante stigning i 2008 skyldes AKs Operation Dagsværksprojekt, som over en treårig periode bidrager med omkring 7 millioner indsamlede kr. AK er engageret i en række netværk, og har selv taget initiativ til at stifte nye. I 2007 stiftede AK, i samarbejde med tre andre udviklingsorganisationer, Fiskerifagligt Netværk, som er støttet af Projektpuljen. AK er tillige medlem af : Projektrådgivningen, AIDS-net, Tematisk Forum, European Network for Information and Action on Southern Africa (ENIASA), samt 92-Gruppen. I det sydlige Afrika har vi gode kontakter til mere end 80 organisationer og bevægelser i 10 lande, og hvert år har vi besøg af omkring 10 personer fra disse organisationer. I forbindelse med besøg fra syd arrangerer vi altid en række oplysningsaktiviteter og udfører lobbyarbejde. Dette kan tage form af workshops, seminarer, høringer, pressekonferencer, undervisning på skoler mm. Nye tiltag mht. styrkelse af Afrika Kontakt's folkelige forankring AK har udviklet en ny hjemmeside, som blev lanceret i januar Denne hjemmeside besøges af ca brugere hver uge, hvilket er en fremgang med omkring 100% i forhold til AK's informationsarbejde er blevet styrket over de senere år, med flere indslag i radio og TV, produktion af 4 dokumentarfilm (endnu en dokumentarfilm produceres i forbindelse med fiskeriprojektet i Sydafrika), og omkring 30 årlige artikler i danske aviser. Praktikordning, som blev startet i 2006, har stigende succes, og hvert år sendes omkring 22 praktikanter og studerende til Cape Town. Denne ordning bidrager positivt til at promovere organisationen, og har ført til at flere af de hjemvendte praktikanter har engageret sig i organisationens arbejde. E.2 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) Ja: Afrika Kontakt vil benytte denne workshop som et led i organisationens oplysningsarbejde for det kommende år. Dette arbejde vil centrerer sig om at viderebringe stemmerne fra vores projekt-samarbejdspartnere og arbejdet bidrager således til Danida's plan om at styrke dialogen med udviklingslandene. Vores partnere, heriblandt Masifundise og Foundation for Socio-economic Justice, har en lang række solide erfaringer og iagttagelser omkring udviklingsproblemstillinger, og denne viden vil vi bruge til at styrke dialogen mellem Danmark og udviklingslandene. Målgruppe i Danmark: Politikere Organisationer og uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig inden for samme faglige område (se temaer nedenfor). Medie: 15

16 Video lagt ud på internettet. Afrika Kontakt vil forberede interviews med workshoppens deltagere. Temaer Den sociale og økonomiske virkelighed som målgrupperne befinder sig i. Hvilke problemstillinger spænder ben for bevægelserne/befolkingsgrupperne som vi arbejder med? Hvilke eksterne faktorer spiller ind? Og hvad er relationerne til globaliseringen? Styrkelse af civilsamfundet som et centralt led i en positiv udvikling. Hvorfor er det nødvendigt med et styrket civilsamfund for at udvikle demokratiet? Afrika Kontakts informationsmedarbejder er ansvarlig for video-produktionen, herunder sikre udarbejdelse af interviews, optagelser, redigering og opload til hjemmeside. 16

17 3. Budgetresumé Her angives et resume af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal beskrives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at udfylde alle 3 faner i regnearket. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresume: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre): Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta: Angiv anvendt kurs: Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: Inkl. koordinator løn, administrationsbidrag, oplysningsaktivitet og revision valuta d.kr d.kr d.kr Hovedbudgetlinier: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Minipuljen Heraf andre Aktiviteter Investeringer 0 0 Udsendte medarbejdere 0 0 Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn 0 0 Evaluering 0 0 Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6%) Projektudgifter ialt (1-8) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7%) Total

18 4. Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation. Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson: Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons Afrika Kontakt Wesselsgade 4, kld København N Tlf.: Flemming Alsbjørn Afrika Kontakt Samarbejdspartner i syd. Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. Foundation for Socio Economic Justice, FSEJ Enguline House Mahleka St. Manzni Swaziland Telefon: Dumezweni Dlamini, FSEJ PROJECT COORDINA- TOR, SWAPOL NKOSELUHLAZA STREET MCOZINI BUILDING, FIRST FLOOR OFFICE NO. 9 MANZINI SWAZILAND Telefon: eller Fax: Director: Siphiwe Hlophe: Swaziland United Democratic Fund, SUDF Secretary-General Vincent Ncongwane Mail: Mobil telefon: S-UDF Kontor: Phone: Fax: Hoved mail: P. O. Box 6959 Swaziland Dairy Board Building First Floor, Office No. S01/7 Mahleka Street, Manzini Manzini, Swaziland 18

19 Health Rights Action Group (HAG) P.O. Box Kampala Uganda Telefon: / Fax: / Allen Kuteesa, Program Manager, Trust for Community Outreach and Education (TCOE) 36 Durban Rd, Mowbray,7700 Cape Town South Africa. Telefon: +27 (021) Fax: +27 (021) or Director:Mercia Andrews Mawubuye The Mawubuye Land Rights Forum P.O. Box 435 Suurbraak 6734 South Africa National Constitutional Assembly 348, Herbert Chipeto Avenue Chairman: Dr. Lovemore Madhuku Youth Forum Corner 3 rd Street, room 305, 3 rd Floor web-site: Alternative Information & Development Centre 129 Rochester Street, PO Box Woodstock 7925 Phone: (021) URL: Masifundise 601 Premier Centre 451 Main Road Observatory 7925 Cape Town, South Africa tel fax

20 Director: Naseegh Jaffer Coastal Links Hahn Goliath Chair Person, Owies Street 13, P.O. BOX 62, Doringbaai 8151 South Africa Off: , Cell:

1. Forside. PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU)

1. Forside. PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards New Ways of Cooperation

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020

AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020 AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020 AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020 Denne strategi er enstemmigt vedtaget på Afrika Kontakts generalforsamling i april 2016. Hvis du ønsker at vide mere om Afrika Kontakts

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Forside Dansk ansøgende org. (økonomisk ansvarlig): Kontaktperson for den danske organisation Andre danske partner(e) Dansk

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 1 Indhold DUFs internationale arbejde i MENA-regionen og udviklingslandene... 3 Vision... 3 Mission...

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere