Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013"

Transkript

1 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget... 9 Drift... 9 Børne- og ungdomsudvalget Drift Anlæg Kultur- og udviklingsudvalget Drift Anlæg Miljø- og teknikudvalget Drift Anlæg Voksen- og plejeudvalgets område Drift Anlæg Finansielle områder Likviditet Budgetflytninger... 47

2 Indledning og samlet oversigt Budgetopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansielle områder som skatter, tilskud, renter og lån samt likviditet. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over konstaterede afvigelser ved opfølgningen på alle områder. På de efterfølgende sider gennemgås opfølgningen mere detaljeret fordelt på det enkelte udvalgs områder. Herudover beskriver oversigten til sidst nogle neutrale omplaceringer mellem udvalg. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt. Samlet oversigt På flere områder er der nævnt et pres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling. På disse områder arbejdes der med at nedbringe det forventede merforbrug samt at finde kompenserende besparelser. (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse regnskab tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg Finansielle områder Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. (reduceret med lønnedskrivningen) regnskab Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter inden for servicerammen

3 Drift Budgetopfølgning pr. ult. marts (i kr.) Efekt på overslagsår Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total Kun områder med mer-/mindreforbrug er medtaget. - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Anlæg Budgetopfølgning pr. ult. marts (i kr.) Efekt på overslagsår Økonomiudvalget 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget 0 0 Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Finansielle områder Budgetopfølgning pr. ult. marts (i kr.) Efekt på overslagsår Tilskud og udligning Skatter 0 0 Øvrige skatter 0 0 Øvrige balanceforskydninger 0 0 Renter og afdrag 0 0 Lån 0 0 Total Der henvises til den mere detaljerede gennemgang af tallene under det enkelte udvalgsafsnit.

4 Økonomiudvalget Samlet oversigt Opr. Budget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger* Korr. regnskab Afvigelse** tillægsbev.- behov (1.000 kr.) Drift Anlæg Finans * Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes sidst i dette bilag. ** - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Drift Områder inden for servicerammen Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 1,562 mio. kr. Heraf vedrører de 1,499 mio. kr. mindreudgifter til løn. Kommunens lønter er i fremskrevet med 1,44 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 0,54 %. Lønterne er således fremskrevet med 0,90 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i. Driftstet reduceres derfor med 0,90 % af det oprindelige, således at stigningen i terne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det forventes, at kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. marts Afvigelse * regnskab tillægsbev.- behov Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevill. på økon.udvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* 150 Afvigelse inden for servicerammen I alt *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen

5 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 0,231 mio. kr. som resultat af den reducerede lønfremskrivning. Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev. Lønreduktion 0,90% i alt Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 1,302 mio. kr. Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev.behov Lønreduktion 0,90 % Administrationsbidrag udbetaling Danmark Lokale beskæftigelsesråd i alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Fra skal kommunerne betale et administrationsbidrag til dækning af udgifterne til administration af de opgaver, der overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommunes administrationsbidrag for er udmeldt i december 2012 og er fastsat til 5,200 mio. kr. Da der i var forventet en udgift på 6,072 mio. kr., betyder dette en forventet mindreudgift på 0,872 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på i alt 0,243 mio. kr. vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd. En ubalance mellem kommunens fremskrivning af rådets indtægtsbevilling og udgiftsbevillingen betyder en forventet mindreindtægt på 0,132 mio. kr. i. Hertil kommer en overført mindreindtægt fra 2012 til på 0,111 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørens område ventes en mindreudgift på 0,307 mio. kr. som resultat af den reducerede lønfremskrivning.

6 Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev. Lønreduktion 0,90% i alt Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har et forventet merforbrug på 0,278 mio. kr. i. Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev.behov Lønreduktion 0,90 % Ejendomsoplysninger Byggesagsbehandling Skorstensfejning Kultur og udvikling i alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Under miljø- og teknik forventes en mindreindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. ejendomsoplysninger pga. færre forespørgsler. Norddjurs Kommune er i overgået til selvbetjeningssystemet DIA- DEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom, herunder også kommunens ejendomsoplysninger. Indtægterne på 0,560 mio. kr. forventes helt at bortfalde fremover. Der forventes endvidere en mindreindtægt på byggesagsbehandling på ca. 0,400 mio. kr. pga. det lave antal byggerier. Indtægterne fra byggesagsbehandling er allerede blevet nedjusteret med 0,800 mio. kr. ved en teknisk korrektion i Den realiserede indtægt i regnskab 2012 lå dog ca. 0,400 mio. kr. under det korrigerede for, hvorfor forventningerne til og overslagsår nedjusteres tilsvarende, da der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i byggeaktiviteten. Den reducerede indtægt afspejler ikke en samtidig reduktion af ressourceforbruget i byggesagsafdelingen, idet der er samme mængde sager og et stigende tidsforbrug på lovliggørelsessager, mindre til- og ombygninger, klagesager, sundhedsskadelige bygninger mv. Og herunder også sager, der ikke medfører indtægter. På skorstensfejning forventes en merindtægt på ca. 0,084 mio. kr. Indtægten er steget, mens de terede indtægter ikke er blevet reguleret tilsvarende.

7 På kultur og udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. som følge af projekter med en flerårig afviklingsfase. De 0,250 mio. kr. ventes brugt i Områder uden for servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Forbrug ult. marts regnskab Afvigelse* Økonomidirektørområdet I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser uden for servicerammen. Omplaceringer mellem udvalg Der skal omplaceres 0,100 mio. kr. i og overslagsår fra økonomiudvalgets løn til arbejdsmarkedsudvalget efter ophørt ansættelse af en medarbejder i servicejob. På skole og dagpasningsområdet skal der tilføres PPR s 0,109 mio. kr. fra økonomiudvalget, da PPR ikke har fået tilført pensionstet som følge af, at lederen er overenskomstansat modsat den tidligere leder, som var tjenestemandsansat. Økonomiudvalget afholder udgifterne til tjenestemandsansatte. I forbindelse med aftalen for -16 er det besluttet at øge kvaliteten i dagtilbud, hvoraf 0,980 mio. kr. bruges til styrkelse af børne- og familieteamets forebyggende og tidlig indsats i skoler og dagtilbud. Budgettet hertil er placeret under børne- og ungdomsudvalget og skal overføres til økonomiudvalget i og overslagsår. I forbindelse med konstateret merforbrug på specialskolekørsel under børne- og ungdomsudvalget, skal en del af merforbruget finansieres af befordringsmidler fra andre udvalg, som har midler til en del af kørslen. Der skal således overføres 0,100 fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget i og overslagsår. Kommunen har etableret en central pulje til kompensation af de enkelte afdelinger for medlemmer, der sidder i hovedudvalget. I forbindelse med udmøntningen af puljen skal der i fra økonomiudvalget omplaceres:

8 0,058 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedr. udvalgsmedlemmer på skole- og dagpasningsområdet, 0,012 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedr. hovedudvalgsmedlemmer på socialområdet og endelig 0,011 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget vedr. hovedudvalgsmedl. på materielgården. 0,035 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedr. hovedudvalgsmedlemmer på sundheds- og omsorgsområdet. I forbindelse med studieturen til Ruhr-området (letbane) overføres 0,050 mio. kr. fra kultur- og udviklingsudvalget til økonomiudvalget. Endelig skal der foretages omplacering af på 0,200 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til økonomiudvalget vedr. eksterne konsulentudgifter afsat til gennemgang af udbuddet af kommunal busdrift. Anlæg Der forventes ingen afvigelser på anlæg på økonomiudvalgets område. (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. marts regnskab Afvigelse* Økonomiudvalget I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Vejanlæggene vedrørende Fuglsang/Hessel og Hestehaven har i flere år afventet, at privat ejer igangsætter projekterne. Norddjurs Kommune har i februar modtaget anmodning fra ejeren om udbetaling af beløbet vedr. Fuglsang/Hessel. Forvaltningen er ved at undersøge, om grundlaget for udbetalingen er til stede. Der kommer senere en sag til MTU, ØK og KB desangående. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

9 Arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Opr. Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* regnskab bevillingsbehov (1.000) kr. Drift * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område Afvigelse indenfor servicerammen vedr. servicejob 638 I alt I opfølgningen pr. ultimo marts forventes en afvigelse på i alt 4,826 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Drift I opfølgningen pr. ultimo marts forventes en afvigelse på i alt 4,826 mio. kr. Områder inden for servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. marts Afvigelse* regnskab Jobcenter Heraf servicejob 739 Heraf lønreduktion -60 UU-Djursland Heraf lønreduktion -81 Heraf reduktion af tilskud fra Syddjurs 40 I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

10 Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Jobcenter UU-Djursland Afdeling/område i alt Jobcenter Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, refusion vedr. servicejob samt nettolønudgift (efter løntilskud) til forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. I og overslagsårene forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,384 mio. kr. Mindreindtægten er teknisk begrundet med, at der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det terede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret kr. pr. helårsperson i samme periode. Fremskrivningen betyder, at indtægtstet er 0,384 mio. kr. større end det maksimale tilskud for de tilbageværende 4 servicejobpersoner. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte i opfølgningen for oktober 2012 økonomidirektørens indstilling om at give en tillægsbevilling vedr. servicejob. Der blev imidlertid ikke givet en tillægsbevilling, da indstillingen ved en fejl ikke blev videresendt til behandling i økonomiudvalget. På den baggrund forventes mindreindtægter på 0,355 mio. kr. overført fra 2012 til. Den samlede mindreindtægt i vil herefter udgøre (0, ,384) 0,739 mio. kr. Kommunens lønter er i fremskrevet med 1,44 %. I KTO-forlig fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 0,54 %. Lønterne er således fremskrevet med 0,9 % mere end der faktisk skal anvendes på løn i. For jobcentret inden for servicerammen svarer dette til en reduktion på 0,060 mio. kr. UU-Djursland UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune.

11 Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto indbetalinger fra Syddjurs Kommune. UU-Djursland er endvidere ansvarlig for udmøntning af en del af Ungepakke II. Som følge af KTO-forlig skal UU-Djurslands reduceres med 0,9 pct. svarende til 0,081 mio. kr. Heraf vedrører 0,040 mio. kr. af reduktionen Syddjurs Kommunes andel af UU-Djursland. Det forventes efter dialog med Syddjurs Kommune, at kommunen vil nedsætte betalingen i til UU-Djursland med 0,040 mio. kr., hvilket indebærer en reduktion af UU-Djurslands indtægts. Den samlede nettoreduktion af rammen bliver dermed (0,081-0,040) 0,041 mio. kr. Områder uden for servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug Afvigelse* ult. feb regnskab Jobcenter Socialchefområdet - Montagen Sundhed og omsorgsområdet - Hjælpemiddelcenter EGU HR-området - seniorjob I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelser udenfor servicerammen (1.000 kr.) Socialområdet - Montagen Plejeområdet - Hjælpemiddelcenter HR-området - seniorjob Afdeling/område i alt

12 På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af udgifterne udenfor servicerammen svarende til mio. kr. af det oprindelige. Størstedelen af udgifterne er dækket af garantien og af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). Jobcenter Området omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. I er modellen for kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fuldt indfaset. Det betyder, at der fra og frem ikke er kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Karensperioden udgjorde 8 uger i EGU Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. UU Djursland samarbejder med Grenaa Produktionsskole om tilrettelæggelse af EGU-forløb. HR-området (seniorjob) Seniorjobordningen er administrativt placeret under HR-området. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med overenskomstmæssig løn. Den årlige refusion er kr. pr. fuldtidsansat og den kommunale nettoudgift er skønnet til ca kr. pr. fuldtidsperson. Seneste opgørelse af personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en markant tilgang til ordningen primo. Tilgangen skyldes en kombination af afkortning af dagpengeperioden samt ny lovgivning. Fra og med er dagpengeperioden blevet halveret til 2 år, hvilket betyder at forholdsvis flere end hidtil

13 er berettiget til et seniorjob. Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, som giver ret seniorjob til personer, der er født i perioden fra 2. halvår 1955 til og med 2. halvår Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen, gradvist øger efterløns- og pensionsalderen. Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Fra januar til marts er der ansat yderligere 17 nye i seniorjob. Der er primo marts i alt 24 personer ansat i seniorjob. Derudover har 15 personer med ret til seniorjob ansøgt. Tabellen nedenfor viser ansatte i seniorjob samt den forventede tilgang resten af. Forventede antal personer i seniorjob i Ansatte i seniorjob primo 7 tilgang januar 9 tilgang februar 4 tilgang marts 4 24 tilgang resten af året ansøgere pr primo marts 15 skønnet yderligere nettotilgang Antal person i seniorjob (skøn) 69 Antal helårspersoner (skøn) 40,5 På baggrund af den kendte tilgang samt skøn for resten af året vurderes det, at der i vil være ca. 69 personer på ordningen svarende til i alt 40,5 helårspersoner. I er der teret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 6,271 mio. kr. og dermed merudgifter for 4,250 mio. kr.

14 Seniorjob - forventet afvigelse pr. primo marts Antal helårspersoner Nettoudgift (mio. kr.) Nyt skøn pr. primo marts 40,5 6,271 Budgetteret 13,0 2,021 mertilgang/merforbrug 27,5 4,250 Iflg. oplysninger fra KL vil kommunerne blive DUT-kompenseret for merudgifter som følge af lovændringer i. Derudover vil merudgifter som følge af øget tilgang til ordningen i indgå i KL's økonomi forhandling med staten om kompensation for "øvrige overførselsudgifter". En kompensation vil i givet fald kunne indgå i en midtvejsregulering af bloktilskuddet for. En revidering af skønnet for antal personer i seniorjobordningen for 2014 og overslagsårene forventes at indgå i lægningen for Opmærksomhedspunkt Den overordnede konjunkturudvikling påvirker kommunernes overførselsudgifter. Beskæftigelsesministeriet forventer mere afdæmpede vækstudsigter for end ved lægningen medio Oprindeligt var skønnet for bruttoledigheden på landsplan ca bruttoledige i (Økonomisk Redegørelse, maj 2012). Skønnet i seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 er, at bruttoledigheden vil være på fuldtidspersoner. En bedring af ledigheden og beskæftigelsen ventes nu fra medio. På nuværende tidspunkt giver det ændrede ledighedsskøn på landsplan ikke anledning til justering af det oprindelige. Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil dog løbende blive overvåget ved kommende opfølgninger samt via ledighedstal til udvalget. Budgetflytninger mellem udvalg Servicejob-ordningen blev oprettet i 2000 og indebar et tilskud til kommuner, amter og statslige institutioner, der oprettede varige stillinger på fuld tid eller deltid - på ordinære løn- og ansættel-

15 sesvilkår til visse grupper af ledige over 48 år og modtagere af overgangsydelse. Ordningen blev senere i 2002 ophævet, mens de jobs der blev oprettet før ophævelsen, kunne fortsætte. Ultimo 2012 er der stoppet yderligere en servicejobbere i Norddjurs Kommune. Der er således pt. 4 tilbageværende personer på ordningen. På arbejdsmarkedsudvalgets område teres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens lønudgiften teres på det sted pågældende servicejobber er ansat. I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 3. februar 2009 skal der ved servicejobpersoners fratrædelse ske nedjustering af såvel lønudgiftstet som tilskudstet. På baggrund af afgangen af en servicejobpersoner ultimo 2012 skal der derfor ske reducering af løntet med 0,100 mio. kr. under økonomiudvalget. Samtidig skal der ske en modsvarende regulering af indtægtstet til statstilskuddet på 0,100 mio. kr. under arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at: 1. udvalget drøfter finansieringen af mindreindtægter på 0,739 mio. kr. vedr. servicejob i. 2. løntet reduceres med 0,203 mio. kr. på baggrund af den lavere lønstigning end forventet. Samtidig reduceres UU-Djurslands indtægts vedr. betaling fra Syddjurs Kommune med 0,040 mio. kr. Det samlede beløb der tilføres kassen udgør dermed (0,203-0,040) 0,163 mio. kr. 3. der foretages en neutral omplacering som følge af ophør af en servicejobperson. Omplaceringen indebærer, at indtægtstet under arbejdsmarkedsudvalget reduceres med 0,100 mio. kr. Reduktionen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af tet på løn og bogholderi under økonomiudvalget.

16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at mindreindtægten i indstillingens punkt 1 afventer eventuelle mindreudgifter på andre områder i løbet af året. Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen for punkt 2 og 3, og videresender det til behandling i økonomiudvalget.

17 Børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Overført fra tidligere år tillægsbevillingsbehov (1.000 kr.) Oprindeligt Tillægsbevillinger* Korrigeret regnskab Afvigelse** Drift Anlæg * Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen ** Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb Drift På børne- og ungdomsudvalgets område viser opfølgningen pr. ultimo marts et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Budgettet på de decentrale aftaleenheder forventes samlet set at balancere. På skole- og dagpasningsområdet er der flere aftaleenheder, som er under økonomisk administration. Det forventes i den forbindelse, at gælden vedrørende Djurslandsskolen og Kattegatskolen nedskrives med samlet 1,5 mio. kr. Børneby Ørum og Børneby Ørsted er sat under økonomisk administration i for at forhindre en fortsat stigning i de to aftaleenheders underskud. Det kan oplyses, at Børneby Ørums regnskabsresultat for 2012 viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. og at Børneby Ørsteds regnskabsresultat for 2012 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der skal for aftaleenhederne udarbejdes handleplaner for nedbringelse af gælden. Der er i denne opfølgning ikke taget højde for eventuelle driftsoverførsler i forbindelse med regnskabsafslutningen for I forbindelse med opfølgning pr. ultimo april vil de økonomiske konsekvenser af lockouten på skoleområdet være beregnet og indeholdt i det forventede regnskab.

18 Områder inden for servicerammen (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo marts regnskab Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedafdelingen Socialområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på børne- og ungdomsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* -113 Afvigelse indenfor servicerammen Ialt *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen Kommunens lønter er i fremskrevet med 1,44 %. I KTO-forlig fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun på 0,54 %. Lønterne er således fremskrevet med 0,9 procentpoint mere end der faktisk skal anvendes på løn i. Driftstet reduceres derfor med 0,9 % af det oprindelige, således at stigningen i terne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det forventes, at kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for vil blive reduceret, med et tilsvarende beløb. Det er forudsat, at betalinger til og fra kommuner/regioner er uændret. Den mæssige konsekvens af dette er indregnet i opfølgningen, som et mindreforbrug på samlet 4,752 mio. kr. Beløbet fordeles sig med et mindreforbrug på 2,970 mio. kr. på skoleområdet, 1,167 mio. kr. på dagpasningsområdet, 0,615 mio. kr. på socialområdet og 0 mio. kr. på myndighedsområdet. Der gøres opmærksom på, at der kan være en afledt effekt på forældrebetalingen. En beregning viser, at det f.eks. vil give en reduktion på ca. 20 kr. pr. måned på børnehavetaksten. Effekten af dette er ikke indregnet i opfølgningen, da det pt. er uafklaret om, der skal ske en takstændring, når beløbet er af en begrænset størrelse.

19 Skole- og dagpasningsområdet På de centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet viser opfølgningen pr. ultimo marts et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående. Skoleområdet Der forventes et merforbrug på centrale konti på ca. 3,5 mio. kr. i jf. nedenstående oversigt. Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Mellemkommunale betalinger Regionale specialskoler Bidrag statslige og privateskoler Bidrag efterskoler og ungdomskostskoler Opholdsstedet Østergaard Produktionsskoler Befordring Skoleområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Mellemkommunale betalinger Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for på grundlag af seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med ca. 3,0 mio. kr. på almen undervisning og ca. 0,3 mio. kr. på SFO. Antallet af nye elever til skoleåret /14 er for nuværende ukendt. Ligeledes er der usikkerhed om, hvorvidt 9. klasseeleverne fortsætter i 10. klasse eller overgår til ungdomsuddannelse. Derfor er antallet af disse elever skønnet ud fra skoleåret 2012/13. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet grundet usikkerhed om frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen.

20 Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 1,5 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Betaling til staten bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedrørende bidrag til statslige og private skoler vurderes i at afvige med et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. Der er foretaget en beregning på grundlag af udmeldte takster og elevtal fra Finansministeriet. Det vedrører f.eks. elever, der går på Norddjurs Friskole og Gjerrild - Bønnerup Friskole. Betaling til staten bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Betalinger til staten vedrørende efterskoler og ungdomskostskoler vurderes i at balancere. Der er foretaget en beregning på grundlag af udmeldte takster og elevtal fra Finansministeriet. Opholdsstedet Østergaard Der forventes mindreudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard for elever fra Norddjurs Kommune på ca. 0,06 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Betaling til staten produktionsskoler På grundlag af en foreløbig opgørelse forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er tale om en stigning på 64,5 helårselever i forhold til Der er tale om et vanskeligt styrbart område, da tidsfristen for indberetningen fra produktionsskolerne til undervisningsministeriet er inden udgangen af februar måned efter det bidragspligtige finansår. Efterfølgende gennemføres kontrol og fejllister gennemgås frem til den 10. april. Fra den 11. april kan den enkelte kommune hente en liste med bidragspligtige elever. Kommunerne har herefter frem til 1. maj til at rette forkerte oplysninger. Udgiften var således ukendt ved lægningen. Den konkrete elevtilgang er ikke styrbar. Der har de seneste år været en tendens til stigning i udgiftsniveauet.

21 Det må forventes, at der også vil være en betydelig merudgift til produktionsskoler i 2014 og overslagsårene. Befordring På grundlag af foreløbige opgørelser forventes et merforbrug i på 0,3 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i overslagsårene. Når merforbruget forventes at stige i overslagsårene, skyldes det, at der alene i er givet en teknisk korrektion på 2,0 mio. kr. vedrørende tidligere indregnede besparelse på samme beløb. Dagpasningsområdet Der forventes et mindreforbrug på centrale konti på ca. 4,9 mio. kr. i jf. nedenstående oversigt. Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Mellemkommunale betalinger Privat pasning Egne specialinstitutioner Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendemoderation Dagpasningsområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger i forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. vedrørende almene institutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og privat institutioner på ca. 0,3 mio. kr.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning...

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere