APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011"

Transkript

1 Vedtaget Bestyrelsesmøde 07/12/2011 Punkt 6g bilag 3F Revideret version APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011 SUMMARY Applicant Enhedslisten Title Politisk træningsprojekt i FNRP (Fase 1) Partner Country FNRP, Frente Nacional de Resistencia Popular, HONDURAS Honduras Period Januar til juni 2012 Budget DKK. General objective Brief description of the overall purpose of the project (max 10 lines) Projektet bidrager til en afklaring af indhold i en fremtidig grundlov og mulige procedurer for en grundlovsgivende forsamlings arbejde. Dette vil give FNRPs ledelse mulighed for at træffe beslutning om, hvorledes organisationen skal fortsætte dette arbejde, og deres medlemmer bedre muligheder for at agere politisk. Activities Brief description of the major types of activities to be used to achieve the objectives (max 20 lines) En systematisering af erfaringer med grundlovsgivende processer i Ecuador og Bolivia via workshops og offentlig møder samt støtte af FNRPs aktiviteter. Bl.a. Et koordineringstræf mellem relevante strukturer i FNRP: uddannelses-, kommunikations- og organisationsudvalgene, med regional repræsentation. Erfaringsudveksling fra Bolivia og Ecuador med erfaringer på højt niveau fra venstrefløjens erfaringer med valgdeltagelse og grundlovsreformer 2 offentlige møder i Tegucigalpa og San Pedro Sula, med 100 deltagere i hvert vedr. grundlovsprocessen Besøg hos Enhedslisten med erfarings- og vidensdeling Workshop til forberedelse af fase 2. Expected results How are the activities expected to impact on the political parties involved as well as the democratic landscape in general Erfaringer fra grundlovsgivende processer, venstrefløjspartiers erfaringer i valgdeltagelse og udvikling af internt demokrati er blevet præsenteret i FNRPs organisation. Afklaring af fortsat træningsbehov på landsplan udarbejdet. Forslag til næste fase i projektet udarbejdet og præsenteret for DIPD.

2 Recommendations and Observations of DIPD Secretariat Sekretariatet støtter Enhedslistens ansøgning om en indledende såkaldt inception fase opstartsfase i en 6 mdr. periode. Forundersøgelsens resultat: Enhedslisten har fundet en relevant partner og identificeret et fælles samarbejdsområde, men der venter fortsat en del nødvendige forberedende aktiviteter. Projekt faser: En lang række forhold gør, at det for indeværende ses som mest hensigtsmæssigt og tilrådeligt, at anvende en meget forsigtig og procesorienteret tilgang. DIPD støtter således, at projektet kun angår en første fase, og at videre faser skal afklares nærmere. Relevans: Projektets sigte og overordnede formål ligger i forlængelse af DIPDs strategiske målsætninger og herunder særligt muligheden for at arbejde med politiske bevægelser. Det særlige sigte omkring syd-syd erfaringsudveksling om grundlovsgivende forsamlinger og konsultationer i Honduras ses som en afgørende og vigtig aktivitet i demokratiseringsbestræbelserne. Ikke alene som led i bevægelsens omdannelse til nationalt parti, men også som et relevant og nødvendigt nationalt projekt. Projektet indskriver sig i en proces, der bærer spiren til at den militære dominans i et overvejende 2 partisystem kan afløses af et bredere flerpartisystem. DIPD Principper: Det er netop med anvendelse af DIPDs principper, at en trinvis fremgangsmåde prioriteres, hvor lokale behov og muligheder er udgangspunktet for en strategisk rettet indsats. Projektet vil forløbe i en uforudsigelig og usikker national kontekst. Forslaget støtter i sit sigte et yderst ambitiøst nationalt projekt, som alt andet lige kan blive meget afgørende og dagsordensættende for udviklingen i Honduras. Det kan ske, at der ikke vindes generel opbakning til en grundlovsgivende forsamling så bæredygtigheden af projektet kan være begrænset, men FNRP som bevægelse nyder stor opbakning. En stor fleksibilitet og risikohåndtering er afgørende. Metode: Projektet bygger i høj på syd-syd erfarings- og vidensdeling, samt på inddragelse af såvel den politiske top og på sigt den brede befolkning i Honduras. Projektorganisering og opbygning: Netop usikkerhed om projektets organisering lokalt i Honduras for indeværende gør at en inception fase er det rette valg. Klarhed herom må foreligge sammen med den mere detaljerede projektbeskrivelse medio 2012 af god projektteknisk kvalitet. Enhedslisten har forelagt et tilfredsstillende detaljeret og annoteret budget. Sekretariatet vurderer, at Enhedslisten i dialog med partnere har gode muligheder for at nå frem til denne afklaring herunder ansøgning vedr. fase 2. Herunder gælder også om FNRP fortsat på sigt er partner eller partiet LIBRE. Andre aktører: Samarbejdsinitiativet styrker bredden i den internationale tilstedeværelse i Honduras. Sekretariatet lægger vægt på, at Enhedslisten vil udbygge relationerne til andre aktører for således hele tiden at være bredere informeret om de politiske dynamikker i landet og mulige konsekvenser for aktiviteterne og projektets kurs. DIPD bidrag: Både Honduras og særligt partneren, FNRP, er i en transitionsproces med mange fællestræk til de spørgsmål, som rejses i DIPD s kommende publikation om emnet. DIPD vil kunne formidle kontakt til IDEA s ekspertgruppe vedr. grundlovsgivende forsamlinger. Page 2 Finalised on 1 st December 2011

3 A. APPLICANT Max 1 page in total if possible A.1 History and mission Enhedslisten er dannet i 1989 som en sammenslutning af forskellige partier og bevægelser på den danske venstrefløj. Enhedslistens mål er en verden, der bygger på solidaritet, lige vilkår for alle og hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling. Samfund, hvor hensynet til menneskene og naturen er sat i centrum, og hvor fattigdom, krige og undertrykkelse hører fortiden til. Aktuelt har vi fokus på en politisk kamp imod nyliberalistisk politik. Enhedslistens vigtigste arbejde ligger i bevægelserne i fagbevægelsen, de uddannelsessøgendes organisationer, miljø-organisationer, internationale solidaritetsorganisationer, fredsbevægelser osv. Vi arbejder for at disse bliver aktive, kæmpende og demokratiske bevægelser. A.2 Experience with international cooperation Enhedslisten har en lang erfaring i international samarbejde og støtte til demokratiske og socialistiske kræfter rundt om i verden, og vi deltager i forskellige internationale samarbejdsfora, så som European Left Party, lige så vel som vi i tilfældet med Honduras har deltaget i et netværk for at fastholde situationen på dagsordenen. Vores internationale samarbejde afspejles også i eksistensen af et Internationalt Udvalg, IU, såvel som andre udvalg, der arbejder med specifikke områder i verden. Mange af vores medlemmer har omfattende erfaringer i forskellige former for internationalt samarbejde og er aktive i forskellige sammenhænge. Vi har desuden kontakt med Venstrepartiets Internationale Forum (VIF) og Rosa Luxembourg Foundation. A.3 Special competencies What organisational and/or thematic areas does the party have particular knowledge about and competencies in Udgangspunktet for Enhedslisten var en sammenlægning af forskellige partier. Vi har i de forgangne år skullet udarbejdet et fælles grundlag at arbejde på mellem disse tendenser, såvel som at aktualisere det programmatiske grundlag. Dette er en delvis tilsvarende erfaring ift. hvad der sker med dannelsen af nye partier i en række lande, herunder i FNRP. Det har ligeledes været essentielt for Enhedslisten at arbejde i forskellige basis- eller sociale organisationer, idet disse udgør et grundlæggende fundament for en demokratisk udvikling. Således deltager mange af vores medlemmer i forskellige faglige organisationer, beboerorganisationer og andre. Arbejdet med medlemsdemokrati har været en gennemgående tråd, sammen med en kombination af forslag til større gennemsigtighed i offentlige instanser. Vi har et stort antal medlemmer, der har arbejdet med projektudvikling, partiopbygning, oplysningsarbejde og demokratisk styrkelse. Dette er kompetencer af relevans såvel i forundersøgelse som i samarbejdet med FNRP. Hvor det er muligt vil vi bringe kompetencer fra andre organisationer, der arbejder i Honduras eller er relevante i en syd-syd- sammenhæng i spil. Vi vil konkret samarbejde med organisationer, der arbejder sammen med FNRP eller på relevante områder, bl.a. 3F i Danmark, menneskerettighedsorganisationer mm. A.4 Organisational structure and information How is the project anchored in the organisa- Vi har under vores Hovedbestyrelse, HB, nedsat en styregruppe, der er ansvarlig for dette partistøttearbejde. Denne gruppe består af personer med erfaringer i vores internationale arbejde i forskellige dele af verden, med personer direkte udpeget af HB og personer med specielle erfaringer i internationalt bistandsarbejde såvel som folketingsgruppens internationale ansvarlige. Der indgår ligeledes deltagere fra SUF, Page 3 Finalised on 1 st December 2011

4 tion/party, and how will the project be utilised internally som bl.a. skal sikre at elementer af samarbejde mellem ungdomsorganisationer indgår i samarbejdet. Det er denne gruppes ansvar at udvælge projektideer, identificere samarbejdspartnere, forhandle om udarbejdelse af projekter, styre de økonomiske aspekter af vores arbejde, såvel som at forhandle den endelige vedtagelse af projekter med vores Forretningsudvalg, FU. Vi har samtidig nedsat en koordinationsgruppe på tre personer Eva Flyvholm, Maria Bendler og Hans Aalborg, såvel som en økonomiansvarlig Thomas Eisler. Det er bl.a. denne koordinationsgruppes opgave at varetage kontakten med DIPD og med Honduras, og den har det formelle ansvar for projektet. Denne koordinationsgruppe varetager i samarbejde med vores Latinamerika-gruppe opgaver med opfølgning på projektet ift resten af partiet for at sikre en opfølgning og et informationsarbejde, herunder bl.a. koordinering af besøg fra Honduras og oplysningskampagner i udvalgte partiafdelinger. B. PARTNER Max 2 pages in total if possible B.1 History and mission Brief description of the history and mandate of the organisation or party I juni 2009 var der statskup mod præsident Manuel Zelayas regering i Honduras. Det skabte en omfattende modstand blandt mange organisationer og bredt i befolkningen og blev udgangspunkt for en modstandsbevægelse, der resulterede i dannelsen af FNRP og senere af partiet LIBRE. Den umiddelbare opgave for modstandsbevægelsen var at omvælte statskuppet og opnå præsidentens tilbagevenden. I specielt den første periode efter kuppet blev dette fulgt af omfattende mobiliseringer - de største som er set i landets historie sammen med en begyndende organiseringsproces over hele landet, på departements- og kommunalt plan. FNRP har defineret sig som en politisk og socialt bred organisation, der søger at skabe en omformning af sociale, økonomiske, politiske og kulturelle strukturer, og omdrejningspunktet har været sammenkaldelsen af en grundlovsgivende forsamling til at udstikke rammerne for en fornyelse og demokratisering af landet. Med den afsatte præsident, Manuel Zelayas, tilbagevenden i maj 2011 er nye muligheder åbnet. Fronten satser på kort sigt på en politisk opbygning og overtagelse af magten gennem deltagelse i kommende valg i november 2013 og gennem en grundlovsgivende forsamling. Centrale krav er retten til jord og rettigheder til bønderne, de faglige rettigheder, studenternes rettigheder, og forsvaret for menneskerettighederne, for suverænitet og retten til naturressourcerne. Det er ligeledes en proces med inddragelsen af kvinder og en række af de indfødte folk. Som en konsekvens af ovenstående har Fonten dannet et opstillingsberettiget parti LIBRE, Libertad y Refundación. Dette skridt har naturligvis medført at diskussioner med henblik på en afklaring af strategi og taktik har fået fornyet energi. Det er bemærkelsesværdigt at stillet over for en meget voldsom undertrykkelse, herunder den selektive udryddelse af mange medlemmer, har Fronten fastholdt en fredelig og demokratisk linje hele tiden. B.2 Choice of partner Explain why this partner was chosen, length of cooperation, how cooperation started, etc. Modstandsfronten i Honduras udgør i Enhedslistens øjne den første reelle mulighed for et brud med et korrumperet topartisystem berøvet grundlæggende legitimitet, og er derfor en unik historisk mulighed. Derudover mener vi, at der er utroligt meget demokratisk potentiale i gennemførelsen af en grundlovsgivende forsamling, især i et land hvor der for nyligt har været kup. Modstandsfronten i Honduras bidrager med et demokratisk forsvar mod de senere års militante angreb mod Page 4 Finalised on 1 st December 2011

5 en demokratiske udvikling i Latinamerika truslen om militærkup har de sidste år vist sig i flere lande. Enhedslisten har fra starten af modstanden deltaget i aktiviteter til støtte for Modstandsfronten, og da DIPD blev oprettet forekom denne bevægelse i Honduras os som en interessant mulighed med denne nye støttemulighed. Under et besøg i Danmark i september 2010 præsenterede vi denne ide for FNRP. I januar 2011 sendte de os et første forslag til muligt samarbejde, og kort tid efter udvalgte vi Honduras som den første prioritet for udarbejdelsen af et projekt. Vi udarbejdede derfor et forslag til forberedende aktivitet, hvorefter to medlemmer i juli besøgte Fronten i Honduras, fik et indtryk af situationen og hvorledes de arbejder samt deres aktuelle prioriteter. Vores besøg blev organiseret af deres Træningsudvalg, Comisión de Formación på basis af beslutninger i Fronten om at prioritere forløb med træningsindsats. Baseret på den udviste interesse er vi således gået videre og har I fællesskab med Comisión de Formación udarbejdet dette projektforslag. B.3 Strengths and weaknesses of partner Strengths and weaknesses related to the purpose of cooperation organisation, capacity, staff, themes, finaces, etc. Styrker: En meget bred medlemsbasis; Organisatorisk struktur på lokalt plan; En fremskreden definition af politiske principper og grundlag; Eksistensen af politiske kadrer på forskellige planer; Metodologisk samarbejde med andre organisationer; Begyndede struktur og mandskab baseret på enkelte organisationer; Lokaler og andre faciliteter stillet til rådighed af tilsluttede organisationer, specielt fagforeninger. Svagheder: Der er ikke etableret centralt kontor med administration og mandskab; FNRP har ikke personería jurídica, den legale anerkendelkse for organisarioner; At den udbredte lede i befolkningen over det politiske system også breder sig til FNRP-Libre; Manglende erfaringer i koordination mellem mange organisationer; Interne uenigheder eller uafklaretheder kan påvirke gennemførelsen; Den interne demokratiske udvikling ikke tilstrækkeligt konsolideret; Valgkampen op til november 2013 griber længere frem i tiden; Som ny organisation er der ikke erfaringer med adminstration af større finansielle midler; Økonomiske problemer og krise kan påvirke medlemmernes mulighed for at deltage, specielt på lokalt plan; At den politiske kultur med permanent valgkamp og handel af indflydelse mellem tendenser får stærkt hold i FNRP og LIBREs ageren. B.4 Position in political landscape Characterise the position of the partner in the political landscape of the country and how it is likely to develop over time Kuppet i 2009 var udtryk for en grundlæggende krise i det politiske system i Honduras og situationen er blevet langt værre i de forgangne år. FNRP er fremstået som et samlet udtryk for modstanden både mod et korrupt system og den voldsomme repression, der har ramt oppositionen og befolkningen bredt. FNRP, sammen med det nydannede parti LIBRE, er således aktuelt den eneste politiske kraft, der er i stand til at formulere de nødvendige krav til en politisk demokratisering og nyorientering i Honduras, der er i stand til at udfordre toparti-systemet. Denne nye opposition har været i stand til at holde ud over for voldsom Page 5 Finalised on 1 st December 2011

6 repression, og den brede sociale og organisatoriske sammensætning af FNRP er en afgørende basis for gennemførelsen af en ny politisk tænkning og aktivitet. På det vælgermæssige plan er der reelle muligheder for at komme til at spille en afgørende rolle. Med forbehold for den generelle lede i befolkningen over for et politisk system, der har mistet sin legitimitet, er der en realistisk mulighed for at oppositionen kan overtage magten på kortere sigt eller spille en afgørende rolle. På kort sigt ligger den største udfordring i at kunne forene sociale bevægelser med den politiske bevægelse. Tilstedeværelsen af brede sociale bevægelser i FNRP er en afgørende kraft for, at partiet LIBRE kan opnå sine mål. En afgørende politisk indflydelse vil også kunne skabe et rum og en anerkendelse for både sociale bevægelser og civilsamfundsorganisationer. FNRP og LIBRE nyder en bred anerkendelse i hele Latinamerika og store dele af den øvrige verden, og vil være i stand til at trække på denne støtte både som inspiration for den politiske udvikling og til at sikre en større margen for handlefrihed i en kompliceret verden med stigende militære interventioner i demokratiske processer fremover. Med støtten til FNRP i dette projekt er vi med til konsolidere et demokratisk opbrud, der kan åbne op for reelle sociale reformer. Samtidig er støtten til denne brede alliance med til at formulere et politisk alternativ, der kan få afgørende betydning for den fremtidige politiske udvikling i Honduras. B.5 Cooperation with the partner What characterizes the partner as a democratic organisation and when will a formal cooperation agreement be finalized? Som beskrevet udgør FNRP det aktuelt eneste realistiske grundlag for et demokratisk opgør i Honduras. Organisationen er etableret på basis af en lang række eksisterende organisationer og enkeltpersoner. De har gennemgået en accelereret proces, hvor udviklingen af det interne demokrati er en udfordring, som må tages alvorligt og vil nødvendiggøre en kontinuert indsats. I denne proces er Træningsudvalget af stor betydning og den proces der sættes i gang med projektet vil også have indflydelse på andre områder. Et afgørende element for at sikre en demokratisk ramme for den fremtidige udvikling er udarbejdelsen af en ny grundlov. Forberedelsen af denne vil bl.a. blive baseret på konsultationer på lokalt plan og blandt sektorer som kvinder, ungdom og indfødte befolkning. Projektet vil trække på nylige erfaringer i udarbejdelse af grundlov fra lande som Bolivia og Ecuador. Former for samarbejde på regionalt plan Mellemamerika har gennem mange år været vigtigt på alle planer. Projektet vil specielt søge at inddrage erfaringer i træningsforløb samt mere bredt en udveksling af politiske erfaringer, bl.a. gennem det initiativ, som det svenske VIF har taget til et formaliseret samarbejde omkring REMADE. Samtidig med udarbejdelsen af projektet vil selve samarbejdsaftalen mellem Enhedslisten og FNRP blive færdiggjort, således er der ved projektets start er enighed herom. En mere formel underskrivelse vil afvente et politisk besøg enten i Honduras eller i Danmark. C. BACKGROUND Max 2 pages in total if possible C.1 Political situation Describe the general political situation in which the project activities will be implemented Kuppet i Honduras i juni 2009 viste i al sin brutalitet svaghederne i et autoritært politisk-socialt system, såvel som i det internationale system. Mange års militærdiktatur i Honduras, såvel som de øvrige lande i Mellemamerika, blev i 1982 afløst af en ny grundlov og efterfølgende afholdelse af regelmæssige valg. Imidlertid var mulighederne for en udøvelse af et demokrati ret begrænsede. Der skete en voldsom undertrykkelse af politiske og sociale kræfter og af menneskerettighederne med en omfattende international rådgivning og input af våben til styr- Page 6 Finalised on 1 st December 2011

7 kelse af militæret. Først ved slutningen af 1980erne og starten af 1990erne lykkedes det med regionale aftaler om en fredsproces Esquipulas-processen at få en anderledes proces i gang. Militæret var i grundloven tildelt en afgørende indflydelse på den politiske udvikling. Under Reinas regering i slutningen af 1990erne skete der for første gang en indskrænkning af militæres magtpositioner. Udviklingen i Honduras var i de følgende år baseret på en offensiv mod hovedparten af befolkningen gennem en voldsom neoliberalistisk politik, som underminerede basis for demokratiet. Samtidig fandtes et fastlåst to-partisystem mellem to partier med begrænsede politiske forskelle imellem sig og baseret på en stærk klientelisme og et gangstervælde gennem hvilket politikerne fra de skiftende regeringer udnyttede magten på statsligt og lokalt hold til et omfattende røveri af alle ressourcer. Det politiske system har historisk set været domineret af en lille økonomisk stærk elite og tiltroen til partisystemet er derfor svundet ind gennem årene og fik et voldsomt hak med kuppet. Under Mel Zelayas regering, der blev indsat i januar 2006, fandt der forskellige forsøg på demokratiske reformer sted, men dette stødte på stadig større opposition: fra det Nationale parti, hans eget Liberale parti, medierne, sikkerhedsstyrkerne, de væsentligste kirkelige retninger, fra et overpolitiseret retssystem og fra de væsentligste økonomiske interesser førte til stadig større konfrontationer, der udmøntede sig i kuppet i juni Til forskel fra andre historiske epoker førte dette kup til en stor og omfattende mobilisering blandt brede dele af det honduranske samfund, som ikke tidligere havde været politisk engageret. Dette omfatter politiske grupper både fra mindre partier og en stor del af selve de Liberale parti faglige sektorer, ungdommen, indfødte organisationer, lokale organisationer og beboerforeninger såvel som en række nye organisationer. I en situation med en omfattende repression af den civile modstand selektive likvideringer og et totalt angreb på dens begrænsede medier afholdt kupregimet i november et valg, som blev vundet af det Nationale partis leder P. Lobo, der havde støtte uforbeholdent op bag kuppet. Men den nye regering - på trods af at erklære en samlingsregering - fortsatte repressionen med store kampe mod strejkende og fortsatte selektive likvideringer. De centrale militærfolk, der udførte kuppet, sidder under Lobos regering i betydningsfulde poster i statsapparatet. I marts-april-maj 2011 satte regeringen angreb ind mod strejkende lærere, samtidig med at man forberedte en politik for at privatisere skolesystemet. Blandt bønderne i den nordlige del af landet har der fundet en omfattende undertrykkelse sted med ugentlige likvideringer af bønder og ledere i en kombineret offensiv fra honduranske sikkerhedsstyrker og private styrker af internationale lejesoldater fra de store jordejeres side. I denne situation er Honduras blevet til det land i verden, hvor det største antal journalister er blevet dræbt med det højeste antal mord per indbygger. Men landet er ved at styrte til bunds i et system, hvor lokale magtinteresser med straffrihed overtager magtudøvelsen, med usikkerhed og vold som daglige ingredienser og stadigt stigende indflydelse fra narkointeresser. C.2 Relevance of activities Explain how the proposed activities are likely to contribute to a strengthening of the democratic development of the country Overordnet set er relevansen af aktiviteterne givet ved at den nuværende regering under Lobo har i kongressen december 2010 gennemført en beslutning, der nu muliggør folkeafstemning om forslag til indkaldelse af en grundlovgivende forsamling, og regeringens efterfølgende forslag til en politisk dialog om grundlovsændringer. I Cartagenaaftalen, der i maj 2011 muliggjorde Zelayas tilbagevenden til Honduras garanterer Lobo-regeringen, at FNRP kan sende forslag om grundlovsændringer til folkeafstemning. Også den officielle sandheds- og forsoningskommissions rapport fra juli 2011 indeholder anbefalinger Page 7 Finalised on 1 st December 2011

8 om revidering af grundloven. Selv om dette spørgsmål således er solidt forankret i en bred del af befolkningen og er blevet konfirmeret gang på gang af modstandsbevægelse har der til gengæld ikke været mere konkrete forslag til, hvorledes dette skal gribes nøjere an. Aktuelle diskussioner svinger meget omkring vanskeligheder ved at gennemføre dybtgående reformer med kupmagernes magtapparat intakt og mulige bedre betingelser efter et kommende valg. Umiddelbart ser det ud til, at spørgsmålet er kommet i anden række ift overvejelser om organisatorisk styrkelse på lokalt plan og forberedelse af opstillingsproces for partiet LIBRE. Om end FNRP og LIBRE organisatorisk er to enheder, så er personerne, der er aktivt involverede i disse dog i høj grad de samme. Uanset hvilken beslutning FNRP og LIBRE vil træffe om hvornår og under hvilke betingelser en grundlovsgivende forsamling skal tages, er der behov for både at assimilere erfaringer fra lignende processer i Latinamerika de senere år og for at indhente relevante krav fra organisationer og sociale sektorer i det honduranske samfund. Udarbejdelsen af en ny grundlov har været et centralt element i modstandsfrontens arbejde. Der er imidlertid behov for at systematisere dette arbejde og ikke mindst indsamle forslag hertil gennem høringer på lokalt niveau, der kan bidrage med de problemstillinger, som de støder på til dagligt, med problemstillinger fra ungdommen, kvinder, indfødte folk og andre sektorer i samfundet. Gennem projektet søges klargjort, hvilke emner der skal behandles i en ny grundlov og hvad de forskellige forslag til indhold såvel som fremgangsmåde kan være. De senere års erfaringer fra Sydamerika inddrages direkte i dette arbejde gennem konsulenter, der har været central placeret i processerne i Bolivia og Ecuador. På denne baggrund opregnes de forskellige komponenter til en fremtidig grundlov og de forskellige politiske vurderinger heraf inden for det spektrum af politiske kræfter, der udgør fronten, således at det efterfølgende bliver muligt for fronten at tage stilling hertil. Ved besøg i Honduras under den forberedende fase blev der fra alle sider lagt stor vægt på træningsaktiviteter til at styrke FNRP. Mange personer er de sidste to år blevet inddraget i politik for første gang og har behov for at styrke og systematisere deres indsats som politikudviklere. Til at varetage de forskellige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af præsentationer og forespørgsler på lokalt niveau bliver der etableret en forudgående træningsproces for en række personer fra de forskellige organisationer, der kan gennemføre denne opgave sammen med Comisión de Formación. Dette arbejde vil således resultere i at disse personer fremover bliver bedre udrustet til at varetage politiske opgaver, i deres egne organisationer og i frontens arbejde. C.3 Related activities by other stakeholders A detailed mapping is not needed, but as a minimum an indication of the major players FNRP har modtaget en meget beskeden økonomisk støtte fra international side, omend en række af de organisationer, der indgår i FNRP har flere års erfaring i at administrere internationale bistandsmidler. Fra Danmark har 3F gennem et stykke tid støttet faglige organisationer i Honduras, og disse indgår i dag i FNRP. Comisión de Formación, som vi specielt skal samarbejde med, har modtaget støtte fra Norsk Folkehjelp finansielt kanaliseret gennem COMAL såvel som fra Friederich Ebert Stiftung. De har ligeledes haft et samarbejde om træningsaktiviteter med organisationer fra El Salvador, Equipo Maiz og Red Alforja, med Movimiento Sin Tierra fra Brasilien og REMADE, Red Mesoaméricana para la Democracia. Vi vil i løbet af dette projekt søge det bredest mulige samarbejde med disse organisationer, såvel som med andre, der måtte komme til. Andre partistøtter er orienteret mod en stabilitet ved at reetablere de Page 8 Finalised on 1 st December 2011

9 traditionelle partiers dominans, frem for at støtte nødvendige og demokratiske reformer. Internationale NGOer har på forskellig vis forholdt sig til situationen i Honduras. Fra ekstreme tilfælde med støtte til kuppet, over midlertidig suspendering eller omdirigering af dele af midler til overvejelser om at støtte etableringen af andre partier og til en fortsat focusering på deres traditionelle samarbejdspartnere. Den generelle støtte til menneskerettighedsorganisationer, herunder forskellige fælles delegationer umiddelbart efter kuppet eller til specielle problemer som Bajo Aguan, har været af stor betydning. C.4 Project preparation How has the applicant ensured that activities are based on genuine and documented needs of the partner? Grundlovsreform har været et centralt politisk emne i Honduras siden kuppet mod præsident Zelaya i FNRP indsamlede næsten 1,4 mio underskrifter på kravet om en grundlovsgivende forsamling gennem et par måneders kampagne i 2010, men har ikke haft mulighed for systematisk at følge op. Med Zelayas genkomst til landet og åbningen af muligheden for reel deltagelse i valget i 2013, er der opstået en ny strategisk situation, hvor temaet om grundlovsreform bliver genovervejet af en række politiske kræfter også FNRP, hvor emnet er årsag til en dl intern diskussion. Dette projekt vil gøre det muligt at fortsætte en afklaring herom. I januar 2011 modtog vi fra FNRP et forslag om at støtte processen med diskussion i medlemsbasis af et forslag til reform af grundloven. Dette har virket som passende for det bidrag, som vi er i stand til at yde på basis af beskedne midler. Forslaget tog udgangspunkt i at formidle andre reformprocesser og inddrage disse i diskussioner, der skal organiseres rundt omkring i organisationer og på lokalt plan. Hans Aalborg, medlem af Styregruppen for arbejdet med Flerpartisamarbejde i Enhedslisten gennemførte i juni-juli 2011 en 23 dage lang forundersøgelse i Honduras, sammen med et medlem af Enhedslistens Latinamerikagruppe Hilde Hylland Uhlvig. Her blev temaets relevans bekræftet af en række møder med FNRPs formand, medlemsorganisationer, lokalafdelinger og nationale ledelsesudvalg. FNRPs uddannelsesudvalg blev udpeget som direkte samarbejdspartner omkring projektformuleringen og dets udførsel, og sammen med dette udvalg blev projektets hovedelementer udviklet. Endnu et medlem af Latinamerikagruppen, Svend Gårn, mødtes med to medlemmer af FNRPs uddannelsesudvalg sidst i august for at udvikle aktivitetsplan og budget for projektet. På bagrund heraf skrev det honduranske uddannelsesudvalg en projektbeskrivelse udfra DIPDs ansøgningsformat, som i oktober og november har været grundlag for Latinamerikagruppens videre arbejde med projektansøgningen. I midten af oktober var der valg til FNRPs forskellige udvalg, hvor bl.a. uddannelsesudvalget fik ny koordinator. Den nye koordinator har ikke været aktiv i at indkalde sit udvalg til møder i eller i at reagere på henvendelser fra os. Efter gentagne henvendelser har FNRPs landsledelse grebet ind og skabt den organisationsstruktur for projektet, som er beskrevet i denne ansøgning. Forløbet har understreget FNRPs organisatoriske svaghed. Efter råd fra DIPD drog vi den konsekvens at dele det oprindelige projekt op i flere faser for at starte i det små og bygge samarbejdet op gradvist. Denne ansøgning repræsenterer derfor fase 1 af et projektforløb, som vi håber bliver af større omfang og varighed. D. ACTIVITIES Max 5 pages in total D.1 Problem and objectives Siden Zelayas regeringstid har der været ført diskussioner om nødvendigheden af en ny grundlov for at demokratisere en række institutioner, herunder organer der står for valggennemførelse, begrænse militærets Page 9 Finalised on 1 st December 2011

10 Brief description and analysis of the situation that point to the relevance of the suggested activities and the general objective defined indflydelse, sikre forskellige befolkningsgruppers rettigheder, etablere rammer for en større deltagelse af befolkningen i udøvelsen af deres demokratiske rettigheder. Dette projekt vi i sin indledende fase muliggøre overførsel af erfaringer fra grundlovsgivende processer i Ecuador og Bolivia til FNRP og vurdere de forskellige mulige fremgangsmåder i Honduras. Desuden skal behovet for træningsindsats, herunder indsamling på lokalt plan af relevante behov, omkring dette spørgsmål vurderes. Med udgangspunkt i planer for træning på lokalt plan vil der blive udarbejdet et projektforslag til de videre faser af dette samarbejde. Formål: Afklare FNRPs perspektiver omkring grundlovsgivende forsamling og styrke organisationens politiske indsats. Page 10 Finalised on 1 st December 2011

11 D.2 Expected results Based on the focus of the project, preferably no more than 3 focus areas or goals of intended results and a few indicators to describe the nature of results you can realistically expect Goal 1 Behov for og organisering af træning omkring grundlovsgivende processer afklaret i politisk vedtagelse Goal 2 Erfaringerne fra grundlovsgivende forsamlinger i Sydamerika systematiseret og assimileret af FNRP. Goal 3 Konkret plan for fortsat træningsindsats omkring grundlovsgivende forsamling på lokalt plan udarbejdet. Goal 4 På basis af større fælles kendskab og positiv opstart på projektet er forslag til anden fase præsenteret Indicator 1A Plan for besøg fra Ecuador og Bolivia udarbejdet. Indicator 1B Klarhed i arbejdsdeling og koordination mellem forskellige dele af FNRP. Indicator 2 A Vigtigste sektorielle grupper inddraget (fagbevægelse, bønder, ungdom, kvinder o.a.) (fremmøderegistrering, diskussionesreferater) Indicator 2B De to repræsentanter har fået positiv og kvalificeret feedback i deres diskussioner med forskellige grupper i FNRP (interview). Indicator 3A Behov for træning af udvalgets medlemmer identificeret og tentativ plan herfor udarbejdet Indicator 3B Koordination af arbejdsdeling mellem Træningsudvalg, øvrige udvalg, medlemsorganisa-tioner og NFRP ledelse i fortsat projekt fastlagt Indicator 4A Fælles forståelse med FNRP om indhold i forslag til forlængelse af projektet (Ehl og FNRP godkender resultatet af workshop med dansk facilitering, bekræftes af FNRPs besøg i DK) Indicator 4B Forslag forlængelse projekt udarbejdet og præsenteret for DIPD D.3 Target groups Indicate the target groups as precisely as possible. The gender dimension should always be described Den direkte målgruppe er ca 350 ledere i FNRPs ledelsesstruktur samt af basisorganisationer, som er medlemmer af FNRP (fagforeninger, bondeforeninger, kvindegrupper, ungdomsgrupper osv). Den direkte målgruppe vil blive bredt inviteret og deltagelse vil i nogen udstrækning afhænge af basisgruppers eget initiativ. Der vil blive gjort en særlig indsats for at sikre deltagelse fra grupper, der overvejende repræsenterer kvinder, unge, indfødte folk samt grupper, der arbejder med seksuelle rettigheder, identitet og bevidsthed. D.4 Methodology and process Describe how the applicant and the partner expect the declared outputs and results to be achieved: Training seminars Consultant support Projektet er tænkt som fase 1 af et to-faset projekt. Fase 1 foregår mest på ledelsesplan i FNRP og skal afklare grundlovsproblematikkens relevans og betydning for organisationen og dens medlemmer, samt afklare behovet for yderligere intern træning, debat og oplysning desangående. Denne fase skal desuden afprøve hvorledes de forskellige dele af FNRPs struktur kan fungere omkring et sådant projekt, og dermed gøre det muligt at vurdere, hvorledes en fortsættelse kan organiseres. Fase 2 vil bygge på fase 1s forberede aktiviteter og følge op med ka- Page 11 Finalised on 1 st December 2011

12 South-North exchange South-South exchange Tool kits and manuals Etc. pacitetsopbygning træning, debat og oplysning - i en bredere medlemsskare. De anvendte metoder er: Indledende workshop på ledelsesniveau om grundlovsproblematikkens nuværende rolle i FNRPs organisation og med konkret planlægning af en internt afklarende og oplysende aktivitet med medlemsinddragelse. Diskussioner og debatmøder mellem forskellige medlemsgrupper og to højt profilerede internationale gæster, der både skaber konkret erfaringsoverførsel og, gennem debatten, aftegner grundlovsproblematikkens nuværende placering i organisationens bevidsthed og dens fremtidsperspektiver. En repræsentant for FNRP besøger Danmark for at indhente danske erfaringer med politiske samlingsprocesser, demokratisk organisationsopbygning og inddragelse af/samarbejde med bevægeler og græsrødder. En supplerende informationsindsamling (besøg i 6 lokale medlemsgrupper) og en fremtidsworkshop identificerer FNRPs styrker og svagheder, løsningsstrategier og mulige handlingslinjer ift at placere sig som handlekraftig aktør ift grundlovsproblematikken.. Denne proces faciliteres af Enhedslisten (ved Enhedslistens projektkkoordinator). På baggrund heraf afholder FNRPs uddannelsesudvalg en planlægningsworkshop, hvor træningsbehov i organisationen identificeres og planlægges. Der afsluttes med en planlægningsproces, hvor træningsplanen udmøntes i et egentligt forslag til en fase 2 af projektet. Processen faciliteres i et samarbejde mellem den honduranske og den danske projektkoordinator. D.5 Duration of project Reflections around the duration of the project Projektet planlægges at løbe fra januar-juli 2012, herunder 1 måned til opstart, fem måneder med projektaktiviteter og 1 måned til afrapportering regnskabslukning og revision. D.6 Activity plan Describe the activities to be implemented, in the sequence they are to be implemented More activities may be added of course Et koordineringstræf mellem relevante strukturer i FNRP: uddannelses-, kommunikations- og organisationsudvalgene, med regional repræsentation. En rundrejse på 7 dage af 2 personer fra Bolivia og Ecuador med erfaringer på højt niveau fra venstrefløjens erfaringer med valgdeltagelse og grundlovsreformer, der overfører disse erfaringer i møder med forskellige ledelsesgrupper i FNRP (landsledelse, sociale og faglige ledere, medier). 2 offentlige møder i Tegucigalpa og San Pedro Sula, med 100 deltagere i hvert, for at opnå kontakt til medier samt ledere i Fronten, ungdomsgrupper, fagforeninger og bønder. Koordineres med Frontens lokale ledelser. Enhedslistens projektkoordinator ledsager rundturen for at følge diskussionerne, videregive lignende europæiske erfaringer. Koordinatoren besøger mindst 6 lokalgrupper, interviewer de to gæstende eksperter og faciliterer en workshop til forberedelse af fase 2. En repræsentant fra FNRP besøger Danmark omkring 1. maj og EL Årsmøde for at for at få førstehåndskendskab til partistruktur En to-dages workshop mellem uddannelses-landsudvalget og 18 lokale udvalgskoordinatorer formulerer en arbejdsplan for uddannelsesarbejdet. Page 12 Finalised on 1 st December 2011

13 Den honduranske og den danske projektkoordinator samler arbejdet med fase 2 op og færdiggør ansøgning (kommunikation via Skype/mail). D.7 Sustainability Reflections about how the activities initiated under the project will continue after termination of the partnership Projektet er tænkt som første fase af et projekt med følgende faseopbygning: Fase 1: Ledelsesrettet, med indkredsning af problemområde og løsningsmodeller for hvordan, organisationen kan vokse for at løse det. Fase 2: Medlemsrettet: inddragelse af en bredere medlemskreds (ca 600 medlemmer og 160 medlemsorganisationer) i en bred medlemsdebat og træningsindsats. Fase 1s bæredygtighed består i, at organisationens ledelse har analyseret problemstillingen omkring grundlovsforandring i Honduras, kender den udfordring problemstillingen skaber for FNRP, og har aftegnet en retning for, hvordan FNRP kan rustes til at tackle udfordringen. Altså en kapacitetsopbygning på ledelsesniveau ift at forstå og handle i landets politiske virkelighed.. Fase 2, hvis og når vi kommer så langt, vil forstærke indsatsens bæredygtighed ved at skabe en rodfæstet kapacitet langt ude i medlemskredsen, og samtidig skabe et eksempel på, hvordan en demokratisk medlemsdebat kan foretages, hvilket giver en ny dimension i kapacitetsopbygningen i FNRP.. Det forventes ikke, at de lønninger, som projektet finansierer, kan fortsætte efter projektets afslutning, Derfor hviler aktiviteterne og kapacitetsopbygning i videst mulig grad på frivillighed i alle organisationens led, hvilket muliggør, at den opbyggede kapacitet bliver i organisationen efter projektets afslutning. Det er kun eksterne eller midlertidige funktioner, der lønnes. D.8 Risk factors Risks can damage, destroy, delay or impact negatively on the project implementation and such factors need to be mitigated Internal risks [within the organisation or party] External risks [referring to the broader national and global landscape Internal External Beslutninger om politiske prioriteringer i FNPR kan udskyde mere detaljeret arbejde med en grundlovsgivende forsamling. I så fald har inceptionfasen bidraget med en overføring af erfaringer fra Sydamerika og afklaring af aktuelle organisatoriske prioriteter. FNRPs medlemsorganisationer ikke interesseret i at deltage projektet vil også søge at mobilisere disse. Forskellige hovedopfattelser i FNRP føler sig ikke repræsenteret i diskussionerne projektet vil sigte på brede konsultationer Prioriterede personer fra Ecuador og Bolivia ikke tilgængelige på prioriterede tidspunkt for rundrejse planlægning vil tage højde herfor Arrangementerne udsættes for trusler eller repression sikkerhedsforanstaltninger vil planlægges Der er en risiko for at FNRP ikke vinder bredt gehør nationalt for at etablere en grundlovsgivende forsamling, som er projektet langsigtede mål. I så fald vil projektet have opnået delmål; herunder viden om andre demokratiske systemer, oplysning og konsultationer om rettigheder i demokratiske systemer. Page 13 Finalised on 1 st December 2011

14 E. BUDGET Max 1 page E.1 Budget lines Costs must be in DKK 01 Activities Investments 0 03 Internal consultancy costs 0 04 Consultants Local staff Local administration Travel costs Reviews og evaluation 0 09 Budget margin [max 10%] Audit costs Administration in Denmark [7%] Grand Total E.2 Travel costs Explain the need for travel between Denmark and the partner for the Danish partner and the other way around as well Projektet indeholder en dansk rejse til Honduras med tre formål: lære FNRP bedre at kende, formidle nogle af Enhedslistens politiske erfaringer(udnytte Ehls komparative fordele indenfor politiske samlingsprocesser, internt demokrati og relationer til græsrødder og bevægelser) og støtte FNRP i at opsamle og fremtidsrette erfaringerne fra fase 1 projektet (udnytte Ehls komparative fordel i processtyring og handlingsrettet, deltagerbaseret erfaringsopsamling). Desuden en honduransk rejse til Danmark for bedre gensidigt kendskab og forstpelse, samt yderligere erfaringsoverførsel. E.3 Consultancy costs Explain the reasons for recruiting external consultants compared to relying on internal resources Hovedparten af de opgjorte konsulentomkostninger er til gennemførelse af aktiviteter, som det fremgår af medfølgende detaljerede budget. I betragtning af den honduranske partners svaghed som projektudførende organisation og dens aktuelle situation midt i en svær omstillings- og samlingsproces, skønnes det nødvendigt med projektkoordination på både honduransk og dansk side. Der er budgetteret med ½- tids honduransk koordinator, der ansættes som lokal administration og skal have både de nødvendige projekttekniske kompetencer samt troværdighed og anseelse bredt indenfor FNRP. Fra dansk side er der opgaver relateret til monitorering, projektbesøg i Honduras og arbejde med forslag til følgende fase af projektet. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt disse opgaver der samlet kan opfattes som dansk projektkoordinator skal samles på én person eller hvorvidt vedkommende vil blive knyttet fast til Enhedslistens stab. Der er budgetteret med i alt 178 timer. Den danske koordinator skal så vidt muligt både have projekttekniske kompetencer, kompetence som facilitator af planlægningsprocesser, kapacitet til at formidle Enhedslistens politiske erfaringer og til at indgå i politiske drøftelser med FNRP. Det er Enhedslistens ansvar at sørge for, at disse opgaver dækkes på passende vis. E.4 Administration Explain what the administrative set-up will look like who is managing what parts Enhedslistens administration I Studiestræde vil varetage bogføring og administration I Danmark (overførsler til Honduras, udbetaling af udgifter i Danmark løn i Danmark, flyrejser, udgifter i Danmark vedr. besøg fra Honduras, oplysningsaktiviteter). Der oprettes en særskilt konto til projektet. Page 14 Finalised on 1 st December 2011

15 of the project and budget? Also capacity available? Daglig bogføring og administration foretages efter kontrakt af FNRPs medlemsorganisation COMAL, der har administrativ kapacitet samt legal status til denne opgave. COMAL får betaling svarende til en halvtids bogholder/administrator. Der oprettes en særskilt konto til projektet. Udbetalinger vil i begge tilfælde ske i henhold til budget- og aktivitetsplaner og med autorisation fra hhv. den danske og den honduranske projektkoordinator. Projektkoordinatorene har dagligt budgetansvar med en månedlig regnskabs- og budgetrapport til deres respektive styregruppe i hhv. FNRP og Enhedslisten, der har budgetansvar overfor deres respektive budgetdele.. Enhedslisten har endelig budgetansvar overfor DIPD, og vil i samarbejdsaftalen med FNRP sikre de nødvendige bestemmelser for at varetage dette ansvar. Revision af det honduranske regnskab vil ske ved en honduransk statsautoriseret revisor efter Enhedslistens valg. Revisionsselskab er ikke valgt endnu, men vi vil af praktiske grunde formodentlig bruge er selskab, der er velkendt af en anden dansk donor i Honduras, feks 3F. F. ORGANISATION Max 1 page F.1 Applicant responsibility and organisation Who does what? Who reports to whom? How often should reporting take place? Enhedslistens forretningsudvalg underskriver samarbejdsaftalen. Enhedslistens styregruppe for arbejdet med flerpartistøtte har nedsat en projektgruppe, som over for FU og HB er ansvarlig er ansvarlig for projektets gang. Denne projektgruppe vil i samarbejde med en gruppe fra IUs Latinamerikagruppe være ansvarlig for at følge projektets daglige gang, tage stilling til kvartalsrapporter og forslag til budget- og aktivitetsændringer. Denne gruppe er ligeledes ansvarlig for aktiviteter omkring projektet i Enhedslistens bagland. Styregruppen har udpeget en økonomisk ansvarlig til varetagelse af udbetalinger og bogføring, kontorhold mv. En udpeget projektkoordinator vil på deltid ) varetage løbende kontakt til projekt, formidle månedlige aktivitetsrapporter og kvartalsrapporter til projektgruppen og styregruppen, og være ansvarlig for monitorering af projektets budget, aktiviteter og målopfyldelse. F.2 Partner responsibility and organisation How to ensure that implementation goes according to the schedule? How often should reporting take place? Etc. FNRPs landskoordinator underskriver samarbejdsaftale. Landsledelsen udpeger en person, der følger projektet på ledelsens vejne og koordinerer opgaver, som partiorganisationen skal løfte. FNRPs uddannelsesudvalg står for projektets ledelse. Der ansættes en halvtidsprojektkoordinator under uddannelsesudvalget, der står for projektets daglige ledelse. Den finansielle styring sker via organisationen COMAL, der får midler til en ½tids regnskabsmedarbejder. Den honduranske projektkoordinator udarbejder månedlige aktivitetsrapporter (1-2 sider),månedlige regnskabsrapporter samt kvartalsmæssige progressrapporter samt tilhørende aktivitetsplaner. F.3 Monitoring and lessons learned Schedule for visits by applicant to partner Plan for communication internally as well as to the Projektets grundlæggende indikatorer monitoreres gennem månedlige aktivitetsrapporter og kvartalsmæssige statusrapporter. Enhedslistens projektgruppe udarbejder et egnet format for denne rapportering. Den danske projektkoordinator gennemfører en monitoreringsrejse i projektets tredje måned, der monitorer projektets hovedaktivitet og læger grunden for en efterfølgende fase 2. Lessons learned vil i dette korte projekt hovedsageligt blive opsamlet Page 15 Finalised on 1 st December 2011

16 broader public til brug i formuleringen af fase 2. Projektets fremskridt offentliggøres dog i mindst to artikler i Enhedslistens interne medlemsblad. F.4 Reviews and evaluation When and how will internal evaluations take place? What roles for applicant and partner in ongoing reviews of implementation? CONTACT INFO Name of applicant Postal adress Enhedslisten Studiestræde Telephone Contact person name Hans Aalborg, Eva Flyvholm, Maria Bendler Contact person phone Contact person Bank account Legally responsible Auditor Mercur Forretningsudvalget, FU Revision Vadestedet (udskiftes snart) Page 16 Finalised on 1 st December 2011

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere