1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00"

Transkript

1 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Kirsten Lindahl. Kirsten Lindahl blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kurt Grey Schuster aflagde beretningen. Punkt 2. Bestyrelsens beretning Selskabets aktiviteter består fortsat i at udleje golfbanen og klubhuset til Silkeborg Golf Club samt bortforpagtning af restauranten. Det nye i år har naturligvis været, at vi har fået en lille forsmag på, hvordan det fungerer, når vi kan spille på alle vore 27 huller. Det har været muligt gennem 3 måneder, da Vest sløjfen blev åbnet i starten af juli efter renoveringen. Sidste del af renoveringsprojektet er allerede gået i gang og Syd sløjfen blev lukket i begyndelsen af oktober, så arbejdet på de sidste 7 huller kunne påbegyndes. Så må vi blot væbne os med tålmodighed og tælle de lange måneder, indtil det bliver august eller måske endda først til september 2009, hvor det igen bliver muligt at spille på alle vore huller. Vi har valgt at så de sidste 7 greens i stedet for at bruge rullegræs. Det viste sig nemlig, at rullegræs krævede meget mere omkostningskrævende pasning for at få samme høje standard som såede greens. At vi så sparer anslået kr. pr. green er jo også værd at tage med! Vore erfaringer med de renoverede huller på Vestsløjfen viser, at vi kan glæde os til, at de sidste gamle huller får det hårdt tiltrængte kvalitetsløft. Det bliver også meget spændende, hvordan hul 5 kommer til at fungere som et par 5 hul. Min drøm har været en sø foran green, lidt som på hul 8 Øst, men set i lyset af hvor mange bolde jeg har mistet der, er det nok meget godt med bunkers! Hele projektet kan følges på vor hjemmeside, hvor formanden for Baneudvalget og for Banerenoveringsudvalget, Steen Damkilde, løbende vil holde os alle orienteret om slagets gang og Per Pedersen jævnligt supplerer med sine flotte billeder. Den bedste oplevelse er naturligvis, såfremt I lægger en søndagsgåtur ud i området og der er stadig nogen som påstår, at selv golfspillere godt kan gå en tur i naturen uden at være bevæbnet med sine golfkøller! Vort eget greenkeeperpersonale skal deltage i renoveringen i et vist omfang, blandt andet i forbindelse med anlæg af et antal teesteder, trapper, kantsten, stier og masser af andre ad hoc opgaver. Bestyrelsen og Baneudvalget traf i august beslutningen om, at afslutte samarbejdet med Jens Willadsen, som havde været vor Chefgreenkeeper gennem 12 år. Baggrunden for beslutningen var, at kvaliteten af det daglige arbejde på banen ikke levede op til vore krav. Gennem næsten 1 år havde vi forsøgt at få kvalificerede planer om tidsforbruget ved klipning, bunkers, gødskning og alle de andre opgaver der følger med den daglige drift og vedligeholdelse af golfbanen. Planer som er nødvendige for at kunne vurdere behovet for den nødvendige bemanding og for at banen til stadighed lever op til vore krav om en høj standard, som jo er en meget vigtig del af vor målsætning. Vi har ansat en ny chefgreenkeeper pr. 1. marts Stig Helm Petersen er 40 år og næsten født i faget, da hans far var chefgreenkeeper i Mollerup Golfklub, hvor Stig blev uddannet og arbejdede som greenkeeper i 5 år. De seneste 5 år har Stig været chefgreenkeeper i Skanderborg Golf Klub og kan tage en stor del af æren for den positive udvikling Skanderborg banen har gennemgået. Stig er tidligere elitespiller og har stadig respektable 4,5 i HCP, så forståelsen for golf og hvad der er vigtigt for en golfbane, har Stig til fulde. Bestyrelsen er helt overbevist om, at Stig kan leve op til vore krav om vedligeholdelse og præsentation af vor bane, som svarer til klubbens målsætning og til vore egne spilleres og greenfee gæsters forventninger. Men ellers skal der lyde en stor tak til greenkeeperstaben for veludført arbejde og en speciel tak til Niels Pallesen, der har været fungerende chefgreenkeeper, siden Jens blev afskediget, og som har ydet en helt formidabel indsats. En lille solstrålehistorie har vi også oplevet. Vi konstaterede sygdom i en del træer i området ved Øst 4, 5 og 6, hvor de frygtede typografbiller muntrede sig 1 P age

2 lystigt. Det lykkedes vor yderst kompetente baneudvalgsformand, som i parentes bemærket er uddannet Skov og Landskabs Ingeniør, at handle så hurtigt på de første symptomer, at udgiften til Hedeselskabet for fældning og oprydning af de sygdomsramte træer, kunne dækkes af værdien af det stadig delvis brugbare træ. Måske er der endda også penge til at etablere et såkaldt miljøhegn langs vejen ud mod Dybdalen. Indenfor den seneste måned har Hedeselskabet været i gang med at fælde en del af de mange træer, der er gået ud, men her er kvaliteten af træet ikke til andet end træflis, som går til forbrænding, hvorfor vi naturligvis har en større omkostning i forbindelse hermed. Vi har et stort skovområde på banen og skoven kræver naturligvis løbende vedligeholdelse, for at præsentere sig fra den bedste side på alle tider af året. Alle vore huller er med skov på begge sider og oplevelsen af banen ville ikke være den samme, hvis skoven bare forfaldt, så her vil der fremover være behov for en øget indsats og det koster naturligvis mange penge! Bestyrelsen havde håbet, at kunne præsentere en løsning eller en alternativ løsning på projektet med Træningscenter og klubhusudvidelse og modernisering her på generalforsamlingen. Det har desværre ikke været muligt for os. Vi havde undersøgt mulighederne og fået et lille håb om, at Lokale og Anlægsfonden måske ville finde os støtteberettiget. Kurt Rask Pedersen påtog sig opgaven og udformede en ansøgning og efter mundtlige forhåndstilkendegivelser nærede vi stadig et vist håb! Desværre fik vi afslag på støtte med begrundelsen, at projektet ikke rummer tilstrækkelige fornyende elementer på særligt det funktionelle område. Et meget stort flertal af klubbens medlemmer mente på den ekstraordinære generalforsamling i september 2006, at det oprindelige forslag var både visionært og flot og det var først da projektet blev væsentligt dyrere end forventet, bestyrelsen, med baggrund i en vejledende afstemning på hjemmesiden, besluttede at stille projektet i bero. Bestyrelsen har forpligtiget sig til, at undersøge alle muligheder for at gennemføre det oprindelige projekt, hvorfor de hidtil afholdte omkostninger på t.kr. er aktiveret i regnskabet. Såfremt vi ikke længere troede på projektets gennemførelse, havde vi naturligvis måtte fremlægge et regnskab, hvor underskuddet var ovennævnte t.kr. større. Vi arbejder videre med sagen og har haft kontakt til en lokal totalentreprenør, som måske kan bidrage med nye tanker og ideer, der vil muliggøre projektet eller nærmere et tilrettet projekt. Den finansielle krise vi oplever i øjeblikket, gør det ikke just lettere at overskue hele situationen, hvorfor denne forsinkelse måske på lidt længere sigt, kan vise sig at blive til vor fordel! Efter 4 år med Kristin og Nikolaj som forpagtere, hvor kvalitetsniveauet på såvel maden som servicen til alle vore medlemmer og andre gæster i restauranten blev hævet betragteligt, var det naturligvis en yderst vanskelig opgave for deres efterfølgere. Vore nye forpagtere, brødrene Tonny og Thomas Gissel, har siden starten ved årsskiftet, skullet leve op til vore, måske til tider, urimeligt store forventninger!! Alt i alt mener jeg, vi kan konstatere, at Tonny og Thomas har klaret deres vanskelige opgave tilfredsstillende og når deres bemanding kommer helt på plads, kan vi alle se frem til god service i restauranten og mange store kulinariske oplevelser i de kommende år. Til slut endnu en gang tak til alle der yder en indsats for vor klub og ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen for et stort engagement og godt samarbejde. En stor tak til Baneudvalget for et stort og meget kompetent arbejde og naturligvis specielt til formanden Steen Damkilde, der i lange perioder har arbejdet næsten som en fuldtidsansat for vor golfbane. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt med akklamation. Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport. Kassereren fremlagde det af Deloitte reviderede årsregnskab og gjorde indledningsvis opmærksom på revisors blåstempling af årsrapporten. Villy Steincke: Jeg har 2 spørgsmål, nu hvor vi har færdiggjort halvdelen af banerenoveringen og det ser godt ud vil jeg gerne vide hvor meget fi har sat af til det og hvor meget vi har brugt. Det andet spørgsmål går på hvordan finansieringen er skruet sammen det vil jeg gerne have oplyst. 2 P age

3 Kassereren: På de første 9 huller har vi brugt ca. 5,7 mio. og til de sidste 7 huller har vi ladet 3 mio stå. Vi har en overskudslikviditet efter at vi har fået kontingent ind, Vi har bundet nogle midler i Jyske Bank, 4 mio på aftaleindlån så vi har en god likviditet hvoraf de 3 mio er bundet til færdiggørelse af renoveringen. Den langsigtede finansiering er tilvejebragt gennem et lån på 20 mio som er rentesikret til 5,11. Årsrapporten blev godkendt med akklamation. Pkt. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Punkt 5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Ingen er på valg. Punkt 7. Valg af suppleant. Ingen er på valg. Punkt 8. Valg af revisor. tilsvarende vanskelige at dræne bl.a. øst 8 langs teestederne. Vi dræner efterhånden som tiden tillader det, med eget personale. Andre baner er meget hårdere ramt og nogle steder har man lukket hele banen eller dele heraf. Vi er alt i alt begunstiget med en bane af meget høj kvalitet med et unikt lay out. Financieringen af ekstra dræn arbejder ligger i omegnen af 400 tus. I øvrigt kan jeg henvise til bestyrelsesmødereferater hvor Baneudvalgsformanden ofte afrapporterer status på banen, økonomi og løbende arbejder. Jeg har ikke noget nøjagtigt tal på omkostningerne for noget vil blive udført i år noget næste år. Erik Bruun: Jeg tænker specielt på øst 5 & 6 hvor drænforholdene er meget dårlige. Formanden: Vi er opmærksomme på problemet og det er prioriteret idet vi jo primært skal spille vest/øst næste år. Ikke flere kommentarer under Eventuelt. Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. Referent: Kurt B. Jacobsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte. Deloitte genvalgt ved akklamation. Punkt 9. Eventuelt. Niels Bruun: Nogle af vore nye huller er meget vandlidende, Er der planer om at gøre noget ved det og hvad vil det koste? Formanden: Nu er der kommet meget vand på det sidste og selvom SGC banen altid har været berømt for at kunne tage uanede mængder vand, hvis du kommer andre steder må de give op langt tid før os. Vi har dog konstateret at der er visse steder der er vandlidende og vi kan alle nævne de steder der er vandlidende, bl.a. arealet mellem syd 5 og 6 og syd 2. Disse arealer bliver drænet i forbindelse med anlægning af den nye green på syd 5. Der kan også nævnes syd 3 hvor der er lavet ekstra dræn vertikaldræn det var simpelthen nødvendig fordi grundvandet står så højt. Ved øst 3 har man opgivet at dræne stien mod øst 4. Man laver i stedet en ny sti venstre om green så man får en fornuftig adgang til øst 4. Flere andre steder er 3 P age

4 Referat af ordinær Generalforsamling i SGC 18/11 08 kl Formand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling. 126 medlemmer deltog. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Kirsten Lindahl. Kirsten Lindahl blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kurt Grey Schuster aflagde beretningen. Pkt 2. Beretning: Årsberetning 2008 Silkeborg Golf Club Information og kommunikation Vi lever i et informationssamfund, hvor måden vi bliver informeret på ændrer sig næsten dagligt. En mobiltelefon bruges i dag ikke blot til at telefonere, men den kan tage billeder, gå på internettet, fungere som GPS og nu også modtage både radio og TV signaler! Vi får mange flere oplysninger og meget hurtigere i dag end for blot få år siden. I Silkeborg Golf Club har vi stadig opslagstavlen ude ved indgangen, men det er på vor hjemmeside vi primært finder information og har muligheden for kommunikation med bestyrelsen eller med andre medlemmer. Her præsenteres nyhederne hurtigt og effektivt og let tilgængeligt for vore medlemmer. Det er vor virkelighed i dag og måske også i morgen! Men, med den teknologiske udvikling vi er vidne til, sker det om ganske få år på måder, vi end ikke kan drømme om i dag. Bestyrelsen vil også fremover, efter bedste evne, besvare alle henvendelser, der opfylder følgende 3 krav: henvendelsen skal være skriftlig, begrundet og må ikke være anonym. Om ønsket bliver både henvendelsen og svaret lagt på hjemmesiden. Golfsporten i Danmark Der er nu 179 registrerede golfklubber i Danmark med aktive og passive medlemmer og golf er den 2. største sport i Danmark efter fodbold. Tullamore Golf Club med aktive, Egedal Golfklub med aktive og Fanø Golfklub med aktive er de største klubber i Danmark, medens Sejerø med 61, Rømø med 73 og Langesø Golfklub med 109 aktive er de mindste klubber. Vi er klub nr. 16 i Danmark og er p.t. den 14. største med 1396 aktive medlemmer og knap 300 passive. Vi har 840 mandlige medlemmer (67 %) og 410 kvinder (33 %). Af drenge har vi 110 og 34 piger i henhold til DGU s statistikker. Så vi kommer lige med i top 10 med vore 144 juniorer. Mister vi blot 5 10 juniorer ryger vi helt ud af top 20. Hillerød 182, Svendborg 180, Søllerød 175, Hørsholm 174 og Roskilde med 170 har de fem største juniorafdelinger i Danmark. Der er 35 golfklubber med ventelister og blandt vore 27 hullers referenceklubber har Ålborg medlemmer og venteliste 230, Esbjerg og , Odense Eventyr 1595 og 30 0, Vejle og Holstebro med og 0. Furesø og I Silkeborg har vi og på ventelisten. Vi har valgt 6 referenceklubber med 27 huller at sammenligne os lidt med: Kontingent fra kr i Holstebro til Furesø med kr , Odense Eventyr kr , Ålborg kr , Esbjerg kr og Vejle kr Indskud/gebyr er kr i Furesø, kr i Odense Eventyr, kr i Esbjerg, kr. i Ålborg og Vejle, mens Holstebro kan nøjes med kr I administrationen kan Holstebro klare sig med 1,5 ansat, Ålborg og Esbjerg har 2 ansatte, mens Vejle, Odense og Furesø har 3 ansatte. I greenkeeperstaben ligger Holstebro igen i bunden med 7 ansatte. Ålborg 7/2, Vejle har 5/4, Esbjerg 9/2 og Odense Eventyr 9 10, men Furesø topper klart med 10/5. Alle de jyske klubber har en eller anden form for rabatordninger og/eller greenfee aftaler med andre klubber. Aftalerne varierer fra 50 kr. rabat for klubber i Ribe Amt til ½ greenfee for samarbejdsklubber og på alle ugens 7 dage. Nogle klubber laver kun aftaler med sammenlignelige klubber og andre udvælger efter geografiske forhold. Esbjerg har 3 samarbejdsklubber og er ikke specielt interesseret i flere, mens Ålborg har aftale om ½ greenfee med alle klubber i Nordjylland samt med Holstebro, Horsens, Vejle, Odense, Fredensborg og Helsingør. 4 P age

5 Greenfee er kr. 300 i Ålborg men efter alle aftalerne er der kun kr. 175 tilbage, til gengæld påstår de, at de altid har masser af plads på banen. Odense Eventyr prøver fra årsskiftet at indgå i en ordning med ½ greenfee mellem de fynske klubber. Esbjerg, Ålborg, Odense Eventyr og Holstebro har 18 huller banen og 9 hullers banen. Vejle og Furesø sløjfer på 3 x 9 huller. Fuld tidsbestilling på 18 hullers banen og boldrende på 9 hullers er mest udbredt, mens Vejle sværger til tidsbestilling for hver anden tid og boldrende hver anden tid. I Silkeborg havde vi tidligere greenfee aftaler med et antal klubber, men disse aftaler opsagde vi i forbindelse med vore projekter med nye huller og den efterfølgende renovering af de gamle huller. Vi var blevet flere medlemmer i klubben og der var trængsel på banen og meget svært at komme ud at spille, særligt lørdag og søndag formiddag. Vi får først adgang til alle 27 huller på permanent basis næste efterår. Vi vil derfor ikke overveje at indgå i greenfee aftaler med andre klubber før tidligst i Om antallet af gæstebilletter til reduceret pris fortsat skal være 3 stk. pr. medlem eller 6 stk. pr. medlem og om gæstebilletterne også skal gælde i weekenderne er et spørgsmål om økonomi og belastning af banen. Den maksimale rabat ved 3 stk. billetter er kr og hvis billetterne kan bruges i weekend er rabatten anslået til kr Beløbene kan så fordobles til kr og hvis vi hæver antallet til 6 stk. pr. medlem og naturligvis kun såfremt alle vore medlemmer vælger at gøre brug heraf. Men retten har alle medlemmer og vi er derfor nødsaget til at tage højde for de eventuelle økonomiske konsekvenser. Vi har ikke forsøgt at gætte på, hvor mange almindelige greenfee gæster der bliver konverteret til rabatbilletter og kan derfor heller ikke foretage en nøjagtig netto konsekvens beregning af rabatten eller indtægtstabet! Vi ved, at nogle af vore medlemmer efterlyser muligheden for at spille andre baner med rabat. Vi ved også, at gensidige greenfee aftaler må koste os på vor normale greenfee indtægter, men vi har ikke noget overblik over, hvor meget det reelt koster. Det vil naturligvis afhænge meget af, hvilke klubber aftalerne er indgået med. Bestyrelsen vil i det kommende år overveje om og i givet fald hvem, vi eventuelt vil indgå aftaler med og under alle omstændigheder tidligst fra sæsonen På det sportslige område blev 2008 et godt år for Silkeborg Golf Club. DIAC/DILAC blev afviklet for 9. gang og er den største amatør eliteturnering i Danmark, med væsentlig højere status blandt spillerne og DGU end danmarksmesterskaberne, der jo ikke altid afvikles på de bedste baner i landet. Turneringen er også rangeret højt internationalt og udløser point både til den europæiske rangliste og til verdensranglisten WAGR og var i år udvidet til en 72 hullers turnering mod tidligere 54 huller. Desværre var den udenlandske deltagelse, særligt fra de britiske øer, i år ikke helt så stor som forventet. Banen var sat godt op og viste sig endnu en gang som en værdig modstander for morgendagens golfstjerner. Desværre klarede vore egne herre spillere sig i år ikke helt så godt som håbet. Morten Ørum Madsen blev delt nr. 7 og Mads Kristensen endte på en delt 9 plads. Turneringen blev vundet suverænt af den 17 årige Lucas Bjerregaard fra Frederikshavn, som vandt for andet år i træk. Trine B. Mortensen klarede sig til gengæld rigtig godt med en fornem 2. plads, kun slået af et 5 m put på 18 green af vinderen Malene Jørgensen fra Odense. En stor tak til DIAC/DILAC udvalget, som atter lykkedes med et fornemt arrangement, hvor alle deltagere såvel som trænere, ledere, forældre og DGU s landstrænere enstemmigt udtaler, at vor turnering er klart den bedste og bedst organiserede i hele sæsonen. Desværre gav årets turnering et mindre underskud, primært på grund af engangsinvestering i nye scoreboards og omkostninger til TV optagelser. Vore bedste divisionshold for både damer og herrer snublede til allersidst i kampen om oprykning, hvilket for specielt herrerne må siges at være skuffende, da spillermaterialet på papiret er til mere. Sportsudvalgets evaluering af sæsonen betyder, at næste års træning vil blive mere målrettet på kortspil, få bolden i hullet og decideret hulspilstræning. Positivt var det dog, at herrernes 3. hold rykkede op i 4 division. Individuelt præsterede spillerne flot. Jacob Holst vandt Sydbank Junior Open i Svendborg og er udtaget til DGU s ungtrup for drenge. Trine B. Mortensen bedste resultat var som tidligere omtalt 2. pladsen i DILAC og Trine er stadig med i DGU s A Observationstrup for damespillere. 5 P age

6 Cecilie Bofill fik en fornem 2. Plads ved DGU Short Game Challenge i Odense. De absolut største præstationer stod Morten Ørum Madsen så ubetinget for med 4. turneringssejre. Royal Tour i Trelleborg Golfklub hvor Mads Kristensen blev nr. 2. Wibroe Cup i Helsingør hvor Mads Kristensen blev nr. 6. Hovborg Kro Open og Morten sluttede af med at vinde Royal Tour på Brundtland banen. Morten og Mads blev udtaget til EM for hold i Italien, så vi havde 2 af de 6 spillere på holdet, fornemt! Morten var også udtaget til VM for hold i Australien, hvor holdet desværre skuffede fælt med en placering langt nede i feltet. Det største resultat er helt ubetinget Mortens 3. plads ved EM Individuelt, et mesterskab som blev afholdt i Esbjerg og deres bane kan også give udfordringer til selv Europas bedste amatørspillere. Sportsudvalget oplyser endvidere, at næste år varetages holdlederopgaverne af Anders Zacho og Palle Sandersen, som afløser Torben Nyehuus, for herrernes 1. hold, Jens Lassen og Martin Steinke fortsætter med damernes 1. hold og Peter Rudbeck og Peter Frederiksen har ansvaret for juniorerne. Sportsudvalget er på udkig efter holdledere til 2. hold herrer. Årets højdepunkt for os almindelige klubgolfere var vel den dag, vi for første gang fik lov til at spille på vore 9 nyrenoverede huller. Mandag den 7. juli blev Vestsløjfen åbnet for spil og alle var enige om, at alle ændringerne på teesteder, bunkers og særligt greens og områderne omkring, er en klar forbedring og løfter banen et niveau! Eneste ulempe for os rutinerede spillere er vel, at de mange års dyrt indhøstede erfaringer med at læse greens for indspil og specielt putte linjer, pludselig ikke længere var det mindste brugbare! Vor økonomiske situation ser helt fornuftig ud, selv om vi for 4 år i træk har haft uændret kontingent. Vi har dog et samlet underskud i klubben og aktieselskabet på små kr. som kan forklares med ekstra, og ikke forudsete udgifter, til Deloitte og hjælp på kontoret i forbindelse med Lene Blokagers sygdom, samt afsat løn til Jens Willadsen i opsigelsesperioden. Som varslet på sidste års generalforsamling vil bestyrelsen foreslå ændrede kontingentsatser for 2008/9. Satserne har været offentliggjort på hjemmesiden i mange måneder og er til vedtagelse under dagsordenens punkt 4; Forelæggelse af budget, fastsættelse af aktiekurs og fastsættelse af medlemskontingent. De nye kontingentsatser for 2008/9 og 2009/10 dækker det omkostningsniveau vi har efter etableringen af de 9 nye huller og renoveringen af de 18 gamle huller. I vore budgetter for næste år er der ikke regnet med større omkostninger til almindelig vedligehold af eksisterende bygninger, da vi jo skal have gennemført klubhusudvidelsen og renoveringen af klubhuset. Disse omkostninger er naturligvis ikke inkluderet i de ovennævnte kontingentsatser, som kun indeholder allerede gennemførte eller igangsatte investeringer. I Aktieselskabet vil vi foreslå en ændring af aktiekursen fra kurs 250 til kurs 300. Begrundelsen herfor er primært, at nye medlemmer kommer til en klub med 27 nye eller nyrenoverede golfhuller af høj klasse. Vore forventninger er at tage 100 nye medlemmer ind i perioden fra efterår 2009 til forår Kontingentopkrævninger fremover kun PBS Hvorfor nu det? Fordi det er lettere for alle parter og tilmed billigere! Udsendelse af kontingentopkrævninger tager lang tid og ikke mindre rykkerproceduren efterfølgende. 262 medlemmer betalte ikke til tiden (kr ) og har modtaget 1. rykker og medfølgende rykkergebyr på 50 kr. 154 medlemmer har modtaget 2. rykker (kr ) og medfølgende rykkergebyr på 100 kr. Kontoret bruger masser af unødvendig tid på denne opgave og kommer til at bruge masser af tid på at rykke for rykkergebyret. Bestyrelsen har vedtaget et bilag Retningslinjer og konsekvenser vedrørende rykkere i SGC og pålagt kontoret at følge den godkendte procedure. Når medlemmerne så vil hente deres bagmærker på kontoret og ikke kan få dem udleveret fordi de er i restance, bliver mange godt sure og enkelte endda meget aggressive, hvilket jo er helt og aldeles urimeligt overfor vort personale! Hvad skete ellers i årets løb af ventede og uventede ting Efter et meget turbolent år i 2007 med rod på kontoret og i de administrative opgaver, var det en med længsel ventet dag, da Susanne Bech tiltrådte som bogholder den 7. januar Vi havde kæmpet os gennem næsten ½ år med underbemanding ved en stor indsats fra Lene Blokager og med Anna Bramming som praktisk hjælper på kontoret og Deloitte med 6 P age

7 regnskabsassistance. Så i 2 måneder var alt fryd og gammen og Susanne begyndte at få forståelse for sine kommende opgaver og jobbet i en golfklub. Den 8. marts blev Lene uden varsel ramt af en hjerneblødning og faldt om hjemme i haven. Det var et kæmpe chok og naturligvis mest for familien, som vi alle havde den dybeste sympati med! Heldigvis slap Lene trods alt rimeligt nådigt fra den ubehagelige oplevelse og er på vej tilbage til fuld styrke. Lene har de seneste måneder arbejdet på deltid, hvor arbejdstiden gradvis er øget fra 2 timer dagligt til nu 5 timer og vi forventer Lene tilbage på fuld tid til marts Men på kontoret var situationen om end endnu værre, end da Lene efter blot 3 4 ugers ansættelse stod alene efter vor afsked med Bodil Bjerre Vingtoft. Susanne er ikke selv golfspiller og vidste naturligvis intet om golf eller golfbox eller den til tider helt specielle jargon, der er mellem golfere! Anna Bramming tilbød straks sin assistance, så med lidt hjælp fra Sonja Vestergaard Bremer på kontoret og Deloitte på regnskabsdelen, er det trods alt lykkedes at få det meste til at fungere tilfredsstillende. Så en stor tak til de nævnte og til alle andre frivillige, der har bidraget med stort og småt i det seneste ½ år. Så forhåbentlig har vi nu overstået vor del af det uventede og kan se frem til et velfungerende sekretariat, hvor vi i det kommende år får helt styr på de sidste områder, blandt andet sponsorkontrakter, Company Days og aktiebeholdningen. Fremtiden Vi har implementeret den nye udvalgsstruktur, hvor vi er gået fra udpræget centralisering og topstyring, hvor alle udvalg var forankret i bestyrelsen, til total decentralisering, hvor ansvar og kompetencer er lagt ud til de enkelte udvalg. Udvalgene har fungeret fint og efterhånden som det går op for dem, at de rent faktisk selv bestemmer på deres fagområder og ikke skal have bestyrelsens ja eller nej til alt, vil arbejdet blive endnu mere effektivt og være mere tilfredsstillende for udvalgenes medlemmer. Til gengæld står de også til ansvar overfor klubbens medlemmer for deres beslutninger og handlinger, men det er vel både rimeligt og retfærdigt? Bestyrelsen får med denne strukturelle ændring bedre mulighed for at koncentrere sig om deres primære opgave, nemlig overordnet strategisk og visionær ledelse. Vor vision er stadig: At fastholde Silkeborg Golf Clubs naturlige plads i toppen af danske golfklubber. Vor golfbane skal gennem det igangværende renoveringsprojekt og udarbejdelsen af detaljerede og langsigtede planer om generel vedligeholdelse bringes op og fastholdes på et niveau, hvor vi til stadighed rangerer blandt Danmarks bedste og mest attraktive golfbaner. Vore træningsfaciliteter skal være velegnede og velholdte og muliggøre et målrettet ungdoms og elitearbejde, som jævnligt kan skabe spillere på nationalt og internationalt topniveau. Vort klubhus og øvrige bygningsmæssige faciliteter, skal til stadighed være på et tilsvarende højt niveau, hvor vore samarbejdspartnere; restauranten, Proshoppen og trænerteamet, vort eget personale i sekretariatet og greenkeeperstaben kan arbejde i moderne og tidssvarende omgivelser. Og selvfølgelig skal vore greenfee gæster og vore egne medlemmer føle sig velkomne og opleve, at deres behov for funktionalitet og service bliver opfyldt. Så selv om bestyrelsen ikke længere skal pille i de mindste detaljer i klubbens dagligdag, har vi stadig mange og meget store opgaver at løse i de kommende år. Bestyrelsen skal udarbejde og løbende redigere strategier for, hvordan vi opfylder vor vision og skal overordnet styre økonomien samt koordinere arbejdet i vore selvstyrende udvalg. Det uacceptable Baneserviceudvalget oplever en mærkbar ændring hos en, forhåbentlig meget lille, del af vore medlemmers og gæsters opførsel. Tonen er blevet markant hårdere og mere rå. Høflige henstillinger, f.eks. om gennemgang i henhold til vore regler, bliver ikke fulgt, men resulterer i en tvær eller ligeglad attitude og i det værste tilfælde vi har oplevet, er baneservicemedlemmet blevet lovet tæsk. Et medlem er blevet ringet op i hjemmet og skældt ud eller truet. Dette er selvsagt uanstændigt og helt uacceptabelt og vil fremover medføre de repressalier, vore vedtægters 6 giver bestyrelsen mulighed for at anvende, herunder midlertidig udelukkelse fra spil på banen og adgang til baneanlæg og klubhus, samt ved gentagne overtrædelser eksklusion fra klubben. Vi har desværre også oplevet svindel med greenfee gæster, hvor der er anvendt falsk navn og DGU nummer og selvfølgelig ingen betaling for spil på vor bane. Vi oplever også de sædvanlige problemer med at rette nedslagsmærker på greens, rive ordentlig efter sig i bunkers, lægge tørv på plads og svøben over alle, 7 P age

8 urimeligt langsomt spil! Her kan vi kun henstille til alle medlemmer om at være opmærksom på, om dine medspillere gør deres pligt, for dig og mig vi gør det naturligvis altid! Dig og mig vi bestiller også altid 4 bolde eller skriver os på en allerede bestilt 2 bold på belastede tidspunkter, hvor særlig lørdag og søndag formiddag er eftertragtede. Baneserviceudvalget betragter 2 bolde som et stort problem, der begrænser vor kapacitet helt urimeligt, både for vore egne medlemmer og naturligvis også for greenfee gæster, for hvem det er praktisk taget umuligt at finde en ledig tid. Kontrol af bestilte tider viser også, at mange blot udebliver eller sletter den reserverede tid så sent, at andre ikke har mulighed for at udnytte den. Den 17/10 var der 33 2 bolde, 7 3 bolde og 15 4 bolde reserveret på Golfbox og første ledige tid var kl Vi har derfor besluttet, at nedsætte et udvalg/arbejdsgruppe til en grundig behandling af problemstillingerne forbundet med ændringer i bestillingsprocedurer og rettigheder og vi håber, det vil være muligt at præsentere forslag til forbedringer inden sæsonstarten i Så hvis nogen har ideer eller forslag til hvordan vi kan komme videre, er der plads i udvalget til alle der vil gøre en indsats. Træneren Grundlaget for vore elitespilleres flotte resultater skabes på vor fine og velanlagte træningsbane, hvor Ian Appleyard og hans stab udfører et meget tilfredsstillende arbejde. Vi har forlænget kontrakten med Ian i yderligere 2 år til udgangen af Vi giver, som noget næsten nyt, et tilskud til fastholdelse af en hjælpetræner, hvor de nuværende muligheder for indtægt i vinterhalvåret selvsagt er yderst begrænsede. Ian har en efter forholdende velforsynet Pro shop og vi er generelt yderst tilfreds med samarbejdet om træning af vore elitespillere, nybegyndere og alle klubbens øvrige medlemmer som konsulterer Ian for rådgivning og træning i årets løb. Så husk venligst også at støtte din lokale Pro når du køber udstyr, bolde og tilbehør, men der er også gode muligheder for attraktive gaver til jul! Frivillige og sponsorer En stor tak til de mange frivillige der udfører et kæmpe arbejde i vore udvalg og som turneringsledere, baneservice, som hjælper til med forskellige opgaver ved DIAC eller med juniorerne og alle de andre steder i klubben, hvor der er behov. Frivillige ledere er jo som bekendt grundlaget for dansk foreningskultur og uden deres indsats ville det ikke være muligt at drive en idrætsforening i denne størrelse. Vi er den største forening i Silkeborg kommune og vi er stadig den forening, som modtager færrest støttekroner pr. medlem fra kommunen! Vi vil naturligvis til stadighed holde os orienteret om eventuelle ændrede muligheder for at søge tilskud! Mange tak også til vore mange sponsorer, som på flere områder har stor betydning for klubben. Både med præmier til de forskellige klubturneringer, men i allerhøjeste grad også for vort regnskab, hvor sponsorindtægter udgør en vigtig del og hvor vi de kommende år, vil arbejde mere målrettet på at øge indtægtsgrundlaget yderligere. Til slut endnu en gang tak til Susanne og Lene på kontoret, til Per Pedersen for billeder og hjælp med hjemmesiden og alle andre der yder en frivillig indsats for vor klub og ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen for et stort engagement og godt samarbejde. En speciel tak til Anna Bramming Madsen for mange år i bestyrelsen og forskellige udvalg, men som fremover vil hellige sig nybegyndere og mandagsklubben. Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport. Kassereren fremlagde det af Deloitte reviderede årsregnskab og gjorde indledningsvis opmærksom på revisors blåstempling af årsrapporten. Kassereren oplyser at afvigelsen på kr. 920 tus. kommer fra mindre baneleje kr. 800 tus. og 120 tus. i ekstra og extern assistance, forårsaget dels af Lene Blokagers sygdom og andre uforudsete personaleomkostninger. Kommentarer til årsrapporten. Thomas Bøgild Jacobsen spørger om hele aftrædelseslønnen til Jens Willadsen er i posten Personaleomkostninger. Kassereren bekræfter at i posten er 9 måneders løn til JW i henhold til gældende regler. Årsrapporten blev godkendt med akklamation. Pkt. 4. Forelæggelse af budget, fastsættelse af aktiekurs og fastsættelse af medlemskontingent. Kassereren gennemgik budgettet. Kommentarer til budget. Jan Kyed Søndergaard: Spørger hvor mange der er ansat i greenkeeperstaben på nuværende tidspunkt. 8 P age

9 Formanden svarer at der er ansat 8 personer hvoraf den 8. person den nye chefgreenkeeper tiltræder 1/ Af de 7 nuværende ansatte er to omfattet af en kommunal tilskudsordning. Alle er ansatte på helårsbasis da der er mange opgaver ud over selve banepleje især i forbindelse med banerenovering hvor vore egne medarbejdere udfører en del af anlægsarbejdet. Samtidig er Jens Willadsen stadig på lønningslisten. Formanden bekræfter at der er afsat hele JW s løn men at der kan blive tale om en måneds ekstra løn som fratrædelsesgodtgørelse fordi JW er over 50 år og har været ansat i mere end 10 år. Jeppe Thøgersen: Jeg kan se af det første udkast at man regner med at optage 100 nye medlemmer næste år. Er deres kontingent og indskud medregnet i budgetterne og vil det have nogen indvirkning på det foreslåede kontingent for 9/10? Formanden: For det første har vi ingen indskud men en ansvarlig aktiekapital som kun er et lån af aktionærerne. Det vil formodentligt først være aktuelt at tage 100 nye medlemmer ind når vi er helt færdige med renovering som vil være i slutningen på den kommende sæson. De nye medlemmer er indregnet i budgetterne men vi vil kun tage få medlemmer ind i næste sæson. Det forventede kontingent for 9/10 vil være uændret af en evt. medlemstilgang. Grunden til at vi har kunnet holde kontingentet uændret i 4 år er jo ikke fordi det er blevet billigere men er finansieret ved at vi har taget ca. 200 nye medlemmer ind plus at vi har hjemtaget et lån på 20 mill. hvoraf ca 2 mill. Er blevet brugt til at finansiere driften. For at vi kan lånefinansiere fremtidige om og tilbygninger kræves at vi kan fremvise et overskud hvorfor det er nødvendigt fremadrettet at budgettere med at vi kan vise et overskud og måske på sigt fremvise et mindre overskud og en øget egenkapital selvom det i sig selv ikke er ønskværdigt da der så skal betales skat af eventuelle overskud. Det er lidt som at puste med mel i munden uden at der ryger mel med ud. Henrik Boi: Jeg kan se at der i budgettet for 8/9 ikke er budgetteret med underskud på DIAC selvom man kan se i regnskabet at DIAC i 7/8 har givet et underskud på ca. 150 tus. Kassereren: Vi forventer som minimum at komme ud med et 0 i 8/9. Det er sådan at der i DIAC s 7/8 regnskab mangler et sponsorbeløb på kr. 50 tus fra Royal Unibrew som er bogført et andet sted idet det er en samlet pakke. Derudover har der været engangsinvesteringer på kr. 50 tus til nyt Leaderboard så underskuddet er ca. 50 tus. Sammenholdt med at DIAC tidligere har givet overskud sidste år ca. 62 tus forventer vi ikke et resultat dårligere end 0. Henrik Boi foreslår at man får et mere detaljeret regnskab så man kan se flere poster. Kassereren vil drøfte det med revisor og søge at gøre regnskabet mere gennemskueligt. Det er dog bestyrelsens mening at regnskabet overordnet er retvisende og let læseligt. Henrik Boi vil gerne have f.eks. lønudgifter mere detaljeret så man kan få et bedre overblik. Kassereren vil gerne til en vis grad specificere dette fremover som det f.eks også er specificeret i budgettet. Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet. Dirigenten: Som det fremgik af formandens beretning og de tidligere annoncerede kontingentsatser som er FORSLAG TIL NYE KONTINGENTSATSER Følgende kontingentsatser for medlemskab af Silkeborg Golf Club er bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 18. november 2008 Kontingentsatser 2007/8 2008/9 2009/10 Seniorer VSO LD Passivt Det er første gang i 4 år at kontingentet stiger. Der var ingen bemærkninger til de nye kontingentsatser. Dirigenten: Som det fremgik af formandens beretning foreslår man aktiekursen hævet fra 250 til 300. Bestyrelsens forslag til budget, kontingent og aktiekurs blev vedtaget. 9 P age

10 Torben Kjær: Jeg vil gerne have afklaret om vi nu også har godkendt det foreslåede kontingent for 9/10 og hvis det er tilfældet vil han gerne have det til afstemning. Thomas Bøgild Jacobsen: Det har vi ikke og det kan vi ikke idet det skal godkendes på generalforsamlingen hvert år. Dirigenten erklærer at vi nu er færdige med punkt 4. Punkt 5. Indkomne forslag. Forslag nr. 1 indsendt af Hardy Andersen. Hardy Andersen motiverede sit forslag: HA drager paralleller til et foredrag hvor han sammenligner klubbens grå guld med soklen i et hus. HA mener klubbens grå guld er blevet frataget goder og nævner at 3 af hans bedste golf venner har meldt sig ud hvoraf en nu spiller i Funder og to andre har meldt sig ind i Gern. HA er træt af at han nu ikke har dem at spille med og det kan få ham til at overveje at melde sig ud udover at man også sætter kontingentet op o.s.v. o.s.v. Det er min begrundelse for at vi skal have et (green fee) samarbejde med andre klubber så vi har noget at komme ud til og jeg holder helt med det andet forslag vedrørende green fee billetterne for vores familie som alle spiller golf de kan ikke spille herude i week enderne og de kommer selvfølgelig kun i weekenden, hvornår skulle de ellers få tid til det. Det var begrundelsen for mit forslag at vi skal have gjort noget mere for soklen. Dirigenten: Spørger om Bestyrelsen har kommentarer ud over den redegørelse som er i formandens beretning hvor det tilkendegives at man grundet banerenovering ikke agter at behandle spørgsmålet inden alle 27 huller er fuldt spilbare. Bestyrelsen har ikke yderligere tilføjelser. Hardy Andersen ønsker forslaget til afstemning. Dirigenten: Skal det være en skriftlig afstemning eller vil du være tilfreds med håndsoprækning. HA, nej ikke en håndsoprækning, hvad så med alle de fuldmagter folk har med, hvordan kan de tælles? Dirigenten: Der er ingen fuldmagter i spil her, det er kun i A/S. HA accepterer afstemning ved håndsoprækning. Lene Blokager og Susanne Bech fra sekretariatet fungerede som stemmetællere. Dirigenten: Ud af 126 medlemmer har 67 stemt for forslaget, så bestyrelsen er pålagt at arbejde for forslaget. Forslag nr. 2 indsendt af Thomas Korsgaard Schmith TKS var ikke til stede for at motivere sit forslag. Dirigenten spørger om nogen har kommentarer til forslaget. Formanden forklarer baggrunden for forslaget. Bestyrelsens prioritet har været medlemmerne frem for de som melder sig ud men dybest set er der mange fornuftige ting i forslaget de nugældende vedtægter er der nogen som har tænkt grundigt over i sin tid og som fra tid til anden er blevet tilpasset gennem de sidste 40 år. Bestyrelsen har principielt ikke noget imod at ændre terminer med det har de konsekvenser at vi får et nyt regnskabsår som betyder at vi får en ny kontingentopkrævning 1/3 som dækker perioden 1/10 ult. februar. Denne kontingentopkrævning vil så være 7/12 af kontingentsatsen for 9/10 med refusion af 5/12 af det nuværende indbetalte kontingent. Regnskabsårets ændring vil kræve ekstraordinære revisionsudgifter og man skal fornuftigvis også ændre A/S regnskabsåret/vedtægter med dertil svarende omkostninger. Jan Kyed Søndergaard: Kan man forestille sig et andet regnskabsår f.eks. kalenderåret. Jeg kan godt se noget fornuftigt i Thomas s forslag. Thomas Bøgild Jacobsen: Vi skal være opmærksomme på at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af afgivne stemmer og når ændringerne skal videreføres til A/S skal man tage hensyn til Aktieselskabsloven. Derudover vil revisionsbistand blive meget dyrt i forbindelse med ændring af regnskabsår så i stedet for at ændre vedtægter vil det være meget billigere at give Thomas Korsgaard et gratis medlemskab. Deloitte vil være den store vinder ved forslagets gennemførelse. Bestyrelsen kan evt. arbejde på noget tilsvarende fremadrettet. Bente With: Jeg har en kommentar vedrørende Thomas s note vedrørende det humane. Hvis man skal melde sig ud/passiv inden første august og man skal nedkomme i juni så har man et problem for man er ikke klar over at man er gravid på det tidspunkt. Jeg kender 3 unge piger som har været i den situation og de kunne ikke nå at melde sig ud/passiv inden 1/8 og det havde de 10 P age

11 selvfølgelig gjort. De nåede at spille en gang i år og det kostede dem altså kroner. Torben Kjær: Vi kan vel blot henstille at bestyrelsen arbejder med en anden måske mere hensigtsmæssig periode hvor man skal melde sig ud. Dirigenten: Det kan vi ikke idet vi står med et konkret forslag som vi skal tage stilling til. Alternativt pålægges bestyrelsen at undersøge hensigtsmæssige alternativer og medlemmer som ønsker at påvirke beslutningerne fremsender forslag til bestyrelsen. Således vedtaget. Forslag nr. 3 fremsendt af Ole Christjansen Link til forslag indsættes her Ole Christjansen: Det ene af forslagene har jo allerede været til afstemning så det er jo vedtaget. Jeg er også glad for at bestyrelsen har ændret mening vedrørende greenfee aftaler da der i formandens beretning fremgår at man i 2010 vil tage spørgsmålet op igen når vi har 27 spilbare huller. Det er en klar ændring da bestyrelsen tidligere har afvist at indgå greenfee aftaler. Mit andet forslag går på gæstebilletter som nu kun kan anvendes på hverdage udvides til også at kunne anvendes på søn og helligdage. Som jeg skriver, er det en henstilling til bestyrelsen og jeg vil være tilfreds med en afstemning med håndsoprækning. Dirigenten henviser til Beretningen hvor de mulige økonomiske konsekvenser vedrørende gæstebilletter er belyst. Ole Christjansen: Ja, Kurt er god til tal men og jeg synes også som jeg sagde sidste år på generalforsamlingen det er lidt søgt at komme med sådanne tal. Det er slet ikke det det drejer sig om det er overhovedet ikke det vi taler om. Sidste år havde vi nogle helt andre tal fremme om hvor mange der egentlig udnyttede muligheden. Det er da rigtigt at alle skal tilbydes samme muligheder men det er slet ikke alle der udnytter muligheden derfor synes jeg det er lidt søgt at komme med så store tal. Thomas Bøgild Jacobsen: Efter min opfattelse kan en generalforsamling beslutte hvad som helst. Til forslaget forstår jeg at Ole Christjansen allerede har trukket sit første forslag og jeg vil bede Ole Christjansen om at konkretisere sit forslag vedrørende gæstebilletter. Min mening om forslaget er at alle de som ikke benytter sig af muligheden kommer til at betale for de som udnytter muligheden og det kan skabe grobund for splid og det vil under alle omstændigheder have konsekvenser for økonomien. Per Quist: Det er meget godt at vi sidder og deler gaver ud til hinanden jeg regner så med at næste år når vi nu har givet hinanden gaver så er vi indstillet på næste år at betale en hel del mere i kontingent end det forudbudgeterede. Tænk lige på det når i rækker hånden op og stemmer for det betyder altså at næste års kontingent forhøjes med et eller andet antal kroner. Carsten Dahl: Jeg er forholdsvis ny i klubben og det i har gang i her det batter ikke rigtig noget. Jeg har meldt mig ind i SGC for at spille golf i SGC hvis jeg ikke ville spille golf i Silkeborg havde jeg måske meldt mig ind i en af de klubber Kurt nævner i Beretningen, vil jeg spille andre steder kan jeg mod greenfee spille der. Jeg har svært ved at spille ret meget andet end i weekenden og det er svært nok i forvejen at få tider. Hvis jeg vil spille andre baner kan jeg betale for det fair nok. Jeg har spillet nogle enkelte og ja det koster penge. Uhørlig afslutning. Ole Christjansen: Min opfattelse af et forslag som dette er at det er en bestyrelsesbeslutning og ikke en generalforsamlingsbeslutning. Hvis forsamlingen vedtager mit forslag er det en henstilling til bestyrelsen. Vælger bestyrelsen så at sidde henstillingen overhørig så må det jo være næste års generalforsamling som tager konsekvenserne af det. Kommentaren fra salen om at greenfee aftaler uvægerligt vil give flere greenfee gæster tror jeg ikke på idet klubbens egne medlemmer jo også vil besøge andre baner og dermed lette trykket på egen bane. Peter Simonsen: Jeg synes vi skal stoppe dette tovtrækkeri her og vende tilbage til formandens beretning hvor man tilkendegiver at man overvejer de forskellige forslag vedrørende greenfee billetter og aftaler med andre klubber men vi venter til vi har 27 spilbare huller. Kan alle de mennesker som blander sig nu ikke have tålmodighed og vente et år til. Tak. 11 P age

12 Christian Fischer: Vi har lige gennemgået og vedtaget regnskaber og budgetter og nu er vi efterfølgende ved at vedtage noget som kuldsejler dette. Det kan da ikke være rigtigt. Forslaget Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at medlemmer kan købe gæstebilletter til nedsat pris og at disse også er gyldige i weekenden sættes til afstemning ved håndsoprækning. 43 ud af 126 fremmødte stemte for forslaget. Forslaget kunne ikke vedtages. Punkt 6. Valg af bestyrelsesformand. Formanden er ikke på valg. Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kurt B. Jacobsen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Kurt B. Jacobsen valgt med akklamation. Nyvalg: Anna Bramming Madsen har ikke ønsket at genopstille hvorfor bestyrelsen foreslår tidligere suppleant Thomas Knudsen. Formanden motiverede bestyrelsens indstilling med at Thomas Knudsen jo har siddet i bestyrelsen som suppleant i et år og forventningerne til Thomas er blevet fuldt indfriet. Thomas er/har været elitegolfspiller og aktiv erhvervsmand som allerede har taget sin tørn i bestyrelsen. Derudover er Thomas en sympatisk og kompetent person som det vil være en fornøjelse at arbejde sammen med fremover. Thomas Knudsen blev valgt med akklamation. Punkt 8. Valg af ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Dorte Træholt. Dorte Træholt blev valgt med akklamation. Formanden motiverede bestyrelsens anbefaling bl.a. med henvisning til at Dorte er kvalificeret, en løbende foryngelse af bestyrelsen og ønsket om at have flere bestyrelsesmedlemmer med elitebaggrund. Eliteudvalget. Dorte vil gerne være med til at yde en indsats for den fortsatte positive udvikling i SGC. Punkt 9. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte. Deloitte genvalgt ved akklamation. Punkt 10. Eventuelt Ingen punkter Dirigenten takkede dirigenten og for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen. Formanden kalder Anna Bramming Madsen frem. Kære Anna, Du er indbegrebet af den komplette frivillige idrætsleder. Du har ydet en kæmpeindsats i SGC bl.a. gennem dit arbejde i Handicapudvalget, Turneringsudvalget, DIAC udvalget, i Husudvalget og Anna har været medlem af bestyrelsen i 2 omgange; Anna har forestået vedligeholdelsen af vore scrap bøger og i snart 30 år har Anna stået for Begynderudvalget og Mandagsklubben. Anna er uden tvivl den mest kendte person i klubben omvendt ved Anna også hvem vi alle er. Anna har nu besluttet at det skal være slut, nu må vi klare os selv med undtagelse af Begynderudvalg og Mandagsklubben som Anna gerne vil fortsætte med. Vi takker Anna med en meget beskeden gave som overholder klubbens gaveregulativ selvom jeg kan huske at du tidligere har fået også den gang en lille gave for mere end 35 års frivilligt arbejde i klubben. Vi håber dog at vi stadig kan trække på din store viden om golf og Silkeborg Golf Club. Formanden rundede af med tak for fremmødet. Referent: Kurt B. Jacobsen Dorte Træholt takkede for valget og fortalte kort om sin baggrund er 43 år, arbejder i Jyske Bank IT udviklingsafdelingen, er gift med Leo som også spiller golf, har været medlem af SGC i 35 år og spiller nu på klubbens 1. div. hold, er medlem af DIAC komiteen og i 12 P age

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 31. oktober 2007

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 31. oktober 2007 Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS) og Hans Bremer (HB). Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Anna Bramming

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 22. maj 2008

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 22. maj 2008 Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 22. maj 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Hans Bremer (HB), Poul Riberholt (PR) og Kurt Grey Schuster (KGS). Der var afbud fra Niels Otto Andersen (NOA), Endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årsberetning 2009 Silkeborg Golf Club

Årsberetning 2009 Silkeborg Golf Club Årsberetning 2009 Silkeborg Golf Club Information og kommunikation Vi lever i et informationssamfund, hvor måden vi bliver informeret på ændrer sig hurtigt og hele tiden. Nyheder får vi fra aviser, radio

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 28. januar 2009

Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 28. januar 2009 Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 28. januar 2009 Deltagere: Kurt Grey Schuster (KGS), Niels Otto Andersen (NOA), Hans Bremer (HB) og Poul Riberholt (PR). Endvidere deltog fra bestyrelsen

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

PSA orienterede om, at forskellen mellem det tidligere forventede underskud på ca. 100 t.kr. og det realiserede på -183 t.kr.

PSA orienterede om, at forskellen mellem det tidligere forventede underskud på ca. 100 t.kr. og det realiserede på -183 t.kr. Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 19-02-2015 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ), Arni Fridriksson (AF), Peter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere