Fra teori til praksis og fra praksis til teori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra teori til praksis og fra praksis til teori"

Transkript

1 Fra teori til praksis og fra praksis til teori * En projektrapport i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt på 7.semester Forfatter: Lotte Klemens Thomhave Vejleder: Rasmus Grøn Projektrapporten tager udgangspunkt i rapporten: Oplevelsen af fællesskab en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med e- læringsforløbet 23ting, der blev afviklet sommeren 2007 på Hovedbiblioteket i Århus Danmarks Biblioteksskole, Aalborg, 2007.

2 Indholdsfortegnelse Abstract 1. Indledning s Problemformulering. s Teori og metode s Bag om undersøgelsen s Vejen til produktet. s Overvejelser over valg af fokus.. s Overvejelser over valg af teori og metode. s Opsamling.. s Produktet.. s Den overordnede struktur i produktet. s De vigtigste resultater i undersøgelsen s Overvejelser over formidlingsformer. s Opsamling. s Min egen læreproces.. s Arbejdsdeling i forbindelse med undersøgelsen. s Overvejelser over projektstyringsværktøjer s Fra valgfag til bacheloropgave til projekt s Forslag til ændringer i bibliotekaruddannelsen s Opsamling s Konklusion s Litteraturliste s Bilag 1. projektplan 2. Swott-analyse 2

3 Abstract Denne projektrapport handler overordnet om studerendes læringsprocesser ved afslutningen af et uddannelsesforløb. Mere specifikt handler den om en individuel læringsproces i forbindelse med Det erhvervsrelaterede projekt på 7.semester, der afslutter Bibliotekar DB udannelsen i Danmark anno Projektrapporten er udarbejdet af bibliotekarstuderende Lotte Klemens Thomhave og er en opsamling af erfaringer og refleksioner i forbindelse med en undersøgelse af læringsmiljøet på Hovedbiblioteket i Århus. Undersøgelsen er formidlet i rapporten Oplevelsen af fællesskabet en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med e-læringsforløbet 23ting, der blev afviklet sommeren 2007 på Hovedbiblioteket i Århus og udarbejdet af Lotte Klemens Thomhave og Christina Andersen. Den samlede opgave for hele projektet består af to dele, hvoraf rapporten for undersøgelsen er første del og projektrapporten er anden del. Projektrapportens formål er primært at reflektere over om de anvendte metoder og teorier i undersøgelsen har været anvendelige i praksis og overveje brugbarheden af bibliotekaruddannelsens samlede viden i denne sammenhæng. Projektrapporten indeholder overvejelser og refleksioner i forhold til tre væsentlige områder: vejen til produktet, de vigtigste pointer fra produktet, og egen læreproces. Forfatteren konkluderer overordnet, at anvendelsen af metoder og teorier i en praktisk undersøgelse er en forudsætningen for et brugbart resultat, der kan formidles til alle andre med interesse for biblioteksudvikling. Kombinationen af teori og praksis er forudsætningen for en læringsproces, der indeholder tid til refleksion og evaluering. Projektrapporten er på 29 sider og henvender sig til lærere og studerende ved Danmarks Biblioteksskole samt andre interesserede i læring og uddannelsesforhold. 3

4 1. Indledning I forbindelse med Det erhvervsrelaterede projekt på Danmarks Biblioteksskole skal de studerende enten enkeltvis eller i grupper udarbejde et produkt til en biblioteksvirksomhed som en del af et samlet projekt. Projektet kan være udbudt af stedet eller af de studerende og have form af en undersøgelse, en formidlingsopgave, udarbejdelsen af en hjemmeside eller en analyse af nogle forhold vedrørende virksomheden. Jeg valgte at lave en undersøgelse af et efteruddannelsesforløb på Hovedbiblioteket i Århus, som på dansk var døbt 23ting og på meget kort tid blev udbredt i hele biblioteksverdenen, både internationalt og nationalt. Undersøgelsen resulterede i rapporten Oplevelsen af fællesskabet en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med e-læringsforløbet 23ting, der blev afviklet sommeren 2007 på Hovedbiblioteket i Århus. En læringsproces er slut, der er sat et foreløbigt punktum, vel vidende at det først er nu det hele begynder, derude på biblioteket, sammen med kollegaerne i den virkelige verden. De seneste 6 måneder har været viet til at udarbejde det erhvervsrelaterede projekt på Danmarks Biblioteksskole. Og det er nu tid til at overveje, hvilke erfaringer jeg har gjort mig. Mit valg af projektemne var en videreudbygning af mit bachelorprojekt, der igen havde rod i forårets valgfag om virtuelle biblioteker og web 2.0. På Hovedbiblioteket i Århus var medarbejderne i maj 2007 startet på et efteruddannelsesforløb, der foregik på nettet, hvor medarbejderne skulle introduceres til web 2.0. Jeg var selv en af medarbejderne, der deltog i kraft af mit deltidsjob på Litteratursiden.dk, som har hovedkontor på i Århus. Projektrapporten indeholder mine overvejelser og mine refleksioner i forhold til tre væsentlige områder i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt. Det første er refleksioner i forbindelse med forholdet mellem produkt og form. Det andet område handler om vejen til produktet. Sidst, men ikke mindst min egen læreproces. Projektrapportens formål er primært at reflektere over om de anvendte metoder og teorier i undersøgelsen har været anvendelige i praksis og overveje brugbarheden af den viden, jeg har opnået via min uddannelsen som Bibliotekar DB på Danmarks Biblioteksskole. Århus 26. december

5 2. Problemformulering Projektrapporten besvarer følgende spørgsmål: Hvilket forhold er der mellem teori og praksis i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt og hvor brugbar har anvendte metoder og teori været i undersøgelsen af læringsmiljøet på Hovedbiblioteket? En række underspørgsmål er her vigtige at besvare: - Hvilken teori og hvilke metoder har vi anvendt for at udarbejde vores produkt og hvilke fordele og ulemper har det i forhold til vores praktiske udbytte? - Hvilke væsentlige resultater kom vi frem til i undersøgelsen, og hvordan har vi valgt at formidle dem? - Hvordan er forholdet mellem min egen læreproces og den viden og erfaring som jeg har med fra min specifikke uddannelse? 3. Teori og metode Teori 1 : Informationskompetence: Anette Skov Læringstil: Anne Malberg Web 2.0/Bibliotek 2.0: Tim O Reilly, Crawford og Esben Fjord Nielsen Mediekompetence og krav til den digitale bibliotekar: Hummelshøj og Nielsen Refleksion/læring: John Dewey Om læring: Hermansen Forholdet mellem teori og praksis: Dewey Om bibliotekaren som professionsidentitet: Shreiber m.fl. Didaktiske overvejelser: Hilde Hiim og Hippe. Metode: For at besvare projektrapportens spørgsmål om, hvordan jeg vurderer brugbarheden af forholdet mellem teori og praksis i undersøgelsen af læringsmiljøet på Hovedbiblioteket i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt på Danmarks Biblioteksskole vil jeg tage udgangspunkt i problemformuleringens tre underspørgsmål. 1. For at besvare spørgsmålet om hvilken teori og hvilke metoder, vi har anvendt for at udarbejde vores produkt og hvilken relevans det har i forhold til vores praktiske udbytte vil jeg præsentere og anlysere vag af fokus og 4 anvendte metoder. 2. For at besvare spørgsmålet om hvilke væsentlige resultater vi kom frem til i undersøgelsen, og hvordan vi valgte at formidle dem vil jeg gøre rede for en række af de mest væsentlige resultater og dernæst sætte de mest væsentlige pointer ind i en sammenhæng med opgavens teoretiske ramme. Herefter vil jeg diskutere relevansen af formidlingen af de væsentligste resultater. 3. For at besvare spørgsmålet om hvordan forholdet er mellem min egen læreproces i forbindelse med den specifikke projekt vil jeg relatere min læreproces i forhold til den viden og erfaring, som jeg har erhvervet fra min udannelse på Danmarks Biblioteksskole. 1 Se den inverterede litteraturliste side 29. 5

6 4. Bag om undersøgelsen I dette kapitel fremlægges erfaringer og refleksioner i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt ud fra tre centrale områder: 1. Vejen til produktet 2. Produktet resultaterne, de væsentligste pointer og formidlingen af vores resultater 3. Egen læreproces set i forhold til uddannelsen som helhed 4. 1 Vejen til produktet Dette afsnit beskriver mit syn på vejen frem til rapporten Undersøgelsen af fællesskab - en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med e-læringsforløbet 23ting, der blev afviklet sommeren 2007 på Hovedbiblioteket i Århus. Vejen frem mod produktet er set ud fra tre udvalgte nedslag i processen. - Overvejelser over valg af fokus i undersøgelsen - Overvejelser over valg af teori og metoder til undersøgelsen - Overvejelser over forløbet Overvejelser over valg af fokus i undersøgelsen: Vores undersøgelse fokuserede på en evaluering af læringsmiljøet på Hovedbiblioteket i Århus i forbindelse med 23ting. Vores valg af fokus i undersøgelsen skete med baggrund i en række fravalg. Følgende foki var i spil: - Forholdet mellem organisationsstrukturen og udbyttet af 23ting - En måling af deltagernes individuelle læring i forbindelse med læringsforløbet 23ting - Forholdet mellem deltagernes teoretiske viden om 23ting og udbyttet af det praktiske læringsforløb Et fokus på sammenhængen mellem organisationsstrukturen og udbyttet af 23ting ville evt. undersøge kommunikationsvejene imellem organisationens forskellige magtniveauer betydning i forhold til resultaterne af læringsforløbet 23ting. Vi fravalgte dette fokus, fordi vi ikke udelukkende ville lave en undersøgelse, der undersøgte om organisationens kommunikationsveje afspejlede sig i resultaterne læringsforløbet. Vi ønskede at undersøge ledelsens rolle i forhold til udbyttet, men ønskede ikke at fokus blev rykket væk fra 23ting med web 2.0 som omdrejningsfaktor. En detaljeret måling af deltagernes individuelle læring i forbindelse med læringsforløbet 23ting ville sætte fokus på læring og på måling af læring. Vi vurderede også, at en sådan undersøgelse ville kræve, at læringen blev målt flere gange over en tidsperiode på mere end de to-tre måneder, som vi havde til rådighed. Ved projektets start var læringsforløbet netop afsluttet og derfor knap nok integreret. Vi ønskede ikke at sætte fokus på deltagernes individuelle læring. Netop fordi web 2.0 handler om at deltagerne er aktive i forhold til at skabe og dele informationer med hinanden ønskede vi at undersøge om samspillet mellem deltagerne var en motiverende faktor i læringsprocessen. Et fokus på forholdet mellem teori og praksis i en læringsproces kunne have undersøgt hvorvidt deltagernes teoretiske viden om web 2.0 påvirkede den praktiske opgaveløsning i positiv eller negativ retning. Man kunne 6

7 f.eks. have målt om de deltagere, der ikke havde kendskab til web 2.0. klarede sig bedre eller værre i forhold til deltagere der havde kendskab til web 2.0. Vi valgte at inddrage det som et aspekt i den samlede undersøgelse uden at gøre det til opgavens centrale fokus. Vi opbyggede fokus ud fra en hypotese om at et optimalt læringsmiljø sikrer en optimal læring. Vores endelige fokus blev derfor en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med læringsforløbet 23ting. Det var et var et samlet begreb, der kunne sige noget om rammerne for den læring, der havde fundet sted i forbindelse med 23ting på Hovedbiblioteket i Århus 2. Vi forkastede altså at se læring alene ud fra et individuelt plan uden samtidig at se på betydningen af den kontekst, som læringen foregår i. Med inspiration fra anden forskning definerede vi læringsmiljøet som ud fra seks centrale faktorer, der påvirkede et læringsmiljø. Vi valgte at koncentrere os om læringskonceptet i 23ting, organisationskulturen, typen af læringsmetode, projektledelsens formål og forventede resultater, tilrettelæggelse og tidsrammer og endelig motivationen hos deltagerne 3. I vores arbejde med valg af fokus var der en bevægelse fra teori til praksis men også en returbevægelse, hvor praksis påvirker teorien. Vi støttede os op af tidligere forskning og tog udgangspunkt i forskernes begreb om læringsmiljø, men vores viden om praktiske forhold på Hovedbiblioteket generelt og specifikt i forbindelse med læringsforløbet 23ting var afgørende for det endelige valg af faktorer. Med udgangspunkt i Gorman og Claytons forskning i videnskabelige metoder til research i forbindelse er konteksten afgørende; der findes naturligvis ikke færdigsyede undersøgelsesdesign. Overvejelser over hvilke metoder, vi anvendte i forhold til den samlede undersøgelse præsenteres i næste afsnit Overvejelser over valg af teori og metode Vores valg af teori og metoder i forbindelse med undersøgelse af 23ting støttede det valgte fokus i vores undersøgelse. Vi valgte at benytte os af flere metoder og metodernes samspil, fordi moderne forskningsmetode vidner om, at brug af flere metoder kan berige undersøgelsen og øge validiteten af de endelige resultater 4. Valg af teori 5 : Den overordnede teoretiske ramme var en definition af læringsmiljøet med inspiration fra rapporten Læringsmiljøer på arbejdspladsen et forsknings og udviklingsprojekt på Institut for Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter i samarbejde med Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet i Udarbejdet af Anders Siig Andersen, Janne Gleerup & Vibeke Andersen. Derudover har vi benyttet begreber fra Tim O Reillys artikel fra 2004 What is web 2.0? Design Patterns and business models for the new generation of software. Og været inspireret af Walt Crawfords gennemgang af forskellige holdninger til og definitioner af begrebet web 2.0 og library 2.0 i afsnittet Library 2.0 fra Cites and Insights, nr. 6 fra Vi har samtidig benyttet os af begreber fra erfaringsfilosoffen John Dewey i værket 2 I vores definition af læringsmiljø blev vi inspireret af dels en aktuel debat, der foregik i faglige miljøer på bl.a. Biblioteksskolen med Jane Glerup som foredragsholder og dels af en forskning, der fokuserede på læringsmiljøet i offentlige organisationer. Se rapporten: Oplevelsen af fællesskab side 7 3 Se rapporten Oplevelsen af fællesskab side 7. 4 Qualitative research for the Information Professional - a practical handbook. C.E. Gorman and Peter Clayton Se litteraturlisten i projektrapporten side 29 7

8 Erfaring og opdragelse i dansk oversættelse fra Netop sammenhængen mellem teori og praksis er et væsentligt element fra Deweys pædagogiske tænkning og meget centralt for 23tings indlejrede læringsmetode. Vores valg af teori gav os et fundament for at kunne lave en kvalificeret undersøgelse med baggrund i videnskabelig forskning. Begreberne fra teorierne brugte vi som redskaber til at analysere os frem til vores resultater. F.eks. kunne Deweys begreb om Erfaringens kontinuum bruges kvalificeret til at vurdere læringsprogrammet 23ting egnethed i forhold til den en medarbejdergruppe med forskellige web-kompetencer. Valg af metoder: I det følgende afsnit vil jeg gennemgå hver metode for sig ud fra en række spørgsmål, der uddyber vores overvejelser ved valg af metoden. 1. Egen deltagelse i 23ting 2. Kvalitative interviews med projektleder og instruktør 3. Observation af deltagernes 72 blogs 4. Online spørgeskema Egendeltagelse i 23ting a. Ud fra hvilken baggrund valgte vi metoden? Ved at sætte os i deltagernes sted ønskede vi at kvalificere vores undersøgelse ved at inddrage den subjektive tilgang. Den subjektive viden vi fik ved selv at gennemføre læringsforløbet kombinerede vi med en mere objektiv tilgang som forsker. b. Hvilke informationer søgte vi og hvordan stod det i forhold til den valgte metode? Vi søgte informationer om, hvilke fordele og ulemper, der var ved at gennemgå læringsforløbet. Kunne vi selv nå det? Kunne vi gennemføre uden at gå i stå? Hvad gjorde vi, når vi gik i stå? Kunne vi lære noget, som vi ikke kunne før? Var 23ting kvalificeret til at lære medarbejderne om hvad web 2.0 er? c. Hvad var metodens egenart - hvad kunne metoden og hvad kunne den ikke? Vi efterprøvede begge 23ting mht. sværhedsgrad og tidsramme. Og oplevede hvilke problemer, der kunne opstå undervejs og fik en foreløbig forståelse for årsagerne. Vi oplevede, også hvilke uanede muligheder, der kunne ligge i brugen af de nye værktøjer. Vores resultater blev i lighed med resten af deltagerne formidlet i en blog. Fordi jeg deltog både som forsker og som deltidsansat og min medstuderende udelukkende deltog som udenforstående kunne metoden give os erfaringer om forskellen mellem at være inde og ude af fællesskabet. Derudover kunne egendeltagelsen berige undersøgelsen med viden om deltagernes reaktioner på forløbet undervejs i processen. Ved at være deltidsansat på projektstedet var det muligt at følge de andre kollegaers positive eller negative reaktioner ved udvekslinger i kantinen og rundt omkring på gangene på projektstedet. Metoden kunne ligeledes skabe viden om konceptets logiske eller ikke logiske rækkefølge, valg af tjenester samt projektledelsens opbakning i forbindelse med afviklingen af 23ting. Metoden kunne ikke give os informationer om ledelsens forventede formål, baggrunden eller konceptet for 23ting eller uddybninger af de didaktiske overvejelser. 8

9 d. hvordan analyserede vi de indhøstede data? Vi sammenlignede vores erfaringer, der var nedfældet undervejs under løsningen af opgaverne i 23ting i hver vores blog 6. Og vi kommenterede løbende på indlæggene undervejs i 23ting. Vi afsluttede vores læringsprogram inden afslutningen den 21.september og havde derfor et indsigtsniveau på højde med de medarbejdere, der havde gennemført. Den viden, vi fik ved selv at deltage brugte vi til at kunne stille kvalificerede spørgsmål til projektledelsen og til deltagernes erfaringer med 23ting. Kvalitative interviews med projektleder og instruktør 7 a. Ud fra hvilken baggrund valgte vi metoden? Vi valgte interviewmetoden, fordi vi havde brug for hurtigt at indsamle informationer, der kunne kvalificere vores senere undersøgelse, herunder bl.a. fokus, problemstilling, undersøgelsesparametre til observation og spørgsmål til spørgeskema. Projektledelsen havde ingen dokumentation for deres formål og forventede resultater i forbindelse med 23ting, derfor var interviewene med projektleder og instruktør yderst nødvendige for at få indsigt i bevæggrunden for valg af læringsprogram. b. Hvilke informationer søgte vi og hvordan stod det i forhold til den valgte metode? De informationer vi søgte handlede om ledelsens rolle før, under og efter læringsforløbets afvikling. Herunder gennemførelsesprocenten for samtlige medarbejdere, baggrund for valget af 23ting, tilrettelæggelsen af 23ting, formål, mål og succeskriterier, ulemper og fordele. c. Metodens egenart - hvad kunne metoden og hvad kunne den ikke? Interviewet gav os en viden om projektledelsens styring af læringsforløbet. Herunder hvilke roller og magtpositioner, som projektlederen og instruktøren havde og hvilke tiltag og ændringer, der blev gjort undervejs for at hjælpe de medarbejdere, som var bagefter i programmet. Interviewet gav os mulighed for at få projektlederen og instruktørens divergerende syn på forløbet og forklaringer på evt. vanskeligheder. Bl.a. mente projektlederen ikke at manglende tid var et problem, men at forklaringen skulle findes i medarbejdernes forskellige indstilling til læring, mens instruktøren var ikke i tvivl om manglende tid var en af de største trusler mod projektet.. I interviewet med instruktøren, som havde fulgt medarbejderne undervejs i forløbet og været en form for tilkaldevikar, når der opstod problemer var forklaringen en anden. Under de to interviews kunne vi ligeledes spørge ind til nogle af vores egne foreløbige antagelser om hvad, der havde påvirket læringsmiljøet i negativ retning. Vi havde f.eks. hørt rygter om at bibliotekschefen havde truet medarbejderne med fyringstrusler til at gennemføre 23ting. Derfor blev frivillighedsproblematikken et af de områder, hvor vi spurgte ind til om deltagelsen var frivillig eller ej og deres syn på det ene og det andet kriterium. Vi havde også analyseret os frem til, at den offentlige blogkultur muligvis kunne være en hæmsko for flere medarbejdere, der ikke var vant til at formidle personlige erfaringer på nettet. Det blev derfor også et problemområde, der blev spurgt ind til. Interviewene gav os samtidig et indblik i projektledelsens fremadrettede strategi for at integrere læringen i organisationen efter afslutningen af 23ting. 6 Se min blog oprettet i forbindelse med læringsprogrammet 23ting på Hovedbiblioteket i Århus. 7 Se referat af interview med projektleder og instruktør bilag 3 og 4 i bilagshæftet til rapporten en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med e-læringsforløbet 23ting, der blev afviklet sommeren 2007 på Hovedbiblioteket i Århus. 9

10 Metoden kunne ikke give os et fuldgyldigt billede af deltagernes erfaringer undervejs i forløbet, fordi interviewene entydigt refererede projektledelsens erfaringer og synspunkter. d. hvordan vi analyserede de indhøstede data Ud fra referatet af begge interviews sammenlignede vi i første omgang deres udtalelser og noterede os, hvor de var enige og uenige. Uenigheden handlede f.eks. om tidsproblematikken (rammerne for deltagernes tidsforbrug) og frivillighedsproblematikken (hvilke personalegrupper deltog frivilligt og hvilke skulle gennemføre). Disse emner blandt flere besluttede vi os for at gå videre med i både spørgeskemaet (for at kunne spørge deltagerne direkte om flere aspekter omkring tid og frivillighed) og ved observation af deltagernes indlæg på bloggen for evt. ytringer om de to emner. Andre analyser af udtalelserne handlede om deltagernes mulige afstandtagen til den offentlige blogkultur, hvor vi i en diskussion sammenlignede læringsmetoden i 23ting, (hvor deltagerne udstillede deres foreløbige resultater til alle på internettet), med en traditionel læringsmetode, der i det fleste tilfælde ikke ville udstille nogen resultater overhovedet og hvis den gjorde udelukkende ville vise et færdigt resultat. Vi sammenlignede også udtalelserne omkring fordele og ulemper set fra projektledelsens side med deltagernes allersidste indlæg på bloggen for at finde ligheder og forskelle 8. Projektledelsens egne tal for gennemførelsesprocenten blev krydstjekket med data fra observationer på deltagernes blog og ved hjælp af direkte spørgsmål i det online spørgeskema. Og endeligt sammenlignet med gennemførelsesprocenten fra bibliotekerne i Herning, København og Randers, der havde haft et lignende forløb i foråret. Observation af deltagernes blogs 9 Definition: dvs. at observere alle indlæg på 72 deltageres dokumentation i forbindelse. m. 23ting ud fra 10 undersøgelsesparametre. Observationen af deltagernes blogs foregik ad to omgange. I første gennemgang skimmelæste vi alle deltagernes blogs for programmets sidste og endelige opgave (den 23.ting), hvor deltagerne evaluerer det samlede forløb, læringsmetode og kommer med forslag til evt. ændringer ved nye e-læringsforløb. Dette skete umiddelbart inden vores interview med instruktør og projektleder I anden gennemgang udvalgte vi 12 undersøgelsesparametre, der blev reduceret til 10 i den afsluttende skrivefase. De to parametre, der blev fravalgt angav 1. fornavn og efternavn for den enkelte deltager; 2. en karakteristik af tonen i indlæggene. Årsagen var at deltagerens identitet ikke var væsentlige for resultaterne, men rare at have i undersøgelsesfasen. En karakteristik af tonen i indlæggene er vanskelig at definere ud fra målbare parametre, der var videnskabeligt forsvarligt i denne specifikke undersøgelse. Dette ville til gengæld have været en uundværlig faktor at inddrage i f.eks. en stilistisk analyse af skønlitterære værker. a. ud fra hvilken baggrund valgte vi metoden? Vi valgte at observere deltagernes blogs, fordi vi ville lave en grundig undersøgelse af nogle forhold, der kunne observeres og sammenlignes med data fra interviews, spørgeskema og vores egen deltagelse. Undersøgelsen 8 I læringsprogrammet 23ting handlede den allersidste opgave til deltagerne om, at de skal reflektere samlet over hvad de har lært. Se bilag 2 i rapporten Oplevelsen af fællesskab - en undersøgelse af læringsmiljøet i forbindelse med e-læringsforløbet 23ting, der blev afviklet sommeren 2007 på Hovedbiblioteket i Århus. 9 En specifik beskrivelse af de endelige 10 undersøgelsesparametre kan ses i rapporten Oplevelsen af fællesskab. bilag 8, del 2, side

11 inkluderede observation af (kvantitative) data omkring afviklingen 23ting og deltagernes subjektive (kvalitative) tilkendegivelser undervejs i forløbet. b. hvilke informationer søgte vi og hvordan stod det i forhold til den valgte metode? Vi søgte informationer om deltagernes personaleforhold; gennemførelsesprocent; hvor i forløbet deltagerne gik i stå/hvis de gik i stå; årsag til at gå i stå; om der var en sammenhæng mellem stort socialt engagement og gennemførelse; deltagernes vurdering af læringsmetoden og fordele og ulemper generelt ved hele læringsforløbet 10. Derudover søgte vi informationer om evt. forskelle mellem deltagerne i forhold til personalegruppe og mellem deltagerne, der havde gennemført eller ikke gennemført forløbet. Vi fravalgte at observere data fra deltagerne i forhold til arbejdsteam, dels fordi vi ikke ønskede at beregne hvilket team, der klarede sig bedst og lade vores undersøgelse være en konkurrence om hvilket hold, der vandt. Vi ønskede i stedet at lade uddannelsesfaktoren danne grundlag for en beregning af forhold set ud fra i forskellige personalegrupper. Metoden kunne kun indhente data, derudover var det vigtigt via en analyse at lave matematiske beregninger, der kunne give os de ønskede svar. c. metodens egenart - hvad kunne metoden og hvad kunne den ikke? Metoden kunne give os værdifulde informationer om, hvordan deltagerne havde haft det med at løse opgaverne, hvordan de havde udført opgaverne, hvilke problemer/sejre, der har været. Metoden sikrede os informationer om erfaringer i forhold til specifik personalegruppe. Det var f.eks. afgørende for at vurdere læringsmetodens anvendelighed ud fra medarbejdernes forskellige uddannelse og arbejdsopgaver. Metoden var desuden den eneste metode, der kunne give os valide oplysninger om evt. forskelle i forhold hos deltagerne, der gennemførte (G) og ikke gennemførte (IG). Ligeledes var metoden værdifuld i forhold til at undersøge den sociale faktor ud fra det overordnede web 2.0 princip om "wisdom of the crods 11 ". Ved hjælp af metoden observerede vi, hvor mange deltagere, der havde modtaget kommentarer på bloggen og dermed delt viden med hinanden omkring løsning af opgaverne. Metoden kunne kun give os oplysninger, som deltagerne selv havde valgt at dele offentliggøre. Metoden var ikke anvendelig i forhold til at indhente uddybende oplysninger, der evt. var kritiske overfor forløbet og afviklingen af 23ting. Observationen af deltagernes endelige refleksion over forløbet var ikke uddybende i de generelt korte indlæg på op til ca. 10 linier. Og der var næsten ingen forslag til hvordan man kunne gøre det anderledes, mens der var tydelige tegn på kritik i forhold til tidsrammer og frivillighedsproblematikken. Metoden kunne ikke vise os antallet af kommentarer givet af den enkelte deltager. Det ville kræve en grundigere og mere tidskrævende observationsmetode og samtidig kræve en del manuel krydstjekking, der ikke kunne rummes indenfor vores tidsrammer i projektet 12. Derudover ville det kræve et specifikt fokus på deltagernes kommunikation i forbindelse med 23ting på tværs af organisationen, som vi ikke havde valgt. d. hvordan vi analyserede de indhøstede data? 10 Se samtlige data for observationer på blogs i rapporten Oplevelsen af fællsskab bilag del 2, nr.10, tabel 1, side Se rapporten Oplevelsen af fællesskab... Afsnit Web 2.0 og bibliotek 2.0 s Se vores GANTT skema i projektplanen. Bilag 1 i projektrapporten. 11

12 Mens vi udvalgte de 10 undersøgelsesparametre 13 præciserede vi samtidig, hvilke spørgsmål, der skulle hjælpe os med at analysere de observerede data. Spørgsmålene rettede sig bl.a. mod oplysninger om antallet af deltagere, deltagernes placering i personalegruppe, hvilke personalegrupper, der havde lettest/sværest ved at deltage, hvor mange der gennemførte/ikke gennemførte 14. For at kunne få svarene på spørgsmålene lavede vi en række statistiske beregninger i 6 tabeller 15. Tabellerne beregnede følgende: Tabel nr. 2: Antal, deltagelse, Gennemført (G), ikke gennemført (IG) for hver personalegruppe. Tabel nr. 3: Ved hvilken ting gik deltagerne i stå for hver af de stoppede/ samt årsag Tabel nr. 4: Hyppighed for ved hvilken ting deltagerne gik i stå Tabel nr. 5: Antal kommentarer og antal indlæg for hver personalegruppe både G og IG Tabel nr. 6: Antal indlæg og kommentarer for G og IG i alt /min/max/gennemsnit Tabel nr. 7 Antallet af deltagernes tilfredshed/ikke tilfredshed med læringsmetode Derefter sammenlignede vi resultaterne med resultaterne fra de andre metoder set ud fra en overordnet teoretisk ramme, der inkluderede seks faktorer der påvirkede læringsmiljøet på Hovedbiblioteket i forbindelse med læringsforløbet 23ting. Online spørgeskema a. Ud fra hvilken baggrund valgte vi metoden? Vi valgte at udarbejde et spørgeskema med 27 spørgsmål til deltagerne af 23ting 16. Spørgeskemaerne blev besvaret anonymt modsat indlæggene på deltagernes blogs. Vi forventede derfor at kunne spørge mere detaljeret og præcist ind til forhold, som ikke var uddybet på deltagernes blogs. b. hvilke informationer søgte vi og hvordan stod det i forhold til den valgte metode? Vi søgte primært informationer om nogle af de problemområder, vi havde fundet frem til via de andre metoder forhold til centrale områder for læringsmiljøet som formål, udbytte, tilrettelæggelse, tidsrammer og motivation. Vi søgte også informationer, der kunne fortælle om deltagernes benyttelse ad web 2.0 tjenester før og efter 23ting og specifikt informationer, der kunne danne grundlag for de 2X10 huskeregler. 71 ud af 72 deltagere modtog en invitation til spørgeskema. Vi fik 35 besvarelser retur. Dvs. halvdelen svarede, mens den anden halvdel af deltagerne ikke svarede. Ud fra en statistisk beregning målte vi at repræsentationen ud fra de enkelte teams var forsvarlig i forhold til at gælde deltagerne på tværs af organisationen. Beregningerne var følgende: - HB Børn: 9 inviterede: 6 har besvaret 66,7 %. - Faglitteratur 1: 13 inviterede: 4 har besvaret 30,8 %. - Faglitteratur 2: 9 inviterede: 4 har besvaret 44,4 %. 13 Se de 10 undersøgelsesparametre i undersøgelsesparametre i rapporten oplevelsen af fællesskab Bilag 2.del, nr. 8 s Se Spørgsmål til analyse i forhold til 10 undersøgelsesparametre i rapporten oplevelsen af fællesskab Bilag 2.del, nr. 8 s Se rapporten Oplevelsen af fællesskab Bilag 2.del, nr. 11, side 136 tabel Se 27 spørgsmål til deltagerne i rapporten Oplevelsen af fællesskab bilag, 1.del, nr. 5, side

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse EVALUERINGSPRAKSIS Sygeplejerskeuddannelsen Randers Jysk Center for Videregående Uddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Evaluering...4 1.3 Evaluering og akkreditering...5

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. Evaluering. U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. Evaluering. U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering U_BUILD Fra flyttekasse til verdensklasse Indhold 1. Sammenfatning 4 Hvad er U_Build? 4 Arbejdskraftsbesparende potentiale 4 Medarbejdergrupper

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere