Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Kultur- og Idrætsudvalget, Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Kultur- og Idrætsudvalget, Indholdsfortegnelse 78 Besøg i Madsby Legepark, Bakkehuset Godkendelse af dagsorden Elbohallen - ombygning budgetopfølgning 2014 Kultur - og Idrætsudvalget Fredericia Teater - Budgetopfølgning 2, Vilkår for de folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler Cirkus i Madsby Særlige vedligeholdelses- og udviklingsaktiviteter i 2015 ved Fredericia Idrætscenter Fredericia Triathlon - ½ Ironman i Fredericia Ansøgning om tilskud til Scenevogn - Stafet for livet Fredericia Sportsrideklub - ansøgning om lokaletilskud Det Danske Musicalakademi - regnskab Placering af turistbureauet Evaluering af Tallship Evaluering af temadag den 30. juni Samarbejde omkring hædring af frivillige Orienteringssag - Status på FIC Udviklingsplan 2020 pr Lukket - Orientering...40 Side 2

3 Kultur- og Idrætsudvalget, Besøg i Madsby Legepark, Bakkehuset Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Madsby Legepark i Bakkehuset hvor der indledes med en introduktion og senere en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Introduktion og rundvisning givet. Side 3

4 Kultur- og Idrætsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Indstilles til godkendelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Side 4

5 Kultur- og Idrætsudvalget, Elbohallen - ombygning Sagsnr.:14/7220 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 11. juni: Der afholdes møde med Elbohallens bestyrelse og Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på drøftelse af projektet herunder dets finansiering. Nyt i sagen: Formand for Elbohallen, Niels Henry Andersen fremlægger finansiering af etape 2 i projektet. Sagsfremstilling fra 11. juni 2014 Elbohallen ansøger Fredericia Kommune om finansiel støtte til gennemførelse af ombygning af Elbohallen. Der søges om til kr. til formålet. Elbohallen anslår, at ombygningen kan gennemføres for kr. ex moms. Projektet omfatter etablering af styrketræningsfaciliteter i de eksisterende billardlokaler i Elbohallen. Desuden flytning og etablering af nye billardfaciliteter i nogle eksisterende omklædningsfaciliteter i hallen, som sjældent anvendes i dag (se bilag 1 herunder økonomi). Det er Elbohallens ønske at etablere styrketræningsfaciliteter for at kunne udvide tilbuddet til det eksisterende foreningsliv i Elbohallen. Idrættens generelle udvikling har betydet, at en række idrætsforeninger i dag efterspørger tilbuddet om styrketræning som et supplement til deres primære aktiviteter. Det gælder bl.a. håndbold og badminton. Hallen peger desuden på, at etableringen af styrketræningsfaciliteter samtidig vil frigøre tid i trægulvshallerne og på den måde mindske efterspørgslen på træningstid fra et samlet foreningsliv. Ifølge hallens bestyrelse kan alle ikke få deres ønsker opfyldt om tider i Elbohallen. Billardklubben er taget i ed og bakker op om flytningen af billardlokalet til den angivne placering i hallen. Perspektiver Elbohallens ansøgning skal ses som etape 1 i en ansøgning, der også rummer en etape 2. Således har Elbohallen vedlagt en beskrivelse af et etape 2 projekt, der skal gøre kommende styrketræningsfaciliteter til et decideret fitnesscenter (bilag 2 herunder økonomi). Det skal ske ved at nedlægge de skydefaciliteter, der ligger op ad de eventuelt kommende styrketræningsfaciliteter. Tanken er at udvide styrketræningsfaciliteterne (på bekostning af skydebanerne (6 x 25 meter Side 5

6 Kultur- og Idrætsudvalget, baner)), således at der kan etableres et decideret fitnesslokale på i alt 400 m2, hvor der vil kunne etableres egen indgang mm. Elbohallen gør opmærksom på, at de nuværende skydefaciliteter kun anvendes ca. syv timer om ugen. Ideen med etableringen af et decideret fitnesscenter (etape 2) er at udvikle Elbohallen i forhold til hallens visioner om at være et lokalt idrætsog kulturcenter, der ud over idrætsforeningslivet også kan rumme lokale borgere, der normalt ikke kommer i Elbohallen i foreningsøjemed. Økonomi Elbohallen anslår at en evt. etape 2 vil koste omkring 1 million kr. Elbohallen lægger op til at indgå i en dialog med Fredericia Kommune om mulige finansieringsformer. Hallens ledelse vurderer, at der vil være en så stor omsætningstilvækst ved en etablering af etape 2, at facilitetsændringen vil kunne tjene sig hjem over en femårig periode. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at specielt etape 2 kan være med til at udvikle Elbohallen hen imod hallens ambitioner om at være et samlingspunkt for lokalsamfundet, idet udviklingen fra styrketræningsfacilitet til fitnesscenter rummer muligheder for at tiltrække nye brugere/borgere, der ikke benytter Elbohallen i dag via foreningslivet. Etape 2 understøtter Fredericia Kommunes kultur- og idrætspolitiske målsætninger på hal området. En realisering af projektets etape 2 vil betyde, at de skytter, der i dag benytter skydeanlægget vil skulle søge andre steder hen. Der findes i den sammenhæng ikke umiddelbart egnede lokaler lokalt, hvorfor skytterne vil skulle til Fredericia by eller Bredstrup-Pjedsted for at afvikle skydningen. Side 6

7 Kultur- og Idrætsudvalget, I forhold til et evt. samarbejde med Elbohallen om etape 2, så vil der skulle arbejdes med modeller, som ikke påvirker Fredericia Kommunes låneramme. Det vil sige på samme vis som tilfældet har været i Erritsø, hvor Erritsø Idrætscenter har skabt en økonomisk model uden om Fredericia Kommune. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen om tilskud til etape 1 kan den finansieres af puljen til løbende vedligehold haller, hvor der henstår kr., som ikke er disponeret. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til: 1. hvorvidt man ønsker at imødekomme anmodningen om tilskud til etape 1 og derved adskille de to etaper eller 2. om mulighederne for at etape 1 samkøres med etape 2 skal undersøges nærmere. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at bevilge tilskud til etape 1 når bestyrelsen fremviser garanti for finansiering af etape 2. Side 7

8 Kultur- og Idrætsudvalget, budgetopfølgning 2014 Kultur - og Idrætsudvalget Sagsnr.:14/7182 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. Budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Kultur, Idræt og Turisme Serviceudgifter i alt Drift i alt Anlæg Anlæg i alt Total = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) Side 8

9 Kultur- og Idrætsudvalget, I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: 0,025 mio. kr. fra barselsfonden. Anlæg Der søges om en finansieret tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Monjasapark/Stadion. Der ansøges om anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., hvorved rådighedsbeløbet frigives. Sagen er behandlet og godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den og Økonomiudvalget den I øvrigt henvises til bilaget oversigt over anlægsbevillinger på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes umiddelbart før regnskabsafslutningen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilag Specifikation - 2. Budgetopfølgning 2014 på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 9

10 Kultur- og Idrætsudvalget, Vurdering: Økonomi har sammen med de enkelte områder/kulturinstitutioner gennemgået resultatet pr og dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Forventningerne til spar/lån fra 2014 til 2015 er ikke ændret siden 1. Budgetopfølgning. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller: at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - Budgetændringer pdf Åben - Indsatsområder pr Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 10

11 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Teater - Budgetopfølgning 2, 2014 Sagsnr.:14/4604 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt 2. budgetopfølgning for 2014 på baggrund af opstillede krav i den økonomiske instruks, hvor der i afsnittet om budgetopfølgning bl.a. er anført, at der aflægges kvartalsvis rapportering til både bestyrelse og kommune, ledsaget af en skriftlig redegørelse for den aktuelle situation samt forventninger til resten af året. Denne udarbejdes i samarbejde mellem bogholderifunktionen på teatret og teatrets ledelse. Resultatet for 2. kvartal afviger med kr. i negativ retning, men er som forventet/budgetteret på grund af højere personaleomkostninger i forbindelse med sygdomsfravær i perioden. Det samlede halvårsresultat er fortsat ikke tilfredsstillende på grund af det negative resultat i første kvartal med et underskud på 2,9 mio. kr. Teatret oplyser endvidere, at der ikke er medtaget tal fra Den Lille Havfrue i halvårsrapporten, idet alt vedr. denne forestilling er periodiseret til perioden, hvor forestillingen kører. Budgetopfølgningen er behandlet og godkendt af bestyrelsen på møde den Bestyrelsen og ledelsen sigter fortsat efter et resultat, der går i nul for 2014 og oplyser, at der fortsat arbejdes intenst på kunne budgettere mere præcist fremadrettet, når værktøjerne hertil er færdigudviklet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Økonomi tager forklaringerne fra Teatrets bestyrelse til efterretning, men vurderer, at afvigelsen ved halvårsregnskabet fortsat er så stor, at sagen bør videresendes til Økonomiudvalget uagtet at Fredericia Teater forventer et nul resultat ved årets udgang. Derudover anbefaler Økonomi, at der afholdes et møde med formanden for teaterets bestyrelse med henblik på en uddybende forklaring på, hvordan teateret opnår et 0- resultat i indeværende år. Fredericia Teater har samtidig fremsendt handlingsplanen for året som supplerende beskriver, hvilke tiltag der er gjort og hvilke, der er i gang for at sikre en mere præcis og realistisk budgettering i fremtiden. Handlingsplanen vedhæftes som bilag sammen med kvartals/halvårsrapporten. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller Side 11

12 Kultur- og Idrætsudvalget, At Kultur- og Idrætsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 2. At sagen på grund af det økonomiske resultat videresendes til Økonomiudvalget i henhold til de opstillede retningslinjer i Byrådets beslutning fra At formanden for Fredericia Teaters bestyrelse indkaldes til møde med Direktøren for Børn og Kultur samt Økonomichefen. Bilag: Åben - 2. budgetopfølgning fra Fa. Teater Åben - Handlingsplan efter 1 budgetopfølgning Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Indstilling tiltrådt. Side 12

13 Kultur- og Idrætsudvalget, Vilkår for de folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler Sagsnr.:12/13864 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: De godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune er opdelt i 4 grupper: 1. Børne- og ungdomsforeninger (der er med i BUS) 2. Idrætsforeninger (der er med i SIF) 3. Andre godkendte foreninger (uden samråd) 4. Aftenskoler (der er med i AIF) Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunerne stille kommunale lokaler gratis til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger, i det omfang lokalerne er ledige. I loven skelnes der ikke mellem hvilken type forening, det er. Kommunen kan evt. opkræve et gebyr for brug af lokalerne, hvis kommunen yder supplerende lokaletilskud. Fredericia Kommune yder et lokaletilskud på 65 % samt mulighed for ekstraordinært lokaletilskud. Når de folkeoplysende foreninger låner kommunale lokaler, er de ligestillede, når de låner skolelokaler (klasselokaler, gymnastiksale og skolehaller). De er også ligestillede, når de låner et af varmtvandsbassinerne i kommunen (i Fredericia Idrætscenter eller på sygehuset). Når de låner andre kommunale lokaler, herunder i Fredericia Idrætscenter, er de imidlertid ikke altid ligestillede. Der er en forskel i gebyr mellem idrætsforeninger, der er med i SIF, og alle andre godkendte foreninger (herunder både spejdere, idrætsforeninger der ikke er med i SIF, aftenskoler, kulturelle foreninger m.fl.). I Fredericia Idrætscenter er der en række aftenskoler, der låner lokaler. I varmtvandsbassinerne er gebyret standardiseret, men det er det ikke i forhold til lån af de andre lokaler. Udlån til andre grupper af godkendte folkeoplysende foreninger er begrænset i idrætscenteret. I de selvejende haller er der intet udlån, eller også er foreningerne ligestillede, i det begrænsede omfang de låner timer. Men der er ingen principielle beslutninger vedrørende dette. Gebyrerne i de selvejende haller fremskrives årligt sammen med Fredericia idrætscenter og Kultur, Idræt & Turisme, samt i kontrakten mellem de selvejende haller og Kultur, Idræt & Turisme. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 13

14 Kultur- og Idrætsudvalget, Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at alle folkeoplysende foreninger bør være ligestillede i forhold til gebyrer på kommunale lokaler, herunder i Fredericia Idrætscenter, og i de selvejende idrætshaller. Ligestillingen gælder i det omfang, det er til aktiviteter eller undervisning inden for folkeoplysningsområdet. Det gælder for eksempel ikke i det tilfælde, at en aftenskole vil tilbyde undervisning i et fag, der ikke er tilskudsberettiget. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at FIC og de selvejende haller ikke skal kompenseres for en eventuel indtægtsnedgang. Hvis udlånet af lokalerne havde været til SIF-foreninger, havde der ikke været tale om en kompensation. Samtidig er der tale om et begrænset udlån til godkendte foreninger, der ikke allerede er medlem af SIF. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til Folkeoplysningsrådet, at de anbefaler følgende til Kultur- og Idrætsudvalget, at: 1. Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia kommune ligestilles i forhold til lån af kommunale lokaler, herunder ved lån af lokaler i Fredericia Idrætscenter. 2. Foreningerne også ligestilles i forhold til lån af lokaler i de selvejende idrætshaller. 3. Ligestillingen af de folkeoplysende foreninger gælder i det omfang, at der er tale om aktiviteter og undervisning inden for folkeoplysningsområdet. 4. Der i forhold til ovenstående ikke kompenseres for eventuelle tabte indtægter. 5. At ligestillingen træder i kraft pr , i det omfang den ikke allerede er gældende. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Indstilling tiltrådt. Side 14

15 Kultur- og Idrætsudvalget, Cirkus i Madsby Sagsnr.:14/7439 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Byråd besluttede i december 2013 at imødekomme en anmodning fra Cirkus Dannebrog om at etablere et midlertidigt cirkus Cirkus Trapez i umiddelbar tilknytning til Madsby Legepark seks uger i sommeren Cirkus Trapez har således i perioden 22. juni til 3. august 2014 dagligt vist forestillinger, ligesom man har arrangeret rideture. Cirkus Dannebrog har tilkendegivet, at man ønsker en tilbagevenden til Madsby Parken i 2015 og at man ønsker at få en eventuel aftale i stand nu. Baggrunden for den givne tilladelse til en tidsbegrænset opstilling af cirkus i 2014 er, at projektet ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen i områdets eksisterende byplanvedtægt, hvorfor det ikke er muligt at dispensere til en længerevarende opstilling i perioden fra april til december, som oprindeligt ønsket af cirkus. Parken er tidligere anvendt som losseplads, og der udførtes derfor undersøgelser af jordbundsforhold og opstigende gas, for herved at sikre de statiske og miljømæssige forhold. På baggrund heraf blev der givet en midlertidig tilladelse til opstilling af cirkus på et offentligt parkeringsareal, beliggende mellem Madsby Legepark og FfF ernes boldbaner. Placeringen var i umiddelbar nærhed til den interne hovedfærdselsåre til legeparken. Af byrådets beslutning i december 2013 fremgår det, at: Med en midlertidig ordning på 6 uger i 2014 afprøves konceptet. Ansøger får mulighed for at gøre sig erfaringer med opstilling, arealudnyttelse og behov. Ud fra en myndighedssynsvinkel afprøves det, om projektet giver anledning til udfordringer, der vil skulle håndteres ved en efterfølgende permanent ordning. Herunder vil det bl.a. kunne afprøves, om den ansøgte placering er den optimale, eller om der kan findes en bedre placering et andet sted i området ved Madsbyparken. De erfaringer, der er opnået kan indgå i en eventuel videre proces, hvor der skal tilvejebringes en lokalplanplan, som kan muliggøre en længerevarende opstilling af et cirkus. Med udgangspunkt i ovenstående, og de erfaringer som er opnået efter endt 6-ugers opstilling af cirkus, skal forløbet evalueres, ligesom der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en videre proces, som kan muliggøre en længerevarende opstilling af cirkus. Med baggrund i de opnåede erfaringer, er det administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at friholde parkerings- og Side 15

16 Kultur- og Idrætsudvalget, færdselsarealer, og at længerevarende opstillinger bør placeres på steder, der er udlagt til formålet. Der er for nuværende ingen steder i Madsby Parken, som lever op til dette og den nuværende byplanvedtægt for området tillader ikke en længerevarende opstilling af cirkus. Det bør derfor drøftes, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for Madsby Parken, som muliggør opsætning af cirkus i op til 9 måneder om året, som ansøger har ønsket. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er væsentligt, at der ved kommende omfattende samarbejder laves præcise aftaler for afviklingen, her under tidsplaner og økonomi. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at 1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt man vil indstille til Byrådet, at Cirkus Dannebrog gives tilladelse til opstilling af cirkus i At Cirkus Dannebrog indtil en eventuel lokalplan er vedtaget anvises en midlertidig placering inde i selve Madsby Legepark eller på Cirkuspladsen ved FIC. 3. At en eventuel opstilling af cirkus sker i tæt samarbejde og efter klare aftaler med Madsby Legepark. 4. Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, hvorvidt By- og Teknikudvalget skal anmodes om igangsætning af ny lokalplan for Madsby Parken, med heraf følgende udpegning af arealer, der kan anvises til længerevarende opstillinger og som kan omfattes af de nødvendige tilladelser. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Byrådet, at By & Erhverv foretager en forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus inde i selve Madsby Legepark, herunder omkostningerne der er forbundet med en permanent tilladelse. Side 16

17 Kultur- og Idrætsudvalget, Særlige vedligeholdelses- og udviklingsaktiviteter i 2015 ved Fredericia Idrætscenter Sagsnr.:14/8443 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter har fremsendt følgende til forvaltningen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger til budget 2015: FIC søger økonomisk støtte til i år 2015 at gennemføre: 1. En renovering af hæve-/sænke bro/bunden i svømmehallen 2. En omlægning af taget på Badelandet samt udskiftning af trappen til rutsjebanen. 3. Udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der beskriver moderniseringsmulighederne i FIC herunder finansiering og partnerskaber. Ovennævnte punkter er præsenteret og drøftet på Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde med FIC og FIC Udviklingsråd d Renovering af hæve-/sænke bro/bund systemet Det fleksible bro- og bundsystem, der blev moderniseret/genetableret af det svenske firma Aqua Level ved renoveringen af svømmehallen i 1999, er nu 15 år gammelt. Systemet gør at det 50 meter lange svømmebassin kan ændres fra 1 til 3 bassiner. Midterbassinet kan indstilles til den ønskede bassindybde eller kan bruges som et gulv. Der har i de senere år været stigende problemer med at bro og bund sætter sig fast og fliser revner og falder af. Årsagen er at bassinvæggene trykker på styreskinnerne, således at det med tiden har været nødvendig at slibe af glideklodserne. Dette er ikke muligt mere, så styr og skinner skal udskiftes. Desuden er der betonskader, der er opstået i forbindelse med vandindtrængen grundet defekte fliser. Dette skal også repareres. Styresystemet er forældet, og der findes ikke længere reservedele, så det skal også udskiftes. Desuden skal motorerne renoveres til de nye standarder. Renoveringen kræver en tømning af bassinet, således at der kan ske en demontering af bro- og bundsystemet og indstøbning af nye styreskinner. FIC vurderer, at renoveringen kan gennemføres på 6 uger, og at den vil have et sådant omfang, at det også er nødvendigt at lukke adgangen til Badelandet. Der har været afholdt møde med de mange faste foreninger m.fl. der bruger svømmehallen. FIC og foreningerne er enige om at det bedste tidspunkt på året for lukningen af svømmehallen vil være i maj/juni. FIC har indhentet overslagspriser og økonomien for projektet ser således ud: Ombygning af bro og bunden kr. Side 17

18 Kultur- og Idrætsudvalget, Afledt drift ved luk i 6 uger inkl. Tømn. af bassin kr. I alt kr. Øvrige vedligeholdelsesaktiviteter (FIC-andel) kr. 2. Omlægning af taget i Badeland og udskiftning af trappe Badeland blev bygget i 1993 og taget er et TEXLON tag af tysk fabrikat. Taget blev monteret af det danske firma Scandi-Klimatex. Firmaet eksisterer ikke mere. Taget er nu 21 år gammelt. Det består af 48 felter aluminiumsrammer med tre lag TEXLON, med luft imellem, og som er lagt i en bitumemasse og skruet fast. Med tiden er det blevet utæt i samlingerne, som FIC gennem årene har forsøgt med større og mindre held at tætne udefra. Ved det seneste regnvejr kunne vi konstatere 15 steder på taget, hvor det regnede ind. Tagkonstruktionen, der er lavet af træ er begyndt at tage skade af de mange utætheder. For ikke at få yderligere skader på tag og træværk skal taget afmonteres og omlægges i ny bitumemasse. Det er det tyske firma Vectorfolietek der i dag laver disse tage. Badelandet skal lukkes når omlægningen skal ske. Det er svært at vurdere, hvor lang tid der vil gå med omlægningen, idet vejret vil spille ind på projektet, men 4 uger skønnes at være en realistisk tidsramme. Det vil være mest hensigtsmæssigt for brugerne (færrest lukkedage) og billigst (kun en gang driftstab i Badeland) at renoveringen sker samtidigt med at svømmehallen er lukket. Alternativt skulle Badeland lukkes en gang mere. Trætrappen til den store rutchebane er nedslidt (21 år) og meget svært at vedligeholde og holde hygiejnisk. Det er derfor et stort ønske at få den udskiftet til en moderne kunststofmodel, som bl.a. opfanger spildvandet på undersiden af trappen, og dermed vil den være mere driftssikker og hygiejnisk. FIC har indhentet overslagspriser og økonomien for projektet ser således ud: Omlægning af Badelandstaget kr. Udskiftning af trappen til den store rutchebane kr. Ialt kr. Øvrige vedligeholdelsesaktiviteter (FIC-andel) kr. 3. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for FIC-modernisering Side 18

19 Kultur- og Idrætsudvalget, Som et led i FIC Udviklingsplan 2020 er det planen, at der skal ske en modernisering af dele af FIC bygningsmasse. Målet med moderniseringen er, at udvikle rammerne og indholdet således, at de kan afspejle det der efterspørges nu og i fremtiden. Fokusområderne i forslaget til moderniseringen vil, med et overordnet sundhedsperspektiv, bl.a. være: Attraktive miljøer Tilgængelighed Fleksible og transparente faciliteter Desuden vil beslutningsnotatet indeholde skitsetegninger og en analyse af: Indhold af projektet herunder mulighederne for at opdele det i faser Anlægsøkonomien herunder en afdækning af samarbejdet med eksterne partnere Konsekvenser for driftsøkonomien, hvor målet er at projektet ikke skal påvirke det nuværende driftstilskud. Om muligt skal projektet medføre at tilskuddet kan reduceres. Det er planen at første halvår af år 2015 bruges til at udarbejde beslutningsgrundlaget således at det kan medtages i arbejdet med kommunens anlægsbudget 2016 og FIC forventer at arbejdet med at udarbejde beslutningsgrundlaget skal laves af en ekstern rådgiver, og at der skal afsættes kr. til dette arbejde. FIC søger støtte på kr til at få dækket størstedelen af udgiften. Samlet økonomi Der ønskes følgende medtaget i kommunens anlægsbudget 2015: 1. Renovering af bro og bund i svømmehal Omlægning af tag og udskiftning af trappe i Badeland Støtte til udarbejdelse af beslutningsforslag I alt Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia Idrætscenter har følgende vurdering i forhold til sagen: FIC Svømmehal og Badeland er Fredericias største indendørs bade- og svømmefacilitet, som er et stort aktiv for undervisnings- og Side 19

20 Kultur- og Idrætsudvalget, idrætsområdet. Dertil kommer at faciliteterne besøges af ca betalende gæster (borgere og turister). Det vurderes derfor som væsentligt at faciliteterne fremstår tidssvarende og funktionsdygtige. FIC er selv økonomisk ansvarlig for den daglige inden- og udendørsvedligeholdelse. Det er aftalt at større vedligeholdelses- og moderniseringsaktiviteter skal finansieres og godkendes af byrådet. I FIC Udviklingsplan 2020 var det oprindeligt planlagt at beslutningsgrundlaget for bygningsmassens modernisering skulle præsenteres for byrådet i På grund af den daværende politiske og økonomiske situation blev det dengang aftalt, at det skulle være det nuværende byråd der skal tage stilling til omfanget af Udviklingsplanens udlevelse. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget beslutter, hvorvidt det vil fremme ønskerne i de kommende budgetforhandlinger for Bilag: Åben - Bilag 5 Åben - Bilag 4 Åben - Bilag 3 Åben - Bilag 2 Åben - Bilag 1 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at fremme sagen vedrørende renovering af hæve og sænkebro i 50 m bassinet til budgetforhandlinger for Side 20

21 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Triathlon - ½ Ironman i Fredericia Sagsnr.:14/8679 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Triathlon Team har i forbindelse med muligheden for at arrangere ½ Ironman i Challenge-regi i enten 2015 eller 2016, fremsendt anmodning til Kultur- og Idrætsudvalget om økonomisk støtte til det indledende arbejde. Der er ansøgt om kr. til igangsætning af forarbejdet. Beløbet skal bl.a. bruges til hjemmeside, udarbejdelse af film til markedsføring samt opsætning af tilmelding. Såfremt Challenge Denmark godkender Fredericia Triathlon Team som arrangerende klub vil arrangementet få stor international bevågenhed, hvilket igen vil betyde at deltagerantallet kan fordobles/tredobles. Med blåstemplingen fra Challenge, vil markedsføringen således også blive af international karakter og Fredericia Triathlon Team ser allerede nu et stort marked i eksempelvis Nordtyskland. Arbejdet med at finde sponsorer og firmaer der er villige til at gå med i finansieringen er i gang. Da der er tale om et internationalt projekt skal klubben alene for navnet Challenge erlægge euro så snart en kontrakt er i hus. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Fredericia Triathlon Team har den nødvendige erfaring med at arrangere så store stævner. Erfaringen fra de hidtidige arrangementer vil kunne bruges i udviklingen af en stor international event. Klubben oplyser, at man p.t. vurderer det mest realistisk, at Challenge Denmark ½ Ironman i Fredericia vil blive i Der er ikke p.t. udarbejdet et detaljeret budget, men klubben har fremsendt et foreløbigt budget til orientering. Side 21

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014 Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 13.09.2011 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Evaluering af mødet mellem Bibliolteksbestyrelsen og Kultur & Fritidsudvalget den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003 Mødedato: 08-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Mødelokale v/kantinen Anders Gram Mikkelsen deltog fra pkt. 4. # 304644/09-05-2003

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 26. november 2014 Mødested: Kringsminde, Kringsmindevej 9 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere