APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011"

Transkript

1 Vedtaget Bestyrelsesmøde 07/12/2011 Punkt 6g bilag 3F Revideret version APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011 SUMMARY Applicant Enhedslisten Title Politisk træningsprojekt i FNRP (Fase 1) Partner Country FNRP, Frente Nacional de Resistencia Popular, HONDURAS Honduras Period Januar til juni 2012 Budget DKK. General objective Brief description of the overall purpose of the project (max 10 lines) Projektet bidrager til en afklaring af indhold i en fremtidig grundlov og mulige procedurer for en grundlovsgivende forsamlings arbejde. Dette vil give FNRPs ledelse mulighed for at træffe beslutning om, hvorledes organisationen skal fortsætte dette arbejde, og deres medlemmer bedre muligheder for at agere politisk. Activities Brief description of the major types of activities to be used to achieve the objectives (max 20 lines) En systematisering af erfaringer med grundlovsgivende processer i Ecuador og Bolivia via workshops og offentlig møder samt støtte af FNRPs aktiviteter. Bl.a. Et koordineringstræf mellem relevante strukturer i FNRP: uddannelses-, kommunikations- og organisationsudvalgene, med regional repræsentation. Erfaringsudveksling fra Bolivia og Ecuador med erfaringer på højt niveau fra venstrefløjens erfaringer med valgdeltagelse og grundlovsreformer 2 offentlige møder i Tegucigalpa og San Pedro Sula, med 100 deltagere i hvert vedr. grundlovsprocessen Besøg hos Enhedslisten med erfarings- og vidensdeling Workshop til forberedelse af fase 2. Expected results How are the activities expected to impact on the political parties involved as well as the democratic landscape in general Erfaringer fra grundlovsgivende processer, venstrefløjspartiers erfaringer i valgdeltagelse og udvikling af internt demokrati er blevet præsenteret i FNRPs organisation. Afklaring af fortsat træningsbehov på landsplan udarbejdet. Forslag til næste fase i projektet udarbejdet og præsenteret for DIPD.

2 Recommendations and Observations of DIPD Secretariat Sekretariatet støtter Enhedslistens ansøgning om en indledende såkaldt inception fase opstartsfase i en 6 mdr. periode. Forundersøgelsens resultat: Enhedslisten har fundet en relevant partner og identificeret et fælles samarbejdsområde, men der venter fortsat en del nødvendige forberedende aktiviteter. Projekt faser: En lang række forhold gør, at det for indeværende ses som mest hensigtsmæssigt og tilrådeligt, at anvende en meget forsigtig og procesorienteret tilgang. DIPD støtter således, at projektet kun angår en første fase, og at videre faser skal afklares nærmere. Relevans: Projektets sigte og overordnede formål ligger i forlængelse af DIPDs strategiske målsætninger og herunder særligt muligheden for at arbejde med politiske bevægelser. Det særlige sigte omkring syd-syd erfaringsudveksling om grundlovsgivende forsamlinger og konsultationer i Honduras ses som en afgørende og vigtig aktivitet i demokratiseringsbestræbelserne. Ikke alene som led i bevægelsens omdannelse til nationalt parti, men også som et relevant og nødvendigt nationalt projekt. Projektet indskriver sig i en proces, der bærer spiren til at den militære dominans i et overvejende 2 partisystem kan afløses af et bredere flerpartisystem. DIPD Principper: Det er netop med anvendelse af DIPDs principper, at en trinvis fremgangsmåde prioriteres, hvor lokale behov og muligheder er udgangspunktet for en strategisk rettet indsats. Projektet vil forløbe i en uforudsigelig og usikker national kontekst. Forslaget støtter i sit sigte et yderst ambitiøst nationalt projekt, som alt andet lige kan blive meget afgørende og dagsordensættende for udviklingen i Honduras. Det kan ske, at der ikke vindes generel opbakning til en grundlovsgivende forsamling så bæredygtigheden af projektet kan være begrænset, men FNRP som bevægelse nyder stor opbakning. En stor fleksibilitet og risikohåndtering er afgørende. Metode: Projektet bygger i høj på syd-syd erfarings- og vidensdeling, samt på inddragelse af såvel den politiske top og på sigt den brede befolkning i Honduras. Projektorganisering og opbygning: Netop usikkerhed om projektets organisering lokalt i Honduras for indeværende gør at en inception fase er det rette valg. Klarhed herom må foreligge sammen med den mere detaljerede projektbeskrivelse medio 2012 af god projektteknisk kvalitet. Enhedslisten har forelagt et tilfredsstillende detaljeret og annoteret budget. Sekretariatet vurderer, at Enhedslisten i dialog med partnere har gode muligheder for at nå frem til denne afklaring herunder ansøgning vedr. fase 2. Herunder gælder også om FNRP fortsat på sigt er partner eller partiet LIBRE. Andre aktører: Samarbejdsinitiativet styrker bredden i den internationale tilstedeværelse i Honduras. Sekretariatet lægger vægt på, at Enhedslisten vil udbygge relationerne til andre aktører for således hele tiden at være bredere informeret om de politiske dynamikker i landet og mulige konsekvenser for aktiviteterne og projektets kurs. DIPD bidrag: Både Honduras og særligt partneren, FNRP, er i en transitionsproces med mange fællestræk til de spørgsmål, som rejses i DIPD s kommende publikation om emnet. DIPD vil kunne formidle kontakt til IDEA s ekspertgruppe vedr. grundlovsgivende forsamlinger. Page 2 Finalised on 1 st December 2011

3 A. APPLICANT Max 1 page in total if possible A.1 History and mission Enhedslisten er dannet i 1989 som en sammenslutning af forskellige partier og bevægelser på den danske venstrefløj. Enhedslistens mål er en verden, der bygger på solidaritet, lige vilkår for alle og hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling. Samfund, hvor hensynet til menneskene og naturen er sat i centrum, og hvor fattigdom, krige og undertrykkelse hører fortiden til. Aktuelt har vi fokus på en politisk kamp imod nyliberalistisk politik. Enhedslistens vigtigste arbejde ligger i bevægelserne i fagbevægelsen, de uddannelsessøgendes organisationer, miljø-organisationer, internationale solidaritetsorganisationer, fredsbevægelser osv. Vi arbejder for at disse bliver aktive, kæmpende og demokratiske bevægelser. A.2 Experience with international cooperation Enhedslisten har en lang erfaring i international samarbejde og støtte til demokratiske og socialistiske kræfter rundt om i verden, og vi deltager i forskellige internationale samarbejdsfora, så som European Left Party, lige så vel som vi i tilfældet med Honduras har deltaget i et netværk for at fastholde situationen på dagsordenen. Vores internationale samarbejde afspejles også i eksistensen af et Internationalt Udvalg, IU, såvel som andre udvalg, der arbejder med specifikke områder i verden. Mange af vores medlemmer har omfattende erfaringer i forskellige former for internationalt samarbejde og er aktive i forskellige sammenhænge. Vi har desuden kontakt med Venstrepartiets Internationale Forum (VIF) og Rosa Luxembourg Foundation. A.3 Special competencies What organisational and/or thematic areas does the party have particular knowledge about and competencies in Udgangspunktet for Enhedslisten var en sammenlægning af forskellige partier. Vi har i de forgangne år skullet udarbejdet et fælles grundlag at arbejde på mellem disse tendenser, såvel som at aktualisere det programmatiske grundlag. Dette er en delvis tilsvarende erfaring ift. hvad der sker med dannelsen af nye partier i en række lande, herunder i FNRP. Det har ligeledes været essentielt for Enhedslisten at arbejde i forskellige basis- eller sociale organisationer, idet disse udgør et grundlæggende fundament for en demokratisk udvikling. Således deltager mange af vores medlemmer i forskellige faglige organisationer, beboerorganisationer og andre. Arbejdet med medlemsdemokrati har været en gennemgående tråd, sammen med en kombination af forslag til større gennemsigtighed i offentlige instanser. Vi har et stort antal medlemmer, der har arbejdet med projektudvikling, partiopbygning, oplysningsarbejde og demokratisk styrkelse. Dette er kompetencer af relevans såvel i forundersøgelse som i samarbejdet med FNRP. Hvor det er muligt vil vi bringe kompetencer fra andre organisationer, der arbejder i Honduras eller er relevante i en syd-syd- sammenhæng i spil. Vi vil konkret samarbejde med organisationer, der arbejder sammen med FNRP eller på relevante områder, bl.a. 3F i Danmark, menneskerettighedsorganisationer mm. A.4 Organisational structure and information How is the project anchored in the organisa- Vi har under vores Hovedbestyrelse, HB, nedsat en styregruppe, der er ansvarlig for dette partistøttearbejde. Denne gruppe består af personer med erfaringer i vores internationale arbejde i forskellige dele af verden, med personer direkte udpeget af HB og personer med specielle erfaringer i internationalt bistandsarbejde såvel som folketingsgruppens internationale ansvarlige. Der indgår ligeledes deltagere fra SUF, Page 3 Finalised on 1 st December 2011

4 tion/party, and how will the project be utilised internally som bl.a. skal sikre at elementer af samarbejde mellem ungdomsorganisationer indgår i samarbejdet. Det er denne gruppes ansvar at udvælge projektideer, identificere samarbejdspartnere, forhandle om udarbejdelse af projekter, styre de økonomiske aspekter af vores arbejde, såvel som at forhandle den endelige vedtagelse af projekter med vores Forretningsudvalg, FU. Vi har samtidig nedsat en koordinationsgruppe på tre personer Eva Flyvholm, Maria Bendler og Hans Aalborg, såvel som en økonomiansvarlig Thomas Eisler. Det er bl.a. denne koordinationsgruppes opgave at varetage kontakten med DIPD og med Honduras, og den har det formelle ansvar for projektet. Denne koordinationsgruppe varetager i samarbejde med vores Latinamerika-gruppe opgaver med opfølgning på projektet ift resten af partiet for at sikre en opfølgning og et informationsarbejde, herunder bl.a. koordinering af besøg fra Honduras og oplysningskampagner i udvalgte partiafdelinger. B. PARTNER Max 2 pages in total if possible B.1 History and mission Brief description of the history and mandate of the organisation or party I juni 2009 var der statskup mod præsident Manuel Zelayas regering i Honduras. Det skabte en omfattende modstand blandt mange organisationer og bredt i befolkningen og blev udgangspunkt for en modstandsbevægelse, der resulterede i dannelsen af FNRP og senere af partiet LIBRE. Den umiddelbare opgave for modstandsbevægelsen var at omvælte statskuppet og opnå præsidentens tilbagevenden. I specielt den første periode efter kuppet blev dette fulgt af omfattende mobiliseringer - de største som er set i landets historie sammen med en begyndende organiseringsproces over hele landet, på departements- og kommunalt plan. FNRP har defineret sig som en politisk og socialt bred organisation, der søger at skabe en omformning af sociale, økonomiske, politiske og kulturelle strukturer, og omdrejningspunktet har været sammenkaldelsen af en grundlovsgivende forsamling til at udstikke rammerne for en fornyelse og demokratisering af landet. Med den afsatte præsident, Manuel Zelayas, tilbagevenden i maj 2011 er nye muligheder åbnet. Fronten satser på kort sigt på en politisk opbygning og overtagelse af magten gennem deltagelse i kommende valg i november 2013 og gennem en grundlovsgivende forsamling. Centrale krav er retten til jord og rettigheder til bønderne, de faglige rettigheder, studenternes rettigheder, og forsvaret for menneskerettighederne, for suverænitet og retten til naturressourcerne. Det er ligeledes en proces med inddragelsen af kvinder og en række af de indfødte folk. Som en konsekvens af ovenstående har Fonten dannet et opstillingsberettiget parti LIBRE, Libertad y Refundación. Dette skridt har naturligvis medført at diskussioner med henblik på en afklaring af strategi og taktik har fået fornyet energi. Det er bemærkelsesværdigt at stillet over for en meget voldsom undertrykkelse, herunder den selektive udryddelse af mange medlemmer, har Fronten fastholdt en fredelig og demokratisk linje hele tiden. B.2 Choice of partner Explain why this partner was chosen, length of cooperation, how cooperation started, etc. Modstandsfronten i Honduras udgør i Enhedslistens øjne den første reelle mulighed for et brud med et korrumperet topartisystem berøvet grundlæggende legitimitet, og er derfor en unik historisk mulighed. Derudover mener vi, at der er utroligt meget demokratisk potentiale i gennemførelsen af en grundlovsgivende forsamling, især i et land hvor der for nyligt har været kup. Modstandsfronten i Honduras bidrager med et demokratisk forsvar mod de senere års militante angreb mod Page 4 Finalised on 1 st December 2011

5 en demokratiske udvikling i Latinamerika truslen om militærkup har de sidste år vist sig i flere lande. Enhedslisten har fra starten af modstanden deltaget i aktiviteter til støtte for Modstandsfronten, og da DIPD blev oprettet forekom denne bevægelse i Honduras os som en interessant mulighed med denne nye støttemulighed. Under et besøg i Danmark i september 2010 præsenterede vi denne ide for FNRP. I januar 2011 sendte de os et første forslag til muligt samarbejde, og kort tid efter udvalgte vi Honduras som den første prioritet for udarbejdelsen af et projekt. Vi udarbejdede derfor et forslag til forberedende aktivitet, hvorefter to medlemmer i juli besøgte Fronten i Honduras, fik et indtryk af situationen og hvorledes de arbejder samt deres aktuelle prioriteter. Vores besøg blev organiseret af deres Træningsudvalg, Comisión de Formación på basis af beslutninger i Fronten om at prioritere forløb med træningsindsats. Baseret på den udviste interesse er vi således gået videre og har I fællesskab med Comisión de Formación udarbejdet dette projektforslag. B.3 Strengths and weaknesses of partner Strengths and weaknesses related to the purpose of cooperation organisation, capacity, staff, themes, finaces, etc. Styrker: En meget bred medlemsbasis; Organisatorisk struktur på lokalt plan; En fremskreden definition af politiske principper og grundlag; Eksistensen af politiske kadrer på forskellige planer; Metodologisk samarbejde med andre organisationer; Begyndede struktur og mandskab baseret på enkelte organisationer; Lokaler og andre faciliteter stillet til rådighed af tilsluttede organisationer, specielt fagforeninger. Svagheder: Der er ikke etableret centralt kontor med administration og mandskab; FNRP har ikke personería jurídica, den legale anerkendelkse for organisarioner; At den udbredte lede i befolkningen over det politiske system også breder sig til FNRP-Libre; Manglende erfaringer i koordination mellem mange organisationer; Interne uenigheder eller uafklaretheder kan påvirke gennemførelsen; Den interne demokratiske udvikling ikke tilstrækkeligt konsolideret; Valgkampen op til november 2013 griber længere frem i tiden; Som ny organisation er der ikke erfaringer med adminstration af større finansielle midler; Økonomiske problemer og krise kan påvirke medlemmernes mulighed for at deltage, specielt på lokalt plan; At den politiske kultur med permanent valgkamp og handel af indflydelse mellem tendenser får stærkt hold i FNRP og LIBREs ageren. B.4 Position in political landscape Characterise the position of the partner in the political landscape of the country and how it is likely to develop over time Kuppet i 2009 var udtryk for en grundlæggende krise i det politiske system i Honduras og situationen er blevet langt værre i de forgangne år. FNRP er fremstået som et samlet udtryk for modstanden både mod et korrupt system og den voldsomme repression, der har ramt oppositionen og befolkningen bredt. FNRP, sammen med det nydannede parti LIBRE, er således aktuelt den eneste politiske kraft, der er i stand til at formulere de nødvendige krav til en politisk demokratisering og nyorientering i Honduras, der er i stand til at udfordre toparti-systemet. Denne nye opposition har været i stand til at holde ud over for voldsom Page 5 Finalised on 1 st December 2011

6 repression, og den brede sociale og organisatoriske sammensætning af FNRP er en afgørende basis for gennemførelsen af en ny politisk tænkning og aktivitet. På det vælgermæssige plan er der reelle muligheder for at komme til at spille en afgørende rolle. Med forbehold for den generelle lede i befolkningen over for et politisk system, der har mistet sin legitimitet, er der en realistisk mulighed for at oppositionen kan overtage magten på kortere sigt eller spille en afgørende rolle. På kort sigt ligger den største udfordring i at kunne forene sociale bevægelser med den politiske bevægelse. Tilstedeværelsen af brede sociale bevægelser i FNRP er en afgørende kraft for, at partiet LIBRE kan opnå sine mål. En afgørende politisk indflydelse vil også kunne skabe et rum og en anerkendelse for både sociale bevægelser og civilsamfundsorganisationer. FNRP og LIBRE nyder en bred anerkendelse i hele Latinamerika og store dele af den øvrige verden, og vil være i stand til at trække på denne støtte både som inspiration for den politiske udvikling og til at sikre en større margen for handlefrihed i en kompliceret verden med stigende militære interventioner i demokratiske processer fremover. Med støtten til FNRP i dette projekt er vi med til konsolidere et demokratisk opbrud, der kan åbne op for reelle sociale reformer. Samtidig er støtten til denne brede alliance med til at formulere et politisk alternativ, der kan få afgørende betydning for den fremtidige politiske udvikling i Honduras. B.5 Cooperation with the partner What characterizes the partner as a democratic organisation and when will a formal cooperation agreement be finalized? Som beskrevet udgør FNRP det aktuelt eneste realistiske grundlag for et demokratisk opgør i Honduras. Organisationen er etableret på basis af en lang række eksisterende organisationer og enkeltpersoner. De har gennemgået en accelereret proces, hvor udviklingen af det interne demokrati er en udfordring, som må tages alvorligt og vil nødvendiggøre en kontinuert indsats. I denne proces er Træningsudvalget af stor betydning og den proces der sættes i gang med projektet vil også have indflydelse på andre områder. Et afgørende element for at sikre en demokratisk ramme for den fremtidige udvikling er udarbejdelsen af en ny grundlov. Forberedelsen af denne vil bl.a. blive baseret på konsultationer på lokalt plan og blandt sektorer som kvinder, ungdom og indfødte befolkning. Projektet vil trække på nylige erfaringer i udarbejdelse af grundlov fra lande som Bolivia og Ecuador. Former for samarbejde på regionalt plan Mellemamerika har gennem mange år været vigtigt på alle planer. Projektet vil specielt søge at inddrage erfaringer i træningsforløb samt mere bredt en udveksling af politiske erfaringer, bl.a. gennem det initiativ, som det svenske VIF har taget til et formaliseret samarbejde omkring REMADE. Samtidig med udarbejdelsen af projektet vil selve samarbejdsaftalen mellem Enhedslisten og FNRP blive færdiggjort, således er der ved projektets start er enighed herom. En mere formel underskrivelse vil afvente et politisk besøg enten i Honduras eller i Danmark. C. BACKGROUND Max 2 pages in total if possible C.1 Political situation Describe the general political situation in which the project activities will be implemented Kuppet i Honduras i juni 2009 viste i al sin brutalitet svaghederne i et autoritært politisk-socialt system, såvel som i det internationale system. Mange års militærdiktatur i Honduras, såvel som de øvrige lande i Mellemamerika, blev i 1982 afløst af en ny grundlov og efterfølgende afholdelse af regelmæssige valg. Imidlertid var mulighederne for en udøvelse af et demokrati ret begrænsede. Der skete en voldsom undertrykkelse af politiske og sociale kræfter og af menneskerettighederne med en omfattende international rådgivning og input af våben til styr- Page 6 Finalised on 1 st December 2011

7 kelse af militæret. Først ved slutningen af 1980erne og starten af 1990erne lykkedes det med regionale aftaler om en fredsproces Esquipulas-processen at få en anderledes proces i gang. Militæret var i grundloven tildelt en afgørende indflydelse på den politiske udvikling. Under Reinas regering i slutningen af 1990erne skete der for første gang en indskrænkning af militæres magtpositioner. Udviklingen i Honduras var i de følgende år baseret på en offensiv mod hovedparten af befolkningen gennem en voldsom neoliberalistisk politik, som underminerede basis for demokratiet. Samtidig fandtes et fastlåst to-partisystem mellem to partier med begrænsede politiske forskelle imellem sig og baseret på en stærk klientelisme og et gangstervælde gennem hvilket politikerne fra de skiftende regeringer udnyttede magten på statsligt og lokalt hold til et omfattende røveri af alle ressourcer. Det politiske system har historisk set været domineret af en lille økonomisk stærk elite og tiltroen til partisystemet er derfor svundet ind gennem årene og fik et voldsomt hak med kuppet. Under Mel Zelayas regering, der blev indsat i januar 2006, fandt der forskellige forsøg på demokratiske reformer sted, men dette stødte på stadig større opposition: fra det Nationale parti, hans eget Liberale parti, medierne, sikkerhedsstyrkerne, de væsentligste kirkelige retninger, fra et overpolitiseret retssystem og fra de væsentligste økonomiske interesser førte til stadig større konfrontationer, der udmøntede sig i kuppet i juni Til forskel fra andre historiske epoker førte dette kup til en stor og omfattende mobilisering blandt brede dele af det honduranske samfund, som ikke tidligere havde været politisk engageret. Dette omfatter politiske grupper både fra mindre partier og en stor del af selve de Liberale parti faglige sektorer, ungdommen, indfødte organisationer, lokale organisationer og beboerforeninger såvel som en række nye organisationer. I en situation med en omfattende repression af den civile modstand selektive likvideringer og et totalt angreb på dens begrænsede medier afholdt kupregimet i november et valg, som blev vundet af det Nationale partis leder P. Lobo, der havde støtte uforbeholdent op bag kuppet. Men den nye regering - på trods af at erklære en samlingsregering - fortsatte repressionen med store kampe mod strejkende og fortsatte selektive likvideringer. De centrale militærfolk, der udførte kuppet, sidder under Lobos regering i betydningsfulde poster i statsapparatet. I marts-april-maj 2011 satte regeringen angreb ind mod strejkende lærere, samtidig med at man forberedte en politik for at privatisere skolesystemet. Blandt bønderne i den nordlige del af landet har der fundet en omfattende undertrykkelse sted med ugentlige likvideringer af bønder og ledere i en kombineret offensiv fra honduranske sikkerhedsstyrker og private styrker af internationale lejesoldater fra de store jordejeres side. I denne situation er Honduras blevet til det land i verden, hvor det største antal journalister er blevet dræbt med det højeste antal mord per indbygger. Men landet er ved at styrte til bunds i et system, hvor lokale magtinteresser med straffrihed overtager magtudøvelsen, med usikkerhed og vold som daglige ingredienser og stadigt stigende indflydelse fra narkointeresser. C.2 Relevance of activities Explain how the proposed activities are likely to contribute to a strengthening of the democratic development of the country Overordnet set er relevansen af aktiviteterne givet ved at den nuværende regering under Lobo har i kongressen december 2010 gennemført en beslutning, der nu muliggør folkeafstemning om forslag til indkaldelse af en grundlovgivende forsamling, og regeringens efterfølgende forslag til en politisk dialog om grundlovsændringer. I Cartagenaaftalen, der i maj 2011 muliggjorde Zelayas tilbagevenden til Honduras garanterer Lobo-regeringen, at FNRP kan sende forslag om grundlovsændringer til folkeafstemning. Også den officielle sandheds- og forsoningskommissions rapport fra juli 2011 indeholder anbefalinger Page 7 Finalised on 1 st December 2011

8 om revidering af grundloven. Selv om dette spørgsmål således er solidt forankret i en bred del af befolkningen og er blevet konfirmeret gang på gang af modstandsbevægelse har der til gengæld ikke været mere konkrete forslag til, hvorledes dette skal gribes nøjere an. Aktuelle diskussioner svinger meget omkring vanskeligheder ved at gennemføre dybtgående reformer med kupmagernes magtapparat intakt og mulige bedre betingelser efter et kommende valg. Umiddelbart ser det ud til, at spørgsmålet er kommet i anden række ift overvejelser om organisatorisk styrkelse på lokalt plan og forberedelse af opstillingsproces for partiet LIBRE. Om end FNRP og LIBRE organisatorisk er to enheder, så er personerne, der er aktivt involverede i disse dog i høj grad de samme. Uanset hvilken beslutning FNRP og LIBRE vil træffe om hvornår og under hvilke betingelser en grundlovsgivende forsamling skal tages, er der behov for både at assimilere erfaringer fra lignende processer i Latinamerika de senere år og for at indhente relevante krav fra organisationer og sociale sektorer i det honduranske samfund. Udarbejdelsen af en ny grundlov har været et centralt element i modstandsfrontens arbejde. Der er imidlertid behov for at systematisere dette arbejde og ikke mindst indsamle forslag hertil gennem høringer på lokalt niveau, der kan bidrage med de problemstillinger, som de støder på til dagligt, med problemstillinger fra ungdommen, kvinder, indfødte folk og andre sektorer i samfundet. Gennem projektet søges klargjort, hvilke emner der skal behandles i en ny grundlov og hvad de forskellige forslag til indhold såvel som fremgangsmåde kan være. De senere års erfaringer fra Sydamerika inddrages direkte i dette arbejde gennem konsulenter, der har været central placeret i processerne i Bolivia og Ecuador. På denne baggrund opregnes de forskellige komponenter til en fremtidig grundlov og de forskellige politiske vurderinger heraf inden for det spektrum af politiske kræfter, der udgør fronten, således at det efterfølgende bliver muligt for fronten at tage stilling hertil. Ved besøg i Honduras under den forberedende fase blev der fra alle sider lagt stor vægt på træningsaktiviteter til at styrke FNRP. Mange personer er de sidste to år blevet inddraget i politik for første gang og har behov for at styrke og systematisere deres indsats som politikudviklere. Til at varetage de forskellige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af præsentationer og forespørgsler på lokalt niveau bliver der etableret en forudgående træningsproces for en række personer fra de forskellige organisationer, der kan gennemføre denne opgave sammen med Comisión de Formación. Dette arbejde vil således resultere i at disse personer fremover bliver bedre udrustet til at varetage politiske opgaver, i deres egne organisationer og i frontens arbejde. C.3 Related activities by other stakeholders A detailed mapping is not needed, but as a minimum an indication of the major players FNRP har modtaget en meget beskeden økonomisk støtte fra international side, omend en række af de organisationer, der indgår i FNRP har flere års erfaring i at administrere internationale bistandsmidler. Fra Danmark har 3F gennem et stykke tid støttet faglige organisationer i Honduras, og disse indgår i dag i FNRP. Comisión de Formación, som vi specielt skal samarbejde med, har modtaget støtte fra Norsk Folkehjelp finansielt kanaliseret gennem COMAL såvel som fra Friederich Ebert Stiftung. De har ligeledes haft et samarbejde om træningsaktiviteter med organisationer fra El Salvador, Equipo Maiz og Red Alforja, med Movimiento Sin Tierra fra Brasilien og REMADE, Red Mesoaméricana para la Democracia. Vi vil i løbet af dette projekt søge det bredest mulige samarbejde med disse organisationer, såvel som med andre, der måtte komme til. Andre partistøtter er orienteret mod en stabilitet ved at reetablere de Page 8 Finalised on 1 st December 2011

9 traditionelle partiers dominans, frem for at støtte nødvendige og demokratiske reformer. Internationale NGOer har på forskellig vis forholdt sig til situationen i Honduras. Fra ekstreme tilfælde med støtte til kuppet, over midlertidig suspendering eller omdirigering af dele af midler til overvejelser om at støtte etableringen af andre partier og til en fortsat focusering på deres traditionelle samarbejdspartnere. Den generelle støtte til menneskerettighedsorganisationer, herunder forskellige fælles delegationer umiddelbart efter kuppet eller til specielle problemer som Bajo Aguan, har været af stor betydning. C.4 Project preparation How has the applicant ensured that activities are based on genuine and documented needs of the partner? Grundlovsreform har været et centralt politisk emne i Honduras siden kuppet mod præsident Zelaya i FNRP indsamlede næsten 1,4 mio underskrifter på kravet om en grundlovsgivende forsamling gennem et par måneders kampagne i 2010, men har ikke haft mulighed for systematisk at følge op. Med Zelayas genkomst til landet og åbningen af muligheden for reel deltagelse i valget i 2013, er der opstået en ny strategisk situation, hvor temaet om grundlovsreform bliver genovervejet af en række politiske kræfter også FNRP, hvor emnet er årsag til en dl intern diskussion. Dette projekt vil gøre det muligt at fortsætte en afklaring herom. I januar 2011 modtog vi fra FNRP et forslag om at støtte processen med diskussion i medlemsbasis af et forslag til reform af grundloven. Dette har virket som passende for det bidrag, som vi er i stand til at yde på basis af beskedne midler. Forslaget tog udgangspunkt i at formidle andre reformprocesser og inddrage disse i diskussioner, der skal organiseres rundt omkring i organisationer og på lokalt plan. Hans Aalborg, medlem af Styregruppen for arbejdet med Flerpartisamarbejde i Enhedslisten gennemførte i juni-juli 2011 en 23 dage lang forundersøgelse i Honduras, sammen med et medlem af Enhedslistens Latinamerikagruppe Hilde Hylland Uhlvig. Her blev temaets relevans bekræftet af en række møder med FNRPs formand, medlemsorganisationer, lokalafdelinger og nationale ledelsesudvalg. FNRPs uddannelsesudvalg blev udpeget som direkte samarbejdspartner omkring projektformuleringen og dets udførsel, og sammen med dette udvalg blev projektets hovedelementer udviklet. Endnu et medlem af Latinamerikagruppen, Svend Gårn, mødtes med to medlemmer af FNRPs uddannelsesudvalg sidst i august for at udvikle aktivitetsplan og budget for projektet. På bagrund heraf skrev det honduranske uddannelsesudvalg en projektbeskrivelse udfra DIPDs ansøgningsformat, som i oktober og november har været grundlag for Latinamerikagruppens videre arbejde med projektansøgningen. I midten af oktober var der valg til FNRPs forskellige udvalg, hvor bl.a. uddannelsesudvalget fik ny koordinator. Den nye koordinator har ikke været aktiv i at indkalde sit udvalg til møder i eller i at reagere på henvendelser fra os. Efter gentagne henvendelser har FNRPs landsledelse grebet ind og skabt den organisationsstruktur for projektet, som er beskrevet i denne ansøgning. Forløbet har understreget FNRPs organisatoriske svaghed. Efter råd fra DIPD drog vi den konsekvens at dele det oprindelige projekt op i flere faser for at starte i det små og bygge samarbejdet op gradvist. Denne ansøgning repræsenterer derfor fase 1 af et projektforløb, som vi håber bliver af større omfang og varighed. D. ACTIVITIES Max 5 pages in total D.1 Problem and objectives Siden Zelayas regeringstid har der været ført diskussioner om nødvendigheden af en ny grundlov for at demokratisere en række institutioner, herunder organer der står for valggennemførelse, begrænse militærets Page 9 Finalised on 1 st December 2011

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere