NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC"

Transkript

1 NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Resultatkontrakt

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledni ng Side 1 2. Oplysninger om konservatoriet Side Konservatoriets lovgrundlag Side 2 Konservatoriets hovedaktiviteter Side 2 Konservatoriets organisation Side 5 Konservatoriets bygningsmæssige situation Side 6 3. Konservatoriets overordnede mål og strategi Side 8 4. Resultatmål i kontraktperioden Side Uddannelse Side Prognose for udviklingen i bestanden af aktive Side 9 1. studerende 4.1. Mål og resultatkrav for uddannelserne Side Dialog med de fødekæder, der rummer de

3 potentielle studerende og refleksion over Side 10 egen mulig indsats NMs forhold til og kontakt med arbejdsmarkedet Side 11 Forskning, pædagogisk og kunstnerisk udvikling Side 13 Efteruddannelse Side 14 Andet Side Instrumenter og teknisk udstyr Side NM og informationsteknologi Side Dialog med musiklivet i Nordjylland Side Budget og bevillingsforhold Side Grundbevilling Side 18 Særskilte bevillinger Side 21 Den samlede bevilling Side 21 Andre bevillingsmæssige forhold Side Resultatvurdering og revision Side 22 Bilag 1: Notat: Budgetmodel for musikkonservatorierne Bilag 2: Notat: Resultatkontrakter og budgetsikkerhed Bilag 3: Systematisk opstilling af resultatkrav Bilag 4: Notat af : Gennemførelsesprocent.

4

5 M I N I S T E R I E T 1. Indledning Kontrakten indgås mellem Kulturministeriet og Nordjysk Musikkonservatorium. Kontraktperioden er Med denne kontrakt eller det kontraktlignende forhold, som den er udtryk for, er der på den ene side skabt større råderum for konservatoriets opgaveløsning. På den anden side er der opstillet en række resultatkrav for konservatoriets virksomhed, der sikrer, at det større råderum omsættes til øget effektivitet og kvalitet. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktlignende begreb, som anvendes her, juridisk set ikke er en aftale i almindelig aftaleretslig betydning. Kulturministeriet har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Dette indebærer også, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt politisk eller juridisk ansvar gældende for ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse, herunder også forløbet af kontraktstyringen. Dette indebærer endvidere, at ministeren fortsat kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige over-/underordnelsesforhold. I så fald ændres kravene til konservatoriet tilsvarende. Kontrakten er således en gensidig tilkendegivelse fra henholdsvis ministeren og fra konservatoriet vedrørende den ønskede fremtidige udvikling i konservatoriets aktiviteter og de vilkår, der politisk gives herfor. 2. Oplysninger om konservatoriet J. NR Ledelsessekretariatet, jrs f:\jrs\taxa\notat01.doc

6 2.1. Konservatoriets lovgrundlag Konservatoriets overordnede opgave er fastlagt i lov nr. 289 af 27. april 1994 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Det fremgår heraf, at: Musikkonservatorierne har til opgave tilsammen at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Musikkonservatorierne skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for deres fagområde. 2.2 Konservatoriets hovedaktiviteter Konservatoriets virksomhed består af følgende hovedaktiviteter: * Almindelig uddannelse omfattende musiklæreruddannelser inden for klassisk og rytmisk musik herunder også musikpædagogiske og musikteoretiske uddannelser. I kontraktperioden tilbyder konservatoriet følgende uddannelser fordelt på takstgrupper jvf. bilag 1. Takstgruppe 1: Ingen. Takstgruppe 2: Ingen. Takstgruppe 3: Kirkemusikalsk Diplomuddannelse. Takstgruppe 4: Klassiske instrumentale musiklæreruddannelser med efterfølgende mulighed for en 1-årig diplomuddannelse, rytmiske instrumentale/vokale musiklæreruddannelser med efterfølgende mulighed for en 1-årig diplomuddannelse samt almen musiklæreruddannelse. Takstgruppe 5: Klassisk vokal musiklæreruddannelse med

7 efterfølgende mulighed for en 1-årig diplomuddannelse, musiklæreruddannelse med særlig vægt på musikpædagogiske fag som f.eks. kor- og ensembleledelse og med efterfølgende mulighed for en 1-årig diplomuddannelse samt musiklæreruddannelse inden for musikteoretiske fag med efterfølgende mulighed for en 1-årig diplomuddannelse. Konservatorierne kan udbyde de uddannelser, der er omfattet af den nugældende uddannelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995) samt uddannelser givet ved diverse dispensationer. Nye uddannelser skal som udgangspunkt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriet lægger imidlertid op til en ny procedure fremover. Den nye procedure vil snarest muligt blive meldt ud. Ministeriet har dog umiddelbart før kontraktens indgåelse givet afslag på anmodning om nye uddannelser som fraviger den arbejdsdeling og specialisering, der er fastlagt mellem konservatorierne. Dette afslag omfatter bl.a. et forslag til en ny uddannelse ved Nordjysk Musikkonservatorium. Det drejer sig om, at Nordjysk Musikkonservatorium i forbindelse med kontraktforhandlingerne har fremsat ønske om at måtte oprette en 5-årig diplomuddannelse inden for klassisk musik på orkesterinstrumenter med særlig vægt på kammermusik herunder ny musik. Uddannelsen kan udvides med pædagogik og tilvalgsfag, så den studerende kan tage musiklærereksamen efter 4. år og evt. fortsætte med en 1-årig diplomuddannelse eller musikpædagogisk diplomuddannelse. Konservatoriet skønner, at et sådant uddannelsesforløb vil få flere med et orkesterinstrument som hovedfag til at søge optagelse på NM, hvilket vil styrke dette vigende

8 område på konservatoriet og i regionens professionelle musikliv. Det vil samtidig give mulighed for at motivere en del af disse studerende til at tage musiklærereksamen og musikpædagogisk diplomeksamen, således at der på sigt vil blive uddannet et øget antal musiklærere/pædagoger på orkesterinstrumenterne. Konservatoriet har ved flere lejligheder gjort Kulturministeriet opmærksom på dette ønske, som en løsning på en problematik som også understreges kraftigt i Orla Vinthers afhandling fra 1997 Musikkonservatorierne og musikskolerne. En relationsanalyse (side 59 og 60 i afsnittet Musikkonservatorierne. Virkelighedsaspektet. Diskussion og sammenfatning ). Konservatoriet tager til efterretning at ministeriet har givet afslag på anmodning om oprettelse af den beskrevne uddannelse, men frygter, at den problematik, som uddannelsen skulle løse, forstærkes i de kommende år. Ud over ovennævnte uddannelse har konservatoriet på baggrund af markante signaler fra landets musikskoler desuden gjort sig overvejelser vedr. uddannelse af undervisere til de 0-6 årige. På baggrund af erfaringer med en Børnepædagogisk Musiklæreruddannelse, som NM uden resultat udbød i begyndelse af 90 erne og udsagn fra Orla Vinther i forbindelse med MPU-Midtjyllandprojektet, er udgangspunktet, at motivationen til og interessen for at beskæftige sig med de 0-6 åriges musikalske udvikling kræver en modenhed udover den modenhed optagelsessøgende i begyndelsen af 20 erne normalt besidder. Indsatsen for at uddanne musiklærere til de 0-6 årige vil derfor i første omgang blive koncentreret om gennem efteruddannelse at give nuværende musiklærere kompetencer indenfor 0-6 åriges musikalske udvikling jf Såfremt erfaringer fra disse efteruddannelseskurser og udviklingen i øvrigt

9 giver anledning til at overveje et fornyet tilbud om uddannelse af musiklærere med speciale i 0-6 årige, vil det fremgå af virksomhedsregnskabet for år * Forskning, kunstnerisk virksomhed og kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde (FOKU). FOKU aktiviteterne på musikkonservatorierne vil hovedsagelig have karakter af kunstnerisk udviklingsarbejde, men kan også omfatte basisforskning jf. Kulturministeriets Forskningsudvalgs handlingsplan. * Efteruddannelse Konservatoriets organisation Konservatoriets organisation kan beskrives således: REKTOR PROREKTOR KONSERVATORIERÅD STUDIENÆVN 1 STUDIENÆVN 2 STUDIENÆVN 3 3 LÆRERE REKTOR 3 LÆRERE 3 LÆRERE 3 LÆRERE 3 STUD. PROREKTOR 3 STUDERENDE 3 STUDERENDE 3 STUDERENDE 1 TAP Den faglige organisation er overordnet bestemt af de til enhver tid gældende styrelsesregler; for tiden bekendtgørelse nr. 782 af 15. oktober 1997 om styrelse af musikkonservatorierne. På Nordjysk Musikkonservatorium er der for tiden 3 studienævn, som er beskrevet nedenfor: Studienævn I: Studienævn II: Klaver, sang og orkesterinstrumenter. Teori/musikhistorie, hørelære, orgel,

10 guitar, blokfløjte, accordeon samt korog ensembleledelse. Studienævn III: RM og AM. Den administrative organisation kan beskrives således: REKTOR 1 STUDIESEKRETÆR 1 BOGHOLDER 1 BIBLIOTEKAR 1 PEDEL/ AV-MEDARBEJDER 1 KASSERER/SEKRETÆR 1 ASSISTENT 1 ELEV Assistenten er ansat på deltid (20/37). Alle øvrige er ansat på fuld tid. Alle udfylder mere end den/de funktioner, der er anført i oversigten Konservatoriets bygningsmæssige situation. De fysiske rammer på NM er på mange måder udmærkede, men der er behov for mere plads. En stigning på 75% i antallet af ansøgere fra 1997 til 98 svarende til en stigning på 108% i forhold til gennemsnittet i de seneste 17 år giver grundlag for at tro, at NM fremover

11 kan udfylde det tildelte antal studiepladser med deraf følgende pladsproblemer. Behov for flere undervisningslokaler bl.a. et koncertlokale til de rytmiske uddannelser - løses ikke ved at tage lokaler fra de klassiske uddannelser, som vi samtidig gør en stor indsats for at fastholde og udbygge efter en uheldig kvantitativ nedgang de seneste par år. Samtidig ønsker konservatoriet at etablere en egentlig kantine for at skabe rammer for et godt socialt sammenhold, som vi tror kan blive afgørende for en bedre forståelse på tværs af uddannelserne og dermed blive forudsætningen for tværgående aktiviteter. Desuden ønsker vi at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne bl.a. ved at etablere et større lærerværelse, et hvilerum samt et større arbejdslokale med ITarbejdspladser. Endelig vil etablering af efteruddannelseskurser jf også kræve mere plads. NM er det eneste af konservatorierne, der bor til leje. Med henblik på at kunne overtage hele Ryesgade skole og gennem køb sikre, at konservatoriets investering i bl.a. lydisolering af flere og flere lokaler ikke pludselig er tabt, hvis Aalborg Kommune opsiger lejemålet, er der derfor med ministeriets accept indledt forhandlinger med kommunen om køb af skolen. Kommunen har ultimo 97 meddelt, at man gerne vil sælge til konservatoriet, forudsat, at der kan opnås enighed om prisen. Det bemærkes, at der også vil være udgifter til istandsættelse og indretning efter nærmere aftale. Beløbet til vedligeholdelse har hidtil alene skullet dække indvendig vedligeholdelse. Såfremt købet gennemføres skal der tilføjes beløb til merudgiften til indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af et grønt område.

12 På tidspunktet for indgåelse af denne kontrakt er Forskningsministeriets Byggedirektorat efter anmodning fra Kulturministeriet inddraget i sagen, og der pågår en række forberedende undersøgelser bl.a. af teknisk karakter med henblik på at skabe grundlag for, at Forskningsministeriets Byggedirektorat kan fremkomme med en vurdering af en evt. købspris, bygningernes tilstand, udgifter til istandsættelse m.v. 3. Konservatoriets overordnede mål og strategi Målsætning.ıNMs overordnede målsætning er at uddanne velkvalificerede kandidater og aktivt medvirke til en positiv udvikling af musiklivet i Nordjylland. Denne målsætning fremmes gennem 1: dialog med de fødekæder, der rummer de potentielle studerende, 2: løbende evaluering af indholdet af og vilkårene for uddannelserne, 3: dialog med arbejdsmarkedet, der skal aftage kandidaterne og 4: dialog med musiklivet i Nordjylland. ı 4. Resultatmål i kontraktperioden

13 I det følgende er der formuleret en række resultatkrav for kontraktperioden inden for hovedområderne uddannelse, FOKU og hjælpefunktioner. For hvert resultatkrav er det tillige opgjort hvorledes målopfyldelsen skal opgøres. I den samlede opgørelse af målopfyldelsen vægtes resultatkravene for de enkelte hovedaktiviteter således: Resultatkrav for Vægtning hovedområdet Uddannelse Gennemfør. procent 45 % Øvrige krav 40 % FOKU 10 % Hjælpefunktioner 5 % I alt 100 % 4.1. Uddannelse Konservatoriet sigter i kontraktperioden mod at uddanne 20 studerende pr. år fordelt med 0 i gruppe 1, 0 i gruppe 2, 1 i gruppe 3, 16 i gruppe 4 og 3 i gruppe 5. I kontraktperioden sigter konservatoriet mod en gennemsnitlig gennemførelsesprocent for alle uddannelsesgrupper under et på mere end 85 %. Den faktiske gennemsnitlige gennemførelsesprocent dokumenteres i virksomhedsregnskabet efter retningslinierne i notat om gennemførelsesprocent af 3. juni 1998 bilag 4. Baggrunden for ovennævnte tal er den følgende prognose for udviklingen i antal aktive studerende på konservatoriet i kontraktperioden.: Prognose for udviklingen i bestanden af aktive studerende Prognosen for opdeling af studerende i de 5 takstgrupper ser således ud:

14 Prognose for udviklingen i studenterbestand (finansårsstuderende) Gruppe/år Gruppe 1 0,0 0,0 0,0 0,0 Gruppe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 Gruppe 3 4,0 4,0 4,0 4,0 Gruppe 4 89,0 93,5 95,0 95,0 Gruppe 5 17,0 16,5 16,0 16,0 I alt Konservatoriet styrer den årlige tilgang af studerende sådan, at studenterbestanden følger prognosen så tæt som muligt. Ministeriet vil årligt tage stilling til størrelsen af den ønskede tilgang til konservatorierne på grundlag af søgning og behovene på arbejdsmarkedet. Ministeriet kan pålægge konservatoriet at forøge eller formindske tilgangen i forhold til den tilgang, der er forudsat i kontrakten. Hvis dette sker, sker der en tilsvarende justering af prognosen for studenterbestanden og den deraf afledte bevilling. Konservatoriet forpligter sig til årligt at producere en liste, som viser bestanden af aktive studerende pr. 1. august. For hver aktiv studerende vises navn, CPRnummer, uddannelsesgruppe, den normerede studietid samt antallet af år den pågældende har været aktiv studerende Mål og resultatkrav for uddannelserne Dialog med de fødekæder, der rummer de potentielle studerende og refleksion over egen mulig indsats.

15 NM har en vital interesse i at have kontakt med fødekæderne og i givet fald udvikle egne fødekæder, hvor de etablerede ikke er tilstrækkelige. NMs fødekæder er erfaringsmæssigt primært Musikalsk Grundkursus (MGK), højskoler, universitetets musikuddannelser, kirkemusikskolerne og undervisning hos privatlærere. Kontakten med disse fødekæder må derfor dyrkes intensivt i det omfang, det er muligt. Men NM stiller dog spørgsmålstegn ved, om disse fødekæder er optimale. Hvordan kan vi være med til at påvirke instrumentvalg? Hvordan får vi kontakt til f.eks. dem, der ikke optages på MGK på grund af adgangsbegrænsning, men som besidder et potentiale? Hvordan hjælper vi dem det sidste stykke frem til at kunne bestå optagelsesprøven på konservatoriet? Hvordan påvirker vi, at der i musikundervisningen gøres noget særligt for den potentielle elite? Strategimål: Dialogen med fødekæderne udbygges bl.a. med henblik på at forbedre rekrutteringsgrundlaget for orkesterinstrumenter og andre svagt repræsenterede instrumenter. Resultatkrav: Målet er at øge antallet af studerende, der har de svagt repræsenterede instrumenter som hovedfag. NM overvejer internt muligheden af at forbedre forberedelsesmulighederne for potentielle studerende, og i det omfang de etablerede forberedelsesmuligheder ikke er tilstrækkelige, initierer eller etablerer NM selv kvalitative forberedelsesmuligheder.

16 Det bemærkes, at resultatet af ovenstående indsats kun i meget begrænset omfang kan nå at blive synligt i kontraktperioden. Resultatopgørelse: Der udfærdiges årlige statistikker over ansøgernes og de optagnes hovedinstrument. Tallene for det enkelte instrument eller den enkelte instrumentgruppe sammenholdes år for år i kontraktperioden med henblik på at konstatere, om målet at øge antallet af studerende, der har et svagt repræsenteret hovedfag indfries. Det første år i kontraktperioden sammenholdes tallene med tallene fra året før kontraktperioden. Tallene sammenholdes desuden med konservatoriets samlede antal aktive studerende med samme hovedfag NMs forhold til og kontakt med arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er et ønske om at fastholde et højt fagligt niveau som afgørende for dialog og udvikling. Det høje faglige niveau tilstræbes derfor i såvel egne færdigheder som undervisningsfærdigheder, idet det samtidig understreges, at det er en forudsætning for kvalitet i formidling/undervisning, at underviserens egne færdigheder i det pågældende stofområde er i top. NM ønsker at evaluere uddannelserne ved at følge kandidaterne i årene efter, at deres eksamen er aflagt. Kandidaternes evne til og mulighed for at få arbejde/jobs er ganske vist ikke entydig, idet en række faktorer har indflydelse: Uddannelsens kvalitet, kandidatens resultat, behovet for kandidater med den pågældende uddannelsesprofil og en række psykologiske og geografiske faktorer. Til trods for det mener vi, at tilbagemelding fra kandidaterne om deres arbejdsliv giver det mest realistiske helhedsbillede. Tilbagemelding fra kandidaterne om ansættelsesforhold/jobs kan suppleres med udsagn om

17 erfarede positive sider og evt. mangler ved den gennemførte uddannelse. Strategimål: NM vil tilstræbe at dialogen med arbejdsmarkedet - det udøvende såvel som det formidlende - bliver gensidig åben og lydhør. NM vil til stadighed fastholde kravet om høj kvalitet i egne færdigheder som forudsætning for kvalitet ikke blot hos den udøvende men også som forudsætning for kvalitet i undervisningen. Dialogen med arbejdsmarkedet udbygges gennem konkrete samarbejdsprojekter. Resultatkrav: Der udarbejdes årlige statistikker over kandidaternes beskæftigelsessituation. I virksomhedsregnskabet for 2002 redegøres der i givet fald for, hvilke kvalitative og/eller kvantitative ændringer dialogen med arbejdsmarkedet og kandidaternes tilbagemeldinger giver anledning til. Hvis der i løbet af kontraktperioden foretages ændringer på den nævnte baggrund, redegøres der for dette i det efterfølgende virksomhedsregnskab. Resultatopgørelse: I det årlige virksomhedsregnskab redegøres der for hovedtendenserne i statistikkerne over kandidaternes beskæftigelsessituation Forskning, pædagogisk og kunstnerisk udvikling Konservatoriet skal i forbindelse med det årlige virksomhedsregnskab redegøre for resultatet af anvendelse af ressourcerne til FOKU. Det er således et krav, at FOKU-ressourcerne anvendes på en måde, der fører til dokumenterbare resultater. NM er interesseret i, at undervisningen på konservatoriet ikke alene bygger på lærernes forudsætninger ved ansættelsen og den udvikling

18 lærernes undervisning efterfølgende gennemløber, men at undervisningen tilføres øgede kvaliteter gennem forskning og udviklingsarbejde. Kun få lærere - primært teoretikerne - har afsæt i en egentlig forskningsmæssig oplæring, hvorfor kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde for de fleste vil være den naturlige platform for søgende skridt. Ressourcerne til FOKU er fra mindre end hidtil. Fordelingen af FOKU-ressourcerne vil ske efter nærmere aftale med den enkelte docent, og der vil efter ikke nødvendigvis længere være tale om en procentuel ligedeling af disse ressourcer docenterne imellem. Strategimål: NM vil støtte forsknings- og udviklingsarbejde ikke blot gennem lønnet tid men også gennem nødvendigt udstyr m.v. Den tid, der afsættes til FOKU for den enkelte docent, aftales individuelt. Resultaterne skal være dokumenterbare. Resultatkrav: Der indgås en aftale med hver docent om hvilke(t) FOKUprojekt(er), der skal gennemføres, hvornår de(t) skal være afsluttet og hvorledes de(t) dokumenteres. Resultatopgørelse: For hver enkelt docent redegøres for tildelte FOKUressourcer, indgåede aftaler om FOKU-projekter, aftalt termin for afslutning samt dokumentation Efteruddannelse. Nordjysk Musikkonservatorium ønsker af mindst to grunde at udbyde kortere efteruddannelseskurser til imødekommelse af musiklivets behov, sådan som muligheden beskrives i 32 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995

19 "Bekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet". Vi finder det opportunt i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig vil de studerende som en positiv sideeffekt få mulighed for uformelt at møde musikere/musiklærere, som har været ude på arbejdsmarkedet i en årrække, hvilket vil være et optimalt tilskud til/en optimal udbygning af den viden om arbejdsmarkedet, som vi i øvrigt søger at give de studerende. Konservatorierne vest for Storebælt har - som pendant til RM/DKDMs udspil - i samarbejde udarbejdet en model, der kan danne grundlag for et koordineret efteruddannelsesudbud. Det enkelte konservatoriums udbud af efteruddannelseskurser fastlægges på baggrund af de behov, arbejdsmarkedet giver udtryk for i den dialog mellem arbejdsmarkedet og konservatoriet, som konservatoriet tager initiativ til. Det ligger dog på forhånd fast, at der vil blive udbudt efteruddannelseskurser i undervisning af de 0-6 årige, idet musikskolernes udmelding om behovet herfor, har været særdeles markant. I første halvdel af 1999 indledes den ovenfor beskrevne dialog med henblik på, at NM inden indsender en ansøgning til Statens Musikråd om tildeling af midler i år 2000, hvilket vil sige, at første efteruddannelsesår bliver undervisningsåret 2000/2001. De tildelte midler suppleres med deltagerbetaling. Efteruddannelseskurserne etableres dog kun i det omfang NM modtager midler til formålet. Strategimål: NM vil arbejde for i tæt kontakt med arbejdsmarkedet og de øvrige konservatorier vest for Storebælt at udbyde relevante efteruddannelseskurser, der finansieres via bevillinger fra Statens Musikråd og deltagerbetaling.

20 Resultatkrav: Under forudsætning af, at NM fra Statens Musikråd tildeles midler til etablering af efteruddannelseskurser, udbyder konservatoriet hvert år efteruddannelseskurser første gang i efteråret Udbuddet vil fra starten bl.a. omfatte kurser i undervisning af de 0-6 årige. Resultatopgørelse: Opgørelse over omfang og indhold af gennemført og igangværende efteruddannelse. Bilag til opgørelsen: Brochuremateriale eller anden dokumentation vedr. kursusudbud Andet Instrumenter og teknisk udstyr Resultatkrav: Konservatoriet forpligter sig til inden den 1. marts 1999 at udfærdige en oversigt over beholdninger af aktiver forstået som instrumenter og teknisk udstyr anvendt i forbindelse med undervisningen. Konservatorierne udarbejder i 1999 i samråd med Kulturministeriet en vedligeholdelsesnorm for hvert enkelt konservatoriums instrumenter og tekniske udstyr. Vedligeholdelsesnormen og de nærmere afskrivningsregler indarbejdes som et tillæg til resultatkontrakten i Resultatopgørelse: Konservatorierne rapporterer årligt i virksomhedsregnskabet om værdien af beholdningen af instrumenter og teknisk udstyr på , den tilhørende vedligeholdelsesnorm og de faktiske udgifter anvendt hertil.

21 NM og informationsteknologi. NM vil arbejde på informationsteknologisk at være på forkant med udviklingen i relevant omfang. Det gælder i undervisningen, lærernes forberedelse, administration, forskning og udviklingsarbejde, studerendes forberedelse og opgaveløsning, på biblioteket, i administrationen samt på konservatoriets hjemmeside. Resultatkrav: Adgangen til internettet udbygges så ikke kun administrationen og biblioteket er på. Målet er at give samtlige studerende og lærere adgang til internettet og at give hver enkelt egen adresse. I forbindelse med et nyt lærerværelse (som forudsætter mere plads jf. 2.4.) oprettes et arbejdslokale med ITarbejdspladser, men da der på konservatorierne ikke er tradition for eller plads til, at hver lærer har sit eget kontor, vil NM søge at placere IT hjemme hos den enkelte docent. Desuden vil målet i administrationen være at indføre "det elektroniske kontor", som integrerer alle de informationer, der findes i bit-form i den enkelte enhed. På sigt er det også tanken at indføre elektronisk journalisering og i det hele taget bruge IT til at lette de administrative processer mest muligt. Endelig vil vi gerne i gang med udvikling af inter- /intranetbaserede undervisningsmaterialer. Det bemærkes, at denne udvikling dog er afhængig af tilstrækkelig, særskilt bevilling til formålet. Kulturministeriet har i 1999 bevilget kr. til dette formål. Resultatopgørelse: Konservatoriet redegør i det årlige virksomhedsregnskab for den gennemførte informationsteknologiske udvikling.

22 Dialog med musiklivet i Nordjylland Dialogen med musiklivet i Nordjylland er mangfoldig og foregår i både formelle og uformelle sammenhænge. Lærere, studerende og ledelse er løbende involveret i det nordjyske musikliv, men på ét punkt vil vi gerne udbygge dialogen. Konservatoriet ønsker i højere grad at afholde koncerter uden for konservatoriet, så befolkningen i hele Nordjylland kan få kendskab til og glæde af konservatoriets geografiske placering og kvalitet. Mindre turnearrangementer kan også komme på tale. Resultatkrav: Konservatoriet afholder koncerter uden for konservatoriet primært i Nordjylland, men evt. også andre steder. Resultatopgørelse: Der føres statistik over afholdte koncerter uden for konservatoriet. Statistikkerne sammenholdes år for år. Det bemærkes, at denne aktivitet dog er afhængig af tilstrækkelig, særskilt bevilling til formålet. Kulturministeriet har til formålet bevilget følgende: 1999: kr., 2000: kr., 2001: kr. og 2002: kr. 5. Budget og bevillingsforhold Med denne resultatkontrakt indføres et aktivitetsstyret budget for konservatoriet, jf. bilag 1, Kulturministeriets notat af 28. april 1998, Budgetmodel for musikkonservatorierne.

23 Det aktivitetsstyrede budget medfører, at der udløses bevillinger på baggrund af det forventede antal aktive studerende, antal professorater og antal kvadratmeter ved det enkelte konservatorium i kontraktperioden. Bevillingsgrundlaget består af følgende elementer: En aktivitetsgenereret grundbevilling, som modsvarer de grundlæggende krav, der stilles til konservatoriet både hvad angår uddannelse, forskning, kunstnerisk og pædagogisk udvikling, bygningsdrift og generel ledelse og hjælpefunktioner i øvrigt, og herudover består grundbevillingen af en konkret budgettering af bevillingerne til husleje og skatter, bygningsvedligeholdelse og efter en overgang også anskaffelse og vedligeholdelse af instrumenter og teknisk udstyr, og evt. supplerende beløb til gennemførelse af særlige initiativer i kontraktperioden. Hovedmekanismen i den opstillede budgetmodel er en inddeling af konservatoriets uddannelser i 5 uddannelsesgrupper, jf. afsnit 4.1. Uddannelserne i hver uddannelsesgruppe vil i gennemsnit have en forholdsvis ensartet udgiftsprofil opgjort i lærerlønstimer. Der er derfor fastsat én takst for hver uddannelsesgruppe, selv om der kan være et vist udsving mellem de enkelte uddannelser indeholdt i en uddannelsesgruppe Grundbevilling I skema 5.1. er grundbevillingen beregnet i 97-niveau:

24 Bevillingsforudsætninger Antal aktive studerende pr Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Antal aktive studerende finansårsstuderende): Gruppe 1 0,0 0,0 0,0 0,0 Gruppe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 Gruppe 3 4,0 4,0 4,0 4,0 Gruppe 4 89,0 93,5 95,0 95,0 Gruppe 5 17,0 16,5 16,0 16,0 I alt Antal m Taxameter-prognose "Takst" Alm.uddannelse Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Professorårsværk Professorkompensation I alt FOKU Andel af udd.bev 10% Professorkompensation I alt Fællesudgifter Husleje og skatter Vedligeholdelse Instrumenter m.v Bygningsdrift

25 Øvrige fællesudgifter I alt Den anførte grundbevilling er den maksimale bevilling, der gives i kontraktperioden bortset fra de bevillinger, der er givet til særlige initiativer, jf. afsnit 5.2. Konservatoriet kan ikke opnå yderligere bevillinger ved at ændre fordelingen af antal aktive studerende mellem uddannelsesgrupperne i kontraktperioden. Kulturministeriet forbeholder sig ret til i kontraktperioden at ændre prognosen for studenterbestanden, hvis der kan konstateres væsentlige elementer af over- eller underbudgettering i konservatoriets grundbevilling som følge af markante afvigelser i aktivitetsprognosen. Den bevilling der udløses til instrumenter og teknisk udstyr i grundbevillingen erstattes fra år 2000 af den vedligeholdelsesnorm som konservatorierne i henhold til afsnit 4.4. er forpligtiget til at udarbejde. Såfremt konservatoriet senere anskaffer instrumenter eller teknisk udstyr, skal konservatoriet selv afholde udgifterne til den del af vedligeholdelsesnormen, der vedrører de nyanskaffede instrumenter og teknisk udstyr.

26 5.2. Særskilte bevillinger Der er til særlige initiativer givet flg. særskilte bevillinger (1997-niveau): Koncertaktivite ter jf IT-anskaffelser jf I alt På FL 1999 udgør bevillingerne i alt Den samlede bevilling Bevillingsforhold FFL (mio. kr.) Lønninger 12,5 11,9 11,9 11, Øvrig drift 4,7 4,5 4,5 4, Indtægter 0,1 0,1 0,1 0, Udgifter 0,1 0,1 0,1 0, Indtægter 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift i alt 17,3 16,5 16,5 16,5 Indtægt i alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Nettoudgiftsbevilling 17,1 16,3 16,3 16,3 Den angivne samlede bevilling gives under de forudsætninger, der er en del af resultatkontrakten. Bevillingen opregnes årligt med reguleringsprocenter, der udmeldes fra Finansministeriet. Kulturministeriet giver garanti for det angivne bevillingsniveau efter retningslinjer angivet i bilag

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Tak til udvalget for spørgsmålene AE og AF, som jeg tillader mig at svare på samlet.

Tak til udvalget for spørgsmålene AE og AF, som jeg tillader mig at svare på samlet. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 221 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspørgsmål AE og AF Åbent 26. juni 2013 Dato og klokkeslæt: Den 26. juni 2013 kl. 09.00-10.00 Tak

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium

Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium -2- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater...

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

1. Indledning Denne udviklingskontrakt har til formål dels at fastlægge Nordjysk Musikkonservatoriums

1. Indledning Denne udviklingskontrakt har til formål dels at fastlægge Nordjysk Musikkonservatoriums M I N I S T E R I E T UDVIKLINGSKON TRAKT Nordjysk Musikkonservatorium 2003 1. Indledning Denne udviklingskontrakt har til formål dels at fastlægge Nordjysk Musikkonservatoriums bidrag til realisering

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Konservatoriernes meritaftale

Konservatoriernes meritaftale Konservatoriernes meritaftale 16. november 2010 1. Indledning Regelgrundlag Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Bilag G Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Universiteterne modtager bloktilskudsbevillinger til uddannelse og forskning.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere