Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Kultur- og Idrætsudvalget, Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Kultur- og Idrætsudvalget, Indholdsfortegnelse 78 Besøg i Madsby Legepark, Bakkehuset Godkendelse af dagsorden Elbohallen - ombygning budgetopfølgning 2014 Kultur - og Idrætsudvalget Fredericia Teater - Budgetopfølgning 2, Vilkår for de folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler Cirkus i Madsby Særlige vedligeholdelses- og udviklingsaktiviteter i 2015 ved Fredericia Idrætscenter Fredericia Triathlon - ½ Ironman i Fredericia Ansøgning om tilskud til Scenevogn - Stafet for livet Fredericia Sportsrideklub - ansøgning om lokaletilskud Det Danske Musicalakademi - regnskab Placering af turistbureauet Evaluering af Tallship Evaluering af temadag den 30. juni Samarbejde omkring hædring af frivillige Orienteringssag - Status på FIC Udviklingsplan 2020 pr Lukket - Orientering...40 Side 2

3 Kultur- og Idrætsudvalget, Besøg i Madsby Legepark, Bakkehuset Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Madsby Legepark i Bakkehuset hvor der indledes med en introduktion og senere en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Introduktion og rundvisning givet. Side 3

4 Kultur- og Idrætsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Indstilles til godkendelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Side 4

5 Kultur- og Idrætsudvalget, Elbohallen - ombygning Sagsnr.:14/7220 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 11. juni: Der afholdes møde med Elbohallens bestyrelse og Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på drøftelse af projektet herunder dets finansiering. Nyt i sagen: Formand for Elbohallen, Niels Henry Andersen fremlægger finansiering af etape 2 i projektet. Sagsfremstilling fra 11. juni 2014 Elbohallen ansøger Fredericia Kommune om finansiel støtte til gennemførelse af ombygning af Elbohallen. Der søges om til kr. til formålet. Elbohallen anslår, at ombygningen kan gennemføres for kr. ex moms. Projektet omfatter etablering af styrketræningsfaciliteter i de eksisterende billardlokaler i Elbohallen. Desuden flytning og etablering af nye billardfaciliteter i nogle eksisterende omklædningsfaciliteter i hallen, som sjældent anvendes i dag (se bilag 1 herunder økonomi). Det er Elbohallens ønske at etablere styrketræningsfaciliteter for at kunne udvide tilbuddet til det eksisterende foreningsliv i Elbohallen. Idrættens generelle udvikling har betydet, at en række idrætsforeninger i dag efterspørger tilbuddet om styrketræning som et supplement til deres primære aktiviteter. Det gælder bl.a. håndbold og badminton. Hallen peger desuden på, at etableringen af styrketræningsfaciliteter samtidig vil frigøre tid i trægulvshallerne og på den måde mindske efterspørgslen på træningstid fra et samlet foreningsliv. Ifølge hallens bestyrelse kan alle ikke få deres ønsker opfyldt om tider i Elbohallen. Billardklubben er taget i ed og bakker op om flytningen af billardlokalet til den angivne placering i hallen. Perspektiver Elbohallens ansøgning skal ses som etape 1 i en ansøgning, der også rummer en etape 2. Således har Elbohallen vedlagt en beskrivelse af et etape 2 projekt, der skal gøre kommende styrketræningsfaciliteter til et decideret fitnesscenter (bilag 2 herunder økonomi). Det skal ske ved at nedlægge de skydefaciliteter, der ligger op ad de eventuelt kommende styrketræningsfaciliteter. Tanken er at udvide styrketræningsfaciliteterne (på bekostning af skydebanerne (6 x 25 meter Side 5

6 Kultur- og Idrætsudvalget, baner)), således at der kan etableres et decideret fitnesslokale på i alt 400 m2, hvor der vil kunne etableres egen indgang mm. Elbohallen gør opmærksom på, at de nuværende skydefaciliteter kun anvendes ca. syv timer om ugen. Ideen med etableringen af et decideret fitnesscenter (etape 2) er at udvikle Elbohallen i forhold til hallens visioner om at være et lokalt idrætsog kulturcenter, der ud over idrætsforeningslivet også kan rumme lokale borgere, der normalt ikke kommer i Elbohallen i foreningsøjemed. Økonomi Elbohallen anslår at en evt. etape 2 vil koste omkring 1 million kr. Elbohallen lægger op til at indgå i en dialog med Fredericia Kommune om mulige finansieringsformer. Hallens ledelse vurderer, at der vil være en så stor omsætningstilvækst ved en etablering af etape 2, at facilitetsændringen vil kunne tjene sig hjem over en femårig periode. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at specielt etape 2 kan være med til at udvikle Elbohallen hen imod hallens ambitioner om at være et samlingspunkt for lokalsamfundet, idet udviklingen fra styrketræningsfacilitet til fitnesscenter rummer muligheder for at tiltrække nye brugere/borgere, der ikke benytter Elbohallen i dag via foreningslivet. Etape 2 understøtter Fredericia Kommunes kultur- og idrætspolitiske målsætninger på hal området. En realisering af projektets etape 2 vil betyde, at de skytter, der i dag benytter skydeanlægget vil skulle søge andre steder hen. Der findes i den sammenhæng ikke umiddelbart egnede lokaler lokalt, hvorfor skytterne vil skulle til Fredericia by eller Bredstrup-Pjedsted for at afvikle skydningen. Side 6

7 Kultur- og Idrætsudvalget, I forhold til et evt. samarbejde med Elbohallen om etape 2, så vil der skulle arbejdes med modeller, som ikke påvirker Fredericia Kommunes låneramme. Det vil sige på samme vis som tilfældet har været i Erritsø, hvor Erritsø Idrætscenter har skabt en økonomisk model uden om Fredericia Kommune. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen om tilskud til etape 1 kan den finansieres af puljen til løbende vedligehold haller, hvor der henstår kr., som ikke er disponeret. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til: 1. hvorvidt man ønsker at imødekomme anmodningen om tilskud til etape 1 og derved adskille de to etaper eller 2. om mulighederne for at etape 1 samkøres med etape 2 skal undersøges nærmere. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at bevilge tilskud til etape 1 når bestyrelsen fremviser garanti for finansiering af etape 2. Side 7

8 Kultur- og Idrætsudvalget, budgetopfølgning 2014 Kultur - og Idrætsudvalget Sagsnr.:14/7182 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. Budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Kultur, Idræt og Turisme Serviceudgifter i alt Drift i alt Anlæg Anlæg i alt Total = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) Side 8

9 Kultur- og Idrætsudvalget, I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: 0,025 mio. kr. fra barselsfonden. Anlæg Der søges om en finansieret tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Monjasapark/Stadion. Der ansøges om anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., hvorved rådighedsbeløbet frigives. Sagen er behandlet og godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den og Økonomiudvalget den I øvrigt henvises til bilaget oversigt over anlægsbevillinger på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes umiddelbart før regnskabsafslutningen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilag Specifikation - 2. Budgetopfølgning 2014 på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 9

10 Kultur- og Idrætsudvalget, Vurdering: Økonomi har sammen med de enkelte områder/kulturinstitutioner gennemgået resultatet pr og dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Forventningerne til spar/lån fra 2014 til 2015 er ikke ændret siden 1. Budgetopfølgning. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller: at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - Budgetændringer pdf Åben - Indsatsområder pr Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 10

11 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Teater - Budgetopfølgning 2, 2014 Sagsnr.:14/4604 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt 2. budgetopfølgning for 2014 på baggrund af opstillede krav i den økonomiske instruks, hvor der i afsnittet om budgetopfølgning bl.a. er anført, at der aflægges kvartalsvis rapportering til både bestyrelse og kommune, ledsaget af en skriftlig redegørelse for den aktuelle situation samt forventninger til resten af året. Denne udarbejdes i samarbejde mellem bogholderifunktionen på teatret og teatrets ledelse. Resultatet for 2. kvartal afviger med kr. i negativ retning, men er som forventet/budgetteret på grund af højere personaleomkostninger i forbindelse med sygdomsfravær i perioden. Det samlede halvårsresultat er fortsat ikke tilfredsstillende på grund af det negative resultat i første kvartal med et underskud på 2,9 mio. kr. Teatret oplyser endvidere, at der ikke er medtaget tal fra Den Lille Havfrue i halvårsrapporten, idet alt vedr. denne forestilling er periodiseret til perioden, hvor forestillingen kører. Budgetopfølgningen er behandlet og godkendt af bestyrelsen på møde den Bestyrelsen og ledelsen sigter fortsat efter et resultat, der går i nul for 2014 og oplyser, at der fortsat arbejdes intenst på kunne budgettere mere præcist fremadrettet, når værktøjerne hertil er færdigudviklet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Økonomi tager forklaringerne fra Teatrets bestyrelse til efterretning, men vurderer, at afvigelsen ved halvårsregnskabet fortsat er så stor, at sagen bør videresendes til Økonomiudvalget uagtet at Fredericia Teater forventer et nul resultat ved årets udgang. Derudover anbefaler Økonomi, at der afholdes et møde med formanden for teaterets bestyrelse med henblik på en uddybende forklaring på, hvordan teateret opnår et 0- resultat i indeværende år. Fredericia Teater har samtidig fremsendt handlingsplanen for året som supplerende beskriver, hvilke tiltag der er gjort og hvilke, der er i gang for at sikre en mere præcis og realistisk budgettering i fremtiden. Handlingsplanen vedhæftes som bilag sammen med kvartals/halvårsrapporten. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller Side 11

12 Kultur- og Idrætsudvalget, At Kultur- og Idrætsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 2. At sagen på grund af det økonomiske resultat videresendes til Økonomiudvalget i henhold til de opstillede retningslinjer i Byrådets beslutning fra At formanden for Fredericia Teaters bestyrelse indkaldes til møde med Direktøren for Børn og Kultur samt Økonomichefen. Bilag: Åben - 2. budgetopfølgning fra Fa. Teater Åben - Handlingsplan efter 1 budgetopfølgning Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Indstilling tiltrådt. Side 12

13 Kultur- og Idrætsudvalget, Vilkår for de folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler Sagsnr.:12/13864 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: De godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune er opdelt i 4 grupper: 1. Børne- og ungdomsforeninger (der er med i BUS) 2. Idrætsforeninger (der er med i SIF) 3. Andre godkendte foreninger (uden samråd) 4. Aftenskoler (der er med i AIF) Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunerne stille kommunale lokaler gratis til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger, i det omfang lokalerne er ledige. I loven skelnes der ikke mellem hvilken type forening, det er. Kommunen kan evt. opkræve et gebyr for brug af lokalerne, hvis kommunen yder supplerende lokaletilskud. Fredericia Kommune yder et lokaletilskud på 65 % samt mulighed for ekstraordinært lokaletilskud. Når de folkeoplysende foreninger låner kommunale lokaler, er de ligestillede, når de låner skolelokaler (klasselokaler, gymnastiksale og skolehaller). De er også ligestillede, når de låner et af varmtvandsbassinerne i kommunen (i Fredericia Idrætscenter eller på sygehuset). Når de låner andre kommunale lokaler, herunder i Fredericia Idrætscenter, er de imidlertid ikke altid ligestillede. Der er en forskel i gebyr mellem idrætsforeninger, der er med i SIF, og alle andre godkendte foreninger (herunder både spejdere, idrætsforeninger der ikke er med i SIF, aftenskoler, kulturelle foreninger m.fl.). I Fredericia Idrætscenter er der en række aftenskoler, der låner lokaler. I varmtvandsbassinerne er gebyret standardiseret, men det er det ikke i forhold til lån af de andre lokaler. Udlån til andre grupper af godkendte folkeoplysende foreninger er begrænset i idrætscenteret. I de selvejende haller er der intet udlån, eller også er foreningerne ligestillede, i det begrænsede omfang de låner timer. Men der er ingen principielle beslutninger vedrørende dette. Gebyrerne i de selvejende haller fremskrives årligt sammen med Fredericia idrætscenter og Kultur, Idræt & Turisme, samt i kontrakten mellem de selvejende haller og Kultur, Idræt & Turisme. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 13

14 Kultur- og Idrætsudvalget, Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at alle folkeoplysende foreninger bør være ligestillede i forhold til gebyrer på kommunale lokaler, herunder i Fredericia Idrætscenter, og i de selvejende idrætshaller. Ligestillingen gælder i det omfang, det er til aktiviteter eller undervisning inden for folkeoplysningsområdet. Det gælder for eksempel ikke i det tilfælde, at en aftenskole vil tilbyde undervisning i et fag, der ikke er tilskudsberettiget. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at FIC og de selvejende haller ikke skal kompenseres for en eventuel indtægtsnedgang. Hvis udlånet af lokalerne havde været til SIF-foreninger, havde der ikke været tale om en kompensation. Samtidig er der tale om et begrænset udlån til godkendte foreninger, der ikke allerede er medlem af SIF. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til Folkeoplysningsrådet, at de anbefaler følgende til Kultur- og Idrætsudvalget, at: 1. Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia kommune ligestilles i forhold til lån af kommunale lokaler, herunder ved lån af lokaler i Fredericia Idrætscenter. 2. Foreningerne også ligestilles i forhold til lån af lokaler i de selvejende idrætshaller. 3. Ligestillingen af de folkeoplysende foreninger gælder i det omfang, at der er tale om aktiviteter og undervisning inden for folkeoplysningsområdet. 4. Der i forhold til ovenstående ikke kompenseres for eventuelle tabte indtægter. 5. At ligestillingen træder i kraft pr , i det omfang den ikke allerede er gældende. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Indstilling tiltrådt. Side 14

15 Kultur- og Idrætsudvalget, Cirkus i Madsby Sagsnr.:14/7439 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Byråd besluttede i december 2013 at imødekomme en anmodning fra Cirkus Dannebrog om at etablere et midlertidigt cirkus Cirkus Trapez i umiddelbar tilknytning til Madsby Legepark seks uger i sommeren Cirkus Trapez har således i perioden 22. juni til 3. august 2014 dagligt vist forestillinger, ligesom man har arrangeret rideture. Cirkus Dannebrog har tilkendegivet, at man ønsker en tilbagevenden til Madsby Parken i 2015 og at man ønsker at få en eventuel aftale i stand nu. Baggrunden for den givne tilladelse til en tidsbegrænset opstilling af cirkus i 2014 er, at projektet ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen i områdets eksisterende byplanvedtægt, hvorfor det ikke er muligt at dispensere til en længerevarende opstilling i perioden fra april til december, som oprindeligt ønsket af cirkus. Parken er tidligere anvendt som losseplads, og der udførtes derfor undersøgelser af jordbundsforhold og opstigende gas, for herved at sikre de statiske og miljømæssige forhold. På baggrund heraf blev der givet en midlertidig tilladelse til opstilling af cirkus på et offentligt parkeringsareal, beliggende mellem Madsby Legepark og FfF ernes boldbaner. Placeringen var i umiddelbar nærhed til den interne hovedfærdselsåre til legeparken. Af byrådets beslutning i december 2013 fremgår det, at: Med en midlertidig ordning på 6 uger i 2014 afprøves konceptet. Ansøger får mulighed for at gøre sig erfaringer med opstilling, arealudnyttelse og behov. Ud fra en myndighedssynsvinkel afprøves det, om projektet giver anledning til udfordringer, der vil skulle håndteres ved en efterfølgende permanent ordning. Herunder vil det bl.a. kunne afprøves, om den ansøgte placering er den optimale, eller om der kan findes en bedre placering et andet sted i området ved Madsbyparken. De erfaringer, der er opnået kan indgå i en eventuel videre proces, hvor der skal tilvejebringes en lokalplanplan, som kan muliggøre en længerevarende opstilling af et cirkus. Med udgangspunkt i ovenstående, og de erfaringer som er opnået efter endt 6-ugers opstilling af cirkus, skal forløbet evalueres, ligesom der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en videre proces, som kan muliggøre en længerevarende opstilling af cirkus. Med baggrund i de opnåede erfaringer, er det administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at friholde parkerings- og Side 15

16 Kultur- og Idrætsudvalget, færdselsarealer, og at længerevarende opstillinger bør placeres på steder, der er udlagt til formålet. Der er for nuværende ingen steder i Madsby Parken, som lever op til dette og den nuværende byplanvedtægt for området tillader ikke en længerevarende opstilling af cirkus. Det bør derfor drøftes, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for Madsby Parken, som muliggør opsætning af cirkus i op til 9 måneder om året, som ansøger har ønsket. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er væsentligt, at der ved kommende omfattende samarbejder laves præcise aftaler for afviklingen, her under tidsplaner og økonomi. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at 1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt man vil indstille til Byrådet, at Cirkus Dannebrog gives tilladelse til opstilling af cirkus i At Cirkus Dannebrog indtil en eventuel lokalplan er vedtaget anvises en midlertidig placering inde i selve Madsby Legepark eller på Cirkuspladsen ved FIC. 3. At en eventuel opstilling af cirkus sker i tæt samarbejde og efter klare aftaler med Madsby Legepark. 4. Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, hvorvidt By- og Teknikudvalget skal anmodes om igangsætning af ny lokalplan for Madsby Parken, med heraf følgende udpegning af arealer, der kan anvises til længerevarende opstillinger og som kan omfattes af de nødvendige tilladelser. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Byrådet, at By & Erhverv foretager en forhåndsundersøgelse af mulighederne for en permanent placering af cirkus inde i selve Madsby Legepark, herunder omkostningerne der er forbundet med en permanent tilladelse. Side 16

17 Kultur- og Idrætsudvalget, Særlige vedligeholdelses- og udviklingsaktiviteter i 2015 ved Fredericia Idrætscenter Sagsnr.:14/8443 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter har fremsendt følgende til forvaltningen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger til budget 2015: FIC søger økonomisk støtte til i år 2015 at gennemføre: 1. En renovering af hæve-/sænke bro/bunden i svømmehallen 2. En omlægning af taget på Badelandet samt udskiftning af trappen til rutsjebanen. 3. Udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der beskriver moderniseringsmulighederne i FIC herunder finansiering og partnerskaber. Ovennævnte punkter er præsenteret og drøftet på Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde med FIC og FIC Udviklingsråd d Renovering af hæve-/sænke bro/bund systemet Det fleksible bro- og bundsystem, der blev moderniseret/genetableret af det svenske firma Aqua Level ved renoveringen af svømmehallen i 1999, er nu 15 år gammelt. Systemet gør at det 50 meter lange svømmebassin kan ændres fra 1 til 3 bassiner. Midterbassinet kan indstilles til den ønskede bassindybde eller kan bruges som et gulv. Der har i de senere år været stigende problemer med at bro og bund sætter sig fast og fliser revner og falder af. Årsagen er at bassinvæggene trykker på styreskinnerne, således at det med tiden har været nødvendig at slibe af glideklodserne. Dette er ikke muligt mere, så styr og skinner skal udskiftes. Desuden er der betonskader, der er opstået i forbindelse med vandindtrængen grundet defekte fliser. Dette skal også repareres. Styresystemet er forældet, og der findes ikke længere reservedele, så det skal også udskiftes. Desuden skal motorerne renoveres til de nye standarder. Renoveringen kræver en tømning af bassinet, således at der kan ske en demontering af bro- og bundsystemet og indstøbning af nye styreskinner. FIC vurderer, at renoveringen kan gennemføres på 6 uger, og at den vil have et sådant omfang, at det også er nødvendigt at lukke adgangen til Badelandet. Der har været afholdt møde med de mange faste foreninger m.fl. der bruger svømmehallen. FIC og foreningerne er enige om at det bedste tidspunkt på året for lukningen af svømmehallen vil være i maj/juni. FIC har indhentet overslagspriser og økonomien for projektet ser således ud: Ombygning af bro og bunden kr. Side 17

18 Kultur- og Idrætsudvalget, Afledt drift ved luk i 6 uger inkl. Tømn. af bassin kr. I alt kr. Øvrige vedligeholdelsesaktiviteter (FIC-andel) kr. 2. Omlægning af taget i Badeland og udskiftning af trappe Badeland blev bygget i 1993 og taget er et TEXLON tag af tysk fabrikat. Taget blev monteret af det danske firma Scandi-Klimatex. Firmaet eksisterer ikke mere. Taget er nu 21 år gammelt. Det består af 48 felter aluminiumsrammer med tre lag TEXLON, med luft imellem, og som er lagt i en bitumemasse og skruet fast. Med tiden er det blevet utæt i samlingerne, som FIC gennem årene har forsøgt med større og mindre held at tætne udefra. Ved det seneste regnvejr kunne vi konstatere 15 steder på taget, hvor det regnede ind. Tagkonstruktionen, der er lavet af træ er begyndt at tage skade af de mange utætheder. For ikke at få yderligere skader på tag og træværk skal taget afmonteres og omlægges i ny bitumemasse. Det er det tyske firma Vectorfolietek der i dag laver disse tage. Badelandet skal lukkes når omlægningen skal ske. Det er svært at vurdere, hvor lang tid der vil gå med omlægningen, idet vejret vil spille ind på projektet, men 4 uger skønnes at være en realistisk tidsramme. Det vil være mest hensigtsmæssigt for brugerne (færrest lukkedage) og billigst (kun en gang driftstab i Badeland) at renoveringen sker samtidigt med at svømmehallen er lukket. Alternativt skulle Badeland lukkes en gang mere. Trætrappen til den store rutchebane er nedslidt (21 år) og meget svært at vedligeholde og holde hygiejnisk. Det er derfor et stort ønske at få den udskiftet til en moderne kunststofmodel, som bl.a. opfanger spildvandet på undersiden af trappen, og dermed vil den være mere driftssikker og hygiejnisk. FIC har indhentet overslagspriser og økonomien for projektet ser således ud: Omlægning af Badelandstaget kr. Udskiftning af trappen til den store rutchebane kr. Ialt kr. Øvrige vedligeholdelsesaktiviteter (FIC-andel) kr. 3. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for FIC-modernisering Side 18

19 Kultur- og Idrætsudvalget, Som et led i FIC Udviklingsplan 2020 er det planen, at der skal ske en modernisering af dele af FIC bygningsmasse. Målet med moderniseringen er, at udvikle rammerne og indholdet således, at de kan afspejle det der efterspørges nu og i fremtiden. Fokusområderne i forslaget til moderniseringen vil, med et overordnet sundhedsperspektiv, bl.a. være: Attraktive miljøer Tilgængelighed Fleksible og transparente faciliteter Desuden vil beslutningsnotatet indeholde skitsetegninger og en analyse af: Indhold af projektet herunder mulighederne for at opdele det i faser Anlægsøkonomien herunder en afdækning af samarbejdet med eksterne partnere Konsekvenser for driftsøkonomien, hvor målet er at projektet ikke skal påvirke det nuværende driftstilskud. Om muligt skal projektet medføre at tilskuddet kan reduceres. Det er planen at første halvår af år 2015 bruges til at udarbejde beslutningsgrundlaget således at det kan medtages i arbejdet med kommunens anlægsbudget 2016 og FIC forventer at arbejdet med at udarbejde beslutningsgrundlaget skal laves af en ekstern rådgiver, og at der skal afsættes kr. til dette arbejde. FIC søger støtte på kr til at få dækket størstedelen af udgiften. Samlet økonomi Der ønskes følgende medtaget i kommunens anlægsbudget 2015: 1. Renovering af bro og bund i svømmehal Omlægning af tag og udskiftning af trappe i Badeland Støtte til udarbejdelse af beslutningsforslag I alt Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia Idrætscenter har følgende vurdering i forhold til sagen: FIC Svømmehal og Badeland er Fredericias største indendørs bade- og svømmefacilitet, som er et stort aktiv for undervisnings- og Side 19

20 Kultur- og Idrætsudvalget, idrætsområdet. Dertil kommer at faciliteterne besøges af ca betalende gæster (borgere og turister). Det vurderes derfor som væsentligt at faciliteterne fremstår tidssvarende og funktionsdygtige. FIC er selv økonomisk ansvarlig for den daglige inden- og udendørsvedligeholdelse. Det er aftalt at større vedligeholdelses- og moderniseringsaktiviteter skal finansieres og godkendes af byrådet. I FIC Udviklingsplan 2020 var det oprindeligt planlagt at beslutningsgrundlaget for bygningsmassens modernisering skulle præsenteres for byrådet i På grund af den daværende politiske og økonomiske situation blev det dengang aftalt, at det skulle være det nuværende byråd der skal tage stilling til omfanget af Udviklingsplanens udlevelse. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget beslutter, hvorvidt det vil fremme ønskerne i de kommende budgetforhandlinger for Bilag: Åben - Bilag 5 Åben - Bilag 4 Åben - Bilag 3 Åben - Bilag 2 Åben - Bilag 1 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at fremme sagen vedrørende renovering af hæve og sænkebro i 50 m bassinet til budgetforhandlinger for Side 20

21 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Triathlon - ½ Ironman i Fredericia Sagsnr.:14/8679 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Triathlon Team har i forbindelse med muligheden for at arrangere ½ Ironman i Challenge-regi i enten 2015 eller 2016, fremsendt anmodning til Kultur- og Idrætsudvalget om økonomisk støtte til det indledende arbejde. Der er ansøgt om kr. til igangsætning af forarbejdet. Beløbet skal bl.a. bruges til hjemmeside, udarbejdelse af film til markedsføring samt opsætning af tilmelding. Såfremt Challenge Denmark godkender Fredericia Triathlon Team som arrangerende klub vil arrangementet få stor international bevågenhed, hvilket igen vil betyde at deltagerantallet kan fordobles/tredobles. Med blåstemplingen fra Challenge, vil markedsføringen således også blive af international karakter og Fredericia Triathlon Team ser allerede nu et stort marked i eksempelvis Nordtyskland. Arbejdet med at finde sponsorer og firmaer der er villige til at gå med i finansieringen er i gang. Da der er tale om et internationalt projekt skal klubben alene for navnet Challenge erlægge euro så snart en kontrakt er i hus. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Fredericia Triathlon Team har den nødvendige erfaring med at arrangere så store stævner. Erfaringen fra de hidtidige arrangementer vil kunne bruges i udviklingen af en stor international event. Klubben oplyser, at man p.t. vurderer det mest realistisk, at Challenge Denmark ½ Ironman i Fredericia vil blive i Der er ikke p.t. udarbejdet et detaljeret budget, men klubben har fremsendt et foreløbigt budget til orientering. Side 21

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere