Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013"

Transkript

1 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget... 9 Drift... 9 Børne- og ungdomsudvalget Drift Anlæg Kultur- og udviklingsudvalget Drift Anlæg Miljø- og teknikudvalget Drift Anlæg Voksen- og plejeudvalgets område Drift Anlæg Finansielle områder Likviditet Budgetflytninger... 47

2 Indledning og samlet oversigt Budgetopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansielle områder som skatter, tilskud, renter og lån samt likviditet. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over konstaterede afvigelser ved opfølgningen på alle områder. På de efterfølgende sider gennemgås opfølgningen mere detaljeret fordelt på det enkelte udvalgs områder. Herudover beskriver oversigten til sidst nogle neutrale omplaceringer mellem udvalg. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt. Samlet oversigt På flere områder er der nævnt et pres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling. På disse områder arbejdes der med at nedbringe det forventede merforbrug samt at finde kompenserende besparelser. (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse regnskab tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg Finansielle områder Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. (reduceret med lønnedskrivningen) regnskab Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter inden for servicerammen

3 Drift Budgetopfølgning pr. ult. marts (i kr.) Efekt på overslagsår Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total Kun områder med mer-/mindreforbrug er medtaget. - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Anlæg Budgetopfølgning pr. ult. marts (i kr.) Efekt på overslagsår Økonomiudvalget 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget 0 0 Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Total =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Finansielle områder Budgetopfølgning pr. ult. marts (i kr.) Efekt på overslagsår Tilskud og udligning Skatter 0 0 Øvrige skatter 0 0 Øvrige balanceforskydninger 0 0 Renter og afdrag 0 0 Lån 0 0 Total Der henvises til den mere detaljerede gennemgang af tallene under det enkelte udvalgsafsnit.

4 Økonomiudvalget Samlet oversigt Opr. Budget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger* Korr. regnskab Afvigelse** tillægsbev.- behov (1.000 kr.) Drift Anlæg Finans * Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes sidst i dette bilag. ** - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Drift Områder inden for servicerammen Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 1,562 mio. kr. Heraf vedrører de 1,499 mio. kr. mindreudgifter til løn. Kommunens lønter er i fremskrevet med 1,44 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 0,54 %. Lønterne er således fremskrevet med 0,90 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i. Driftstet reduceres derfor med 0,90 % af det oprindelige, således at stigningen i terne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det forventes, at kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. marts Afvigelse * regnskab tillægsbev.- behov Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevill. på økon.udvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* 150 Afvigelse inden for servicerammen I alt *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen

5 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 0,231 mio. kr. som resultat af den reducerede lønfremskrivning. Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev. Lønreduktion 0,90% i alt Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 1,302 mio. kr. Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev.behov Lønreduktion 0,90 % Administrationsbidrag udbetaling Danmark Lokale beskæftigelsesråd i alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Fra skal kommunerne betale et administrationsbidrag til dækning af udgifterne til administration af de opgaver, der overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommunes administrationsbidrag for er udmeldt i december 2012 og er fastsat til 5,200 mio. kr. Da der i var forventet en udgift på 6,072 mio. kr., betyder dette en forventet mindreudgift på 0,872 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på i alt 0,243 mio. kr. vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd. En ubalance mellem kommunens fremskrivning af rådets indtægtsbevilling og udgiftsbevillingen betyder en forventet mindreindtægt på 0,132 mio. kr. i. Hertil kommer en overført mindreindtægt fra 2012 til på 0,111 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørens område ventes en mindreudgift på 0,307 mio. kr. som resultat af den reducerede lønfremskrivning.

6 Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev. Lønreduktion 0,90% i alt Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har et forventet merforbrug på 0,278 mio. kr. i. Afvigelser inden for servicerammen (1.000 kr.) Effekt på overslagsår tillægsbev.behov Lønreduktion 0,90 % Ejendomsoplysninger Byggesagsbehandling Skorstensfejning Kultur og udvikling i alt = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Under miljø- og teknik forventes en mindreindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. ejendomsoplysninger pga. færre forespørgsler. Norddjurs Kommune er i overgået til selvbetjeningssystemet DIA- DEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom, herunder også kommunens ejendomsoplysninger. Indtægterne på 0,560 mio. kr. forventes helt at bortfalde fremover. Der forventes endvidere en mindreindtægt på byggesagsbehandling på ca. 0,400 mio. kr. pga. det lave antal byggerier. Indtægterne fra byggesagsbehandling er allerede blevet nedjusteret med 0,800 mio. kr. ved en teknisk korrektion i Den realiserede indtægt i regnskab 2012 lå dog ca. 0,400 mio. kr. under det korrigerede for, hvorfor forventningerne til og overslagsår nedjusteres tilsvarende, da der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i byggeaktiviteten. Den reducerede indtægt afspejler ikke en samtidig reduktion af ressourceforbruget i byggesagsafdelingen, idet der er samme mængde sager og et stigende tidsforbrug på lovliggørelsessager, mindre til- og ombygninger, klagesager, sundhedsskadelige bygninger mv. Og herunder også sager, der ikke medfører indtægter. På skorstensfejning forventes en merindtægt på ca. 0,084 mio. kr. Indtægten er steget, mens de terede indtægter ikke er blevet reguleret tilsvarende.

7 På kultur og udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. som følge af projekter med en flerårig afviklingsfase. De 0,250 mio. kr. ventes brugt i Områder uden for servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Forbrug ult. marts regnskab Afvigelse* Økonomidirektørområdet I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser uden for servicerammen. Omplaceringer mellem udvalg Der skal omplaceres 0,100 mio. kr. i og overslagsår fra økonomiudvalgets løn til arbejdsmarkedsudvalget efter ophørt ansættelse af en medarbejder i servicejob. På skole og dagpasningsområdet skal der tilføres PPR s 0,109 mio. kr. fra økonomiudvalget, da PPR ikke har fået tilført pensionstet som følge af, at lederen er overenskomstansat modsat den tidligere leder, som var tjenestemandsansat. Økonomiudvalget afholder udgifterne til tjenestemandsansatte. I forbindelse med aftalen for -16 er det besluttet at øge kvaliteten i dagtilbud, hvoraf 0,980 mio. kr. bruges til styrkelse af børne- og familieteamets forebyggende og tidlig indsats i skoler og dagtilbud. Budgettet hertil er placeret under børne- og ungdomsudvalget og skal overføres til økonomiudvalget i og overslagsår. I forbindelse med konstateret merforbrug på specialskolekørsel under børne- og ungdomsudvalget, skal en del af merforbruget finansieres af befordringsmidler fra andre udvalg, som har midler til en del af kørslen. Der skal således overføres 0,100 fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget i og overslagsår. Kommunen har etableret en central pulje til kompensation af de enkelte afdelinger for medlemmer, der sidder i hovedudvalget. I forbindelse med udmøntningen af puljen skal der i fra økonomiudvalget omplaceres:

8 0,058 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedr. udvalgsmedlemmer på skole- og dagpasningsområdet, 0,012 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedr. hovedudvalgsmedlemmer på socialområdet og endelig 0,011 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget vedr. hovedudvalgsmedl. på materielgården. 0,035 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedr. hovedudvalgsmedlemmer på sundheds- og omsorgsområdet. I forbindelse med studieturen til Ruhr-området (letbane) overføres 0,050 mio. kr. fra kultur- og udviklingsudvalget til økonomiudvalget. Endelig skal der foretages omplacering af på 0,200 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til økonomiudvalget vedr. eksterne konsulentudgifter afsat til gennemgang af udbuddet af kommunal busdrift. Anlæg Der forventes ingen afvigelser på anlæg på økonomiudvalgets område. (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. marts regnskab Afvigelse* Økonomiudvalget I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Vejanlæggene vedrørende Fuglsang/Hessel og Hestehaven har i flere år afventet, at privat ejer igangsætter projekterne. Norddjurs Kommune har i februar modtaget anmodning fra ejeren om udbetaling af beløbet vedr. Fuglsang/Hessel. Forvaltningen er ved at undersøge, om grundlaget for udbetalingen er til stede. Der kommer senere en sag til MTU, ØK og KB desangående. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

9 Arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Opr. Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* regnskab bevillingsbehov (1.000) kr. Drift * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område Afvigelse indenfor servicerammen vedr. servicejob 638 I alt I opfølgningen pr. ultimo marts forventes en afvigelse på i alt 4,826 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Drift I opfølgningen pr. ultimo marts forventes en afvigelse på i alt 4,826 mio. kr. Områder inden for servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug ult. marts Afvigelse* regnskab Jobcenter Heraf servicejob 739 Heraf lønreduktion -60 UU-Djursland Heraf lønreduktion -81 Heraf reduktion af tilskud fra Syddjurs 40 I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

10 Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Jobcenter UU-Djursland Afdeling/område i alt Jobcenter Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, refusion vedr. servicejob samt nettolønudgift (efter løntilskud) til forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. I og overslagsårene forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,384 mio. kr. Mindreindtægten er teknisk begrundet med, at der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det terede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret kr. pr. helårsperson i samme periode. Fremskrivningen betyder, at indtægtstet er 0,384 mio. kr. større end det maksimale tilskud for de tilbageværende 4 servicejobpersoner. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte i opfølgningen for oktober 2012 økonomidirektørens indstilling om at give en tillægsbevilling vedr. servicejob. Der blev imidlertid ikke givet en tillægsbevilling, da indstillingen ved en fejl ikke blev videresendt til behandling i økonomiudvalget. På den baggrund forventes mindreindtægter på 0,355 mio. kr. overført fra 2012 til. Den samlede mindreindtægt i vil herefter udgøre (0, ,384) 0,739 mio. kr. Kommunens lønter er i fremskrevet med 1,44 %. I KTO-forlig fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 0,54 %. Lønterne er således fremskrevet med 0,9 % mere end der faktisk skal anvendes på løn i. For jobcentret inden for servicerammen svarer dette til en reduktion på 0,060 mio. kr. UU-Djursland UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune.

11 Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto indbetalinger fra Syddjurs Kommune. UU-Djursland er endvidere ansvarlig for udmøntning af en del af Ungepakke II. Som følge af KTO-forlig skal UU-Djurslands reduceres med 0,9 pct. svarende til 0,081 mio. kr. Heraf vedrører 0,040 mio. kr. af reduktionen Syddjurs Kommunes andel af UU-Djursland. Det forventes efter dialog med Syddjurs Kommune, at kommunen vil nedsætte betalingen i til UU-Djursland med 0,040 mio. kr., hvilket indebærer en reduktion af UU-Djurslands indtægts. Den samlede nettoreduktion af rammen bliver dermed (0,081-0,040) 0,041 mio. kr. Områder uden for servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug Afvigelse* ult. feb regnskab Jobcenter Socialchefområdet - Montagen Sundhed og omsorgsområdet - Hjælpemiddelcenter EGU HR-området - seniorjob I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelser udenfor servicerammen (1.000 kr.) Socialområdet - Montagen Plejeområdet - Hjælpemiddelcenter HR-området - seniorjob Afdeling/område i alt

12 På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af udgifterne udenfor servicerammen svarende til mio. kr. af det oprindelige. Størstedelen af udgifterne er dækket af garantien og af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). Jobcenter Området omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. I er modellen for kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fuldt indfaset. Det betyder, at der fra og frem ikke er kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Karensperioden udgjorde 8 uger i EGU Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. UU Djursland samarbejder med Grenaa Produktionsskole om tilrettelæggelse af EGU-forløb. HR-området (seniorjob) Seniorjobordningen er administrativt placeret under HR-området. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med overenskomstmæssig løn. Den årlige refusion er kr. pr. fuldtidsansat og den kommunale nettoudgift er skønnet til ca kr. pr. fuldtidsperson. Seneste opgørelse af personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en markant tilgang til ordningen primo. Tilgangen skyldes en kombination af afkortning af dagpengeperioden samt ny lovgivning. Fra og med er dagpengeperioden blevet halveret til 2 år, hvilket betyder at forholdsvis flere end hidtil

13 er berettiget til et seniorjob. Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, som giver ret seniorjob til personer, der er født i perioden fra 2. halvår 1955 til og med 2. halvår Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen, gradvist øger efterløns- og pensionsalderen. Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Fra januar til marts er der ansat yderligere 17 nye i seniorjob. Der er primo marts i alt 24 personer ansat i seniorjob. Derudover har 15 personer med ret til seniorjob ansøgt. Tabellen nedenfor viser ansatte i seniorjob samt den forventede tilgang resten af. Forventede antal personer i seniorjob i Ansatte i seniorjob primo 7 tilgang januar 9 tilgang februar 4 tilgang marts 4 24 tilgang resten af året ansøgere pr primo marts 15 skønnet yderligere nettotilgang Antal person i seniorjob (skøn) 69 Antal helårspersoner (skøn) 40,5 På baggrund af den kendte tilgang samt skøn for resten af året vurderes det, at der i vil være ca. 69 personer på ordningen svarende til i alt 40,5 helårspersoner. I er der teret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 6,271 mio. kr. og dermed merudgifter for 4,250 mio. kr.

14 Seniorjob - forventet afvigelse pr. primo marts Antal helårspersoner Nettoudgift (mio. kr.) Nyt skøn pr. primo marts 40,5 6,271 Budgetteret 13,0 2,021 mertilgang/merforbrug 27,5 4,250 Iflg. oplysninger fra KL vil kommunerne blive DUT-kompenseret for merudgifter som følge af lovændringer i. Derudover vil merudgifter som følge af øget tilgang til ordningen i indgå i KL's økonomi forhandling med staten om kompensation for "øvrige overførselsudgifter". En kompensation vil i givet fald kunne indgå i en midtvejsregulering af bloktilskuddet for. En revidering af skønnet for antal personer i seniorjobordningen for 2014 og overslagsårene forventes at indgå i lægningen for Opmærksomhedspunkt Den overordnede konjunkturudvikling påvirker kommunernes overførselsudgifter. Beskæftigelsesministeriet forventer mere afdæmpede vækstudsigter for end ved lægningen medio Oprindeligt var skønnet for bruttoledigheden på landsplan ca bruttoledige i (Økonomisk Redegørelse, maj 2012). Skønnet i seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 er, at bruttoledigheden vil være på fuldtidspersoner. En bedring af ledigheden og beskæftigelsen ventes nu fra medio. På nuværende tidspunkt giver det ændrede ledighedsskøn på landsplan ikke anledning til justering af det oprindelige. Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil dog løbende blive overvåget ved kommende opfølgninger samt via ledighedstal til udvalget. Budgetflytninger mellem udvalg Servicejob-ordningen blev oprettet i 2000 og indebar et tilskud til kommuner, amter og statslige institutioner, der oprettede varige stillinger på fuld tid eller deltid - på ordinære løn- og ansættel-

15 sesvilkår til visse grupper af ledige over 48 år og modtagere af overgangsydelse. Ordningen blev senere i 2002 ophævet, mens de jobs der blev oprettet før ophævelsen, kunne fortsætte. Ultimo 2012 er der stoppet yderligere en servicejobbere i Norddjurs Kommune. Der er således pt. 4 tilbageværende personer på ordningen. På arbejdsmarkedsudvalgets område teres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens lønudgiften teres på det sted pågældende servicejobber er ansat. I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 3. februar 2009 skal der ved servicejobpersoners fratrædelse ske nedjustering af såvel lønudgiftstet som tilskudstet. På baggrund af afgangen af en servicejobpersoner ultimo 2012 skal der derfor ske reducering af løntet med 0,100 mio. kr. under økonomiudvalget. Samtidig skal der ske en modsvarende regulering af indtægtstet til statstilskuddet på 0,100 mio. kr. under arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at: 1. udvalget drøfter finansieringen af mindreindtægter på 0,739 mio. kr. vedr. servicejob i. 2. løntet reduceres med 0,203 mio. kr. på baggrund af den lavere lønstigning end forventet. Samtidig reduceres UU-Djurslands indtægts vedr. betaling fra Syddjurs Kommune med 0,040 mio. kr. Det samlede beløb der tilføres kassen udgør dermed (0,203-0,040) 0,163 mio. kr. 3. der foretages en neutral omplacering som følge af ophør af en servicejobperson. Omplaceringen indebærer, at indtægtstet under arbejdsmarkedsudvalget reduceres med 0,100 mio. kr. Reduktionen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af tet på løn og bogholderi under økonomiudvalget.

16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at mindreindtægten i indstillingens punkt 1 afventer eventuelle mindreudgifter på andre områder i løbet af året. Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen for punkt 2 og 3, og videresender det til behandling i økonomiudvalget.

17 Børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Overført fra tidligere år tillægsbevillingsbehov (1.000 kr.) Oprindeligt Tillægsbevillinger* Korrigeret regnskab Afvigelse** Drift Anlæg * Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen ** Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb Drift På børne- og ungdomsudvalgets område viser opfølgningen pr. ultimo marts et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Budgettet på de decentrale aftaleenheder forventes samlet set at balancere. På skole- og dagpasningsområdet er der flere aftaleenheder, som er under økonomisk administration. Det forventes i den forbindelse, at gælden vedrørende Djurslandsskolen og Kattegatskolen nedskrives med samlet 1,5 mio. kr. Børneby Ørum og Børneby Ørsted er sat under økonomisk administration i for at forhindre en fortsat stigning i de to aftaleenheders underskud. Det kan oplyses, at Børneby Ørums regnskabsresultat for 2012 viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. og at Børneby Ørsteds regnskabsresultat for 2012 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der skal for aftaleenhederne udarbejdes handleplaner for nedbringelse af gælden. Der er i denne opfølgning ikke taget højde for eventuelle driftsoverførsler i forbindelse med regnskabsafslutningen for I forbindelse med opfølgning pr. ultimo april vil de økonomiske konsekvenser af lockouten på skoleområdet være beregnet og indeholdt i det forventede regnskab.

18 Områder inden for servicerammen (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo marts regnskab Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedafdelingen Socialområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på børne- og ungdomsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* -113 Afvigelse indenfor servicerammen Ialt *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen Kommunens lønter er i fremskrevet med 1,44 %. I KTO-forlig fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun på 0,54 %. Lønterne er således fremskrevet med 0,9 procentpoint mere end der faktisk skal anvendes på løn i. Driftstet reduceres derfor med 0,9 % af det oprindelige, således at stigningen i terne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det forventes, at kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for vil blive reduceret, med et tilsvarende beløb. Det er forudsat, at betalinger til og fra kommuner/regioner er uændret. Den mæssige konsekvens af dette er indregnet i opfølgningen, som et mindreforbrug på samlet 4,752 mio. kr. Beløbet fordeles sig med et mindreforbrug på 2,970 mio. kr. på skoleområdet, 1,167 mio. kr. på dagpasningsområdet, 0,615 mio. kr. på socialområdet og 0 mio. kr. på myndighedsområdet. Der gøres opmærksom på, at der kan være en afledt effekt på forældrebetalingen. En beregning viser, at det f.eks. vil give en reduktion på ca. 20 kr. pr. måned på børnehavetaksten. Effekten af dette er ikke indregnet i opfølgningen, da det pt. er uafklaret om, der skal ske en takstændring, når beløbet er af en begrænset størrelse.

19 Skole- og dagpasningsområdet På de centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet viser opfølgningen pr. ultimo marts et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående. Skoleområdet Der forventes et merforbrug på centrale konti på ca. 3,5 mio. kr. i jf. nedenstående oversigt. Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Mellemkommunale betalinger Regionale specialskoler Bidrag statslige og privateskoler Bidrag efterskoler og ungdomskostskoler Opholdsstedet Østergaard Produktionsskoler Befordring Skoleområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Mellemkommunale betalinger Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for på grundlag af seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med ca. 3,0 mio. kr. på almen undervisning og ca. 0,3 mio. kr. på SFO. Antallet af nye elever til skoleåret /14 er for nuværende ukendt. Ligeledes er der usikkerhed om, hvorvidt 9. klasseeleverne fortsætter i 10. klasse eller overgår til ungdomsuddannelse. Derfor er antallet af disse elever skønnet ud fra skoleåret 2012/13. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet grundet usikkerhed om frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen.

20 Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 1,5 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Betaling til staten bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedrørende bidrag til statslige og private skoler vurderes i at afvige med et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. Der er foretaget en beregning på grundlag af udmeldte takster og elevtal fra Finansministeriet. Det vedrører f.eks. elever, der går på Norddjurs Friskole og Gjerrild - Bønnerup Friskole. Betaling til staten bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Betalinger til staten vedrørende efterskoler og ungdomskostskoler vurderes i at balancere. Der er foretaget en beregning på grundlag af udmeldte takster og elevtal fra Finansministeriet. Opholdsstedet Østergaard Der forventes mindreudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard for elever fra Norddjurs Kommune på ca. 0,06 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Betaling til staten produktionsskoler På grundlag af en foreløbig opgørelse forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er tale om en stigning på 64,5 helårselever i forhold til Der er tale om et vanskeligt styrbart område, da tidsfristen for indberetningen fra produktionsskolerne til undervisningsministeriet er inden udgangen af februar måned efter det bidragspligtige finansår. Efterfølgende gennemføres kontrol og fejllister gennemgås frem til den 10. april. Fra den 11. april kan den enkelte kommune hente en liste med bidragspligtige elever. Kommunerne har herefter frem til 1. maj til at rette forkerte oplysninger. Udgiften var således ukendt ved lægningen. Den konkrete elevtilgang er ikke styrbar. Der har de seneste år været en tendens til stigning i udgiftsniveauet.

21 Det må forventes, at der også vil være en betydelig merudgift til produktionsskoler i 2014 og overslagsårene. Befordring På grundlag af foreløbige opgørelser forventes et merforbrug i på 0,3 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i overslagsårene. Når merforbruget forventes at stige i overslagsårene, skyldes det, at der alene i er givet en teknisk korrektion på 2,0 mio. kr. vedrørende tidligere indregnede besparelse på samme beløb. Dagpasningsområdet Der forventes et mindreforbrug på centrale konti på ca. 4,9 mio. kr. i jf. nedenstående oversigt. Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Mellemkommunale betalinger Privat pasning Egne specialinstitutioner Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendemoderation Dagpasningsområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger i forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. vedrørende almene institutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og privat institutioner på ca. 0,3 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere